فهرست مطالب

خانواده و بهداشت - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1402)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1402)
 • ویژه نوجوانان
 • تاریخ انتشار: 1402/09/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • مطالعه فرا ترکیب پریشانی روانشناختی در جامعه ایران
  محسن نیازی، علی فرهادیان*، مهدیه کاظمیان، فاطمه خوش بیانی صفحات 0-0
  هدف از پژوهش حاضر بررسی مطالعات انجام شده پیرامون پریشانی روانشناختی با استفاده از رویکرد استقرایی فراترکیب کیفی است. این روش شامل گام های هفتگانه ای است که به ارزیابی و تحلیل نظام مند یافته های مطالعات پیشین میپردازد. بنابراین نتایج پژوهش های پیشین از منابع داخلی طی سالهای 1395 تا 1401 جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با مطالعه 73مقاله علمی معتبر سعی شد تا مدلی از عوامل متاثر از پریشانی روانشناختی طراحی شود که تعدادی از مقالات به دلیل عدم تناسب با ابعاد پریشانی روانشناختی حذف گردید در ادامه این جستجو ها 37 مقاله انتخاب و مورد مطالعه عمیق قرار گرفت. نتایج پژوهش با توجه به بررسی مقالات استخراج شده به 102 کد منجر شد که با بررسی اولیه در این پژوهش پس از رفت و برگشت میان زمینه های فرعی، 16 زمینه اصلی به دست آمد که عبارتند از: متغیرهای زمینه ای، احساسات، حالات روان رنجورانه، اختلالات، وضعیت خانوادگی، کیفیت روابط زوجین، بیماری ها، خدمات درمانی، کرونا، نگرش های مذهبی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، مصرف مواد و تکانه های کنترلی می باشد. همچنین می توان از مهم ترین مولفه ها با توجه به تکرارشان به: اضطراب، افسردگی، استرس، خشونت خانگی، انواع بیماری ها، اختلال شخصیت و... اشاره کرد. در واقع می توان گفت که در عصر حاضر، زندگی استرس زاست. و به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و انواع بیماری های جسمی روانی افراد دچار پریشانی روانشناختی می شوند. پریشانی روانشناختی می تواند روابط بین فردی را به شدت تخریب کند چون این افراد تنش بیشتری را با اطرافیان خود تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: پریشانی روانشناختی، اضطراب، افسردگی، استرس، طراحی الگو و مدل
 • اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی و تحریک پذیری در افراد چاق
  زهرا سبحانی*، محمد جواد ابراهیمی اسمانجردی، هاجر خضرایی صفحات 0-0
  زمینه و هدف
  چاقی به یک نگرانی جدی برای سلامت عمومی تبدیل شده است که عوامل خطر زیادی را به دنبال خواهد داشت؛ هدف اصلی این پژوهش تعیین اثربخشی مهارت های زندگی بر تحمل ناکامی، دل زدگی زناشویی و تحریک پذیری در افراد چاق بود.
  روش بررسی
  طرح این پژوهش نیمه آزمایشی، از نوع پیش آزمون - پس آزمون بود جامعه آماری این پژوهش شامل تمام افراد چاق مراجعه کننده به کلینیک چاقی بیمارستان مادر و کودک غدیر بودند، روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و این افراد به صورت انتساب تصادفی در دو گروه کنترل (30 نفر) و آزمایش (30 نفر) گمارده شد. برای گروه آزمایش تعداد 10 جلسه (هر جلسه 60 دقیقه) دوره آموزش مهارت های زندگی اجرا شد جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های تحمل ناکامی هارینگتون و تحریک پذیری باس و پلومین به کار رفت، داده ها توسط آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری و نرم افزار spss ورژن 26تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از آن بود سطح معنی داری آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیره کوچک تر از سطح معناداری (05/0)می باشد؛ بنابراین بین، تحمل ناکامی، تحریک پذیری دو گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود تحمل ناکامی، و تحریک پذیری در افراد چاق تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  بنابراین آموزش مهارت های زندگی با بهبودبخشیدن و بالابردن تحمل ناکامی افراد چاق می توانند احساس ناکامی، تنهایی کمتری داشته باشند. این افراد کنترل بیشتری می تواند بر خشم و استرس خود دارند و قادر هستند نیازها، خواسته ها و علایق خود را با دیگران در میان بگذارند.
  کلیدواژگان: مهارت های زندگی، تحریک پذیری، تحمل ناکامی، افراد چاق
 • اعظم شاه محمدی قهساره، زهرا مسیبی* صفحات 11-22
  مقدمه
  درمان پذیرش و تعهد، یکی از درمانهای رفتاری نسل سوم در زمینه سلامت روانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر سلامت روانی و نشخوار فکری مادران کودکان با فرزندان دارای اختلالات عصبی رشدی بود.روش پژوهش: جامعه آماری شامل همه مادران با فرزندان دارای نیازهای خاص در شهر همدان بود. در یک طرح نیمه آزمایشی، 14 شرکت کننده بصورت تصادفی از بیماران انتخاب شدند و به طور تصادفی به 2 گروه مداخله و گواه تقسیم شدند. ارزیابی روانی شامل مصاحبه با روانشناس بالینی و تکمیل پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک و مقیاس پاسخ نشخوارگونه بود. شاخص های سلامت روانی و نشخوار فکری در سه مقطع قبل از جلسات مداخله، بعد از مداخله و 3 هفته به از پایان جلسات گرداوری شدند. داده ها به کمک آماره های توصیفی و آزمون تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که شاخص های سلامت روانی (اضطراب، افسردگی) و نشخوار فکری پس از مداخله به شیوه ی پذیرش و تعهد و در دوره پیگیری به طور معناداری کاهش یافتند. بنابراین درمان پذیرش و تعهد بر درمان اضطراب، افسردگی و نشخوار فکری مادران کودکان مادران کودکان با فرزندان دارای اختلالات عصبی رشدی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در سلامت روانی و نشخوار فکری مادران کودکان با فرزندان دارای اختلالات عصبی رشدی موثر و ارایه افق جدید در مداخلات بالینی بیماران تاکید دارد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، پذیرش و تعهد، سلامت روانی، نشخوارفکری، نیازهای ویژه
 • نیکی ناز ضرابیان*، محمد کاظم ضرابیان، نسرین متین نیا صفحات 23-34
  چکیده
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالا و تاثیرات منفی اختلالات شخصیت مرزی بر فرد مبتلا و جامعه، اهمیت شناخت هر چه بیشتر این اختلال و شناسایی عوامل و متغیرهای پیش بینی کننده این اختلالات احساس می شود. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی آلکسی تایمیا بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه با نقش میانجی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی انجام شد. روش پژوهش: مطالعه از نظر هدف کاربردی، از نظر زمان مقطعی، از نظر داده ها کمی و از نظر روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی مراحعه کننده به مراکز مشاوره شهر همدان از اسفند ماه 1400 تا پایان خرداد 1401 بود. نمونه بر اساس فرمول فیدل و تاباچنیگ (2007) 107 نفر و به لحاظ احتیاط به 120 نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند بود. ابزار پژوهش سه پرسشنامه آلکسی تایمیا بگبی، پارکر و تیلور (1994)، طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (1999) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) بود. جهت آزمون فرضیه از روش تحلیل مسیر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد مسیر گاما در حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل و گوش به زنگی بیش از حد/ بازداری به آلکسی تایمیا معنادار است. مسیر گاما از محدودیت های مختل به متغیرهای میانجی تنظیم هیجانی مثبت و مسیر گاما از بریدگی و طرد، محدودیت های مختل و دیگر جهت مندی به متغیرهای میانجی تنظیم هیجانی منفی معنادار است. مسیر بتا از مسیر تنظیم هیجانی مثبت و همچنین تنظیم هیجانی منفی به آلکسی تایمیا معنادار است.
  نتیجه گیری
  طرح واره های ناسازگار اولیه و راهبردهای تنظیم هیجان منفی می توانند زمینه ساز الکسی تایمیا در افراد مبتلال به اختلال شخصیت مرزی شوند. کلید واژه ها: آلکسی تایمیا، طرح واره های ناسازگار اولیه، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، اختلال شخصیت مرزی
  کلیدواژگان: آلکسی تایمیا، اختلال شخصیت مرزی: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، طرحواره های ناسازگار اولیه
 • اثر بخشی برنامه فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای کودک با آسیب شنوایی بر تنظیم هیجان
  فاطمه مرتضوی کیاسری، رضا دنیوی*، بهرنگ اسماعیلی شاد صفحات 35-48
  مقدمه
  با در نظر گرفتن مشکلات فراوان مادران کودکان با آسیب شنوایی و آسیب پذیری و اختلالات هیجانی آنان، لزوم پژوهش در زمینه عوامل تاثیرگذار در تنظیم هیجان این دسته از مادران به منظور تدوین راهکارهای مداخله ای موثر، ضروری به نظر می رسد. ویژگی متمایز این تحقیق در این است که بر اساس دغدغه های اصلی مخاطبان برنامه یعنی مادران کودک کم شنوا انجام شده است که می تواند به فهم و تبیین تجارب مادران کودک ناشنوا بپردازند.روش پژوهش: روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده است. روش کیفی به شیوه پدیدارشناسی بود که تجربیات زیسته مادران واکاوی شد. در بخش کمی، از نظر هدف، کاربردی از لحاظ نحوه جمع‎آوری اطلاعات، آزمایشی از نوع شبه آزمایشی)، با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه مادران دارای فرزند با آسیب شنوایی در شهرستانهای ساری و میاندورود بود. در بخش کیفی از شیوه نمونه گیری هدفمند تا حد اشباع داده ها استفاده شد. شیوه نمونه گیری در بخش کمی بدین ترتیب بود که تعداد 30 نفر از مادران دارای فرزند ناشنوا در دسترس که فرزندانشان در مدارس آموزش و پرورش استثنایی تحصیل می کردند، انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش(تعداد 15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) بطور تصادفی تقسیم شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی عبارت بود از پرسشنامه تنظیم هیجان گراتز و رومر (2004). روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مزبور پس از تایید ده نفر از اساتید حوزه روانشناسی و سنجش تایید گردید و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار26 SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  در بخش کیفی، پس از مصاحبه غیرساختاریافته از مادران دارای کودک با آسیب شنوایی درباره تجربیات آنها در مورد فرزندپروی کودکشان پروتکل مربوطه شکل گرفت و توسعه یافت. بر اساس نتایج آماری بین دو گروه آزمایش و گروه کنترل در متغیر تنظیم هیجان (000/0=sig، 541/849=F) تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  روش مداخلات آموزش برنامه فرزندپروری مبتنی بر تجارب زیسته مادران دارای کودک با آسیب شنوایی بر تنظیم هیجان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: تجارب زیسته: تنظیم هیجان: کودکان با آسیب شنوایی
 • مهدی فضلی*، هرمز محمدپور لیما صفحات 49-60
  چکیده
  مقدمه
  افزایش جمعیت سالمندان یک بحران است. بازنشستگی از کار و محدودیت فعالیت های اجتماعی مشکلی است که سالمندان با آن روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی با امید به زندگی در سالمندان شهرستان آمل صورت پذیرفته است.روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی - تحلیلی و به صورت مقطعی است. جامعه آماری این تحقیق سالمندان بالای 60 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان آمل بوده است. نمونه ای به حجم 450 نفر با روش نمونه گیری طبقه بندی خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
  یافته ها
  در پژوهش حاضر، ضریب رگرسیون مشارکت اجتماعی با امیدواری به زندگی در سطح 01/0 معنادار بود(332/0 β=،001/0.(p< نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از این بود که مشارکت اجتماعی توان پیش بینی امید به زندگی سالمندان را دارد. همچنین، نتایج نشان داد که بین زنان و مردان مشارکت کننده در پژوهش حاضر از لحاظ مشارکت اجتماعی و امید به زندگی تفاوت معنادار است (001/0.(p < به این صورت که مشارکت اجتماعی و امید به زندگی مردان بالاتر از زنان می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتیجه تحقیق حاضر افزایش مشارکت اجتماعی می تواند به ارتقاء امید به زندگی سالمندان منتهی شده، نهایتا کیفیت زندگی مناسبی را برای آن ها فراهم آورد. با توجه به اهمیت سلامت سالمندان پیشنهاد می شود که باید فرصت های بیشتری برای تسهیل مشارکت اجتماعی سالمندان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: امید به زندگی، تفکر عاملی، سالمندان، مشارکت اجتماعی
 • بهاره شیروانی، نادر منیرپور*، مجید ضرغام حاجبی صفحات 61-72
  چکیده
  مقدمه
  استرس والدینی یک مفهوم متقابل فرهنگی است و تحت شرایط خاص خانواده و زندگی قرار می گیرد. همچنین، استرس والدینی با گرمی، محبت و صمیمیت در روابط والد وکودک در تعامل است. مداخله دلبستگی محور، یک رویکرد رابطه محور است که سبب تقویت روابط کودک و والد می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش مداخله دلبستگی محور بر کاهش استرس والدینی، مادران پسران دبستانی بود.روش پژوهش: جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی، دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی(دوره اول)، منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران بودند که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. به این منظور مادران 300 دانش آموز، به پرسشنامه استرس والدینی پاسخ دادند. سپس از بین مادرانی که با توجه به پرسشنامه، استرس والدینی بالا داشتند (معیار برای ورود به پژوهش مادرانی بودند که در پاسخ  به پرسشنامه استرس والدینی یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند)، 30 نفراز مادران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (15 نفر در هر گروه)جایگزین شدند. ده جلسه مداخله دلبستگی محور(شامل چهار جلسه گروهی 120 دقیقه ای و شش جلسه فردی 60 دقیقه ای) در گروه مداخله اعمال شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری و طرح سری های زمانی تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که استرس والدینی در مادران گروه مداخله در هر سه حیطه آشفتگی والدین، تعامل ناکارآمد والد- کودک و کودک دشوار کاهش معنا داری داشته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به مولفه های مداخله دلبستگی محور، می توان این طور نتیجه گیری کرد که افزایش حساسیت مادرانه و بهبود الگوی رابطه مادر وکودک، افزایش احساس صلاحیت مادر در حل مشکلات و نقش والدینی خویش موجب کاهش استرس والدینی در مادران شده باشد.
  کلیدواژگان: استرس بالای والدینی، پسران دبستانی، مداخله دلبستگی محور
 • فاطمه زمانی نیا، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد*، علی اکبر ثمری صفحات 73-87
  هدف از مطالعه پژوهش مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان مدار و طرحواره درمانی برکنترلگری و رضایت از زندگی زنان نابارور است. روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که با دو گروه آزمایش، طرح پیش آزمون - پس آزمون و یک گروه کنترل اجرا شد. از جامعه آماری زنان نابارور در مرکز ناباروری میلاد مشهد 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری گزینش شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کنترلگری(امینی و همکاران، 1397) پرسشنامه رضایت از زندگی داینر(1995) در پیش آزمون پاسخ دادند. سپس گروه های آزمایش در هشت جلسه 90 دقیقه ای، با رویکرد هیجان مدار و طرحواره درمانی شرکت کردند وگروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات پرسشنامه ها مجدد پاسخ داده شد. داده ها با استفاده نرم افزار 26spss- و روش تحلیل کوواریانس بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان داد که در مراحل پس آزمون و پیگیری بین گروه های آزمایش، رویکرد هیجان مدار و رویکرد طرحواره درمانی با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل اندازه گیری مکرر نشان داد که هر دو درمان هیجان مدار و طرحواره درمانگری بر افزایش رضایت از زندگی و کاهش کنترلگری موثر است(001/0>p) نتایج زوجی نشان داد اثربخشی رویکرد طرحواره درمانی نسبت به هیجان-مدار تاثیر بیشتری بر کنترلگری زنان داشته است و رویکرد هیجان مدار بر رضایت از زندگی بهتر عمل کرده است.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، رویکرد هیجان مدار، طرحواره درمانی، کنترلگری، ناباروری
 • زهرا واحدی طزرقی، معصومه بهبودی* صفحات 88-98
  مقدمه
  مذهب و معنویت به عنوان سپری در برابر مشکلات و ناراحتی های افراد قرار گرفته و موجب کاهش اختلال روانی و ارتقاء سطح سلامت روانی افراد می شود پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی سبک زندگی اسلامی والدین با رشد اخلاقی دانش آموزان پسر شرق شهر تهران انجام شد.روش پژوهش:  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر منطقه شرق شهر تهران و والدین آن ها در سال 1401بودند. نمونه ی آماری شامل 250 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. ابزار پژوهش شامل آزمون سبک زندگی اسلامی(فرم کوتاه) کاویانی(1388) و مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان لطف آبادی (1390) بود.
  یافته ها
  یافته های حاصل از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چدمتغیره نشان داد که بین سبک زندگی اسلامی والدین با رشد اخلاقی فرزندان پسرشان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک زندگی اسلامی والدین با مولفه های رشد اخلاقی فرزندشان؛ اخلاق زیست محیطی، اخلاق فردی، اخلاق در مناسبات خانوادگی، اخلاق اجتماعی و اخلاق انسانی ارتباط و همبستگی معناداری مشاهده نشده است. اما بین سبک زندگی اسلامی والدین با اخلاق متعالی فرزندان پسر ارتباط و همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های مطاعه می توان گفت با افزایش سطح و میزان سبک زندگی اسلامی والدین، میزان و سطح اخلاق متعالی در فرزندان پسرشان افزایش و ارتقاء پیدا می کند.
  کلیدواژگان: اخلاق عرفی، رشد اخلاقی، سبک زندگی اسلامی والدین، کودکان
 • حورا قربانی پلکوئی*، حسین قمری گیوی، علی شیخ الاسلامی صفحات 99-113
  مقدمه
  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر سبک های دل بستگی در زنان دچار طلاق عاطفی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی بود و ازلحاظ روش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل زنان دچار طلاق عاطفی در سال 1401 بود که از میان آن ها 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه بر سبک دل بستگی جهت پیش آزمون و پس آزمون پاسخ دادند. گروه آزمایش هشت جلسه 65 دقیقه ای از درمان راه حل محور گرانت را دریافت نمودند. داده ها با روش آماری کوواریانس چند متغیری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نشان داد که آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد راه حل محور بر سبک های دل بستگی زنان دچار طلاق عاطفی گروه آزمایش اثربخش بوده است (05/0>p). یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان راه حل محور با بهره گیری از فنونی همانند کنترل هیجانی در روابط صمیمانه، اعتباربخشی به تجارب گوناگون همسر، شناسایی پتانسیل های درمانی و ترغیب خودمختاری، تمرکز بر یافتن راه حل و شناسایی نیازهای انکار شده می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود سبک های دل بستگی، زنان دچار طلاق عاطفی مورداستفاده قرار گیرد.
  نتیجه گیری
  در این راستا استفاده از سایر رویکردهای مداخله محور به منظور درمان سبک های دل بستگی در زنان دچار طلاق عاطفی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر رویکرد راه حل محور، سبک های دلبستگی، زنان دچار طلاق عاطفی
 • مرضیه محمدپناه، زهرا تنها*، فاطمه بابایی مطلق صفحات 114-130
  مقدمه
  سلامت خانواده در گرو برخورداری زوجین از سلامت روان شناختی است. داشتن درجات بالایی از تاب آوری، هوش عاطفی و ابرازگری هیجانی زوجین نقش مهمی در تعاملات عاطفی و انسجام زندگی زناشویی دارد. درمان های مختلفی برای بهبود میزان تاب آوری، هوش عاطفی و ابرازگری هیجانی مورد بررسی واقع شده اند که بسیاری از آن ها با نتایج مثبتی همراه نبوده است و همچنان یکی از مشکلات اساسی زوجین مربوط به این گونه مسایل در بین آن هاست. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر تاب آوری، هوش عاطفی و ابرازگری هیجانی زوجین تحت پوشش بهزیستی شهر خرم آباد بود.روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نامعادل بود و جامعه آماری کلیه زوجین تحت پوشش بهزیستی شهر خرم آباد مراجعه کننده در طی سال های 1400-1401 به اداره بهزیستی شهر خرم آباد بودند و نمونه آن شامل 45 زوج (30 زوج برای گروه آزمایشی و 15 زوج برای گروه کنترل) بود، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس، اعضای گروه آزمایشی به مدت 10 جلسه تحت درمان هیجان مدار  قرار گرفتند و گروه کنترل نیز هیچ گونه درمانی دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های تاب آوری کانر و دیویدسون، هوش عاطفی گلمن و ابرازگری هیجانی کینگ و آمونز بودند. پروتکل زوج درمانی هیجان مدار نیز به عنوان روش مداخله درمانی مد نظر قرار گرفت.  نوع روش آماری این پژوهش، تحلیل کوواریانس چندمتغیری بود.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که زوج درمانی هیجان مدار میزان تاب آوری، هوش عاطفی و ابرازگری هیجانی زوجین را افزایش می دهد (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتیجه اینکه زوج درمانی هیجان مدار بر تاب آوری، هوش عاطفی و ابرازگری هیجانی زوجین اثربخش می باشد و به عنوان روش درمانی مناسب برای بهبود روابط زناشویی، به ویژه مسایل مبتنی بر هیجانات، در مراکز روان درمانی و مشاوره توصیه می شود، اما تعمیم نتایج به جوامع دیگر نیازمند مطالعه دقیق تر و عمیق تر است.
  کلیدواژگان: ابرازگری هیجانی، تاب آوری، زوج درمانی هیجان مدار، هوش عاطفی
|
 • The effectiveness of life skills training on improving frustration tolerance and irritability in obese people
  Zahra Sobhani *, Mohammad Javad Ebrahimi Asmenjerdi, Hajar Khazraee Pages 0-0
  Background and objective
  obesity has become a serious concern for public health, which will lead to many risk factors; The main purpose of this research was to determine the effectiveness of life skills on tolerance of failure, marital heartbreak and irritability in obese people.Research
  method
  The design of this semi-experimental research was of pre-test-post-test type. The statistical population of this research included all obese people referred to obesity clinic of Ghadir Mother and Child Hospital, simple random sampling method was selected and these people were randomly assigned to two control groups (30 people) and experiment (30 people) was assigned. For the experimental group, 10 sessions (60 minutes each session) of the life skills training course were conducted to collect information from Harrington's frustration tolerance questionnaires and Bass and Plomin's irritability questionnaires. The data were analyzed by multivariate covariance analysis and spss version 26 software.
  Findings
  The results indicated that the significance level of the statistical test of multivariate covariance analysis is smaller than the significance level (0.05); Therefore, there is a significant difference between failure tolerance and irritability of the two groups in the post-test phase, in other words, life skills training has a significant effect on improving failure tolerance and irritability in obese people.
  Conclusion
  Therefore, teaching life skills by improving and increasing failure tolerance of obese people can make them feel less frustrated and lonely. These people can have more control over their anger and stress and are able to share their needs, desires and interests with others.
  Keywords: life skills, irritability, failure tolerance, obese people
 • Azam Shahmohammadi-Ghahsareh, Zahra Mosayyebi * Pages 11-22
  Introduction
  Acceptance and commitment therapy is one of the third generation behavioral therapies in the field of mental health. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on mental health and rumination of mothers of children with neurodevelopmental disorders.
  Method
  The statistical population included all mothers with children with special needs in Hamadan city. In a semi-experimental design, 14 participants were randomly selected from patients and randomly divided into 2 intervention and control groups. Psychological evaluation included an interview with a clinical psychologist and the completion of Beck's anxiety and depression questionnaires and rumination response scale. The indices of mental health and rumination were collected at three points before the intervention sessions, after the intervention and 3 weeks after the end of the sessions. Data were analyzed using descriptive statistics and mixed variance analysis test.
  Findings
  The findings showed that the indicators of mental health (anxiety, depression) and rumination decreased significantly after the intervention in the way of acceptance and commitment and in the follow-up period. Therefore, acceptance and commitment therapy has been effective in treating anxiety, depression and rumination in mothers of children with children with neurodevelopmental disorders.
  Conclusion
  The results emphasize the importance of using these interventions in the mental health and rumination of mothers of children with effective neurodevelopmental disorders and providing a new horizon in the clinical interventions of patients.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Disorders, mental health, Rumination, Neurodevelopmental
 • Nikinaz Zarabian *, Mohammad - Kazem Zarrabian, Nasrin Matinnia Pages 23-34
  Abstract
  Introduction
  Considering the high prevalence and negative effects of borderline personality disorders on the affected person and the society, the importance of knowing more about this disorder and identifying the factors and predicting variables of these disorders is felt. The present study was conducted with the aim of predicting alexithymia based on primary maladaptive schemas with the mediating role of cognitive emotion regulation strategies in patients with borderline personality disorder.
  Methods
  It is an applied, cross-sectional, quantitative and descriptive correlational study. The statistical population was patients with borderline personality disorder Who Referred to counseling centers in Hamedan city from February 2022 to the end of May 2022. Based on the formula of Fidel and Tabachnig (2007), the sample was 107 people and increased to 120 people as a precaution. The sampling method was available and targeted. The research tools were three alexithymia questionnaires by Bagby, Parker and Taylor (1994), Yang's primary maladaptive schemas (1999) and Garnevsky and Kraij's (2006) cognitive emotion regulation strategies. Path analysis method was used to test the hypothesis.
  Results
  The results showed that the gamma pathway is significant in the field of cut and rejection, impaired self-management and performance, and excessive tinnitus/inhibition to alexithymia. The gamma path from impaired limitations to mediating variables of positive emotional regulation and the gamma path from cut and rejection, impaired limitations and other orientations to mediating variables of negative emotional regulation are significant. The beta pathway from positive emotional regulation pathway as well as negative emotional regulation pathway is significant to alexithymia.
  Conclusion
  Early maladaptive schemas and negative emotion regulation strategies can cause alexithymia in people with borderline personality disorder.Keywords: Alexithymia, Primary Maladaptive Schemas, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Borderline Personality Disorder
  Keywords: Alexithymia, Borderline Personality Disorder, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Primary Maladaptive Schemas
 • The effectiveness of the parenting program based on the lived experiences of mothers with hearing impaired children on emotion regulation
  Fatemeh Mortazavi Kiyasari, Reza Donyavi *, Behrang Esmaeili Shad Pages 35-48
  Abstract 
  Introduction
  Considering the many problems faced by mothers of children with hearing impairment and their vulnerability and emotional disorders, the need for research on the factors influencing the emotional regulation of this group of mothers in order to formulate effective intervention solutions seems necessary. The distinctive feature of this research is that it was conducted based on the main concerns of the audience of the program, i.e. mothers of deaf children, which can be understood and explain the experiences of mothers of deaf children.Research
  method
  The current research method was mixed (qualitative and quantitative). The qualitative method was a phenomenological method that analyzed the lived experiences of mothers. The current research was quantitative in terms of purpose, practical in terms of the way of collecting information, a quasi-experimental experiment, with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research in the qualitative part included all mothers with children with hearing loss in the cities of Sari and Miandorud. In the qualitative part, the purposeful sampling method was used until data saturation. The sampling method in the quantitative part was such that the number of 30 mothers with deaf children available, whose children studied in special education schools, were selected and then divided into two experimental groups (number of 15 people) and control group (15 people) were randomly divided. The research tool in the quantitative part was the emotion regulation questionnaire of Gratz and Romer (2004). The face and content validity of the said questionnaire was confirmed after the approval of ten professors in the field of psychology and measurement, and its reliability was calculated using the Cronbach's alpha method of 0.93. For data analysis SPSS 26 software was used.
  Findings
  In the qualitative part, after an unstructured interview of mothers with children with hearing loss about their experiences in parenting their children, the corresponding protocol was formed and developed. According to the statistical results, there is a significant difference between the two experimental groups and the control group in the emotion regulation variable (sig=0.000, F=849/541).
  Conclusion
  The method of parenting program training interventions based on the lived experiences of mothers with children with hearing impairment has an effect on emotion regulation.
  Keywords: emotion regulation, Hearing Impaired Children, Lived experiences
 • Mehdi Fazli *, Hormoz Mohammadpoor Lima Pages 49-60
  Abstract
  Introduction
  Elders population increase can be considered a crisis. Retirement and limitations in social activities are problems encountered by the elderly. The present study aims to investigate the relationship between social participation and life expectancy among the elderly in Amol city.
  Method
  This study follows a descriptive-analytic design in a cross-sectional framework. The population of the study contains the elderly over 60 years of age under the coverage of Amol city (Mazandaran-Iran) health and treatment centers. A sample of 450 members was selected via multi-phases cluster random method. Snider’s social support and life expectancy questionnaires were used to measure the variables of the study. The data were analyzed via running descriptive statistics, Pearson correlation-coefficient, Regression and T-test.
  Findings
  In the present study, the regression coefficient of social participation was significant with life hopefulness at the level of 0.01 (β=0.332, P=0.001). Further, the results of the regression analysis demonstrated that social participation could have the capacity to anticipate life expectancy among the elderly. The results also indicated that there was a significant difference between male and female participants in terms of social participants as well as life expectancy i.e. social participation and life expectancy were higher in male participants than in female counterparts.
  Conclusion
  The results of the present showed that an increase in social participation could enhance life expectancy among the elderly; and as a result, provide them with a high-quality living. Regarding the importance of the elders’ heath, it is suggested that more opportunities be dedicated to the facilitation of social participation among the elderly.
  Keywords: Elderly, hope to live, Social Participation
 • Bahareh Shirvani, Nader Monirpoor *, Majid Zargham Hajebi Pages 61-72
  Introduction
  Parental stress is a cultural interplay and is subject to specific family and living conditions. Also, parental stress interacts with warmth, affection, and intimacy in parent-child relationships. Attachment-based intervention is a relationship-based approach that strengthens the child-parent relationship. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of attachment-based intervention training on reducing parental stress in mothers of primary school boys.Research
  Methods
  The statistical population of this quasi-experimental study was male students of elementary school (first grade), district 4 of education in Tehran, who were studying in the academic year of 2019. For this purpose, the mothers of 300 students responded to the Parental Stress Questionnaire (Abidin Short Form, 1983). Then, among the mothers who had high parental stress according to the questionnaire (the criteria for entering the study were mothers who had a standard deviation above the mean of the parental stress questionnaire), 30 mothers were selected by available sampling method and They were randomly assigned into two groups of intervention and control (15 patients in each group). Ten sessions of attachment-based intervention (including four 120-minute group sessions and six 60-minute individual sessions) were administered to the intervention group and the control group received no intervention. Data were analyzed using multivariate covariance analysis and time series design.
  Results
  The results showed that parental stress in mothers of intervention group in all three domains of parental disturbance, dysfunctional parent-child interaction and difficult child had significant decrease.
  Conclusion
  According to the components of attachment-based intervention, it can be concluded that increasing maternal sensitivity and improving the pattern of mother-child relationship, increasing the sense of maternal competence in solving problems and their parental role, reduce parental stress in mothers.
  Keywords: Attachment-centered intervention, Elementary boys, parenting stress
 • Fatemeh Zamaninia, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad *, Aliakbar Samari Pages 73-87
  Introduction
  Based on the large number of infertile couples and their family, personal, social, etc. problems, this research was conducted with the aim of comparing the effectiveness of two emotion-oriented approaches and schema therapy, the intervention of two effective approaches on control and life satisfaction of infertile women.
  Method
  The research method was semi-experimental, which was implemented with two experimental groups, a pre-test-post-test design and a control group with a one-month follow-up. From the statistical population of infertile women in Milad Infertility Center of Mashhad, 45 people were selected as available and were randomly selected in three groups of 15 people. The instrument used in this research was the control questionnaire and the life satisfaction questionnaire of Diener answered in the pre-test. Then, each of the experimental groups participated in eight 90-minute sessions with an emotion-oriented approach and schema therapy, and the control group did not receive any intervention. After the meeting, the questionnaires were answered again. The data were analyzed using SPSS-26 software and covariance analysis method.
  Findings
  The findings of the research showed that in the post-test and follow-up stages, there is a significant difference between the experimental groups, the emotion-oriented approach and the schema-therapy approach with the control group. The results of repeated measurement analysis showed that both emotion-oriented therapy and schema therapy are effective in increasing life satisfaction and reducing control (p < 0.001).
  Conclusion
  paired results showed the effectiveness of the schema therapy approach the emotion-oriented approach has had a greater effect on women's control and the emotion-oriented approach has worked better on life satisfaction.
  Keywords: Control, Emotional Approach, life satisfaction, infertility, Schema therapy
 • Zahra Vahedi Tazraghi, Masumeh Behbodi * Pages 88-98
  Introduction
  Religion and spirituality act as a shield against people's problems and discomforts and reduce mental disorders and improve people's mental health. The present study aims to investigate the relationship between the Islamic lifestyle of parents and the moral development of male students in the east of Tehran. Done.Research
  method
  The current research was of a descriptive-correlation type. The statistical population included all male students in the eastern region of Tehran and their parents in 1401. The statistical sample included 250 people and was done by multi-stage cluster random sampling method. The research tools included Kaviani's Islamic lifestyle test (short form) (1388) and Lotfabadi's scale of moral development of children, adolescents and youth (1390).
  Findings
  The results of Pearson's correlation test and multivariate regression showed that there is a positive and significant correlation between the Islamic lifestyle of parents and the moral development of their sons. Between the Islamic lifestyle of parents and the components of their child's moral development; Environmental ethics, personal ethics, ethics in family relationships, social ethics and human ethics have not been observed significant correlation. However, there is a positive and significant correlation between the Islamic lifestyle of parents and the superior morals of male children.
  Conclusion
  Based on the findings of Mata'ah, it can be said that with the increase in the level and level of the Islamic lifestyle of parents, the level and level of moral excellence in their male children increases and improves.
  Keywords: Children, Islamic lifestyle of parents, Moral development
 • Hoora Ghorbani Polkoei *, Hossein Ghamarigivi, Ali Sheikholslamy Pages 99-113
  Introduction
  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of group training based on the solution-oriented approach on attachment styles in women who have experienced emotional divorce.Research
  methods
  The purpose of this research was practical, and in terms of method, it was a semi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The statistical population of the research included women who had an emotional divorce in 2022, and 30 of them were selected by available sampling method and answered the questionnaire on attachment style for pre-test and post-test. The experimental group received eight 65-minute sessions of Grant's solution-oriented therapy (2011). Data were analyzed by multivariate covariance statistical method.
  Findings
  It showed that the group training based on the solution-oriented approach on the attachment styles of women with emotional divorce in the experimental group was effective (p<0.05). The findings of the current research indicated that solution-oriented therapy using techniques such as emotional control in intimate relationships, giving credit to the spouse's various experiences, identifying therapeutic potentials and encouraging autonomy, focusing on finding solutions and identifying denied needs can be an efficient method to improve The attachment styles of women with emotional divorce should be used.
  Conclusion
  In this regard, it is suggested to use other intervention-based approaches to treat attachment styles in women who have experienced emotional divorce.
  Keywords: attachment styles, cold emotional relationship with spouse, education based on solution-oriented approach
 • Marzieh Mohammadpanah, Zahra Tanha *, Fatemeh Babaei Motlagh Pages 114-130
  Introduction
  The health of the family depends on the psychological health of the couple. Having high degrees of resilience, emotional intelligence and emotional expressiveness of couples plays an important role in emotional interactions and cohesion of married life. Various treatments have been investigated to improve the level of resilience, emotional intelligence and emotional expressiveness, many of which have not been associated with positive results, and it is still one of the main problems of couples related to such issues. It is based on this, the aim of the present research was to investigate the effectiveness of emotional couple therapy on resilience, emotional intelligence, and emotional expression of couples covered by the welfare of Khorram Abad city.Research
  method
  The research method was semi-experimental with a pre-test-post-test design with an unequal control group, and the statistical population of this research was all couples covered by the welfare of Khorram Abad city, who referred to Khorram Abad welfare office during the years 1400-1401, and the sample It included 45 couples (30 couples for the experimental group and 15 couples for the control group), which were selected using available sampling method. Then, the members of the experimental group underwent emotion-oriented therapy for 10 sessions, and the control group did not receive any therapy. Research tools included resilience questionnaires by Conner and Davidson, emotional intelligence by Goleman (1998) and emotional expressiveness by King and Emmons. The emotion-oriented couple therapy protocol taken from Johnson's couple therapy book was also considered as a therapeutic intervention method. The type of statistical method of this research was multivariate covariance analysis.
  Findings
  The findings showed that emotional couple therapy increases the resilience, emotional intelligence and emotional expressiveness of couples (p<0.05).
  Conclusion
  The result is that emotion-oriented couple therapy is effective on couples' resilience, emotional intelligence, and emotional expressiveness, and as a suitable treatment method for improving marital relationships, especially issues based on emotions. It is recommended in psychotherapy and counseling centers, but the generalization of the results to other societies requires a more detailed and in-depth study.
  Keywords: emotional expression, emotional therapy, emotional intelligence, resilience