فهرست مطالب

مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/11
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محرمعلی ترابی، سید جمال فرج الله حسینی*، مهدی میردامادی، فرهاد لشگرآرا صفحات 1-12

  با توجه به رشد روز افزون جمعیت در شهرها، یکی از مواردی که عمدتا مغفول واقع شده است، مبحث توسعه کشاورزی شهری می باشد. این تحقیق درصدد بررسی تاثیر سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی بر توسعه کشاورزی شهری در شهرستان کرج می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و پس از ارایه مبانی موضوع و پیشینه تحقیق، داده های حاصل از توزیع پرسشنامه در جامعه آماری 127 نفر از متخصصان، با استفاده از نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش، عدد KMO (بزرگتر از 0.7) و عدد معناداری آزمون بارتلت (0.05<sig) است که نشان دهنده ی اجرای تحلیل عاملی مناسب برای داده ها می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده مناسب بودن تمامی سوالات در فرآیند تحلیل عاملی می باشد و به علت اینکه عدد اشتراکات سوالات از 0.5 بیشتر است، روایی سوالات تایید شده است. همچنین پس از تحلیل نتایج در این تحقیق، مشخص گردید که چهار فرض این تحقیق شامل سازوکارهای اقتصادی، سازوکارهای اجتماعی، سازوکارهای فرهنگی و سازوکارهای مدیریتی و گویه های مرتبط با آن ها بر توسعه کشاورزی شهری در کرج تاثیر داشته است.

  کلیدواژگان: کشاورزی شهری، امنیت غذایی، سازوکارهای کشاورزی شهری، ایران
 • رضا دین پناه*، نوید نعیمیان صفحات 13-29

  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر مدیریت تعارض در بانک کشاورزی می باشد. این تحقیق ازنوع توصیفی- همبستگی می باشد. کارکنان بانک کشاورزی شهر تهران به عنوان جامعه آماری این تحقیق انتخاب شدند (1200=N) و با استفاده از نمونه گیری تصادفی 291 کارمند به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روایی ابزار پژوهش از طریق اعضای هیات ترویج و کشاورزی دانشگاه ساری به دست آمد. پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه گردید. متغیر وابسته مدیریت تعارض و متغیرهای مستقل عوامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و آموزشی- ترویجی بودند. نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی به تنهایی 19 درصد از تغییرات سبک کنترل مدیریت تعارض، عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل اقتصادی مشترکا" 6/5 درصد از تغییرات سبک همکاری مدیریت تعارض، عوامل اجتماعی و عوامل اقتصادی مشترکا" 2/24 درصد از تغییرات سبک اجتناب مدیریت تعارض، عوامل مدیریتی، عوامل آموزشی- ترویجی و عوامل اجتماعی، جمعا 9/18 درصد از تغییرات سبک گذشت مدیریت تعارض و عوامل مدیریتی و عوامل آموزشی- ترویجی مشترکا" 23 درصد از تغییرات سبک مصالحه مدیریت تعارض را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، بانک کشاورزی، کارکنان، شهر تهران
 • مجتبی شکربیگی، شهپر گراوندی، فرحناز رستمی* صفحات 31-48
  توسعه کشاورزی از مهم ترین اولویت ها در برنامه های توسعه ملی کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این امر بدون به کارگیری و استفاده از فناوری های نوین بخش کشاورزی از طریق کشاورزی دقیق محقق نمی گردد. از آنجا که پذیرش و کاربرد این نوع تکنولوژی ها با چالش ها و موانعی روبه رو است؛ هدف ازمطالعه کمی حاضر «بررسی عوامل موثر در پذیرش تکنولوژی پهپاد در دو دیدگاه گذشته نگر و آینده نگر» است. اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه های محقق ساخته از بین سیب زمینی کاران شهرستان کرمانشاه گردآوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش آماری رگرسیون لجستیک بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن بود که فقط سه متغیر خطرات درک شده، نیت به کاربرد پهپاد و نیاز درک شده برای تکنولوژی بر پذیرش تکنولوژی پهپاد موثر بودند به طوری که با کاهش هر یک از این متغیرها، احتمال افزایش پذیرش تکنولوژی پهپاد در میان کشاورزان سیب زمینی کار بیشتر می شود. از این روی برگزاری دوره های ترویجی و اعطای تسهیلات مالی به کشاورزان سیب زمینی کار می تواند در تسهیل پذیرش تکنولوژی پهپاد موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: کشاورزی دقیق، تکنولوژی پهپاد، رهیافت گذشته نگر، رهیافت آینده نگر، رگرسیون لجستیک
 • مریم صادق نیا، مریم شریف زاده*، مصطفی احمدوند صفحات 40-55

  سرمازدگی به عنوان یکی از بحران های محیطی ناشی از پدیده تغییر اقلیم، خسارت گسترده ای بر تولید بخش کشاورزی در مناطق سردسیر وارد می سازد. این پژوهش پیمایشی با هدف واکاوی رفتار حفاظت از سرمازدگی و کارایی آن در بین باغ داران سیب دهستان کاکان در شهرستان بویراحمد صورت پذیرفت (جامعه ی آماری: 1241 و نمونه آماری: 112 بهره بردار). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ساختارمند بود که اعتبار صوری آن توسط پانل متخصصان تایید شد. پایایی ابزار سنجش با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ طی یک مطالعه پیشاهنگ (89/0-69/0) تایید گردید. نتایج نشان داد بکارگیری اقدامات پیش بینانه از بیشترین و بکارگیری اقدامات فناورانه از کمترین میزان اقبال بهره مند بودند. باغداران با توجه به رفتار حفاظتی سرمازدگی به دو گروه تمهیدگران سازگار و اهمال کاران ناسازگار تقسیم شده و نتایج حاصل از آزمون مقایسه میانگین نشان داد که مولفه های ارزیابی تهدید، پاداش درونی، پاداش بیرونی، و ارزیابی مقابله در گروه تمهیدگران سازگار نسب به گروه اهمال کاران ناسازگار فزونی داشت. نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد ارزیابی مقابله، ارزیابی تهدید، هزینه فیزیکی و بعد خانوار قادر به تبیین رفتار مقابله با سرمازدگی باغداران بوده است. در پایان برای بهبود رفتار حفاظتی سرمازدگی باغات سیب راهکارهایی از جمله سیاست-های تشویقی، همکاری کارشناسان و راه اندازی تشکل ها و تیم سازی جهت مقابله با سرمازدگی عنوان گردید.

  کلیدواژگان: باغداران سیب، دهستان کاکان، رفتار حفاظتی، سرمازدگی
 • عبدالحلیم کر*، رضا موحدی، حمید بلالی صفحات 57-75

  این مطالعه با هدف بررسی عوامل موثر در قصد رفتاری کشاورزان بر پذیرش کشت توتون آرتا در مناطق شرقی استان گلستان انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده که به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این مطالعه 662 نفر از توتون کاران مناطق توتون کاری مینودشت و دوزین در شرق استان بود که بر اساس فرمول کوکران 154نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است. در این تحقیق روایی همگرا و روایی افتراقی سوالات پرسشنامه همچنین میزان پایای سوالات با استفاده از پایای ترکیبی به کمک نرم افزار PLS محاسبه گردید. نتایج آزمون فرضیات بر اساس تحلیل معادلات مدل یابی ساختاری نشان داد که عامل نگرش با ضریب تاثیر 0/717، شخصیت با ضریب 0/322، سهولت استفاده درک شده با ضریب 0/267، اعتماد با ضریب 0/167 و ریسک درک شده با ضریب تاثیر 0/138 قوی ترین تبیین کننده های قصد رفتاری کشاورزان در پذیرش توتون آرتا بوده است.

  کلیدواژگان: پذیرش، نیت رفتاری، نگرش، توتون، استان گلستان
|
 • Moharram-Ali Torabi, Seyed Jamal Farajolah-Hosseini *, Seyed Mehdi Mirdamadi, Farhad Lashgarara Pages 1-12

  Due to the growing population in cities, one of the most neglected issues is the urban agricultural development. This study seeks to investigate the impact of economic, social, cultural and managerial mechanisms on the development of urban agriculture in the Kraj city. This research is of applied type and after presenting the basics of the subject and research background, the data obtained from the distribution of the questionnaire in the statistical population of 127 experts have been analyzed using Smart-PLS software. Based on the results of this study, the KMO number (greater than 0.7) and the significance number of Bartlett test (<0.05sig) indicate the appropriate factor analysis for the data. The results of this study indicate the appropriateness of all questions in the process of factor analysis and because the number of subscriptions to the questions is more than 0.5, the validity of the questions has been confirmed. Also, after analyzing the results in this study, it was found that four assumptions of this study, including economic mechanisms, social mechanisms, cultural mechanisms and management mechanisms and related items have affected the development of urban agriculture in Karaj.

  Keywords: Urban Agriculture, Food security, Urban Agricultural Mechanisms, Iran
 • Reza Dinpanah *, Navid Naeimian Pages 13-29

  The purpose of this research was to study factors affecting conflict management from the perspective of Tehran Keshavarzi Bank employees. The methodological approach of this study was descriptive- correlative. The research population consisted of 1200 Keshavarzi Bank employees, which 291 of them selected using randomizing sampling method (n=291). Validity of the instrument was established by a panel of experts consisting of senior faculty members in Sari University and research committee advisors in Tehran Keshavarzi Bank. Reliability analysis was conducted by using and Cronbach alpha formula and result was 0.87. Dependent variable was conflict management and independent variables include factors of economic, social, management and extension- education.  The results showed that economic factor explained variation of 19% of control style in conflict management and factors of extension- education and economic explained variation of 5.6% of collaborating style in conflict management. Also factors of social and economic explained variation of 24.2% of avoiding style in conflict management, and factors of management, extension- education and social explained variation of 18.9% of accommodating style in conflict management. Also factors of management and extension- education explained variation of 23% of compromising style in conflict management.

  Keywords: Conflict Management, Keshavarzi Bank employees, Tehran city
 • Mojtaba Shekarbeigi, Shahpar Geravandi, Farahnaz Rostami * Pages 31-48
  Agricultural development is one of the most important priorities in the national development programs of developing countries. This cannot be achieved without applying and using new technologies in the agricultural sector through precision agriculture. Since the acceptance and application of this type of technology is facing challenges and obstacles; The aim of this quantitative study is to "investigate the factors influencing the adoption of UAV technology in two retrospective and prospective perspectives". The required information was collected in the form of questionnaires made by the researcher among the potato farmers of Kermanshah city. In order to analyze the data, the statistical method of logistic regression was used. The findings indicated that only three variables of perceived risks, the intention to use drones and the perceived need for technology were effective on the acceptance of drone technology, so that by reducing each of these variables, the possibility of increasing the adoption of drone technology among farmers. Potatoes work more. Therefore, holding promotional courses and granting financial facilities to potato farmers can be effective in facilitating the adoption of drone technology.
  Keywords: precision agriculture, drone technology, retrospective approach, prospective approach, logistic regression
 • Maryam Sadeghnia, Maryam Sharifzadeh *, Mostafa Ahmadvand Pages 40-55

  Frost as one of the environmental crises accompanying climate change phenomenon has caused significant annual economic losses in the agricultural sector production. This survey research was carried out with the aim of analyzing frost protection practices among apple orchardists of Kakan Dehestan, Boyer Ahmad county (N = 1241, n=112). The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Face validity confirmed by a panel of experts. In order to measure reliability, a pilot study was conducted and Cronbach's alpha coefficient estimated (0.69< α <0.89). Based on the results, the most frequent behaviors among the gardeners were predictive behaviors and the use of technological measures was the least prevalent ones. Orchardists were clustered into two groups of compatible organizers and incompatible procrastinators. The results of the t-test analysis showed that the two groups had adopted different behaviors regarding the protection of gardens in dealing with frost; in such a way that the group of compatible organizers was significantly different from the group of incompatible procrastinators in terms of forecasting actions, planning actions, control actions, traditional actions, and techno-innovational actions. Results of the logistic regression showed that orchardists with more coping appraisal, threat appraisal and household size and less physical costs were more likely to adapt protection behaviors. According to the findings of the research it is necessary to develop frost protection measures through encouragement of gardeners via incentive policies, establishing gardeners' organizations and group formation to deal with frost protection.

  Keywords: Apple orchardists, Kakan dehisan, Protection behavior, Frost
 • Abdolhalim Kor *, Reza Movahedi, Hamid Balali Pages 57-75

  This study was conducted with the aim of investigating the factors influencing the farmers' behavioral intention to accept Arta tobacco cultivation in the eastern regions of Gholston province. The research type was an applied research which was done by a surveying method. The statistical population was 662 tobacco farmers in Minoodasht and Dozin regions located in the east of the province, of those 154 samples were selected as a sample population by using Cocheran's formula. The data gathering tool was a questionnaire. The questionnaire validity was assessed by discriminant and convergent validity methods and the questionaire reliability was evaluated by composite reliability method using PLS software. The hypotheses test and structural modeling equations results showed that the variables attitude with a coefficient of 0.717, personality with a coefficient of 0.322, perceived ease of use with a coefficient of 0.267, trust with a coefficient of 0.167 and perceived risk with a coefficient of 0.138 were the strongest determination of farmers' behavioral intention in accepting Arta tobacco, respectively.

  Keywords: acceptance, behavioral intention, Attitude, Tobacco, Golestan Province