فهرست مطالب

نشریه هنر مدیریت سبز
سال یکم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا فرح بخش دقیق*، مریم محمدی صفحات 7-23

  پایداری اجتماعی مفهومی نسبتا نوظهور در ابعاد توسعه ی پایدار است. این مفهوم مشتمل بر سرمایه اجتماعی، برابری و عدالت اجتماعی، همبستگی اجتماعی، ابعاد فرهنگی و... است. این مقوله، مفهومی گسترده و عمیق است که عناصر و شاخص های متعددی را در بر می گیرد. توجه هم زمان به ابعاد پایداری مشتمل بر بعد زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن ماهیت مستقل و تاثیرگذار برای این بعد، از الزامات تحقق توسعه ی پایدار است. اعاده ی پایداری اجتماعی در سطوح مختلف برنامه ریزی و طراحی در شهر، موضوع مهمی است که باید مورد توجه خاص قرار گیرد. امروزه پایداری به دلیل اهمیت موضوع، به عنوان یک پارادایم غالب در انواع الگوهای برنامه ریزی و طرح ریزی مورد توجه قرار گرفته است. بدین ترتیب ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی پایداری اجتماعی در برنامه ریزی های کلان، برای تحقق مفهوم بنیادین پایداری توسعه به شدت احساس می شود. با این توضیح، هدف این مقاله آن است تا ضمن واکاوی و ارایه ی تعریفی مناسب و دقیق از مفهوم پایداری اجتماعی، با شناخت اصول، عناصر و سنجه ها و روش های ارزیابی پایداری اجتماعی به بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در برنامه ریزی راهبردی بپردازد. روش این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی است و بنابراین از خلال بررسی مقالات این حوزه و تحلیل آن ها، مفهوم پایداری اجتماعی تبیین و سپس مبتنی بر رویکردی تحلیلی جایگاه آن در برنامه ریزی راهبردی بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصل از بررسی کلی برنامه ریزی راهبردی، یکی از رهیافت های مهم برای تحقق این برنامه توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی است.

  کلیدواژگان: پایداری، توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، برنامه ریزی، برنامه ریزی راهبردی
 • مهدی یزدیان، مهجبین ردایی*، احمد زکی زاده صفحات 25-41

  مقارن با بحران انرژی در جهان، تلاشها در جهت کاهش مصرف انرژی در حوزه ساخت و ساز، و بهبود عملکرد انرژی در ساختمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. طراحی و ساخت مناسب عناصر و اجزاء ساختمان می تواند باعث کاهش مصرف انرژی، کاهش تاثیرات منفی بر محیط زیست و صرفه جویی اقتصادی در طول چرخه حیات ساختمان شود. پنجره و سطوح شیشه ای معمولا عنصر نما با کمترین مقاومت حرارتی و کم ضخامت ترین عنصر سازنده همراه با بالاترین رسانایی گرمایی در ساختمان است. در شرایط استاندارد، پنجره و تهویه دو سامانه جدا از هم هستند که فقدان سیستم مدیریت صحیح می تواند مصرف انرژی در ساختمان را افزایش دهد. در این مطالعه استفاده از پنجره هواگذر به عنوان راه حلی مناسب و روشی غیرفعال در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی شد و فاکتورهای ترکیبی همچون استفاده از لایه های پوشش کم گسیل و مواد تغییر فازدهنده در بهبود عملکرد حرارتی این نوع پنجره ها و کاهش بار سرمایشی و گرمایشی ساختمان مورد واکاوی قرار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی با مطالعه کیفی بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی منابع مکتوب، اسناد، مدارک، مطالعات پیشین و روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل محتوا بود. نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از پنجره های هواگذر در ترکیب با مواد تغییر فازدهنده و سایه بان های داخلی جاذب یا انعکاسی با قابلیت تغییر وضعیت در فصول سرد و گرم سال، می تواند با ایجاد عملکردی پویا در فصول مختلف، تاثیر قابل توجهی در کاهش بارگرمایشی و سرمایشی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها داشته باشد.

  کلیدواژگان: پنجره هواگذر، انرژی، عملکرد حرارتی، مواد تغییر فازدهنده، پوشش محافظ
 • آرزو رفیعی* صفحات 43-60

  بررسی نوع فعالیت استفاده کنندگان توامان تحت تاثیر کالبد و عوامل محتوایی است. از آنجایی که الگوهای رفتاری زنان از مردان و نحوه ادراک آن ها از محیط متفاوت است،زنان نیازها و انتظارات متفاوتی از فضاها داشته و عدم توجه به این تفاوت ها می تواند موجب کمرنگ تر شدن حضور آنها در فضاهای شهری و تضییع حقوق شهروندی آنها گردد. عوامل متعددی همچون ویژگیهای فردی، میان فردی و فرافردی و تفاوت در باورها، اعتقادات و هنجارهای اجتماعی حاکم در جامعه بر حضور زنان در فضاها موثر هستند؛ پیش فرض اولیه این مقاله، تاثیرگذاری الگوهای اجتماعی-فرهنگی بر رفتار زنان در فضاهای شهری است. این بدان معناست که عدم برنامه ریزی و طراحی برای رفع موانع ناشی از عوامل محتوایی در کنار عوامل کالبدی می تواند منجر به حضور کم رنگ زنان و صرفا بروز فعالیت اجباری آنها در فضاهای محله ای شود. محلات سنتی و غیرسنتی، با دو الگوی متفاوت محله با هدف انجام یک تحقیق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از تکنیک پرسش گری استفاده شده است. بنابراین 160 نفر از زنان ساکن بالای 20 سال در هر دو محله ی انتخابی مورد پرسش قرار گرفته اند. یافته ‏ها حاکی از این است که هنجارهای اجتماعی، ترس از قضاوت های دیگران، باورها و اعتقادات، حضور مردان در فضاهای شهری در محله سنتی (خیابان امام زاده یحیی)، از عوامل موثر بر نحوه ی حضور و استفاده زنان از فضاهاست؛ درحالی که در محله غیرسنتی (خیابان دستگردی در محله زرگنده) این موارد تاثیرگذار نبوده و خنثی هستند. این بدین معناست که زنان در محله سنتی بیشتر به حاشیه رانده شده اند.

  کلیدواژگان: فضاهای محله ای، رفتار و فعالیت، زنان، الگوهای اجتماعی- فرهنگی، تهران
 • فاطمه صالحی نژاد*، محمدحسین محمودی ساری، مهسا نصیری صفحات 61-74

  یکی از زمینه هایی که با ورود زیرساخت های رایانه ای بسیارمتحول گردیده است، خانه ها و ساختمان های هوشمند می باشند. در یک خانه ی هوشمند با ادغام تکنولوژی رایانش ابری و استخراج اطلاعات از محیط به وسیله حسگرها و محرک ها، خدمات گوناگونی نظیر سرویس های اینترنت اشیا به کاربران ارایه می گردد. طراحی ابزارهایی که به کاربران نهایی اجازه می دهد به راحتی کنترل خانه ی هوشمند را مدیریت کنند، مساله ای بحرانی است که محققان در هوش محیطی و اینترنت اشیاء باید مورد توجه قرار گیرند. به دلیل انواع راه حل های موجود، با مزایا و محدودیت های آن ها، درک این که کدام الزامات هستند که باید به طور موثر از کاربران نهایی پشتیبانی کند، آسان نیست. موفقیت در طراحی و بهبود خانه های هوشمند وابسته به در نظر گرفتن جنبه عملکردی و کاربر محور تکنولوژی های هوشمند است و مستلزم درک نیازهای واقعی و سبک زندگی متفاوت کاربران است. در این مقاله به بررسی چالش های مربوط به سیستم های هوشمند خانگی و راه حل های ممکن در این زمینه و همچنین به بررسی مسایل پیاده سازی این فناوری در کشور پرداختیم و در مجموع این نتیجه حاصل گردید که همچنان در حال حاضر، درکشور بسترهای مناسب و همگونی برای پیاده سازی مناسب و اصولی، در جهت رسیدن به هدف های بنیادی و اصلی این فناوری ایجاد نشده است و نهایتا پیشنهاداتی در راستای زمینه سازی در سهولت پیاده سازی و پذیرش این فناوری در کشور ارایه گردید.

  کلیدواژگان: خانه ی هوشمند، مدیریت هوشمند ساختمان، اینترنت اشیاء، توسعه ی پایدار، هوشمندسازی
 • پانته آ علی پور کوهی*، مریم رمضانی، مرتضی میرغلامی صفحات 75-90

  بافت های فرسوده و ناکارآمد در معرض آسیب جدی هستند و نه تنها برای خود و ساکنینشان، بلکه برای بافت های اطراف نیز می توانند تهدید محسوب شوند. از همین رو، رسیدگی و حل معضلات اساسی این بافت ها از جمله اقدامات ضروری محسوب می شود. یکی از روش های کارا و موثر در این ارتباط، استفاده از مشارکت شهروندان در فرآیند نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری است. شناسایی عوامل موثر بر مشارکت و عدم مشارکت شهروندان، در پی شناخت وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ها به دست می آید؛ بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری در محله ی عودلاجان، واقع در منطقه ی 12 شهرداری تهران است. این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. جامعه ی آماری پژوهش، 100 خانوار ساکن در محله ی عودلاجان بوده است. برای توصیف داده ها از آماره های میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس. با آزمون های تی تک نمونه ای و همبستگی پیرسون انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده ی مثبت بودن نگرش ساکنان به مشارکت و میل به ماندگاری آن ها در صورت بهبود وضعیت است. شاخص های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر تمایل به مشارکت ساکنین تاثیرگذار است. تحقق مشارکت شهروندان در امر بهسازی بافت های فرسوده، افزایش رضایت ساکنان، حفظ خاطره ی جمعی و هویت محله ای و پایداری اجتماعی محله را در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: بافت فرسوده، مشارکت، نوسازی، بهسازی، محله ی عودلاجان
 • فاطمه جنگی نیا*، مجید نصیری، علیرضا مزیدی صفحات 91-104
  یکی از بزرگ ترین موانع برای استفاده کارآمد از منابع در سازمان های دولتی این است که سطح کسری بودجه به طور قابل توجهی زیاد است؛ بنابراین، تمام جوانب کسری بودجه و عوامل موثر بر تمایل برای ایجاد کسری بودجه در سازمان های دولتی باید بررسی شود. پژوهش حاضر با بررسی کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی بر تمایل به کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای ادراک شده در ادارات دولتی استان گلستان انجام شده است. این پژوهش از بعد هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی -پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های پژوهش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. با توجه به جدول کرجسی -مورگان حداقل حجم نمونه برابر 136 است. به دلیل احتمال عدم برگشت پذیری برخی از پرسشنامه ها 150 پرسشنامه بین گروه هدف توزیع شده است. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی طبقه ای بوده است. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی.ال.اس. تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در این پژوهش بین کنترل بودجه و جو کاری اخلاقی با تمایل به کسری بودجه با تاکید بر نقش عدالت رویه ای ادراک شده در ادارات کل دولتی استان گلستان رابطه ی معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: کنترل بودجه، جو کاری اخلاقی، تمایل به کسری بودجه، عدالت رویه ای ادراک شده
|
 • Reza Farahbakhsh Daghigh *, Maryam Mohammadi Pages 7-23

  Social sustainability is a relatively emerging concept in the dimensions of sustainable development. The concept of social sustainability includes the dimensions of social capital, equality and social justice, social solidarity, cultural dimensions, and so on.Social sustainability is a relatively emerging concept in the dimensions of sustainable development. The concept of social sustainability includes the dimensions of social capital, equality and social justice, social solidarity, cultural dimensions, and so on. Social sustainability is a broad and deep concept that includes many elements and characteristics. Simultaneous attention to three dimensions of sustainability, including the environmental, economic and social dimensions, and considering the independent and effective nature of the social sustainability dimension, is essential for achieving sustainable development. Paying attention to restoring social stability at different levels of planning and design in the city is an important issue that should be given special attention. Today, sustainability has been considered as a dominant paradigm in a variety of planning and planning patterns due to the importance of the subject. Thus, the need to pay attention to the social and cultural dimensions of social sustainability in macro-planning to realize the basic concept of development sustainability is strongly felt. Therefore, the purpose of this article is to first provide an appropriate and accurate definition of the concept of social sustainability and to examine the dimensions of social sustainability in strategic planning by recognizing the principles, elements, criteria and methods of social sustainability assessment. The study of strategic planning shows that attention to social and cultural dimensions is one of the important axes of this type of planning.

  Keywords: Sustainability, Sustainable development, Social sustainability, planning, strategic planning
 • Mehdi Yazdian, Mahjabin Radaei *, Ahmad Zakizadeh Pages 25-41

  The efforts to reduce energy consumption, and improve energy performance in buildings, have received much attention in the field of construction, coinciding with the energy crisis in the world. Proper design and construction of building elements and components can reduce energy consumption, reduce negative impacts on the environment and save money throughout the life cycle of the building. The window is usually the façade element with the lowest thermal resistance and the thinnest component with the highest thermal conductivity in the building. Under standard conditions, windows and ventilation are two separate systems, that the lack of a proper management system can increase energy consumption in the building. In this study, the use of airflow window was introduced as a suitable solution and a passive method to reduce the energy consumption of the building, and the effect of combined factors such as low emission coating layers and phase change materials was investigated in improving the thermal performance of this type of windows and reducing cooling and heating load of the building. The research method was descriptive-analytical with a qualitative study. The data collection tool was a review of written sources, documents, and previous studies, and the method of data analysis was content analysis. The results of the study indicated that using the airflow windows in combination with phase change materials and absorbent or reflective internal curtains with the ability to change the position in the cold and hot seasons of the year, can create a dynamic performance in different seasons, and have a significant effect on reduction of heating and cooling loads and energy consumption in the buildings.

  Keywords: Airflow Window, Energy, Thermal Performance, Phase Change Materials, Protective Cover
 • Arezoo Rafiee * Pages 43-60

  Physical and contextual factors influence activities. Meanwhile, considering this fact that women's behavior patterns are different from men and also there is a great difference in their perception of spaces, so women have different needs and expectations in the spaces, and lack of attention to these differences may reduce their presence in urban spaces and violate their citizenship rights. Several factors such as individual, interpersonal and transpersonal characteristics and also the differences in beliefs and social norms have an effect on the presence amount of women in spaces; the initial hypothesis of this article is: that socio-cultural patterns along with psychological characteristics has an impact on the behavior and expectations of women in urban spaces. This means that the planning and design that do not aim to delete or reduce the barriers caused by contextual factors and physical factors can lead to a low presence of women and their necessary activity in the neighborhood. Since old and new neighborhoods have different socio-cultural norms, two neighborhoods with the aim of conducting comparative research have been studied. The method was a descriptive-analytical one, and the questionnaire technique was used. Thus, 160 resident women who are over 20 years of age have been questioned in both selected neighborhoods. The results show that social norms, fear of other judgments, beliefs, the presence of men in urban spaces in the old neighborhood (Imamzadeh Yahya Street) were the factors affecting women's presence and the usage of the space; while in the new neighborhood (Dastgerdi Street in Zargandeh neighborhood), these factors are not important. This means that women in the old neighborhood are more marginalized.

  Keywords: Neighborhood spaces, behavior, activity, Women, Socio-Cultural patterns, Tehran
 • Fatemeh Salehi Nejad *, MohammadHossein Mahmoudi Sari, Mahsa Nasiri Pages 61-74

  One of the areas that has changed dramatically with the advent of computer infrastructure is smart homes and buildings. In a smart home, with the integration of cloud computing technology and the extraction of information from the environment by sensors and actuators, various services such as IoT services are provided to users. Designing tools that allow end users to easily manage and manage a smart home is a critical issue for researchers in environmental intelligence and the Internet of Things. Because of the variety of solutions available, with their advantages and limitations, it is not easy to understand what requirements need to be effectively supported by end users. Success in designing and improving smart homes depends on considering the functional and user-centric aspects of smart technologies and requires understanding the real needs and different lifestyles of users. With the passage of time and the increasing expansion of human knowledge, it is necessary to pay attention to sustainable development and smart and new technologies. The systems in the smart building provide a functional and comfortable environment for its residents. By familiarizing and reviewing the factors influencing the implementation of smart homes, we can point to the alignment of these achievements with the foundations of sustainability. We implemented this technology in the country and in general it was concluded that at present, in the country, appropriate and homogeneous platforms for proper and principled implementation have not been created in order to achieve the basic and main goals of this technology. Finally, suggestions were provided for paving the way for the ease of implementation and acceptance of this technology in the country.

  Keywords: smart home, smart building management, internet of things, Sustainable development, smartification
 • Pantea Alipour Kouhi *, Maryam Ramezani, Morteza Mirgholami Pages 75-90

  Distressed and dysfunctional fabrics are prone to serious damage and can be a threat not only to themselves and their inhabitants, but also to the surrounding tissues.Therefore, addressing and solving the basic problems of these tissues is one of the necessary measures. One of the efficient and effective methods at this subject is to use the participation of citizens in the process of renovation and improvement of deteriorated urban fabric. Identifying the factors affecting in the participation and non-participation of citizens, achieved in recognizing their economic, social and cultural status; Therefore, the purpose of this study is to investigate the impact of effective factors on citizen participation in the renovation and improvement of deteriorated urban fabric in Oudlajan neighborhood, located in District 12 of Tehran Municipality. This research is a survey and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population of the study was 100 households living in Oudlajan neighborhood. Mean and standard deviation statistics were used to describe the data. Data analysis was performed using SPSS statistical software with one-sample t-test and Pearson correlation. Findings show that residents have a positive attitude towards participation and their desire to survive if the situation improves. Social, economic and cultural indicators affect the tendency of residents to participate. Realizing the participation of citizens in improving deteriorated urban fabric will increase residents' satisfaction. Also if it is obtained, can preserve collective memory and neighborhood identity.Citizens' participation in renovation and improvement of deteriorated urban fabric will lead to neighborhood social stability.

  Keywords: Deteriorated fabric, participation, Renovation, Improvement, Oudlajan neighborhood
 • Fatemeh Janginia *, Majid Nasiri, Alireza Mazidi Pages 91-104
  One of the biggest obstacles to the efficient use of resources in government agencies is that the level of the budget deficit is significantly high. Therefore, all aspects of the budget deficit must be considered and the effective factors of the tendency to create a deficit in government organizations should also be considered. The present study was conducted by examining budget control and ethical manipulation on the tendency to budget deficit with emphasis on the role of perceived procedural justice in government departments of Golestan province. The present research is applied in terms of purpose and descriptive-survey method. In order to collect information, a combination of library and field methods has been used. According to the Krejcie-Morgan table, the minimum sample size is 136. Due to the possibility of non-reversibility, some 150 questionnaires were distributed among the target group. The method in this study is stratified random. The data were analyzed by structural equations and by using Smart PLS software. The results show that in this study there is a significant relationship between budget control and ethical greed with the tendency to budget deficit with emphasis on the role of perceived procedural justice in government departments of Golestan province.
  Keywords: Budget control:Ethical manipulation:Tendency to budget deficit, Perceived procedural justice