فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - سال یازدهم شماره 41 (پاییز 1401)
 • سال یازدهم شماره 41 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/07
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فریبا قاسمی نژاد راینی، محسن گل پرور*، اصغر آقایی صفحات 5-17
  مقدمه

  پیمان شکنی شوهر عامل تضعیف بهزیستی و سلامتی برای بسیاری از زنان است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی بر افسردگی و رفتار خودآسیبی زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر انجام شد.

  روش

  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری دو ماهه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر در شهر بندرعباس در بهار 1400، و گروه نمونه شامل چهل و هشت نفر از این زنان بودند که به صورت هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه در هر گروه شانزده نفر گمارده شدند. از سیاهه افسردگی بکBDI-II و پرسشنامه رفتار خودآسیبیSIQ برای جمع آوری داده ها استفاده شد. طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی به ترتیب برای گروه آزمایش اول و دوم هر یک طی ده جلسه نود دقیقه ای در هر هفته اجرا شد.  داده ها با استفاده از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر از طریق نرم افزار SPSS22 تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که تعامل عامل زمان و گروه بر افسردگی معنادار است.(05/0>P) به این معنی که طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی به طور معناداری افسردگی را در گروه های آزمایش کاهش دادند. همچنین نتایج نشان داد که طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی بر کاهش رفتار خودآسیبی دارای اثربخشی معناداری نیستند.(05/0<P)

  بحث و نتیجه گیری

  طرحواره درمانی معنویت محور و درمان هیجان مدار مبتنی بر آسیب دلبستگی، هر دو درمانی موثر جهت کاهش افسردگی در زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر هستند. این دو درمان می توانند برای یاری به زنان آسیب دیده از پیمان شکنی همسر مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: افسردگی، خودآسیبی، درمان هیجان مدار، طرحواره درمانی، معنویت گرایی
 • لطفعلی خانی*، منصور حقیقتیان، مظفر غفاری صفحات 18-26
  مقدمه

  اهدای عضو، اهدای زندگی به همنوعان است و حمایت اجتماعی نیز نقش اساسی در فرهنگ سازی آن دارد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مولفه های حمایت اجتماعی در تبیین نگرش به اهدای عضو انجام گرفته است.

  روش

  روش پژوهش، تحلیلی از نوع همبستگی است. این مطالعه بر روی سیصد و شصت نفر از افراد دارای کارت اهدای عضو ساکن در استان های شمال غرب کشور زنجان، اردبیل و آذربایجان شرقی و غربی، به روش نمونه گیری تصادفی ساده در سال 1398 انتخاب و انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نگرش به اهدای عضو تیانا و همکاران و مقیاس حمایت اجتماعی قاسمی پور و جهانبخش گنجه استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و بوت استرپ از طریق نرم افزار SPSS Amos22 در سطح معنی داری(05/0>P) تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج حاکی از آن است که ارتباط مستقیم مولفه حمایت عاطفی، مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری با نگرش نسبت به اهدای عضو معنادار به دست آمد و تاثیر غیرمستقیم مولفه حمایت اطلاعاتی و حمایت ابزاری با میانجیگری مولفه حمایت عاطفی بر نگرش نسبت به اهدای عضو در سطح(05/0>P) معنادار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه به نظر می رسد با فرهنگ سازی حمایت اجتماعی در جامعه، از طریق آموزش های فردی و گروهی توسط برنامه ریزان بهداشت و سلامت، می توان نگرش مثبت افراد را نسبت به اهدای عضو افزایش داد و نیازمندی به پیوند عضو را برطرف نمود.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، حمایت عاطفی، اهدای عضو، نگرش
 • الهام مستشاری، امیرهوشنگ مهریار، نادره سهرابی*، حجت الله جاویدی صفحات 27-35
  مقدمه

  شواهد اندکی در خصوص ارتباط بین رفتارهای خودآسیب رسان با عملکرد خانواده و کژتنظیمی هیجان وجود دارد؛ لذا این پژوهش با هدف تعیین همبستگی رفتارهای خودآسیب رسان با عملکرد خانواده و کژتنظیمی هیجان در دختران نوجوان دبیرستانی در سال 1398 انجام شد. 

  روش

  جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی دربرگیرنده کلیه دانش آموزان دختر دوازده الی نوزده ساله خودآسیب رسان شهر تهران در سال تحصیلی 1398 بودند که از این میان تعداد صد و پنجاه نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات به وسیله سیاهه خودگزارشی خودآسیب رسانی کلونسکی و گلن2009، مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران1987 و مقیاس کژتنظیمی هیجانی گراتز و رومر2004 گردآوری شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه در نرم افزار SPSS23 تحلیل شدند. 

  نتایج

  نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عواطف مثبت خانوادگی، ارتباطات خانوادگی و حمایت ها و تشویق خانوادگی با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی منفی و معنی دار، همچنین بین تعارضات خانوادگی و نگرانی های خانوادگی با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد و نپذیرفتن پاسخهای هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان به هنگام فشار، دشواری در انجام رفتارهای هدفمند به هنگام فشار، فقدان آگاهی، ابهام هیجانی و دشواری کنترل تکانه های تحت فشار با رفتارهای خودآسیب رسان همبستگی مثبت و معنی دار(05/0>P) وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که مولفه های تعارضات خانوادگی، نگرانی های خانوادگی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان و دشواری کنترل تکانه های تحت فشار حدود بیست و هفت درصد واریانس رفتارهای خودآسیب رسان دختران نوجوان(5/0>P) را تبیین می کند.

  بحث و نتیجه گیری

  به مراقبان حوزه سلامت و بهداشت روانی پیشنهاد می شود احتمال قابلیت پیش‍بینی خودآسیب رسانی را براساس عملکرد خانواده و کژتنظیم هیجان در میان دانش آموزان دختر نوجوان درنظر بگیرند تا به کنترل و درمان به موقع مشکلات ناشی از بروز رفتارهای خودآسیب رسان بپردازند.

  کلیدواژگان: رفتارهای خودآسیب رسان، عملکرد خانواده، کژتنظیمی هیجان
 • الهه آذربهرام، سوده مقصودی* صفحات 36-45
  مقدمه

  به نظر می رسد که آگاهی از تغییرات دوران قاعدگی می تواند بر نگرش و عملکرد مثبت و منفی در مورد آن تاثیرگذار بوده و موجب سلامت جسمی و روانی دختران شود. تحقیق حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران تیزهوش شهر کرمان از دوران قاعدگی انجام شد. 

  روش

  جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دختر سال دهم تیزهوش شهر کرمان به تعداد دویست و چهل و یک نفر بود که تعداد صد و پنجاه و نه نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. سپس اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های استاندارد نگرش نسبت به قاعدگی محمدی ریزی و همکاران1391 و آگاهی و عملکرد دانش آموزان در مورد بهداشت دوران قاعدگی محمدعلیزاده چرندایی و همکاران1393 جمع آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون توکی استفاده شد.

  نتایج

  یافته ها نشان داد که آگاهی، عملکرد و نگرش دانش آموزان به قاعدگی در حد متوسط بود. نتایج(05/0<P) بیانگر این بود که بین آگاهی از دوران قاعدگی و عملکرد آن ها در این دوران رابطه وجود نداشت. اما بین نگرش مثبت به این دوران و عملکرد قاعدگی در دو بعد سلامت جسمانی و عاطفی رابطه معناداری(05/0>P) مشاهده شد. همچنین بین آگاهی و نگرش منفی به قاعدگی با شغل پدر و عملکرد دوران قاعدگی با تحصیلات مادر رابطه معناداری(05/0>P) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به رابطه متغیرها توصیه می شود، برای افزایش آگاهی دانش آموزان و بهبود نگرش و عملکردشان اطلاعات بیشتری در مورد دوران قاعدگی در برنامه های درسی و کتاب های درسی مدرسه گنجانده شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، دانش آموزان تیزهوش، کرمان
 • مرضیه نامورنژاد، قربان همتی علمدارلو* صفحات 46-55
  مقدمه

  به طور کلی، مشکل در سازگاری اجتماعی کودکان کم توان ذهنی، بر پذیرش آن ها توسط افراد جامعه تاثیر منفی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر با کم توانی ذهنی انجام شد. 

  روش

  این پژوهش نیمه آزمایشی و دارای طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر با کم توانی ذهنی شهر جهرم در سال تحصیلی 1397-1396 بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم سی نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند، در هرگروه پانزده نفر. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش آموزش مهارت های زندگی را در پانزده جلسه دریافت کردند، درحالی که برای گروه کنترل این آموزش انجام نشد. در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای سنجش سازگاری اجتماعی از مقیاس سازگاری اجتماعی برای کودکان و نوجوانان جان و همکاران1987 استفاده شد. داده های با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس یک متغیره آنکووا و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره مانکووا تحلیل شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزارآماری SPSS22 استفاده شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون سازگاری اجتماعی در گروه آزمایش به طور معنی داری(01/0>P) افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون خرده مقیاس های سازگاری اجتماعی از جمله عملکرد مدرسه، عملکرد اوقات فراغت، روابط با همسالان و عملکرد خانه در گروه آزمایش به طور معنی داری(01/0>P) افزایش یافته است. 

  بحث و نتیجه گیری

  یافته ها بیانگر اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر با کم توانی ذهنی بود. بنابراین، پیشنهاد می شود کارگاه های آموزش مهارت های زندگی به کودکان با کم توانی ذهنی برای والدین، معلمان، مربیان، روانشناسان و مددکارانی که با کودکان کم توان ذهنی سروکار دارند، طراحی و برگزار شود.

  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، مهارت های زندگی، دانش آموزان، کم توانی ذهنی
|
 • Fariba Ghasemi Nejad Rini, Mohsen Golparvar*, Asghar Aghaei Pages 5-17
  Introduction

  Husband's infidelity is a factor that undermines the well-being of many women. This study aimed to evaluate and compare the effectiveness of spiritual-self schema therapy and emotion-focused therapy based on attachment injuries on depression and self-injury behavior of women injured by their husband's infidelity.

  Methods

  This research was a semi-experimental study with a pretest, posttest and two months follow up design with a control group. The statistical population included all women hurted by their husband's infidelity referred to psychological counseling centers in Bandarabbas in spring 2021, forty-eight of them were selected by purposive sampling method and randomly assigned to two experimental groups and a control group, sixteen persons for each. Beck's depression inventory (BDI-II) and self-injury behavior questionnaire were used to collect data. Spiritual-self schema therapy and emotion-focused therapy based on attachment injuries were performed in the two experimental groups in ten sessions of ninety minutes per week. For data analysis, a mixed design with repeated measures analysis of variances was performed by SPSS26.

  Results

  The results showed that the interaction between group and time elements on depression was significant.(P<0.01) In the sense that, spirituality based schema therapy and emotion-focused therapy based on attachment injuries significantly decreased depression in the experimental groups. Also, results indicated that there was no significant difference between the effectiveness of spiritual-self schema therapy and emotion-focused therapy based on attachment injuries in decreasing self-injury behavior.(P>0.05) 

  Conclusions

  The spiritual-self schema therapy and emotion-focused therapy based on attachment injuries are effective for decreasing depression in women injured by husband's infidelity; and both can be used to help hurted by husband's infidelity's women .

  Keywords: Depression, Emotion-Focused Therapy, Schema Therapy, Self-injury, Spirituality
 • Lotfali Khani*, Mansour Hagigatian, Mozafar Ghaffari Pages 18-26
  Introduction

  Organ donation is the donation of life to fellow human beings, and social support plays an essential role in acculturalization. Therefore, this study was to determine the effect of social support components in explaining attitudes toward organ donation.

  Methods

  The research method is the analysis of the correlation type. This study was performed on three-hundred-sixty individuals with organ donation cards residing in the northwestern provinces of Iran includes Zanjan, Ardabil, and East-West Azerbaijan, which were selected by simple random sampling in 2019. Inorder to gather the data, the organ donation attitude questionnaire of Tihana et al. and Gasemipor and Ganje social protection questionnaire were used. The data were analyzed using Pearson correlational coefficient and bootstrap through software SPSS Amos22 at the level of P<0.05.

  Results

  The results indicated that the model was fitted, and there was a direct relationship between emotional support, information support, and instrumental support toward attitude with organ donation were significant. The indirect relationship of information support, and Instrumental support with mediating components of emotional support were significant.(P<0/05) 

  Conclusions

  According to the findings of the study, it seems that by creating a culture of social support in society, through individual and group training by health planners, it is possible to inhance the positive attitude of people towards organ donation and eliminate the need for organ transplantation.

  Keywords: Social Support, Emotional Support, Organ Donation, Attitude
 • Elham Mostashari, Amir-Houshang Mehryar, Nadereh Sohrabi*, Hojatollah Javidi Pages 27-35
  Introduction

  There is some evidence suggesting a connection between self-harming behaviors and both family functioning and emotion dysregulation. Therefore, the objective of this study was to investigate the relationship between self-harming behaviors, family functioning, and emotion dysregulation among adolescent girls in high school during the year 2019.

  Methods

  The statistical population of this descriptive-correlational study included all twelve to nineteen-year-old self-harming female students in Tehran in the academic year 2019, from which one-hundred-fifty were selected using multi-stage cluster sampling. Data were collected using the Inventory of Statements About Self-Injury of Klonsky & Glenn2009, Tavitian et al Family Functioning Scale1987, and the Gratz and Roemer2004 Scale Emotional Disorder Scale. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis) in SPSS23.

  Results

  The results of the Pearson correlation coefficient showed that there is a significant negative correlation between positive family emotions, family relationships, and family support with self-harming behaviors, as well as a positive and significant correlation between family conflicts and family worries with self-harming behaviors; there is a positive and significant relationship between non-acceptance of emotional responses, limited access to emotion regulation strategies during pressure, difficulty in performing targeted behaviors during pressure, lack of awareness, emotional clarity and difficulty in controlling shocks under pressure with self-harming behaviors.(P<0.05) The results of multiple regression analysis showed that the components of family conflicts, family worries, limited access to emotional regulation strategies, and the difficulty in controlling shocks under pressure explain about twenty-seven percent of the variance of adolescent girls' self-harming behaviors.(P<0.05) 

  Conclusions

  It is suggested that the ability to predict self-harm based on family performance and emotion regulation among adolescent female students be considered by healthcare workers to control and treat problems caused by self-harming behaviors promptly.

  Keywords: Self-Harming Behaviors, Family Functioning, Emotional Dysregulation
 • Elahe Azarbahram, Soodeh Maghsoodi* Pages 36-45
  Introduction

  There is evidence to suggest that being mindful of menstrual changes can impact a person's attitude and behavior toward their menstrual cycle. This, in turn, can affect their overall physical and mental well-being. This study aimed to investigate the knowledge, attitude, and behavior of exceptionally talented female students in Kerman toward their menstrual period. 

  Methods

  The statistical population of the study included two-hundred-fourty-one exceptionally talented female students in the tenth academic year of Kerman, of which one-hundred-fifty-nine were selected using multi-stage cluster sampling. Then, information was collected using standard questionnaires of the attitude towards menstruation of Mohammadi Rizi et al. 2012 and students' awareness and behavior regarding the menstrual health of Mohammad Alizadeh Charandai et al. 2014. Pearson correlation coefficient and Tukey test were used to analyze the data. 

  Results

  The findings showed that students' awareness, performance, and attitudes toward menstruation were average. The results showed that there is no relationship between menstrual awareness and students' behavior in this period,(P>0.05) but there is a significant relationship between the positive attitude to this period and menstrual function in two dimensions physical and emotional health.(P<0.05) There was also a significant relationship between awareness and negative attitude towards menstruation with the father's job and the behavior of menstruation with the mother's education.(P<0.05)

  Conclusions

  Considering the relationship between the variables, it is recommended to include more information about menstruation in school curricula and textbooks to increase students' awareness and improve their attitudes and performance.

  Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Exceptionally Talented Students, Kerman
 • Marziye Namvarnejad, Ghorban Hemati Alamdarloo* Pages 46-55
  Introduction

  In general, the problem of social adjustment of children can negatively affect their acceptance by community members. This study aimed to investigate the effect of life skills training on the social adjustment of male students with intellectual disability.

  Methods

  The study procedure was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population of this research included all male students with intellectual disability in Jahrom in the academic year of 2017-2018. The sample included thirty male students with intellectual disability who were selected through convenience sampling and randomly assigned to experimental and control groups, fifteen persons in each. As the pre-test, the social adjustment scale of both groups was assessed by The Social Adjustment Inventory for Children and Adolescents (SAICA) before the intervention. The experimental group then participated in fifteen sessions of life skills training, while the control group did not. After the intervention as the post-test, the social adjustment of both groups was assessed by SAICA. Data were analyzed using one-way covariance analysis (ANCOVA) and Multivariate Covariance Analysis (MANCOVA). Data were analyzed using SPSS22.

  Results

  The findings showed that the mean scores of the post-test of social adjustment in the experimental group, were significantly increased.(P<0.01) The results also showed that the mean post-test scores of subscales of social adjustment (school function, spare time function, peer relationships, and home behaviors) in the experimental group were significantly increased.(P<0.01) 

  Conclusions

  The findings indicated the effectiveness of life skills training on social adjustment of male students with intellectual disability. Therefore, it is suggested that life skills training workshops for children with intellectual disability for parents, teachers, trainers, psychologists, and workers who work with children with intellectual disability, be designed and organized.

  Keywords: Social Adjustment, Life Skills, Students, Intellectual Disability