فهرست مطالب

نشریه مطالعات جنگ
پیاپی 16 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد جعفری* صفحات 5-23
  عملیات آفندی بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر قهرمان و حدود 6000 کیلومترمربع از خاک کشور عزیزمان از چنگال رژیم بعثی عراق شد بدون عملیات عبور از رودخانه خروشان کارون توسط قرارگاه های فتح و نصر و عبور نیروها و تجهیزات آن ها از پنج پل شناور احداث شده توسط واحد های مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران غیرممکن بود به خصوص که این پل ها از ویژگی عبور و مرور دوطرفه برخوردار بودند و محدودیتی از این حیث نداشتند. نویسنده با نگاهی به وقایع و نقش مهندسی در عملیات بیت المقدس در حوزه های عملیات عبور از رودخانه و عبور از موانع مصنوعی همت گماشته تا بیانگر فعالیت های مهندسی در این عملیات مهم و سرنوشت ساز باشند؛ هدف پژوهش در خصوص نقش مهندسی در عملیات بیت المقدس است که کارکنان مهندسی اعم از فرماندهان مهندس و اساتید پیشکسوت دانشکده مهندسی که در عملیات بیت المقدس شرکت داشته و کلیه اسناد و مدارک و مطالب جمع آوری شده از افراد صاحب نظر، جامعه موردمطالعه این مقاله می باشند. روش تحقیق، توصیفی با رویکرد تحلیل اطلاعات کمی- کیفی (آمیخته) است. داده های اطلاعاتی به روش های میدانی و کتابخانه ای و با ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های مقاله موید آن است که مهندسی رزمی نیروی زمینی نقش تاثیر مهم و سرنوشت سازی در پیروزی عملیات بیت المقدس داشته است.
  کلیدواژگان: مهندسی دفاعی، عبور از موانع، عملیات بیت المقدس
 • فرشاد ستاروند*، مجید رجب پور سوسفی، مرتضی اکبری آلاشتی صفحات 25-55

  کروی بودن زمین، وسعت و جغرافیای کشور و محدودیت های دید راداری ناشی از عوارض طبیعی و مصنوعی، کشور ج.ا.ا را نیازمند به کارگیری رادارهای [1] متعدد و متنوع نموده است؛ از طرفی نوع و ماهیت تهدیدهای نوظهور (ازلحاظ اندازه، سرعت پروازی، آیرودینامیک بدنه، رادارگریزی و استفاده از فناوری های پنهان کاری [2] و...) تغییر نموده است؛ از طرف دیگر عوامل متعدد زیادی ازجمله محدودیت پوشش راداری (آر سی آی [3]) در ارتفاع پایین، ضعف در مقابل اختلال الکترونیکی و اثرات نامطلوب جوی و محیطی تاثیر زیادی بر رادارهای باند یو اچ اف [4] دارد.رادارهای باند وی اچ اف از تاثیرپذیری کمتری در برابر محیط و شرایط جوی برخوردارند و نسبت به رادارهای یو اچ اف از پدیده رزونانس بالاتری برخوردارند که یک مزیت برای کشف اجسام کوچک تر در فواصل دورتر است و می توانند به عنوان یک راه کار اساسی جهت مرتفع نمودن ضعف رادارهای باند یو اچ اف و مقابله با تهدیدهای نوظهور و فناوری های جدید رادارگریزی مورد بهره برداری قرار گیرند. تحقیق باهدف رسیدن به پاسخ این سوال که "آیا رادارهای باند وی اچ اف نیروی پدافند هوایی آجا جهت کشف اهداف هوایی راه کار مناسبی هستند؟" انجام شد.این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی و با استفاده از گردآوری اطلاعات و داده ها با روش های میدانی و کتابخانه ای صورت پذیرفته است. رویکرد تجزیه وتحلیل داده ها به صورت آمیخته (کمی و کیفی) به عمل آمده است.درنتیجه این تحقیق محقق با این نتیجه رسیده است که: رادارهای باند وی اچ اف دارای طول موج بلند می باشند که قادرند اهداف هوایی را در فواصل دورتر و در ارتفاعات مختلف خصوصا در ارتفاعات پایین را به خوبی کشف نمایند لیکن به دلیل همین طول موج بلند از دقت اندازه پارامترهای موقعیت اهداف (زاویه، ارتفاع و فاصله) و همچنین تفکیک پذیری کمتری نسبت به رادارهای باند یواچ اف برخوردار می باشند. همچنین این رادارهای برای کشف اهداف رادارگریز و هوایی ایستایی در خارج از فضا و قلمرو کشور و جلوگیری از غافلگیری مناسب می باشند لیکن جهت هدایت هواپیماهای شکاری در ماموریت رهگیری هوایی و همچنین هدایت سامانه های موشکی و دفاعی نیازمند به کارگیری هم زمان با سامانه های مکمل دارند. مقدورات جنگ الکترونیک آن ها بسیار کارآمد است و در برابر موشک های ضد رادار کمک چشم‎گیری به شبکه راداری نیروی پدافند هوایی آجا خواهد نمود

  کلیدواژگان: رادار، کشف، وی اچ اف، جنگ الکترونیک، پوشش راداری، پنهان کار
 • ابوالقاسم گل خندان* صفحات 57-91
  جنگ داخلی پیامدهای منفی اقتصادی و غیراقتصادی متعددی به دنبال خواهد داشت؛ بر این اساس شناسایی عوامل موثر بر وقوع جنگ داخلی در جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی تعیین کنندگان قوی ریسک وقوع جنگ داخلی در 127 کشور جهان (شامل ایران) طی سال های 2020-2001 و با استفاده از رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA) می باشد. به این منظور از 21 متغیر، در 5 گروه: 1. متغیرهای اقتصادی 2. فراوانی منابع طبیعی 3. متغیرهای جمعیتی 4. متغیرهای اجتماعی و 5. متغیرهای سیاسی، استفاده شده است. با برآورد 100000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، تعیین کنندگان قوی ریسک وقوع جنگ داخلی مشخص شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای شاخص حکمرانی خوب با احتمال 99 درصد و اثرگذاری منفی، تنش های مذهبی و نژادی با احتمال 97 درصد و اثرگذاری مثبت و شاخص توسعه انسانی با احتمال 96 درصد و اثرگذاری منفی، اثر حتمی و قوی بر ریسک وقوع جنگ داخلی داشته اند. شاخص شرایط اقتصادی و جمعیت کل نیز با اثرگذاری مثبت به‎ ترتیب با احتمال 91 و 76 درصد، چهارمین و پنجمین متغیر با اهمیت در توضیح ریسک وقوع جنگ داخلی بوده اند. سایر متغیرها نیز اثر ضعیف و یا بی اهمیت بر ریسک وقوع جنگ داخلی داشته اند. بر این اساس می توان گفت که کشورهای برخوردار از نهادهای باکیفیت تر، شاخص های توسعه انسانی بالاتر، تنش های مذهبی و نژادی کمتر، وضعیت اقتصادی مطلوب تر و جمعیت کوچک تر احتمال وقوع جنگ داخلی پایین تری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: جنگ داخلی، ریسک، رویکرد میانگین گیری مدل بیزی (BMA)، تعیین کننده های قوی
 • مازیار جهانبخش*، محمدرضا تقوی فرهی، اردشیر محمودی صفحات 93-121

  دشمن از یگان های تخصصی متعددی مانند یگان های شناور سطحی و زیرسطحی، یگان های هوا دریا، تیپ های تفنگدار و تکاور، یگان های غواصی و... برخوردار است. با توجه به اهمیت یگان های غواصی در پشتیبانی از ماموریت های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف این تحقیق بررسی نقش یگان های غواصی در ماموریت های راهبردی نیروی دریایی در دفاع مقدس مطالعه موردی گروه های غواصی مستقر در مناطق عملیاتی جنوب است. بنابراین این تحقیق از منظر هدف از نوع کاربردی و ازنظر راهبرد اجرای پژوهش، توصیفی با رویکرد کیفی در نظر گرفته شده است. در این تحقیق از روش گردآوری داده ها به دو روش مطالعه کتابخانه ای)مطالعه اسناد و مدارک(و میدانی) مصاحبه) بهره گرفته شده و پس از مطالعه اسناد و مدارک و دستیابی به چارچوب نظری پژوهش، جامعه آماری برای فرایند مصاحبه، شامل پیشکسوتان حوزه غواصی انتخاب شده که به روش هدفمند قضاوتی و مبتنی بر معیارهایی به شناسایی آنان پرداخته شد و در فرایند مصاحبه شرکت نمودند. در نهایت پس از دسته بندی، پردازش و قضاوت اطلاعات حاصل شده، نتایج حاصل از تحقیق بیانگر است که گروه های غواصی مستقر در مناطق جنوب با هدایت مدیریت غواصی و بر اساس بررسی دقیق نیازهای عملیاتی، با انجام اقدامات تاکتیکی در مناطق عملیاتی، در ابعاد اصلی، اسکورت کاروان، شناورسازی اجسام مغروق (باز نگه داشتن بنادر و اسکله های تجاری)، خنثی سازی و تخریب موانع زیرآبی و آموزش رزمندگان اسلام موجب بروز تاثیرات راهبردی در جنگ تحمیلی و تامین منافع ملی در دوران دفاع مقدس گردند.

  کلیدواژگان: نیروی دریایی، گروه های غواصی، دفاع مقدس، ماموریت راهبردی
 • حسین دادوند* صفحات 123-150

  بحران اوکراین، اگرچه به لحاظ ژیوپلیتیک، جنگ شمال- شمال و اروپا محور به شمار می-آید، اما در عمل درگیری «قدرت جهانی» است که حول محور فروپاشی پیش بینی شده هژمونی جهانی ایالات متحده متمرکز شده و آشکارا صلح آمریکایی را به چالش می کشد. در چنین شرایطی نگرش و عملکرد بازیگران درگیر در جنگ، پیامدهای مهمی می تواند برای آینده سیاست جهانی درپی داشته باشد. از این رو نوشتار پیش رو می کوشد ضمن بررسی و تحلیل جنگ روسیه و اوکراین بر پایه روش آینده پژوهی و تکنیک سناریوپردازی به این پرسش اصلی پاسخ دهد که سناریوهای پیش روی جنگ روسیه- اوکراین و پیامدهای اثرگذار آن بر آینده نظم جدید جهانی چه خواهد بود؟ این پژوهش از نوع کاربردی، روش تحقیق توصیفی تحلیلی و رویکرد تحقیق کیفی است. جمع آوری اطلاعات به دو روش میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته است و جامعه خبرگی این پژوهش برای مصاحبه شامل 10 تن از صاحب نظران مرتبط با موضوع می باشند. یافته های پژوهش نشان می دهد که سناریوی مطلوب روسیه و یکی از سناریوهای احتمالی (توافق صلح) صحبت از کنش گری روسیه دارد که نوعی جهت گیری جدید در سیاست های بازیگران نظام بین الملل ایجاد کرده است. در این سناریوها برخلاف سناریوی احتمالی (تداوم جنگ) و سناریوی ممکن (جنگ هسته ای)، عقیده بر آن است جنگ روسیه و اوکراین به عنوان محرک یا نقطه عطفی، باعث تغییر نظم حاکم بر ساختار نظام بین الملل خواهد شد و نظم جدیدی از نوع تک قطبی به سرکردگی ایالات متحده نخواهد بود و نظام بین الملل وارد عصر جدیدی خواهد شد. تاثیر این جنگ، قطبی شدن امنیت بین الملل و ژیوپلیتیک تر شدن سیاست و ساختار بین الملل خواهد بود.

  کلیدواژگان: بحران، اوکراین، سناریو، نظم جدید جهانی
 • رضا گل محمدی، پرویز ضیغمی نژاد*، احمد خادم حسینیه صفحات 151-177

  همواره توجه به سیستم لجستیک و نگهداری مهمات امری بسیار ضروری است چرا که حاضر به کاری مهمات و مواد منفجره در مواقع کاربری امری ضروری و از الزامات انکارناپذیر است؛ و از آنجایی که یکی از معضلات موجود در پیش روی سازمان های نظامی،کاهش طول عمر یا عدم کارایی مطلوب مهمات به هنگام مصرف می باشد لذا، هدف اصلی این تحقیق بررسی و تبیین چگونگی بهینه سازی فرآیند نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است که در سه بعد نیروی انسانی (جسمانی،روانی و مدیریتی)، آموزش (دانشی، مهارتی، تخصصی) و تجهیزات و تاسیسات (ایمنی، نگهداری و تعمیرات، حمل و نقل) مورد بررسی قرار گرفته است. بر همین اساس نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی و با رویکردی آمیخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر نیز شامل کلیه صاحب نظران، فرماندهان، مسیولان و انبارداران مهماتی مستقر در آمادگاه های مهماتی نزاجا بوده که با احتساب فرمول کوکران برابر 106 نفر می باشند. جمع آوری داده ها نیز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و تحت عناوین مولفه های پژوهش یعنی نیروی و منابع انسانی،آموزش و تاسیسات و تجهیزات صورت گرفته است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ها نیز از تحلیل توصیفی فراوانی و درصد فراوانی استفاده شده و جهت بررسی معناداری روابط موجود میان متغیر مستقل و متغیرهای تابع نیز ازمون ضریب همبستگی خی-دو مورد استفاده قرار گرفته است و نهایتا در سطح معناداری 0.05 فرضیه های پژوهش مبنی بر تاثیر سه مولفه منابع انسانی، آموزش و تاسیسات و تجهیزات بر فرایند بهینه سازی نگهداری سطح آمادگاهی مهمات در نزاجا مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، نیروی انسانی، شرایط روانی، آموزش، تاسیسات و تجهیزات
 • محمود براتیان*، سمیه ایرجی، ذکرالله محمدی صفحات 179-197
  با سقوط حکومت دیرپای صفوی در سال 1135 هجری قمری، ایران به مدت 8 سال تحت سلطه افغان ها قرار گرفت در این مقطع ایران شاهد شورش ها و جنگ های داخلی و خارجی بود. در این بین نادرشاه افشار توانست با اقدامات نظامی گسترده خود به عرصه سیاست دست یافته و حکومتی را تشکیل داد که بنیان آن بر ساختار نظامی استوار بود. با توجه به تمرکز نادرشاه به ایجاد ثبات و یکپارچگی کشور، مسایل اقتصادی در این دوره مغفول مانده است. از این رو مسیله محققان، بررسی اوضاع اقتصادی ایران در این دوره، متاثر از جنگ های نادر است. سوال اصلی این تحقیق آن است که جنگ های نادرشاه چه تاثیری بر اقتصاد دوره افشاریه داشته است؟ پژوهش حاضر با روش تحقیق تاریخی و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته و نتایج جنگ های نادرشاه بر اقتصاد آن دوره را در سه بعد نظام مالیاتی، تجارت خارجی و اقتصاد کشاورزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاکی از آن است که، نظام مالیاتی در این دوره به دلیل تامین نیازمندی لشکرکشی ها، انباشت سرمایه در درون خزاین و عدم تزریق آن در بطن اجتماع و طبقات مردم، دچار نابسامانی شده و در رویکرد نظامی نادرشاه در تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای ایران تاثیر منفی گذاشت. همچنین اقتصاد کشاورزی به دلیل وجود جنگ های پی درپی، نبود تشکیلات اداری و تخریب نیروهای تولیدی رو به رکود گذاشته بود.
  کلیدواژگان: جنگ های نادر، سلسله افشار، نظام مالیاتی، تجارت خارجی، اقتصاد کشاورزی
 • کامران ایران مهر* صفحات 199-219
  اولین و اساسی ترین گام در تدوین و اجرای برنامه آموزش، اجرای صحیح و مبتنی بر واقعیت فرایند نیازسنجی است. نیازسنجی فرایند جمع آوری و تحلیل اطلاعات است که بر اساس آن نیازهای افراد، گروه ها و سازمان ها مورد شناسایی قرار می گیرند. با توجه به ظهور تهدیدهای نوپدید نظامی این سوال مطرح گردیده که نیازهای آموزش سالیانه گردان های توپخانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تهدیدهای نوپدید نظامی چه هستند؟ لذا تبیین نیازهای آموزش سالیانه گردان های توپخانه با تاکید بر تهدیدهای نوپدید نظامی هدف اصلی این مقاله است که برای دست یابی به آن سه هدف فرعی تعیین گردید. روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 92 نفر انتخاب شدند. این تحقیق از نوع کاربردی و روش توصیفی با رویکرد تحلیل آمیخته است که برای تجزیه وتحلیل کمی از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید؛ نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که از بین سه دسته آموزش های عمومی، ویژه و تخصصی، آموزش های تخصصی با میانگین 4/23 و ضریب تغییرات 0/230 در اولویت اول قرارگرفته است و آموزش های ویژه و عمومی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را دارا هستند. هم چنین از تعداد 40 نیاز آموزشی احصا شده، تعداد 36 آموزش بیشترین امتیاز را کسب نموده اند که آموزش های سامانه حسیب، بازی جنگ و فضای مجازی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: نیازسنجی، آموزش، توپخانه، تهدید
|
 • Mohammad Jafari * Pages 5-23
  The offensive operation of Beit Al-Maqdis, which led to the liberation of the heroic Khorramshahr and about 6000 square kilometers of the territory of our beloved country from the clutches of the Baathist regime in Iraq, was carried out without the operation of crossing the roaring Karun river by the Fatah and Nasr camps and the passage of their troops and equipment through five floating bridges. It was impossible by the engineering units of the Army of the Islamic Republic of Iran, especially since these bridges had the feature of two-way traffic and had no restrictions in this regard. By looking at the events and the role of engineering in Jerusalem operations in the areas of crossing the river and crossing artificial barriers, the authors have tried to express the engineering activities in this important and fateful operation; The main research question is about the role of engineering in Jerusalem operations. The engineering staff, including the engineer commanders and veteran professors of the engineering faculty, who participated in the Jerusalem operation, and all the documents and materials collected from experts, are the community studied in this article. The research method is descriptive with quantitative-qualitative (mixed) data analysis approach. Information data has been collected by field and library methods and with interview and questionnaire tools and analyzed using descriptive statistics. The findings of the article confirm that the ground force's combat engineering had an important and decisive role in the victory of the Jerusalem operation.
  Keywords: Defense engineering, crossing obstacles, Beit al-Maqdis operations
 • Farshad Satarvand *, Majid Rajab Poor Sousefi, Morteza Akbari Alashti Pages 25-55

  The sphericity of the earth, the vastness and geography of the country and the limitations of radar visibility caused by natural and artificial effects have required the use of numerous and diverse radars in the country of J.A. On the other hand, the type and nature of emerging threats (in terms of size, flight speed, body aerodynamics, radar evasion and the use of stealth technologies, etc.) have changed; On the other hand, many factors such as the limitation of radar coverage (RCI) at low altitude, weakness against electronic interference and adverse atmospheric and environmental effects have a great impact on UHF band radars.VHF band radars are less affected by the environment and atmospheric conditions and have a higher resonance phenomenon than UHF radars, which is an advantage for detecting smaller objects at longer distances and can be used as a basic solution to overcome the weakness of UHF band radars and deal with Emerging threats and new stealth technologies are exploited.  The research aims to find the answer to the question, "Are the VHF band radars of Ajah Air Defense Force a suitable solution for detecting aerial targets?" Done.This research is of applied type and the descriptive research method is done by collecting information and data with field and library methods. The approach of data analysis has been implemented in a mixed (quantitative and qualitative) way.As a result of this research, the researcher has come to the conclusion that: VHF band radars have a long wavelength, which are able to detect air targets at longer distances and at different altitudes, especially at low altitudes, but because of this long wavelength, the accuracy of measurement is low. Target position parameters (angle, height and distance) as well as have less resolution than UHF band radars. Also, these radars are suitable for detecting stealth and aerial targets outside the space and territory of the country and preventing surprises, but they need to be used simultaneously with complementary systems to guide fighter planes in air interception missions and also to guide missile and defense systems. . Their electronic warfare capabilities are very efficient and against anti-radar missiles, it will significantly help the Ajah Air Defense Force's radar network.

  Keywords: RADAR, Detection, VHF, electronic warfare, radar coverage, Stealth
 • Abolghasem Golkhandan * Pages 57-91
  The civil war will have many negative economic and non-economic consequences. In this regard, the main purpose of the current research is to identify the robust determinants of the civil war risk in 127 countries of the world (including Iran) during the years 2001-2020 and using the Bayesian Model Averaging (BMA) approach. For this purpose, 21 variables have been used in 5 groups: 1. Economic variables, 2. The abundance of natural resources, 3. Demographic variables, 4. Social variables, and 5. Political variables. By estimating 100,000 regressions and Bayesian averaging of coefficients, robust determinants of the civil war risk have been identified. Based on the results, the variables the good govrnance index with a 99% probability and negative effect, religious and racial tensions with a 97% probability and positive effect, and human development index with a 96% probability and negative effect have a definite and robust effect on the civil war risk. The index of economic conditions and the total population with a 91% and 76% probability, respectively, have been the fourth and fifth important variables in explaining the civil war risk with a positive effect. Other variables have a weak or insignificant effect on the risk of civil war. Based on this, it can be said that countries with higher quality institutions, higher human development indicators, less religious and racial tensions, a more favourable economic situation and a smaller population will have a lower probability of civil war.
  Keywords: civil war, Risk, Bayesian Model Averaging (BMA) Approach, Robust Determinants
 • Maziar Jahanbakhsh *, MohammadReza Taghavi, Ardeshir Mahmoudi Pages 93-121

  In order to carry out strategic missions such as maintaining internal lines of communication, and providing security at sea the Navy consists of several specialized units With considering the importance of diving units in supporting the missions of the Navy, the purpose of this research is to investigate the role of diving units in the strategic missions of the Navy in the imposed war. This research is an applied type, with a qualitative approach. In this research, two methods of library study and field interview were used for data collection, The qualitative analysis of the results showed that the diving headquarter, based on a detailed examination of the operational needs, took action to form diving units in the operational areas, such as Bandar Imam, Mahshahr, Abadan, Ahvaz, and Khark Island, and by strengthening these groups Specializing with experienced divers who were assigned to these specialized groups from all districts of the navy, has taken an effective step towards achieving the strategic goals of IRIN in securing the country's national interests in the sea. Diving units in the southern regions with special expertise and technology in the fields of salvage, underwater demolition, reconnaissance and rescue, underwater repairs, helping people and escorting convoys were able to cause strategic effects in the war by carrying out very important tactical measures.

  Keywords: navy, diving units, Imposed war, strategic mission
 • Hossein Dadvand * Pages 123-150

  Although the Ukraine crisis is geopolitically considered a North-North and Europe-centered war, in practice it is a "world power" conflict that is centered around the predicted collapse of the global hegemony of the United States of America and clearly destroys American peace. Therefore, while analyzing the Russia-Ukraine war, based on the future research method and the technique of scenario planning, this article tries to answer the main question that the future scenarios of the Russia-Ukraine war and its impact on the future of the order What will be the new world? This research is of applied type, analytical descriptive research method and qualitative research approach. Data collection has been done by two methods, field and library, and the expert community of this research for the interview includes 10 experts related to the subject. The findings of the research show that the war between Russia and Ukraine, as a trigger or turning point, will cause a change in the order governing the structure of the international system and a new order of the kind It will not be unipolar led by the United States and the international system will enter a new era. The effect of this war will be the polarization of international security and the geopoliticization of international politics.

  Keywords: Crisis, Ukraine, scenario, new world order
 • Reza Golmohammadi, Parviz Zeiqami Nezhad, *, Ahmad Khadem Hosseinieh Pages 151-177

  Always very important to pay attention to the logistics system and storage of ammunition and being prepared to use explosives and ammunition is an essential and unavoidable requirement.The main objective of this research was Optimizing the process of maintaining the Ammunition depot level in the ground forces of the I.R.I Army(NEZAJA)because one of the issues that military organizations face is the reduction of the life span or lack of optimal efficiency of ammunition the three components of Human resources, education, and facilities and equipment have all been studied from three different perspectives.Accordingly, the current research is categorized based on the purpose of the applied research type, based on the descriptive research type, based on the method, and based on the research type of the mixed research type.Also, the statistical population of the present study included all the experts, commanders, officials and ammunition storekeepers located in the ammunition depots of NEZAJA that calculated equal to106 persons according to Cochran formula.For analyze of the Data obtained from the researcher-made questionnaire the descriptive analysis of frequency and percentage of frequency was used, and in order to check the significance of the existing relationships between the independent variable and the function variables, the chi-square correlation coefficient test was also used and finally at the significance level of 0.05.The hypotheses of the research based on the effect of three components of human resources, training and facilities and equipment on the process of optimizing the maintenance of the level of ammunition preparation in NEZAJA were confirmed.

  Keywords: optimization, Human resources, Education, Equipment, Supplies
 • Mahmoud Baratian *, Somaye Iraji, Zekrallah Mohammadi Pages 179-197
  With the fall of the long-lasting Safavid government in 1135 AH, Iran was ruled by the Afghans for 8 years. At this time, Iran witnessed internal and external wars. In the meantime, Nadershah Afshar was able to reach the political arena formed a government whose foundation was based on a military structure. Due to Nader Shah's focus on establishing stability and unity of the country, economic issues were neglected in this period. Therefore, the problem of researchers is to examine the economic situation of Iran in this period, which is affected by rare wars. The main question of this research is what effect did Nader Shah's wars have on the economy of the Afshariya period? The current research has analyzed the data with the historical research method and with a descriptive-analytical approach and has examined the results of Nader Shah's wars on the economy of that period in the three dimensions of the tax system, foreign trade and agricultural economy. The results indicate that the tax system in this period has become disordered due to meeting the needs of military campaigns, the accumulation of capital in the coffers and the lack of its injection into the heart of society and classes of people, and it has a negative effect on the military approach of Nader Shah in the regional and extra-regional trade of Iran. put. Also, the agricultural economy had stagnated due to the existence of successive wars, the absence of administrative organizations and the destruction of production forces.
  Keywords: Nader Shah's wars, Afsharid dynasty, tax system, Foreign Trade, agricultural economy
 • Kamran Iranmehr * Pages 199-219
  The first and most basic step in formulating and implementing the training program is the correct and reality- based implementation of the needs assessment process. Needs assessment is the process of collecting and analyzing information based on which the needs of individuals, groups and organizations are identified. Considering the emergence of emerging military threats, the question was raised as to what are the annual training needs of the artillery battalions of the Islamic Republic of Iran Army, emphasizing on the disappearing military threats? Therefore, explaining the needs of the annual training of the artillery battalions with an emphasis on newly emerging military threats is the main goal of this article, which was determined to achieve those three sub-goals. The method of collecting information was field and library, and the sample size was selected using Cochran's formula to the number of 92 experts. This research is of applied type and descriptive method is mixed with analytical approach, descriptive and inferential statistical methods were used for quantitative analysis. The results of the research indicate that among the three categories of special and specialized general education, specialized education is the first priority with an average of 4/23 and a coefficient of variation of 0/230 and special and general trainings have the second and third ranks, respectively. Also, out of the 40 training needs, 36 trainings got the most points and the trainings of Hasib, war game and virtual space have been given the most important.
  Keywords: need assessment, Training, Artillery, Threat