فهرست مطالب

پژوهش های هستی شناختی - پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)
 • پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فاطمه سادات کتابچی*، احد فرامرز قراملکی، عبدالرسول کشفی صفحات 1-26

  مسیله اساسی این پژوهش بررسی «تبیین علی عمل» و هدف آن کشف الگوی عام قیاسی- قانونی به روش تحلیلی-توصیفی در فلسفه ی صدرالمتالهین و نقد این الگو از طریق بررسی لوازم منطقی آن است. از نظر ملاصدرا، عمل، فعل ارادی آدمی است که وی به آن آگاهی مرتبه ی دوم دارد؛ از این رو تبیین علی عمل نیازمند کشف مبادی این دو عنصر یعنی فعل ارادی و آگاهی مرتبه ی دوم است. مبدا اصلی صدور فعل ارادی در حکمت متعالیه تصدیق به فایده آن توسط قوه متصرفه است و مبادی دیگر، همچون قوه شوق، اراده و قوه فاعله به طور مکانیکی نقش خود را در صدور فعل ارادی ایفا می کنند. سلطنت متصرفه در پیدایش فعل ارادی با دخالت عقل عملی به عنوان مبدا آگاهی ساز، تعدیل می شود به طوری که عمل فعل ارادی است که از کانال عقل عملی عبور کند. از نظر صدرالمتالهین، علت حصول یک عمل در نهایت یا تصدیق یکی از دو قوه متصرفه یا عاقله به انجام آن عمل بدون وجود تصدیق معارض است و یا تصدیق یکی از این دو قوه ادراکی به انجام یک عمل و غلبه برشوق ناشی از تصدیق معارض قوه دیگر است؛ بنابراین «تصدیق به سودمندی یک عمل» در صورت «نبود تصدیق معارض» یا «غلبه بر شوق ناشی از تصدیق معارض» الگوی عام قیاسی-قانونی را در باب عمل، در حکمت متعالیه می سازد. اشکال هنجارمندی، عدم تبیین علی در هنگام تعارض شوق ها و جبرگرایی سه اشکال وارد بر نظریه صدرالمتالهین در باب تبیین علی است.همچنین تفسیر قوای نفس به مراتب یا شیون نفس، دخالتی در الگوی تبیین علی ندارد بلکه صرفا منجر به تغییر در ادبیات بحث می شود وهمان اشکالات مذکور پابرجا خواهد ماند.

  کلیدواژگان: قوای نفس، مبادی اراده، تبیین علی، الگوی قیاسی-قانونی، صدرالمتالهین
 • شیما فتورچیان، ابوالفضل محمودی*، مسعود احمدی افزادی، محسن فهیم صفحات 27-56

  مساله اصل زنانگی و جایگاه آن در ادیان مختلف همواره مورد توجه بوده است. اما در چند دهه اخیر بواسطه جنبش های فمینیستی این مساله، به جوامع شدیدا سنت باوری مانند جوامع یهودی هم رسیده است. موضوع این مقاله، اصل انوثیت و نقش عنصر زنانه در عرفان یهود است که با رویکرد توصیفی تحلیلی و با تکیه برکتاب زهر به آن پرداخته شده است. این مساله در مکتب قباله و در کتاب زهر که مهم ترین کتاب عرفانی قبالاییان است؛ گسترده تر مطرح میشود و اصل زنانگی را بطور خاص با دو سفیرای «بینا» و «ملخوت» (شخینا) بیان می کند. سفیرابانوان بینا و شخینا، دو عنصر زنانه ای هستند که با کارکرد زنانه خود در عالم باعث سریان وجود در عالم هستی شده اند و عالم مادون به سبب اسما و صفاتی که سفیرامادر علوی؛ از ان سوف گرفته، ایجاد شده است. در عالم، اتحاد و زوجیت عناصر زنانه و مردانه سبب حرکت و هماهنگی بین اجزای هستی می شود. شخینا نیز که حضور خداوند و تجلی مونث اوست بواسطه گناه آدم از ان سوف جدا شده و به عالم ماده تبعید شده است. این مساله در قباله آنچنان مهم است که عارف قبالایی یهودیان را سفارش می کند؛ با عمل به تورات و میصواها بار دیگر این وحدت و یگانگی «ان سوف» و «شخینا» را بازگردانند.

  کلیدواژگان: اصل زنانگی، یهودیت، زهر، بینا، شخینا
 • مریم نوربالا*، مهدی غیاثوند صفحات 57-84

  کیفیت حدوث نفس در بدن، یکی از مهمترین مسایل علم النفس فلسفی است. نظریه حدوث روحانی نفس مع البدن در بیان رسمی به ابن سینا انتساب یافته است. این نظریه بدین معناست که بعد از کامل شدن بدن، نفس مجرد به بدن تعلق می گیرد. اما سوال اینجاست که در اینصورت از ابتدای تشکیل نطفه تا مراحل رشد بدن جنین، چه نفسی این بدن ناقص را تدبیر می کرده است؟ حکمایی مانند فخررازی، ملاصدرا و شارحین نوصدرایی مانند حسن زاده آملی، معتقدند از نظر ابن سینا، نفس پدر تدبیر بدن را در آن مرحله به عهده داشته است که در اینصورت این نظر با اشکالات و نقدهایی مواجه خواهد شد. این پژوهش با نگاهی دوباره یه این نظریه با مهم شمردن نقش علم البدن سینوی و با استفاده از همان عبارات مورد استناد این حکیمان در طبیعیات شفا، می خواهد اثبات کند که مبدا حدوث نفس، در نطفه جنین ایجاد می شود. همچنین این پژوهش نشان می دهد که استفاده ابن سینا از مفهوم استکمال به عنوان حرکت تدریجی در توجیه کیفیت و مراحل رشد در انسان تنها با  تکامل در جوهر قابل تبیین می باشد. در نتیجه با استفاده از مبانی سینوی در طبیعت بدن و علم النفس تلاش می شود تا به اثبات فرضیه حدوث و تکامل جوهری در نفس و بدن جنین پرداخته شود تا با این خوانش از حدوث نفس، بتوان اشکالات وارد بر نحوه تدبیر جنین را رفع نمود.

  کلیدواژگان: جنین، ابن سینا، حدوث نفس، علم البدن، بدن، تکامل جوهری
 • عبدالله صلواتی صفحات 85-109

  در میراث عرفانی بطور عام بیشتر به هویت و کارکرد شناختی و سلوکی قلب توجه می شود و منزلت قلب فراتر از عقل و فروتر از روح و زمانی پایین دست فواد معرفی می شود و قلب در لطایف سته یا سبعه یا ثمانیه، در کنار لطایف دیگر قرار می گیرد. اما ابن عربی از خصیصه وجودی قلب با عنوان تقلب در صور و تجلیات یاد می کند و این پژوهش  با تاکید بر این خصیصه در پی ترسیم  ظرفیت های درونی قلب برای نگاه پدیدارشناسانه است و سعی دارد با استفاده از پدیدارشناسی به روایت ون منن و افزودن نگرش وجودی بدان به این پرسش اساسی پاسخ دهد؛ چگونه می توان از ظرفیت درونی قلب در عرفان ابن عربی برای تاملات پدیدارشناختی وجودی بهره برد؟ دستاوردهای این پژوهش به این قرار است: یکم. قلب همان لب و عصاره وجود آدمی است و به دلیل اطلاق و تقلبش پذیرای صور و تجلیات گوناگون است و مراد از این تقلب، تقلب وجودی شهودی است. به این اعتبار، قلب، ظرفیت خوبی برای تقویت نگاه پدیدارشناسانه با مولفه هایی چون حیرت، تعلیق، التفات و نما دارد و کمک می کند تا پرونده تامل درباره حقیقت و شناخت آن همچنان مفتوح باشد؛ دوم. قلب با مواجهه حضوری اش با اسما و صفات، و به تعبیری مواجهه پیشاتاملی اش، ظرفیت قدرتمندی را برای تاملات پدیدارشناسانه وجودی فراروی عقل، به عنوان یکی از شیون قلب، قرار می دهد.

  کلیدواژگان: قلب، عقل، پدیدارشناسی، تجلی، ابن عربی
 • الهه عبداللهی، علی مرادخانی*، فاطمه احمدبیگی صفحات 111-139

  در این مقاله مقصود تبیین دیدگاه جان دیویی (John Dewey) پیرامون پیوند میان دو حوزه نظر و عمل در جامعه دموکراتیک است که از نظر او از طریق آموزش (education) محقق می شود. دیویی ضمن انتقاد از ثنویت های موجود در تاریخ فلسفه، رسالت فلسفه را نه در کشف روابط موجود در جهان و راز جهان بلکه در نحوه مهار و اصلاح آن می داند. وظیفه فلسفه، بررسی تعارض های اجتماعی به واسطه تفکر و حل این تعارض ها است. او در صدد تنظیم فلسفه ای همسو با مفاد زندگی دموکراتیک است و بنا دارد ضمن جمع بین نظر و عمل، شهروندان را برای حضور در جامعه دموکراتیک آماده کند. مفهوم دموکراسی از نظر دیویی به عنوان یک پراگماتیست، صرفا مفهومی سیاسی نیست. از نظر یک پراگماتیست، طراحی مجدد شکل (form) کلی جامعه ای که افراد مختلف در آن زندگی می کنند، از ضروریات جامعه دموکراتیک به شمار می آید. در این شکل، تعامل فراگیر اعضای جامعه با یکدیگر به نحوی که موجب پیوستگی اجتماعی (social continuity) شود، مورد تاکید قرار می گیرد. از نظر دیویی تحقق این معنا از مجرای آموزش میسر می شود و در این مسیر، امکان رشد تمامی افراد جامعه فراهم شده و اعضای جامعه به مدد دستیابی به مهارت حل مسیله (problem solving) و روش تفکر انتقادی (critical thinking) به سطح مطلوبی از بلوغ فکری می رسند. بنابراین دیویی که از سویی در پی حل مسایل زندگی و ناسازگاری های اجتماعی به واسطه فلسفه است و از سویی دیگر دموکراسی را بهترین شیوه زندگی می داند؛ در تلاش است با رویکردی پراگماتیستی، جامعه دموکراتیک مورد نظر خویش را به نحوی ترسیم کند که عنصر آموزش در فرد فرد جامعه، توانایی حل مسیله را در اعضای جامعه ایجاد کرده و امکان مشارکت آنها را در سازوکار جامعه، حل مشکلات جاری و تعارض های اجتماعی فراهم کند.

  کلیدواژگان: پراگماتیسم، آموزش، حل مسئله، دموکراسی، جان دیویی
 • نرجس رودگر صفحات 141-164

  هدف از این مقاله عرضه مساله جنسیت به قواعد و مسایل فلسفه سینوی در بحث عقل عملی و استنطاق آنان در خصوص این مساله است. تعاریف و محورهای مختلف عقل عملی در کنار تعاریف جنسیت و عرضه آن ها به قواعد و مسایل حکمت سینوی در مورد عقل عملی، می تواند امتداد حکمت سینوی در مساله جنسیت را درپی داشته باشد. در این مقاله این هدف با روش تحلیلی بررسی و در محورهای زیر قضاوت شده است: 1. استنط اق مساله جنسیت در قواعد حکمت عملی ناظر به مدبر فعل اختیاری 2. حالات مشارکتی نفس و بدن و مساله جنسیت و عقل عملی 3. رابطه نفس و قوا و نقش جنسیت در آن 4. فرایند شکل گیری رفتار و نقش جنسیت 5. جنسیت و عوامل استکمال عقل عملی 6. استنطاق مساله جنسیت در عقل عملی به عنوان قوه مدرکه 7. جنسیت و دانش های مربوط به عقل عملی از جمله اخلاق. بررسی ها نشان دهنده تاثیر جنسیت نه به نحو عام و مطلق، بلکه به نحو جزیی و مشروط در ساحت های مختلف عقل عملی است.

  کلیدواژگان: جنسیت، عقل عملی، فلسفه سینوی، اخلاق
 • حمید احمدی هدایت*، کمال نصرتی هشی، مسلم قبادیان صفحات 165-192

  این پژوهش با هدف تبیین نسبت های مبتنی بر فناوری در پساپدیدارشناسی و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش های تحلیلی و استنتاجی بهره گرفته شده است. پساپدیدارشناسی از رویکردهای فلسفی جدید در حوزه فناوری است. این رویکرد از طرفی با گفتمان انتقادی از پدیدارشناسی کلاسیک و از طرف دیگر با تحقیق در زمینه تجربی مطالعات علم و فناوری توسعه یافته است. پدیدارشناسی فناوری ها را به عنوان اشیاء صرفا عملکردی و ابزاری مورد بررسی قرار نمی دهند، بلکه به عنوان واسطه هایی به آن ها می نگرد که بین تجارب انسانی و فعالیت های آن ها قرار دارند و به فناوری های خاص و تفاوت های وجودی و معرفت شناختی آن ها در زیست جهان می پردازد. پساپدیدارشناسی در کاربست فناوری آموزشی نیز می تواند نوع پرسش از فناوری را دگرگون نموده و به نوع و چگونگی دخالت فناوری آموزشی در ارایه واقعیت برای فراگیران و نحوه تغییر ادراک آن ها از واقعیت توجه کند. بدنمندی، هرمنوتیک، غیریت، زمینه ای، آمیختگی (سایبورگ)، غوطه وری، و افزودگی از نسبت های مبتنی بر فناوری است که می تواند پیامدهای مهمی برای تعلیم و تربیت از قبیل؛ توجه به وجوه افزایش و کاهش فناوری، تاکید بر توصیف و تفسیر نسبت های فناورانه، عدم غفلت از تاثیر سطح کلان فناوری آموزشی ، دقت در نسبت های نو و خارج از توصیف در فناوری آموزشی داشته باشد.

  کلیدواژگان: نسبت های مبتنی بر فناوری، پساپدیدارشناسی، پیامد، تعلیم و تربیت
 • مظاهر اصالتی*، عبدالرزاق حسامی فر صفحات 193-218

  سیمون دوبووار به عنوان مادر فمنیسم، مهم ترین عامل در مبارزات زنان در قرن نوزدهم است. او معتقد است زنان در هر دوره از زندگی خود، مورد ظلم واقع می شوند و این ظلم نتیجه فشاری است که از جامعه مردسالار بر آنها وارد می شود. دوبووار، زنان را دعوت به مبارزه علیه این ظلم می کند اما همه مشکلات وارد شده به زن ها را متوجه مردان نمی داند. او تحت تاثیر فلسفه هایدگر و سارتر و با بهره گیری از دیدگاه های اگزیستانسیالیستی، زنان را ابژه ای در برابر سوژه، دیگری در برابر من و «بودن» در برابر «شدن» می نامد. از نظر او زنان در هر دوره ای از زندگی خود به عنوان جنس دوم تلقی شده اند و برای دستیابی به من حقیقی و متعالی خود باید از آنچه که به آنها تحمیل شده است، فراتر بروند. دوبووار در یک فصل ازجنس دوم، با پرداختن به تاثیرات مادر شدن برای زنان، مصایب و مشکلات زنان را بازگو می کند. در این مقاله دیدگاه دوبووار در باب موقعیت زنان به عنوان ابژه، دیگری و جنس دوم در نقش مادری تحلیل و بررسی می شود و نشان خواهیم داد که چرا از دیدگاه او مادر شدن، نمی تواند زنان را  از «دیگری» رها سازد.

  کلیدواژگان: موقعیت زنان، مادری، اگزیستانسیالیسم، دیگری، سقط جنین
 • محمدعلی عبداللهی*، فاطمه نورایی صفحات 219-221

  دیدگاه اسپینوزا درباره ی نفس و بدن در حقیقت راه حلی است برای معضلی که دکارت در باب نفس و بدن با آن مواجه بود.در نظر اسپینوزا جسم جوهر نیست بلکه حالتی از صفت بعد است  مجموعه ای از اشیاء جزیی است که از کنار هم قرار گرفتن اجسام بسیط  بوجود آمده است . نفس انسان نیز جوهر نیست بلکه حالتی از صفت فکر است، اما از آنجا که فکر چیزی جز «تصور داشتن» نیست بنابراین نفس چیزی جز مجموعه تصورات نیست. تصور نقش اساسی در نظریه نفس و بدن اسپینوزا دارد. اسپینوزا از تصور جنبه  فعال ذهن را قصد کرده است و آن را مقوم نفس انسانی می داند. دو سلسله ی طولی نامتناهی از تصورات (نفوس) و اشیاء ممتد (بدن ها) وجود دارد. هم تصورات و هم اشیاء ممتد معلول خداوندند و از آنجا که قدرت فعل خداوند با قدرت فکر او برابر است، نظم و اتصالی که در اشیاء ممتد (حالات) وجود دارد عینا در تصورات نیز وجود دارد و بالطبع مطابق با هر حالتی از بدن، تصوری از آن حالت در نفس وجود دارد، بنابراین نفس چیزی جز تصور بدن نیست. این نکته به نظر اسپنوزا این امکان را به ما می دهد تا نفس و بدن را دو جنبه از یک جوهر واحد تلقی کنیم. تبیین اسپینوزا از مسیله نفس و بدن که از آن در این مقاله به نظریه ی دو جنبه ای نفس و بدن تعبیر می شود مبتنی بر نظریه خاص اسپینوزا در باب رابطه ی جوهر و صفات است. حقایق جسمانی حالتی از صفت بعدند و حقایق نفسانی حالاتی از صفت فکرند و هر دو حقیقت جنبه های متفاوت یک جوهر واحدند.

  کلیدواژگان: هستی شناسی، اسپینوزا، نفس و بدن، نظریه دو جنبه ای، تصور
 • یحیی نورمحمدی نجف آبادی صفحات 245-271

  در تبیین نحوه فاعلیت الهی و غیرالهی، قاعده «لاموثر فی الوجود الا الله» مورد پذیرش و تاکید اشاعره و ملاصدرا است. لکن هر کدام، تفسیری متفاوت از این قاعده ارایه کرده اند. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی - انتقادی، با بررسی تطبیقی میان این دو دیدگاه درپی فهم پاسخ به این سوال هستیم که تبیین، مبانی و لوازم دو دیدگاه از فاعلیت الهی و غیرالهی برپایه قاعده مزبور چیست؟ اشاعره بر اساس این قاعده، هرگونه علیت و تاثیر و تاثر را در میان فاعل های غیر الهی انکار کرده اند و فقط فاعلیت مستقیم الهی را برای همه افعال می پذیرند. اما ملاصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود در حکمت متعالیه، ضمن اثبات فاعلیت قریب الهی برای تمامی افعال، نقشی را نیز برای فاعل های غیرالهی در افعال می پذیرد و گونه ای از تاثیر و تاثر در میان مخلوقات را اثبات می کند. هر دو دیدگاه دارای اشتراکات و افتراقاتی هستند و هیچ یک از آن دو خالی از اشکال به نظر نرسید. با این حال به نظر می رسد از میان تبیین های متعدد و مختلفی که از دیدگاه ملاصدرا ارایه شده است، تبیینی که ملاعلی مدرس از آن ارایه کرده، تا حد زیادی پیراسته از اشکالات می گردد.

  کلیدواژگان: اشاعره، ملاصدرا، فاعلیت الهی، فاعلیت غیرالهی، قاعده: «لاموثر فی الوجود الا الله»
 • فریده آفرین صفحات 273-300

  چگونه تکوین باعث می شود فراتر از زیباشناسی تاملی کانت، چرخشی به استتیک کنشگرانه دلوز صورت گیرد. چگونه مسیر انسان شناسی زیباشناسی کانت به سمت هستی شناسی هنرمند و اثر هنری در استتیک دلوزی جهت می گیرد.برای پاسخ به این پرسش ها باید بررسی کرد که ایده تکوین دلوز با تاکید بر کدام قسمت ها و چه نسبت های نامتناهی از فحوای نقد سوم کانت شکل می گیرد و چه ایده هایی به وجود می آورد. تکوین چه تاثیری در گسترش معانی بیلدونگ در نقد سوم کانت دارد.شاکله بحث در نقد سوم کانت در باب امر زیبا، امر والا و هنر نبوغ بر محور ایده ها شکل می گیرد.برای بحث دلوز هم به همین ترتیب از طرح شکل گیری نسبت های تفاوت محور بر اساس ریتم به عنوان مبنای شکل گیری ایده ها سخن به میان می آید.این پژوهش به روش تحلیل محتوا توضیح می دهد روابط تفاوت محور و ایده های حاصل که از خوانش دلوز در برنگاه گشودن تناهی به نامتناهی در کنش هنرمند سر برمی آورند، چگونه به واسطه تکوین یعنی هماهنگی عمیق در دورترین فاصله، معانی بیلدونگ در نقد سوم کانت را افزایش و شدت می دهد.هماهنگی عمیق در دورترین فاصله یعنی به یاری دلوز می توان از مضاعف شدن توان قوای عملکردا متفاوت موقع به هم ریختگی سلسله مراتب قوا و هماهنگی دوباره آنها بر اساس درجه توانشان دفاع کرد؛ از داده های حسی به ایده ها رسید؛ براین مبنا که بعد اشتدادی ماده حس بر اساس ریتم، سازنده ایده ها می شود، قاعده کنش هنرمند حین رویداد والا تا رسیدن به هماهنگی و زیبایی در اثر هنری بر اساس بعد ریتمیک و اشتدادی به کار می افتد. اصطلاح بیلدونگ آلمانی با این معانی شدت بخشیده می شود.

  کلیدواژگان: تکوین، بیلدونگ، شکل گیری فرم، تصویر
 • مهدی کریمی صفحات 301-324

  شهود به مثابه یک روش، مبنای بسیاری از استدلال های فلسفی در حوزه علم النفس و آگاهی است. آگاهی و ادراک در عین حال که از ساده ترین و بدیهی ترین پدیدارهای جهان ما است، اما در عین حال پیچیده ترین مسایل فلسفی درخصوص آن پدید آمده است. مکاتب مختلف فلسفی بسته به نظام فکری خود پاسخ های متعددی به پرسش چیستی آگاهی و ادراک داده اند. برخی استدلال ها از داده های حسی و دانش تجربی برای پاسخ ÷به این پرسش بهره گرفته اند و برخی دیگر مبانی نظری و عقلی را بن مایه براهین خود قرار داده اند. در این میان برخی فیلسوفان از یافته های شهودی برای تبیین آگاهی و ادراک بهره جسته اند. با وجود آنکه استفاده از داده های شهودی شیوع بسیاری به ویژه در میان اندیشمندان مسلمان دارد اما شهود به مثابه یک روش در استدلال های علم النفسی سامان نیافته است. در این پژوهش سعی می گردد، چگونگی استفاده از شهود و کارایی آن در نظام های مختلف فلسفی و به ویژه در سه مکتب محوری مشاء، اشراق و حکمت متعالیه، در خصوص مسایل علم النفس مورد بحث قرار گیرد. به نظر می رسد، روش شهودی، روشی نظام مند و کارا برای حل مسایل حوزه آگاهی و ادراک است.

  کلیدواژگان: روش شناسی، شهود، آگاهی، ادراک
 • محسن لبخندق*، محمدرضا مالکی بروجنی صفحات 325-352

  پرسش از وجود جامعه مبتنی بر اندیشه های فلسفی مختلف، پاسخ های متنوعی می یابد. در این مقاله مبتنی بر تبیین حکمی کم منفصل(عدد) در صدد پاسخ به این پرسشیم. داده های مقاله با روش اسنادی جمع آوری شده و تحلیل داده ها، مبتنی بر روش قیاسی-برهانی است. آیت الله مصباح عدد را در زمره معقولات ثانویه فلسفی می داند که وجود خارجی ندارد و علامه طباطبایی عدد را در زمره اعراض و مفاهیم ماهوی می داند. رویکرد علامه در قبال کم منفصل، مسیری برای اثبات وجود حقیقی جامعه خواهد گشود؛ چه آن که ایشان معتقد به وجود خارجی عدد است و لذا مبتنی بر نظر ایشان، جمع افراد در خارج منتهی به وجود حقیقی جدیدی می شود که بر پایه تعداد آن جمع هویت می یابد. اما مبتنی بر رویکرد آیت الله مصباح یزدی در قبال عدد، وجود جامعه از یک امر ذهنی فراتر نمی رود. تحلیل حکمی از عدد اگرچه برای هستی شناسی جامعه راه گشاست، اما ظرفیت آن برای پاسخ به بسیاری از موضوعات جامعه شناختی محدود است و لذا این مدخل فلسفی در کنار سایر مداخل فلسفی می تواند نظریه حکمی جامع الاطرافی در هستی شناسی اجتماعی رقم زند.

  کلیدواژگان: کم منفصل، عدد، هستی شناسی جامعه، علامه طباطبایی، آیت الله مصباح یزدی
|
 • Fateme Sadat Ketabchi *, Ahad Faramarz Gharamaleki, Abdorasool Kashfi Pages 1-26

  The main issue of this research is to investigate the causal explanation of the action and its purpose is to discover the deductive-nomological model and to criticize it in the philosophy of Sadr al-Mutalahin. According to him, an intentional action is the volitional act of a person, of which he has second-order awareness; therefore, the causal explanation of it requires the discovery of the basics of these two elements. The main cause of creating volitional action is the recognition of its benefits by the imaginative faculty. The reign of the imaginative faculty in the creation of volitional action is moderated by the intervention of practical reason as the source of awareness, so that intentional action is volitional action that passes through the channel of practical reason. the cause of the creation of an intentional action is either the acknowledgment of one of the two rational or imaginative faculty to perform that action without the presence of the opposite confirmation, or the confirmation of one of these two faculty to perform an action and the overcoming of the enthusiasm caused by the contrary confirmation of the other faculty. Therefore, "confirming the usefulness of an action" in the case of "absence of confirmation of the opposite" or "overcoming the enthusiasm caused by the confirmation of the opposite" makes the deductive-nomological model regarding the action, in transcendental wisdom. The normativism, lack of causal explanation when passions conflict, and determinism are the three problems of Sadr al-Mutalahin's theory.

  Keywords: Faculty of the Soul, Causes of Will Causal Explanation, Deductive-Nomological Model, Mulla Sadra
 • Shima Fotourchian, Abolfazl Mahmoodi *, Masood Ahmadiafzadi, Mohsen Fahim Pages 27-56

  Issue of the Femininity principle and its place in different religions has always been considered, but in recent decades due to feminist movements, this issue has also reached to traditional Jewish societies. In all religions, the female element has been considered in creation, but we try to take a descriptive-analytical approach, relying on the book of Zohar, to the Femininity principle in Jewish mysticism. This issue, in the doctrine of Kabbalah and in the book of Zohar, which is the most important mystical book of the Kabbalism more extensively expressed and the Femininity principle with “Bina” and “Malchut” (Shekhinah) Sefirot, particulary has been expressed. Bina and Shekhinah Sefirot are two feminine elements that, by their feminine function in the world, have caused the stream existence in the Universe, and the lower world has been created due to the names and attributes that heavenly Supernal Mother took from Einsof. In the world, union of feminine and masculine elements causes movement and harmony between the components of the Universe. Shekhinah, who is the presence of God and His feminine manifestation, is separated from Einsof due to Adam's sin and explusion to the material world. This issue is so important in Kabbalian mysticism and Kabbalian gnostic recommends the Jews to restore the unity of “Einsof” and “Shekhinah” by performing religions duties and practicing the Torah.

  Keywords: Femininity Principle, Judaism, Zohar, Bina, Shekhinah
 • Maryam Noorbala *, Mahdi Ghiasvand Pages 57-84

  The quality of soul’s origination in body is one of the most important issues in philosophy of mind. The theory of soul’s spiritual origination along with body, has been assigned to Avicenna in the official statement. Therefore, which soul will manage this imperfect body? Scholars such as Fakhr Razi, Mulla Sadra, and neo-Sadraian commentators such as Hassanzadeh Amoli believe that, according to Avicenna, father's soul was in charge of body at that stage.This study, by looking at this theory again, by considering important role of Avicenna’s body knowledge and using the same expressions quoted by these sages, in the Book of Healing, wants to prove how the origin of the embryo’s soul arises in the sperm. Also, in the justification of the quality of growth in humans, according to the Avicenna, the gradual movement called the concept of evolution has been used, which can be explained only by evolution in substance in the stages of growth. Using these principles, this article tries to prove the hypothesis of origination and substantial evolution in the embryo's soul and body, so that with this reading of the soul’s origination, to solve the problems affecting the way the embryo is managed by.

  Keywords: Embryo, Avicenna, Origination of Soul, Body, Substantial Evolution
 • Abdollah Salavati Pages 85-109

  In the mystical heritage, more attention is paid to the identity and cognitive and behavioral functions of the heart, and the dignity of the heart is presented as beyond the intellect and below the soul and in time below Fouad. It is placed again. But Ibn Arabi mentions the existential characteristic of the heart as cheating in forms and manifestations, and this research by emphasizing this characteristic seeks to draw the inner capacities of the heart for a phenomenological view and tries to use phenomenology according to Van Menen and Adding an existential attitude to it will answer this basic question; How can the inner capacity of the heart be used in Ibn Arabi's mysticism for existential phenomenological reflections? The achievements of this research are as follows: 1. The heart is the essence of a person's existence, and due to its application and fraud, it is receptive to various forms and manifestations, and what is meant by this fraud is intuitive existential fraud. To this credit, the heart has a good capacity to strengthen the phenomenological view with components such as astonishment, suspense, attention, and appearance, and helps to keep the file of reflection on the truth and its knowledge open; Second. The heart, with its face-to-face encounter with names and attributes, and in a sense, its pre-reflective confrontation, puts a powerful capacity for existential phenomenological reflections in front of the intellect, as one of the affairs of the heart.

  Keywords: Heart, Intellect, Existential Phenomenology, Manifestation, Ibn Arabi
 • Elaheh Abdollahi, Ali Moradkhani *, Fatemeh Ahmadbeigi Pages 111-139

  In this study, the purpose is to explain John Dewey's views on the connection between theory and practice in the democratic society. According to him this aim can be achieved through education. Criticizing the dualities in the history of philosophy, Dewey considers the mission of philosophy not only in discovering the relations between the world and the mystery of the world, but its mission includes how to control and correct the world too. The task of philosophy is to study social conflicts through thinking and resolving these conflicts. He seeks to formulate philosophy in line with the principles of democratic life and to prepare citizens for a democratic society while reconciling opinion and practice. For Dewey as a pragmatist, the concept of democracy is not merely a political concept. For a pragmatist, redesigning the overall form of society in which different people live is a necessity of a democratic society. In this form, the pervasive interaction of community members with each other through social experiences and in some way which leads to social continuity is emphasized. According to Dewey, the realization of this meaning is possible through education and in this way, the possibility of for all members of the community to grow and members of the community to achieve problem-solving skills and the critical thinking method reaches a desirable level of intellectual maturity. Therefore, Dewey, on the one hand, seeks to solve life's problems and social incompatibilities through philosophy, and on the other hand, considers democracy to be the best way of life; With a pragmatic approach, he is trying to draw the desired democratic society in such a way that the element of education in the individual of the society creates the ability to solve problems in the members of the society and provides the possibility of their participation in the mechanism of the society, solving current problems and social conflicts.

  Keywords: Pragmatism, Education, Problem Solving, Democracy, John Dewey
 • Narjes Roodgar Pages 141-164

  This paper aims to indicate the relation of gender and practical intellect based on Avicenna’s philosophical principles. Different definitions and aspects of practical intellect, along with the definitions of gender and their submission to the rules and problems of Avicenna’s Philosophy, would be regarded as the extention of Sinavi wisdom in the issue of gender. To achieve this purpose the analytical method has been applied and following aspects evaluated: 1. Relation of gender and practical intellect based on principles regarding practical intellect as director of willing deed; 2.  Cooperative states of soul and body in terms of gender and practical intellect 3. The relationship between soul and its faculties and the role of gender in it 4. The process of the formation of behavior with reference to gender 5. Gender and the factors of the perfection of practical intellect 6. Inferring relation of gender and practical intellect as perceptive faculty 7. Gender and knowledge related to practical intellect spatially Ethics. Studies show the influence of gender not in a general and absolute way, but in a partial and conditional way on different fields of practical intellect.

  Keywords: Gender, Practical intellect, Avicenna’s Philosophy, ethics
 • Hamid Ahmadi-Hedayat *, Kamal Nosrati Hashi, Moslem Ghobadian Pages 165-192

  This study aims to explain the relationships based on technology in post-phenomenology and its consequences for education. Analytical and inferential methods have been used to achieve this goal. Post-phenomenology is one of the new philosophical approaches in the field of technology. This approach has been developed on the one hand with a critical discourse of classical phenomenology and on the other hand with research in the empirical field of science and technology studies. Phenomenology does not look at technologies as merely functional and instrumental objects, but as intermediaries between human experiences and their activities, and deals with specific technologies and their existential and epistemological differences in the biological world. Post-phenomenology in the application of educational technology can also change the type of technology question and pay attention to the type and manner of educational technology involvement in presenting reality to learners and the extent to which their perceptions of reality change. Embodiment, Hermeneutic, Alterity, Background, fusion, immersion, and augmentation are of technology-based relationships that can have important consequences for education such as; Paying attention to the aspects of increasing and decreasing technology, emphasizing the description and interpretation of ratios, not neglecting the impact of the macro level, being careful in new ratios and out of description.

  Keywords: Ratios based on Technology, Post-Phenomenology, Consequence, Education
 • Mazaher Esalati *, AbdulRazaq Hesamifar Pages 193-218

  As the mother of feminism, Simone de Beauvoiris the most important element of the women's struggles in 19th century. Sheholds that women are under oppression in each period of their lives and this oppressionstems from a male-dominated society. Simone de Beauvoirasks women to struggle against this oppression but she didn't direct all problems imposed on women against men. Under the influence ofHeidegger and Sartre's philosophies and drawing on existentialistic views, she considers women as the object versus the subject, the other versus I and the being versus the becoming. In her view, women have been regarded as the 2nd sex in any period of their lives and to have access to their real and transcendent self, they should go over the situation that has been imposed upon them. In one chapter of her 2nd sex, she deals with the impacts of motherhood upon women and retells the women's disasters and problems. The present paper is an attempt to analyze and assessed Beauvoir's views on women's situation as the object, the mother and the 2nd sex who has the role of motherhood and then proceed to show that why becoming a mother cannot leave women from otherness.

  Keywords: women, Situation, Motherhood, Existentialism, Otherness, Abortion
 • MohammadAli Abdollahi *, Fatemeh Nouraei Pages 219-221

  For Spinoza mind and body are the same substance. Thus, mind and body are ontologically the same thing, the same reality or substance. The mind is inseparable from the body, and vice versaThis unity of mind and body as one substance is in contrast to Descartes' belief that mind and body are separate substances.Spinoza believed the mind and body are different conceptually but not ontologically.Spinoza not only believed this ontological division of mind from body or nature was incorrect, but he also viewed this separation as unhealthy and unethical. He believed that a knowledge of the unity between mind and nature was essential to an ethical life.The mind and body, for Spinoza, act simultaneously, or as mirror images of each other, so we cannot even say that one determines the other. Thought is the consciousness of extension and extension is the manifestation of thought, and neither has any freedom from the other.

  Keywords: Onthology, Spinoza, Mind Body, Doble Aspect Theory, Idea
 • Yahya Noormohammadi Najafabadi Pages 245-271

  In explaining the mode of divine and non-divine activity, the rule "There is no affective on the existence except Allah" is accepted and emphasized by Ash'ara and Mulla Sadra. However, each of them has presented a different interpretation of this rule. In this article, with a descriptive-analytical-critical method, with a comparative study between these two views, we seek to understand the answer to the question that what are the explanations, foundations and essentials of the two views of divine and non-divine agency based on the aforementioned rule? Based on this rule, the Ash'ari have denied any causality, influence, and influence among the possibilities and attribute all actions exclusively and directly to God Almighty. But Mulla Sadra, based on his philosophical foundations in the wisdom of the Supreme, while proving God's close efficacy for all actions, also accepts a role for other possibilities in the actions and proves a type of influence among the contingent beings. Many different explanations can be given from Mulla Sadra's point of view. By examining both views, it became clear that none of them are free of problems. Of course, Mulla Sadra's point of view, with the explanation given by Mulla Ali Modares, is largely free of problems.

  Keywords: Ash'are, Mulla Sadra, Divine Agency, Non-Divine Agency, the Rule: There is no Effect in the Existence of Allah
 • Farideh Afarin Pages 273-300

  Through the genesis, which means deep harmony at the farthest distance, the meanings of Bildung in Kant's Third Critique will increase and intensify.  Deep harmony at the farthest distance means, it is possible to defend the doubling of the intensities of faculties with different functions when the hierarchy of faculties loses or messes and again harmonizes them based on the degree of their intensities.

  Keywords: Genesis, Bildung, the Harmony of Faculties, Formation, Bild or Image
 • Mahdi Karimi Pages 301-324

  Intuition as a method serves as the foundation of many philosophical arguments in Islamic philosophical psychology and consciousness. Although consciousness and perception are among the simplest and most evident phenomena in our world, they have given rise to the most complicated problems in philosophy. Given their intellectual systems, various philosophical schools of thought have offered different replies to the question of the nature of consciousness and perception. Some arguments draw on sensory data and empirical knowledge to answer the question, and others deploy theoretical and intellectual principles as grounds of their arguments. Furthermore, there are philosophers who utilize intuitive findings to account for consciousness and perception. While the use of intuitive data is ubiquitous among Muslim intellectuals, no formulation has been presented about the nature of intuition as a method in psychological arguments. In this research, the author deal with the following question: how intuition is used in different Islamic philosophical systems, particularly in the three pivotal schools of thought: Peripatetic, Illuminationist, and Transcendent philosophies and what is its effectiveness as well.. It seems that the intuitive method is an effective systematic method for solving the problems pertaining to consciousness and perception.

  Keywords: methodology, intuition, Consciousness, Perception, Ishraq
 • Mohsen Labkhandagh *, Mohammadreza Maleki Borojeni Pages 325-352

  The question of the existence of a society based on different philosophical ideas finds various answers. In this article, based on the philosophical explanation of number as discontinuity quantity, we are trying to answer this question. The data of the article was collected by documentary method and data analysis is based on deductive-evidential method. Ayatollah Misbah considers number among secondary philosophical intelligible that have no external existence, and Allameh Tabatabai considers number as an accident enjoying a quiddity. Allameh's approach to number will open a way to prove  a real factual existence of society, and based on Ayatollah Misbah Yazdi's approach to number, the existence of society does not go beyond a subjective matter. Although the philosophical analysis of number opens the way for the ontology of society, its capacity to answer many sociological issues is limited, and therefore this philosophical entry, along with other philosophical entries, can establish a comprehensive philosophical theory in social ontology.

  Keywords: : Discontinuity Quantity, Number, Ontology of Society, Allameh Tabatabai, Ayatollah Misbah Yazdi