فهرست مطالب

نشریه هنر مدیریت سبز
سال دوم شماره 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالرضا آزاد*، وحید احمدی صفحات 7-20

  پژوهش حاضر به بازنگری دروس فنی رشته معماری در دوره کارشناسی این رشته می پردازد در این دوره آموزشی دانشگاهی که غالبا5/4 تا 5سال در ایران طول می کشد و در 9یا10 ترم (نیمسال تحصیلی) سرفصل آموزش کلیه دروس گنجانده شده است که طرح دروس مربوطه از سوی شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم و آموزش عالی ارایه می گردد و تنظیم دقیق محتوای دروس به عهده سرگروه های آموزشی و مدرسان دروس مزبور در دانشکده های مختلف کشور است . در این پژوهش در روش بازنگری تطبیقی برنامه دروس فنی و تخصصی در دانشگاه های ایران (دولتی و آزاد) به تفکیک به عنوان بخش نخست مطالعه شده است و در بخش دوم دروس فنی و تخصصی سه دانشکده از آلمان ، ایتالیا ، فرانسه با گزینش دانشگاه های نسبتا برجسته این کشورها در رشته معماری مطالعه و استخراج شده است در بخش سوم براساس مقایسه آموزش دروس فنی و تخصصی در دانشگاه های داخلی و سه دانشکده موصوف ، موضوعات مشترک و متفاوت در قالب سه بخش دروس یکسان ، دروس غیر یکسان (با سرفصل های مشابه) و دروس متفاوت مورد بررسی و مقایسه تطبیقی با رعایت ویژگیهای لازم انجام پذیرفته و در انتها نتایج و دستاوردهای حاصله مورد تعمق و ارزیابی قرار گرفته است.تا چه میزان سرفصل های درسی دانشکده های معماری ایران ،منطبق بر سرفصل های دانشکده های معماری مطرح اروپایی می باشند ؟

  کلیدواژگان: آموزش معماری، هدف آموزشی، سرفصلهای معماری، دروس معماری، دوره کارشناسی
 • روژان مقدمی، بهنود برمایه ور* صفحات 21-37
  با عنایت به نوظهور بودن مفهوم و کارکرد مدیریت ساخته ها، پژوهش حاضر، با هدف ارایه یک چارچوب مفهومی جهت تسهیل فرآیندهای راه اندازی شرکت های استارت آپی در صنعت مدیریت ساخته ها با تاکید بر خدمات نوین نرم در دوره بهره برداری، پایه ریزی شد. در پژوهش کنونی، فرآیند شکل گیری استارت آپ ها (از مرحله شناسایی نیازهای بازار در صنعت ساخت وساز کشور به ویژه حوزه مدیریت ساخته ها؛ ایده اولیه تا عرضه در بازار) و همچنین ظرفیت ها و بسترهای مورد نیاز جهت راه اندازی آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. از این رو، رویکرد این پژوهش کاربردی و عملگرایانه و با ماهیت کیفی، استقرایی- استنتاجی است. در این پژوهش، داده های گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و میدانی، از طریق روش مضمونی و نیز بهره گیری از ویژگی های روش شناسی یا استراتژی نظریه ی داده بنیاد تحلیل شدند. در این راستا، پس از بررسی مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و هدفمند با پانزده نفر از خبرگان مربوطه، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفتند. پس از ارزیابی اعتبار خروجی ها، چارچوب مفهومی نهایی ترسیم و تبیین گردید؛ و سرانجام به تایید ده متخصص و کارشناس در این حوزه رسید. یافته های تحقیق نشان می دهند که استارت آپ های صنعت مدیریت ساخته ها نیازمند حرکت به سمت زایشی شدن و ایجاد یک ساختار نظام مند می باشند که این امر می تواند با بکارگیری چارچوب مفهومی ارایه شده محقق گردد. مقولات اصلی این چارچوب در بستر استارت آپی عبارتند از: بازاریابی، عوامل توسعه، عوامل سازمانی، عوامل کلان مرتبط، محدودیت ها، ویژگی محصولات و خدمات، مشتری مداری، منابع انسانی مرتبط، ویژگی موسسان و کارآفرینان و مدیریت ساخته ها.
  کلیدواژگان: شرکت های استارت آپی، مدیریت ساخته ها، خدمات نرم، خدمات سخت، پروژه های ساختمانی
 • فائزه خسروی*، مجتبی مهدوی نیا، شهریار حبیبی صفحات 39-59

  بحران انرژی به یکی از مهم ترین مسایل جهان تبدیل شده است. از سوی دیگر در کشور با سرانه ی مصرف انرژی بالاتر از مصرف جهان، سهم سوخت های فسیلی، که استفاده از آنها با آلودگی همراه است، در سبد انرژی 95 درصد است (ایرنا، 1401). مطابق آمار شرکت ملی نفت ایران (شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 1396)، بیشترین سهم مصرف انرژی به میزان 27.2 درصد متعلق به بخش خانگی است. با توجه به سهم بالای مصرف در این بخش، در این مقاله تلاش شد که با بررسی تاثیر یک عنصر معماری سنتی مناطق گرم و خشک ایران در کاهش مصرف انرژی و پیشنهاد راهکاری برای طراحی ساختمان های کم مصرف تر، گامی به سوی کاهش مصرف انرژی در کشور برداشته شود. گودال باغچه، حیاطی است در میانه ی حیاط اصلی ساختمان که معمولا به اندازه ی یک طبقه، درون زمین فرو رفته است. هدف اصلی از ایجاد گودال باغچه در اقلیم گرم و خشک، رسیدن به آب بوده، اما پژوهش ها نشان می دهد وجود این عنصر در ساختمان، منجر به کاهش مصرف انرژی در آن نیز شده است. هدف از این پژوهش محاسبه ی میزان کاهش مصرف انرژی ناشی از وجود گودال باغچه در بناهای سنتی و هم چنین یافتن خصوصیات کالبدی بهینه برای رسیدن به بیشترین میزان کاهش مصرف در این گونه ساختمان ها بوده و روش آن توصیفی-تحلیلی است. به این منظور در قدم اول شهر کاشان، به دلیل تعدد پروژه های دارای گودال باغچه و اقلیم گرم و خشک انتخاب شدند. پس از انتخاب سه نمونه از کامل ترین خانه های این شهر، اطلاعات کالبدی و اندازه های آن ها استخراج شد. پس از آن هر سه خانه در هانی بی.[i] در دو حالت روی زمین و داخل زمین شبیه سازی شدند. مطابق نتایج ساخت گودال باغچه در این خانه ها، بیشترین تاثیر را در انرژی مورد نیاز سرمایش داشته و باعث صرفه جویی 9.4 درصدی شدت مصرف انرژی ساختمان شده است. در مرحله ی پایانی، با در نظر گرفتن 81 حالت مختلف، تلاش شد تا بهینه ترین فرم کالبدی خانه های گودال باغچه برای ساخت وساز امروزی پیدا شود. مطابق نتایج در حالت بهینه، می توان به کاهش 11.2 درصدی در شدت مصرف انرژی نسبت به وضعیت موجود رسید. از یافته های این پژوهش می توان در پژوهش های آینده، برای رسیدن به الگوی مناسب ساختمان دارای گودال باغچه در اقلیم گرم و خشک ایران استفاده کرد.

  کلیدواژگان: گودال باغچه، بهینه سازی عملکرد حرارتی، صرف جویی در مصرف انرژی، اقلیم گرم و خشک، خانه های سنتی کاشان
 • مریم محمدی، رضا فرح بخش دقیق* صفحات 61-74
  اخیرا مفهوم پایداری فرهنگی به عنوان یکی از ابعاد مهم رویکرد توسعه ی پایدار شهری مورد توجه قرار گرفته است. ضرورت توجه به موضوع فرهنگ در توسعه ی پایدار، برنامه ریزی و ابعاد توسعه محلی به دلایل متعددی از جمله ضرورت ارزیابی فرهنگی، حفاظت از فرهنگ بومی و تحقق تنوع فرهنگی مورد تاکید است. پیش از این عرصه ی فرهنگ اغلب بسیار محدود تعریف می شد و بنابراین در ارتباط نامناسبی با بحث گسترده ی توسعه قرار می گرفت. هدف این مقاله بررسی مقوله ی پایداری فرهنگی، به عنوان یکی از ابعاد رویکرد پایداری است. از این رو، بررسی جایگاه آن در قالب چارچوب های پایداری و تاثیر آن بر سایر ابعاد این رویکرد، مدخل مناسبی برای این تحلیل است. در ادامه برای روشن تر شدن بحث، بررسی ابعاد، سنجه ها و ویژگی های این بعد از پایداری مورد تعمق قرار می گیرد تا بدین واسطه، اهمیت و ضرورت توجه به پایداری فرهنگی در برنامه ریزی با محوریت توسعه ی پایدار شهری تبیین شود. روش پژوهش حاضر برای تحقق هدف پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتوای مطالب است. در انتها برنامه ی جامع فرهنگی شهر تهران با رویکردی کیفی-استنتاجی بررسی می شود تا ابعاد این رویکرد در آن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان می دهد علی رغم آنکه بر ابعاد سه گانه ی فرهنگ در اسناد کلان توجه شده، اما بیشتر تاکیدات بر ارزش ها بوده و توجه کمتری بر هنر و میراث فرهنگی شده است. در عین حال بررسی برنامه ی جامع فرهنگی تهران نشان داد که توجه کمتری به شاخص هایی مانند خلاقیت، مشارکت بین مردم و مسیولین، دموکراسی فرهنگی و گردشگری فرهنگی شده است. این درحالی است که  توجه به تمامی ابعاد موضوع فرهنگ و بهره گیری از رویکرد کلان توسعه ی پایدار بر شکل گیری منظر فرهنگی پایدار و متمایز  شهر تهران ضروری است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، پایداری فرهنگی، ابعاد، برنامه ی جامع فرهنگی تهران، توسعه ی پایدار شهری
 • فاطمه جم* صفحات 75-86
  پارک ها به عنوان یکی از عرصه های مهم حیات شهری، نقش مهمی در زندگی شهروندان ایفا می کنند. امروزه در کنار توجه به ابعاد زیست محیطی، بعد اجتماعی، سلامت و نقش اقتصادی آن در زندگی کاربران نیز مورد توجه قرار گرفته است. از جمله رویکردهای جهانی که جمیع ابعاد مطرح شده را در جلوه های مختلفی از فضای سبز شهری از جمله پارک ها مورد توجه قرار داده، مبحث کشاورزی شهری است. این پژوهش در گام نخست جهت تدقیق چارچوب مفهومی پژوهش از تکنیک دلفی بهره گرفت تا شاخص های خروجی مهم یک پارک طراحی شده با رویکرد کشاورزی شهری را از دیدگاه متخصصان حوزه معماری منظر و طراحی شهری استخراج نماید و در گام دوم، اولویت آنها در رضایتمندی کاربران از طراحی پارک کشاورزی شهری را بر اساس آزمون فریدمن مورد کنکاش قرار داد. حجم نمونه در گام اول، 17 نفر از متخصصان و در گام دوم، 120 نفر از کاربران فضای پارک های شهری بودند. نتایج پژوهش نشان داد که در میان ابعاد، بعد سلامت در اولویت توجه کاربران قرار دارد. همچنین در بررسی شاخص ها و زیرشاخص ها در بعد زیست محیطی، شاخص مدیریت و زیرشاخص افزایش سرانه فضای سبز، در بعد اجتماعی- فرهنگی، شاخص های مشارکت و آموزش و زیرشاخص‎های فعالیت جمعی و فردی و توسعه مهارت، در بعد اقتصادی، شاخص زیرساخت اقتصادی و زیرشاخص کمک به اقتصاد زمین و در بعد سلامت، سلامت جسمانی و زیرشاخص های تفریح فردی و جمعی و فعالیت جسمانی در اولویت قرار دارند. این نتایج می تواند در کنار دیدگاه تخصصی طراحان، مکملی در طراحی منظر پارک ها با رویکرد کشاورزی شهری به شمار آید.
 • سهیل رجبی واجارگاه*، حسن ذوالفقارزاده صفحات 87-100
  با ورود اسلام به سرزمین ایران با شعار برابری و برادری جهان بینی جدیدی بر اصول شهرسازی و معماری این مرز و بوم سایه افکند که نه در تقابل، بلکه در تکامل و افزایش غنای شهرسازی ایران موضع گرفت. در این دوره، با اتکا بر آموزه های اسلام بر گرفته از قرآن، سنت، فقه، اجتهاد و اجماع در وهله ی اول جهان بینی آدمیان و به تبع آن ساختار و بافت شهرها دچار تحول و دگرگونی شد. در این میان، محله به عنوان کوچک ترین واحد تشکیل دهنده ی شهر که پس از خانواده، نقشی اساسی در این دگرگونی ایفا نموده، عامل وحدت بخش و هویت بخش در حیات شهری بوده است. تسلط و تعمیم انگاره های شهرسازی مدرن که با تعریف عام از انسان و الزامات مادی او و نیز نفی زمینه و زمان (گذشته) همراه بوده بی هویتی محیط ساخته شده و از آن طریق، بی معنایی محیط را سبب شده است. بدین منظور تدوین مدل مفهومی ارتباطی میان دو مفهوم بنیادین در آموزه های اسلامی (حکمت نظری و عملی) به عنوان هدف کلان این پژوهش پیش روی محققین قرار گرفت. تحقیق حاضر از حیث نوع، کیفی و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج تحقیق حاکی از آن دارد که محلات شهری در دوره ی اسلامی نه کالبد صرف، بلکه بازتاب حیات معنوی ساکنان آن است. لذا با کاربست جهان بینی اسلامی و ارزش های آن (حکمت اسلامی) در ایجاد توقعات موردی از مراکز محله ای، می توان به بازتولید و احیای محلات و از آن طریق به شهر ایرانی-اسلامی پرداخت.
|
 • Abdolreza Azad *, Vahid Ahmadi Pages 7-20

  The current research deals with the revision of the technical courses in the field of architecture in the undergraduate course of this field. In this academic course which usually lasts 4.5 to 5 years in Iran and in 9 or 10 semesters (academic semesters), the teaching section of all courses is included, and the relevant course plan is included. It is provided by the Higher Planning Council of the Ministry of Science and Higher Education, and the detailed adjustment of the content of the courses is the responsibility of the heads of educational groups and lecturers of the aforementioned courses in different faculties of the country. In this research, in the method of comparative review of the program of technical and specialized courses in Iranian universities (public and independent), it has been studied separately as the first part, and in the second part, the technical and specialized courses of three faculties from Germany, Italy, and France by selecting universities Relatively prominent of these countries have been studied and extracted in the field of architecture. In the third part, based on the comparison of the teaching of technical and specialized courses in domestic universities and the three mentioned faculties, common and different subjects in the form of three sections of the same courses, non-identical courses (with similar headings) ) and different courses have been investigated and compared by observing the necessary characteristics and at the end the results and achievements have been pondered and evaluated.To what extent are the curriculum headings of Iranian architecture schools consistent with the headings of prominent European architecture schools?

  Keywords: architecture education, educational goal, architectural topics, architectural courses, undergraduate course
 • Rozhan Moghadami, Behnod Barmayehvar * Pages 21-37
  Considering the emerging concept and function of facilities management, the current research was based on the purpose of providing a conceptual framework to facilitate the launch processes of start-up companies in the facilities management industry with an emphasis on soft modern services during the operation period. In the current research, the process of formation of start-ups (from the stage of identifying the market needs in the country's construction industry, especially in the field of facilities management; the initial idea to the market launch) as well as the capacities and platforms required for the way of their setup has been studied. Therefore, the approach of this research is practical and pragmatic and qualitative in nature, inductive-inferential. In this research, the data collected in library and field were analyzed through the thematic method and also using the methodological features of grounded theory strategy. In this regard, after examining the theoretical foundations and conducting semi-structured and targeted interviews with fifteen relevant experts, the data were analyzed in three stages of open, central and selective coding. After evaluating the validity of the outputs, the final conceptual framework was drawn and explained; And finally it was approved by ten experts in this field. The findings of the research show that the start-ups of the facilities management industry need to move towards reproduction and create a systematic structure, which can be achieved by using the presented conceptual framework. The main categories of this framework in the context of startups are: marketing, development factors, organizational factors, related macro factors, limitations, characteristics of products and services, customer orientation, related human resources, characteristics of founders and entrepreneurs, and facilities management.
  Keywords: Start-up Companies, Facilities Management, Soft Services, Hard Services, Building Projects
 • Faezeh Khosravi *, Mojtaba Mahdavinia, Shahryar Habibi Pages 39-59

  The energy crisis has become one of the most important issues these days. In our country, with very high energy consumption per capita, the primary energy source is fossil fuels, which produce high pollution. Meanwhile, the issue of pollution has become The most critical environmental issue in Iran. This is why the issue of optimizing energy consumption has become a vital issue for saving the environment in Iran.Throughout history, the pit yard has been an inseparable part of traditional houses in hot and dry regions of Iran and plays an important role in making habitats livable in this harsh climate. In this research, the writer attempts to make a step toward reviving an old solution for today's life by examining the impact of this traditional architectural element on energy-saving. In the first step, Kashan City was selected due to the number of pit yard projects and its hot and dry climate. After selecting three samples of these houses, the author searches for Specificationsof the house's different parts including their physical information and their sizes. then the houses were simulated in two scenarios, on the ground and under the ground, in Honeybee. According to the results, the pit yard has had the greatest impact on cooling energy demand and It has reduced EUI by 9.4%.According to the results of this research, the pit yard in houses built in a hot and dry climate can lead to energy savings, especially in the cooling sector, which is the primary demand of this climate.

  Keywords: pit yard, optimizing energy performance, saving energy, hot, arid climate, traditional houses
 • Maryam Mohammadi, Reza Farahbakhsh Daghigh * Pages 61-74
  Recently, the concept of cultural sustainability has been considered as one of the important aspects of sustainable urban development approach. The need to pay attention to the issue of culture in sustainable development, planning and dimensions of local development is emphasized for several reasons, including the necessity of cultural assessment, protection of local culture and realization of cultural diversity. Before, the field of culture was often defined very narrowly and therefore it was placed in an inappropriate relationship with the issue of development. The purpose of this research paper is to examine cultural sustainability as one of the dimensions of the sustainability approach. Therefore, examining its position in the form of sustainability frameworks and its impact on other dimensions of this approach is a suitable way for this analysis. In the following, to make the discussion clearer, the dimensions, measures and characteristics of this dimension of sustainability will be explained, so that the importance and necessity of paying attention to cultural sustainability in planning based on sustainable development will be discussed. The method of the present research to realize the purpose of the research is qualitative and based on content analysis. In the end, the comprehensive cultural plan of Tehran city is examined with a qualitative-inferential approach to examine the dimensions of this approach. Despite the fact that the three dimensions of culture have been considered to the macro documents, most of the emphasis is on values and less attention has been paid to art and cultural heritage. At the same time, in the review of Tehran's comprehensive cultural plan, it showed that less attention has been paid to indicators such as creativity, participation between people and officials, cultural democracy and tourism. This is while it is necessary to pay attention to all aspects of the issue of culture and take advantage of the macro-approach of sustainable development on the formation of a sustainable and distinctive cultural landscape of Tehran.
  Keywords: Culture, Cultural sustainability, Dimension, Tehran', s Comprehensive Cultural Plan, Urban sustainable development
 • Fatemeh Jam * Pages 75-86
  Parks, as one of the important areas of urban life, play an important role in the lives of citizens. Nowadays, the environmental dimension, social dimensions, health, and economic role in the life of users are also taken into consideration. Among the global approaches that have taken into consideration all the mentioned dimensions in different manifestations of urban green spaces including parks, is the topic of urban agriculture. Considering the importance of this discussion, in the first step, this research used the Delphi technique to clarify the conceptual framework of the research to extract the important output indicators of a park designed with an urban agriculture approach from the perspective of experts in the field of landscape architecture and urban design and in the second step, their priority in users' satisfaction with the design of the urban agricultural park was explored based on Friedman's test. The sample size in the first step was 17 experts and in the second step, 120 people of city park space users were selected as the sample size. The results of the research showed that among the dimensions, the health dimension is the priority of the users' attention. Also, in the review of indicators and sub-indices in the environmental dimension, the management index and its sub-index, i.e. increasing the amount of green space, were prioritized. In the socio-cultural dimension, the indicators of participation and education and the sub-indices of collective and individual activity and skill development were prioritized. In the economic dimension, the index of attention to the economic infrastructure and the sub-index of helping the land economy were prioritized. In the health dimension, physical health and sub-indices of individual and collective recreation and physical activity were prioritized. These results can be considered as a complement to the landscape design of parks with the approach of urban agriculture, along with the experts' point of view.
 • Soheil Rajabi Vajargah *, Hasan Zolfagharzadeh Pages 87-100
  With the arrival of Islam in the land of Iran, with the slogan of equality and brotherhood, a new worldview cast a shadow on the principles of urban planning and architecture of this border and landscape, which took a position not in opposition, but in the evolution and increase of the richness of Iran's urban planning. In this period, by relying on the teachings of Islam derived from the Qur'an, Sunnah, Fiqh, Ijtihad and Ijma, in the first place, the worldview of people and accordingly the structure and texture of cities underwent transformation. In the meantime, the neighborhood, as the smallest constituent unit of the city, which, after the family, has played an essential role in this transformation, has been a unifying and identity-giving factor in urban life. The mastery and generalization of modern urban planning ideas, which is accompanied by the general definition of man and his material requirements, as well as the negation of the context and time (past), has created the anonymity of the built environment and thereby caused the meaninglessness of the environment. In order to answer the above questions, developing a conceptual model of communication between two fundamental concepts in Islamic teachings (theoretical and practical wisdom) was presented to the researchers as the main goal of this research. The current research is qualitative in terms of type and based on library studies and descriptive-analytical in terms of method. The results of the research indicate that the urban areas in the Islamic era are not just physical, but a reflection of the spiritual life of its inhabitants. Therefore, by applying the Islamic worldview and its values (Islamic wisdom) in creating specific expectations of neighborhood centers, it is possible to reproduce and revive the neighborhoods and thus the Iranian-Islamic city.