فهرست مطالب

آینده پژوهی مدیریت - سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 132، بهار 1402)

نشریه آینده پژوهی مدیریت
سال سی و چهارم شماره 1 (پیاپی 132، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علی اکبر خورموجی، امیررضا نقش*، اکبر اعتباریان خوراسگانی، رضا ابراهیم زاده دستجردی صفحات 1-15
  زمینه

  زمینه اصلی پژوهش ره نگاری و روش تدوین ره نگاشت وزمینه های فرعی نیزحوزه فناوری اطلاعات و حوزه بانکداری مجازی اختصاصی و سازمانی بود

  هدف

  هدف این پژوهش شناسایی و ارزیابی مولفه ها و شاخصهای کلیدی فناوری اطلاعات درسازمانها درراستای روش تدوین ره نگاشت فناوری اطلاعات جهت پیاده سازی بانک مجازی سازمانی و اختصاصی درمورد مطالعه بود

  روش ها

  روش کلی این تحقیق،رویکردآمیخته اکتشافی مبتنی برتدوین ابزارونمونه آماری نهایی به صورت یک پانل خبرگان مشتمل بر30 نفر ازخبرگان حوزه های مرتبط باموضوع درشرکت فولاد مبارکه بود. درفاز کیفی پژوهش با مصاحبه و پرسشنامه نیمه ساختار یافته آغاز گردید درفاز کمی از روش دلفی در پانل خبرگان و سپس تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) استفاده شد

  یافته ها

  در فاز کیفی و براساس تحلیل مرورادبیات موضوع وهمچنین تحلیل محتوای مصاحبه ها،تعداد98 شاخص اولیه اعم از شاخص های فعلی و یا نیازهای آینده در4 مولفه اساسی حوزه فناوری اطلاعات جهت پیاده سازی بانک مجازی استخراج گردید. در فاز کمی تعداد 50 شاخص فناوری اطلاعات نهایی گردید. پس از تحلیل IPA، تعداد 9 شکاف در 3 مولفه کشف و از این شکاف ها در تدوین مدل نهایی استفاده شد.

  نتیجه گیری

  در راستای اجرای پروژه های فناوری در سازمان، ابتدا می بایست سند ره نگاشت مربوطه تدوین گردد و از آنجا که برای تدوین ره نگاشت فناوری اطلاعات مدل تدوین خاصی ارایه نشده است، لذا این پژوهش، یک متدولوژی برای تدوین ره نگاشت نوآورانه، بومی سازی شده و عملیاتی را معرفی نموده است که می تواند به در حوزه ره نگاری فناوری اطلاعات مورد استفاده باشد.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، ره نگاری، ره نگاشت فناوری اطلاعات، بانک مجازی، تحلیل اهمیت-عملکرد
 • احمد بیدی، فریدون رهنما رودپشتی*، رضا غلامی جمکرانی، حمیدرضا کردلویی، مرتضی بکی حسکویی صفحات 16-38

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو، برای رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص شکنندگی شبکه بانکی (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران‎های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و موسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی 1/95 تا 9/99 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی (BSFI) در زیر بخش های شبکه بانکی کشور نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی می باشد از جمله ماه های منتهی به سال 1396 شکنندگی شبکه بانکی در سطح بالایی قرار دارد که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین موسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد.

  کلیدواژگان: نابسامانی بانکی، شاخص شکنندگی شبکه بانکی (BSFI)، علیت خطی گرنجر، علیت غیر خطی، ریسک سرایت
 • ایمان خاکی*، ناصر میرسپاسی، محبوبه منتظرعطایی، حمید عرفانیان خان زاده صفحات 39-50
  زمینه
  امروزه با افزایش سرعت، پیچیدگی و گستردگی تغییرات محیطی، شاهد تداوم کاهش دقت در پیش نگری های سنتی در سازمان هستیم. از آنجایی که تعاملات افراد با یکدیگر و سازمان های مختلف در محیطی کاملا پویا و با تنوع فرهنگی صورت میپذیرد درک عمیق از آینده های ممکن می تواند به بهره وری بیشتر منتج گردد.
  هدف
  این تحقیق با هدف آینده پژوهی هوش فرهنگی با رویکرد سناریو سازی تدوین گردیده است.
  روش ها
  روش تحقیق، از نوع پژوهش کیفی و منطبق بر رویکرد شبه عددی یا قضاوتی در حوزه روش های آینده پژوهی است. ابزار سنجش علاوه بر مقالات، تدوین پرسشنامه ها در دو مرحله با استفاده از تکنیک دلفی بوده است. در این تحقیق پنل دلفی،17 نفر از افراد متخصص در حوزه ی ارتباطات و رفتارسازمانی بوده است که به صورت قضاوتی توسط محققین انتخاب شده اند. جهت تحلیل ساختاری از روش ماتریس ضرایب تحلیل اثر متقاطع به کمک نرم افزار میک مک استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که عوامل فرهنگی، محیطی، آموزشی و رسانه ایی بیشترین تاثیرگذاری را بر هوش فرهنگی دارند که بر اساس آنها چهار سناریو به نام های هوش فرهنگی مهد همدلی فرهنگی، هوش فرهنگی عاری از تعصب (آزاداندیشی)، هوش فرهنگی زمینه ساز شوک فرهنگی و هوش فرهنگی بازخورد بازنمایی غیرواقعی رسانه، نگارش شده است.
  نتیجه گیری
  پیش بینی آینده در خصوص هوش فرهنگی می تواند موانع ارتباطی بین فرهنگ های مختلف را کاهش دهد و به افراد، قدرت مدیریت فرهنگ اعطا نماید.
  کلیدواژگان: آینده نگاری، برنامه ریزی سناریو، هوش فرهنگی
 • محمدرضا معتدل*، مریم شریعتی، وحیدرضا میرابی صفحات 51-62
  زمینه
  امروزه چابکی به عنوان مشخصه ای برای رقابت شناخته شده و استفاده از آن در زنجیره تامین بسیاری از شرکت ها گسترش پیدا کرده است، اما شرکت ها جهت انطباق خود با نیازهای پویای مشتریان نیازمند راهی هستند که در کمترین زمان حجم زیادی از اطلاعات را تجمیع و به بخشهای مختلف زنجیره تامینشان برسانند، بازاریابی الکترونیکی می تواند در رفع این مشکل موثر باشد.
  هدف
  هدف از این تحقیق "تدوین مدلی جامع جهت ارزیابی عوامل بازاریابی الکترونیکی موثر بر زنجیره تامین چابک است".
  روش
  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی با رویکرد مدلسازی است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان در حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی در اپراتوری همراه اول تشکیل می دهند. تعداد افراد 133 نفر می باشند که به روش تصادفی انتخاب گردید. ابزارگرداوری داده ها پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری، آزمون تی یک جامعه، تکنیک بردار ویژه و تکنیک گسترش کارکرد کیفی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن است که بازاریابی الکترونیکی بر چابکی زنجیره تامین تاثیردارد و 7 عامل به عنوان موثرترین عوامل بازاریابی الکترونیکی جهت پاسخگویی به توانمندسازهای چابکی و 7 ابزار به عنوان موثرترین ابزارهای بازاریابی الکترونیکی، شناسایی و به ترتیب وزن الویت بندی شدند.
  نتیجه گیری
  طبق بررسی های صورت گرفته در این حوزه، تاکنون مطالعه ای در رابطه با پژوهش حاضر انجام نشده است. در نتیجه ساختار ارایه شده به عنوان نخستین مدل ارایه شده است که توانایی تدوین و اجرا با توجه به وضعیت متغییر کنونی را دارد.
  کلیدواژگان: بازاریابی الکترونیکی، زنجیره تامین چابک، متدولوژی های بازاریابی الکترونیکی، گسترش عملکرد کیفیت
 • حمید عدل دوست، محمود البرزی*، سید عبدالله امین موسوی صفحات 63-75

  کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) به عنوان مدل جدیدی از شکل گیری و رشد کسب و کارها در سال های اخیر و در سراسر جهان مورد توجه دولت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته اند و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارند. نرخ موفقیت استارت آپ ها در سراسر جهان پایین بوده و بنابراین در سال های اخیر تلاش هایی برای تدوین عوامل شکست و موفقیت آنها انجام شده است. هدف از این مقاله، بررسی این عوامل در اکوسیستم کسب و کار ایران از طریق انجام مصاحبه با فعالان این حوزه است و از بعد روش انجام پژوهش، تلاش شده است که با استفاده از راهبرد پژوهش نظریه زمینه ای و با روش ساختگرای چارماز، به شناسایی عوامل مذکور در ایران پرداخته شود. در این پژوهش با انجام 25 مصاحبه با فعالان این حوزه، 7 مقوله کلی، 32 مقوله و 87 مفهوم استخراج گردید. مقوله های کلی شامل داشتن مدل کسب و کار مناسب، جذب سرمایه و حمایت، شناخت و مدیریت بازار، توان مدیریتی موسس، ویژگی های محصول/خدمت، ویژگی های تیم و مسایل حقوقی و قانونی است. نتایج حاصل نشان از آن دارد که تعدادی از عوامل موثر، مستقل از جامعه میزبان کسب و کار بوده و در پژوهش های متعدد جهانی نیز مورد اشاره قرار گرفته است اما تعدادی دیگر نیز وابسته به فرهنگ و شرایط جامعه به وجود می آید. بنابر این، برای بهبود نتایج عملکرد و موفقیت این کسب و کار ها، علاوه بر آموزش های جهانی در این حوزه، شناخت فرهنگ و عوامل مرتبط با جامعه حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: کسب و کار های نوپا، استارت آپ، عوامل موفقیت و شکست، مدل کسب و کار، نظریه زمینه ای
|
 • Aliakbar Khormooji, Amirreza Naghsh *, Akbar Etebarian Khorasgani, Reza Ebrahimzadeh Dastjerdi Pages 1-15
  Background

  this research has been done in the field of technology roadmapping. The secondary area of this research is the field of information technology.

  Objective

  The purpose of this study was to identify the key indicators of information technology in organization and then to formulate a generic method to create an information technology roadmap.

  Methods

  The main methodology of this study was mixed-method exploration based on tool formulation. the final statistical sample consists of a panel of 30 experts in the related fields at Mobarakeh Steel Company. In the qualitative phase, the research started with interviews. then, In the quantitative phase, the Delphi method was used in the panel of experts and then the IPA was used.

  findings

  In the qualitative phase, 98 primary indicators, either current or future, were extracted in 4 key components of IT field for virtual bank implementation. In the quantitative phase and after performing the Delphi Rounds, 50 information technology indicators, were finalized. After the importance-performance analysis, 9 gaps in 3components were identified. These gaps used in the formulation of the final IT roadmap.

  Conclusion

  In order to implement technology projects in an organization, at first, the roadmap must be developed. since no specific methodology has been provided for the development of IT roadmap, so this research has introduced a unique, innovative, localized and operational methodology, (based on the main methods of foresight), to develop an IT roadmap, that can easily meet the needs of researchers and academicians in the field of IT roadmapping.

  Keywords: Foresight, Roadmapping, Information Technology Roadmapping, Virtual Bank, Importance-Performance Analysis
 • Ahmad Bidi, Feraydoon Rahnamay Roodposhti *, Reza Gholami Jamkarani, Hamidreza Kordlouie, Morteza Baky Heskouii Pages 16-38

  The present research aimed at prediction of banking disorder and contagion of crisis in the banking network is conducted by application of linear and non-linear hybrid approach. The present research method is of descriptive-survey, and practical in terms of objective. Therefore, in order to attain this objective, firstly, banking system fragility index (BSFI) is reviewed as an early warning system in order to identify banking crisis, in four banking system sectors (specialized, commercial, private and credit institutions), and banking system fragility index is reviewed in the stated four sectors by applying linear and non-linear approaches by making use of data obtained during March 2016 until December 2020. Results of calculation of banking system fragility index in sub-sectors of the banking system indicate periods of high fragility of the banking system, in particular in January, February and March 2017, which might be due to effects of election. Furthermore, in December 2020, high risk-taking was observed in the banking system, arising from creation of a bubble, which represents a strong warning for future problems of the national banking system. Furthermore, during the review period, banking network is noticeably fragile. Notably, results of Granger linear causality test indicate two-sided causality between credit institutions and private banks, a one-sided causal relationship from private banks to specialized and commercial banks and also a one-sided causal relationship from specialized banks to commercial banks.

  Keywords: Banking Distress, Banking System Fragility Index (BSFI), Granger Linear Causality, Non-linear Causality, Contagion Risk
 • Iman Khaki *, Naser Mirsepasi, Mahbobeh Montazer Ataei, Hamid Erfanian Khanzadeh Pages 39-50
  Background
  Today, with the increasing speed, complexity, and extent of environmental changes, we are witnessing a continuing decline in the accuracy of traditional forecasts in the organization. Since people interact with each other and different organizations in a completely dynamic and culturally diverse environment, a deep understanding of possible futures can lead to greater productivity.
  Objective
  This research has been compiled with the aim of studying the future of cultural intelligence with a scenario-building approach.
  Methods
  The research method is qualitative research and is in accordance with the quasi-numerical or judgmental approach in the field of futures research methods. In addition to articles, the assessment tool was the compilation of questionnaires in two stages using the Delphi technique. In this Delphi panel study, 17 experts in the field of communication and organizational behavior were selected by researchers. For structural analysis, the matrix method of cross-sectional analysis coefficients using Mick Mac software has been used.
  Findings
  The findings showed that cultural, environmental, educational, and media factors have the greatest impact on cultural intelligence, based on which four scenarios called cultural intelligence, the cradle of cultural empathy, cultural intelligence free of prejudice (free-thinking), cultural intelligence Underlying Cultural Shock and Cultural Intelligence is written unrealistic media representation feedback.
  Conclusion
  Predicting the future of cultural intelligence can reduce communication barriers between different cultures and give people the power to manage culture.
  Keywords: Futurism, Scenario Planning, cultural intelligence
 • Mohammad Reza Motadel *, Maryam Shariati, Vahidreza Mirabi Pages 51-62
  Background
  Today, agility is recognized as a characteristic of competition, so its use in the supply chain of many companies has expanded, but these companies need a way to adapt to the dynamic needs in the least Time consolidates a large amount of information and delivers it to different parts of the supply chain. E-marketing can be effective in solving this problem.
  Purpose
  The purpose of this research is to"develop a comprehensive model for evaluating the factors of electronic marketing that affect the agile supply chain".
  Method
  This research is applicational and descriptive-surveying with the modeling approach. The statistical population of this research consists of experts with common expertise in the field of IT and marketing in Hamrah Aval operator. The number of these people is 133, which was randomly selected.The questionnaire is used to collect the information, and the structural equation modeling approach, the one-sample t test, (AHP) approach and Quality Function Deployment approach,were used to analyse the data.
  Finding
  The research results show e-marketing has an effect on supply chain agility and 7 factors, as the most effective e-marketing agents to respond to agility enablers and 7 tools the most effective e-marketing tools for budget allocation were identified and prioritized in order of weight.
  Conclusion
  According to studies conducted in this field, no study has been conducted in relation to the present study. As a result, the proposed structure is presented as the first model that has the ability to be formulated and implemented according to the current variable situation.
  Keywords: Electronic Marketing, Agile Supply Chain, Electronic Marketing Methodology, Quality Function Deployment
 • Hamid Adldoost, Mahmood Alborzi *, Seyed Abdollah Amin Mousavi Pages 63-75

  Startups as a new model of business development, have been considered by governments and investors around the world. Also startups have played an important role in economic development of countries. The success rate of startups around the world is low, so in recent years efforts have been made to identify the factors behind their failure and success. The purpose of this article is to investigate these factors in the Iranian business ecosystem by conducting interviews with activists in this field. In this research, By conducting 25 interviews, 7 general categories, 32 categories and 87 concepts were extracted. General categories include having the suitable business model, fund-raising and support, Analyze and managing the market, the founder's managerial ability, product / service characteristics, team characteristics, and legal issues. The results show that a number of effective factors, are independent of the society hosting business and also have been mentioned in numerous global studies, but a number of others are depending on the culture and conditions of the society. So in order to improve the performance and success rate of startups, in addition to global efforts in this field, it is important to know the culture and community-related factors

  Keywords: Startups, success factors, failure factors, Business Model, Grounded Theory