فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی - سال هفدهم شماره 2 (تابستان 1402)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال هفدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی شاعرعطار، اکبر میرزاپور باباجان*، فرهاد سحرخیز صفحات 1-25

  یکی از کارکردهای کلیدی بازارهای مالی کشف قیمت است که به استفاده از قیمت های دارایی در یک بازار برای قیمت گذاری در دیگر بازارها اشاره دارد. از زمان معرفی صندوق های قابل معامله در بورس و افزایش محبوبیت آن ها، استفاده از این ابزار موجب بحث در رابطه با انتقال فرآیند کشف قیمت در بازارهای مرتبط شده است. صندوق قابل معامله زعفران یکی از انواع صندوق های قابل معامله کالایی بوده که به تازگی در  بازار سرمایه کشور مورد داد و ستد قرار گرفته است. با توجه به اهمیت زعفران در بین محصولات کشاورزی، در این مقاله به بررسی موضوع کشف قیمت در رابطه با این کالا پرداخته شده است. جهت بررسی این موضوع، داده های روزانه گواهی و صندوق قابل معامله زعفران سحرخیز از تاریخ 04/08/1400 الی 20/01/1401 با استفاده از مدل کشف قیمت متغیر با زمان مورد مطالعه قرار گرفت. آزمون همگرایی جوهانسن نشان از وجود حداقل یک رابطه بلندمدت بین این دو ابزار دارد. آزمون علیت گرانجر نیز نشان داد که علیت از بازار گواهی سپرده به بازار صندوق زعفران سحرخیز می باشد، به طوری که تغییرات بازار گواهی علت تغییرات بازار صندوق زعفران می باشد. در نهایت استفاده از کشف قیمت متغیر با زمان علاوه بر تایید آزمون علیت، نشان داد که بیش از 85 درصد از فرآیند کشف قیمت در بازار گواهی سپرده و تنها 15 درصد از این فرآیند در بازار صندوق زعفران صورت می گیرد که نشان از عدم تحقق کارکرد کشف قیمت این ابزار مالی در بازار سرمایه کشور شده است.

  کلیدواژگان: رویکرد متغیر با زمان، زعفران، صندوق قابل معامله، کشف قیمت، مدل تصحیح خطا
 • جواد خواجه تراب*، سید نعمت الله موسوی، شراره مجدزاده طباطبایی صفحات 27-56

  با توجه به اثرات نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منابع درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر، به ارزیابی اثرات ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاری از منابع درآمدی این صندوق در بخش های اقتصادی جهت نیل به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرات در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمت ها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرف کننده و رفاه خانوارها برای محصولات بخش کشاورزی در قالب سناریوهای مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان داد که بهبود بهره وری بخش کشاورزی از طریق سرمایه گذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیره سازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایه گذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخش ها می توان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدات کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این اساس، با سرمایه گذاری 30 درصدی منابع صندوق در همه بخش های اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمت ها 7/1 درصد کاهش می یابد. این در حالی است که با سرمایه گذاری منابع صندوق در بخش کشاورزی،  تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش می یابد. علاوه بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرف کنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و عدم تخصیص سرمایه گذاری از منابع صندوق رخ می دهد. بنابراین، دولت می بایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به مخارج جاری اجتناب و سرمایه گذاری این درآمدها در جهت بهبود بهره وری بخش های اقتصادی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.

  کلیدواژگان: درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی، برنامه پنجم توسعه، الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، بخش کشاورزی
 • ابوالفضل دیلمی، رامتین جولایی* صفحات 57-80

  اگرچه رشد اقتصادی ایران کاملا متکی به تولیدات کشاورزی نیست، اما کشاورزی یکی از برجسته ترین محرک های اقتصاد ایران است. بدون رفع موانع توسعه در این بخش نمی توان انتظار داشت که سایر بخش های اقتصادی کشور به توسعه دست یابند. از آنجایی که توسعه بخش کشاورزی به طور اجتناب ناپذیری منجر به مصرف انبوه انرژی می شود، این مطالعه با هدف بررسی اثرات مصرف فرآورده های نفتی، مصرف برق، مصرف گاز، انتشار CO2 و صادرات محصولات کشاورزی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در ایران انجام شده است. در این راستا، از داده های سری زمانی سال های 1980 تا 2018 برای تحلیل روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از مدل سازی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و آزمون های مرتبط با آن استفاده شد. نتایج مدل ARDL نشان می دهد که مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در بلندمدت بر ارزش افزوده کشاورزی تاثیر مثبت دارند، در حالی که انتشار CO2 در کوتاه مدت تاثیر منفی دارد. علاوه بر این، صادرات بخش کشاورزی و مصرف برق به طور قابل توجهی بر متغیر وابسته تاثیر نمی گذارند. همچنین صادرات کشاورزی، مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ارزش افزوده کشاورزی را به ترتیب 115/0، 499/0 و 278/0 درصد در دراز مدت افزایش می دهند، در حالی که انتشار CO2 و مصرف برق به طور معنی داری بر ارزش افزوده کشاورزی تاثیر نمی گذارند. بر اساس یافته های این پژوهش اجرای سیاست هایی مانند متناسب سازی تولیدات کشاورزی بر اساس استانداردهای جهانی، ایجاد ساختارهای اداری کارآمد و مناسب برای امور صادراتی و سرمایه گذاری درآمدهای صادراتی در بخش کشاورزی بایستی مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی کشاورزی، مصرف انرژی
 • قادر دشتی*، آذر شهبازی، اسماعیل پیش بهار صفحات 81-104

  نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عوامل تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار نظیر عوامل اقلیمی بر میزان تولید مناطق و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر سنجش و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به تمامی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی جمع آوری گردید. بدین منظور از روش Super-SBM تحت یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. علاوه بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره مطالعه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد متوسط کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر مناطق کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و مناطق مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در خصوص ارتقای کارایی از قبیل توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های مضر بکار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم نمود.

  کلیدواژگان: انتشار دی اکسید کربن، روش Super-SBM، ضریب جینی، کارایی بخش کشاورزی
 • سمانه نورانی آزاد*، ابراهیم بهرامی نیا، حسین ایزدی صفحات 105-130

  صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی به دلیل اینکه در تامین نیازهای مصرفی خانوار و زنجیره غذایی مردم جامعه اهمیت استراتژیکی دارد یکی از مهم ترین گروه های صنعتی موثر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه بشمار می رود؛ تجربه کشورهای جهان نشان داده که ساختار هزینه در بخش های مختلف اقتصاد متاثر از توسعه مهارت و دانش نهادینه شده در نیروی خلاق و نوآور است؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف محوری سنجش میزان صرفه جویی هزینه ای صنایع تبدیلی کشاورزی با توجه به تجربه نیروی کار و میزان پیشروی دانش انجام شده است. بدین منظور از داده های تلفیقی 18 زیربخش صنعتی کشاورزی در بازه زمانی 1398-1381 و الگوی پویای خودرگرسیون با وقفه توزیعی پانلی (PARDL) برای برآورد مدل استفاده شد. نتایج صرفه جویی هزینه ای با منشا یادگیری تولیدی دلالت برآن دارد که در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت فرایند یادگیری با نرخ 83/0 و سرعت تعدیل به تعادل بلندمدت بالا نقش چشمگیری در پیشرفت تجربه و توسعه دانش داشته و ضمن تحقق صرفه مقیاس منجر به کاهش هزینه متوسط هر واحد تولید شده است. از سوی دیگر نتایج برآورد صرفه جویی هزینه نیروی کار گویای آن است که با توسعه تجربه و مهارت نیروی کار بازدهی نسبت به مقیاس ثابت است و میزان صرفه جویی هزینه ای نیروی کار در بلندمدت نسبت به دوره کوتاه مدت بیشتر بوده و در هر دوره فعالیت نیروی کار 6/44 درصد از شکاف بین تعادل کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می یابد؛ به طور کلی در هر دوره با دو برابر شدن تولید تراکمی به طور متوسط صرفه جویی هزینه ای تولید 32 درصد و متوسط هزینه ای هر واحد نیروی کار به میزان 20 درصد سطح قبلی اش کاهش می یابد. از این رو شناسایی منابع موثر در تحقق یادگیری، رشد استارت آپ های فناوری محور، ارتقای مهارت شاغلین از طریق آموزش، برگزاری کارگاه ها و دوره های ضمن خدمت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: صرفه جویی هزینه ای، یادگیری تولیدی، تراکم دانش، پیشرفت تجربه
 • مصطفی مردانی نجف آبادی*، حسن آزرم، عباس میرزایی صفحات 131-157

  با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید در بخش کشاورزی، استفاده بهینه و کارا از منابع و نهاده های موجود به منظور بهبود عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی ضروری است. در این راستا، جهت آگاهی تصمیم گیران و برنامه ریزان از وضعیت مصرف نهاده ها و شرایط تولید، تحلیل کارایی محصولات زراعی به عنوان محصولات دارای سطح زیرکشت قابل توجه در کشور حایز اهمیت است. بر این اساس، در مطالعه حاضر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) و تحلیل پوششی داده های بازه ای (IDEA) کارایی فنی و کارایی فنی خالص محصول پیاز در 23 استان کشور در سال زراعی 98-1397 ارزیابی شد. برای این منظور، هزینه شش نهاده شامل دستمزد نیروی کار، اجاره زمین، اجاره ماشین آلات، هزینه آب آبیاری، هزینه کود و هزینه آفت کش و یک ستاده بازده ناخالص مدنظر قرار گرفت. بازه های برآورد شده نشان می دهد که با در دسترس بودن منابع، شرایط مناسب برای افزایش کارایی تمامی استان های تولیدکننده محصول پیاز فراهم است. لذا، برطرف کردن کاستی های این استان ها منجر به ایجاد انگیزه لازم برای اعمال مدیریت مطلوب می گردد. بیشترین میزان اختلاف بین میانگین مقادیر هزینه مصرف مطلوب و مقدار واقعی هزینه مصرف نهاده ها مربوط به چهار نهاده آفت کش، آب آبیاری، زمین و نیروی کار است. نتایج حاصل از حل مدل IDEA نیز نشان داد که این مدل از انعطاف پذیری بسیار زیادی در مقابل داده های غیردقیق برخوردار است. به طور کلی، نتایج نشان داد که جهت دستیابی به تخصیص بهینه عوامل تولید، پتانسیل بالقوه بین استان های کشور وجود دارد، لذا، برنامه ریزی و مدیریت مناسب نهاده های تولید با اولویت نهاده های دارای بیشترین عدم کارایی همراه با استفاده از تجارب تولیدکنندگان استان های کارا، ضروری است.

  کلیدواژگان: کارآیی فنی خالص، سود ناخالص، بازده متغیر نسبت به مقیاس، تحلیل پوششی داده های بازه ای، ایران
|
 • Mahdi Shaerattar, Akbar Mirzapour Babajan *, Farhad Sahar Khiz Pages 1-25

  One of the key functions of financial markets is price discovery that refers to the use of assets prices for pricing other markets transactions. Since the introduction of exchange-traded funds and their increasing popularity, the use of these tools has led to discussions regarding the transfer of the price discovery process in related markets. Saffron ETF is one of the types of commodity ETF that have recently been traded in the Iran's capital market. Considering the importance of saffron among agricultural products, in this article, the issue of price discovery in relation to this product has been investigated. In order to investigate this issue, the daily data of Saharkhiz saffron certificate and tradable fund from 2021/10/26 to 2020/04/09 was studied using the time-varying price discovery model. Johansen's test shows the existence of a long-term relationship between these two variables. The Granger causality test showed that the causality is from the Spot to the ETF market, so that changes in the Spot are the cause of changes in the ETF market. Finally, the use of time-varying price discovery, in addition to verifying the causality test, showed that more than 85% of the price discovery process takes place in the Spot market and only 15% of price discovery takes place in the ETF market, which shows that it is not realized, which shows the non-fulfillment of the ETF price discovery function in Iran's capital market.

  Keywords: Price Discovery, Time-varing, error correction model, ETF, Saffron
 • Javad Khajehtorab *, Seyed Nematollah Mousavi, Sharareh Majdzadetabatabe Pages 27-56

  the effects of oil revenue storage in the NDF and investment from the fund's revenue in various economic sectors were evaluated to achieve the objectives of the Fifth Development Plan Law. the R DCGE model approach was used, Changes in production index, consumption and prices in agriculture and food industry and changes in macroeconomic variables such as GDP, consumer price and household welfare in the form of 5 different scenarios of oil revenues storage to the NDF and lack of investment Or investments in different economic sectors were evaluated using the social accounting matrix of 1390. improving the productivity of the agricultural through oil revenue investment is not able to improve the production situation of this sector and the food industry. The results showed that by storing 20% of oil revenues in the NDF in accordance with the law of the Fifth Development Plan and then investing 30% of the fund's revenue sources in the various sector and in proportion to the equal can achieve favorable economic growth, improve food security and increase household welfare

  Keywords: Oil Revenues, National Development Fund, Fifth Development Plan, Recursive Dynamic Computable General Equilibrium (RDCGE) model, Agricultural sector
 • Abolfazl Deylami, Ramtin Joolaie * Pages 57-80
  Introduction

  Although the economic growth of Iran is not completely reliant on agricultural production but has been one of the most prominent drivers of the economy of Iran. Without removing the obstacles to development in this sector, it cannot be expected that other economic sectors of the country will achieve development. Since the development of the agricultural sector inevitably leads to the massive consumption of energy, this study aims to investigate the effects of oil derivatives consumption (OILC), electricity consumption (ELC), gas consumption (GASC), CO2 emissions, and agricultural exports (AGexp) on agricultural economic growth (AEG) in Iran.

  Materials and Method

  In this regard, the time-series data from 1980 to 2018 was used to analyze the short-run and long-run relationships among studied variables using Autoregressive distributed lag (ARDL) modeling and different tests associated with it.

  Results and discussion

  The ARDL model results indicate that GASC and OILC positively affect AEG in the long run, while CO2 has a negative effect in the short run. Additionally, AGEX and ELC do not significantly affect the dependent variable. Further results show that AGexp, OILC, and GASC increase AGE by 0.115%, 0.499%, and 0.278%, respectively, in the long run, while CO2 and ELC do not significantly affect AGE. Suggestion: Implementing policies such as Customization of production according to global standards, creating efficient and appropriate administrative structures for export affairs, and investing export earnings in the agricultural sector can be of interest to policymakers. On the other hand, considering that the most influential factor preventing energy consumption in the agricultural sector is the reduction of the cultivated area, applying policies that simultaneously reduce the cultivated area and increase productivity can achieve environmental goals and agricultural development to help.

  Keywords: Environmental Degradation, Agricultural economic growth, energy consumption
 • Ghader Dashti *, Azar Shahbazi, Esmaeil Pishbahar Pages 81-104
  Introduction

  Considering the importance of improving efficiency in improving the productivity of production factors, it is necessary to measure the efficiency of the agricultural sector in order to make appropriate policies in this sector, t

  Materials and methods

  The purpose of the present study is to measure and analyze efficiency and inequality in the agricultural sector of Iran's provinces, considering the role of climatic variables. The required data for the period of 2011-2018 related to all the provinces of the country were collected in the form of a library from the Iranian Statistics Center. For this purpose, the Super-SBM method was used under an exogenous variable for external environmental factors (rainfall).In addition, by using the Gini coefficient, regional differences in the efficiency of the agricultural sector of different provinces of Iran were investigated during the study period.

  Results and discussion

  The results of the research showed that the average technical efficiency of the country's provinces is 0.45. the technical efficiency of the agricultural sector is not in a favorable condition in most of the provinces of the country And there is a extreme inequality (Gini coefficient 0.41) in most regions of the country in terms of efficiency distribution between provinces. In addition, the inequality of the efficiency of the agricultural sector in the provinces of the country has been increasing during the period of 2011-2018.Suggestion: Considering the low efficiency and its unequal distribution in different provinces and regions of the country, it is suggested to take necessary measures to improve efficiency, such as developing new technologies, expanding promotional activities, and reducing the use of harmful inputs. Also, with a more appropriate distribution of facilities and credits, the necessary ground can be provided to improve the efficiency of less privileged provinces.

  Keywords: Climate change, Super-SBM method, Gini Coefficient, Efficiency of agriculture sector, Emission in carbon dioxide
 • Samaneh Noraniazad *, Ebrahim Bahraminia, Hosein Ezadi Pages 105-130

  Agricultural transformation and processing industries have strategic importance in providing the consumption needs and the food chain of society. This is one of the most important industrial groups effective in the economic growth of developing countries. The experience of the world’s countries shows that the learning process with the knowledge development and training of a creative workforce affects the sectors of the economy’s cost structure. Therefore, the purpose of this study was to evaluate cost savings in agricultural processing industries with two different learning-by-doing and production-learning approaches. To meet this end, the data of 18 food processing industries for 2002-2020 and The Panel Autoregressive Distributed Lag and Error Correction methods were used. The results indicate that economies of scale have been realized in the short and long terms. So all sub-sectors operate at the optimal scale level. In addition, production learning with a rate of 0.83 and a high adjustment speed towards long-term equilibrium had a significant role in reducing the average cost. On the other hand, the results of workforce cost savings indicated that whiles the scale economies were constant workforce cost savings in long term is more than in the short term period. Also, in each period 44.6% of the learning-by-doing gap between the short and long-balance decreases. Overall doubling accumulation production led to a 32% decrease in average cost and reduced about 20% in the cost per unit labor force compared to its previous level. Therefore, it is recommended to identify effective resources in the realization of learning, the growth of technology-oriented start-ups, and the improvement of the skills and abilities of the different layers of employees in this sector through training, holding workshops, and non-academic courses.

  Keywords: Cost saving, production learning, Knowledge accumulation, experience progress
 • Mostafa Mardani Najafabadi *, Hassan Azarm, Abbas Mirzaei Pages 131-157

  The growth and productivity of agricultural production require improving and increasing the efficiency of farmers in order to optimally use vital inputs such as land and water. In this regard, increasing the yield of crops depends on improving production efficiency. The aim of this research is to estimate the technical, pure technical, and scale efficiencies for onion growers in the producing provinces of this product using two DEA and IDEA and analyzing the obtained efficiencies. In this research, the average price of renting a hectare of agricultural land, the average price of pesticide, the average price of buying a cubic meter of agricultural water, the average wage of the labor working in the agricultural sector, the average cost of renting machinery and the average price of buying chemical fertilizer for each The province was used. Also, the average gross profit of the onion crop per hectare for each province was studied as data. All the data used in this study were obtained from the Ministry of Agriculture Jihad for 2017-2018. This shows the efficiency of these units (only) at the upper limit of the cost of inputs and the gross profit of outputs. Also, the results showed that the largest amount of difference between the average target amount and the actual amount of input consumption cost is related to the four inputs of pesticide, irrigation water, land, and labor. Therefore, in some cases, there are non-negligible differences between the two classic DEA and IDEA. There is a potential for the provinces to achieve optimal allocation of production factors. Therefore, proper planning and management of production inputs with a priority on the most inefficient inputs (pesticides, water, land, and labor) are necessary. In general, adopting any policy that leads to the optimal allocation and efficient use of these production inputs; can reduce the cost of these inputs in ineffective provinces.

  Keywords: Pure technical efficiency, gross profit, Variable return to scale, interval data envelopment analysis, Iran