فهرست مطالب

نشریه اندیشه آماد
پیاپی 85 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عیسی علیزاده*، محمدمهدی مهتدی، یاسر قاسمی نژاد صفحات 1-32
  زمینه و هدف

  این پژوهش باهدف شناسایی آسیب های فرآیند استانداردسازی تجهیزات دفاعی در یک سازمان   نظامی- انتظامی در سال 1401 انجام پذیرفت و به دنبال ارایه راهکارهای اجرایی جهت مرتفع نمودن آسیب های شناسایی شده است.

  روش

  این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها آمیخته است. در مرحله کیفی داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آشنا با موضوع فرآیند استانداردسازی به تعداد 11 نفر و تا حد دستیابی به اشباع نظری، جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون با کمک نرم افزار مکسکیودا 4 مخلفه ها و شاخص ها شناسایی گردید. در مرحله کمی با استفاده از روش تحلیل اهمیت-عملکرد، آسیب ها مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش تعداد 22 نفر از خبرگان و نمونه آماری پژوهش در مرحله کمی به صورت تمام شمارش است.

  یافته ها

  بر اساس اطلاعات جمع آوری شده تعداد 13 مخلفه و 81 شاخص (آسیب) برای فرآیند استانداردسازی اقلام دفاعی آماد و پشتیبانی سازمان شناسایی شد. عدم تربیت نیروی انسانی خبره و متخصص، ضعف در پیوست های فنی و بها ندادن به نیروی انسانی به ترتیب در رتبه های اول تا سوم و تاثیر منفی سیاست های کلان در تجهیزات تست و آزمون در رتبه آخر قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  طبق تحلیل 25 آسیب در ربع اول (تمرکز) قرار دارد و نیاز است سریعا رسیدگی گردد و سازمان بیشتر منابع و انرژی خود را صرف بهبود آن ها نماید. 12 آسیب در ربع دوم (حفظ وضع موجود) شناسایی شده است. برای جلوگیری از اتلاف منابع می توان این وضع را حفظ کرد. 16 آسیب در ناحیه رسیدگی (ربع سوم) افتاده است که این شاخص ها از اهمیت زیادی برای سازمان برخوردار نیست، می تواند در اولویت بعدی سازمان باشد ولیکن لازم است طی یک برنامه کوتاه مدت و با صرف کمترین منابع سطح آسیب را کاهش و یا حداقل حفظ نمود. 28 مورد باقیمانده در ناحیه اغماض (ربع چهارم) قرار دارد که جزء اولویت سازمان نبوده و پرداختن به این آسیب ها باعث اتلاف منابع خواهد شد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، استانداردسازی، تجهیزات، دفاعی
 • حسینعلی حسن پور*، محمدمیلاد بنیادزاده، حسین خلیلی صفحات 33-61
  زمینه و هدف

  یکی از اصول و آموزه های [1] هر سازمان نظامی- انتظامی، چابکی است. این سازمان ها برای چابک سازی خود، نیازمند یک لجستیک چابک و به تبع آن یک ترابری چابک هستند. ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی معیار های چابکی ترابری سنگین یک سازمان نظامی- انتظامی است.

  روش

  روش تحقیق حاضر، از نوع آمیخته و بر مبنای ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد آماد و پشتیبانی و خبرگان ترابری و تحرک در سازمان نظامی- انتظامی موردمطالعه می باشند. در این پژوهش، ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، معیارها و زیرمعیارهای اولیه در چابکی ترابری سنگین یک سازمان نظامی- انتظامی استخراج شد و پرسش نامه های تحقیق تدوین شد. سپس این پرسشنامه ها بین خبرگان تحقیق توزیع شد. برای تعیین روایی تحقیق از ضریب لاوشه و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تعیین وزن این معیارها و زیرمعیارها، از روش بهترین- بدترین [2] که رویکرد نسبتا جدید در وزن دهی عوامل و انجام مقایسات زوجی است، استفاده شد.

  یافته ها

  برای تحقق هدف پژوهش، 23 زیرمعیار در قالب سه معیار اصلی شامل "انعطاف پذیری و تاب آوری، قدرت بهره برداری از امکانات و ایمنی و قدرت تامین بالا " شناسایی شد. با پرسش نامه اول، روایی و پایایی معیارها و زیرمعیارهای تحقیق، اثبات شد و نیز بهترین و بدترین معیار و زیرمعیار احصا شد. همچنین با پرسش نامه دوم، وزن این معیارها و زیرمعیارها، به روش بهترین- بدترین تعیین شد.

  نتیجه گیری

  معیار اصلی " انعطاف پذیری و تاب آوری " بیشترین تاثیر را در چابکی ترابری سنگین سازمان  نظامی- انتظامی موردمطالعه دارد. دیگر معیارهای اصلی یعنی "قدرت بهره برداری از امکانات " و "ایمنی و قدرت تامین بالا " به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. همچنین در سه معیار اصلی، این زیرمعیارها بیشترین اهمیت رادارند: "خودرو و تجهیزات چندمنظوره "، "موجود بودن و آماده به کاری " و "سلامت و ایمنی خودرو ".

  کلیدواژگان: ترابری سنگین، چابکی، رتبه بندی، روش بهترین- بدترین
 • علی عباسی عقدا، محمدمهدی موحدی صفحات 63-82
  زمینه و هدف

  هدف از انجام این تحقیق تحلیل نقش مدیریت کیفیت لجستیک در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در زنجیره تامین صنایع دفاعی بوده است. ازآنجاکه این تحقیق در یک سازمان واقعی صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی است.

  روش

  تحقیق حاضر، از منظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه مدیران (عالی، میانی و عملیاتی) صنایع دفاع که تعداد آن ها 400 نفر می باشند روش نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده خواهد بود و با کمک جدول مورگان نمونه ای به حجم 196 نفر انتخاب گردید برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استاندارد استفاده است. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی بر اساس روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرارگرفته است برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد مدیریت کیفیت لجستیک بر ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در زنجیره تامین صنایع دفاعی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، زنجیره ارزش مدیریت دانش، صنایع دفاعی
 • پارسا رضائی*، رضا فریبا صفحات 83-111
  زمینه و هدف

  پروژه راه اندازی آزمایشگاه تجهیزات حافظت بالستیک فراجا، یک دهه پیش آغاز شد. ساختار این آزمایشگاه بر اساس الزامات موسسه ملی دادگستری 010106 پیش بینی می شد. به دلیل سوءتفاهم های موجود در نحوه اجرای اولیه قرارداد، آزمایشگاه موردنظر تاکنون علی رغم صرف هزینه زیاد، هنوز به بهره برداری نرسیده است. پروژه تحقیقاتی ارزیابی، به روزرسانی و ارتقا آزمایشگاه بالستیک فراجا، به منظور بررسی وضعیت فعلی آزمایشگاه، شناسایی نواقص و راهکارهای رفع تعریف گردید.

  روش

  با بازدیدهای میدانی، وضعیت آزمایشگاه بررسی گردید. بامطالعه استانداردهای موجود، الزامات با تجهیزات موجود تطبیق داده شد که برای راه اندازی آزمایشگاه، تحت عنوان نیازسنجی کیفی و کمی، نقشه راه خواهد بود.

  یافته ها

  بر اساس نواقص یافت شده، مطابق نیازها و ساختارهای موجود مشخص شد. استانداردها بررسی گردید تا الزامات آن ها تعیین گردد. ارزیابی این الزامات سخت افزاری صورت گرفت تا راهکارهای رفع آن پیگیری شود.

  نتیجه گیری

  سخت افزارهای لازم برای زیرساخت اجرای استاندارد موسسه ملی دادگستری 010106، مشخص گردید و  با روشن سازی، نیازسنجی کیفی و کمی موضوع تحقیق ، راه حل های اجرایی رفع موارد نقص محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: آزمایشگاه بالستیک، موسسه ملی دادگستری 010106، ارزیابی، استانداردسازی، بهینه سازی
 • سید مهدی احمدی بالادهی* صفحات 113-129
  زمینه و هدف

  خودرو نقشی مهم در پیشبرد ماموریت های سازمانی در فراجا دارد، به طوری که تعهد نسبت به سازمان و دقت در نگهداری آن می تواند در انجام وظایف محوله ی سازمان تعیین کننده باشد. این پژوهش، به ارزیابی عوامل مرتبط با نگهداری صحیح از ناوگان خودرویی و سبک سازمانی فرماندهی انتظامی استان مازندران پرداخته است.

  روش

  پژوهش حاضر ازنظر نوع پژوهش کاربردی و روش آن پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران که 70 نفر از آنان با استفاده از جدول کرجسی مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته عوامل مرتبط با نگهداری صحیح از ناوگان خودرویی سبک سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته نگهداری صحیح از ناوگان خودرویی سبک سازمانی استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها به وسیله خبرگان محترم مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0 و 76/0 به دست آمد تحلیل استنباطی داده های حاصل با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی، رگرسیون چندگانه و آزمون فریدمن انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که عواملی نظیر (عوامل انسانی، عامل برنامه ریزی، عامل مدیریتی، عامل بودجه و اعتبارات) بر نگهداری ناوگان خودرویی سبک سازمان اثرگذار هستند. با توجه به آزمون فریدمن نیز به ترتیب بیشترین میانگین اختصاص به عوامل انسانی، عامل مدیریتی، عامل بودجه و اعتبارات و درنهایت عامل برنامه ریزی قرار داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که با توجه به وضعیت جغرافیایی استان، مسافت طولانی و نوع و حجم ماموریت های محوله سازمانی، بیشترین نقش را بر نگهداری صحیح از ناوگان خودرویی سبک فرماندهی انتظامی استان مازندران عوامل انسانی داشته که با بازنگری در قوانین، آموزش سازمانی، نظارت و کنترل صحیح و استفاده از نظام تشویق و تنبیه تحقق می یابد.

  کلیدواژگان: نگهداری، خودرو، سبک سازمانی، فرماندهی انتظامی استان مازندران
 • مریم شوکت پور، محمدرضا معتدل*، رضا رادفر، مریم شعار صفحات 131-157
  زمینه و هدف

  مخاطرات[1] روابط خریدار و تامین کننده باعث افت عملکرد و اختلال در تامین می شوند ولی با ارایه راهبرد مناسب می توان آن ها را مدیریت کرد. باوجود اهمیت این مخاطرات، تاکنون مدل مدیریت مخاطراتی که راهبرد مناسب برای روابط با هر تامین کننده را تعیین کند، ارایه نشده است. بنابراین هدف این پژوهش، ارایه مدل تعیین راهبرد در مدیریت مخاطرات روابط خریدار و تامین کننده برای شرکت های سازنده تجهیزات دوار نفتی است.

  روش

  در مرحله اول، مخاطرات روابط و راهبردهای مدیریت آن ها بر اساس ادبیات پژوهش شناسایی شدند. سپس نظرات خبرگان جمع آوری گردید تا مخاطرات روابط در حوزه موردمطالعه تعیین شوند. در مرحله دوم، با استفاده از روش مدل سازی ساختاری تفسیری که با منطق فازی توسعه یافت، مخاطرات سطح بندی، روابط بین آن ها بررسی و بر اساس تحلیل میک مک، موثرترین مخاطرات تعیین شدند. مرحله سوم پژوهش، شامل اخذ نظرات خبرگان برای تعیین راهبردهای پژوهش بود. در مرحله بعد، ماتریس مخاطرات فازی با ابعاد احتمال و شدت تاثیر طراحی شد. برای تعیین راهبرد، ابتدا اولویت مخاطرات بر اساس جایگاه هر مخاطرات در ماتریس و سطح آن در مدل ساختاری تفسیری فازی تعیین شد و سپس مخاطراتی که دارای بالاترین اولویت بود، راهبرد را تعیین کرد. در مرحله آخر، این مدل اعتبار سنجی شد.

  یافته ها

  موثرترین مخاطرات روابط خریدار و تامین کننده در این پژوهش، شامل از دست دادن عینیت، عدم اعتماد و اطمینان، عدم تمایل تامین کننده به همکاری، کمبود تامین کننده، فرصت طلبی تامین کننده، تبانی و تضاد اهداف هستند که مخاطرات دارای اولویت در روابط با هر تامین کننده، راهبرد را تعیین می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده از مقایسه خروجی مدل و نظرات خبرگان، نشان دهنده اعتبار مدل طراحی شده بوده و این مدل برای تمام شرکت های سازنده تجهیزات صنعتی قابل استفاده است.

  کلیدواژگان: راهبرد، مدیریت مخاطرات، روابط خریدار و تامین کننده، مدل سازی ساختاری تفسیری فازی، ماتریس مخاطرات فازی
 • آیدا زمانی، غلامرضا معمارزاده*، محمود البرزی، کتایون پورمهدی صفحات 159-180
  هدف و زمینه

  مطالعه حاضر باهدف ارایه الگوی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین دستگاه های دولتی با رویکرد نگاشت علی انجام شده است. این تحقیق ازلحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و ازلحاظ ماهیت و شکل اجرا به صورت پیمایش مقطعی انجام شده است. این مطالعه مبتنی بر پارادایم تفسیری و با رویکرد تحقیق در عملیات نرم صورت گرفته است.

  روش

  در گام نخست برای شناسایی عوامل از تحقیقات پیشین بهره شده است؛ در گام دوم برای ارایه الگوی روابط عوامل از روش نگاشت علی استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار یو سی نت [1] و نرم افزار نت دراو [2] انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان دستگاه های دولتی کشور است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها یادداشت برداری، مصاحبه و برگزاری کارگاه است. برای دستیابی به اهداف پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های مدیریت زنجیره تامین شناسایی شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری

  بر اساس الگوی شبکه ای شاخص های مدیریت زنجیره تامین در دستگاه های دولتی، 19 مقوله و 294 رابطه شناسایی شده است. شاخص «حمایت مدیران ارشد» در کانون روابط مدل خوشه ای قرار دارد. حمایت دولت در کنار حمایت مدیریت ارشد در نهادهای دولتی می تواند زمینه ساز دستیابی به اهداف مدیریت زنجیره تامین باشد. در کنار این عوامل باید زیرساخت های فناوری اطلاعات در سازمان مهیا باشد و مسیر راهبردی زنجیره تامین تعیین شده باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت پایدار زنجیره تامین، توانمندسازها، دستگاه های دولتی، نگاشت علی
 • امیر عبدی مقدم*، محمدامین ترابی، ابراهیم جلوه فرد، مینو ابوطالبی عراقی، صالح عبدی مقدم صفحات 181-200
  زمینه و هدف

  سازمان ها در تلاش اند تا هزینه های انبارداری و ترابری را کاهش دهند؛ که باعث گسترده شدن مدیریت زنجیره تامین می شود. ترابری و موجودی دو عنصر اصلی در زنجیره تامین محسوب می شوند. مسیله مسیریابی-موجودی همان تولید پی درپی محصول از یک یا چند محل تولید در میان مجموعه مصرف کنندگان است که کمینه سازی هزینه متوسط تولید در طول افق برنامه ریزی بدون ایجاد کمبود برای سازمان هدف اصلی این تحقیق به حساب می آید. در این تحقیق به این مسیله در محصولات فاسدشدنی با طول عمر ثابت پرداخته شد. یک زمینه بسیار حیاتی از مسیریابی وسایل نقلیه، مسیله مسیریابی-موجودی محسوب می شود. مهم ترین اهداف این تحقیق عبارت بودند از: مسیریابی موجودی، مدیریت موجودی، مسیریابی کالاهای فاسدشدنی، پیاده سازی هدف کمینه سازی هزینه در مدل ریاضی ارایه شده و توسعه رویکردهای مناسب برای حل مدل ارایه شده تحت مفروضات این تحقیق.

  روش

  با توجه به ماهیت مسیله که از انواع نظریه پیچیدگی محاسباتی به حساب می آید، رسیدن به جواب قطعی برای ابعاد بزرگ آن غیرممکن است؛ بنابراین در این تحقیق یک روش مبتنی بر الگوریتم فرا ابتکاری کلونی مورچگان ارایه می شود؛ که مسیله مسیریابی- موجودی را تحت مفروضات جدید حل می کند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی توانایی حل مسیله در ابعاد متفاوت به خصوص جاهایی که امکان رسیدن به بهینه سراسری غیرممکن به نظر می رسد رادار است. آزمایش‎ها بر روی محک های مختلف همگی تاییدکننده بهینه بودن جواب ها نسبت به الگوریتم های رقیب بودند و ما را دررسیدن به هدف تحقیق یعنی حداقل کردن هزینه رهنمود کردند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مسئله مسیریابی-موجودی، کالاهای فاسدشدنی، الگوریتم کلونی مورچگان، بهینه سازی
 • حجت الله آدمی*، میثم باقری (مترجمان) صفحات 201-212

  سازمان های نظامی برای مقابله با عدم قطعیت محیط عملیاتی و جمع آوری و تجزیه وتحلیل مقادیر زیادی از اطلاعات پس از بلایای طبیعی مناسب هستند. بااین حال، به دلیل فرآیندهای تصمیم گیری محرمانه [1]، نظامی ها تمایل دارند که از سایر بازیگران [2] مرتبط در فضای بشردوستانه کناره گیری کنند که این امر موجب عدم آگاهی نظامیان از فناوری های توسعه یافته برای غلبه بر شکاف اطلاعاتی می شود درحالی که بازیگران بشردوستانه با فجایع طبیعی، پیچیده و فناوری های توسعه یافته مواجه هستند. موارد اضطراری تجزیه وتحلیل بلایای طبیعی که در سال 2004 در تایلند، پاکستان، 2005، هاییتی، 2010 و شیلی، 2010 و 2014 رخ داده اند؛ نمونه هایی از بهترین شیوه ها و تجارب حاصل را ارایه می دهند که می تواند به بهبود عملیات امدادرسانی در بلایای طبیعی آینده کمک کند. این امر به ویژه زمانی صدق می کند که از نظامیان خواسته شود تا واکنش های بشردوستانه غیرنظامی موجود را تقویت کنند و همچنین نقش غالبی را که جامعه نظامی ملی در واکنش بشردوستانه ایفا می کند، برجسته کنند. این مقاله به جامعه نظامی کمک می کند که چگونه قابلیت های منحصربه فرد خود را در فضای بشردوستانه بهتر جای دهند و راه هایی برای به اشتراک گذاشتن و ارزیابی موثرتر اطلاعات بیابند.

  کلیدواژگان: شهروندی - نظامی، بشردوستانه، بلایای طبیعی، تصمیم گیری، اطلاعات
|
 • Eisa Alizadeh *, MohammadMahdi Mohtadi, Yaser Ghasemi Nejhad Pages 1-32
  Background and purpose

  This research was conducted with the aim of identifying the harms of the defense equipment standardization process in a military-police organization in 1401 and seeks to provide implementation solutions to eliminate the identified harms.

  Method

  This research is applied and mixed in terms of the nature of the data. In the qualitative phase, data were collected through semi-structured interviews with experts familiar with the standardization process in the number of 11people and until reaching theoretical saturation, and using thematic analysis method with the help of MAXQDA4 software. Components and indicators were identified. In the quantitative phase, using the importance-performance analysis method, damages were evaluated and prioritized. The statistical population of this research is the number of 22experts and the statistical sample of the research is in the quantitative phase in the form of full enumeration.

  Findings

  Based on the collected information, 13 components and 81 indicators (damages) were identified for the standardization process of the organization's ready defense items and support. The lack of training of expert and expert human resources, weakness in technical attachments and not valuing human resources were ranked first to third, and the negative impact of macro policies on testing equipment was ranked last.

  Conclusion

  According to the analysis, 25 injuries are in the first quarter (concentration) and need to be addressed immediately and the organization should spend most of its resources and energy on improving them. 12 injuries have been identified in the second quarter (maintaining the status quo). This situation can be maintained to avoid wasting resources. 16 damages have occurred in the area of consideration (third quarter) and these indicators are not of great importance for the organization, it can be the next priority of the organization, but it is necessary to reduce the level of damage during a short-term program and by spending the least amount of resources, or kept at least The remaining 28cases are located in the condescension area (fourth quarter), which is not part of the organization's priority, and dealing with these damages will cause a waste of resources.

  Keywords: Pathology, standardization, defense, equipment
 • Hossein-Ali Hassan-Pour *, MohammadMilad Boonadzadeh, Hossein Khalili Pages 33-61
  Background and purpose

  One of the principles and teachings4 of any military-police organization is agility. For their agility, these organizations need an agile logistics and, accordingly, an agile transportation. Therefore, the aim of the current research is to identify and rank the agility criteria of heavy transportation of a military-police organization.

  Method

  The current research method is of a hybrid type and based on a questionnaire tool. The statistical population of the research includes senior managers of logistics and experts of transportation and movement in the studied military-police organization. In this research, first with library studies, primary criteria and sub-criteria in heavy transport agility of a military-police organization were extracted and research questionnaires were compiled. Then these questionnaires were distributed among research experts. To determine the validity of the research, Lausche's coefficient was used and to check its reliability, Cronbach's alpha coefficient was used. To determine the weight of these criteria and sub-criteria, the best-worst method5 was used, which is a relatively new approach in factor weighting and pairwise comparisons.

  Findings

  In order to fulfill the purpose of the research, 23 sub-criteria were identified in the form of three main criteria including "flexibility and resilience, ability to use facilities and safety and high supply power". With the first questionnaire, the validity and reliability of research criteria and sub-criteria were proven and the best and worst criteria and sub-criteria were calculated. In addition, with the second questionnaire, the weight of these criteria and sub-criteria was determined by the best-worst method.

  Conclusion

  The main criterion of "flexibility and resilience" has the greatest effect on the agility of heavy transport of the studied military-police organization. Other main criteria, i.e. "facility utilization power" and "safety and high supply capacity" are in the next priorities, respectively.

  Keywords: Heavy transport, Agility, ranking, best-worst method
 • Ali Abbasi Aghda, MohammadMehdi Movahedi Pages 63-82
  Background and Purpose

  The purpose of this research is to analyze the role of logistics quality management in creating the value chain of knowledge management in the supply chain of defense industries. Because this research was done in a real organization and its results can be used practically and it is a practical research.

  Method

  The present research is applied from the point of view of the traversal and descriptive-survey from the nature of the research. The statistical population of this research includes all managers (high, middle, operational) of defense industries, whose number is 400. The sampling method in this research will be simple random and with the help of Morgan's table, a sample size of 196 people was selected to measure the variables. The research used a standard questionnaire. The method of collecting library and field information and the tool of collecting information is a questionnaire; the validity of which has been confirmed based on content and final validity using Cronbach's alpha coefficient, structural equation test and multivariate regression have been used for data analysis.

  Conclusion

  The results show that logistics quality management has an effect on the creation of the value chain of knowledge management in the supply chain of the defense industry.

  Keywords: Quality Management, Knowledge Management Value Chain, defense industries
 • Parsa Rezaie *, Reza Fariba Pages 83-111
  Background and Purpose

  The project of establishing FARAJA ballistic protection equipment laboratory started a decade ago. The structure of this laboratory was predicted based on the requirements of National courthouse institute 010106. Because of misunderstandings in the contract's implementation, this laboratory has not yet been put into operation despite spending a lot of money. The research project of evaluating, updating and upgrading the FARAJA Ballistics Laboratory was defined to check the current state of the laboratory, identify deficiencies and solve solutions.

  Method

  With field visits, the condition of the laboratory was checked. By studying the existing standards, the requirements were adapted to the existing equipment, which will be the road map for establishing the laboratory under the title of qualitative and quantitative requirements assessment.

  Findings

  Based on the defects found, it was determined according to the needs and existing structures. The standards were reviewed to determine their requirements. The evaluation of these hardware requirements was done to follow up the solutions to solve it.

  Conclusion

  The hardware for the implementation infrastructure of the National courthouse institute 010106 standard has been specified. This clarification, qualitative and quantitative needs assessment and providing solutions to define executive projects to fix defects are

  Keywords: Bulletproof vest, National courthouse institute 010106, evaluation, Standardization
 • Seyed Mehdi Ahmadi Baladehi * Pages 113-129
  Background and Purpose

  The car plays an important role in advancing the organizational missions in FARAJA, so that the commitment to the organization and the care in its maintenance can be decisive in fulfilling the assigned organizational tasks. In this research, the factors related to the correct maintenance of the vehicle fleet of the police command of Mazandaran province have been evaluated.

  Method

  The current research is an applied research and its method is a survey. The statistical population of the research is the managers and employees of the Vice-President of Preparedness and Support of the Police Command of Mazandaran province, 70 of whom have been selected using the Kargesi Morgan table and by simple random sampling. In order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to the correct maintenance of an enterprise-style car fleet and a researcher-made questionnaire of the correct maintenance of an enterprise-style car fleet were used. Respected professors confirmed the validity of the questionnaires and its reliability was obtained using Cronbach's alpha formula of 0.82 and 0.76 respectively. In order to inferential analysis of the data obtained from the measurement tools, spss software and Kolmogorov-Smirnov test, correlation coefficient, multiple regression and Friedman test were used.

  Findings

  The findings show that factors such as (human factors, planning factor, management factor, budget factor and credits) are effective on the maintenance of the organization's light vehicle fleet. According to Friedman's test, the highest average allocation was for human factors, management factor, budget and credits factor, and finally planning factor.

  Conclusion

  The results show that due to the geographical situation of the province, the long distance and the type and volume of assigned organizational missions, human factors have the greatest role in the proper maintenance of the light vehicle fleet of the police command of Mazandaran province, which by revising the laws, training organization, proper supervision and control and the use of incentive and punishment system are realized.

  Keywords: Correct maintenance, organizational, Light Vehicles, Police Command of Mazandaran Province
 • Maryam Shokatpour, Mohammadreza Motadel *, Reza Radfar, Maryam Shoar Pages 131-157
  Aim and Background

  The risks5 of buyer-supplier relationships cause the decreased performance and disruption in supply, but they can be managed by providing a suitable strategy. Despite the importance of these risks, a risk management model that determines the appropriate strategy for each supplier has not been developed so far. The purpose of this research is to provide a model for determining the strategy of buyer-supplier relationships risks for oil rotary equipment manufactures.

  Method

  In the first stage, relationship risks and strategies were identified based on the research literature, and then experts' opinions about risks were collected to determine relationship risks in the studied industry. In the second stage, using the interpretive structural modeling method developed with fuzzy logic, the relationships between risks and those levels were examined and the most effective risks were determined by MICMAC analysis. The third stage is determined strategies by experts' opinions. Then fuzzy risk matrix with the dimensions of probability and intensity of impact is designed. Based on the risk priority (based on risk position in the matrix and its level based on interpretive structural model), a suitable strategy was determined for each supplier. In the last step, this model was validated by calculating the percentage of agreement.

  Findings

  The most effective risks of buyer-supplier relationships in this research include loss of objectivity, lack of trust and confidence, supplier's unwillingness to cooperate, Limited number of suppliers, supplier's opportunism, collusion and conflict of goals, which Their priority and relationships have been determined. Based on the priority of risk for each supplier, strategies for risk management have been determined.

  Conclusion

  The results of comparing the output of the model and the opinions of experts show the validity of the designed model and this model can be used for all industrial equipment manufacturer companies.

  Keywords: Strategy, Risk management, Buyer-Supplier Relationships, Fuzzy Interpretive Structural Modeling, Fuzzy risk matrix
 • Aida Zamani, Gholamreza Memarzadeh *, Mahmood Alborzi, Katayoun Pourmehdi Pages 159-180
  Purpose

  The aim of this study was to provide a model of supply chain management enablers of government agencies with a causal mapping approach. This study is based on interpretive philosophy and with a research approach in soft operations. This research has been done in terms of purpose, foundation and in terms of nature and form of implementation as a cross-sectional survey.

  Method

  In the first step, previous research has been used to identify the factors; In the second step, the causal mapping method is used to present the pattern of factor relationships. Data analysis was performed with UCinet5 software and NetDraw6 software. The statistical population of this study includes experts of government agencies who have been selected by purposive sampling. Data collection tools are taking notes, interviewing and holding workshops. To achieve the objectives of the research by analyzing interviews with experts, a set of supply chain management indicators were identified.

  Findings and Conclusion

  Based on the network model of supply chain management indicators in government agencies, 19 categories and 294 relationships have been identified. The Senior Management Support Index is at the heart of the cluster model relationship. Government support along with senior management support in government institutions can pave the way for achieving supply chain management goals. In addition to these factors, the IT infrastructure in the organization must be available and the strategic path of the supply chain must be determined.

  Keywords: Sustainable Supply Chain Management, Enablers, Government Agencies, causal mapping
 • Amir Abdi Moghadam *, MohammadAmin Torabi, Ebrahim Jelveh Fard, Minoo Aboutalebi Araghi, Saleh Abdi Moghadam Pages 181-200
  Background and Purpose

  Organizations are working to reduce warehousing and transportation costs, expanding supply chain management. Transportation and inventory are the two main elements in the supply chain. The issue of routing-inventory is the consistent distribution of the product from one or more distribution points among the consumer group, which minimizes the average cost of distribution along the planning horizon without creating a shortage for the organization is the primary goal of this study. This study addresses this issue in perishable products with a fixed lifespan. A very critical area of vehicle routing is the inventory routing issue. The most important objectives of this research were to review the studies conducted in the field of routing-inventory, inventory management, routing of perishable goods, implementing the cost minimization goal in the proposed mathematical model, and developing appropriate approaches to solve the proposed model under the assumptions of this research.

  Method

  Given the nature of the problem that comes from NP-hard types, It is impossible to arrive at a definitive answer for its large dimensions, so this study proposes a method based on the ant colony algorithm algorithm, which solves the inventory routing problem under new assumptions. In this study, this issue was addressed in perishable products with a fixed lifespan.

  Findings and Conclusion

  It was shown that the proposed algorithm is capable of solving problems in different dimensions, especially where it seems impossible to achieve global optimality. Experiments on different benchmarks all confirmed the optimality of the results over competing algorithms and guided us to achieve the research objective of minimizing costs.

  Keywords: Supply Chain, Routing-Inventory Issue, perishable goods, Ant Colony Algorithm, Optimization
 • Hojat Adami *, Maisam Bagheri Pages 201-212

  Military organizations are well suited to contend with the uncertainty of the operating environment and collection and analysis of large amounts of information after a natural disaster. However, due to their finely tuned decision-making processes, militaries tend to be isolated from other relevant actors in the humanitarian space, not always aware of the technologies developed to overcome the gap of information that humanitarian actors confront in face of natural catastrophes and complex emergencies. Analysis of the natural disasters that occurred in Thailand in 2004; Pakistan, 2005; Haiti, 2010; and Chile, 2010 and 2014 provide examples of best practices and lesson learned that can help improve future disaster relief operations. This is especially true when militaries are called to augment the existing civilian humanitarian response. It also highlights the prevailing role that the local Military community plays in humanitarian response. This paper highlights the need for the Military community must learn how to better incorporate their unique capabilities into the humanitarian space, and to find ways to more effectively share and assess information.

  Keywords: Civil-Military, humanitarian, Natural Disasters, decision-making, Information