فهرست مطالب

نامه هنرهای نمایشی و موسیقی - پیاپی 32 (بهار 1402)
 • پیاپی 32 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید قاسم زادگان جهرمی، اسماعیل بنی اردلان*، بهروز محمودی بختیاری صفحات 8-21
  نمایش خلاق شیوه‏ای برای آموزش و یادگیری بر مبنای گرایش جهانی به بازی نمایشی است که در همه انسان ها یافت می شود. یکی از ابزارهای هنری مناسب در آموزش، هنر نمایش است نمایش درمانی یا همان نمایش خلاق از انواع هنردرمانی است که در مراکز آموزشی به نتایج مثبتی رسیده است و می‏توان از آن در فعالیت های آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی استفاده کرد . نمایش یکی از ارکان بازی است و به دلیل داشتن جنبه‏های گوناگون می‏تواند بسیاری از توانایی دانش‏آموزان را از قوه به فعل تبدیل نماید پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نمایش خلاق در بازیابی و توسعه مهارت و نگرش خلاق کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر انجام گرفت. طرح پژوهش حاضر، از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است که از منظر هدف، در زمره تحقیقات کاربردی محسوب می‏شود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانش‏آموزان دختر و پسر کم‏توان ذهنی آموزش پذیر، پایه پنجم و ششم ابتدایی به تعداد 180 نفر که از این تعداد 30 نفر (15 نفر به عنوان گروه کنترل و 15 نفر به عنوان گروه آزمایش) بصورت غیرتصادفی با استفاده از نمونه‏گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از شیوه کواریانس چندمتغیری و تحلیل کواریانس یک راهه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که نمایش خلاق بر مهارت های ادراکی در آموزش به کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و دانش‏آموزان استثنایی در مدارس تاثیر دارد.  نمایش خلاق بر توانایی یادگیری در آموزش به کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و دانش‏آموزان استثنایی در مدارس تاثیر دارد. نمایش خلاق بر قابلیت حل مسیله در آموزش به کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و دانش‏آموزان استثنایی در مدارس تاثیر دارد. نمایش خلاق بر توسعه زبان در آموزش به کودکان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر و دانش‏آموزان استثنایی در مدارس تاثیر دارد و لذا دانستن تاثیرات نمایش خلاق در رفع مشکلات آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی کمک می کند تا در درمان قدم های محکم‏تری برداشته شود. لیکن با توجه به تاثیرات مثبت شیوه های آموزش نمایشی (نمایش خلاق) در بهبود توسعه مهارت و نگرش خلاق کودکان کم‏توان ذهنی آموزش پذیر، در نظر گرفتن واحد خاصی تحت این عنوان در برنامه آموزشی ویژه مفید می باشد.
  کلیدواژگان: کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر، ‏نمایش خلاق، نمایش درمانی
 • هومن قنبری ایلخچی، محمدعلی مرآتی* صفحات 23-41

  با توجه به ریشه های مشترک در موسیقی کلاسیک ایران و آذربایجان، هدف از این تحقیق شناخت وجوه تمایز و تشابه این دو فرهنگ موسیقایی به طور اخص در دستگاه/ موغام «سه گاه» بوده است. «سه گاه» به عنوان یکی از مدهای اساسی دو کشور است که به شیوه ی مقایسه ی توصیفی، تطبیقی و تحلیلیگوشه/  شعبه های تشکیل دهنده ی آن از لحاظ فواصل ساختاری، نغمه های «شاهد»، «ایست» و «متغیر»، گستره ی صوتی، سیر ملودیک، فضای مدال بررسی شده و همچنین به مقایسه ی اشتراک ها و تفاوت ها در ساختار و مفاهیم آن پرداخته ایم. شیوه ی گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه ای به زبان های فارسی و ترکی و منابع صوتی از استادان موسیقی هر دو فرهنگ بوده است. همینطور گفتگوهای شفاهی با نوازندگان و خوانندگان آذربایجان ایران به عنوان منبع روایی مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج شامل این است که «سه گاه» از ترکیب دو واژه ی «سه» در معنای عددی و «گاه» در مفهوم جایگاه، در هر دو کشور با یک معنی مشابه به کار رفته و ریشه ی مشترکی دارند و همینطور گستره ی صوتی «درآمد» در سه گاه ایرانی محدود به فضای مدال آن و دستگاه در یک روند صعودی قرار دارد. در سه دگره ی سه گاه آذربایجان «برداشت» از قسمت اوج هر دستگاه شروع شده و با یک روند نزولی به محدوده ی صوتی مایه ی اصلی می رسد. در نتیجه وسعت صوتی برداشت ها نسبت به درآمد سه گاه ایرانی بیشتر است. نغمه ی شاهد در دگره های سه گاه آذربایجان نسبت به سه گاه ایرانی تعدیل شده است، بدین صورت که سه گاه ایران تاکید روی فاصله ی سوم خنثی(طنینی به علاوه مجنب) دارد، اما در سه گاه آذربایجان این فاصله، فاصله ی سوم بزرگ طبیعی متناسب با پرده بندی موسیقی آذربایجان است. گوشه / شعبه ی زابل، مد مشترک بین دو کشور دارای محور ملودیک و شاهد یکسان، یعنی فاصله ی سوم نسبت به شاهد سه گاه است. «مویه» به عنوان مد مستقل در موسیقی ایرانی دارای ساختار تریکوردی با محوریت ملودیک نغمه های «دو»، «رکرن» و  «می بمل» و در آذربایجان به عنوان گوشه ای جزء شعبه ی «مایه ی زابل» و با محوریت ملودیک نغمه های «سل»، «لابمل» و «سی دوبل بمل» اجرا می شود. همچنین گوشه/ شعبه ی «مخالف» با نغمه ی شاهد و فاصله ی ششم نسبت به شاهد سه گاه در هر دو فرهنگ موسیقایی مشترک بوده اما در فواصل ساختاری متفاوت است.

  کلیدواژگان: دستگاه، موغام، سه گاه، زابل، مخالف
 • فاطمه سادات جعفری*، شهاب اسفندیاری، پدرام رستمی، محمدجواد گهربخش، حسین مومنیان ملا صفحات 43-59

  اقتباس نوعی تاثیرپذیری یا تفسیرپذیری هنری است که در آن هنرمند با تفسیر اثر هنری دیگر یا پیروی از آن اثر جدیدی بازآفرینی می کند که ردپای اثر متقدم در آن قابل رویت است. مطالعات تطبیقی اقتباس، شاخه ای از ادبیات تطبیقی است که به مناسبات بین دو رسانه نظر دارد. اقتباس در سینما جایگاه ویژه ای داشته و بخش اعظمی از آثار مطرح تاریخ سینما، اقتباس از آثار ادبی بوده اند. اهمیت پیرنگ و خط داستانی از نخستین فیلم هایی که برادران لومیر ساخته و به نمایش گذاشتند هویدا بود. این پژوهش به مطالعه اقتباس در سینما با استفاده از مفهوم بیش متنیت ژرار ژنت می پردازد و در تلاش است تا به مسیله ارتباط و تعامل میان دو رسانه پرمخاطب یعنی ادبیات و سینما با بررسی نمونه ای متاخر در سینما و ادبیات معاصر ایران بپردازد. فیلم «پدر آن دیگری» ساخته یدالله صمدی (1394) اثری اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته پرینوش صنیعی در حوزه ادبیات داستانی و با رویکردی روان شناسانه و تعلیمی می باشد. این پژوهش ضمن ترسیم چارچوبی نظری برمبنای آراء ژرار ژنت به مقایسه دگرگونی های کمی و عمل گرایانه در تعامل بینامتنی کتاب و فیلم می پردازد. مطالعه و دسته بندی انواع دگرگونی های کاربردی انگیزه ای، ارزشی، بصری و کمی (کاهشی، افزایشی) نشان می دهد که فیلم درک اثر اصلی را تسهیل نموده و توانسته است تا خود را همچون اثری مستقل در تعامل با متن اصلی، به وسیله رفع ایرادات و نواقص به نمایش بگذارد. به بیان دیگر در فیلم مجموعه وقایعی که در زنجیره ی علت و معلولی فاقد توجیه بوده و یا در راستای پیشبرد پیرنگ نبوده اند به شکلی منطقی حذف گردیده اند. مهم ترین دگرگونی فیلم مربوط به دگرگونی های ارزشی  و انگیز ه ای می باشد که از طریق تغییر نوع نگاه و جهانبینی مادر نسبت به زندگی شخصی و خانوادگی و حذف آن دسته از ویژگی های اخلاقی کاراکتر پدر است که با فضای کلی مطابقت ندارد. در شکل کلی می توان گفت فیلم اقتباس وفادارانه ای نسبت به رمان است با این تفاوت که در پرداخت کاراکترها بهتر از کتاب عمل کرده است.

  کلیدواژگان: اقتباس سینمایی، بیش متنیت، ژرار ژنت، پدر آن دیگری
 • مسعود عباسی، سید حسین میثمی* صفحات 61-77

  مبانی نظری موسیقی ایرانی، به دلیل فقدان یا عدم اعمال استانداردهای لازم، فاقد یک مبنای نظری جامع در زمینه محدوده بندی اصوات موسیقایی است. مفاهیم و اصطلاحات متکثر موجود در این زمینه، هم خوان با شیوه های شفاهی آموزش موسیقی ایرانی، اغلب از سطح ارایه توصیفهای کیفی از محدوده های صوتی فراتر نرفته اند. شناخت ماهوی مفاهیم موثر در شکل گیری مبحث محدوده بندی و به خصوص بررسی ابعاد کمی اصطلاح «راست کوک» به عنوان محدوده صوتی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی از مسایل اصلی پیش روی این مقاله به شمار می روند. براین اساس تعیین جایگاه محدوده راست کوک در نردبان موسیقایی و تبیین محدوده های زیرمجموعه آن، هدف اصلی از انجام این تحقیق است. این پژوهش بنیادی و کیفی است که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام شده است. بهره گیری از اندیشه های فلاسفه مسلمان، در باب تفکیک و دسته بندی پدیده های درک شونده انسانی، چهارچوب نظری این مقاله را شکل داده است. داده های این تحقیق مبتنی بر منابع اولیه و کتابخانه ای است. یافته های این مقاله نشان می دهند که نتایج پژوهش های انجام شده در خصوص توصیف و تبیین اصطلاح راست کوک، هم خوانی چندانی با واقعیت های اجرایی آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی ندارند و این مفهوم در حالتی کلی، تنها معرف جنسیت آوازخوانان است. بررسی نغمه های اجرایی برخی از آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی، از سه بازه زمانی اواخر دوران قاجار، دوران پهلوی و دوره معاصر، حاکی از آن است که محدوده راست کوک مشتمل بر چهار زیرمحدوده صوتی است که در این مقاله با عنوان های گستره صوتی «راست کوک پایین»، «راست کوک وسط»، «راست کوک بالا» و «راست کوک غیث» نامگذاری شده اند. از میان این محدوده های صوتی چهارگانه، گستره های راست کوک وسط و راست کوک بالا در اجرای آواز موسیقی ایرانی و گستره راست کوک پایین در زمینه آموزش آواز کاربرد دارند. بنابر شواهد موجود گستره راست کوک غیث در دوران معاصر فاقد کاربری است. هریک از این گستره های صوتی آوازی، با وسعتی به میزان یک فاصله پانزدهم درست، به سه ناحیه صوتی با نام های «بم»، «میانه» و «اوج» تقسیم می شوند که به ترتیب محدوده هایی به فاصله یک چهارگان، یک هنگام و یک پنجگان از هریک از گستره های صوتی یادشده را دربر می گیرند. از این میان ناحیه صوتی میانه، فاصله ای محوری در صدای آوازخوانان مرد موسیقی ایرانی است.

  کلیدواژگان: محدوده بندی اصوات موسیقایی، راست کوک، گستره صوتی، حوزه صوتی
 • نوشین سخاوت دوست، فریبا البرزی*، امیرحسین امینی، شهاب الدین عادل صفحات 71-99
  تجربه فضا و مکان معماری در سینما در ابعاد مختلفی صورت می گیرد. این تجربه درزمینه ی مشخصه های تکنیکی فیلم به سبب صورت عینیت پذیر آن ها بیشتر موضوع بررسی قرار گرفته است؛ اما بعد دیگری هم وجود دارد که در آن مکان در ساختار متن فیلم نامه با رجوع به توضیحات صحنه و محتوای گفت وگوی شخصیت ها تجربه می شود. در چنین بستری فارغ از قواعد تکنیکی و محدودیت های آن در تبدیل کلمات به تصاویر سینمایی، ویژگی های مکان ها و مناسبات کاراکترها با آن ها، در قالب کلمات، آزادانه و عمیق تر توصیف و برجسته می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی روایت مکان در فیلم نامه «داستان توکیو» پرداخته و به سبب محوریت تجربه مکان، اهمیت رابطه ی سوژه (انسان) و نیز مضمون روایت درخصوص اثرات مدرنیته بر زندگی و روابط آدمی، خوانشی پدیدارشناسانه از مکان را با تکیه بر اندیشه مارتین هایدگر مدنظر قرار می دهد. هدف آن است تا از مولفه های معماری اثرگذار بر نحوه ی روایت مکان در فیلم نامه «داستان توکیو» برداشتی پدیدارشناسانه ارایه شود، سپس از راه چنین تفسیری مناسبات سوژه با مکان تبیین شود. به دلیل اهمیت نحوه ی توصیف و تجربه مکان، این پژوهش به روش پدیدارشناسی انجام و در بررسی فیلم نامه نیز از روش تحلیل محتوای متن استفاده شده است. نتیجه، بیان گر آن است که در خوانش پدیدارشناسانه از مولفه های کالبدی و غیرکالبدی در توصیف مکان، ویژگی های آن در ارتباط با محیط پیرامون و بستر و زمینه ی قرارگیری اش، زندگی روزمره، فرد و کار و فعالیت های او، اتمسفر طبیعی مکان، تجربه ی بی واسطه و ادراک حسی شنیداری آشکار می شود. در نسبت سوژه با مکان نیز مناسبات متفاوتی چون احساس سکنی گزیدن یا بی خانمانی؛ وابستگی عاطفی (نزدیکی) یا دوری، ناسازگاری و بیگانگی نسبت به مکان؛ تامل بر وضعیت سکونت، تلاش برای تثبیت مکان در تجربه و پیوند درونیات، عواطف، احساسات و خاطرات کاراکترها با مکان قابل درک است. افزون براین، یافته های پژوهش بیان گر آن هستند که مکان ها می توانند به صورت مستقل در تناسب با محتوای روایت مبنی بر تاثیرات مدرنیزه شدن بر فروپاشی روابط خانوادگی نقش داشته و بازتاب این گسست باشند.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی مکان، سوژه و مکان، مارتین هایدگر، فیلم نامه، داستان توکیو
 • کیمیا هدایتی، علی عسگری* صفحات 101-121
  به کارگیری نشانه های تصویری در طراحی و منظره سازی معمارانه ی صحنه در دنیای ابرقهرمانی سری فیلم های «مارول» ضمن خلق مفهومی مکان، پیام هایی استعاره ای و مستتر را در روند یک داستان ماجراجویانه به همراه دارد. این موضوع با توجه به انگاره ها و پنداره های معناگرایانه معماری و توسعه روش های طراحی در دوره ی معاصر توانسته ضمن بیان قدرتمند داستان، پیوستگی مناسبی در پیوند عناصر هویت ساز معماری و صحنه های هویت بخش ابرقهرمانان داستان خود، بیابد. این پژوهش با هدف شناسایی نشانه های تصریحی و تلویحی در پردازش و سنجش تطابق شاخص های مشترک معماری در بناهای مرتبط با ابرقهرمانان داستان و شخصیت پردازی محتوایی فیلم های «دنیای مارول» صورت می پذیرد. به این ترتیب سوال اصلی پژوهش پیرامون چگونگی و سنجش میزان تناسب نشانه های معمارانه در صحنه های داستان با شخصیت پردازی ابرقهرمانان مارول خواهد بود؟ برای این موضوع، روش تحقیق حاضر با ماهیت توصیفی و متکی بر تحلیل محتوا در پارادایمی کیفی- تفسیری و رویه ی نشانه شناسانه ی معنایی و زبان شناسانه، سعی در خوانش معناها، استعاره ها و چگونگی پیوند دلالت در انگاره ها و پنداره های طراحی در ساختمان مسکن و یا مراکز اصلی فعالیتی ابرقهرمانان دنیای مارول خواهد داشت. نتایج نشان می دهند هر ابرقهرمان خلق شده توسط مارول، با شخصیتی منحصربه فرد و با توانایی های به خصوص، مسیر داستانی خود را در پیش می گیرد. در این بیان، متناسب با ویژگی هایی که نویسندگان برای شخصیت های مذکور خلق کرده اند، در عین هم افزایی افراد در کنار هم، مشترکاتی فرمی، کارکردی و مفهومی در پیدایش پنداره های طراحی خانه های ابرقهرمانان مارول و مراکز اصلی فعالیت آن ها دیده می شود. این موضوع متاثر از تفاوت ها و خصوصیت های منحصربه فرد هر شخصیت یا مکان با اشاره به صفت هایی همچون «سبک بال و نترس»، «مشرف و مقتدر در آسمان»، «پنهان و پرقدرت»، «بهینه و کارآمد»، و دارای «قدرت»، «سرعت»، «جسارت»، «انعطاف» و «دارایی از دانش و هوش بالا»، تاحدودی تغییرات داشته و در عین تنوع، دارای هویت به سبب فعالیت های مشترک داستانی شخصیت ها شده است.
  کلیدواژگان: معماری، سینما، کانسپت، نشانه شناسی، دنیای سینمایی مارول
|
 • Hamid Ghasemzadegan Jahromy, Esmail Bani Ardalan *, Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari Pages 8-21
  Creative play is a way to teach and learn based on the universal tendency to play that is found in all humans. One of the appropriate art tools in education is the art of drama. Drama therapy or creative drama is a type of art therapy that has achieved positive results in educational centers and can be used in the educational activities of mentally retarded children. Drama is one of the pillars of the game and due to its various aspects, it can transform many of the students' abilities from ability to action. The present research aims to investigate the effect of creative drama on the recovery and development of creative skills and attitudes of disabled children. The design of the current research is of the type of pre-test and post-test with a control group, which is considered to be applied research from the point of view of the goal. The statistical population includes 180 mentally retarded male and female students of the 5th and 6th grades, of whom 30 people (15 people as control group and 15 people as experimental group) were selected non-randomly from available sampling. The data obtained from the research were analyzed using the method of multivariate covariance and one-way covariance analysis. The findings showed that creative presentation has an effect on perceptual skills in teaching mentally retarded children and exceptional students in schools. Creative presentation has an effect on the ability to learn in teaching mentally retarded children and exceptional students in schools. Creative presentation has an effect on problem solving ability in teaching mentally retarded children and exceptional students in schools. Creative play has an effect on the development of language in teaching mentally retarded children and exceptional students in schools, and therefore knowing the effects of creative play helps solve the educational problems of mentally retarded children so that stronger steps can be taken in improving their situation. Therefore, considering the positive effects of dramatic teaching methods (creative performances) in improving the development of creative skills and attitudes of mentally retarded children, it is useful to include this subject in the educational curriculum.
  Keywords: Educable Mentally Retarded Children, Creative Show, Show Therapy
 • Hooman Ghanbari Ilkhchi, MohammadAli MERATI * Pages 23-41

  Iran and Azerbaijan’s musical traditions benefit from improvisation and the composition of rich melodies, as well as pieces based on the Dastgāhi system in Iran and the Dastgāh/ Mughām in Azerbaijan. "Segāh" as one of the fundamental Modes in Iranian and Azerbaijani Dastgāh/ Mughām music has been explored and compared analytically. In this research, the Gushehs / Shobehs of the Segāh in terms of structural intervals, Tonic(Shāhed),Stop(Ist), altered notes, melodic range, melodic motion, and Modality have been investigated, and also a comparison of subscriptions and differences in their concepts and components have been studied. The results indicate that "Segāh" from the combination of the two words "Se" in the numerical meaning (three) and "Gāh" in the meaning of position is the same in both countries. The melodic range of “Darāmad” in the Iranian Segāh is limited to the modality of Darāmad and the Dastgāh is in an ascending motion. In the three variants of Azerbaijani Segāh, the “Bardāsht” starts from the highest range of each Dastgāh and reaches the main modality with a descending motion. Consequently, the melodic range of the Bardāshts is wider than the Darāmad of the Iranian Segāh. The tonic note or Shāhed in the variants of the Azerbaijani Segāh has been tempered compared to the Iranian Segāh so that the Iranian Segāh emphasizes the neutral third interval (quarter-tone), while in the Segāh of Azerbaijan this interval is the Major third commensurate with the fretting of Azerbaijani music. “Zābol” Gusheh/ Shobeh is a common mode between the two countries with the same melodic pivot and Shāhed, which means the third interval from the shāhed of the Segāh. "Muyeh" as an independent mode is performed in Iranian music with a trichord structure with the melodic pivot concentrating on the notes "C", "D" quarter-tone, and "E" flat, and in Azerbaijan music, as a Gusheh of the "Mayeh-ye- Zābol" Shobeh with the melodic pivot concentrating on the notes "G" flat, "A" flat and "B" Double flat. Also, the "Mokhālef" Gusheh/ Shobeh is prevalent in both musical cultures, with the Shāhed note and the pivot of the sixth interval from the Shāhed of the Segāh. But in Iran and Azerbaijan, it has differences in structure.

  Keywords: Dastgāh, Mughām, Segāh, Zābol, Mokhālef
 • Fatemeh Sadat Jafari *, Shahab Esfandiari, Pedram Rostami, MohammadJavad Goharbakhsh, Hosein Momenian Mula Pages 43-59

  Adaptation is a kind of interpretability of art or a way to be influenced by it in which the artist recreates a new work of art by interpreting another work or following it; in this case traces of the previous works can be seen. Comparative studies of adaptation is a branch of comparative literature that deals with the relations between the two media. Adaptation has a special place in cinema and most of the prominent works in the history of cinema have been adaptations of literary works. The importance of plot and storyline was evident from the first films made and shown by the Lumiere brothers. This research studies the adaptation in cinema using Gerard Genette's theory of hypertext and tries to scrutinize the issue of communication and interaction between two popular media, namely literature and cinema, by examining a recent example of contemporary Iranian cinema and literature. Yadollah Samadi's "Father of the Other" is an adaptation of a novel of the same name written by Parinoush Sanei in the field of fiction with a psychological and educational approach. This study, while drawing upon the theoretical framework of Gerard Genette's views, deals with quantitative and pragmatic changes in the intertextual interaction between the book and the film. The study and categorization of various applied (in terms of motivations, values and visual representation) and quantitative changes (addition of events and characters decreasing or increasing the narrative) shows that the film has facilitated the comprehension of the main work and has been able to establish itself as an independent work by interacting with the original text through eliminating the flaws . In other words, the series of events that were not justified in the chain of cause and effect or were not in line with the plot's progress were logically removed in the film. The most considerable transformation of the film is related to the value and motivational transformations, which is through the change of the mother's outlook and worldview towards her personal and family life and the removal of those moral characteristics of the father's character that are  not in harmony with the film's atmosphere. In conclusion, it can be said that the film is a faithful adaptation of the novel, with the difference that it has proved more sucessful than the book in terms of characterization.

  Keywords: Cinematic Adaptation, Hyper-textuality, Gerard Genette, Father of the Other
 • Masoud Abbasi, Sayid Hossein Meisami * Pages 61-77

  The theoretical foundations of Iranian music, due to the lack of the necessary standards, do not have a comprehensive theoretical basis in the field of the registration of musical sounds. The numerous concepts and terms in this field, based on the oral traditions of Iranian music education, often have not exceeded the level of providing qualitative descriptions of sonic ranges. Identifying and explaining concepts related to the subject of registration, and examining the vocal range of Rāstkuk, as the vocal range of Iranian male singers, are the main issues of this article. Therefore, specifying the position of the range of Rāstkuk in the musical echelon and explaining its subsets sonic range, is the main purpose of this research. This research is fundamental and qualitative and was done in a descriptive-analytical way. The data of this research is based on primary and library sources. The use of Muslim philosophers’ ideas about the separation and classification of perceived phenomena by human has formed the theoretical framework of this paper. The findings of this research show that the results of the research conducted in the field of describing and explaining the term Rāstkuk are not consistent with the realities in the performance of Iranian male singers, and this concept generally represents the gender of singers. Examining the performance tunes of some Iranian male singers, from the three time periods of the late Qājār era, Pahlavi era and the contemporary era, shows that the Rāstkuk range includes four sonic sub-ranges, which are named as the compasses of Rāstkuk-pāein (similar to Bass), Rāstkuk-vasat (similar to Baritone), Rāstkuk-bālā (similar to Tenor), and Rāstkuk-ghis (similar to Alto) in this article. Among them, compasses of Rāstkuk-vasat and Rāstkuk-bālā are used in singing performance and compass of Rāstkuk-pāein in the field of singing education. According to the findings of the article, compass of Rāstkuk-ghis has no use in the contemporary era. Each of the compasses of Rāstkuk range is divided into three separate registers: Bam (down), Miyane (middle) and Owj (up). The register of Bam with an interval of perfect fourth, the register of Miyane with an interval of perfect octave and the register of Owj with an interval of one perfect fifth constitute the maximum limit of a vocal compass from down to up. Among these cases, the register of Miyane is an important interval in the voice of Iranian male singers.

  Keywords: Registration, Rāstkuk, Compass, Register
 • Noushin Sekhavatdoust, Fariba Alborzi *, Amirhossein Amini, Shahabeddin Adel Pages 71-99
  The experience of architectural space and place in cinema takes place in different dimensions. The technical characteristics of the film have been the subject of more research since they are more objective. Nevertheless, there is another dimension in which the experience of a place is reflected in the screenplay's structure through the scene's description and the characters' dialogue. In such a context, regardless of the technical norms and limitations of converting words into cinematic images, the characteristics of places and the relationships between characters and those places are freely and profoundly described and emphasized through words. This research examines the narration of place in the screenplay of “Tokyo Story” by Yasujirō Ozu and Kogo Noda. Because of the centrality of the experience of place, the significance of the subject's (Man) relationship with it, and the narrative's focus on the effects of modernity on human life and relationships, a phenomenological interpretation of place based on Martin Heidegger's philosophy is considered. This article aims to provide a phenomenological comprehension of the architectural elements that influence how the place is narrated in the “Tokyo Story” screenplay and then explain the subject's relationship with the place based on this interpretation. Since it was significant to know how to describe and experience the place, the research was conducted using the phenomenological method, and the screenplay review was also performed using the text content analysis method.In the phenomenological understanding of physical and non-physical components in the description of a place, its characteristics are revealed regarding the surrounding environment and the context of its placement, daily life, people and their work and activities, the natural atmosphere of the place, direct experience, and auditory sensory perception. In the relationship between the subject and the place, also different relations, such as the feeling of dwelling or homelessness; emotional dependence or distance, incompatibility, and alienation towards place; reflecting upon the state of dwelling, attempting to establish the place in the experience, and connecting the inner feelings, emotions, feelings, and memories of the characters with the place are all understandable. Beyond these, the findings of the research show that places can play a role independently in accordance with the content of the narrative regarding the effects of modernization on the disintegration of family relationships and reflect this break.
  Keywords: Phenomenology of Place, Subject, Place, Martin Heidegger, Screenplay, Tokyo Story
 • Kimiya Hedayati, Ali Asgari * Pages 101-121
  Using visual signs in the design and architectural landscaping of the scene in the Marvel cinematic universe creates the concept of the place and brings metaphorical and implicit messages during an adventure story. Considering the semantic concepts and ideas of architecture and the development of design methods in the contemporary period, this topic can create a proper connection between the identity-building elements of architecture and the identity-giving scenes of the superheroes of the story, while expressing the story powerfully. This study was an attempt to identify explicit and implicit signs in processing and measuring the compatibility of common architectural indicators in buildings related to the superheroes of the story and characterizing the content of Marvel cinematic universe. Thus, the primary question of this study is what is the compatibility of architectural signs in story scenes with the characterization of Marvel superheroes?  For this purpose, the present study’s method is descriptive in nature and relies on content analysis in a qualitative-interpretive paradigm and semantic and linguistic semiotics. It tries to read the meanings and metaphors, and the implicit link in the ideas and concepts of design in the housing building or the primary centers of activity in Marvel cinematic universe. The results show that each superhero created by Marvel, with a unique personality and special abilities, takes its own story path. In this regard, based on the characteristics that the writers have created for the afore-mentioned characters, in addition to the synergy of people together, formal, functional, and conceptual commonalities can be seen in the emergence of the design concepts of the houses of Marvel superheroes and their primary activity centers. This issue has been changed to some extent by the differences and the unique characteristics of each character or place by referring to adjectives such as "breeze and brave", "powerful in the sky", "hidden and powerful", "optimal and efficient", and having "power", "speed", "boldness", "flexibility", and "having high knowledge and intelligence". Therefore, while maintaining great diversity, the common activities of the characters have helped form a certain identity.
  Keywords: Architecture, Cinema, concept, Semiotics, Marvel Cinematic Universe