فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی ایران
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا خدابخش، مهرداد نوابخش*، علیرضا کلدی، پروین سوادیان صفحات 7-21

  نهاد خانواده از برنامه‏ های توسعه متاثر می شود، اگر مداخلات حاکمیت را در امورات مرتبط با خانواده قاعده مند نشود برای خانواده مشکلاتی در مقیاس کلان به وجود می ‏آید. توجه و حمایت از جامعه تقویت نهاد خانواده می‏تواند عامل موثر موفقیت برنامه ‏های پیشرفت کشور در همه عرصه‏ ها ‏شود. مقاله حاضر با هدف «تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر تحقق برنامه‏ های پنج‏ ساله ششم توسعه در حوزه نهاد خانواده»، است. روش تحقیق مطالعه حاضر پیمایش و ابزار گردآوری داده ‏ها پرسشنامه است. جامعه آماری صاحبن ظران حوزه برنامه ‏های توسعه و خانواده، بوده است. که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و سپس سهمیه ای 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ‏ها پرسشنامه محقق ساخته است و داده ها، بر اساس آمارهای توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS22، نرم‏ افزار مدل سازی معادلات ساختاری Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته اند. در بخش یافته ‏ها، طبق آزمون پیرسون نشان داده شد که بین عوامل سیاسی، مدیریتی، سازمانی، قانونی و عوامل فنی با تحقق برنامه‏ های خانواده رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل معادلات ساختاری عوامل مدیریتی (0/78)، عوامل فنی (0/69)، عوامل فرهنگی (0/63)، عوامل محیطی (0/44)، عوامل سیاسی (0/37) بر تحقق برنامه‏ های خانواده تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: برنامه‏های پنجساله توسعه، خانواده، سیاستگذاری، قوانین و مقررات
 • آرزو غنیون، علیرضا نوبری*، مریم مجیدی، علیرضا افشار نژاد صفحات 23-31

  گمرک ‏به ‏عنوان ‏یکی ‏از ‏مهمترین ‏سازمان‏ها ‏در ‏چرخه ‏تامین ‏و ‏توزیع ‏کالا ‏مسولیت ‏کنترل ‏و ‏نظارت ‏بر ‏ورود ‏و ‏خروج ‏کالا ‏را ‏بر ‏عهده ‏دارد. ‏با ‏حجم ‏روزافزون ‏تجارت، ‏ضرورت ‏انجام ‏کنترل‏ها‏‏‏‏ ‏با ‏حداکثر ‏دقت ‏و ‏سرعت، ‏در ‏عین ‏تسهیل‏ گری ‏و ‏بارویکرد ‏توسعه ‏اقتصادی ‏- ‏اجتماعی، ‏اجتناب ‏ناپذیر ‏است. ‏هدف ‏پژوهش ‏شناسایی ‏و ‏تبیین ‏عوامل ‏موثر ‏بر ‏الگوی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی ‏در ‏سازمان ‏گمرک ‏با ‏بهبود ‏توام ‏شاخص‏ های ‏تسهیلات ‏و ‏امنیت ‏است. ‏پژوهش ‏از ‏نوع ‏کیفی ‏بوده ‏و ‏برای ‏تحلیل ‏داده ‏ها ‏از ‏روش ‏گراندد ‏تیوری ‏استفاده ‏شده ‏است. ‏ابزار ‏جمع ‏آوری ‏داده ‏ها، ‏مصاحبه ‏‏های ‏عمیق ‏بودند ‏که ‏با ‏روش ‏نمونه ‏گیری ‏گلوله ‏برفی ‏با ‏14نفر ‏ازخبرگان ‏گمرک ‏و ‏سایر ‏سازمان‏های ‏مرتبط ‏در ‏تجارت، ‏انجام ‏شد. ‏داده های ‏حاصل ‏از ‏مصاحبه ‏ها ‏از ‏طریق ‏کدگذاری ‏باز، ‏محوری ‏و ‏انتخابی ‏تجزیه ‏و ‏تحلیل ‏شدند. ‏در ‏نهایت ‏الگوی ‏پارادایمی ‏یادگیری ‏سازمانی ‏در ‏نظارت ‏بر ‏تجارت ‏خارجی ‏متشکل ‏از ‏شرایط ‏علی، ‏شرایط ‏زمینه‏ ای، ‏عوامل ‏مداخله‏ گر، ‏پدیده ‏محوری، ‏راهبردها ‏و ‏پیامدها ‏ترسیم ‏گردید. ‏پدیده ‏اصلی ‏الگوی ‏طراحی ‏شده، ‏فرآیندیادگیری ‏سازمانی ‏در ‏سازمان ‏گمرک ‏است. ‏یافته‏ های ‏پژوهش ‏نشان ‏داد، ‏عوامل ‏علی ‏شامل، ‏یکپارچگی ‏اطلاعات ‏تجارت ‏خارجی، ‏همکاری‏های ‏ملی ‏و ‏فراملی، ‏آموزش ‏و ‏توانمندسازی ‏کارکنان ‏و ‏فرهنگ‏ سازی ‏هستند. ‏عوامل ‏مداخله ‏گر ‏شامل، ‏شرایط ‏سیاسی، ‏یکپارچگی ‏قوانین ‏و ‏مقررات، ‏عوامل ‏محیطی ‏و ‏یگپارچگی ‏مدیریتی ‏است. ‏عوامل ‏زمینه ‏ای ‏شامل، ‏پنجره ‏واحد ‏تجارت ‏و ‏مدیریت ‏ریسک ‏و ‏راهبردها ‏مشتمل ‏بر ‏نظارت ‏اطلاعات ‏محور، ‏مهندسی ‏مجدد ‏فرآیندها ‏و ‏هوشمندسازی ‏می‏‏‏‏باشند. ‏پیامدهای ‏سیستم ‏یادگیری ‏سازمانی، ‏شامل ‏دستاوردهای ‏اقتصادی، ‏اجتماعی ‏و ‏آموزشی ‏است ‏که ‏در ‏راستای ‏توسعه ‏اقتصادی- ‏اجتماعی ‏است.

  کلیدواژگان: یادگیری ‏سازمانی، ‏تجارت ‏خارجی، ‏گمرک، ‏نظارت، ‏توسعه
 • علیرضا طوسی* صفحات 33-43
  هدف

  بررسی تاثیر هوش‏فرهنگی و هوش‏سازمانی در گرایش به تحول و توسعه‏ سازمانی.

  روش و ابزار :

  تحقیق حاضر به روش توصیفی - علی بوده است. جامعه آماری شامل مدیران و کارکنان شرکت رنگ آریا پارس بوده که به روش تصادفی ساده 150 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده ‏اند. جمع آوری داده ‏ها مربوط به هوش سازمانی، هوش فرهنگی و گرایش به تحول براساس پرسشنامه مقیمی و رمضان (1392) بوده است. روایی آن توسط اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0.977) مورد تایید قرار گرفته است. تحلیل داده ‏ها با استفاده از آزمون مدل‏ یابی معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزارهای SPSS25 و Lisrel8.80 بوده است.

  یافته‏ ها:

   ابعاد و مولفه‏ های هوش ‏فرهنگی و هوش‏ سازمانی درگرایش به تحول سازمان اثر مثبت دارد.

  نتایج

  نتایج نشان می‏دهد در بین مولفه‏ های هوش ‏فرهنگی، مهم‏ترین مولفه هوش ‏فرهنگی شناختی و کم اهمیت‏ ترین هوش ‏فرهنگی رفتاری بوده و در بین مولفه ‏های هوش‏ سازمانی، مهم‏ترین مولفه، فشار عملکرد و کم اهمیت‏ ترین همراستایی و همخوانی بوده است.

  کلیدواژگان: هوش‏سازمانی، هوش‏فرهنگی، گرایش به تحول‏سازمانی
 • احمد موذنی*، الهام زادمهر صفحات 45-57

  پژوهش حاضر به بررسی آنومی تعاملی ایجاد شده در دوران کرونا و مناسبات آن با وضعیت سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین کاربران پرداخته است. تاکید بر پیوندهای ضعیف (پل زننده) در چارچوب نظریه سرمایه اجتماعی در فضای آنلاین و آفلاین در شرایط بحران تعامل اجتماعی، با رویکردی پروبلماتیک، مبانی نظری مقاله را شکل داده است. پروبلماتیک در این پژوهش به این مسیله اشاره دارد که فضای مجازی چگونه و در چه سازوکاری هم پیوند دهنده و هم گسست دهنده تعاملات اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و توزیع پرسشنامه آنلاین میان 376 نفر از کاربران شبکه اینستاگرام به صورت نمونه ‏گیری در دسترس صورت گرفته است. مهمترین هدف این پژوهش بررسی وضعیت تعاملات اجتماعی در قالب سرمایه اجتماعی در دوران کرونا بوده و اینکه آیا رسانه‏‏ اجتماعی اینستاگرام توانسته‏‏ نوعی سرمایه اجتماعی ارتباطی در وضعیت آنومی تعاملی، ایجاد نماید؟ نتایج نشان می‏دهد که میزان سرمایه اجتماعی آنلاین و آفلاین کاربران از حد متوسط جامعه پایین تر است. به عبارت دیگر همانند نتایج بسیاری از پژوهش ‏ها ‏صورت گرفته، سرمایه اجتماعی در ایران دچار فرسایش بوده، اما کیفیت استفاده از اینستاگرام توانسته بر افزایش و ایجاد سرمایه اجتماعی ارتباطی تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: آنومی تعامل، سرمایه اجتماعی آنلاین، سرمایه اجتماعی آفلاین، پروبلماتیک، پیوند‏های ‏ضعیف
 • عباسعلی شکاردوست*، حامد سجادی، محمدباقر آخوندی صفحات 59-81

  شیوع همه ‏گیری کرونا به‏عنوان یکی از تاثیرگذارترین رویدادهای قرن حاضر، علاوه بر حوزه سلامت، تمامی جنبه ‏های زندگی انسان معاصر را درگیر نمود. در واقع این همه ‏گیری جامعه را در وضعیت مخاطره ‏آمیزی قرار داد که پیش‏تر نمونه ‏ای نداشت. هدف این پژوهش، فهم برساخت مسایل اجتماعی در ارتباط با همه‏ گیری کرونا در ذیل پست‏ های صفحات اجتماعی حکمرانان ایرانی در اینستاگرام است. بر این اساس، پژوهش حاضر به ‏روش کیفی با رویکرد تحلیل محتوای عرفی به تحلیل نظرات کاربران ذیل مطالب مرتبط با کرونای حکمرانان پرداخته ‏است. نمونه پژوهش به‏ صورت هدفمند به تعداد هشت حکمران ایرانی که بیشترین ارتباط با بحران کرونا داشتند انتخاب شدند و تجزیه و تحلیل داده ‏ها تا کسب اشباع نظری ادامه یافت. یافته ‏های پژوهش نشان داد که در برساخت مسایل اجتماعی مرتبط با کرونا را می‏توان ذیل مقوله فرعی سرگشتگی در علت ‏یابی، بی‏سرانجامی مخاطره، گسترش بی‏کرانگی مخاطره از بیماری به زندگی، تردید در اقتدار نهاد قدرت و حکمرانی، تردید در اقتدار نهاد دین، تردید در اقتدار نهاد سلامت و درمان و دو مضمون اصلی «بیکرانگی مخاطره و آشفتگی ناشی از آن» و «تردید در اقتدار و مشروعیت نهادی» طبقه ‏بندی نمود که نشان‏ دهنده محوریت مولفه ‏های مرتبط با جامعه مخاطره‏ آمیز در برساخت مسایل اجتماعی توسط جامعه است.

  کلیدواژگان: حکمرانان ایرانی، برساخت مسائل اجتماعی، همه‏گیری کرونا ویروس، جامعه مخاطره‏آمیز، اینستاگرام
 • امید بابائی*، فرحناز مصطفوی کهنگی صفحات 83-98

  خانواده در ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای اجتماعی است که امروزه تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله رسانه‏ های جمعی به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. مقاله حاضر در صدد است تا معناداری رابطه رسانه‏ های جمعی با ‏ارزش‏های خانوادگی جوانان را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا مشخص نماید که ‏ارزش‏ های خانوادگی جوانان به سمت ‏ارزش ‏های سنتی گرایش دارد یا ‏ارزش ‏های مدرن؟ چهارچوب نظری پژوهش حاضر تلفیقی از نظریه کاشت، نظریه وابستگی، نظریه کاربردها و خشنودسازی است. روش پژوهش حاضر پیمایشی و حجم نمونه‏ آن برابر با 382 نفر است. داده ‏های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از آن بیانگر آنست که ‏ارزش‏ های خانوادگی اکثر جوانان (حدود 75 درصد) به سمت ‏ارزش‏های مدرن گرایش دارد. همچنین ضریب بتا (beta) نشان می‏دهد که بیشترین اثرگذاری در پیش‏بینی میزان گرایش جوانان به ‏ارزش ‏های خانوادگی متعلق به میزان وابستگی آنها به رسانه‏ ها (192/=beta) و کمترین اثرگذاری مربوط به نوع برنامه ‏های مورد استفاده (058/=beta) است.

  کلیدواژگان: رسانه‏های جمعی، ‏ارزش‏های خانوادگی، ‏ارزش‏های سنتی، ‏ارزش‏های مدرن
 • احمد حجاریان* صفحات 99-110

  مفهوم نوآوری اجتماعی تحول‏ گرا دربرگیرنده گروهی از راهبرد‏ها، مفاهیم، اندیشه ‏ها و سازمان‏های نوینی است که تامین‏ کننده نیازهای اجتماعی است. از طرفی حکمروایی خوب در ارتقا شاخص‏ های آن نقش بسیار موثر دارند زیرا درک و آگاهی از تاثیر فرآیند مدیریتی محلی بر فضاهای روستایی، تصویر متفاوت و متنوعی را ارایه می‏دهد که تحقیق حاضر جنبه گفتمان نوآوری اجتماعی ساکنین را در نواحی روستایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. تحقیق برمبنای هدف کاربردی و از حیث امکان کنترل متغیرها، از نوع تحقیقات شبه تجربی بود، زیرا با توجه به پس رویدادی بودن تحقیق امکان کنترل متغیرها به نحو کامل وجود ندارد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات نظری و تحقیقات گذشته، متغیرها و ابعاد تحقیق در 8 بعد کلی مشخص گردید. مشارکت، پاسخگویی، مسیولیت ‏پذیری، قانون محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری و اجماع‏ گرایی که تفسیر آن در کلیت گفتمان نوآوری اجتماعی تحول‏گرا در نواحی روستایی دهستان لیلان جنوبی، مورد توجه بود. برآیند تحلیل‏ها نشان داد که بیشترین معیار مشارکت و کم اهمیت‏ ترین معیار اجماع‏ گرایی در تبیین و پیش‏بینی متغیر وابسته (گفتمان نوآوری اجتماعی تحول‏گرا) نقش دارد. تحقیق توجه و ارتقا شاخص‏ های گفتمان نوآوری اجتماعی را در قالب ارتقا و بهبود معیارهای حکمروایی خوب در نواحی روستایی مورد مطالعه بیان می‏دارد.

  کلیدواژگان: روستایی، گفتمان نوآوری اجتماعی، حکمروایی نو، دهستان لیلان جنوبی
 • محسن عابدی، امید علی احمدی، محمدحسین اسدی داود آبادی صفحات 111-126

  افزایش سازگاری کارکنان ناجا در انتقال محل خدمت به عنوان یکی از شیوه های مدیریت منابع انسانی هم در عملکرد شغلی آنها و هم کاهش آسیب‏پذیری آنها و خانواده‎ شان از تغییرات محیطی موثر است. بر این اساس این پژوهش به عوامل موثر بر سازگاری کارکنان انتقالی ناجا با جامعه میزبان می پردازد. روش پژوهش، پیمایشی و نتایج با تجزیه و تحلیل پرسشنامه های تکمیلی در نمونه آماری 300 نفره از میان کارکنان انتقالی ناجا به استان هرمزگان بر اساس طرح نمونه گیری طبقه‏بندی تصادفی نامتناسب به دست آمده است. نتایج نشان می دهد 68 درصد پاسخگویان میزان سازگاری خود را با جامعه میزبان پایین و تنها 8.3 درصد آن را بالا ارزیابی نموده اند. نتایج آزمون رگرسیون نشان از تایید بیشتر فرضیه های مطرح شده دارد. بر اساس تحلیل رگسیون چند متغیره اثر خالص متغیر میزان شباهت سازمان محل انتقالی با جامعه مبداء و تجانس جامعه میزبان با جامعه مبداء بیش از دیگر متغیرهای مستقل می باشد. مقدار ضریب تعیین R2 به دست آمده از مدل رگرسیونی بیانگر آن است که متغیرهای مستقل در مجموع 41 درصد از تغییرات را توضیح داده اند. بر اساس نتایج پژوهش برای افزایش میزان سازگاری کارکنان، انجام مشاوره های خانوادگی با کارشناسان مجرب، بومی گزینی و حمایت سازمانی نقش کلیدی دارد. حمایت سازمانی می تواند شامل تهیه مسکن سازمانی، همکاری با دیگر نهادها در تامین رفاه کارکنان، تکمیل پرونده روانی فرد و آموزش سازگاری روانی مورد انتظار کارکنان و خانواده آنها باشد.

  کلیدواژگان: سازگاری، کارکنان انتقالی، ناجا، جامعه میزبان، بومی گزینی، حمایت سازمانی
|
 • REZA Khodabakhsh, Alireza Kaldi, Parvin Savadian Pages 7-21

  The institution of the family is affected by development programs; large-scale problems arise for thefamily if government interventions in family-related matters are not regulated. Attention and support of thecommunity Strengthening the family institution can be an effective factor in the success of the country'sdevelopment programs in all areas. The aim of this article is "sociological analysis of the factors affecting theimplementation of the sixth five-year development plans in the field of family institution." The research methodof the present study is a survey and the data collection tool is a questionnaire. The statistical population hasbeen experts in the field of development programs and the family. Using targeted sampling method and snowballand then the quota of 384 people was selected as a statistical sample. The data collection tool was a researchermade questionnaire and the data were analyzed based on descriptive and inferential statistics and using SPSS22software, Lisrel structural equation modeling software. In the findings section, according to Pearson test, it wasshown that there is a significant relationship between political, managerial, organizational, legal and technicalfactors with the realization of family plans. Also, using the structural equation model of managerial factors(0.78), technical factors (0.69), cultural factors (0.63), environmental factors (0.44), political factors (0.37) onthe realization of programs The family is influential.

  Keywords: Five-year development plans, family, policy, rules, regulations
 • Arezoo Ghanioon, Alireza Nobari *, Maryam Majidi, Alireza Afsharnejad Pages 23-31

  Customs, as one of the important organizations in the cycle trade of goods, is responsible forcontrolling and monitoring the entry and exit of goods. With the ever-increasing volume of trade, it is inevitableto carry out controls with maximum accuracy and speed, while facilitating and making socio-economicdevelopment more productive. The purpose of the research is to identify the effective factors on theorganizational learning model in the supervision of foreign trade in the Customs with the improvement offacilities and security indicators. The research is of qualitative type and Grounded Theory method was used fordata analysis. The data collected by in-depth interviews that were conducted with 14 Customs experts and otherrelated organizations using the snowball sampling method. Then, the data analyzed through open, axial andselective coding. Finally, the paradigm model of organizational learning in monitoring foreign trade consistingof causal conditions, background conditions, intervening factors, central phenomenon, strategies andconsequences was drawn. The main phenomenon of the designed model is the organizational learning process.The findings of the research showed that the causal factors include the integration of foreign trade information,national and transnational cooperation, training and empowerment of employees and culture building.Intervening factors include political conditions, integration of laws, environmental factors and managementintegration. Background factors include business unit window and risk management and strategies includeinformation-based monitoring, process re-engineering and intelligentization. The consequences of theorganizational learning system include economic, social and educational achievements that are in line withsocio-economic development.

  Keywords: Organizational Learning, Supervision, Customs, cross-border trade, development
 • Alireza Tousi * Pages 33-43
  Purpose

  to investigate the effect of cultural intelligence and organizational intelligence in thetendency towards organizational transformation and development.

  Method and tools: 

  The present research was descriptive-causal. The statistical population includes themanagers and employees of Rang Aria Pars Company, 150 people were selected as a sample by a simplerandom method. The data collection related to organizational intelligence, cultural intelligence and tendency tochange was based on Moghimi and Ramadan questionnaire (2012). Its validity has been confirmed by professorsand its reliability using Cronbach's alpha (0.977). Data analysis was done using structural equation modelingtest and SPSS 25 and Lisrel 8.80 software.

  Findings

  The dimensions and components of cultural intelligence and organizational intelligence have apositive effect on the tendency towards organizational transformation.

  Results

  The results show that among the components of cultural intelligence, the most important component iscognitive cultural intelligence and the least important is behavioral cultural intelligence, and among thecomponents of organizational intelligence, the most important component is pressure. performance and the leastimportant was alignment and harmony..

  Keywords: organizational intelligence, cultural intelligence, organizational transformation, development
 • Ahmad Moazzeni *, Elham Zadmehr Pages 45-57

  This research has studied the interactional anomie in Corona era and its relationship with online andoffline social capital of users. Emphasis on weak ties, within the framework of social capital theory in the onlineand offline space in the conditions of interactional crisis with a problematic approach has shaped the conceptualframework. In this research, problematic refers to the issue of how and in what mechanism the virtual spaceboth connects and breaks social interactions. The research was carried out by surveying and distributing anonline questionnaire among 376 Instagram users in the form of available sampling. The most important aim ofresearch is to study the social interactions based on social capital in the era of Corona and whether Instagramsocial media has been able to create a kind of linking social capital in interactional anomie? The indicate thatonline and offline social capital of users is lower than the average of the society, In other words, like the resultsof many researches, social capital has been eroded in Iran, but the quality of using Instagram has been able toaffect the increase and creation of linking social capital.

  Keywords: Interactional Anomie, online social capital, offline social capital, problematic, bridging ties
 • Abbasali Shekardoost *, Hamed Sajadi, Mohammadbagher Akhondi Pages 59-81

  As one of the most influential events of the current century, the spread of the Corona epidemic, inaddition to the health field, involved all aspects of contemporary human life. In fact, this epidemic put the societyin a risky situation that was unprecedented. The purpose of this research is to understand the construction ofsocial issues related to the Corona epidemic under the posts of social pages of Iranian rulers on Instagram.Based on this, the present research analyzed the opinions of users under the content related to the corona of therulers using a qualitative method with the traditional content analysis approach. The sample of the research wasselected in a targeted manner to the number of eight Iranian rulers who were most related to the Corona crisis,and the data analysis continued until theoretical saturation was achieved. The findings of the research showedthat social issues related to Corona can be classified under the sub-categories of confusion in finding the cause,indeterminacy of the risk, spreading the limitlessness of the risk from illness to life, doubting the authority of theinstitution of power and governance, doubting the authority of the institution of religion, doubting the authorityThe health and treatment institute and classified two main themes "infinity of risk and confusion caused by it"and "doubt in institutional authority and legitimacy" which shows the centrality of the components related torisky society in the construction of social issues by the society.

  Keywords: Iranian rulers, construction of social issues, corona virus epidemic, risky society, Instagram
 • Omid Babaei *, Farahnaz Mostafavi Kangahi Pages 83-98

  The family in Iran is one of the most important social institutions, which is rapidly changing andtransforming under the influence of several factors, including mass media. The present article tries to investigatethe significance of the relationship between mass media and the family values of the youth and in this regard, todetermine whether the family values of the youth tend towards traditional values or modern values? Thetheoretical framework of the current research is a combination of planting theory, dependence theory,application and gratification theory. Using the survey method and a sample size equal to 382 people, thecollected data were analyzed using descriptive statistics, Kramer's coefficient and regression equation. theresults show that family values Most of the young people (about 75%) tend towards modern values. Also, thecoefficient (beta) shows that the most effective in predicting the tendency of young people towards family valuesis related to their dependence on the media (beta=.192) and the least effective is related to the type of programsthey use (beta=.058).

  Keywords: Mass Media, family values, traditional values, modern values
 • Ahmad Hajarian * Pages 99-110

  The concept of revolutionary social innovation includes a group of new strategies, concepts, ideas andorganizations that provide social needs. On the other hand, good governance plays a very effective role inimproving its indicators, because the understanding and awareness of the impact of the local managementprocess on rural spaces presents a different and diverse picture that the present research tried to explore theaspect of the social innovation discourse of the residents in the studied rural areas. check The research wasbased on the practical purpose and in terms of the possibility of controlling the variables, it was a quasiexperimental type of research, because due to the post-event nature of the research, it is not possible to controlthe variables completely. In this research, by studying the theoretical literature and past researches, thevariables and dimensions of the research were identified in 8 general dimensions. Participation, accountability,responsibility, central law, transparency, efficiency and effectiveness, justice and equality, and consensus, whoseinterpretation was considered in the whole discourse of transformative social innovation in the rural areas ofsouthern Lilan district. The results indicate that the most important criterion of participation and the leastimportant criterion of consensus play a role in explaining and predicting the dependent variable (discourse ofsocial transformational innovation). The research shows the attention and promotion of social innovationdiscourse indicators in the form of promotion and improvement of good governance criteria in the studied ruralareas.

  Keywords: Rural areas, discourse of social innovation, Good governance, south Lilan district
 • Mohsen Abedi, Omid Ali Ahmadi, MohammadHossein Asadi Davoodabadi Pages 111-126

  Increased adaptability of the transferred law enforcement forces to their new place of service as one ofthe methods in management of human resources is effective both on their job performance and decreasedvulnerability of them and their families. Based on this fact, the present research studied the factors effective onthe adaptability of the transferred law enforcement forces to the host society. Survey methods was used in theresearch. Based on disproportionate stratified random sampling, the results were gained by analyzingcomplementary questionnaires administered to a statistical sample of 300 individuals selected from the lawenforcement forces transferred to Hormozgan province. The results showed that 68% of the respondents ratedtheir adaptability to the host society low and only 8.3% rated their adaptability high. The results of theregression test confirmed the presented hypotheses. Based on the multivariate regression analysis, the pureeffect of the variable the degree of similarity and congruence between the host society with the society of originis higher than the independent variables. R2 determining factor estimated by regression model showed thatindependent variables explain totally 41% of the changes. Based on the research results, to increase theadaptability of the staff, family consultation with qualified experts, native employment, and organizationalsupport play key roles. Organizational support may include organizational housing, cooperation with otherinstitutions in providing the staff welfare, completing the psychological profile of the individuals andpsychological training and education of the individuals as they and their families may expect.

  Keywords: Adaptability, the transferred staff, law enforcement forces, host society, native employment, organizational support