فهرست مطالب

نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی
سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 45، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/19
 • تعداد عناوین: 9
|
 • رضا سلیقه زاده*، رضا موسائی، بهنام پدرام صفحات 1-10

  بیماری های میگو یکی از محدودیت های عمده برای افزایش تولید میگو هستند و عامل بیماری لکه سفید مهم ترین ویروس بیماری زا در میگوها می باشد که سبب بروز خسارت جبران ناپذیری به صنعت پرورش میگو شده است. از این رو هدف از انجام مطالعه حاضر، ردیابی ویروس لکه سفید در منابع وحشی سایت پرورش میگوی بویرات استان بوشهر بود. مطالعه حاضر در مجتمع پرورش میگوی بویرات استان بوشهر با نمونه برداری از منابع وحشی در مراحل آماده سازی، پرورش و برداشت از استخرها انجام شد. از 20 نمونه منبع وحشی جمع آوری شده شامل سه نمونه میگوی هرز، یک نمونه ماهی حسون، یک نمونه ماهی گمگام، ده نمونه خرچنگ گلی، دو نمونه خرچنگ آبی و دو نمونه پست لارو میگوی وانامی استخراج DNA صورت پذیرفت و تشخیص ویروس لکه سفید با آزمایش PCR انجام گردید. نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشترین موارد مثبت به ترتیب مربوط به مرحله پرورش (3/83 درصد) و مرحله برداشت (6/28 درصد) بود و در مرحله آماده سازی فراوانی بیماری صفر درصد بود. در مجموع 35 درصد موارد (میگوی هرز، خرچنگ آبی کوچک و خرچنگ گلی کوچک) به بیماری لکه سفید آلوده بودند. بیشترین فراوانی آلودگی به ویروس مذکور به ترتیب در میگوی هرز (100 درصد)، خرچنگ آبی کوچک (100 درصد)، و خرچنگ گلی کوچک (3/33 درصد) بود. در مجموع بین تمامی گونه های مورد مطالعه، 25 درصد آلودگی به بیماری لکه سفید مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده در مطالعه حاضر، جهت جلوگیری از آلودگی در استخرهای پرورش میگو استفاده از روش های مدیریتی مختلف جهت جلوگیری از ورود منابع وحشی به استخرها توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بیماری لکه سفید، میگوی وانامی، بویرات، منابع وحشی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • سامان مهدوی* صفحات 11-18

  باکتری پسودوموناس آیروژینوزا از مهمترین پاتوژن های فرصت طلب بوده که موجب بروز ورم پستان های تحت بالینی مقاوم به درمان در گاوهای شیری می باشد. بررسی الگوی ژنتیکی ایزوله ها، در مدیریت عفونت های ناشی از این باکتری ضروری است. هدف از این مطالعه، بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های سودوموناس آیروژینوزا بدست آمده از موارد ورم پستان گاو در شهر تبریز بود. در این مطالعه توصیفی مقطعی، از 200 راس گاو مبتلا به ورم پستان در گاوداری های شهر تبریز نمونه گیری انجام شد. پس از انجام آزمایشات بیوشیمیایی اختصاصی و رنگ آمیزی، موارد مثبت جهت آزمایشات مولکولی مورد استفاده قرار گرفتند. از مجموع 200 مورد گاو مبتلا به ورم پستان، 90 ایزوله (%45) پسودوموناس آیروژینوزا شناسایی شد. نتایج حاصل از RAPD-PCR نشان داد که 80 ایزوله (9/%88) از نمونه های تحت مطالعه، با هر دو پرایمر مورد استفاده، قابل تایپ بودند و 10 ایزوله (%10) با پرایمرهای مورد استفاده تایپ نشدند. ایزوله های تایپ شده در 14گروه مجزا قرار داشتند و هر کدام حاوی چندین نمونه پسودوموناس آیروژینوزا بودند. گروه های I و VII بیشترین ایزوله را داشتند و گروه های IX، X و XII دارای کمترین ایزوله بودند. نتایج نشان داد که RAPD-PCR، روش ابزار ژنوتیپ بندی با قدرت افتراق بالا در مطالعات اپیدمیولوژی و پلی مورفیسم سویه های پسودوموناس آیروژینوزا می باشد. با توجه به داده های این مطالعه، کنترل منابع عفونت در ورم پستان ناشی از این باکتری، جهت کنترل و پیشگیری از انتقال این باکتری تاکید می شود.

  کلیدواژگان: پسودوموناس آئروژینوزا، ورم پستان گاو، RAPD-PCR
 • سپیده حق نظری، پژواک خاکی*، سهیلا مرادی بیدهندی، مجید اسمعیلی زاد، مجید تبیانیان صفحات 19-30

  لپتوسپیروزیس یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوانات می باشد که توسط لپتوسپیراهای بیماریزا ایجاد می گردد. FLaB2 پروتیین تاژک پری پلاسمی می باشد که در طی عفونت در میزبان بیان می شوند. این پروتیین در بین تمام سرووارهای بیماریزای لپتوسپیرا حفظ شده است. هدف از این تحقیق بررسی مولکولی ژن کد کننده فلاژلین flaB2 به روش PCR در سرووارهای بیماریزای لپتوسپیرا در ایران می باشد. در این تحقیق 20 سرووار بیماریزا و دو سرووار غیر بیماریزای لپتوسپیرا استفاده گردید. 22 سرووار فوق در محیط کشت اختصاصی EMJH کشت داده شدند و DNA ژنومیک با استفاده از روش استاندارد فنل کلروفرم تخلیص گردید. جهت تکثیر ژن flaB2 پرایمرهای اختصاصی طراحی و حساسیت و ویژگی آن در PCR مورد بررسی قرار گرفت. نتایج PCR روی ژن flaB2 با تولید قطعه ای به طول 1050 جفت باز نشان داد که در همه 20 سرووار بیماری زای لپتوسپیرا ژن flaB2 وجود دارد، این ژن در لپتوسپیراهای غیربیماریزای L. biflexa مشاهده نگردید. یافته ها نشان می دهد که ژن کدکننده flaB2 فقط در سرووارهای بیماری زا وجود دارد. بنابراین شناسایی مولکولی ژن flaB2 برای تشخیص سرووارهای بیماری زا از غیربیماری زا لپتوسپیرا از اهمیت بالایی برخوردار است. 

  کلیدواژگان: لپتوسپیروزیس، لپتوسپیرا، سرووار، flaB2، PCR
 • فاطمه زهرا غریب، حسین امیرسلیمانی، عیسی غلامپور عزیزی* صفحات 31-37

  درماتوفیت ها به عنوان عوامل قارچی که اغلب ضایعات پوستی ایجاد می کنند، شناخته می شوند. آسیب های ناشی از درماتوفیتوزیس می تواند برای حیوانات و صاحبان آن ها ناخوشایند باشد. عوامل درماتوفیتی می توانند انسان دوست، حیوان دوست و خاک دوست باشند. در این مطالعه به بررسی شیوع این بیماری در سگ های شهرستان بابلسر پرداخته شد. بدین منظور، طی مدت 6 ماه از صد قلاده سگ ارجاعی به کلینیک های سطح شهر نمونه برداری گردید که پس از کشت و مشاهده میکروسکوپی، میزان آلودگی با عوامل درماتوفیتی 13% تعیین شد. شایع ترین عامل درماتوفیت، میکروسپوروم کنیس با 61% آلودگی بود که به شکل معنی داری (P<0.05) بیشتر از سایر عوامل درماتوفیتوزیس مشاهده شد. سایر درماتوفیت های جداشده شامل میکروسپوروم جیپسیوم، میکروسپوروم نانوم و تریکوفایتون وروکوزوم بودند. همچنین میزان ابتلاء در سگ های بالای یک سال، به شکل معنی داری دو برابر بوده است (P<0.05) اما اختلاف معنی داری از نظر آلودگی بین دو جنس مشاهده نشد. نهایتا میزان آلودگی در شهرستان بابلسر نسبت به پژوهش های قبلی که میزان شیوع عوامل درماتوفیت را بررسی کرده بودند، در سطح پایین تری بوده اما با این حال، رعایت نکات بهداشتی و مراقبت های بیشتر از حیوان در تمامی سنین، توصیه می شود. با کاهش آلودگی و عفونت درماتوفیت در دام های اهلی می توان به کنترل این عفونت در جوامع انسانی امیدوار بود.

  کلیدواژگان: درماتوفیت ه، میکروسپوروم کنیس، سگ، بابلسر
 • محمدصالح متقی، مجید محمدصادق*، مرتضی گرجی دوز صفحات 38-50

  به منظور تعیین شیوع سرواپیدمیولوژیک نیوسپورا کنینوم در گرمسار از 72 گله بزرگ گاو شیری در شهرستان گرمسار(حدودا 10 درصد از کل مزارع دامپروری این شهرستان) نمونه شیر مخزن برای انجام آزمایش ELISA (الایزا) تهیه شد. همچنین از 11 قلاده سگ متعلق به گله های با نتایج الایزا مثبت خونگیری بعمل آمد و به آزمایشگاه ارسال شد تا به وسیله کیت الایزا مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در 55 دامپروری (%4/75 نتایج آزمایش الایزا مثبت شد. در میان 11 قلاده سگ گله های آزمایش شده با الایزای سرم خون نمونه 9 قلاده نتایج مثبت نشان دادند. در میان 11 قلاده سگ گله آزمایش شده با الایزای سرم خون ، نمونه 9 قلاده نتیجه مثبت نشان داد. منطقه جغرافیایی، تعداد گاوهای گله، زایمان تا آبستنی، میزان گیرایی تلقیح و درصد دام آبستن در گله در بین گله های آلوده و سالم تفاوتی نداشت (P>0.05). میانه تعداد گوساله های ماده در گله های الایزا منفی 2 راس و در الایزا مثبت 3 راس بود (P=0.01). همچنین میانه تولید شیر هر گاو در گله های منفی 8/27 کیلوگرم و در گله های مثبت 9/26 کیلوگرم بود (P=0.026) . میان حضور سگ در گله و مثبت بودن نتیجه مثبت آزمایش الایزای شیر مخزن گله ارتباط معنی دار یافت شد. (P=0.00, r=0.47). از این تحقیق نتیجه گیری شد در شهرستان گرمسار %4/75 از مخازن شیر گله های بررسی شده نتیجه الایزای مثبت داشتند و میزان تولید شیر در این گله ها کمتر و حضور سگ بیشتر بود.

  کلیدواژگان: نئوسپورا کنینوم، الایزا، گاو شیری، گرمسار
 • داریوش آزادیخواه*، علی رهبر صفحات 51-59

  بیماری های انگلی در سیستم های طبیعی و پرورشی ماهی همواره مشکلات فراوانی را برای صاحبان مزارع به همراه داشته است. یکی از شایع ترین بیماری های انگلی در ماهیان آلودگی به انگل چشمی دیپلوستوموم اسپاتاسیوم در منابع طبیعی و مزارع پرورش می باشد. این انگل جزو انگل های دو میزبانه بوده و چرخه زندگی پیچیده ای داشته و در ماهیان آب های شیرین در سراسر دنیا بسیار شایع می باشد. شکل عفونی و بیماریزای این انگل با آلوده کردن چشم ماهیان ایجاد آب مروارید می کند که بعد از بروز بیماری مشکلات متعددی را برای ماهیان ایجاد می کند. در این بررسی آلودگی به متاسرکر انگل دیپلوستوموم اسپاتاسیوم 60 نمونه از ماهیان صید شده از دریاچه سد بوکان استان آذربایجان غربی از بهار تا زمستان 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که 3/43 درصد ماهیان (26 ماهی) به این انگل آلوده بودند که این حاکی از آلودگی بالای ماهیان این منبع آبی دارد. میانگین شدت آلودگی در ماهیان 56/1±47/9 بوده و تعداد متاسرکر انگل در چشم ماهیان بین 14-1 عدد بود. از لحاظ آماری بین شدت آلودگی دیپلوستوموم اسپاتاسیوم درفصول مختلف سال ارتباط معنی داری مشاهده گردید(p<0.05) و مقایسه فصول نشان داد که بیشترین میزان آلودگی با 3/73 درصد آلودگی در فصل تابستان و کمترین میزان با 3/3 درصد در زمستان بود.

  کلیدواژگان: دیپلوستوموم اسپاتاسئوم، ماهی، سد بوکان
 • بهاره رحیمیان ظریف*، زهرا کامیابی، منصور بیات صفحات 60-74

  شناسایی ترکیب های ضد میکروبی جدید، راهی برای مقابله با گسترش روز افزون مقاومت باکتری ها است که رنگدانه های باکتریایی، یکی از ترکیب های ضد میکروبی می باشند. بیشترین عامل ایجاد عفونتهای مقاوم به درمان در انسان و حیوان، باکتریهایی مثل سودوموناس آیروژینوزا و آسینتوباکتر می باشد. هدف از انجام این تحقیق، مقایسه خاصیت آنتی باکتریایی پیگمان پرودیجیوزین از باکتری سراشیا مارسسنس و پیگمان کاروتنوییدی رودوترولا گلوتینیس، بر روی سودوموناس آیروژینوزا و آسنیتوباکتر، می باشد. بعد از جداسازی باکتریها و شناسایی با استفاده از تستهای افتراقی، استخراج پیگمان سراشیا مارسسنس (PTCC:1111) و رودوترولا (5256PTCC:)، از طریق کروماتوگرافی صورت گرفت. جهت ارزیابی اثر رقت های مختلف پیگمان ها بر روی باکتری ها از میکروپلیت های 96 خانه ای استریل استفاده شد و حداقل غلظت ممانعت کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی(MBC) به روش میکرو دایلوشن براث تعیین شد. چاهک گذاری با حجم های مختلف از رنگدانه ها صورت گرفت. از 50 نمونه گرفته شده، 26 نمونه لحاظ وجود دوباکتری مثبت شدند که همگی آنها نسبت به آنتی بیوتیک کولیستین حساس و نسبت به آنتی بیوتیک های جنتامایسین، ایمی پنم، سفتازیدیم، آمیکاسین و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. پس از تاثیر هر دو رنگدانه برروی سودوموناس آیروژینوزا بیشترین MBC مشاهده شده 25 میکرولیتر ، و پس از تاثیر رنگدانه پرودیجیوزین بر روی باکتری آسنیتوباکتر ، بیشترین MBC، 25/6 میکرولیتر و این مقدار برای رنگدانه کاروتنوییدی 25 میکرولیتر بوده است. در چاهک گذاری نیز بیشترین میانگین قطر هاله عدم رشد مربوط به دو رنگدانه بر علیه این دو باکتری، در حجم 200 میکرولیتر مشاهده شد.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، آسینتوباکتر، پرودیجیوزین، سراشیا مارسسنس، رودوترولا
 • پیمان کیهانی*، پرتو رییسی، ابراهیم رحیمی صفحات 75-87

  آفلاتوکسین ها سموم طبیعی می باشند که انواع مختلفی از غذای انسان و حیوانات را آلوده می کنند و باعث تهدید سلامت انسان و دام می گردند. هدف از این مطالعه بررسی وجود افلاتوکسین B1 در غذای خشک سگ و گربه عرضه شده در استان اصفهان به روش الایزا بود. بدین منظور با مراجعه با پت شاپ های شهرستان اصفهان 48 نمونه خوراک سگ از 12 برند و 48 نمونه از 12 برند خوراک گربه جمع آوری گردید. از هر برند مقدار 200 گرم نمونه یکنواخت شده برداشته و به آزمایشگاه انتقال داده شد و مطابق دستورالعمل کیت آماده تجاری AFB1 شرکت سازنده (Euroclone, Italy) آزمون شد. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که در تمامی نمونه های بررسی شده حضور آفلاتوکسین B1 با دامنه ی غلظت 24 تا 38 نانوگرم بر گرم قابل تشخیص بود و تمامی برندها مقدار بالاتری از حد مجاز آفلاتوکسین (ng/g20) را از خود نشان دادند. در میان برندهای غذای سگ، اختلاف معناداری بین برندهای خارجی و داخلی در میزان افلاتوکسین مشاهده نگردید اما در مقایسه میزان آفلاتوکسین برندهای خارجی و داخلی گربه مشاهده گردید که میزان آن در برندهای داخلی بیشتر از برندهای خارجی می باشد. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، ازآنجایی که این مایکوتوکسین سلامت حیوانات را متاثر می سازد و سبب بروز اختلالات جدی در آن ها می گردد و با توجه به اینکه در تمامی برندهای بررسی شده در این مطالعه میزان آن از حد مجاز بالاتر بوده است، نظارت دایمی برای آفلاتوکسین B1 توسط صنایع تولیدکننده خوراک سگ و گربه و همچنین کنترل واردات خوراک ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آفلاتوکسین B1، غذای سگ و گربه، الایزا
 • مجید غلامی آهنگران*، امیرحسین آقاخانی لنبانی، راضیه فرهنگ اصفهانی، آسیه احمدی صفحات 88-101

  تلفات جنینی در شترمرغ می تواند باعث کاهش سودآوری صنعت پرورش شترمرغ شود. عوامل زیادی در کاهش جوجه درآوری نقش دارند. در این میان عوامل عفونی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. در بین عوامل عفونی نقش کلبسیلا در تلفات جنینی و به ویژه در شترمرغ کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. لذا در مطالعه اخیر 200 نمونه سواب از جنین های تلف شده شترمرغ جمع آوری شد و با روش های میکروبیولوژی و بیوشیمیایی به شناسایی موارد آلوده به کلبسیلا پرداخته شد. سپس با روش PCR با پرایمرهای اختصاصی به شناسایی و تعیین گونه کلبسیلا و ژن حدت magA پرداخته شد. نتایج نشان داد از مجموع 200 نمونه سوآب جمع آوری شده 60 مورد آلوده به عوامل عفونی باکتری های گرم منفی (30%) بودند و از مجموع موارد آلوده به باکتری های گرم منفی 20 مورد آلوده به کلبسیلا تشخیص داده شد (33%). از مجموع موارد آلوده به کلبسیلا 15 مورد گونه نومونیا (75%) و 5 مورد گونه اکسی توکا (25%) شناسایی شد. هیچ کدام از سویه های کلبسیلا حامل ژن magA نبودند. در این مطالعه سویه های کلبسیلا بیشترین حساسیت را نسبت به ایمیپنم (100%) و بیشترین مقاومت را نسبت به انروفلوکساسین (70%) نشان دادند. بطور کلی، با توجه به آلودگی جنین های تلف شده به کلبسیلا به نظر می رسد این باکتری سهم 10 درصدی در تلفات جنینی شترمرغ داشته باشد لذا جلوگیری از آلودگی های سطحی و رعایت اصول ضدعفونی در جوجه کشی شترمرغ در کاهش تلفات جنینی ناشی از آلودگی های سطحی و از جمله کلبسیلا نقش عمده ای دارد.

  کلیدواژگان: تلفات جنینی، شترمرغ، کلبسیلا، PCR
|
 • Reza Mousaei, Reza Salighehzadeh *, Behnam Pedram Pages 1-10

  Shrimp diseases are one of the major limitations for increasing shrimp production, and the cause of white spot disease is the most important pathogenic virus in shrimps, which causes irreparable damage to the shrimp farming industry. Therefore, the purpose of the present study was to trace the white spot virus in wild sources at the Boyrat shrimp breeding site in Bushehr province. The present study was performed in Boyrat shrimp breeding complex of Bushehr province by sampling of wild resources. DNA was extracted from 20 samples of wild resources collected included: three samples of Metapenaeus ensis, one sample of Saurida tumbil, one sample of Terapon puta, ten samples of mud crab, two samples of blue crab and two samples of Litopenaus vannamei post larvae during preparation, grow out and harvesting from ponds and white spot virus was detected with PCR test. The results obtained in the present study indicated that the most positive cases are related to grow out stage (83.3 %) and harvesting stage (28.6 %) and in the preparation phase, the frequency of the disease was 0%. In total, 35% of cases (Metapenaeus ensis, small blue crab and small mud crab) were infected with white spot disease in all cases. The highest frequency of infection with the mentioned virus was in Metapenaeus ensis (100 %), small blue crab (100 %), and small mud crab (33.3 %), respectively. In total, among all studied species, 25% infection with white spot disease was observed. According to the results obtained in the present study, in order to prevent pollution in shrimp ponds, it is recommended to use different management methods to prevent wild sources from entering the ponds.

  Keywords: White Spot Disease, Litopenaus vannamei, Boyrat, wild sources, PCR
 • Saman Mahdavi* Pages 11-18

  Pseudomonas aeruginosa is an important opportunistic pathogen that causes subclinical mastitis resistant to treatment in lactating dairy cows. Examination of the genetic pattern of isolates is necessary for the management of infections caused by this bacterium. The aim of this study was to investigate the genetic diversity of Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from bovine mastitis in Tabriz city. In this cross-sectional descriptive study, sampling was done from 200 cows suffering from mastitis in cattle farms in Tabriz city. After performing specific biochemical tests and staining, positive cases were used for molecular tests. From a total of 200 cases of cows suffering from mastitis, 90 isolates (45%) of Pseudomonas aeruginosa were identified. The results of RAPD-PCR showed that 80 isolates (88.9%) of the studied samples could be typed with the primer used, and 10 isolates (10%) were not typed. The typed isolates were in 14 distinct groups and each one contained several samples of Pseudomonas aeruginosa. Groups I and VII harboured the most isolates and groups IX, X and XII contained the least isolates. Based on the results, RAPD-PCR technique was found as a useful tool to investigate the genetic variation for P. aeruginosa strains. This technique is a rapid and low cost genotypic method with high discriminatory power. According to the results of this study, it is emphasized to control the sources of infection in mastitis caused by P. aeruginosa, in order to control and prevent the transmission of this bacterium.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Bovine mastitis, RAPD-PCR
 • Sepideh Haghnazari, Pejvak khaki *, Soheila Moradi Bidhendi, Majid Esmaelizad, Majid Tebianian Pages 19-30

  Leptospirosis is a common zoonotic infectious disease, that cause by pathogenic Leptospires. FlaB2 is a periplasmic flagellum protein that is expressed during infection in the host. This protein is conserved among all pathogenic Leptospiral serovars. The aims of this study was molecular evalution of the gene encoding FlaB2 protein by PCR method in pathogenic Leptospira serovars in Iran. In this study, 20 pathogenic Leptospira serovars and two nonpathogenic Leptospira serovars were used. All 22 Leptospira serovars were cultured into the selective medium EMJH and genomic DNA was purified using standard phenol-chloroform method. Specific primers were designed for amplification of flaB2 gene and its sensitivity and specificity were evaluated by PCR. The results of PCR product of flaB2 gene was 1050 bp and it was observed that all 20 pathogenic leptospira serovars contained the flaB2 gene. This gene was not amplified from two non-pathogenic L. biflexa. The results of this study showed that the gene flaB2 gene was present only in pathogenic serovars. Therefore, molecular characterization of flaB2 gene is important for detection of pathogenic serovars from nonpathogenic Leptospira serovars

  Keywords: Leptospirosis, Leptospira, Serovar, PCR, flaB2 gene
 • F. Z.Gharib, H.Amirsolaymani, I.Gholampour AziziI. Pages 31-37

  Dermatophytosis are a type of fungus that commonly causes skin lesions. Dermatophytosis injuries can be painful for both animals and their owners. Dermatophite agents are anthropopilic, zeopilic and geopilic. In this study ,the prevalence of this disease in dogs in Babolsar was studied . For this aim, 100 dogs referred to city clinics were sampled over the course of six months, and the rate of infection with dermatophyte causes was determined to be 13% after culture and microscopic observation. Microsporum canis was the most common cause of dermatophyte infection, accounting for 61 percent of all infections, which was significantly (P<0.05) higher than other dermatophytosis pathogens. Microsporum gypseum, Microsporum nanum, and Trichophyton verrucosum were among the other isolates. In addition, the rate of infection in dogs above the age of one year was significantly increased (P<0.05), however there was no significant difference in infection between the genders. Finally, while the amount of infection in Babolsar was lower than in past research investigating at the prevalence of dermatophyte causes, it is nevertheless suggested that people of all ages conduct better hygiene and animal care.

  Keywords: Dermatophytes, Microsporum canis, Dog, Babolsar
 • Mohammadsaleh Mottaghy, Majid MohammadSadegh*, Morteza Gorjodoose Pages 38-50

  In order to determine the sero-epidemiological prevalence of Neospora caninum in Garmsar, in this study, bulk milk samples were prepared for ELISA testing from 72 large herds of dairy cows in Garmsar city (about 10% of all livestock farms in this city). Also, serum samples of 11 dog belonging to herds with positive blood samples were taken and sent to the laboratory to be analyzed by ELISA kit. The findings showed that in 55 farms (75.4%) the results of the ELISA test were positive. In 11 samples taken from herd dogs, positive results were shown in 9 dogs. The geographical region of sampling, livestock population in the herds, parturition to pregnancy interval, pregnancy and the conception did not differ between ELIZA positive and negative herds. (P>0.05). The average number of female calves in the negative ELISA herds was 2 and in positive ELISA was 3 (P=0.01). The mean rate of herd pregnancy in positive ELISA herds was 50% and in negative ELISA herds was 45% (P>0.05). Also, the average milk production per cow was 27.8 kg in negative herds and 26.9 kg in positive herds (P=0.026). The correlation between the presence of dogs and the spread of this parasite was confirmed by Pearson's and Spermman's correlation tests. (P=0.00, r=0.47). It was concluded that in Garmsar city, 75.4% of the bulk milk of the examined herds had a positive ELISA result, and the amount of milk production in these positive herds was less and the presence of dogs was more.

  Keywords: Neospora caninum, ELIZA, Dairy cow, Garmsar
 • Ali Rahbar, Dariush Azadikhah Pages 51-59

  Parasitic diseases in natural and cultured fish systems have always brought many problems to farm owners. One of the most common parasitic diseases in fish is eye parasite infection Diplostomum spathaceum in natural resources and breeding farms. This parasite is digenean parasite that has a complex life cycle and distributed in fresh-water fish around the world. The infectious and pathogenic form of this parasite causes cataract by infecting the eye of fish, which cause many problems for fish after the disease occur. In this investigation, the infection with the parasite Diplostomum spathaceum in 60 samples of fish caught from Bukan Dam in the west Azarbijan province from spring to winter of 1400 was studied. The results showed that 43.3% of the fish (26) were infected with this parasite, which indicates that the fish in this water source are highly infected. The average intensity of infection in fish was 9.47±1.56 and the number of parasite metacercaria in the eyes of fish was between 1-14. Statistically, a significant relationship was observed between the severity of D.spathaceumcontamination in different seasons of the year (p<0.05) and the comparison of seasons showed that the highest contamination rate was 73.3% in summer and the lowest was 3.3% in winter.

  Keywords: Diplostomum spathaceum, Fish, Bukan Dam
 • Zahra Kamyabi, Bahareh Rahimian Zarif, Mansour bayat Pages 60-74

  Identifying new antimicrobial compounds is a way to deal with spread of bacterial resistance, which bacterial pigments are one of the antimicrobial compounds. The most common causes of treatment-resistant infections in humans and animals are bacteria such as Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter. The purpose of this research is to compare the antibacterial properties of prodigiosin pigment from Serratia marcescens and carotenoid pigment from Rhodotroella glutinis on Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter. After separating the bacteria and identifying them, by using differential tests, Serratia marcescens (PTCC: 1111) and Rhodotrola (PTCC: 5256) pigments were extracted through chromatography. In order to evaluate the effect of different dilutions of pigments on bacteria, sterile 96-well microplates were used and the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MBC) were determined by broth microdilution method. Welling was done with different volumes of pigments. Out of the 50 burn wound samples, 26 samples were positive for the presence of two bacteria, all of which were sensitive to colistin and resistant to gentamicin, imipenem, ceftazidime, amikacin and ciprofloxacin. After the effect of both pigments on Pseudomonas aeruginosa, the highest MBC observed was 25 microliters, and after the effect of prodigiosin pigment on Acinetobacter bacteria, the highest MBC was 6.25 microliters, and this value for carotenoid pigment was 25 microliters. In welling, the largest average diameter of the zone of inhibition related to two pigments against these bacteria was observed in the volume of 200 microliters

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Prodigiosin, Serratia marcescens
 • Parto Raeisi Dehkordi, Peyman Keihani *, Ebrahim Rahimi Pages 75-87

  Aflatoxins are natural toxins that contaminate various types of food in humans and animals and pose a threat to their health. The aim of this study was to investigate the presence of aflatoxin B1 in dry cat and dog food offered in Isfahan province by ELISA method. The samples used in this study included 96 samples including 48 dog food samples from 12 commercially brands and 48 samples from 12 cat food brands that were collected by referring to pet shops in Isfahan. 200 g of sample was taken from each brand and transferred to the laboratory. It was then thoroughly ground in a mixer and tested according to the manufacturer's AFB1 Commercial Ready Kit. The results of the present study showed that the presence of aflatoxin B1 with a concentration range of 24 to 38 ng/g was detectable in the all samples. In addition, all brands showed higher levels of aflatoxin than normal level (20 ng/g). Among the studied dog food brands, no significant difference was observed between foreign and domestic brands, but in the comparison of aflatoxin levels of foreign and domestic brands of cats, the amount of this mycotoxin was higher in domestic brands. Since this mycotoxin affects the health of animals and causes serious disorders in these animals, and considering that in all brands studied in this study, aflatoxin level was higher than the allowable limit. Continuous monitoring of Aflatoxin B1 by dog and cat food industries as well as control of feed imports is essential.

  Keywords: Aflatoxin B1, Dog, Cat food, ELISA
 • Majid Gholami-Ahangaran*, Amirhossein Aghakhani-lonbani, Raziyeh Farhang Esfahani, Asiye Ahmadi-Dastgerdi Pages 88-101

  Embryonic mortality in ostriches can reduce the income of the ostrich production industry. Many factors play role in reduce hatching such as infectious agents. Among infectious agents, the role of Klebsiella in fetal losses, especially in ostriches, has been less studied. Therefore, in the recent research, 200 swab samples from dead ostrich embryos were collected and Klebsiella infection was identified with microbiological and biochemical methods. Then, Klebsiella species and virulence gene of magA were identified and determined by PCR method with specific primers. The results showed that out of 200 ostrich egg samples, 60 eggs infected with Gram-negative bacteria (30%) and 20 eggs were infected with Klebsiella (33%). Out of 20 Klebsiella strains, 15 and 5 strain identified as K. pneumonia (75%) and K. oxytoca (25%), respectively. None of the Klebsiella strains carried the magA gene. In this study, Klebsiella strains showed the highest sensitivity to imipenem (100%) and the highest resistance to enrofloxacin (70%). In general, Klebsiella spp seems to have 10% share in ostrich embryonic mortality, so preventing surface contamination and observing the principles of disinfection in ostrich hatchery play role in reducing embryonic mortality due to surface contamination.

  Keywords: Embryonic mortality, Ostrich, Klebsiella, PCR