فهرست مطالب

فصلنامه اثر
پیاپی 100 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • رضا فرشیدفر، حسین علیزاده*، حسن درخشی صفحات 1-17

  منطقه شمال غرب ایران به دلیل شرایط اقلیمی و قرارگیری دو کوه آتش فشانی سبلان و سهند یکی از مناطق مستعد برای معماری دستکند است. در این منطقه صخره های قابل تراش بستر مناسب برای تراش فضاهای صخره ای فراهم کرده است. براساس مطالعات انجام شده در این منطقه تاکنون فضاهای صخره ای متنوعی شناسایی و معرفی شده که گونه شناسی و طبقه بندی آنها بسیار ارزشمند است. بر همین اساس این پژوهش ضمن شناسایی، معرفی و تبیین ویژگی های خاص فضاهای دستکند این منطقه، به دنبال پاسخ به پرسش های زیر است: 1- عامل شکل گیری معماری صخره ای در منطقه شمال غرب ایران چیست؟ 2- معماری صخره ای شمال غرب ایران در چند گونه قابل دسته بندی است؟ بنابراین در کنار روش میدانی برای ثبت، ضبط و توضیح وضعیت کنونی آثار، از مطالعات اسنادی و براساس روش توصیفی-تحلیلی، برای شناخت عامل شکل گیری معماری صخره ای منطقه شمال غرب استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های طبیعی زمین، پدیده های وابسته به آن و با در نظر داشتن نیازهای انسان و شرایط سیاسی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی منطقه شمال غرب ایران باعث به وجود آمدن چهار گونه معماری صخره ای با کابری های متفاوت گردیده است. نتایج دیگر پژوهش نشان می دهد این گونه معماری متناسب با اقلیم سرد منطقه شمال غرب ایران است و به گونه ای معماری همساز با مناطق سردسیر محسوب می شود. بسیاری از این فضاهای دستکند در اثر عوامل طبیعی (زلزله) و انسانی (تغییر سبک زندگی) متروک یا دچار تغییر کاربری شده اند؛ برهمین اساس ضرورت انجام پژوهش در باره این فضاهای دستکند وجود دارد.

  کلیدواژگان: فضاهای دستکند، شمال غرب ایران، طبقه بندی، کارکرد، گونه شناسی
 • جمشید داوطلب، ابولفضل حیدری*، ندا ناصری صفحات 18-40

  شهر حوضدار یکی از مناطق تاریخی منطقه سیستان است که با وجود از بین رفتن بخش اعظمی از بناهای تاریخی آن هنوز در بقایای بناهای آن تزیینات و آجرچینی های خاصی دیده می شود و این نشان از وجود تزیینات چشمگیر در این بناها دارد. عناصر تزییناتی موجود در این بناها، دارای طرح و نقش هایی هستند که مختص معماری این منطقه بوده است که اکنون در معرض نابودی هستند. در این راستا هدف از انجام این تحقیق بازشناسی و واکاوی گونه های متفاوت تزییناتی در بناهای تاریخی شهر حوضدار، در جهت شناخت و احیای این بن مایه ها در معماری امروز و تلاش برای حفظ و نگه داری و همچنین احیای الگوهای تزییناتی با ارزش تاریخی این شهر است. بر همین اساس این تحقیق در راستای پاسخ به این سوال که چه انواعی از تزیینات در بناهای تاریخی شهر حوضدار به کار رفته است و با استفاده از راهبرد تحقیق استقرایی و به صورت توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. گردآوری داده ها با استفاده از منابع اسنادی معتبر در بخش مبانی نظری و همچنین مطالعات میدانی با استفاده از مشاهده و مصاحبه صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر طرح و نقش، انواع خاصی از نقوش هندسی در تزیینات بناهای تاریخی شهر حوضدار به کار گرفته شده است و تزیینات غالب به کار گرفته شده در این بناها با استفاده از شاخص طرح و نقش صورت گرفته و کمترین میزان تاثیر را در بین مولفه های مورد بررسی، شاخص رنگ دارد.

  کلیدواژگان: بناهای تاریخی شهر حوضدار، تزئینات معماری، طرح و نقش، مصالح و تکنیک، رنگ و نور
 • مهناز شریفی* صفحات 41-55

  عصر مفرغ از مهم ترین دوره های فرهنگی ایران محسوب می شود؛ چرا که از این دوره بحث پیچیدگی های اجتماعی و خان سالارهای قبیله ای آغاز می گردد. پس از فرهنگ کوراارس و با پایان عصر مفرغ قدیم، تغییرات فرهنگی در سنت های عصر مفرغ میانی رخ می دهد که بیانگر استقرار اقوامی آشنا با فرهنگ سفال نخودی و نارنجی منقوش است که در حوضه رودخانه زاب ساکن شده اند. این منطقه از مهم ترین مناطق حوضه جنوبی دریاچه ارومیه است که پژوهش های باستان شناسی در آن انجام یافت. شمال غرب ایران اهمیت بسیاری در ادبیات باستان شناسی منطقه دارد؛ چراکه از منظر سوق الجیشی در ارتباط با مناطق جنوب قفقاز، شرق آناتولی و شمال بین النهرین و دارای پیوندهای فرهنگی با مناطق فوق است. پژوهش های باستان شناسی در محوطه برده زرد شهرستان پیرانشهر انجام یافت. این نوشتار تلاش دارد با مطالعه مواد فرهنگی حاصل از کاوش، به این پرسش پاسخ دهد که مناسبات و روابط فرهنگی برده زرد با مناطق هم جوار چگونه بوده است؟ کاوش های باستان شناسی برده زرد منجر به شناسایی محوطه ای از عصر مفرغ میانی همراه با ساختارهای معماری و یک تدفین در گوشه اتاق شد. نتایج پژوهش بیانگر تعاملات فرامنطقه ای و ارایه الگوی سنت تدفینی در فضای مسکونی و شناخت سنت های فرهنگی مفرغ میانی براساس مطالعه سفال در حوضه رودخانه زاب کوچک گردید. پژوهش حاضر بر مبنای کاوش باستان شناسی و سپس بررسی برهمکنش های فرهنگی منطقه صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: شمال غرب ایران، عصر مفرغ میانی، برده زرد، آداب تدفین، حوضه رودخانه زاب کوچک
 • ناهید سدیدی، فرزانه فرخ فر* صفحات 56-77

  عصر سلجوقیان یکی از ادوار خلاقانه جهان اسلام و ایران در هنرهاست. از میان هنرهایی که توانست شکوفایی اش را در این عصر رقم بزند، فلزکاری است که با نام مکتب خراسان پیوند خورده است. قلمرو وسیع سلجوقیان و مبادلات سیاسی-فرهنگی آن با دیگر سرزمین ها، سبب شد سنت فلزکاری این مکتب به سایر مناطق از جمله عصر مملوکیان تسری یابد. مطالعات اجمالی نشان می دهد آثار فلزکاری قاهره در دوره مملوکیان ضمن حفظ هویت خاص خود، با آثار تولیدشده در مکتب فلزکاری خراسان عصر سلجوقیان دارای شباهت و ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ در شیوه تزیین است. هدف این تحقیق که با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی انجام شده، شناسایی ارتباط ویژگی های مضمونی و بصری آثار فلزکاری مکتب خراسان عصر سلجوقی با همتای آن در عصر مملوکیان است. مسیله این است که چه ویژگی های مضمونی و بصری مشابهی در آثار فلزی مکاتب خراسان عصر سلجوقی و مملوکی وجود دارد و وجوه تمایز آنها چیست؟ روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است که با شناسایی و بررسی آثار فلزی محفوظ در موزه های معتبر جهان انجام پذیرفته و روش تجزیه و تحلیل، کیفی است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر چه تشابهات فراوانی در ویژگی های مضمونی و بصری در آثار این دو مکتب به چشم می خورد، مهم ترین تفاوت، استفاده بیشتر از دعا برای صاحب شیء و کاربرد نقوش انسانی و حیوانی در مکتب خراسان و در مکتب قاهره، کاربرد نام سلاطین و کاربرد نقوش هندسی و کتیبه ای است که مفهوم نمادین این ویژگی ها تلقین انرژی های مثبت ماورایی در زندگی انسان را در برداشته است.

  کلیدواژگان: فلزکاری سلجوقیان، مکتب خراسان، فلزکاری مملوکیان، مکتب قاهره
 • ندا اخوان* صفحات 78-92

  ضحاک به عنوان یکی از شاخص ترین نمادهای شر حضور چشمگیری در ادبیات، فرهنگ و اساطیر ایران دارد و فردوسی نیز در شاهنامه به تفصیل داستان او را روایت کرده است. به سبب همین اهمیت، در اغلب شاهنامه های مصور یک یا چند نگاره داستان ضحاک را به تصویر می کشند. انتظار ما این است که بازنمایی تصویری وقایع مربوط به ضحاک در نسخه ها با روایت داستانی مرتبط با او منطبق باشد، اما به نظر می رسد در برخی موارد چنین نیست. نگارگران در خلق نگاره ها آزادی بیشتری داشته اند و به همین سبب تفاوت هایی میان روایت تصویری با روایت داستانی مشاهده می شود. این امر را می توان متاثر از شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی باورها و تفسیرهای شخصی دانست. این پژوهش نگاره های ضحاک را در یکی از نسخه های نسبتا متاخر شاهنامه که در پاکستان تولید شده است، با روایت متنی مرتبط مورد مقایسه قرار می دهد. در مجموع شش نگاره در این نسخه به داستان ضحاک مربوط است که مقاطع مختلف این داستان را بازنمایی کرده اند. تلاش بر این است که با مطابقت این نگاره ها و روایتی که فردوسی از ضحاک ارایه می دهد، به این نتیجه دست یابیم که در خلق نگاره ها تا چه اندازه به متن توجه شده است و اگر تفاوتی مشاهده می شود، آن را ناشی از چه می توان دانست. این پژوهش برای نیل به مقصود از روش تطبیقی-تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و مشاهده مستقیم نگاره ها بهره می برد.

  کلیدواژگان: هنر پاکستان، نگارگری، نسخه 1722م، شاهنامه، ضحاک
 • آزیتا بلالی اسکویی، فرزانه صلاحی مهر، زهرا شاهی حق*، صبا فرصتی صفحات 93-110

  نیاز به باغ سازی در دوره های مختلف در مناطق گوناگون و برای افراد مختلف، منجر به ایجاد گونه های مختلفی از باغ ایرانی شده است. در فضای کالبدی برخی از باغ های ایرانی علاوه بر فضای عمارت سردر و اندرونی، فضاهای خدماتی و جانبی نیز وجود دارد. یکی از مهم ترین فضاهای خدماتی، گرمابه است که این پژوهش به این کاربری مستقل به صورت عنصری وابسته به باغ پرداخته و با مطالعه 9 نمونه گرمابه در باغ، به بررسی الگوهای کالبدی و عملکردی گرمابه ها در باغ های ایرانی پرداخته است. سوال اصلی پژوهش، این است که الگوهای کالبدی و عملکردی گرمابه های واقع در باغ های ایرانی چگونه است؟ این تحقیق از نوع کیفی و روش پژوهش، در بخش نظری توصیفی-تحلیلی است. ابزارهای گردآوری اطلاعات در بخش نظری کتابخانه ای است. براساس اطلاعات به دست آمده در بخش نظری، الگوهای کالبدی و عملکردی گرمابه های واقع در باغ با استفاده از تحلیل های تطبیقی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد گرمابه های ساخته شده در باغ ها اکثرا به صورت خصوصی یا خصوصی - عمومی بوده اند. در برخی از باغ ها، ارتباط شکلی بین هندسه کوشک هشتی یا فضای تقسیم کوشک، با هندسه فضای سربینه گرمابه باغ وجود دارد. با تحلیل مکان یابی گرمابه نسبت به محور اصلی، فرعی، کوشک و سردر می توان دریافت که در تمامی باغ ها، گرمابه در محور فرعی باغ و در ارتباط با کوشک یا بنای سردر واقع شده است.

  کلیدواژگان: باغ ایرانی، گرمابه، مکان یابی، کارکرد، ارتباط شکلی
 • بهرام عنانی، خدیجه شریف کاظمی*، فخرالدین محمدیان، سید رسول موسوی حاجی صفحات 111-124

  شکل گیری بناهای آرامگاهی با در نظر گرفتن دلایل محیطی و جغرافیایی، فرهنگ و باورهای یک جامعه را بازتاب می دهد. در این میان، نواحی شرقی ایران، در توسعه و تکامل معماری مقابر دوره اسلامی سهم چشمگیری داشته است. بخش دستگردان در شهرستان طبس و در شمال استان خراسان جنوبی قرار دارد. طی بررسی باستان شناسی سال 1394 در این منطقه، یک بنای آرامگاهی شناسایی گردید که تاکنون به لحاظ کارکرد معماری و تاریخ ساخت، مورد مطالعه قرار نگرفته است؛ از این رو ضرورت انجام این پژوهش فراهم گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های بنیادی و براساس ماهیت و روش، از نوع تحقیقات تاریخی-تحلیلی است. در فرایند این مقاله سعی شده با استناد به منابع کتابخانه ای و بر پایه پژوهش میدانی و تهیه نقشه، به واکاوی و تحلیل گونه معماری بنای آرامگاهی دستگردان پرداخته شود. از آنجا که هیچ گونه کتیبه تاریخ داری در این بنا به دست نیامده و به درستی نمی توان پیشینه تاریخی و هویت بنا را تعیین نمود، اما براساس طرح، عناصر کالبدی و بافتی که آرامگاه دستگردان در آن شکل گرفته، این نتیجه حاصل شد که طرح اصلی این بنا برگرفته از بناهای آرامگاهی در خراسان بزرگ با طرح مربع شکل در سده های اولیه تا میانی دوره اسلامی است. همچنین با مقایسه داده های فرهنگی و عناصر ساخت مایه بنا می توان پی ریزی آن را به اواخر دوره سلجوقی تا ایلخانی نسبت داد.

  کلیدواژگان: آرامگاه، دوره اسلامی، معماری، سبک شناسی، دستگردان
 • مجید منتظر ظهوری*، حسین صدیقیان، سیده سارا محمدی صفحات 125-140

  در طول دوره صفویه، در کنار سایر پیشرفت های هنری مانند فلزکاری، تولید انواع سفال نیز رونق فراوانی داشت. در این عصر سفالینه های متنوعی تولید می شد که نه تنها بخش مهمی از نیازهای داخلی را تامین می کرد، بلکه گاهی به کشورهای دیگر نیز صادر می شد. در این میان سفال موسوم به گمبرون یکی از نمونه های شاخص سفالگری اواخر این دوره محسوب می شد. امروزه نمونه های متعددی از این گونه سفالین زینتبخش موزه های مختلف داخل و خارج از کشور بوده که در برخی کتب و مقالات اشارات مختصری به آن شده است، اما عملا می توان این گونه سفالین را یکی از گونه های کمتر شناخته شده سفالی دوران اسلامی به حساب آورد؛ چراکه تاکنون نه تنها شواهد تولید آن در کاوش های باستانشناسی به دست نیامده، بلکه کمتر محوطه باستانی در ایران نیز شناسایی شده که در کاوش های آن نمونه هایی از این ظروف سفالی به دست آمده باشد. با توجه به این موارد ضرورت داشت که در یک پژوهش مستقل دیگر به این گونه سفالین پرداخته شود و مستندات بیشتری درمورد آن ارایه گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که سفال گمبرون از اواخر قرن یازدهم هجری به بعد در ایران شناخته شده و با وجود اهمیت صادراتی، در بین مردم ایران هم تا حدودی کاربرد داشته است. احتمالا این سفال در مراکزی چون قم، نایین، اصفهان و کرمان تولید می شده و فرم و تزیینات آن نیز تا حد زیادی مشابه نمونه های صفوی و برخی سفالینه های چینی بوده است.

  کلیدواژگان: سفال گمبرون، دوره صفوی، سبک ‬شناسی، تکنیک، تزئینات
 • مژگان رستمی*، اردشیر جوانمردزاده، امیر ساعدموچشی صفحات 141-164

  شهرستان دیواندره، یکی از مهم ترین مناطق جغرافیایی و اقلیمی ایران و کردستان، که در تقسیمات ژیومورفولوژیکی بخشی از واحد کردستان شرقی و سنندج- سیرجان را تشکیل داده است. از نظر منظر طبیعی با دشت های مرتفع که توسط سد کوهستانی احاطه شده است. براساس مطالعات باستان شناسی شهرستان دیواندره و مجاورت با محوطه های تاریخی زیویه و تخت سلیمان و نیز وجود محوطه های کاوش شده در منطقه مذکور بی شک یک منطقه تاریخی با داده های فرهنگی خاص خود است که تاکنون به صورت کامل مورد پژوهش قرار نگرفته است. پژوهش حاضر به مطالعه 56 استقرار عصر آهن منطقه دیواندره (بخش کرفتو) که در بررسی های میدانی باستان شناسی سال 1397 شناسایی شدند می پردازد. مهم ترین پرسش های موجود، چگونگی شکل گیری استقرارها و متغیرهای محیطی موثر در شکل گیری سکونتگاه های عصر آهن است. در این پژوهش سعی بر آن است با روش مطالعات میدانی و کتابخانه ای و به کارگیری مدل تحلیل جغرافیایی، تفسیر روشمند و مناسبی از نحوه توزیع محوطه های عصر آهن بخش کرفتو ارایه گردد. بررسی ها نشان داد که الگوی مکان گزینی محوطه ها در ارتباط با عوامل محیطی همچون ارتفاع، منابع آبی در شکل گیری و برهمکنش فرهنگی زیستگاه های عصر آهن مشهود است. منطقه مورد پژوهش دارای آب و هوای مناسب، تپه های ماهوری کم ارتفاع در پهنه دشت، جهت کشاورزی و تاثیرپذیری متغیرهای محیطی، وابستگی استقرارها به منابع آبی به صورت خطی استقرارهای دایمی و کوچرو فصلی را نشان می دهد. همچنین بررسی عوامل محیطی تاثیرگذار در مدل تراکم کرنل بیشترین تراکم محوطه ها در بخش مرکزی و غربی منطقه را مشخص می کند.

  کلیدواژگان: عصر آهن، الگوی استقرار، عوامل محیطی، تراکم کرنل، شهرستان دیواندره
 • معصومه بلوچستانی، مهسا دلشاد سیاهکلی* صفحات 165-193

  از بین رفتن هویت در ساخت و سازهای نوین و سرعت تغییرات در بافت قدیم شهرها به عنوان گنجینه تاریخی- فرهنگی، لزوم بازشناسی الگوهای بومی را مسجل می نماید. الگوشناسی رویکردی است که سعی در شناخت روش های کاربردی برای دستیابی به عناصر هویت ساز بومی را داراست. در این میان، بافت های مسکونی به عنوان هسته اولیه شهرهای سنتی، میراثی واجد ارزش برای شناخت و تحلیل الگوهای بومی در راستای بهسازی و نوسازی توام با تداوم هویت در بافت های فرسوده تاریخی و پیشگیری از پیدایش بناهای ناهمگون در بافت های نوین شهرهای ایران است. پژوهش حاضر در نظر دارد ضمن مستندسازی خانه های قاجار شهر لاهیجان به بازشناسی الگوهای کالبدی هویت ساز بپردازد؛ لذا در گام نخست به روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مرور مباحث پایه ای مرتبط با مبانی الگوشناسی، شاخص های کالبدی موثر در الگویابی تبیین می گردد. در ادامه برای شناسایی الگوهای کالبدی، خانه های قاجار بازمانده در بافت تاریخی لاهیجان به عنوان جامعه نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و ضمن شناسایی موثرترین عوامل، رهنمودهایی پایدار برای طراحی ساختارهای معاصر با هدف ارتقای ابعاد کیفیت ساز معرفی می گردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند که براساس الگوهای کالبدی شناخته شده در نمونه های مورد مطالعه که مشتمل بر چهار دسته اندام های فضایی (در سه مقیاس کلان، میانه و خرد)، سازه ای، نما و آرایه ای هستند، رهیافت هایی هویت ساز و پایدار در طراحی ساختارهای امروزی در منطقه مورد بررسی قابل پیگیری است.

  کلیدواژگان: الگو، گونه شناسی خانه های سنتی، عناصر کالبدی، خانه های قاجار، بافت تاریخی لاهیجان
|
 • Reza Farshifar, Hossein Alizadeh*, Hassan Derakhshi Pages 1-17

  Northwest region of Iran due to climatic conditions and the location of two volcanic mountains Sablan and Sahand; It is one of the prone areas for this type of architecture. In this area, cutable rocks have provided a suitable bed for cutting rocky spaces. Based on the studies conducted in this area, various rocky spaces have been identified and introduced, and their typology and classification are very valuable. Based on this, this research while identifying, introducing and explaining the special features of the Dastkand spaces of this region seeks to answer the following questions: 1- What is the factor of the formation of rock architecture in the northwestern region of Iran? 2- In how many types can the rock architecture of northwestern Iran be classified? Therefore, along with the field method to record, record and explain the current state of the works, documentary studies and based on the descriptive-analytical method have been used to know the formation factor of the rock architecture of the northwest region. The results of the research show that the natural features of the earth, the phenomena related to it and taking into account the human needs and the political, cultural, religious and economic conditions of the northwestern region of Iran have caused the emergence of 4 types of rock architecture with different dimensions. Other results of the research show that this type of architecture is suitable for the cold climate of the northwestern region of Iran and is considered compatible with cold regions.

  Keywords: Dastkand Spaces, Northwest of Iran, Classification, Function, Taxonomy
 • Jamshid Davtalab, Abolfazl Heidari*, Neda Naseri Pages 18-40

  Hozdar city is one of the historical areas of Sistan, which despite the destruction of most of its historical buildings, special decorations and brickwork can still be seen in the remains of its buildings and this shows the presence of impressive decorations in these buildingsThe decorative elements in these buildings have designs and patterns that were specific to the architecture of this region, which are now in danger of destruction. So, the purpose of this research is as follow: Recognizing and analyzing different types of decorations in the historical monuments of Hozdar city; In order to recognize and revive these foundations in today's architecture and try to preserve them, and also revival of valuable historical decorative patterns of Hozdar city of Sistan. Research question is: What types of decorations are there in the historical monuments of Hozdar city? To answer the research, question this research has been done using inductive research strategy and descriptive-analytical method. Data collection has been done by using authentic document sources in the theoretical foundations section and conducting field studies using observation and interview. Finally, the research results showed that in terms of design and pattern, certain types of geometric motifs have been used in the decoration of the historical monuments of Hozdar city and the dominant decorations used in these buildings are made using the pattern and pattern index, and most of the decorations used in these buildings are done by using design and pattern, and color has the least impact among the examined components.

  Keywords: Historic Buildings of Hozdar City, Architectural Decorations, Design, Pattern, Materials, Techniques, Color, Light
 • Mahnaz Sharifi* Pages 41-55

  At the end of the Early Bronze Age and the Beginning of the Middle Bronze Age, along with the disappearance of the Kura-Araxes culture and the living communities in the villages of that culture, we see the emergence of new ethnic elements whose livelihoods were based on livestock activities, and the nomadic lifestyle that had changed the settlement pattern of the inhabitants of this period. Kura-Araxes culture continued in the region, then quickly replaced with other cultures that had different aspects, including the tradition of painted and Buff ware that continued by the beginning of the Iron Age in the region. North West of Iran has a particular Archaeological importance since it accumulates different prehistoric periods. With regard to the history, the basin is among those that attracted the attention of domestic and foreign scholars at the dawn of professional Archaeology in Iran. The painted ware became widespread in the Middle Bronze Age areas of North Western Iran. Barde Zard Tepe is the one with similar phenomenon located in the Little Zab River basin. The excavation of this Archaeological site was aimed at elaborating the sequence of Barde Zard settlement as well as cultural interactions of its residents with neighboring areas and identifying the features of the Middle Bronze Age. Excavations of this tepe led to the identification of the Bronze Age settlement and a burial ground. Also, the exploration of the site made visible its cultural attachment with the Urmia Lake Basin and influences from the Khabur culture.

  Keywords: Northwest of Iran, Middle Bronze Age, Barde Zard, Burial Customs, Lesser Zab Basin
 • Nahid Sadidi, Farzaneh Farrokhfar* Pages 56-77

  The Seljuk era is one of the creative eras of the Islamic world and Iran in the arts. Among the arts that were able to flourish in this era is metalwork, which is attributed to the Seljuk method and is associated with the name of the Khorasan School. The vast territory of the Seljuks and its political-cultural exchanges with other lands caused the metalworking tradition of this school to spread to other regions. One of them is the Mamluk era, which is one of the periods in which we can clearly see the influence of the metalworking school of Seljuk. The purpose of this research, is to identify the thematic and visual features of the metalwork of the Khorasan Seljuk with its counterpart in the Mamluk era. The question is: What are the thematic and visual features in the metal works of the Khorasan School of the Seljuk era with its counterpart in Cairo during the Mamluk era and what are their distinguishing features? The results of the research show that there are many similarities in the formal, thematic and visual characteristics of the works of the two schools, which indicate the intellectual commonalities of the two schools. The most important difference in Khorasan School is the use of prayer for the owner of the object and the use of human and animal motifs, and in the Cairo school the greater use of the names of kings and the use of geometric motivs and inscriptions.

  Keywords: Seljuk Metalworking, Mamluk Metalworking, Khorasan School, Cairo School
 • Neda Akhavan Aghdam* Pages 78-92

  As one of the most prominent symbols of evil, Żaḥḥāk has a significant presence in Iranian literature, culture and mythology, and Ferdowsi has written his story in detail. Due to this importance in most illustrated manuscripts of Šāhnāmah, one or more pictures are dedicated to his story. It is expected that the image which is represented the story is accorded with narrative text but it seems in some cases this doesn’t happen and painters are freer to create images. These differences could be influenced by the cultural, social and political situations and also personal beliefs and interpretations. This article compares Żaḥḥāk images in one Šāhnāmah manuscript which is produced in Pakistan in 1722 A.D. In total, in this manuscript, six images are related to Żaḥḥāk’s story. This study tries to conclude by comparing the figures and the story which is narrated by Ferdowsi to what extent painters have paid attention to the text for creating images, and if there are differences between the images and text what it is. It seems that in some cases painters have created images which are understandable for the reader of the manuscript.This study is done by using analytical-comparative approach and data collection is based on library sources and observation.

  Keywords: Art of Pakistan, Painting, Šāhnāmah Manuscript 1722 A.D, Šahnameh, Żaḥḥāk
 • Azita Balali Oskoyi, Farzaneh Salahi Mehr, Zahra Shahi Hagh*, Saba Forsati Pages 93-110

  The need for gardening in different periods in different areas and for different people has led to the creation of different types of Iranian gardens. In the physical space of some Iranian gardens, in addition to the main and inner mansion space, there are also service and side spaces. One of the most important service spaces is the hot tub, and this research deals with this independent use as an element dependent on the garden, and by studying nine examples of hot tubs in the garden, it has investigated the physical and functional patterns of hot tubs in Iranian gardens. The question is, what are the physical and functional patterns of hot springs in Iranian gardens? This research is of a qualitative type and the research method is in the descriptive-analytical theoretical part. Library information collection tools. Based on the obtained information, the physical and functional patterns of hot springs located in the garden were analyzed using comparative analysis. The results of the research show that the hot springs built in the gardens were mostly private or private-public. In some gardens, there is a formal connection between the geometry of the vestibule or the partition space of the pavilion, with the geometry of the Garmaba garden space.By analyzing the positioning of garmabeh in relation to the main axis, sub-axis, koshk and sardar, it can be seen that in all gardens, garmabeh is located in the sub-axis of the garden and in connection with the koshk or the sardar building.

  Keywords: Persian Garden, Bath, Location, Function, Form communication
 • Bahram Anani, Khadijeh Sharifkazemi*, Fakhredin Mohamadiyan, Seyyed Rasool Musavi Haji Pages 111-124

  The formation of tomb buildings reflects the culture and beliefs of a society by considering environmental and geographical reasons. In this regard, the eastern regions of Iran have a significant role to the development and evolution of architectural tombs of during the Islamic era. Dastgardan County is located in the city of Tabas, south Khorasan province and east of Iran. During the archaeological survey of this area in 2015, a tomb building was identified, which has not been studied in terms of its architectural function and construction history, so it is necessary to conduct the present research. The research method is a descriptive-analytical. In the process of this study, it has been attempted to introduce and analyze the architecture of Dastgardan tomb building based on library resources, field study and preparation of plans. Since no historical inscriptions were found in this building, It is not possible to correctly determine the historical background and identity of the building, but according to the plan, the physical and texture elements in which the tomb has been formed. The result was that the original design of this building was derived from the tomb monuments in Khorasan with a square form in the early to middle centuries of the Islamic era. Also, by comparing the cultural data and the structural elements of the building, its construction date can be attributed to the late Seljuq to Ilkhanid period, it can be attributed to the late Seljuk-early Ilkhanid period.

  Keywords: Tomb, Islamic Period, Architectural, Typology, Dastgardan
 • Majid Montazerzohouri*, Hossein Sedighian, Seyedeh Sara Mohamadi Pages 125-140

  During the Safavid period, along with other artistic developments such as metalwork, the production of various types of pottery also flourished. In this era, a variety of pottery was produced, which not only provided an important part of domestic needs, but sometimes was also exported to other countries. In the meantime, the so-called Gambron pottery was considered one of the examples of late pottery of this period. Today, many examples of this type of pottery adorn various museums inside and outside the country, which have been briefly mentioned in some books and articles. But practically, this type of pottery can be considered one of the lesser-known types of pottery of the Islamic era; Because so far, not only the evidence of its production has not been obtained in archaeological excavations, but also less ancient sites in Iran have been identified in which samples of these pottery vessels have been found. According to these cases, it was necessary to deal with this type of pottery in another independent research and provide more documentation about it. The results of this research showed that Gambron pottery has been known in Iran since the end of the 11th century of Hijri, and despite its export importance, it has been used to some extent among the people of Iran. Probably, this pottery was produced in centers such as Qom, Nain, Isfahan and Kerman, and its shape and decorations were similar to Safavid examples and some Chinese pottery.

  Keywords: Gambron Pottery, Safavid Period, Stylistics, Technique, Decorations
 • Mozhgan Rostami*, Ardashir Javanmardzadeh, Amir Saed Mocheshi Pages 141-164

  The city of Divandarreh is one of the most important geographical and climatic regions of Iran and Kurdistan and belongs to the geomorphological units of East of Kurdistan and Sanandaj-Sirjan. In terms of natural landscape, it has high plains surrounded by a mountain dam. Based on the archaeological investigations of the city of Divandarreh and its proximity to the historical sites of Ziviyeh and Takht Suleiman, as well as the existence of explored sites in the aforementioned region, it is undoubtedly a historical region that have not yet been fully Study. The present study deals with the investigation of 56 Iron Age settlements in the Divandarreh region identified during the archaeological field surveys of 2018. The main questions are how settlements and environmental variables affect the formation of Iron Age settlements. This methodically and appropriately interpret the distribution of Iron Age sites in the district using field and library studies and the application of the geographic analysis model. The research has shown that the site location pattern is evident in relation to environmental factors such as elevation and water resources in the formation and cultural interaction of Iron Age habitats. The research area has a suitable climate, low horizontal hills in the plain, direction of agriculture, dependence of settlements on water resources in a linear way shows permanent and seasonal settlements. To give Also, the study of influential environmental factors in the kernel density model determined the highest density of sites in the central and western parts of the region.

  Keywords: Iron Age, Settlement Patterns, Environmental Factors, Kernel Density, Township of Divandarre
 • Masumeh Baluchestani, Mahsa Delshad Siyahkali * Pages 165-193

  The loss of identity in modern constructions and the speed of changes in the old fabric of cities as a historical-cultural treasure confirms the need to recognize local patterns. Patternology is an approach that tries to know the practical methods to reach the elements of native identity. In the meantime, residential structures as the primary core of traditional cities, a valuable heritage for recognizing and analyzing native patterns in the direction of improvement and modernization along with the continuity of identity in worn-out historical structures and preventing the emergence of heterogeneous buildings in the modern structures of Iranian cities is. The current research aims to identify the physical patterns of identity while documenting the Qajar houses of Lahijan city. Therefore, in the first step, using descriptive-analytical method based on reviewing the basic topics related to the basics of pattern analysis, the physical indicators effective in pattern finding are explained. In order to identify the physical patterns, the surviving Qajar houses in the historical context of Lahijan as a sample community are studied and while identifying the most effective factors, sustainable guidelines for the design of contemporary structures are introduced with the aim of improving quality dimensions. The results of the study showed that based on the body patterns known in the studied samples, which include four categories of spatial organs (in three scales, macro, medium, and micro), structural, facade, and array, there are identity building approaches and sustainable in the design of today's structures can be pursued in the region under investigation.

  Keywords: Pattern, Typology of Traditional Houses, Physical Elements, Qajar Houses, Historical Context of Lahijan