فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 29، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید اخشابی* صفحات 1-18
  مقدمه

  محرک های موسیقی بر احساسات، شناخت و سایر ویژگی های انسان، در سلامتی یا بیماری تاثیر گذارند. امروزه تعداد فزاینده ای از مراکز مراقبت های بهداشتی، امکانات توانبخشی و برنامه های روزانه سالمندان، موسیقی درمانی را به عنوان یک مداخله غیرتهاجمی و پایدار، مفید می شناسند. این مرور سیستماتیک با هدف بررسی کاربردهای موسیقی درمانی در سالمندان انجام پذیرفته است.

  روش

  پژوهش حاضر با هدف مروری نظام مند در زمینه تاثیرات موسیقی درمانی در سالمندان، منطبق بر اصل پریزما و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردید. بدین منظور جستجوی استانداردی در پایگاه های معتبر استنادی، براساس کلید واژه های: موسیقی درمانی، فعالیت موسیقی، سالمندی و درمان غیر دارویی برای سالمندان، در مقالات چاپ شده در بازه زمانی بین سال های2010 تا 2023، انجام شد. پس از غربالگری نهایی متن کامل 19 مقاله استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.

  یافته ها

  براساس تفسیر یافته های کیفی (محتوایی) مقالات مشخص گردید تاثیرات موسیقی درمانی در سالمندان را می توان در سه حوزه اعصاب و روانشناختی، حسی- حرکتی و اجتماعی قرار داد، از طرفی طبق تحلیل متن مقالات دریافتیم روش های مختلف موسیقی درمانی از جمله: آواز خوانی، پخش موسیقی و نواختن ساز، برای ارتقاء سلامت جسمی و روانی، توانبخشی حسی- حرکتی، درمان افسردگی، بهبود کیفیت خواب، کاهش احساس تنهایی، بهبود علایم آلزایمر، بهبود ارتباطات کلامی و همچنین بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان مفید می باشند.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد موسیقی درمانی تاثیرات قابل توجهی در دوره سالمندی دارد. لذا می توان در راستای بهبود و افزایش عملکردهای شناختی، روانشناختی و سلامتی سالمندان با توجه به امکانات فرهنگی- اجتماعی در مراکز درمانی و بهداشتی، توسط متخصصین آموزش دیده بطور موثر و به موقع از مداخلات موسیقی درمانی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: موسیقی درمانی، تحریک حسی ریتمیک، فعالیت موسیقی، مسن، درمان غیر دارویی برای سالمندان، مرور سیستماتیک
 • ناهید طاهریان، جمیله ابوالقاسمی، رقیه نوری، منصوره جمشیدی منش، طاهره دهداری* صفحات 19-30
  مقدمه

  خدمات مراقبت روزانه بزرگسالان یکی از محبوب ترین گزینه های مراقبت طولانی مدت برای سالمندان محسوب می شوند. هدف مطالعه حاضر، تعیین باورهای سالمندان در خصوص منافع و موانع درک شده حضور در این مراکز بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد، که بر روی 194 نفر سالمند بالای 60 سال مراجعه کننده به مراکز مراقبت روزانه از بزرگسالان انجام شد. داده ها توسط پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS و آزمون های تی مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سن سالمندان 9/74 سال  با انحراف معیار 25/7 بود. میانگین نمرات موانع و منافع درک شده شرکت کنندگان به ترتیب 66/57) با انحراف معیار 59/10 و 35/71 (با انحراف معیار 82/11) بود. از نظر اکثریت سالمندان شرکت در این مراکز، منافعی مانند دریافت احساسات مثبت از پرسنل مرکز، افزایش توان بدنی و تقویت عضلات با انجام ورزش ها در مرکز و استفاده از تجارب افراد شبیه به خود آنها را به همراه دارد. نبود وقت برای حضور در مرکز به صورت منظم، کاهش کیفیت خدمات در دوران همه گیری کووید-19 و مشکلات حمل و نقل از منزل تا مرکز، از جمله موانع درک شده برای شرکت در مراکز شناخته شدند. سالمندان بی سواد، منافع درک شده بیشتری از شرکت در این مراکز، نسبت به سالمندان دارای سواد دانشگاهی داشتند (047/0=P). سالمندان مجرد نیز منافع درک شده بیشتری، نسبت به سالمندان متاهل گزارش کردند (001/0>P). افراد غیر شاغل، موانع درک شده کمتری نسبت به افراد شاغل، برای شرکت در این مراکز داشتند (001/0>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به مزایای این مراکز، بررسی دوره ای موانع درک شده سالمندان در این مراکز به رفع آنها کمک کرده و می تواند به افزایش سلامت جسمانی، اجتماعی و روانشناختی این گروه و همچنین مراقبین آنها، کمک نماید.

  کلیدواژگان: مراکز مراقبت روزانه بزرگسالان، موانع، منافع، ادراک
 • ملیحه زمان پور، ذبیح پیرانی*، داوود تقوایی صفحات 31-43
  مقدمه

  ایران در مرحله گذار ساختار سنی قرار گرفته است و  تامین سلامت سالمندان در چندین دهه بعد، از مهم ترین چالش های نظام سلامت خواهد بود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف رابطه سلامت اجتماعی سالمندان بر اساس نگرش های صمیمانه با توجه به نقش واسطه ای احساسات مثبت نسبت به همسر انجام شد.

  روش کار

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی سالمندان شهر تهران در سال 1400 بود. تعداد 298 نفر از جامعه مذکور به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مقیاس نگرش به صمیمیت (آمیدون، کومار و تریدول، 1983)، پرسشنامه سلامت اجتماعی (کییز، 2004) و پرسشنامه احساس مثبت (الیری، فینچام و تورکویتز، 1975) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل مسیر معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس (Amos) تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اثر مستقیم سلامت اجتماعی بر نگرش های صمیمانه به صورت مثبت معنادار است (05/0>P). نتایج حاصل از بررسی نقش میانجی گری احساسات مثبت نسبت به همسر نیز نشان داد که احساسات مثبت نقش میانجی گری معنی داری در رابطه بین نگرش های صمیمانه با سلامت اجتماعی دارد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نگرش های صمیمانه به طور مستقیم، و احساسات مثبت نسبت به همسر به صورت غیرمستقیم بر سلامت اجتماعی سالمندان موثر بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود که مراکز بهداشت روان در بررسی سلامت اجتماعی سالمندان به نگرش های صمیمانه و احساسات مثبت به همسر آنها نیز توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، نگرش های صمیمانه، احساسات مثبت
 • پیمان فریدونی ساریجه، فاطمه نوغانی* صفحات 44-55
  مقدمه

  حافظه، یکی از عملکردهای شناختی اصلی، شناخته شده است که با افزایش سن کاهش می یابد. بازی های جدی برای بهبود حافظه در سالمندان استفاده شده اند. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثربخشی بازی های جدی در بهبود حافظه ی کلامی و غیر کلامی بود.

  روش کار

  تمامی پایگاه های اطلاعاتی بین المللی PubMed، Scopus، Science Direct، ISI، Web of Knowledge و Embase مورد بررسی قرار گرفتند و تا مارس 2023 بر اساس کلیدواژه های مرتبط با اهداف مطالعه جستجو شدند. مطالعه حاضر بر اساس چک لیست PRISMA 2020 انجام شد. میانگین تفاوت ها (فاصله اطمینان 95%) با استفاده از مدل اثر ثابت محاسبه شد. برای انجام فراتحلیل از نرم افزار Stata/MP v.17 استفاده شد.

  یافته ها

  پس از بررسی چکیده 624 مقاله، 105 مقاله برای بررسی متن کامل انتخاب شد که از این تعداد 11 مقاله در فراتحلیل قرار گرفتند. اختلاف میانگین نمره ی حافظه ی کلامی بین گروه بازی جدی و گروه کنترل 40/0 بود (MD, 0.40 95% CI 0.30, 0.50; P>0.001). اختلاف میانگین نمره ی حافظه ی غیر کلامی بین گروه بازی جدی و گروه کنترل 47/0 بود (MD, 0.40 95% CI 0.37, 0.57; P<0.001)

  نتیجه گیری

  بازی های جدی این پتانسیل را دارند که حافظه کلامی، غیرکلامی را در افراد سالمند مبتلا به اختلال شناختی بهبود بخشند. بازی های جدی باید به عنوان مکملی برای مداخلات اثبات شده و ایمن موجود به جای جایگزینی کامل تا زمانی که شواهد قوی تری در دسترس باشد، ارایه شوند.

  کلیدواژگان: حافظه ی کلامی، حافظه ی غیر کلامی، اختلالات شناختی، سالمندان، بازی های جدی
 • عبدالله قنبری تلوکی، منیژه زکی زاده آبکنار*، صدیقه مدانلو، طاهره یعقوبی، احترام السادات ایلالی، سید نورالدین موسوی نسب صفحات 56-66
  مقدمه

  سبک زندگی نامناسب یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز بیماری های مزمن از جمله پرفشاری خون می باشد. سواد سلامت عامل مهمی جهت درک بهتر مردم از مدیریت سلامت خود است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سواد سلامت با سبک زندگی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون می باشد.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده که بر روی 210 نفر از سالمندان مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به درمانگاه های تخصصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران به روش در دسترس و تصادفی ساده انجام گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های سبک زندگی ارتقادهنده سلامت (HPLP2) و سواد سلامت بزر گسالان ایرانی (HELIA) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.

  یافته ها

  میانگین سنی سالمندان 67 سال بود که 8/54 درصد را مردان تشکیل می دادند. نتایج تحلیل اماری نشان داد که 62 درصد نمونه ها دارای سبک زندگی مطلوب و 58 درصد دارای سواد سلامت کافی بودند. سبک زندگی و سواد سلامت مردان نسبت به زنان از میانگین نمرات بالاتری برخوردار بود (0.003>p). در بررسی میانگین نمرات سواد سلامت و سبک زندگی با متغیر های وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، محل سکونت و تعداد دارو های مصرفی ارتباط معناداری مشاهده گردید (0.05>p).  بین متغیرهای سواد سلامت و سبک زندگی همبستگی معنی داری آماری دیده شد (0.001>p).

  نتیحه گیری: 

  افزایش سواد سلامت گام مهمی در ارتقای سبک زندگی می باشد.  انجام مداخلات آموزشی- مشاوره ای جهت بهبود سبک زندگی سالمندان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سبک زندگی، پرفشاری خون، سالمندی
 • پیمان فریدونی ساریجه، محمد یادگاری، عادله قره طغانی*، علی صدرالهی صفحات 67-79
  مقدمه

  رعایت اصول اخلاق در مراقبت از سالمندان توسط پرستاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما میزان رعایت آن در  محیط های بالینی متفاوت است. نگرش پرستاران یکی از عناصر مهم دخیل در آن محسوب می شود.  هدف این مطالعه بررسی بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای مراقبت های بالینی سالمندی در پرستاران بود. 

  روش

  مطالعه توصیفی حاضر، از نوع مقطعی بود که در سال 1397 انجام شد. جامعه پژوهش 183 پرستار  مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی غرب گلستان بود. روش نمونه گیری به صورت سهمیه ای در 3 شهرستان انجام شد. سهمیه ها بر اساس تعداد پرستاران هر بیمارستان متفاوت بود.  ابزار مطالعه شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه ی نگرش سنج به رعایت اصول اخلاقی مراقبت از سالمند بود. .داده ها با نرم افزار SPSS نسخه ی 16، امار توصیفی و آزمون های کای اسکور، اسپیرمن ، فریدمن و رگرسیون رتبه ای در سطح معنی داری05/0>p تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  تعداد 142 نفر (6/77 درصد) از مجموع پرستاران زن بودند. میانگین سن جامعه 1/6 ±3/31 سال و نگرش به رعایت اصول اخلاقی (1/13±4/63) بود (15=IQR). تعداد 158 نفر (3/86 درصد) در سطح نگرش متوسط و بالای رعایت اصول اخلاقی بودند. بالاترین حیطه رعایت اخلاق در نگرش پرستاران بر اساس آزمون فریدمن مربوط به همکاری و همدلی (4/5= Mean Rank) بود. موثرترین حیطه در رعایت اخلاق بر اساس رگرسیون رتبه ای مربوط به خوشرویی و ارزش گذاری بیمار (0001/0=P، 91/5=OR) بود. آزمون کای اسکوار ارتباط معناداری بین رعایت اصول اخلاقی و متغیرهای جنسیت (003/0=P)، تاهل (005/0=P)، بخش محل کار پرستار (013/0=P)، و وضعیت استخدام (001/0=P) نشان داد.

  نتیجه گیری

  مطالعه حاضر میزان متوسط و بالا رعایت اصول اخلاقی پرستاران را در مراقبت از بیماران سالمند نشان داد. میزان رعایت اصول اخلاق مراقبتی را می توان با تدوین سیستم های ارزشیابی، تعدیل فعالیت های غیر ضروری پرستاران، رعایت تناسب جنسیت بیمار و پرستار و محور قرار دادن آموزش بیمار بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: پرستار، اخلاق، بیمارستان، سالمند، مراقبت
 • آریا همدانچی، ایوب نافعی، حمید حمزه زاده، محمدرضا لک پور، فرشته رضایی* صفحات 80-85

  استفاده از هوش مصنوعی در سالمندی به عنوان یکی از اهداف اصلی فناوری های پیشرفته، توانسته است به طور قابل توجهی به بهبود مراقبت های سلامت افراد سالمند کمک کند. این فناوری در تجزیه و تحلیل دقیق داده ها، پیش بینی بیماری ها، ارایه توصیه های بهداشتی شخصی سازی شده، تسهیل در مدیریت داروها، نظارت بر تمرینات، و حتی ایجاد تعاملات اجتماعی با افراد سالمند موفقیت آمیز بوده است. از ارتقاء امنیت و رفاه روحی تا ارایه ابزارهای هوش مصنوعی برای پشتیبانی خانگی و مراقبت های پزشکی، همه این اقدامات باعث شده اند تا هوش مصنوعی در سالمندی به یک پیشرفت جذاب و موثر تبدیل شود.  با این حال، در هنگام استفاده از هوش مصنوعی در سالمندی، مسایلی نیز باید در نظر گرفته شوند، از جمله حفظ حریم شخصی، اخلاقیات در استفاده از داده ها، و مدیریت مناسب اطلاعات. به همین دلیل، توجه به جوانب اخلاقی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی، توسعه هوش مصنوعی در سالمندی نشان دهنده توانایی بزرگ فناوری ها در بهبود زندگی افراد سالمند است و با توجه به رشد جمعیت سالمند در جوامع، این پیشرفت ها به تسهیلات جدیدی برای تحقق سلامت و رفاه افراد در این گروه سنی می انجامد.

  کلیدواژگان: سالمندی، هوش مصنوعی
 • مهدی عزیزی، مریم صالحیان*، اکرم قنبری مقدم، سید رضا مظلوم صفحات 86-95
  مقدمه

  یکی از عوارض و مشکلات متعددی که سالمندان به سبب فرآیند سالمندی تجربه میکنند، وابستگی در فعالیت های روزمره زندگی؛ همچنین کاهش حس امید به علل مختلف نظیر بازنشستگی، تنهایی، انزوا و کاهش مشارکت های فردی و اجتماعی می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر اجرای یک برنامه فعالیتی اوقات فراغت بر فعالیت های روزمره زندگی و امید مردان سالمندان خواهد بود.

  روش کار (خلاصه):

   این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی 60 سالمند در دو گروه آزمون و کنترل در سال 1402 انجام شد. انتخاب واحدهای پژوهش به صورت تصادفی از دو مرکز بهداشتی (شهید صفاری و مرکز آب و برق) شهر مشهد که حایز معیارهای ورود به مطالعه بودند و سلامت شرکت کنندگان هم برای شرکت در مداخله به تایید گروه پزشک مرکز بهداشت رسید، انجام شد.  بدین منظور ابتدا قبل از شروع مداخله پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، استقلال در انجام فعالیت های روزمره بارتل و  امید اشنایدر از نمونه ها یه صورت حضوری و از طریق مصاحبه تکمیل شد. سپس فعالیت های گروهی اوقات فراغت به صورت 8 جلسه، یک نویت در هفته (8 هفته) در سه گروه 10نفره مجزا (برای سهولت در انجام مداخلات)، و هر جلسه به مدت حداقل 45 دقیقه به صورت گروهی برای گروه مداخله اجرا شد. آیتم های مداخله شامل پیاده روی به مدت نیم ساعت، تمرین تعادلی مختص سالمندان به مدت پانزده دقیقه، در پارک های منتخب انجام شد. گروه کنترل فعالیت های فیزیکی معمول انجام شده توسط خودشان و برنامه های احتمالی مرکز بهداشت ذیربط را دریافت کردند. دو هفته پس از اتمام مداخله در هر دو گروه پرسشنامه ها توسط فردی غیر از محقق تکمیل شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS-V25 و آزمون های آماری مربوطه تجزیه و تحلیل و گزارش شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن واحدهای پژوهش، در گروه مداخله 31/3±30/68 و در گروه کنترل 85/2 ±33/68 سال بود. متغیرهای دموگرافیک و اصلی پژوهش، در دو گروه مداخله و کنترل مقایسه و مورد آزمون قرار گرفت و دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک، میزان امید و میزان فعالیت های روزمره زندگی همگن بودند. در مرحله دو هفته پس از مداخله، میانگین و انحراف معیار نمره امید، در گروه مداخله 12/3±36/49 و در گروه کنترل 32/5±96/46 بود. آزمون t مستقل نشان داد که پس از مداخله، نمره امید در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (03/0=P). نمره میانگین فعالیت های روزمره زندگی در مرحله ی پس از مداخله در گروه مداخله 40/4±33/95 و در گروه کنترل 86/5±36/92 بود. آزمون t مستقل نشان داد که پس از مداخله، نمره فعالیت روزمره زندگی در گروه مداخله به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (031/0=P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه به طور کلی حاکی از آن است که فعالیت بدنی سالمندان در اوقات فراغت، میتواند نقش به سزایی در وضعیت فعالیت های روزمره زندگی و امید آنها داشته باشد؛ لذا به برنامه ریزان و مسیولین مربوطه توصیه میشود که زمینه افزایش امکانات را به جهت افزایش سطح استقلال عملکردی و امید سالمندان جامعه، فراهم بنمایند.

  کلیدواژگان: فعالیت بدنی اوقات فراغت، فعالیت روزمره زندگی، امید، سالمندان
|
 • Majid Akhshabi* Pages 1-18
  Introduction

   Musical stimuli affect emotions, cognition, and other human characteristics, in health or disease. Today, an increasing number of healthcare centers, rehabilitation facilities, and daily programs for older adults recognize music therapy as a Non-invasive and sustainable intervention useful intervention. This systematic review was conducted to investigate the applications of music therapy among older adults.

  Methods

  The present study was conducted with the aim of a systematic review of the effects of music therapy on older adults, following the principle of PRISMA and the descriptive-analytical method. For this purpose, a standard search was conducted in reliable reference databases, based on the keywords: music therapy, Music activity, nonpharmacological therapy for Elderly, and elderly, in articles published between 2010 and 2023. After the final screening, the full text of 19 articles was extracted and analyzed.

  Results

   Based on the interpretation of the qualitative findings (content) of the articles, it was determined that the effects of music therapy on older adults can be placed in three areas: neurological and psychological, sensory-motor, and social. Singing, playing music, and playing instruments are useful for improving physical and mental health, sensory-motor rehabilitation, treating depression, improving sleep quality, reducing feelings of loneliness, improving Alzheimer's symptoms, improving verbal communication, and also improving the quality of life of older adults.

  Conclusion

   The present study showed that music therapy has significant effects in old age. Therefore, to improve and increase the cognitive, psychological, and health functions of older adults, taking into account the cultural and social facilities in medical and health centers, music therapy interventions can be effectively and timely used by trained professionals.

  Keywords: Music therapy, rhythmic sensory stimulation, Music activity, Elderly, nonpharmacological therapy for Elderly, Systematic Review
 • Naheed Taherian, Jamileh Abolghasemi, Roghayeh Nouri, Mansoureh Jamshidimanesh, Tahereh Dehdari* Pages 19-30
  Introduction

  Adult day services are one of the more popular long-term care options for older adults. The aim of this study was to determine the beliefs of the elderly regarding the perceived benefits and barriers of participation in adult day care centers in Tehran.

  Method

  In this cross-sectional study (descriptive- analytical type), 194 older adults who referred to adult day care centers were selected by consensus method. The data was collected by a research-made questionnaire. Finally, the data was analyzed by SPSS software and t-test, Pearson correlation coefficient and one-way ANOVA tests.

  Results

  The average age of the elderly studied was 74.9 years (SD=7.25). The mean scores of the perceived barriers and perceived benefits to participation in centers were 57.66 (SD= 10.59) and 71.35 (SD= 11.82) respectively. The majority of the elderly believed that participating in centers had some benefits such as receiving positive feelings from the center personnel, increasing physical strength and strengthening muscles by doing sports in the center and using the experiences of people similar to them. The lack of time to attend the center regularly, the low quality of services during to COVID-19 pandemic and the problems of transportation from home to the center were recognized as barriers to participating in adult day care centers. Illiterate participants had more perceived advantages than participants with university education degree (P=0.047). Single participants had more advantages for participating in centers than married participants (P<0.001). In addition, unemployed participants (currently) had fewer barriers to participate in adult day care centers than employed participants (P<0.001).

  Conclusion

  According to the advantages of these centers, periodic identification of the perceived barriers of the participation in these centers and try to remove them may help to increase the physical, social and psychological health of this group as well as their caregivers.

  Keywords: Adult day care centers, barriers, benefits, perception
 • Maleehe Zamanpour, Zabih Pirani*, Davood Taqvai Pages 31-43
  Introduction

  Iran is in the transition phase of the age structure, and ensuring the health of the elderly in the next several decades will be one of the most critical challenges of the health system. The present study aimed the relationship between social wellbeing of Elderly based on intimate attitudes with mediating role of positive feelings towards spouse.

  Methods

  The present study was descriptive- correlation. The statistical population included all elderly in Tehran in 2021. 298 people from this community were selected by available sampling method and, they answered the questionnaires of Intimacy Attitude Scale (Amidon, Kumar & Treadwell, 1983), Social Well-Being Questionnaire (Keyes, 2004), and Positive Feelings Questionnaire (O'Leary, Fincham & Turkewitz, 1975). Data were analyzed using path analysis of structural equation and by Amos software.

  Results

  The findings showed that direct effect social wellbeing on intimate attitudes is significant (P <0.05). The results of the mediating role of positive feelings towards spouse also showed that positive feelings have a significant mediating role between intimate attitudes with social wellbeing (P <0.05).

  Conclusions

  The results of this study showed that the intimate attitudes directly, and positive feelings towards spouse indirectly has been effective on the social wellbeing of elderly. Therefore, it is suggested that mental health clinics pay attention to intimate attitudes and positive feelings towards spouse in review elderly's social wellbeing.

  Keywords: Social Wellbeing, Intimate Attitudes, Positive Feelings towards Spouse
 • Peiman Fereidouni Sarijeh, Fatemeh Noghani* Pages 44-55
  Introduction

  Memory, one of the main cognitive functions, is known to decline with age. Serious games have been used to improve memory in the elderly. The Purpose of this study was to evaluate the effectiveness of serious games in improving verbal and non-verbal memory.

  Methods

  All international databases of PubMed, Scopus, Science Direct, ISI, Web of Knowledge and Embase were reviewed and searched based on keywords related to the study objectives until March 2023. The Present study was conducted based on the PRISMA 2020 checklist and Google Scholar search engine was also used to find related articles. Mean differences (95% confidence interval) were calculated using fixed effect model. Stata/MP v.17 software was used to perform meta-analysis

  Result

  After reviewing the abstracts of 624 articles, 105 articles were selected for full text review, of which 11 articles were included in the meta-analysis. The difference in the mean verbal memory score between the serious game group and the control group was 0.40 (MD, 0.40, 95% CI 0.30, 0.50; P>0.001). The difference in the average non-verbal memory score between the serious game group and the control group was 0.47 (MD, 0.40, 95% CI 0.37, 0.57; P<0.001).

  Conclusion

  Serious games have the Potential to improve verbal and non-verbal memory in elderly People with cognitive impairment. Serious games should be offered as an adjunct to existing Proven and safe interventions rather than a complete replacement until stronger evidence is available.

  Keywords: verbal memory, non-verbal memory, cognitive disorders, elderly, serious games
 • Abdullah Ghanbari Taluki, Manijeh Zakizadeh Abkenar*, Sedigheh Modanloo, Tahereh Yaghoubi, Ehteram Sadat Ilali, Seyed Noureddin Mousavi Nasab Pages 56-66
  Introduction

   Improper lifestyle is one of the influential factors in the occurrence of chronic diseases, including high blood pressure. Health literacy is an important factor for people to better understand their health management. The purpose of this study is to investigate the relationship between health literacy and lifestyle in the elderly with hypertension.

  Methods

   The present study was a descriptive-analytical study that was conducted on 210 elderly people with hypertension who referred to specialized clinics under Mazandaran University of Medical Sciences using a simple random method. The tools of data collection were health promoting lifestyle questionnaires (HPLP2) and health literacy of Iranian cattle (HELIA). Data analysis was done with SPSS version 23 software and Pearson correlation and regression tests.

  Results

  The average age of the elderly was 67 years, of which 54.8% were men. The results of statistical analysis showed that 62% of the samples had a favorable lifestyle and 58% had sufficient health literacy. Men's lifestyle and health literacy had higher average scores than women (p<0.003). In the examination of the average scores of health literacy and lifestyle, a significant relationship was observed with the variables of employment status, education level, place of residence and the number of drugs consumed (p<0.05). A statistically significant correlation was seen between the variables of health literacy and lifestyle (p>0.001).

  Conclusion

  Increasing health literacy is an important step in improving lifestyle. It seems necessary to carry out educational-counseling interventions to improve the lifestyle of the elderly

  Keywords: Health Literacy, Lifestyle, Hypertension, Elderly
 • Peiman Fereidouni Sarijeh, Mohammad Yadegari, Adeleh Gharathghani*, Ali Sadrollahi Pages 67-79
  Introduction

  Aging care ethics by nurses have a particular importance, but its extent is different in clinical nurses. The aim of this study was to examine ethics in nurses care of elderly patients in the western Golestan province.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2017. The study population consisted of 183 nurses working in centers sheltered western Golestan University of Medical Sciences that took care of elderly patients. Quota sampling method was performed in 3 cities. Quotas on the number of nurses in each hospital were different. Data collection tools included demographic information and questionnaire for the Ethical Treatment of elderly care. Data were analyzed with SPSS version 16, descriptive statistics, chi-square test, and Spearman, Friedman and ordinal regression with the significant level of p< 0.05.

  Results

  Total number of 142 cases (77.6%) nurses was female. The average ethics was 63.4±13.1 (IQR=15). The 158 individuals (86.3%) were in the moderate and high level of ethics. Cooperation and empathy (Mean Rank=5.4) had the highest area of ethics based on the Friedman test. Kindness and valuating the patient aspect (P=0.0001, OR=5.91) had the most effective areas in ethics based on ordinal regression. A Chi-square test showed the significant relationship between ethics and gender (P=0.003), marital status (P=0.005), the nurses ward (P=0.013), and employment (P=0.001).

  Conclusion

  The study showed that the ethics of nurses in the care of elderly patients was moderate and high. The ethics of care can be improved by developing evaluation systems, moderating non-essential activities of nurses, gender proportionality between patients and nurses and focusing on patient education.

  Keywords: Nurse, Ethic, Aging, Care
 • Arya Hamedanchi, Ayuob Nafei, Hamid Hamzezadeh, Mohammadreza Lakpour, Feresshteh Rezaie* Pages 80-85

  As one of the important goals of advanced technologies, the application of artificial intelligence (AI) in aging has managed to significantly improve the healthcare for older adults. This technology has been successful in precise data analysis, prognosis of diseases, providing individualized health recommendations, facilitating medication management, monitoring exercises, and even implementing social interactions for older adults. Thanks to great achievements, ranging from promoting safety to presenting tools for domestic support and medical care, AI has turned into an attractive and effective technology in aging. Nevertheless, using AI in aging, some specific issues such as privacy protection, ethics in the employment of data, and appropriate management of information should be taken to account. Hence, paying attention to the ethical and humanitarian aspects carries immense weight. In general terms, the development of AI in the field of aging, demonstrates the noticeable capacity of technology to improve older adults׳ lives. Given the rise in elderly population, these innovations will lead to the provision of better facilities in the service of older adults’ health and welfare. 

  Keywords: Artificial intelligence, ageing
 • Mahdi Azizi, Maryam Salehian*, Akram Ghanbarimoghadam, Seyedreza Mazloom Pages 86-95
  Introduction

  One of the many complications and problems that the elderly experience due to the aging process is dependency in activities of daily living and also a decrease in the sense of hope. The purpose of this research was to determine the effect of leisure time physical activity program on activities of daily living and hope in the elderly.

  Methodology

  This study is a randomized clinical trial type intervention on 60 elderly people randomly selected from two health centers in Mashhad who met the inclusion criteria and the health of the participants to participate in the intervention was approved by the medical group of the health center. It was done. For this purpose, first, before the intervention, questionnaires of demographic information, independence in performing daily activities of Barthel and Snyder hope scale were completed from the samples in person and through interviews.Then group leisure activities were performed in 8 sessions, once a week (8 weeks), and each session lasted at least 45 minutes. Two weeks after the completion of the intervention in the experimental group, questionnaires were completed by someone other than the researcher in both groups. The collected data was analyzed and reported using SPSS-V25 software and relevant statistical tests.

  Findings

  The mean and standard deviation of the age of the research units in the intervention group was 68.30 ± 3.31 and in the control group was 68.33 ± 2.85 years. The demographic and main variables of the study were compared and tested in the two intervention and control groups, and the two groups were homogeneous in terms of demographic variables, the amount of hope and the amount of activities of daily living.In the post-intervention stage, the mean and standard deviation of the hope score in the intervention group was 49.36±3.12 and in the control group was 46.96±5.32. The independent t-test showed that after the intervention, the hope score in theintervention group was significantly higher than the control group (P=0.03). The average score of activities of daily living in the post-intervention phase was 95.33 ± 4.40 in the intervention group and 92.36 ± 5.86 in the control group. The independent t-test showed that after the intervention, the score of activities of daily living in the intervention group was significantly higher than the control group (P=0.031).

  Conclusion

  The results of this study generally indicate that the physical activities of the elderly in their free time can play a significant role in the state of their activities of daily living and hope, therefore, it is recommended to the relevant planners and officials to provide The facilities increase the level of functional independence and hope among the elderly in the community.

  Keywords: leisure time physical activities, activities of daily living, hope, elderly