فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 61، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الله سالار*، اکرم علیمردانی صفحات 11-38
  زمینه و هدف

  ازآنجایی که سازمان ها همواره با تغییرات مختلف محیطی و فنی روبرو هستند، برای انطباق با این تغییرات به یادگیری و به کارگیری دانش و فناوری جدید نیازمند می باشند.هدف از پژوهش ، تاثیر یادگیری زدایی بر یادگیری دروس مهارتی رشته پیشگیری انتظامی در دانشگاه علوم انتظامی امین می باشد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع روش همبستگی می باشد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش ، دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین 90 نفر می باشند. روش نمونه گیری نیز بصورت تمام شمار بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق ساخته یادگیری زدایی و یادگیری دروس مهارتی می باشد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آنها بوسیله آزمون الفای کرونباخ بررسی و مقدار آن به ترتیب برای هردو پرسشنامه 89درصد و 84 درصد بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به غیرنرمال بودن داده ها از نرم افزارهای PLS استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داده است که کلیه مولفه های یادگیری زدایی بر یادگیری دروس مهارتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین بین مولفه های یادگیری زدایی ترغیب به استفاده از دانش جدید با ضریب 71 درصد بیشترین تاثیر و ایزوله کردن دانش منسوخ با ضریب 64 درصد کمترین تاثیر را بر یادگیری دروس مهارتی داشته است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که مساله یادگیری زدایی در دانشگاه علوم انتظامی امری بسیار حساس می باشد که اجرای درست آن در مسیر یادگیری دروس مهارتی تاثیر مثبتی دارد.

  کلیدواژگان: یادگیری زدایی، یادگیری، دروس مهارتی، پیشگیری انتظامی
 • نقی طبرسا* صفحات 39-64
  هدف

  بررسی پلیس جنوب درایران توسط انگلیس است ومساله تحقیق با محوریت اهداف تشکیل،ترکیب منابع انسانی و بر نامه های آموزشی آن در ایران می باشد .تشکیل پلیس یا تفنگداران جنوب ایران(South Persia Rifles)در دوره جنگ جهانی اول توسط دولت انگلیس در اسفند 1294- مارس 1916 در ایران صورت گرفت. تاریخ روابط انگلیس و ایران به ویژه در عصر معاصر متاثر از اکتشاف نفت و بهره برداری از آن و موقعیت ممتاز جغرافیای سیاسی ایران در بعد منطقه ای و بین المللی بوده است ، منابع انسانی آن مرکب از انگلسیس ها ،هندی ها وایر انی ها بوده وآموزش های ماموران پلیس جنوب برگرفته ازنظام آموزشی وتربیتی پلیس انگلیس در مستعمرات آن کشور مانند هندوستان ومتناسب با وضعیت فرهنگی واجتماعی کشورهای مستعمره بوده است .

  روش تحقیق : 

  روش شناسی این تحقیق به لحاظ هدف ،توسعه ای واز نوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از روش تحلیل اسنادی وبهره گیری از روش کتابخانه ای انجام می شود.ابزارگرد اوری داده ها واطلاعات منابع واسناد روابط خارجی ایران با انگلستان می باشد.

  نتایج

  برنامه های آموزشی وتربیتی ماموران پلیس جنوب درابعاد مهارت های نظامی زیر بوده است: صف جمع ،رژه واحترامات،تیراندازی وسلاح کشی با سلاح های مختلف سبک ونیمه سنگین مانندتوپ، آموزش تجسس وگشت زنی ،گزارش نویسی بازجویی وتشکیل پرونده ،آموزش خبرچینی وجاسوسی وآموزش فرهنگ انگلیسی به قبایل جنوب ایران.

  کلیدواژگان: پلیس جنوب، انگلیس، آموزش وتر بیت، مهارت های تخصصی
 • سید مهدی احمدی بالادهی* صفحات 65-89
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش در واقع ارزیابی نقش ورزش صبحگاهی بر افزایش عزت نفس و شادکامی کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و در دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این پژوهش کارکنان حاضربه خدمت درستاد فرماندهی انتظامی استان مازندران می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 223 نفر است که به صورت تصادفی طبقه ای از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته ورزش صبحگاهی، پرسشنامه استاندارد عزت نفس آیزنک و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد آرجایل(1989) استفاده شده است روایی پرسشنامه ها به وسیله صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ به ترتیب 78/0، 82/0و 84/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS21 استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته های فرضیه اول نشان می دهد که ورزش صبحگاهی در عزت نفس کارکنان اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های فرضیه دوم نشان می دهد که ورزش صبحگاهی در شادکامی کارکنان اثرگذاری مثبت و معناداری وجود دارد.

  نتایج

  نتایج نشان می دهد که ورزش صبحگاهی موجب بهبود خلق وخو، افزایش شادکامی و عزت نفس افراد شرکت کننده می گردد. بنابراین ورزش صبحگاهی بر تمرکز و نشاط کارکنان فراجا تاثیر مثبت دارد و منجر به شادابی و عزت نفس کارکنان می شود.

  کلیدواژگان: ورزش صبحگاهی، عزت نفس، شادکامی، فرماندهی انتظامی استان مازندران
 • مجید محمدولی* صفحات 91-115
  زمینه و هدف

  برخورداری از کارکنان شایسته، مزیت رقابتی بسیاری از سازمانهای موفق است. سازمان فراجا نیز به دلیل تنوع زیاد در ماموریتها و تغییرات عدیده در آسیب ها و تهدیدات سازمانی، هزینه های زیادی برای جذب، نگهداشت و ارتقای کارکنان خود صرف می کند. از مهمترین روش های تحقق این هدف، آموزش افراد به طور مداوم است؛ طوریکه با شیوه های جدید کار آشنا شده و خود نیز به ایجاد نوآوری بپردازند. هدف از انجام این تحقیق نوع شناسی ذهنیت کارکنان فراجا نسبت به برگزاری دوره های آموزش سازمانی بوده است.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر ماهیت دارای رویکرد کیفی-کمی می باشد که با روش کیو بر مبنای کارتهای اجباری و نمونه گیری هدفمند 22 نفره که سابقه حضور در آموز شهای فراجا طی 10 سال را داشته اند و با 14 عبارت با روایی محتوایی82/0 و صوری 89/0 و پایایی با ضریب همبستگی 87% انجام شد. تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل عاملی چندمتغیره و از طریق SPSS صورت گرفت.

  یافته ها

  در تحلیل داده ها مبتنی بر همبستگی میان مرتبسازی افراد مشخص شد که 20 نفر از شرکت کنندگان در شکل گیری عامل اول و دوم، بصورت برابر و 2 نفر در عامل سوم نقش مهمی داشته اند. در شناسایی عاملهای مهم با استفاده از درصد تبیین واریانس عاملها و بارعاملی  مشارکت کننده ها، عامل های شناسایی شده اصلی در مجموع 86% از ذهنیت مشترک مشارکت کنندگان و همچنین % 51 عامل اول، 28% عامل دوم و 6% در عامل سوم قرار می گیرد.

  نتایج

  سه ذهنیت علاقه مند، منفعت طلب و منتقد نسبت به دوره های آموزش سازمانی شناسایی شدند و می بایست میان هزینه و فایده دوره های آموزشی، تناسب بیشتری صورت گرفته و ضمن افزایش کارایی، اثربخشی نیز مورد توجه قرار گرفته شود

  کلیدواژگان: نوع شناسی، آموزش سازمانی، ذهنیت، کارآمدسازی، فراجا
 • مسلم نوروزی گوابر*، قادر عبدالعلی پور، حمید هاشمی صفحات 117-152
  زمینه و هدف

  اطاعت پذیری، از دیرباز جزو موضوعات بنیادی بوده است. موضوعی که بسیاری از فرماندهان و اساتید آثار و نتایج بی توجهی به آن را بیان داشته اند در دنیای امروز با توسعه و رشد مهارناپذیر تکنولوژی چشمگیر مینماید. هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل افزایش روحیه اطاعت پذیری فراگیران میباشد.

  روش

  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، تحقیق کیفی است که در آن برای شناسایی عوامل موثر بر فرهنگ اطاعت پذیری فراگیران با فرماندهان، مدیران آموزشی، مسیولین ارشد و صاحبنظرانی که خبره این حوزه هستند، مصاحبه انجام شده است. جامعه مشارکت کننده که تعداد آنها بر اساس اشباع نظری کنترل شد، 20 نفر از خبرگانی که مرتبط با موضوع بودند، به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی، اطلاعات مد نظر از آنها دریافت، دسته بندی و کدگذاری شد.

  یافته ها

  با توجه به اهداف پژوهش از 193 متن مصاحبه، 148 کد در قالب 103 مضمون پایه استخراج شد و سپس مضامین دارای مفاهیم یکسان ادغام شدند و 5 مضمون سازمان دهنده (پاسخگویی، روحی و روانی، عدالت، رقابت جویی و آموزش) در قالب یک مضمون فراگیر مورد نظر فرماندهان، روسا و معاونین در افزایش روحیه اطاعت پذیری فراگیران شکل گرفت.

  نتیجه گیری

  نتایج، نشان داد که عوامل پیش روی فرماندهان، روسا و معاونین در زمینه افزایش روحیه اطاعت پذیری فراگیران وجود دارد که جهت دستیابی به این عوامل، داشتن تجربه و آمادگی، اعتبار و بودجه لازم جهت گسترش فرهنگ اطاعت پذیری، برنامه ریزی فرماندهان، روسا و معاونین مربوطه، ضروری است.

  کلیدواژگان: اطاعت پذیری، پاسخ گویی، عدالت، رقابت جویی، آموزش
 • ایرج رضاپور، علی اصغر شجاعی، سیده زهرا حسینی صفحات 153-184
  زمینه و هدف

  تربیت و آموزش پلیس برای تامین امنیت و حفاظت از جامعه بسیار حایز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل و شاخص های تاثیرگذار بر نظام تربیت وآموزش پلیس در جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  روش

  این مطالعه کاربردی با استفاده از یک رویکرد کیفی انجام شد. در بخش کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری شامل مدیران و معاونین نیروی انتظامی که در زمینه موضوع پژوهش خبره بودند به تعداد 16 نفر به روش نمونه گیری هدفمند و براساس قانون اشباع انتخاب شدند جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته تربیت و آموزش پلیس با رویکرد آینده پژوهی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بعد از انجام روش داده بنیاد و اعمال کدگزاری های باز و محوری، 6 مقوله اصلی در 26 بعد و 23 مولفه شناسایی شدند که بالاترین مقوله از لحاظ رتبه بندی مقوله ها شرایط مداخله گر بوده است.

  نتیجه گیری

  مدل تربیت و آموزش پلیس شامل عوامل و شاخص های متعددی است. ارتقای دانش و تخصص، تقویت قدرت فردی، آموزش مهارت ها و تکنیک ها و آموزش مدیریت اطلاعات از جمله مواردی هستند که باید در مدل آموزش پلیس به آنها توجه شود.

  کلیدواژگان: تربیت، آموزش، شاخص ها، پلیس
|
 • Rohallah Salar *, Akram Alimardani Pages 11-38
  Aim

  Since organizations are always facing various environmental and technical changes, they need to learn and apply new knowledge and technology. The purpose of the research is the effect of delearning on the learning of skill courses in law enforcement discipline at Amin University of Law Sciences. .

  Methodology

  The current research is applied in terms of purpose and correlational in terms of nature and method. The population studied in this research is the students of Amin University of Police Sciences, 90 people. The sampling method was also full number. The tool for collecting information in the current research is a researcher-made questionnaire on delearning and learning skills courses, whose validity was checked by experts and their reliability was checked by Cronbach's alpha test, and its value was 89% and 84% for both questionnaires, respectively. PLS software was used to analyze the data due to the non-normality of the data.

  Findings

  The findings have shown that all the components of delearning have a positive and significant effect on the learning of skill courses, and also among the components of delearning, encouraging the use of new knowledge with a coefficient of 71% is the most effective and isolating outdated knowledge with a coefficient of 64% is the least effective He has skills in learning lessons..

  Results

  show that the problem of de-learning in the University of Law Enforcement Sciences is very sensitive and its proper implementation has a positive effect on the learning of skill courses

  Keywords: de-learning, learning, skill lessons, police prevention
 • Naghi Tabarsa * Pages 39-64
  Purpose

  examine the south police in Iran by England, and the research issue is focused on the goals of formation, composition of human resources and its training letters in Iran.The formation of the South Persia Rifles during the First World War by the British government took place in March 1916 in Isfand 1294. The history of British-Iranian relations, especially in the contemporary era, has been affected by the discovery of oil and its exploitation, and the privileged position of Iran's political geography in the regional and international dimensions, its human resources are composed of Englishmen, Indians, and Iranians, and education South police officers were taken from the British police training system in the colonies of that country like India and it was in accordance with the cultural and social situation of the colonial countries.

  Research method

  The methodology of this research in terms of its purpose is a development and type of qualitative research that is carried out using the document analysis method and using the library method d. The tool is a collection of data and information sources and documents of Iran's foreign relations with the UK.

  Results

  The educational and training programs of southern police officers have been in the dimensions of the following military skills: formation, parade and respect, shooting and armed with various light and semi-heavy weapons such as cannons, spying and search training, interrogation report writing and case filing, informant and espionage training. Teaching English culture to Iranian southern tribes

  Keywords: south police, England, teaching of beat chords, specialized skills
 • Mahdi Ahmadi Baladehi * Pages 65-89
  Background and purpose

  morning exercise can play an effective role in increasing the self-esteem and happiness of employees, thereby improving their mental health and quality of life; The purpose of this research is to evaluate the role of morning exercise on increasing the self-esteem and happiness of the employees of Mazandaran police headquarters.

  Methodology

  The current research was applied in terms of purpose and in the category of descriptive survey type research that was carried out in the field. The statistical population of this research is the employees who are willing to serve in the police headquarters of Mazandaran province. Using the Cochran formula, the sample size is 223 people who were randomly selected from the statistical population of the study. To collect the research data, a researcher-made questionnaire of morning exercise, Eysenck's standard self-esteem questionnaire, and Oxford Argyle's standard happiness questionnaire (1989) were used. 0.78, 0.82 and 0.84 were obtained. To analyze the data, correlation coefficient and multiple regression tests were used using SPSS21 software.

  Findings

  The findings of the first hypothesis show that morning exercise has a positive and significant effect on the self-esteem of employees. Also, the findings of the second hypothesis show that morning exercise has a positive and significant effect on the happiness of employees.

  Results

  The results show that morning exercise improves mood, increases happiness and self-esteem of participants. Therefore, morning exercise has a positive effect on the concentration and vitality of Faraja employees and leads to the freshness and self-esteem of employees.

  Keywords: Morning exercise, Self-Esteem, Happiness, Police Command of Mazandaran Province
 • Majid Mohammadvali * Pages 91-115
  Background

  The text highlights the significance of having skilled employees for successful organizations, including police organizations, which spend considerable resources on attracting, retaining, and promoting their employees. The focus is on the importance of providing training courses to familiarize employees with new working methods and promote innovation. The research aims to identify the attitude of police employees towards training courses.

  Method

  Based on the Q method on compulsory cards and a targeted sample of 22 people who have had a history of attending Police training over ten years and with 14 statements with content validity of 0.82 and face validity of 0.89, as well as reliability with a correlation coefficient of 87%. The statistical analysis of the data was done using the multivariate factor analysis method and through SPSS.

  Findings

  Based on the correlation between the ranking of people, it was found that 20 participants played an essential role in forming the first and second factors equally, and two people in the third factor. In the identification of critical factors using the percentage of explanation of the variance of the elements, the primary identified factors are in a total of 86% of the typical mentality of the participants, as well as 51% of the first factor, 28% of the second and 6% of the third.

  Results

  Three mindsets of interested, self-interested and critical towards training courses were identified, and there should be a balance between the cost and benefit of training courses while also considering increasing efficiency and effectiveness.

  Keywords: Typology, Organizational Training, Mentality, efficiency, Police
 • Moslem Norozigavabar *, Ghader Abdolalipour, Mohammed Hashemi Pages 117-152
  Background and purpose

  Obedience has long been one of the fundamental issues. The subject that many commanders and professors have expressed the works and results of neglecting it is remarkable in today's world with the unstoppable development and growth of technology. The purpose of this research is to identify the factors that increase the obedience of learners.

  Method

  The present research is applied in terms of purpose and qualitative in nature, in which interviews were conducted with commanders, educational managers, senior officials and experts who are experts in this field to identify the factors affecting the culture of obedience of learners. The participating community, whose number was controlled based on theoretical saturation, 20 experts who were related to the topic, were selected purposefully and by using the individual semi-structured interview tool, the desired information was received, categorized and coded.

  Findings

  According to the objectives of the research, from 193 interview texts, 148 codes were extracted in the form of 103 basic themes, and then the themes with the same concepts were merged and 5 organizing themes (accountability, mental and psychological, justice, competition and education) in the form An overarching theme desired by commanders, chiefs and deputies was formed in increasing the spirit of obedience of learners.

  Conclusion

  The results showed that there are factors facing the commanders, chiefs and deputies in the field of increasing the spirit of obedience of the learners. , heads and relevant deputies, it is necessary.

  Keywords: OBEDIENCE, Accountability, Justice, Competitiveness, Education
 • Iraj Rezpour, Aliasghar Shojaee, Seyyedeh Zahra Hoseini Pages 153-184
  Background and purpose

   The police training and education is very important to ensure the security and protection of the society. The purpose of the present research was to present and explain the factors and indicators influencing the police education and training model.

  Method

   This applied study was conducted using a qualitative-quantitative approach. In the qualitative part, the grounded theory method was used. The statistical qualitative population included managers and deputies of the police force who were experts in the field of the research subject, 16 of whom were selected by purposive sampling method and based on the saturation law, Confirmatory factor analysis and structural equation tests were used to analyze the data.

  Findings

   The results showed that after performing the grounded theory method using open and axis codings, 6 main categories were identified in 26 dimensions and 23 components, and the highest category in terms of category ranking was the interfering conditions.

  Conclusion

   The police education and training model included several factors and indicators. Improving knowledge and expertise, strengthening individual strength, training skills and techniques, and training information management were among the factors that should be considered in the police training model.

  Keywords: Training, Education, Indicators, Police