فهرست مطالب

نشریه مدیریت اکوسیستم های طبیعی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محبوبه عباسی، محمد جعفری*، حامد رفیعی صفحات 1-14

  ارزش گذاری اقتصادی را می توان راهکار موثری در بهبود سیاست های زیست محیطی جهت رسیدن به توسعه پایدار اکولوژیکی دانست. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از حیث جمع آوری اطلاعات توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری در این تحقیق گردشگران و مسافرانی که در مراتع منطقه گردش کرده اند می باشد. داده های این مطالعه در سال 1398 جمع آوری شد. میزان تمایل به پرداخت با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت محاسبه شده است. نتایج نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت افراد جهت گردش در مراتع الموت شرقی 5019/68 ریال و ارزش سالانه گردشگری این مراتع معادل 752955000 ریال برآورد شده است. همچنین جهت استفاده تفرجی افراد از جاذبه های طبیعی مراتع این منطقه متغیر درآمد اثر مثبت و متغیرهای مبلغ پیشنهادی، تعداد دفعات بازدید و بعد خانوار، اثر منفی بر تمایل پرداخت افراد داشته است. گردشگرانی که اعتقاد به مدیریت بومی مراتع داشته اند، نسبت به سایرین تمایل بیشتری برای پذیرش مبالغ پیشنهادی ابراز کرده اند. همچنین تمام بازدیدکنندگان اهمیت زیادی برای حفظ محیط زیست قایل بوده اند. درصد پیش بینی صحیح در مدل برآورد شده، 0/79 درصد می باشد. مدل برآورده شده توانسته است درصد بالایی از مقادیر متغیر وابسته را با توجه به متغیر های توضیحی پیش بینی نماید. این پژوهش مشخص کرد که موانع اکوتوریسم زیادی در مراتع الموت وجود دارد از جمله کمبود تبلیغات گسترده در زمان مناسب، عدم مشارکت مردم در اداره امور گردشگری، نبودن اقامتگاه و هتل مناسب برای اسکان گردشگران، نبودن پارکینگ در اماکن گردشگری روستا، نبود مراکز درمانی و خدمات ارتباطی مناسب در روستا. در این خصوص پیشنهاداتی نیز ارایه شد از جمله: افزایش اعتبارات بخش توریسم و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، توسعه تاسیسات اقامتی و پذیرایی، افزایش سهم اعتبارات عمرانی، توسعه حمل و نقل و شبکه راه ها، گسترش تفریحات و ورزش های زمستانی و شناسایی روستاهای با قابلیت بالای توریستی- اگرواکوتوریستی.

  کلیدواژگان: اکوتوریسم، روش ارزش گذاری مشروط، مدل لوجیت، مراتع الموت شرقی
 • طاهره اصلانی نژاد*، علی اکبر کریمیان، اسفندیار جهانتاب صفحات 15-24

  خوشاریزه کوهستانی بانام علمی Echinophora cinerea از تیره چتریان است. این گیاه دارای خواص ضد سرطان، ضد باکتری و آنتی اکسیدان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ویژگی های اکولوژیکی و فنولوژی گیاه خوشاریزه کوهستانی در مراتع استان کهگیلویه و بویراحمد است. جهت انجام تحقیق، سه رویشگاه انتخاب و در هر رویشگاه 2 ترانسکت استقرار یافته و در راستای ترانسکت ها، 30 پلات 2×2 مستقر شد. فاکتورهای درصد پوشش تاجی، تعداد پایه گیاه خوشاریزه و گونه های همراه برداشت شد. نمونه های خاک جهت تعیین پارامترهای خاک شامل کربن آلی خاک، مواد آلی خاک، فسفر، پتاسیم، ازت، PH، EC و بافت خاک برداشت شد. نتایج نشان داد که گیاه خوشاریزه کوهستانی در خاک هایی با بافت لومی، لومی شنی و لومی سیلتی، شیب 15 تا 30 درصد، دامنه های شمالی با اسیدیته 7/2 تا 8/4، هدایت الکتریکی 0/4 دسی زیمنس بر متر تا 0/85 دسی زیمنس بر متر می روید. میزان پوشش گونه خوشاریزه کوهستانی در مناطق پرشکفت شبلیز، کوخدان سی سخت و دلیبجک سپیدار به ترتیب: 33/4، 28/5 و 25/5 درصد است. متوسط تراکم گونه خوشاریزه به ترتیب: 6500، 6100 و 5800 پایه در هکتار است. نتایج نشان داد بین میانگین ویژگی های خاک سه رویشگاه، به جز فسفر در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد. نتایج نشان داد که گیاه خوشاریزه کوهستانی بسته به وضعیت اقلیمی منطقه، رشد خود را از اوایل اسفندماه همراه با افزایش دما شروع که تا اواسط اسفند ادامه دارد. رشد رویشی از اواسط اسفندماه شروع تا اوایل خردادماه ادامه دارد. مرحله گل دهی از اوایل خردادماه آغاز تا اوایل تیرماه ادامه دارد. مرحله بذردهی از اوایل تیرماه آغاز تا اواخر تیر ادامه دارد. مرحله ریزش بذر از اوایل مردادماه شروع تا اواسط مرداد ادامه می یابد. نتایج تحقیق حاضر می تواند به عنوان یک راهنمای علمی جهت کشت گیاه با ارزش دارویی خوشاریزه کوهستانی در زمینه اصلاح و احیاء مراتع منطقه موردمطالعه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آت اکولوژی، اصلاح و احیاء مراتع، خوشاریزه کوهستانی، گیاهان دارویی
 • جواد مومنی دمنه، یحیی اسماعیل پور*، حمید غلامی، آزیتا فراشی صفحات 25-35

  کما یکی از مهم ترین جنس گیاهان خودروی مرتعی در منطقه شمال شرق ایران به شمار می رود و اهمیت زیادی در حفاظت خاک و تامین معیشت بهره برداران مراتع دارد. با این وجود بهره برداری نادرست و تخریب زیستگاه های آن از جمله عوامل تهدیدکننده این سرمایه طبیعی است. این پژوهش به منظور شناسایی رویشگاه های بالقوه این جنس در دو استان خراسان رضوی و خراسان شمالی انجام شده است که می تواند گامی جهت تسهیل و توسعه عملیات باز کاشت و احیاء این جنس به حساب آید. داده های مکانی حضور این جنس با اندازه پیکسل 1100×1100 متر به عنوان مکان های مناسب بالفعل برای رویش آن و لایه های اطلاعات محیطی از قبیل اقلیم، خاک، زمین شناسی و فیزیوگرافی به عنوان متغیرهای پیش بینی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا در نرم افزار بیومپر نسخه 4 همبستگی متغیرهای پیش بینی بررسی و متغیرهای مستقل مهم انتخاب شدند. سپس نقشه رویشگاه بالقوه حاصل از مدل پراکنش با استفاده از نرم افزار Maxent 3.3 تهیه شد. نتایج نشان داد مدل به کار گرفته شده از دقت مناسب برخوردار بوده و به مقدار AUC برابر 0/94 دست یافته است. از نظر میزان اهمیت، بررسی متغیرهای ورودی به مدل با استفاده از آزمون جک نایف، نشان داد که به ترتیب، متغیرهای شیب ، زمین شناسی ، اجزاء واحد اراضی ، مدل رقومی ارتفاع و میانگین دمای سالانه  در مناسب بودن رویشگاه بالقوه جنس کما در سطح منطقه مورد مطالعه، بیش ترین اهمیت را دارند. نتایج این مطالعه می تواند در شناخت نیازهای اکولوژیک گونه مورد بررسی و توسعه و احیاء رویشگاه های آن به کار رود.

  کلیدواژگان: اقلیم، حداکثر آنتروپی، خاک، زمین شناسی، فیزیوگرافی
 • رفعت زارع بیدکی*، امید یزدان دوست، محمدحسن رحیمیان، نسرین قرهی صفحات 36-48

  خشکسالی پدیده ای گسترده است که شدت آن در زمان و مکان متغیر است. پایش خشکسالی، تنها با استفاده از داده های هواشناسی به دلیل تعداد کم و پراکنش نامناسب ایستگاه ها دقیق نیست. لذا استفاده از سنجش از دور و شاخص های پوشش گیاهی، به عنوان راهکار تلفیقی مفیدی در مطالعه خشکسالی اهمیت دارد. تحقیق حاضر به منظور پهنه بندی خشکسالی در دشت یزد- اردکان با تلفیق داده های هواشناسی و سنجش از دور انجام شده است. در این تحقیق از داده های ایستگاه های هواشناسی یزد، میبد و مهریز بین سال های 1381 تا 1394 استفاده شده است. ابتدا شاخص بارش استاندارد (SPI)، در مقیاس ماهانه برای هر سه ایستگاه محاسبه شد. مقادیر ماهانه، متوسط گرفته شد و نقشه پهنه بندی میانگین SPI ترسیم شد. با استفاده از تصاویر لندست، شاخص SAVI محاسبه شد و نقشه آن در 16 زمان مختلف تهیه شد. به دلیل نقش دما در وقوع خشکسالی، شاخص تلفیقی تاثیر خشکسالی IDI با استفاده از دما و بارش و شاخص SAVI محاسبه شد. پهنه بندی مقادیر متوسط SPI نشان داد کمترین مقادیر SPI مربوط به مناطق میانی، شمال و جنوب شرقی و بیشترین مقادیر مربوط به ارتفاعات غربی دشت می باشد. نقشه پهنه بندی SAVI نشان داد که مراتع منطقه میبد و یزد دارای کمترین تراکم می باشد. ضریب همبستگی مقادیر SPI و SAVI بین 0/5 تا 0/65 تغییر می کند و مقادیر بیشتر متعلق به محدوده مهریز است. مقادیر IDI در مراتع مرتفع تر کمتر است یعنی این مناطق از خشکسالی تاثیر کمتری داشته اند. متوسط مقادیر IDI در محدوده مهریز، یزد و میبد حداکثر به 5، 100 و 160 می رسد. تغییرات زمانی شاخص های خشکسالی نشان داد در مواقعی که بارش افزایش یافته ، شاخص IDI کاهش یافته است. امکان وقوع تاخیر زمانی بین تغییرات بارش با تغییر شاخص IDI نیز مشاهده شد. مقایسه مقادیر ماهانه IDI و بارندگی نشان داد بازه زمانی تاثیر بارندگی بر مقادیر شاخص IDI حدود سه ماه است.

  کلیدواژگان: شاخص تلفیقی خشکسالی، تصاویر ماهواره ای، استان یزد، شاخص بارش استاندارد
 • وحیدرضا جلالی*، یوسف حیدری، مجید حجازی مهریزی صفحات 49-61
  سطح زیادی از اکوسیستم های مرتعی، در نتیجه چرای مفرط و پیوسته دام های اهلی، در حال تخریب هستند و وضعیت پوشش گیاهی و خاک آنها رضایت بخش نیست. پژوهش حاضر، به بررسی تغییرات کیفیت فیزیکی- هیدرولیکی خاک در سطوح مختلف مدیریتی (شامل قرق یک ساله، چرای با شدت کم و چرای با شدت زیاد)، در سه مکان از درمنه زارهای کوهستانی رابر-استان کرمان، می پردازد. برای این منظور در فصل رویش 1396، 30 نمونه خاک از افق سطحی با سه تکرار، از هر مکان برداشت و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (بافت، چگالی ظاهری، کربن آلی، هدایت الکتریکی، MWD، هدایت هیدرولیکی اشباع، ظرفیت رطوبتی اشباع، ظرفیت جذب آب خاک و شاخص فرسایش پذیری خاک) اندازه گیری شد. مقایسه مقادیر شاخصه ها نسبت به حد بحرانی آنها در جدول های استاندارد و در نظر گرفتن، پتانسیل منطقه و وضعیت آب و هوایی، نسبت به نوع و سطح حفاظت در آنها، تصمیم گرفته شد. بر مبنای نتایج، مدیریت های چرای اعمال شده اثر قابل توجهی بر شاخص های مذکور داشته به نحوی که تیمار چرای شدید، باعث افزایش 23/07 و 12/3 درصد (0/05<p) هدایت الکتریکی به ترتیب نسبت به تیمار قرق و چرای کم شد. کربن آلی در تیمار قرق، از 0/658 درصد به 0/491 و 0/464 درصد به ترتیب در تیمارهای چرای کم و چرای شدید کاهش یافت. همچنین کاهش معنی دار (0/01<p) میانگین وزنی قطر خاکدانه ها در اثر مدیریت های چرا نسبت به تیمار قرق مشاهده شد. از دیدگاه فیزیکی- هیدرولیکی، اعمال مدیریت چرای کم و چرای شدید، باعث کاهش 26/15 و 32/25 درصدی هدایت هیدرولیکی اشباع نسبت به مدیریت قرق شده در حالی که افزایش شدت چرا، باعث افزایش معنی دار (0/05<p) شاخص فرسایش پذیری خاک گردید. در مجموع، با توجه به مقایسه شاخص ها با حد استاندارد؛ اولویت حفاظت در هر یک از مکان های قرق، چرای شدت کم و چرای شدت زیاد؛ به ترتیب، عدم نیاز به حفاظت، حفاظت ابتدایی و حفاظت کامل می باشد.
  کلیدواژگان: اکوسیستم های مرتعی، چرای دام، مدیریت مرتع، شاخص های کیفیت خاک
 • رسول باقرآبادی* صفحات 62-71
  با افزایش جمعیت و افزایش تولید پسماند، لزوم توجه به تعیین محل دفن مناسب پسماندها افزایش یافته است. از این رو لزوم برنامه ریزی برای تعیین مکان مناسب برای دفن بهداشتی پسماند بسیار مهم و حایز اهمیت است. استفاده از ابزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل سلسله مراتبی از موثرترین ابزارها برای انتخاب محل دفن پسماند هستند. هدف از این پژوهش مکانیابی محل مناسب دفن پسماند در شهرستان صحنه است. در این پژوهش برای تعیین محل دفن پسماند از معیارهای شیب، فاصله از رودخانه، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از گسل استفاده شده است. به منظور مکانیابی محل دفن پسماند از سیستم اطلاعات جرافیایی (GIS) برای استخراج و پردازش های لازم، و از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای سنجش معیارها استفاده شده است. وزن نهایی در تحلیل سلسله مراتبی بالاترین امتیاز به فاصله از جاده ها و کمترین امتیاز به فاصله از رودخانه اختصاص داده می شود. بر اساس یافته های این پژوهش، مکان های دفن پسماند در منطقه مورد مطالعه را به پنج طبقه، طبقه بندی شد. مناطق بسیار مناسب برای دفن پسماند دارای شرایط شیب کمتر از 20 درصد، فاصله از جاده ها بین 1000 تا 20000 متر، فاصله از رودخانه بیشتر از 6000 متر، فاصله از گسل بیشتر از 7000 متر و کاربری اراضی بیرون زدگی سنگی می باشند و با مساحت 8139/79  هکتار و 5/59 درصد دارای اولویت بیشتری برای دفن پسماند با رعایت معیارها و قوانین بهداشتی و محیط زیستی را دارا هستند. همچنین تجزیه وتحلیل نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که محدوده های تعیین شده برای دفن مناسب پسماند، مطلوبیت بالایی دارند.
  کلیدواژگان: مکانیابی، دفن پسماند، شهرستان صحنه، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی
|
 • Mahboobeh Abasi, Mohammad Jafari *, Hamed Rafiee Pages 1-14

  An economic valuation can be considered as an effective strategy to improve environmental policies to achieve ecologically sustainable development. This study is applied in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of data collection. The statistical population in this research is tourists and travelers who have traveled in the rangelands of the region. The data of this study were collected in 2019. The willingness to pay has been calculated with the use of Contingent Valuation Method and the Logit model. According to results, the average willingness is 5019.68 Rials to pay for tourism in Alamout-e Sharghi rangelands and it is estimated at 752955000 Rials the annual value of tourism in these rangelands. Also, the variable of income had a positive effect and the variables of the proposed cost, the number of visits and the number of family members had a negative effect on the willingness to pay for people's recreational use of natural attractions in these rangelands. Tourists who believe in the local management of rangelands have been more willing to accept the proposed costs than others. Besides, the environmental is of great value to all tourists. The percentage of correct prediction in the estimated model is 0.79%. The logit model has been able to predict a high percentage of dependent variable values according to explanatory variables. This study found that there are many barriers to the development ecotourismin Alamut rangelands including: lack of widespread publicity at the right time, lack of public participation in tourism, lack of suitable accommodation and hotels for tourists, lack of parking in village tourist places, lack of medical centers and proper communication services in the village. In this case, some suggestions were also made, including: Increasing the credits of the tourism sector and attracting private sector investors, Development of accommodation and catering facilities, Increasing the share of construction credits, Development of the transportation and road network, Expansion of winter recreation and sports and identification of villages with high tourist-agro-ecotourism potential.

  Keywords: Ecotourism, contingent valuation method, LOGIT Model, Alamout-e Sharghi Rangelands
 • Tahereh Aslaninezhad *, AliAkbar Karimian, Esfandiar Jahantab Pages 15-24

  Echinophora cinerea is from Apiaceae family. This plant has anti-cancer, anti-bacterial and antioxidant properties. TheEchinophora cinerea is from Apiaceae family. This plant has anti-cancer, anti-bacterial and antioxidant properties. The aim of this study is to investigate of the some ecological and phenology characteristics of E. cinerea in rangelands of Kohgiluyeh va Boyerahmad province. To conduct research, three habitats were selected and 2 transects were established in each habitat, 30 quadrats 2*2 meters were established along the transects. Canopy cover percentage, density of E. cinerea and species associated were harvested. Soil samples were taken to determine the soil parameters including organic carbon, soil organic matter, phosphorus, potassium, nitrogen, pH, EC and soil texture. The results showed that E. cinerea grows in soils with texture of loam, sandy loam and silt loam, northern slopes with 15-30%, and acidity 7.2 to 8.8, electrical conductivity 0.4 ds /m to 0.85 ds/m. The canopy cover of E. cinerea in the Shabliz, Koukhodan and Delibajak Sepidar areas are: 33.4, 28.5 and 25.5%, respectively. The average density of E. cinerea is: 6500, 6100 and 5800 per hectare, respectively. The results showed that there is not a significant difference between the average soil properties of three habitats except phosphorus at 95% probability level. The results showed that depending on the climatic conditions of the region, E. cinerea plant began its growth stage from the in early March with increasing temperature and continued until mid-March. The vegetative stage continues from mid-March to early June. The flowering stage lasts from early June to the beginning of July. The seed stage is from the beginning of July to the end of July. The seeding stage lasts from early July until the middle of July. The results of the present study can be used as a scientific guide for the cultivation of valuable medicinal plant of E. cinerea in the field of improvement and restoration of rangelands in the study area.

  Keywords: Autecology, Improvement, restoration of rangelands, Echinophora cinerea, Medicinal plants
 • Javad Momeni Damaneh, Yahya Esmaeilpour *, Hamid Gholami, Azita Farrashi Pages 25-35

  The Ferula spp. is one of the most important genus of rangeland plants in the northeastern region of Iran and plays an important role in soil conservation and livelihood of rangeland stockholder. However, improper exploitation and destruction of the plant's habitats are among the factors threatening this natural capital. This study was conducted to identify potential habitats of this genus in the two provinces of Khorasan Razavi and North Khorasan, which can be a step to facilitate and develop replanting and rehabilitation operations of this genus. Spatial data of the presence of this genus with a pixel size of 1100*1100 m were used as actual suitable sites for its growth and layers of environmental information such as climate, soil, geology and physiography were used as predictor variables. First, in Biomapper software version 4, the correlation of prediction variables was examined and important independent variables were selected. The potential habitat map extracted from distribution model mapped using Maxent 3.3 software. The results showed that the model used had good accuracy and reached the AUC of 0.94. In terms of importance. Investigating the input variables to the model using the Jackknife test showed that the variables of the slope, Geology, Soilland, habitat altitude (dem) and the annual average temperature (Bio1) have most important roles in the potential habitat of Ferula spp. In the study area the results of this study can be used to identify the ecological needs of species under study and development and revitalization of its habitats.

  Keywords: Climate, Maximum Entropy, soil, Geology, Physiography
 • Rafat Zare Bidaki *, Omid Yazdandoost, MohammadHassan Rahimian, Nasrin Gharahi Pages 36-48

  Drought is a widespread phenomenon that its intensity varies in time and place. Drought monitoring using meteorological data alone, is not accurate due to small number and inadequate distribution of meteorological stations. Therefore, the use of remote sensing technique and vegetation indices is important as a useful integrated solution for the study of drought. The present study was conducted for Drought zoning in Yazd-Ardakan plain by combining meteorological and remote sensing data. In this research, data of meteorological stations of Yazd, Meybod and Mehriz between 2002 and 2015 have been used. First, the Standard Precipitation Index (SPI) was calculated in monthly scale for all three stations. The mean values of monthly SPI computed and mapped. Using Landsat images, the SAVI index was calculated and its map was prepared in 16 different times. Due to the role of the temperature in the occurrence of drought, the IDI (Integrated Drought Index) was calculated using temperature and precipitation and SAVI index. Zoning of mean SPI values showed that the lowest SPI values are in the middle, north and southeast and the highest values are related to the western heights of the plain. SAVI zoning showed that the rangelands of Meybod and Yazd regions have the lowest density. The correlation coefficient of SPI and SAVI values varies between 0.5 to 0.65, and larger values belong to Mehriz region. IDI values are lower in higher rangelands, meaning that these areas have been less affected by drought. The mean values of IDI in Mehriz, Yazd and Meybod regions reach a maximum of 5, 100 and 160. Temporal changes in drought indices showed that when rainfall increased, the IDI index decreased. The possibility of lag time between precipitation and changes in IDI was also observed. Comparison of monthly IDI values and rainfall showed that the time effect of rainfall on IDI index is about three months.

  Keywords: IDI (Integrated Drought Index), Satellite images, SPI (Standard Precipitation Index), Yazd Province
 • Vahidreza Jalali *, Yosof Heydari, Majid Hejazi Mehrizi Pages 49-61
  Large area of rangeland ecosystems, are being degraded as a result of overgrazing and continuous grazing of domestic livestock, and the vegetation and soil condition in them is not satisfactory. The present study investigates the changes in soil physical-hydraulic quality at different Levels of Management (including One-year grazing exclusion, low-intensity grazing and high-intensity grazing) in three locations of mountain Artemisia habitat of Rabar Southeast, Kerman province. For this purpose, in growing season of 2017, 30 soil samples with 3 replicates were taken from the soil surface horizon from each location, and the hydro-physical and chemical properties of soil such as; texture, bulk density, organic carbon, electrical conductivity, mean weight diameter, saturated hydraulic conductivity, saturated moisture capacity, soil sorptivity and soil erodibility index were measured. By comparing the values of the characteristics in each place with respect to their critical level in the standard tables and considering the potential of the region and the weather conditions, the type and level of protection in each land were identified. Based on the results, applied grazing management had a significant effect on the mentioned indicators. So that intense grazing treatment caused an increase of 23.07% and 12.3% (p <0.05) of electrical conductivity compared to exclosure and low grazing treatment, respectively. Amount of organic carbon in the exclosure treatment decreased from 0.658% to 0.491% and 0.464% in the low and high grazing treatments, respectively. Also a significant decrease (p <0.01) in MWD of the aggregate diameter was observed due to grazing management compared to the exclosure treatment. From a physical-hydraulic point of view, the application of low and compared to the grazed management, while increasing thegrazing intensity caused a significant increase (p <0.05) in soil erodibility index. In general, according to the comparison of indicators with their standard limit; priority of protection in each of the exclisure, low and high intensity grazing; include no need for protection, basic protection, and full protection respectively.
  Keywords: rangeland ecosystems, Livestock grazing, rangeland management, soil quality indices
 • Rasoul Bagherabadi * Pages 62-71
  With increasing population growth and increasing waste production, the need to determine the appropriate landfill for waste has increased. Therefore, the need for planning to determine the appropriate location for sanitary landfill is very important and menstrual. The use of Geographic Information System (GIS) tools and Analytic Hierarchy Process (AHP) are one of the most effective tools for selecting landfills. The purpose of this study is to locate the suitable landfill for Sahneh County. In this research, slope, distance from river, land use, distance from road, distance from fault have been used to determine the landfill. In order to locating the landfill GIS for extraction and necessary processing and from hierarchical analysis (AHP) used to measure criteria. The final weight in Analytic Hierarchy Process is given the highest score to the distance of the roads and the lowest score to the distance from the river. Based on the findings of this study, landfills in the study area can be classified into five categories. Very suitable areas for landfilling are> 20% slope, distance from roads 10000-20000 meters, distance River <6000 m, distance from fault <7000 m, land use of rocky outcrops with an area of 8139.79 hectares and 59.5% have a higher priority for landfilling in compliance with health and environmental standards and laws. Also, the analysis of the results of this study shows that areas designated for suitable landfill have highly desirable.
  Keywords: Sahneh county, geographic information system (GIS), Analytic hierarchy process (AHP), Landfill, Locating