فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال هفدهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماعیل پیش بهار*، مرتضی شکیب افشرد، جبرئیل واحدی، باب الله حیاتی صفحات 1-24

  امروزه اهمیت پارک ها و فضای سبز شهری در همه ی جنبه های زندگی بر کسی پوشیده نیست، چراکه پارک ها محیطی برای تفریح و استراحت ساکنان فراهم می آورند. همچنین در کاهش انواع آلودگی‎های صوتی، گرمایی و هوا نقش بسزایی دارند. در این مطالعه آثار اقتصادی و زیست محیطی پارک بزرگ تبریز و همچنین عامل های موثر بر تمایل به پرداخت پاسخگویان با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. در ادامه کارکردهای زیست محیطی پارک مانند جذب ازون تروپوسفری (وردسپهر)، دی اکسید کربن، مونواکسید کربن، دی اکسید گوگرد و ذرات معلق و همچنین تولید اکسیژن و ذخیره کربن درختان پارک بزرگ تبریز محاسبه و قیمت گذاری شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 107 پرسشنامه از میان خانوارهای منطقه های 4، 6 و 10 شهر تبریز و همچنین بازدیدکنندگان پارک در زمستان 1400 و بهار 1401 گردآوری شد. ارزش کارکردهای زیست محیطی، با سه سناریو بررسی و قیمت گذاری شد. بر مبنای محاسبه های انجام شده، ارزش کل اقتصادی-زیست محیطی پارک بزرگ تبریز 180 میلیارد ریال در سناریو اول، 255 میلیارد ریال در سناریو دوم و 328 میلیارد ریال در سناریو سوم برآورد شد. بنابر نتایج به دست آده از الگوی لاجیت ترتیبی، متاهل بودن در سطوح درآمدی بالا، کمبود امکانات رفاهی، زیرساخت ها و امکانات ورزشی، مراجعه به پارک با هدف استفاده از هوای آزاد و ورزش کردن، استفاده از خودروی شخصی برای رفتن به پارک و بیشتر بودن فاصله زمانی پارک تا محل سکونت دارای تاثیر منفی بر متغیر وابسته می باشند. همچنین متغیرهای تعداد ساعت های تفریح در ماه، مراجعه به پارک به دلیل علاقه مند بودن به آن، چشم انداز پارک، داشتن شغل دولتی، درآمد، گرایش های زیست محیطی و مخارج ماهانه خانوار دارای تاثیر مثبت بر تمایل به پرداخت پاسخگویان می باشند.

  کلیدواژگان: ارزش اقتصادی، ارزش گذاری مشروط، پارک بزرگ تبریز، لاجیت ترتیبی
 • امیرحسین قادری جویباری، محمد قربانی*، علی فیروززارع، آرش دور اندیش صفحات 25-51
  هدف از این پژوهش، بررسی عامل های موثر بر پذیرش بسته های تشویقی عملیاتی سازی الگوی کشت از سوی کشاورزان خراسان رضوی می باشد. با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس تعداد 283 کشاورز انتخاب شده و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری داده ها و اطلاعات موردنیاز گرد آوری شد و با بهره گیری از الگوی لاجیت چندجمله ای به بررسی هدف پژوهش پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که 114 کشاورز بسته قیمتی، 91 کشاورز بسته مدیریتی- زیرساختی و 78 کشاورز بسته یارانه ای را اولویت اصلی یسته حمایتی مورد تمایل خود، انتخاب کردند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندجمله ای گویای این است که متغیرهای شمار نیروی کار خانوادگی، ریسک بازار، ریسک مالی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عضویت در نهادهای اجتماعی، میزان درآمد غیرکشاورزی، متوسط مقیاس بودن، هنجار ذهنی، تمایل مالی، وضعیت تاهل و دسترسی کافی آب اثر معنی دار بر انتخاب بسته مدیریتی- زیرساختی نسبت به بسته قیمتی دارند. همچنین متغیرهای محل زندگی، شمار نیروی کار خانوادگی، مشارکت و همکاری با جهادکشاورزی، نگرش، کنترل رفتار درک شده، عامل های فرهنگی و عضویت در نهادهای اجتماعی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بزرگ مقیاس بودن، ریسک آب وهوا، هنجار ذهنی، قصد رفتاری، رضایت از سیاست و هدف های جهادکشاورزی و فعالیت و حضور در گروه کشاورزان اثر منفی و معنی داری بر انتخاب بسته یارانه ای نسبت به بسته قیمتی دارند. یافته های این پژوهش همچنین نشان داد بسته قیمتی در اولویت پذیرش کشاورزان قرار دارد و با توجه به این نتایج پیشنهاد و تاکید می شود اگر دولت باور به لزوم پیاده سازی این سیاست دارد، باید بر متغیرهایی که بازدارنده انتخاب سیاست قیمتی هستند تمرکز بیشتری داشته باشد تا بازدارنده های نارضایتی کشاورزان برطرف شود.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، بسته تشویقی مدیریتی- زیرساختی، بسته یارانه ای، لاجیت چندجمله ای
 • اتابک کاظم پور کهریز، حامد رفیعی*، سید صفدر حسینی صفحات 53-83

  کشور ایران ازجمله سه کشور برتر تولیدکننده گیلاس در جهان، نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی دارد. ازآنجایی که چگونگی انتقال قیمت محصول های کشاورزی و تغییر های آن ها ازجمله مهم ترین شاخص های سنجش عملکرد بازار و تخصیص منبع ها در اقتصاد به شمار می رود،این تحقیق به بررسی چگونگی انتقال قیمت محصول گیلاس در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی (اطلاعات هفتگی دوره زمانی 86 تا 97) در سطح کشور ایران پرداخته است. همچنین نظر به توان بالقوه(پتانسیل) بالای شهرستان ارومیه در زمینه تولید و صادرات این محصول، انتقال قیمت بین رقم های گیلاس تک دانه و خوشه ای (داده های مرکب دوره زمانی 93 تا 97) این شهرستان نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و همانند سطح های عمده-خرده فروشی گیلاس به منظور دستیابی به نتایج مورد نظر از الگوی تصحیح خطا با رویکرد انگل-گرنجر و بسته نرم افزاری شازم استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح های عمده فروشی-خرده فروشی گیلاس در سطح کشور انتقال قیمت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن بوده است. ازاین رو پیشنهاد می شود که سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها یکسان برنامه ریزی نشوند. به عبارتی در دوره های افزایش و کاهش قیمت ها انتخاب اثرگذاری ابزارهای سیاستی باید مبتنی بر توجه به این عدم تقارن در بلندمدت باشد. در مورد انتقال قیمت گیلاس در سط ح های رقم های خوشه ای-تک دانه نیز در کوتاه مدت انتقال قیمت متقارن ولی در بلندمدت نامتقارن بوده است. به عبارتی تعدیل های کاهشی قیمت از گیلاس خوشه ای به گیلاس تک دانه سریع تر از تعدیل های افزایشی آن انتقال می یابند. بر این مبنی می توان به این جمع بندی و پیشنهاد رسید که در کوتاه مدت برنامه ریزی سیاست گذاری های مبتنی بر تنظیم بازار در دوره های افزایش و کاهش قیمت های گیلاس خوشه ای منجر به نتایج یکسانی در بازار گیلاس تک دانه شده و لذا نیازی به سیاست گذاری متفاوت برای تنظیم قیمت ها در دو بازار گیلاس تک دانه و خوشه ای نخواهد بود.

  کلیدواژگان: انتقال قیمت، گیلاس تک دانه، گیلاس خوشه ای، الگوی تصحیح خطا
 • سهراب عبدالله زاده*، هانیه غفاری زاده صفحات 85-106

  هدف از این تحقیق ارایه رویکردی به منظور شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر بر کیفیت در زنجیره تامین عسل است. زنجیره تامین عسل سه سطحی تامین، فرآوری و توزیع و شامل چهار مرحله پرورش ملکه، تولید عسل، جداسازی عسل از موم و فرآوری،بسته بندی، نگهداری و توزیع است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و جامعه آماری آن زنجیره تامین عسل استان آذربایجان غربی است. ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی و از نظر موضوع، یک پژوهش میدانی است. ازنظر سنجی 6 نفر از خبرگان آگاه با صنعت زنبورداری و عسل  بهره گرفته شده است. برابر با رویکرد پیشنهادی پژوهش، در آغاز بامطالعه منبع های علمی معتبر و مصاحبه با خبرگان، 20 عامل در سطح های مختلف زنجیره تامین شناسایی شد. با استفاده از روش دلفی فازی با طیف 5 تایی و دو دور تکرار، 16 عامل اصلی توسط خبرگان انتخاب شد. عامل های منتخب با استفاده از روش سوآرا، رتبه بندی شدند. در نهایت، بر مبنای پایش وضع موجود، راه کارهای بهبود عملکرد زنجیره در سطح های مختلف ارایه شد. عامل های آفت ها و بیماری ها، عامل های خارجی، هیدروکسی متیل فورفورال، پوشش گیاهی، شیوه های مدیریتی، روش فرآوری و بسته بندی، نژاد زنبورعسل، نوع ظرف و شرایط نگهداری، تغذیه، فصل برداشت، نوع برداشت، نوع کندو، جمعیت کلونی، ظرف های نگهداری عسل، شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی، به ترتیب در اولویت قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین عسل، عوامل موثر بر کیفیت عسل، روش دلفی فازی، روش سوآرا (SWARA)
 • فاطمه عسکری بزایه*، حسن اسدپور، پریسا محمدپور، ابراهیم عابدی قشلاقی، ابراهیم فرزام، محمدعلی آشکار آهنگرکلایی صفحات 107-135

  به مجموعه اقدام هایی که در یک کسب وکار (صنعت، کشاورزی، خدمات) به صورت زنجیروار انجام می گیرد تا برای خریداران خود، خلق ارزش یا ارزش افزوده نماید، زنجیره ارزش گویند. نبود زمینه مناسب زنجیره ارزش کیوی منجر به ناکارآمدی در فرآیندهای تولید تا بازار، نوسان شدید قیمت ها، ضایعات زیاد و ارزش افزوده ناکافی در فرآیندهای تولید تا بازار رسانی این محصول در ایران شده است. این مسیله همچنین به نبود توزیع عادلانه سود بین عناصر و حلقه های صنعت کیوی و نارضایتی هر دو سوی بازار یعنی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز انجامیده است. این پژوهش با در نظر گرفتن مولفه های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و ساختاری، مدل مناسب توسعه زنجیره ارزش کیوی را در استان گیلان ارایه داده است. داده ها و اطلاعات موردنیاز از روش های اسنادی، میدانی و تکمیل پرسشنامه که همراه با برگزاری نشست توجیهی به صورت مشارکتی با خبرگان، متخصصان و کارشناسان مرتبط با همه حلقه های صنعت کیوی استان گیلان بوده، به دست آمده است. این افراد 21 نفر بودند و اطلاعات موردنیاز در سال های 1400 - 1399 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، محاسبه وزن معیارها و دستیابی به ساختار مناسب زنجیره ارزش کیوی، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد تکمیل ساختار نظام مند و مناسب توسعه زنجیره ارزش راهکار نهایی برای حل مسایل و نارسایی های صنعت کیوی است و مدل جامع (یکپارچه) بهترین ساختاری است که می تواند تا حد زیادی پایداری زنجیره را تضمین کند

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش کیوی، مدل یکپارچه، مدل ارکستر، مدل لایه ای، مدل بازار ساز
 • الهام باریکانی*، افشین امجدی، سید محمدجعفر اصفهانی صفحات 137-163

  این پژوهش با هدف بررسی عامل های موثر در نوسان های بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم با تاکید بر نقش تغییر اقلیم در استان های مهم تولیدکننده این محصول در ایران انجام شد. در این راستا از مدل تولید مرزی تصادفی و داده های استان های مهم تولیدکننده گندم دیم در فاصله سال های 1388 تا 1397 استفاده شد. نتایج برآورد مدل تولید مرزی تصادفی با لحاظ متغیرهای نماینده اثرگذاری های اقلیمی مبین آن است که متغیرهای بذر، سم ها، نیروی کار، سطح زیرکشت، پیشرفت فناوری، مجذور دمای هوا، بارندگی موثر و مجذور بارندگی موثر تاثیر معنادار و مثبت بر میزان تولید گندم دیم داشته در حالی که دمای هوا تاثیر منفی و معنادار بر تولید گندم دیم نشان دادند. نتایج محاسبه بهره وری کل عامل های تولید گندم دیم مبین وجود نوسان هایی در شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی در استان های مهم تولیدکننده این محصول است. کمترین مقدار شاخص بهره وری کل عامل های تولید تحت تاثیر متغیرهای اقلیمی مربوط به استان های تهران و خراسان جنوبی و بیشترین مقدار آن مربوط به استان گلستان است. تحلیل سهم عامل های موثر بر تغییرپذیری های شاخص CATFP نشان داد که این شاخص به طور عمده تحت تاثیر تغییر پذیری های فناورانه و پس از آن تغییرپذیری های اقلیمی قرار دارد. پس از آن، کارایی مقیاس و کارایی فنی در رده سوم و چهارم اثرگذاری بر شاخص CATFP قرار دارند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، کارائی فنی، ایران، گندم دیم، شاخص بهره وری کل
|
 • Esmaeil Pishbahar *, Morteza Shakibafshored, Jebraeel Vahedi, Baballah Hayati Pages 1-24

  from anyone and they are effective in all aspects of urban life. on the other hand, they provide an environment for cheap recreation and relaxation for the residents and Forthermon, they play a significant role in reducing pollution (sound, heat and air). Among Iranian cities, Tabriz has the lowest number of parks per capita. Also, among the urban areas of Tabriz, district four, in which the construction site of the park is located, is in an unfavorable condition with a per capita green space of 4.92 square meters. If the Tabriz Grand Park project is completed, the area's per capita green space can increase up to 24 meters and the per capita green space of Tabriz city can increase from 6.76 square meters to 11.6 square meters. This research can be effective in introducing the capacities and calculating the hidden values of Tabriz Grand Park so that everyone will be aware of its economic and environmental potentials. Therefore, in this research, the economic and environmental effects of the construction of Tabriz Grand Park have been evaluated.

  Keywords: Economic value, Conditional valuation, LOGIT Model, Tabriz Grand Park
 • Amirhossein Ghaderi Jouybari, Mohammad Ghorbani *, Ali Firoozzare, Arash Dourandish Pages 25-51
  Having a plan of crop pattern suitable to climatic conditions ensures the sustainability of agricultural production and food security and makes the capacities of each region be used properly, this possibility can be investigated and implemented in the form of policy packages and by designing targeted incentive packages and According to the needs of the farmers and then providing the packages to the farmers, they will stimulate the farmers to implement the cultivation pattern, which can play an effective role in the operationalization of the cultivation pattern in the fields by the farmers. The purpose of this study is Investigating the influencing factors on the willingness of farmers to accept incentive packages for operationalizing the crop pattern proposed by the government in Khorasan Razavi province.In this study, 283 farmers were selected using the available non-random sampling method, and the necessary data and information were collected using a questionnaire and face-to-face interview. Also, using multinomial logit regression, the purpose of the study was examined.The results of the research showed that the variables of The number of household labour, market risk, financial risk, attitude, perceived behavioral control and membership in social institutions have a positive and significant effect on the selection of the management-infrastructure package and the variables of Amount of non-agricultural income, medium-scale farmers, subjective norms, financing willingness, marital status and Enough access to Water have a negative and significant effect. Also, variables of place of residence, The number of household labour, participation and cooperation with agricultural jihad, attitude, perceived behavioral control, cultural factors and membership in social institutions have a positive and significant effect and variables of large-scale farmers, weather risk, subjective norms, behavioral intention, satisfaction with The policy and objectives of the agricultural jihad and the activity and participation in the farmers' group have a negative and significant effect on the choice of a subsidy package.
  Keywords: Food Security, management-infrastructure incentive package, subsidy package, Multinomial logit model
 • Atabak Kazem Poor Kahriz, Hamed Rafiee *, Seyed Safdar Hoseini Pages 53-83

  As one of the top three cherry producing countries in the world, Iran has decisive role in price formation process of this product in the world market. Since how price transmission of agricultural products and their changes are considered as one of the most important indicators for measuring the performance of market and allocation of resources in the economy, The present study investigates the Price transmission of cherry product at wholesale-retail levels in Iran.In this study, considering the high potential of Urmia county in the field of production and export of this product, the price transmission between Takdaneh-Khoshei cherry varieties of this county also has been investigated. And similar to wholesale-retail levels of cherries, in order to achieve the desired results, the error correction model with Engel-Granger approach and Shazam software package was used. The results showed that in the wholesale-retail levels of cherries in the country, the price transmission has been asymmetric both in short and long term. Therefore, it is suggested that policies based on market regulation should not be planned at the same time during periods of price increase and decrease. In other words, in price increase and decrease, the choice of the effectiveness of policy tools should be based on paying attention to this asymmetry in the long term. In the case of cherry price transfer at the levels of Khoshei-Takdaneh varieties, in the short term the price transmission has been asymmetric but in the long term the price transmission has been symmetric. In other words, the downward price adjustments from Khoshei to Takdaneh cherries are transferred faster than its upward adjustments. Based on this, it can be concluded and proposed that the price adjustment of the Khoshei market can ultimately produce the same results in the Takdaneh market. Therefore, there will be no need for different policies to regulate prices in Takdaneh-Khoshei cherry markets.

  Keywords: Price Transmission, Takdaneh Cherry, Khoshei Cherry, Error Correction Model (ECM)
 • Sohrab Abdollahzadeh *, Hanieah Ghafarizadeh Pages 85-106
  Introduction

  The aim of the current research is to provide an approach to identify and rank factors affecting quality in the honey supply chain.

  Materials and methods

  Honey supply chain has three levels of supply, processing and distribution and includes four stages of queen breeding, honey production, separation of honey from wax and processing, packaging, storage and distribution. In terms of purpose, the current research is applied and its statistical population is the honey supply chain of West Azerbaijan Province. In terms of the data collection method, it is descriptive-survey and in terms of the subject, it is a field research. The opinions of 6 experts in the beekeeping and honey industry have been used.

  Results

  In accordance with the proposed approach of the current research, firstly by studying reliable scientific sources and interviewing experts, 20 factors were identified at different levels of the supply chain. Using the fuzzy Delphi method with a spectrum of 5 and two rounds of repetition, 16 main factors were selected by experts. Selected factors were ranked using SWARA method. Finally, based on monitoring the current situation, solutions to improve chain performance at different levels were presented.Conclusion and

  discussion

  pests and diseases, external factors, hydroxymethylfurfural, vegetation, management practices, processing and packaging methods, bee breed, container type and storage conditions, nutrition, harvest season, Harvesting type, hive type, colony population, honey storage containers, climatic conditions and geographical location were prioritized respectively.

  Keywords: Honey Supply Chain, Factors Affecting Honey Quality, Fuzzy Delphi Method, SWARA Method
 • Fatemeh Askari Bozayeh *, Hassan Asadpour, Parisa Mohammadpour, Ibrahim Abedi Qashlaghi, Ibrahim Farzam, MohammadAli Ashkar Ahangarkalai Pages 107-135

  The set of actions that are carried out in a business (industry, agriculture, services) in a chain to create value or add value for its customers is called a value chain. The lack of a suitable structure of the kiwi value chain has led to inefficiency in the production to market processes, severe price fluctuations, high waste and insufficient added value in the production to marketing processes of this product in Iran. This problem has also led to the lack of fair distribution of benefits between the players and circles of the Kiwi industry and the dissatisfaction of both sides of the market, i.e. producers and consumers. Considering economic, socio-cultural, environmental and structural components, this research has presented the appropriate model of kiwifruit value chain development in Gilan province. The required data and information have been obtained from documentary, field and questionnaire completion methods, which have been held together with briefing sessions in a collaborative manner with experts and specialists related to all circles of the kiwi industry in Gilan province.. There were 21 people and the required information was extracted in 2019-2020. Analytical Hierarchy Process (AHP) has been used to analyze the data, calculate the weight of criteria and achieve the appropriate structure of Kiwi value chain. The data analysis showed that completing the systematic and appropriate structure of value chain development is the final solution to solve the problems of the kiwi industry and the comprehensive model is the best structure and can guarantee the stability of the chain to a large extent

  Keywords: Kiwi value chain, the comprehensive (integrated) model, orchestra model, layer model, market maker model
 • Elham Barikani *, Afshin Amjadi, Seyed MohammadJafar Esfahani Pages 137-163
  Introduction

  This study was conducted to investigate the effective components in the fluctuations of the total factor productivity of rainfed wheat production with emphasizing the role of climate change in the important provinces that produce rainfed wheat in Iran.

  Materials and Methods

  For this purpose, a True Random Parameter Stochastic Production Frontier (TRP-SPF) Model was estimated using panel data and the obtained coefficients were used for calculating the proposed productivity index .

  Results and Discussion

  The results of estimation of True Random Parameter Stochastic Production Frontier (TRP-SPF) Model show that the variables of seed, pesticides, labor force, cultivated area, technological progress, square of air temperature, effective rainfall and square of effective rainfall have a significant and positive effect on the production of rainfed wheat while the air temperature has a negative and significant effect on the production of rainfed wheat. The results of calculating CATFP index of rainfed wheat show the existence of fluctuations in it. The analysis of the contribution of factors affecting changing the CATFP index showed that this index is mainly influenced by technological changes and then climate changes. After that, scale efficiency and technical efficiency are in the third and fourth places of influencing the CATFP index.

  Keywords: Climate change, Technical Efficiency, Iran, Rainfed Wheat, Total Productivity Index