فهرست مطالب

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
سال هشتاد و یکم شماره 2 (پیاپی 265، اردیبهشت 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • حدیث سلیمان زاده*، ناهید نصیری صفحات 95-101

  تالاسمی نوعی بیماری ارثی اتوزومال مغلوب است که به علت کاهش سنتز زنجیره های گلوبینی هموگلوبین رخ می دهد. در بتاتالاسمی تجمع زنجیره های α4 در پیش سازهای اریتروییدی به دنبال عدم تولید زنجیره بتا، منجر به خونسازی غیرموثر (عدم تعادل بین تکثیر و تمایز در پیش سازهای اریتروییدی مغزاستخوان) و در نهایت علایم بالینی ازجمله تاخیر و اختلال در بلوغ جسمی و جنسی، مشکلات قلبی، بدشکلی های استخوانی و هپاتواسپلنومگالی می شود. از محدودیت های درمان های رایج کنونی مانند ترانسفیوژن، شلاته کننده های آهن و پیوند آلوژن هماتوپوییتیک استم سل می توان به گرانباری آهن، نبود اهداکننده سازگار و بروز بیماری پیوند علیه میزبان اشاره کرد. در ژن درمانی بیان مداوم زنجیره بتاگلوبین در سلول های بنیادی خود بیمار القا می شود. ایده ژن درمانی از اوایل سال 1970 مطرح شد و هدف از این روش درمانی، بیان ژن معیوب در سلول هدف است به صورتی که بتواند علایم بیماری را کاهش دهد یا به طورکلی رفع کند. برای ژن درمانی دو ویکرد کلی وجود دارد: روش Integrating که در این حالت ژن موردنظر به وسیله وکتور به داخل ژنوم سلول هدف الحاق می شود و بیان مادام العمر آن را به دنبال دارد و دیگری روش Non integrating است که ژن موردنظر بدون جای گیری در ژنوم سلول هدف و به صورت سیتوپلاسمی بیان ژن را ممکن می سازد. ژن درمانی بتاتالاسمی در سال 2022 از طرف سازمان غذا و دارو، برای بیماران 12 سال به بالا که فنوتیپ Non β0/β0 دارند تاییدیه گرفته است، به نظر می رسد که این روش درمانی برای بیماران بتاتالاسمی وابسته به ترانسفیوژن خون، روش درمانی قطعی باشد.

  کلیدواژگان: بتا-تالاسمی، ژن درمانی، پیوند هماتوپوئتیک استم سل، وکتور
 • پگاه خالص*، سارا مینائیان، احمد توکلی صفحات 102-109

  بیماری کووید-19 در سطح جهان گسترده شده و منجر به میزان قابل ملاحظه ای از موارد ابتلا و مرگ ومیر در دنیا شده است. کووید-19 عمدتا به عنوان یک بیماری تنفسی در نظر گرفته می شود، با این حال از آنجایی که کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2 (SARS-CoV-2) می تواند از طریق گیرنده خود یعنی آنزیم مبدل آنژیوتانسین-2 که به فراوانی در کلیه ها حضور دارد، وارد سلول های کلیوی شود، کلیه ها نیز ممکن است به عنوان یکی از اهداف مهم عفونت کروناویروسی در نظر گرفته شوند. پیگیری و تحت نظر قرار دادن بیماران مبتلا به کووید-19 از لحاظ بروز آسیب های کلیوی حایز اهمیت می باشد و اقدامات درمانی به موقع باعث حصول نتایج بالینی بهتر خواهند شد. آسیب کلیوی القا شده توسط SARS-CoV-2 چندعلیتی می باشد. این ویروس مستقیما قادر است تا سلول های توبولار پروگزیمال و پودوسیت های کلیوی را آلوده کرده و براساس مسیر آنزیم مبدل آنژیوتانسین-2 می تواند منجر به نکروز حاد توبولار، ترشح پروتیین در داخل کپسول بومن، گلومرولوپاتی و آسیب میتوکندریایی شود. از تنظیم خارج شدن پاسخ های ایمنی ناشی از کروناویروس که شامل طوفان سایتوکینی، سندرم فعال سازی ماکروفاژ و لنفوپنی می باشد نیز از دیگر عوامل ایجاد آسیب حاد کلیوی محسوب می شوند. همچنین برهم کنش بین ارگان های بدن، اختلال در عملکرد اندوتلیال، افزایش فعالیت انعقادی، رابدومیولیز و سپسیس نیز از مکانیسم های بالقوه دیگر در ایجاد آسیب حاد کلیوی می باشند. نوشتار حاضر به بررسی نقش هر کدام از عوامل فوق در بروز آسیب حاد کلیوی در بیماران مبتلا به کروناویروس می پردازد.

  کلیدواژگان: آسیب حاد کلیوی، کووید-19، کلیه، کروناویروس سندرم حاد تنفسی 2
 • مریم موتمر*، مریم کدیور صفحات 110-119
  زمینه و هدف

  سرطان کولورکتال علت مهم مرگ ومیر در جهان است. در طبقه بندی رایج، بسیاری از رفتارهای بیولوژیک تعیین کننده در تومورهای با مرحله مشابه مشخص نمی شوند. تعیین میزان خطر در Stage پایین حیاتی است، چراکه این بیماران در صورتی که فاکتورهای مرتبط با پروگنوز مانند Vascular invasion (VI)، Perineural invasion (PI) و Serosal involvement (SI) را داشته باشند کموتراپی ادجوانت می شوند، با این وجود ارزیابی این فاکتورها در نمونه های کولورکتال هنوز دارای ضعف می باشد.

  روش بررسی

  در مطالعه Cross-sectional حاضر، فاکتورهای VI، PI و SI در 180 بیمار مبتلا به سرطان کواورکتال، براساس گزارش های اولیه پاتولوژی، بازبینی اسلایدهای پاتولوژی با در نظر گرفتن سرنخ های مورفولوژیک Orphan artery و Protruding tongue و همچنین رنگ آمیزی الاستین ارزیابی شدند. همچنین Stage، pT و گرید تومور نیز ثبت شدند آنالیز داده ها با استفاده از Fisher’s exact test و SPSS software, version 26 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) انجام شد. ارزش 05/0P< معنادار است.

  یافته ها

  موارد مثبت VI در بازبینی مجدد با توجه به نشانه های مورفولوژی و همچنین پس از رنگ آمیزی الاستین به طور معناداری بیشتر از گزارش های اولیه پاتولوژی بود (05/0<p)، اما از نظر (118/0=P) PI و (00/1=P) SI تفاوت معناداری مشاهده نشد. افزون براین، تفاوت معناداری بین VI، PI و SI براساس Stage، pT و گرید تومور دیده شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت تشخیص VI در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال، توجه به سرنخ های مورفولوژیک و استفاده از رنگ آمیزی الاستین در نمونه های روتین سرجیکال پاتولوژی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، الاستین، تهاجم، عصب، سروزا، رگ
 • رضا عباسی*، احمد مختاری، فرناز سادات جوانمردی صفحات 120-124
  زمینه و هدف

  تشنج ناشی از تب شایعترین علت تشنج در کودکان زیر پنج سال محسوب می شود. این در حالی است که عفونت های دستگاه عصبی مرکزی به عنوان یک تشخیص افتراقی مهم تشنج ناشی از تب مطرح است. به غیر از عفونت ها، شاخص های CSF تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله علت، نوع و مدت تشنج قرار دارند. این مطالعه برای تعیین شاخص های CSF شامل گلبول های سفید (WBC)، تعداد سلول های پلی مورفونکلیر (PMN) و سطوح پروتیین و گلوکز در CFS کودکان مبتلا به تشنج ناشی از تب طراحی شده است.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی است که به بررسی نتایج تجزیه و تحلیل مایع مغزی نخاعی (CSF) در 56 کودک مبتلا به تشنج ناشی از تب بستری در بیمارستان امام سجاد یاسوج در بازه زمانی اسفند 1391 تا 1392، می پردازد. در مطالعه حاضر به بررسی تجزیه و تحلیل CSF در کودکان با تشخیص تب ناشی از تشنج پرداخته شد.

  یافته ها

  56 کودک با تشخیص تب ناشی از تشنج با میانگین سنی 14±4/21 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در 7/10% تعداد WBC بیش از پنج بود. براساس نتایج این مطالعه 1/57% از مقادیر پروتیین به دست آمده در طیف نرمال یعنی بین 20 تا mg/dl 50 قرار داشت. این در حالی است که درصد قابل توجهی (3/39%) پروتیین مایع CSF زیر mg/dl 20 بود. میزان گلوکز در مایع CSF در 1/91% از بیماران مطالعه در محدوده نرمال بود.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج این مطالعه تب ناشی از تشنج ممکن است با سطح پایین پروتیین در CSF همراه باشد. هر چند که با توجه به حجم محدود نمونه در مطالعه ما مطالعات مشابه با حجم نمونه بالاتر قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: مایع مغزی نخاعی، تشنج ناشی از تب، گلوکز، پروتیین
 • لقمان بارانی*، حسین جعفری مرندی، مسعود زینالی، حسین صفری صفحات 125-133
  زمینه و هدف

  آسیب طناب نخاعی به دنبال تروما از جمله وقایع فاجعه بار محسوب می شود که میزان بروز آن، نسبت به دهه های گذشته در حال رشد بوده است. در مطالعه حاضر بیماران دارای شکستگی های توراسیک و لومبار در دو بازه زمانی کمتر و بیشتر از 24 ساعت مورد بررسی قرار گرفتند.

  روش بررسی

  مطالعه از نوع مقطعی زمانی بوده و بر روی بیماران دارای شکستگی توراکولومبار و توراسیک مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز در بازه زمانی خرداد 1398 تا دی 1400 انجام شد. شش ماه پس از جراحی، جهت ارزیابی اندام های تحتانی از تست های برداشتن جسم کوچک با انگشتان پا و دنبال کردن مسیر مستطیل استفاده شد. فورس عضلات پروگزیمال فوقانی و تحتانی نیز برای ارزیابی حرکات Motor gross بررسی شدند.

  یافته ها

  160 بیمار شامل 133 مرد (1/83%) و 27 زن (9/16%) با میانگین سنی 12±36 سال وارد مطالعه شدند. شایعترین محل شکستگی در ناحیه لومبار (1/53%) و پس از آن به ترتیب در ناحیه توراسیک (1/43%) و شکستگی هر دو ناحیه (8/3%) دیده شد. بیشترین مهره اسیب دیده مهره L1 (5/27%) و T12 (8/18%) بوده اند. شش ماه پس از جراحی، بیماران با جراحی زیر 24 ساعت به طرز معناداری دارای بهبودی بالاتری در برداشتن جسم کوچک با انگشت پا، توانایی دنبال کردن مستطیل و میزان بهبودی (امتیاز 5) بوده اند (05/0>P).

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که انجام Decompression زیر 24 ساعت در بیماران دچار TSCI، با بهبود چشمگیر حرکات ظریف تحتانی همراه می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب طناب نخاعی، لومبار، توراسیک، تروما، کاهش فشار
 • زهرا عزیزی فارسانی*، مهرداد فیضی، آرش تفریشی نژاد، مونا خرم جوی، حمیدرضا عزیزی فارسانی صفحات 134-140
  زمینه و هدف

  گلودرد پس از عمل، دومین علت شایع عارضه در ریکاوری است و تاکنون طیف وسیعی از رویکردها برای پیشگیری و درمان آن مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه با هدف مقایسه اثرات غرغره سولفات منیزیم و کتامین بر بروز گلودرد پس از عمل لامینکتومی انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، از خرداد 1400 لغایت دی 1401 در بیمارستان شهدای تجریش تهران، 69 بیمار کاندید لامینکتومی به طور تصادفی به سه گروه کتامین، منیزیم و کنترل تخصیص یافتند. گروه سولفات منیزیم (mg/kg 30) و گروه کتامین (mg/kg 5/0) هر کدام در ml 30 سرم دکستروز 5% و گروه کنترل (ml 30 دکستروز 5%) 15 دقیقه پیش از القای بیهوشی غرغره شد. پروتکل های استاندارد بیهوشی مشابه برای همه بیماران اعمال شد. در ریکاوری پس از صفر، دو، چهار و 24 ساعت، گلودرد با استفاده از مقیاس بینایی آنالوگ ارزیابی شد.

  یافته ها

  بررسی بروز گلودرد به عنوان پیامد اصلی این مطالعه نشان داد که بروز گلودرد در گروه منیزیم کمتر از کتامین بود. مقایسه سه گروه در زمان های ورود به ریکاوری و دو، چهار و 24 ساعت پس از عمل نشان داد که تفاوت سه گروه از نظر بروز گلودرد معنادار است. همچنین تفاوت بروز گلودرد درون هر گروه در چهار زمان مذکور در هر سه گروه از نظر آماری معنادار بود (001/0=P).

  نتیجه گیری

  اثر پیشگیرانه «غرغره سولفات منیزیم» بر گلودرد پس از عمل لامینکتومی در مقایسه با غرغره «کتامین» یا «دارونما» به مراتب بهتر می باشد.

  کلیدواژگان: کتامین، سولفات منیزیم، پوزیشن دمر، گلودرد
 • علی معذوری*، مجید اکلملی، مهدیس محمدیان امیری، پگاه طاهری فرد، دانش امین پناه، مهان معماریان صفحات 141-149
  زمینه و هدف

  امروزه سلامت مادران و نوزادان در نظام های سلامت اهمیت ویژه ای دارد. تاکنون مداخلات مختلفی در راستای ارتقای سلامت مادران باردار اجرا شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر زایمان بی درد با استفاده از گاز انتونوکس با بی دردی اسپاینال مخدر سوفنتانیل بر آنالیز گازهای شریانی بندناف و آپگار نوزادان بستری انجام شده است.

  روش بررسی

  مطالعه کاربردی حاضر به صورت کارآزمایی بالینی در بین 800 مورد از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی از تاریخ اردیبهشت 1399 الی بهمن 1400 انجام شد. مادران در دو گروه بی حسی اسپاینال و گروه دریافت کننده گاز انتونوکس تقسیم شدند. به منظور اندازه گیری اثربخشی، نمرات آپگار در دقیقه یک و پنج در کنار پارامترهای BE، HCO3، وPCO2  مورد سنجش قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین نمره آپگار دقیقه یک و پنج در گروه مادران دریافت کننده گاز انتونوکس به ترتیب 9/9 و 6/8 به دست آمد. همچنین، میانگین نمره آپگار دقیقه یک و پنج در گروه مادران با بی حسی اسپاینال به ترتیب 8/9 و 2/8 به دست آمد. نتایج حاصل از تحلیل و مقایسه پارامترهای حاصل از گازهای شریانی بندناف نوزادان در بین هر دو گروه مادران تفاوت معنی داری نداشت. همچنین، تفاوت معناداری در نمره های آپگار در بین هر دو گروه مادران یافت نشد.

  نتیجه گیری

  هیچگونه تفاوت معنا داری بین اثربخشی استفاده از گاز انتونوکس با بی دردی اسپاینال در زایمان بی درد مادران وجود ندارد، بنابراین در نظرگرفتن هزینه هرکدام از مداخلات در کنار اثر آنها ممکن است باعث ایجاد تفاوت در دو مداخله شود و یکی از مداخلات نسبت به دیگری اگرچه اثر بالینی تشخیصی یکسان داشته باشد، اما هزینه کمتر ایجاد نماید و از دید نظام سلامت ارجح شود.

  کلیدواژگان: زایمان، انتونوکس، بی حسی اسپاینال
 • آبنوس مختاری*، زهرا هنرور، نسیم شهنوازی صفحات 150-154
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی، تعیین رابطه سطح سرمی چربی مادران باردار و وزن موقع تولد جنین انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش توصیفی-مقطعی حاضر از فروردین تا اسفند 1398 روی 170 زن باردار مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد و متغیرهای مورد نظر در طول بارداری (سن، BMI، وزن و دفعات حاملگی و میزان افزایش وزن در بارداری و پروفایل لیپید و قندخون) اندازه گیری گردید و نتایج با استفاده از SPSS software, version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA) تحلیل گردید.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که سطح خونی تری گلیسیرید و کلسترول با وزن موقع تولد نوزاد ارتباط دارند. با افزایش تعداد دفعات حاملگی (001/0 =P) و افزایش تعداد نوزاد زنده (001/0= P) وزن موقع تولد نوزاد افزایش می یابد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که با افزایش کلسترول و تری گلیسیرید خون مادر باردار، وزن موقع تولد نوزاد افزایش می یابد. همچنین افزایش HDL و LDL خون مادر باردار باعث افزایش وزن موقع تولد نوزاد نمی شود. پیشنهاد می شود مطالعه با حجم نمونه بزرگ تر جهت بررسی همه فاکتورهای موثر در وزن نوزاد انجام شود.

  کلیدواژگان: بارداری، پروفایل چربی خون مادر، وزن موقع تولد نوزاد
 • سید حسن سید شریفی*، منصوره برادران صفحات 155-160
  زمینه و هدف

  طحال فرعی در بیشتر بیماران به اندازه یک ندول کوچک می باشد. در بیمارانی که تحت اسپلنکتومی قرار گرفته اند، ممکن است دچار هایپرتروفی شود. این مقاله به توصیف مورد ناردی از پارگی خودبه خودی طحال فرعی، تقریبا دو دهه پس از اسپلنکتومی پیشین در زمینه تروما می پردازد. پس از جست وجو در دیتابیس های متعدد تاکنون موارد اندک مشابهی گزارش گردیده اند. در هر بیمار شکم حاد با شرح حال اسپلنکتومی پیشین که با توده در محل آناتومیک طحال همراه با شواهد هماتوم ومایع آزاد شکمی در تصویربرداری مراجعه می کند پارگی طحال فرعی باید مدنظر قرارگیرد.

  معرفی بیمار:

   آقایی 36 ساله با شرح حال اسپلنکتومی به دلیل تروما در 16 سال قبل، به دلیل درد شدید ناگهانی شکم در بهمن 1400 به اورژانس بیمارستان امام علی (ع) شهر بجنورد ارجاع شدند. با تشخیص پارگی خودبه خودی طحال فرعی براساس معاینات بالینی و یافته های تصویربرداری، جراحی باز و اسپلنکتومی مجدد برای بیمار انجام شد.

  نتیجه گیری

  درهر بیمار شکم حاد در همراهی با توده ساب دیافراگماتیک چپ و شرح حال پیشین اسپلنکتومی، پارگی طحال فرعی باید مدنظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طحال، اسپلنکتومی، تروما
 • سمانه سالاری*، آتسا پاکفطرت، نوشین محتشم، فرزانه خسروی، مهدی سعیدی صفحات 161-165
  زمینه و هدف

  حضور ضایعات استخوانی تخریب کننده در ناحیه استخوان مندیبل و ماگزیلا در 30% بیماران مبتلا به مالتیپل میلوما مطرح شده است اما شروع ضایعات استخوانی از ناحیه فک نادر است.

  معرفی بیمار: 

  خانم 52 ساله با شکایت از تورم دردناک ناحیه چپ صورت که اندازه آن از ماه پیش در حال بزرگ شدن بوده و از شش ماه پیش درناحیه چپ صورت حس پاراستزی داشته اند. بررسی هیستوپاتولوژی و رنگ آمیزی ایمونوهسیتوشیمی CD138 در کنار بررسی ها جامع استخوانی دیگر جهت تایید مالتیپل میلوما برای ایشان انجام شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد در بیمارانی که شروع علایم مالتیپل میلوم در ناحیه فک اتفاق می افتد با توجه به امکان تشخیص زودتر دیسکرازی پروگنوز بیمار امید بخش تر است. بروز ضایعات تخریب کننده استخوانی با تغییرات حسی در ناحیه فک و صورت نادر است و بررسی های دقیق رادیوگرافیک و خونی بیمار در این مرحله می تواند سبب تشخیص زودهنگام مالتیپل میلوما شود.

  کلیدواژگان: فک، مالتیپل میلوما، پاراستزی، پلاسموسایتوما
 • علی محمد مصدق راد*، فریناز مقدسی صفحات 166-167

  سردبیر محترم کارکنان سلامت نقش بسزایی در پایداری، تاب آوری و تقویت نظام سلامت دارند.1 کادر پرستاری بزرگترین گروه شغلی بخش سلامت است و حدود 59% مشاغل بخش سلامت را به خود اختصاص می دهد. کادر پرستاری در جهان در سال 2020 میلادی، 27/9 میلیون نفر بود که 19/3 میلیون نفر آن را پرستاران حرفه ای تشکیل می دادند. بیش از 80% پرستاران جهان در کشورهایی هستند که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.2 افزایش تقاضا برای خدمات سلامت، سالمندی پرستاران و افزایش جابجایی پرستاران موجب کمبود پرستار در سراسر جهان شده است. شیوع بیماری کووید-19 نیز این کمبود را تشدید کرده است. در سال 2018 میلادی حدود 5/9 میلیون کمبود پرستار در جهان وجود داشت که حدود 89% این کمبود (5/3 میلیون نفر) مربوط به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پایین است. برای رفع کمبود پرستار تا سال 2030 میلادی در همه کشورهای جهان، تعداد کل فارغ التحصیلان پرستاری باید به طور متوسط 8% در سال افزایش یابد و ظرفیت کشورها برای استخدام و حفظ این فارغ التحصیلان بهبود یابد.2 کشورهای توسعه یافته کمبود نیروی پرستاری را با استخدام پرستاران خارجی جبران می کنند که مساله کمبود پرستار در کشورهای در حال توسعه را تشدید می کند. از هر هشت پرستار، یک نفر مهاجر هستند. پرستاران مهاجر 2/%15 کادر پرستاری در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل می دهند.2 در مجموع 11/2 میلیون پرستار در سال 2016 میلادی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کار می کردند (8/6 پرستار به ازای هر 1000 نفر جمعیت). پرستاران مهاجر به طور قابل توجهی به افزایش تعداد پرستاران این کشورها کمک کردند. به ترتیب 5، 7، 11، 15 و 45% پرستاران مهاجر این کشورها در ایالات متحده، آلمان، انگلستان، استرالیا و کانادا کار می کنند.3 مهاجرت پرستار انتقال داوطلبانه پرستار از یک ایستگاه کاری در کشوری به ایستگاه کاری دیگر در کشور دیگر به منظور جستجوی شرایط کاری متفاوت است. مهاجرت پرستاران یک موضوع پیچیده است. ترکیبی از عوامل فشاری Push و کششی Pull موجب مهاجرت پرستاران می شود. بار کاری سنگین، کمبود امکانات، حقوق و دستمزد کم، شرایط زندگی و کاری نامطلوب، عدم حمایت مدیران، فقدان ارتقاء و نداشتن آینده از مهمترین دلایل تصمیم پرستاران برای ترک کشور خود و کار در کشور دیگر است. در مقابل، دستمزد بهتر، محیط امن تر، زندگی و معیشت بهتر و فرصت های آموزشی و شغلی مناسب برای اعضای خانواده، مهمترین علل جذب پرستاران در کشورهای توسعه یافته است.4و5 مهاجرت پرستاران اثرات مثبت و منفی بر دو کشور مبدا و مقصد دارد. پرستاران مهاجر با کار در کشور خارجی و ارسال پول برای خانواده خود، در افزایش درآمد کشور مبدا نقش دارند. در مقابل، مهاجرت پرستاران موجب کاهش تعداد پرستاران کشور مبدا، افزایش بار کاری، استرس و فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و افزایش جابجایی و غیبت پرستاران باقی مانده و در نهایت، کاهش کیفیت خدمات پرستاری و آسیب به بیماران می شود. نظام سلامت کشور مبدا با از دست دادن پرستاران متخصص تضعیف می شود و نه تنها کیفیت خدمات پرستاری کاهش می یابد، بلکه، تربیت نسل آینده پرستاران دچار مشکل خواهد شد. کشور مقصد کمبود پرستاران خود را با هزینه بسیار کم، از پرستاران مهاجر تامین می کند. ولیکن، آموزش و تربیت این پرستاران به منظور انطباق با فرهنگ سازمانی جدید زمان بر و هزینه زا است. کیفیت خدمات این پرستاران در ابتدا ممکن است پایین باشد و موجب نارضایتی بیماران شود.6و7 به طور کلی، مهاجرت پرستاران زمانی اتفاق می افتد که هزینه ادراک شده مهاجرت به کشور دیگر کمتر از هزینه درک شده اقامت پرستاران در کشور خودشان باشد. مهاجرت پرستاران با هزینه های ملموس و غیرملموس متعددی همراه است. ترک خانواده و جامعه، مسافرت، یافتن محل سکونت و شغل مناسب، نیاز به یادگیری زبان جدید، انطباق با محیط و فرهنگ جدید، از دست دادن حمایت اجتماعی، نژادپرستی و تبعیض، فرآیند صلاحیت مجدد و انطباق با شیوه های مختلف بالینی زمان بر و پرهزینه است.8 بیشتر پرستاران تمایلی به ترک کشور خود ندارند و در صورت شرایط کاری بهتر و پیشنهاد دستمزد بیشتر حاضر به ماندن در کشور خودشان هستند. با ظهور بیماری کووید-19 و نقش کلیدی پرستاران در خط مقدم مبارزه با این بیماری، تلاش برای جذب پرستاران از کشورهای با درآمد پایین و متوسط افزایش یافت. گزارشات در ایران نیز بیانگر افزایش تمایل به مهاجرت پرستاران است. بار کاری زیاد، حقوق و مزایای کم و عدم حمایت از پرستاران و خانواده آنها در صورت بیماری از عوامل افزایش تمایل آنها به مهاجرت است. استراتژی ها و اقدامات مدیریت مهاجرت پرستاران باید در سطوح کلان و خرد برنامه ریزی و اجرا شود. نهادها و موسسات مرتبط بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین المللی کار باید قوانینی وضع کنند که مهاجرت کارکنان متخصص از کشورهای در حال توسعه با کمبود نیروی کار متخصص را محدود کند و از اجرای این قوانین توسط دولت ها اطمینان حاصل کنند. دولت باید اقدامات موثری برای آموزش، توسعه و حفظ پرستاران و کاهش مهاجرت آنها بکار گیرد. وضع قوانین و مقررات در زمینه بهبود شرایط کاری و معیشتی پرستاران و پرداخت حقوق کافی و اطمینان از اجرای این قوانین ضروری است. در نهایت، مدیران بیمارستان ها باید با ارتقای شرایط کاری پرستاران، پرداخت حقوق و دستمزد کافی و عادلانه و آموزش اصول اخلاق حرفه ای به طور فعال در جهت حفظ پرستاران تلاش کنند. 

|
 • Hadis Soleimanzadeh*, Nahid Nasiri Pages 95-101

  Thalassemia is an autosomal recessive hereditary disease that occurs due to a decrease in the synthesis of Please recheck. In beta thalassemia, defects in β-globin synthesis lead to an imbalance of β- and α-globin chains and the accumulation of α4 chains in the erythroid precursor which leads to ineffective erythropoiesis, shortened red blood cell survival, and finally clinical symptoms such as delayed sexual and physical maturation, endocrine dysfunction, cardiomyopathy, liver disease, bone deformities and hepatosplenomegaly. Current treatments such as transfusion, iron chelating agents and allogeneic stem cell hematopoietic transplantation have limitations in their use, including iron overload, lack of a human leukocyte antigen (HLA) matched compatible donor, and graft versus host disease (GVHD). Gene therapy is a new therapeutic option for beta thalassemia patients that induces the continuous expression of beta globin chains in the patient’s hematopoietic stem cells. The idea of gene therapy was first proposed in the early 1970s, and the ultimate goal of this treatment method is to express the defective gene in the target cell in a way that can reduce the symptoms of the disease or eliminate them (symptoms) altogether. There are two general methods for gene therapy: the integrating vector, in which the desired gene is inserted into the genome of the target cell and its lifelong expression follows, is the non-integrating method, in which the vector doesn’t integrate into the genome of the target cell and the cytoplasmic form enables gene expression. The first beta thalassemia gene therapy was performed in France in 2006, and in this clinical trial, the first patient with the E/β0 thalassemia was treated at the age of 18. Gene therapy for beta-thalassemia has been approved by the food and drug administration in 2022 for patients aged 12 years and older who have a non β0/β0 phenotype. It seems that this therapeutic option is the definitive treatment method for blood transfusion-dependent beta-thalassemia patients.  However, this treatment method still has limitations: high cost, sensitivity of lentiviral vector production, and the possibility of integration of the vector near the proto-oncogene and its activation are some of them.

  Keywords: beta-thalassemia, gene therapy, hematopoietic stem cell transplantation, vector
 • Pegah Khales*, Sara Minaeian, Ahmad Tavakoli Pages 102-109

  COVID-19 is a major worldwide health concern that is linked to severe morbidity and mortality. In contrast to the majority of COVID-19 patients who experience moderate symptoms, about 5% of the patients experience serious manifestations such as acute respiratory distress syndrome, septic shock, and fatal organ failure. Although pneumonia is the main symptom of COVID-19, other organs, such as the kidneys, might also be affected by the condition. Acute kidney injury is one of the most frequent extrapulmonary symptoms of severe COVID-19. Indeed, it has been suggested that COVID-19 affects the kidney as the second most common organ after the lungs. This is due to the fact that the virus attaches to angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptors, which have significant expression in the kidney, before entering the host cells. It is important to follow up and monitor patients with COVID-19 for the occurrence of kidney damage, as timely treatment measures will lead to better clinical results and lower patient mortality. Even minor renal function impairment is a distinct risk factor for COVID-19 infection, hospitalization, and death. Furthermore, SARS-CoV-2 infections can raise mortality for those with underlying renal disorders as well as make it more difficult to treat and care for them. It can also produce new kidney damage. Kidney tubular damage is the predominant symptom of SARS-CoV-2 infection's impact on the kidney, with proteinuria as the primary clinical symptom. The pathogenesis of kidney and damage in COVID-19 patients is varied and complicated. In COVID-19 patients, the virus has the ability to infect renal tubular epithelium and podocytes directly, which is linked to Bowman's capsule protein leakage, acute tubular necrosis, mitochondrial dysfunction, and collapsing glomerulopathy. Other causes of acute kidney injury (AKI) in COVID-19 patients, including cytokine storm, lymphopenia, and macrophage activation syndrome, have been caused by SARS-CoV-2-induced immune response dysregulation. Interactions between organs, endothelial dysfunction, hypercoagulability, sepsis, and rhabdomyolysis are considered other major AKI mechanisms. In the present review, we focus on the role of each of these factors involved in AKI in COVID-19 patients.

  Keywords: acute kidney injury, COVID-19, kidney, SARS-CoV-2
 • Maryam Motamer*, Maryam Kadivar Pages 110-119
  Background

  Colorectal cancer (CRC) is one important cause of mortality in the world. In the common staging systems of CRC, many biological behaviors of the tumor that determine the prognosis are not defined. Risk stratification is becoming increasingly important in low-stage CRC, because these patients do not undergo adjuvant therapy unless poor prognostic factors such as vascular invasion (VI), perineural invasion (PI) and serosal involvement (SI) are present. Accurate evaluation of these factors in CRC specimens is still challenging.

  Methods

  In this study, we evaluated the detection rate of VI, PI and SI in 180 patients of CRC who underwent surgical resection based on basic pathology reports, review of hematoxylin and eosin (H&E) slides with considering morphologic clues such as “protruding tongue” and “orphan artery” signs, and elastin stain for detection of VI. In addition, the stage of the disease, pT stage, tumor location, tumor type and grade were categorized, separately. We used the Fisher’s exact test for comparing variables between the two groups. P<0.05 was considered significant. All data analyzed using SPSS version 26.

  Results

  Overall, the detection rate of VI was significantly increased in review of H&E slides with considering morphologic clues (P=0.019) and also using elastin stain (P<0.05) than basic pathology reports, but no significant differences observed in PI (P=0.118) and SI (P=1.00) between the first basic pathology reports and review of H&E slides. Also, significant differences observed in VI, PI and SI based on AJCC stage, pT stage and grade of tumor (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the prognostic importance of VI detection in the treatment of patients of CRC, Slide review with attention to the morphologic clues such as “protruding tongue” and “orphan artery” signs and elastin staining could be used for better detection of VI in patients of CRC in routine surgical specimens.

  Keywords: colorectal cancer, elastin, invasion, nerve, serosa, vessel
 • Reza Abbasi*, Ahmad Mokhtari, Farnaz Sadat Javanmardi Pages 120-124
  Background

  Febrile seizures are the most common cause of seizures in children under 5 years of age. Central nervous system infections are an important differential diagnosis of febrile seizures. Apart from infections, CSF characteristics are affected by many factors including the cause, type and duration of seizures. This study was designed to determine the cerebrospinal fluid (CSF) indices, including white blood cells (WBC), polymorphonuclear cells (PMN) count, and levels of protein and glucose in the CSF of children with fever-induced seizures.

  Methods

  The present study is a descriptive study that evaluated the results of CSF analysis in 56 children with febrile seizures admitted to Imam Sajjad Hospital in Yasouj from March 2012 to 2013. In the present study, CSF analysis was performed in children with a diagnosis of febrile seizures. In order to collect information from a pre-designed form that includes demographic information (age and gender), degree of fever, and information related to CSF indices including WBC, PMN and levels of protein and glucose in CSF, which have been extracted and recorded, statistical methods are used in this study to express descriptive statistics such as mean, standard deviation, number, percentage, etc.

  Results

  56 children with a diagnosis of convulsive fever with a mean age of 21.4±14 months were evaluated. 37.5% (21 individuals) of the study population were females and 62.5% (53 individuals) were males. Among them, 33 individuals had low-grade fever and 23 individuals had high-grade fever. In 10.7%, the number of WBCs was more than 5. The amount of protein obtained was in the normal range, between 20 and 50 mg/dl, in 57.1% of cases. However, a significant percentage (39.3%) of CSF liquid protein was below 20 mg/dl. CSF fluid glucose levels were within the normal range at 91.1%.

  Conclusion

  Based on the results of this study, febrile seizures may be associated with low protein levels in the CSF. However, due to the limited sample size in our study, similar studies with higher sample sizes are recommended.

  Keywords: cerebrospinal fluid, febrile seizure, glucose, protein
 • Loghman Barani*, Hossein Jafari Marandi, Masoud Zeinali, Hossein Safari Pages 125-133
  Background

  Traumatic Spinal Cord Injury (TSCI) is one of the catastrophic events, the rate of which has been growing compared to the past decades. Complications caused by TSCI have a wide spectrum and can range from complete paralysis to numbness of the limbs. Additional to the injury severity and disability of the patient, the recovery rate depends on the treatment strategies. Despite extensive efforts and research in this field, there are still few treatment options for TSCI patients. Controversial results have been reported, however, spinal cord decompression is the only certainty for the treatment of these patients. In the present study, patients with thoracic and lumbar fractures were undergone decompression, less and more than 24 hours, and the recovery rate (RR) was compared after 6 months.

  Methods

  In this study, patients with lumbar and thoracic fractures who were referred to the neurosurgery department of Ahvaz Golestan Hospital during May 2019 to December 2021 were included. Decompression was performed at the fracture level as a total and at the upper and lower levels of the fracture as a partial decompression. To evaluate fine motor movements, picking up a small object with toes and following a rectangular path were used. Also, the gross motor movements, upper and lower proximal and distal muscle forces were measured.

  Results

  160 patients including 133 men (83.1%) and 16.9% women (27) with 36±12 years mean age were included. The most fracture location was lumbar (53.1%), followed by the thoracic (43.1%) and fractures in both regions (3.8%). The most injured  vertebras were L1 (27.5%) and T12 (18.8%). Six months later, 61.9% of patients had a good score for removing a small object with toe, of which 67.5% belonged to patients with<24 hours surgery (P=0.01). Also, RR for ability to follow a rectangle (P=0.017) and lower limit gross motor were significantly better in patients with<24 surgery (P=0.02). However, no significant difference was found between the two groups for improved sensations (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that decompression<24 hours in TSCI is associated with a significant improvement in lower fine movements.

  Keywords: decompression, lumbar, spinal cord injury, thoracic wall, trauma
 • Zahra Azizi Farsani*, Mehrdad Faizi, Arash Tafrisinejad, Mona Khoramjouy, Hamidreza Azizi Farsani Pages 134-140
  Background

  Sore throat after surgery is the second most common cause of complications in recovery. It causes decreased patient satisfaction, and it affects patients’ well-being after surgery. The aim of this study was to compare the effects of ketamine and magnesium sulfate gargle on sore throat after laminectomy.

  Methods

  In this randomized clinical trial, 69 candidates for laminectomy patients in Shohade-Tajrish hospital from June 2021 to December 2022 were randomly assigned to three groups of ketamine (n=25), magnesium (n=23) and control (n=21). The Magnesium group received magnesium sulfate gargle (30 mg/kg in a total of 30 ml 5% Dextrose water), Ketamine gargle (0.5 mg/kg in a total of 30 ml 5% Dextrose water), and the control group received 30 ml 5% Dextrose water gargle. Standard similar anesthesia protocols were applied for all patients. In PACU (0) and 2, 4, 24 hours afterward sore throat was assessed using a visual analog scale (VAS) scoring.

  Results

  The study showed that the incidence of sore throat in the magnesium group was lower than ketamine. Comparison of the three groups at the time of recovery (0), 2, 4, and 24 hours after surgery showed that the differences between the three groups were significant in terms of sore throat. Also, the difference in the incidence of sore throat within each group in the four times in all three groups was statistically significant (P=0.001). There was no statistically significant difference between age, gender, body mass index, heart rate, blood pressure, duration of intubation, duration of surgery and anesthesia, size of laryngoscopy insertion and Cormack and Lehane score in the three studied groups. A drop in systolic blood pressure was observed in the both groups half an hour after the operation, which was statistically significant. Changes in diastolic blood pressure were significant only in the magnesium group.

  Conclusion

  The preventive effect of "magnesium sulfate gargle" on sore throat after laminectomy is much better than "ketamine" or "placebo" gargle.

  Keywords: ketamine, magnesium sulfate, prone position, sore throat
 • Ali Mazouri*, Majid Aklamli, Mahdis Mohammadian Amiri, Pegah Taheri Fard, Danesh Aminpanah, Mahaan Memarian Pages 141-149
  Background

  Today, the health of mothers and babies is of particular importance in health systems. So far, various interventions have been implemented to improve the health of pregnant mothers. The present study aimed to compare the effect of Entonox gas and Sufentanil epidural anesthesia in labor pain on the umbilical cord blood gas analysis and neonatal Apgar score.

  Methods

  The present study is a clinical trial on 800 pregnant women It was done in April 2020 to January 2022 at Shahid Akbarabadi Hospital. Mothers were divided into two groups: spinal anesthesia and the group receiving Entonox gas. To measure the effectiveness, Apgar scores were measured at 1 and 5 minutes along with BE, HCO3, and PCO2 parameters. Two independent sample t-tests and ANOVA were used in SPSS version 22 software to analyze the data.

  Results

  The results of the study showed that the average age of mothers participating in the study was 27 years, and the average Apgar score of 1 and 5 minutes in the group of mothers receiving Entonox gas and spinal anesthesia was 9.9 and 8.6, respectively. Also, the average Apgar score at minutes 1 and 5 in the group of mothers with spinal anesthesia was 9.8 and 8.2, respectively. The results of the analysis and comparison of the parameters obtained from the arterial gases of the umbilical cord of newborns were not significantly different between both groups of mothers. Also, no significant difference was found in Apgar scores between both groups of mothers.

  Conclusion

  There is no significant difference between the effectiveness of using Entonox gas with spinal analgesia in the painless delivery of mothers; Therefore, considering the cost of each intervention along with their effect may cause a difference in the two interventions. This means that although both of the interventions have the same clinical and diagnostic effects, the one which costs less, will be more preferable from the point of view of the health system.

  Keywords: childbirth, entonox, spinal anesthesia
 • Abnoos Mokhtari*, Zahra Honarvar, Nasim Shahnanazi Pages 150-154
  Background

  birth weight is associated with neonatal mortality and morbidity .In recent studies, fetal growth is related to the risk of developing type two diabetes and cardiovascular disease in later life. The mother’s nutrition and metabolism are major determinants of fetal growth. Some complications of low birth weight are hypocalcemia, hypoglycemia, intrauterine death. Any substance or hormone that can cross the placenta may affect the fetal growth and birth weight, including the maternal lipid during pregnancy. The effect of gestational diabetes mellitus on neonatal birth weight has been documented. Lipids and amino acids usually are not considered in the clinical management of pregnancy because there is less known about the role of these nutrients in the well-being of the pregnancy. This study aimed to determine the relationship between levels of serum lipids in pregnancy and fetal birth weight.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 170 pregnant women referred to Kerman medical university clinics in Iran from March 2019 to April 2020. After explaining the objectives of the study and gaining informed consent from the individuals, the maternal lipid profile during the first trimester of pregnancy, was measured within the first visit through a sample taken from the maternal blood. Pregnant women were monitored during pregnancy, and the variables were measured (Age, BMI, weight, frequency of pregnancy, weight gain in pregnancy, lipid and blood glucose profiles). The results of the samples were analyzed using SPSS software, version 20 (IBM SPSS, Armonk, NY, USA).

  Results

  The results indicated that the newborn weight increases with an increment in the maternal blood cholesterol (P=0.001) and triglyceride (P=0.001) levels. In addition, it was found that the increasing HDL (P=0.867) and LDL (P=0.803) levels of the pregnant women’s blood, does not lead to the birth weight increase of the infants.

  Conclusion

  Results of our study generally indicate that triglyceride and cholesterol levels are related to fetal birth weight. Studies with high sample sizes are recommended to investigate all neonatal weight gain variables.

  Keywords: birth weight, pregnancy, lipid
 • Seyed Hassan Seyed Sharifi*, Mansoureh Baradaran Pages 155-160
  Background

  In most patients, the accessory spleen (AS) is small in size. However, in patients who have undergone splenectomy, AS may hypertrophy. This manuscript presents a rare case of spontaneous AS rupture nearly two decades after a prior splenectomy due to trauma. After searching multiple databases, only a few similar cases have been reported to date. In any acute abdominal patient with a history of previous splenectomy who presents with a mass in the anatomical location of the spleen, along with evidence of hematoma and free abdominal fluid on imaging, the possibility of AS rupture should be considered.

  Case Presentation

  In February 2022, a 36-year-old man who had undergone splenectomy due to trauma 16 years ago was referred to the emergency department at Imam Ali Hospital in Bojnord. He complained of sudden onset of severe abdominal pain, preferably in the upper region of the abdomen. The patient denied having any recent issues. Based on the patient's history and examination, at perforated stomach ulcer and pancreatitis were initially suspected. However, except for leukocytosis, no other abnormalities were observed in the laboratory tests. Ultrasound revealed a low-echo mass-like lesion in the anatomical location of the spleen. Another low-echo mass-like lesion, indicating a hematoma with abundant free fluid in the abdomen and pelvis, was also observed near the aforementioned mass. CT scan confirmed these findings. Open surgical and re splenectomy procedures were performed, and the diagnosis of spontaneous AS rupture was made based on clinical examination and imaging findings.

  Conclusion

  In any patient with a history of previous splenectomy who presents to the emergency room with diffuse and acute abdominal pain, even without recent trauma, if a mass-like lesion is observed in the anatomically suspicious location of the spleen in the left subphrenic space, along with other evidence of rupture such as hematoma/laceration and free fluid in the abdominal cavity, accessory spleen rupture should be considered as the main differential diagnosis.

  Keywords: spleen, splenectomy, trauma
 • Samaneh Salari*, Atessa Pakfetrat, Nooshin Mohtasham, Farzaneh Khosravi, Mahdi Saeedi Pages 161-165
  Background

  Jawbone involvement and destructive bone lesions in the mandible and maxilla are reported in 30% of patients with multiple myeloma. In general, plasma cell neoplasia rarely occurs in the maxillofacial area, and an incidence of 2.6-3.3 per 100,000 people is reported for solitary plasmacytoma in jawbones. This study aims to present and evaluate a patient with multiple myeloma and the first symptoms in the maxillofacial area.

  Case Presentation

  The patient was a 52 years old woman complaining of painful swelling in the left area of the face that had enlarged during the last month. She was referred to the maxillofacial disease department of the Dental School of Mashhad, Iran in Feb 2022. The patient has had paresthesia in the left area of the face since 6 months ago. In the extra-oral examination, a 4×10 cm mass was observed in the left mandibular angle extending anteriorly toward the sublingual area. The oral mucosa was normal. According to the clinical profile, malignancy was considered a differential diagnosis. Incisional biopsy of the lesion revealed the proliferation of neoplastic plasma cells. The positive result of immunohistochemistry (IHC) staining for CD138, performed on the specimen to confirm plasmacytoma and detection of small primary lytic lesions in the skull and spine confirmed multiple myeloma. The usual symptoms of multiple myeloma, including low back pain, were not observed. The patient underwent chemotherapy under the supervision of a hematologist.

  Conclusion

  Jawbone involvement is often less mentioned as the first symptom of multiple myeloma; however, compared to the vertebral column or skull lesions, these areas are easily biopsied, providing the possibility of early detection and treatment of multiple myeloma, hence a promising disease prognosis. The concurrence of destructive bone lesions and sensory changes in the maxillofacial area is a red flag. Precise radiographic evaluation and blood tests can help early detect multiple myeloma. Awareness of general dentists about the possibility of blood dyscrasia such as multiple myeloma with such early symptoms in patients can lead to early diagnosis of patients. This report reminds inexperienced clinicians of the special importance of sensory changes in the head and neck.

  Keywords: jaw, multiple myeloma, paresthesia, plasmacytoma
 • Ali Mohammad Mosadeghrad*, Farinaz Moghadasi Pages 166-167