فهرست مطالب

نشریه شناخت
سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 88، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا ارشادی نیا* صفحات 11-27
  احیای مسیله اتحاد عاقل و معقول در حکمت متعالیه و اقامه دلیل های نو از سوی حکیم سبزواری، از سویی گویای روند رو به تصاعد خردورزی است و از سویی نشان دهنده تعلق خاطر حکمای اسلامی به واکاوی مبادی و مقاصد معرفت و شناخت انسانی است. مبادی مسیله اتحاد، در ادوار پیشاصدرایی، بیش از همه از سوی ابن سینا، واکاوی شده، و در حکمت متعالیه این مبحث به تعالی و تفوق رسیده است. حکیم سبزواری با غنی سازی همان پیش نهاده ها، با بار معنایی متعالی به اقامه برهان هایی بر مسیله اقدام کرده است. برهان تضایف یکی از براهین مسیله است که در آن انگاره «تجرد عاقل و معقول» و نسبت سنجی مفهومی بین آن دو نقش اساسی دارد. برخی از پژوهندگان، به طرح شبهات به این برهان ها دست یازیده و مسیله اتحاد را به کلی بی بنیان معرفی کرده اند. واکاوی شبهات یکی از این مقاله ها بر این برهان،پس از تبیین عناصر اصلی در دلالت برهان و نقش موثر آن در اثبات مسیله اتحاد، مورد اهتمام این نگاشته است.
  کلیدواژگان: حکیم سبزواری، اتحاد عاقل و معقول، تجرد عاقل، تجرد معقول، برهان تضایف
 • مهدی اسدی* صفحات 29-56
  برخی از اشکال هایی که اندیشمندان غربی به وجود ذهنی وارد کرده اند، ازجمله تسلسل در بازنمایی، نزد فیلسوفان مسلمان هنوز ناشناخته است: اگر دیدگاه وجود ذهنی پذیرفته شود، آنگاه صورت ذهنی دارای «بازنمایی» خواهد بود. ولی خود این «بازنمایی» نیز باید دارای «بازنمایی» دیگری باشد و این «بازنمایی» دوم نیز باید دارای «بازنمایی» سوم دیگری باشد و به همین سان به تسلسل می انجامد. افزون بر این تسلسل، هوسرل تسلسل در صورت های ذهنی را نیز پیش کشیده است که همان اشکال تسلسل در وجود ذهنی و علم حصولی است. اینجا فیلسوفان مسلمان این پاسخ درست را پیش نهاده اند که ما به صورت های ذهنی خود بی واسطه و به علم حضوری علم داریم نه با علم حصولی و ازراه صورت های ذهنی دیگر. پس، تسلسلی در پی نخواهد داشت. برخی گمان کرده اند تسلسل در بازنمایی را نیز با همین راه حل می توان پاسخ داد و حال آنکه چنین نیست. ما می کوشیم برپایه برخی از مبادی فلسفه اسلامی، به ویژه فلسفه سینوی، راه حلی برای این اشکال بیابیم. بااین همه، خواهیم دید که نوعی اشکال تسلسل در صورت های ذهنی و بازنمایی به اندکی از اندیشمندان مسلمان وارد است.
  کلیدواژگان: تسلسل، وجود ذهنی، بازنمایی، حکایت ذاتی، هوسرل
 • احمد شرفشاهی*، حسین شمس کوشکی صفحات 57-82
  دوران مدرن با نقد ریشه ای بر سنت آغاز شد و پیش انگاشته هایش را به پرسش کشید. از داعیه های تلویحی دوران سنت این بود که قلمروهای واقعیت و ارزش هم بسته اند. این هم بستگی به سبب پیش فرض هایی متافیزیکی بود که بیشتر آن ها در زمانه هیوم برافتاده بودند و مهم ترین آن ها واقع باوری افلاطونی بود. هیوم این پیش انگاشت تلویحی را آشکار کرد و برمبنای تجربه باوری مدرن به جدایی واقعیت و ارزش حکم داد. بدین ترتیب، اگر به جدایی این ها حکم کنیم، از پیامدهایش جدایی علوم و اخلاق از یکدیگر است. این وضعیت در زیست و اندیشه مدرن بحران هایی ایجاد کرد و یافتن راه حلی میان این دو موضع به یکی از مسایل محوری دوران مدرن تبدیل شد. در این نوشته تلاش می کنم، با تمرکز بر فلسفه ویتگنشتاین واپسین، راه حلی فراهم آورم. بنابر فلسفه ویتگنشتاین، معنای واژگان و عبارات ما درون یک بافتار و باتوجه به چگونگی به کارگیری آن ها یا، به عبارت دیگر، کنش هایی که، با آن ها، درون بستر فعالیت های زندگی مان انجام می دهیم متعین می شود. به این ترتیب، مفاهیمی چون واقعیت و ارزش فرامفاهیمی نیستند که بیرون از یک بافتار معنا داشته باشند، بلکه این ها نیز، همچون دیگر مفاهیم، تنها درون فعالیتی که از آن ها استفاده می کنیم معنا می یابند و، درنتیجه، نقش منطقی آن ها روشن می شود و ارتباط های مفهومی شان آشکار می گردد. رهیافتی ویتگنشتاینی به این مسیله نشان می دهد که دو سوی این منازعه -واقع باوری و واقع ناباوری- هر دو بر یک پیش فرض استوارند و اگر آن پیش فرض رد شود، مسیله منحل خواهد شد. آنگاه است که با بینش نوی ویتگنشتاین به زبان می توان بررسید که چگونه در برخی بافتارها مواردی از واقعیت ها و ارزش ها درهم تنیدگی دارند. من از این بینش در فعالیت پزشکی استفاده می کنم و نشان می دهم که این فعالیت در یک بستر یا بافتار بالینی رخ می دهد و همین بافتار بالینی این امکان را فراهم می سازد که در بسیاری از موارد ارتباط میان عبارات ناظربه واقع و ارزشی را درک کرد. به همین سبب، می توان فعالیت پزشکی را قلمرو مهمی در علوم دید که در آن امکان درهم تنیدگی واقعیات و ارزش ها به بهترین شکل نمایان می شود.
  کلیدواژگان: واقعیت، ارزش، ویتگنشتاین، فعالیت پزشکی، ملاقات بالینی
 • محمدمهدی شجاعی، مرتضی نوری* صفحات 83-104

  این مقاله به جایگاه تخیل در فلسفه ریچارد رورتی می پردازد. تصور می شود که تخیل نقشی کلیدی در فلسفه رورتی دارد و فهم جایگاه تخیل در اندیشه رورتی می تواند به درک ما از قابلیت ها و دغدغه های اصلی فلسفه او کمک کند. به نظر می رسد که رورتی درصدد است تخیل را جایگزین خرد و عقل استدلالی نماید. ما نشان خواهیم داد که این جایگزینی برآمده از ضرورت منطقی فلسفه رورتی و نتیجه نگاه انتقادی وی به ایده «صدق» و جایگزینی آن با ایده «توجیه» است. ازاین منظر، تخیل می تواند، با پیش نهادن بدیل هایی برای وضع موجود، زمینه را برای پیشرفت، امید و همبستگی اجتماعی فراهم آورد. در این مقاله، در قالب جایگاه تخیل در اندیشه رورتی، تلاش می شود ایده تخیل و جایگاه آن در نسبت با مفاهیم کلیدی فلسفه او ازجمله امید، همبستگی اجتماعی و دموکراسی بررسی شود. به نظر می رسد که رورتی تنها با تکیه بر عنصر تخیل، به عنوان جایگزینی برای عقل استدلالی، است که می تواند پروژه خود را تحت عنوان نیوپراگماتیسم به اجرا درآورد.

  کلیدواژگان: تخیل، صدق، استعاره، همبستگی اجتماعی، هم ذات پنداری، آیرونی، دموکراسی
 • مصطفی عابدی جیغه* صفحات 105-124
  نسبت قانون حقوقی-سیاسی با قانون اخلاق از مسایل مهم در طول تاریخ اندیشه بشری محسوب می شود. نسبت این دو مفهوم در ایدیالیسم آلمانی از کانت تا فیشته و هگل نیز از اهمیت فراوانی برخودار است. بررسی دیدگاه فیشته، ازآنجاکه میان دو فیلسوف مهم یعنی کانت و هگل قرار گرفته است، دارای اهمیت فراوانی است. در این نوشتار، نگارنده سعی می کند که با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر دو اثر مهم آموزه اخلاق و بنیاد حق طبیعی نسبت اخلاق را با حق و سیاست در اندیشه فیشته بررسی کند. برای توضیح این موضوع، نگارنده می کوشد ابتدا دلایل فیشته درباب عدم استنتاج اخلاق از قانون حقوق را توضیح دهد و تمایز اجتماع اخلاقی با جامعه حقوقی را آشکار سازد. همچنین در ادامه، نگارنده با اختصاص دادن اجبار بیرونی به قلمرو حقوق و نفی آن از قلمرو اخلاق، چگونگی محدودشدن دولت سیاسی به سپهر حقوقی را در اندیشه فیشته آشکار می سازد و، درنهایت، با اظهار اینکه فیشته ایده اخلاقی را مقوم جهان آگاهی تصور می کند، برای جهان اخلاق حیثی هستی شناختی قایل می شود و کل جهان آگاهی را در غایت جهان اخلاقی قابل توضیح می داند.
  کلیدواژگان: فیشته، حق طبیعی، سیاست، اخلاق، حق اجبار
 • محمدعلی عباسیان چالشتری* صفحات 125-149

  «مشکل گتیه» دربرگیرنده مجموعه ای از مثال های نقضی است که تعریف استاندارد و رایج از معرفت در معرفت شناسی، تا قبل از نیمه دوم قرن بیستم میلادی، را به چالش می کشاند. براساس تعریف استاندارد، که به اختصار آن را «JTB» می خوانیم، معرفت چیزی غیر از «باور صادق موجه» نیست. مشکل اجمالا این است که تعریف استاندارد از معرفت دربرگیرنده شرایط کافی برای معرفت نیست، به دلیل آنکه می توان مثال هایی نقضی نشان داد که هرچند مصداق باور صادق موجه هستند، اما نمی توانند معرفت دانسته شوند. از زمان گتیه به بعد، معرفت شناسان تلاش های بسیاری برای پرهیز یا حل یا حتی نفی مشکل گتیه انجام داده اند. یکی از تلاش ها برای حل این مشکل در نظریه ای موسوم به «برون گرایی» انجام شده است. برون گرایی دو شکل عمده دارد: «نظریه علی» و «وثاقت گرایی». وثاقت گرایی عامل اصلی پیدایش مشکل را مفهوم یا شرط «توجیه» می داند و، بنابراین، سعی دارد مفهوم یا شرط دیگری به جای آن قرار دهد. این مفهوم یا شرط بر فرایند موثق بیرونی تمرکز دارد که در اکثر اوقات باعث پیدایش باورهای صادق در شخص می شود. از نگاه این مقاله، نظریه برون - وثوق گرایانه و اندیشه «فرایند موثق» در آن، به دلایلی که در متن مقاله خواهد آمد، توانایی لازم را برای حل مشکل گتیه ندارد.

  کلیدواژگان: مشکل گتیه، توجیه، نظریه JTB، فرایند موثق، نظریه وثاقت گرایی
 • اسدالله فلاحی* صفحات 151-170

  مرتضی حاج حسینی در ویراست دوم کتابش، طرحی نو از اصول و مبانی منطق، ادعاهایی درمورد منطق های پیشین مطرح کرده است که به نظر می رسد برخی از آنها صحت ندارد. این مدعیات از این قرارند: (1) منطق کلاسیک میان استلزام مادی و استنتاج خلط کرده و آنها را یکی گرفته است. (2) منطق کلاسیک نظام های تابع ارزشی و غیرتابع ارزشی را تفکیک نمی کند و تفکیک نظام های تابع ارزشی از غیرتابع ارزشی از ابداعات نویسنده کتاب است و در آثار منطق دانان سابقه نداشته است. (3) فراقضیه استنتاج نادرست است، به دلیل اینکه رابطه مقدمات عطف مصداقی است. نشان می دهم که همه این مدعیات نادرست اند. همچنین برخی از نظام های غیر کلاسیک کم وبیش مشابه را با نظام های طرح شده در این کتاب مقایسه می کنم.

  کلیدواژگان: منطق کلاسیک، منطق ربط، منطق FDE، منطق نیو تننت
 • محمدمهدی مقدس*، علی فتح طاهری صفحات 171-197

  این مقاله به تحلیل و نقادی دیدگاه ال.آر. اسوانسون درباره ارتباط میان پارادایم پردازش پیش‎بینانه (predictive processing paradigm) و فلسفه کانت می‎پردازد. براساس اظهارات اسوانسون، این پارادایم (که ازاین پس PP نامیده می شود) ریشه در آثار ایمانویل کانت دارد. وی این ارتباط را در مواردی از قبیل (1) تحلیل بالا به پایین، (2) ذهن و ساختارهای علی جهان، (3) وارونه سازی و انقلاب کپرنیکی، (4) فراپیشینی ها و صورت های شهود، (5) مدل های تولیدی و شاکله ها، و (6) تحلیل به وسیله ترکیب نشان می‎دهد. در ارزیابی دیدگاه وی، می‎کوشیم نشان دهیم که مدعای وی دست‎کم در دو مورد کلی با دشواری روبه روست: نخست اینکه، خوانش وی از PP کاملا گزینشی است و تفاوت‎های معنادار میان خوانش‎های متفاوت از آن را در نظر نگرفته است. دوم اینکه، خوانش وی از کانت خوانشی طبیعی‎شده و تجربی است. چنین خوانشی اساسی‎ترین مفاهیم فلسفه استعلایی کانت یعنی من یا سوژه خودآگاه را نادیده می گیرد و محو می‎کند. همچنین رویکرد کانت به ذهن رویکردی متافیزیکی است، درحالی‎که رویکرد PP به مغز کاملا تجربی است. بنابراین، اگر میان پارادایم PP و فلسفه استعلایی کانت تعارضی اساسی وجود داشته باشد، آنگاه ادعای تطابق میان آن‎ها با دشواری‎های جدی روبه رو خواهد بود.

  کلیدواژگان: پارادایم پردازش پیش‎بینانه، کانت، طبیعت‎گرایی، فلسفه استعلایی، اسوانسون
 • مهدی مومنی نیا*، اصغر واعظی صفحات 199-219
  دلوز و گتاری در دوره دوم فلسفی شان -به صورت ویژه در مجلدات سرمایه داری و شیزوفرنی- انگشت اتهامشان را به سمت ماشین سرمایه داری می گیرند و یکی از خصایص مهم آن را ارتجاعی بودنش می دانند. ارتجاع به این معنا که نهاد سرکوب و سلطه، پس از هر قلمروزدایی، مجددا قلمروگذاری می کند و در هیبت جدیدی آکسیوم صلب و ثابت پیشین را پی می گیرد. به تبع، روان کاوی و دیگر نهادهای آموزشی و آپاراتوس های ذیل آن را نیز به پارانویید سازی و ترویج فاشیسم بر بستر امیال ماشین های میل کننده -که اساسا انقلابی و شیزوفرنیک اند- متهم می کند. ادعای اصلی این مقاله معرفی آپاراتوس دیگری به نام علم مدیریت است. براساس دلایلی که توضیح آن خواهد آمد، مقدم بر هر آپاراتوس دیگر، نقد علم مدیریت مهم تر و محق تر است و باید نقدهای دلوز و گتاری را به آن سمت بازنشانه گیری کرد. در این متن تلاش می شود که، پس از بررسی اولیه چرایی انقلابی بودن فلسفه شیزوفرنیک ژیل دلوز و فلیکس گتاری و نیز تبیین ضدیت این فلسفه با جریانات سرکوبگر و آپاراتوس های بازقلمروگذار ضدانقلاب، به یکی از اصلی ترین آپاراتوس های خادم سرمایه داری -علم مدیریت- بپردازیم.
  کلیدواژگان: دلوز، گتاری، سرمایه داری، علم مدیریت، شیزوکاوی
 • حسین ملکوتی، بیژن عبدالکریمی*، علی مرادخانی صفحات 221-242

  این مقاله در پی نقد هایدگر بر فلسفه حیات برگسون و تحلیل او از آن است. علاقه مندی هایدگر به این دلیل است که برگسون به دنبال راهی می گردد برای فهم حیات همان گونه که هست. هایدگر در تحلیل خود برخی آرای برگسون را امیدوارکننده می داند، مانند توجه به مفهوم زمان به عنوان کلیدی برای به چنگ آوردن حقیقت، اما برخی دیگر از نظریات برگسون مانند عدم کفایت زبان در فهم حیات را نقد می کند. به طورکلی، نتایج این تحقیق به سه بخش تقسیم می شود. در بخش اول، مفهوم زمان در فلسفه برگسون به عنوان کلیدی برای فهم حیات به دست داده می شود که در اینجا هایدگر برگسون را از پیشگامان فلسفه مدرن معرفی می کند. بخش دوم مقاله به موضوع زبان و عدم کفایت مفهوم در فلسفه برگسون اختصاص یافته است. در بخش سوم و پایانی، هایدگر با نقد نظریات برگسون درباب زبان، سعی می کند برای فهم حقیقت به وسیله مفهوم زمان راهی پیدا کند. توجه به آگاهی و ارتباط آن با دنیای خارج، ازطریق مفهوم زمان برگسونی یا دیرند، از دیگر مباحثی است که برای هایدگر از اهمیت بالایی برخوردار است. هایدگر باوجود تمام نقدهایی که بر فلسفه حیات دارد همچنان کار برگسون را امیدوارکننده ترین تحقیق و تلاش برای دستیابی به حقیقت می داند.

  کلیدواژگان: حیات، زمان، برگسون، هایدگر، دیرند
 • کرامت ورزدار*، احد فرامرز قراملکی، عبدالرسول کشفی صفحات 243-266

  مسیله ی اساسی این پژوهش تحلیل ماهیت گزاره های نخستین (τἀ πρῶτον : تا پروتون) در فلسفه ی ارسطو و هدف از آن کشف نسبت این گزاره ها با بدیهیات شش گانه و نقد آن است. ارسطو در تحلیل پسین، گزاره های نخستین را در در پاسخ به مسیله ی تسلسل معرفتی، مطرح می کند. این گزاره ها با دو ویژگی شناخته می شوند: 1- متعلق معرفت اند و شروط آن همچون کلیت و ضرورت را دارا هستند 2- هیچ میانجی اثباتی ندارند. در این پژوهش آشکار می گردد نسبت گزاره های نخستین در فلسفه ی ارسطو با بدیهیات دوره ی اسلامی عموم و خصوص مطلق است؛ بدین معنا که بدیهیات اعم از این گزاره ها هستند؛ اما از طرفی گزاره های نخستین در فلسفه ی ارسطویی اعم از «اولیات» در دوره ی اسلامی هستند. ارسطو از بین بدیهیات شش گانه، دو دسته از آنها یعنی اولیات و فطریات را در ذیل گزاره های نخستین می گنجاند. اخراج محسوسات و متواترات از دایره ی گزاره های نخستین به دلیل فقدان شروط معرفت و اخراج تجربیات و حدسیات به دلیل اثبات پذیری و علت داشتن آنهاست. در فلسفه ی ارسطویی سلسله ی علل گزاره های تجربی نمی تواند تا بی نهایت ادامه پیدا کند؛ اما وی در بیان اصول اثبات ناپذیر طبیعت و روشن کردن سنخ آنها ناکام است. همچنین عدم ارایه ی ملاک مناسبی برای تشخیص گزاره های نخستین از سایر گزاره ها نظام منطقی-فلسفی وی در باب ساختار «دانش های برهانی» را دچار چالش جدی می کند.

  کلیدواژگان: ارسطو، معرفت، گزاره های نخستین، بدیهیات، تجربیات
 • ایمان همتی*، حسین شمس کوشکی صفحات 267-291
  در این مقاله تلاش داریم توضیح دهیم که پزشکی مدرن به دلیل چیرگی جهان بینی مکانیکی و فروکاست گرایانه دچار بحران شده است. این بحران را می توان بحران در مراقبت و درمان نامید. سپس تلاش خواهیم کرد که، با ارایه دادن برداشتی هرمنوتیکی از سلامتی و بیماری، مبتنی بر پدیدارشناسی هرمنوتیکی هایدگر، راه برون رفتی از این بحران بیابیم. در چنین رهیافتی، برخلاف رهیافت مکانیکی و فروکاست گرایانه، بیماری دیگر صرفا اختلالی در کارکرد زیستی اندام های فرد نیست، بلکه باید بیماری را، در پیوند با دغدغه های وجودی فرد، بخشی از تجربه زیسته او درون زیست جهان درک کرد. آشکار است که چنین برداشتی از سلامتی و بیماری در نحوه مواجهه پزشک و بیمار و همچنین رویه های تشخیصی و درمانی هم تاثیری تعیین کننده خواهد داشت. پیامد این امر آن است که پزشکی بدل می شود به رویارویی میان دو فرد. در این رویارویی ازراه فهمیدن بیمار می توان به او کمک کرد تا به مسیر زندگی روزمره و عادی بازگردد.
  کلیدواژگان: فلسفه پزشکی، سلامتی، بیماری، پدیدارشناسی، هرمنوتیک
|
 • Mohammadreza Ershadinia * Pages 11-27
  The revival of the issue of intelligence and intelligible in transcendental wisdom and novel reasoning by Hakim Sabzevari, on the one hand, manifests an ascending trend in rationality; on the other hand, it shows the Islamic sage’s absorption in principles and purposes of human knowledge. During the periods before Sadra, principles of the unity issue had been investigated, mainly by Ibn Sina, and had reached sublimity. Hakim Sabzevari has reasoned for the issue by fortifying the same suggestions with transcendental meaning. Correlation is one of the arguments for the matter that is based on the abstraction of and conceptual and existential relation of intelligence and intelligible. Some researchers have cast doubt on this argument and claimed the issue of unity has no grounding. The investigation of the doubts posited by an article, after explaining the vital elements of the argument’s reasoning, and its role in proving the issue of unity, are the main focuses of this article.
  Keywords: Hakim Sabzevari, unity of intelligence, intelligible, abstraction of intelligence, intelligible, argument of correlation
 • Mahdi Assadi * Pages 29-56
  Some objections to the mental existence that are proposed by the western thinkers, such as the infinite regress in the representation, are still unknown to Muslim philosophers: if the mental existence view is accepted, then a mental image will have a “representation”. But, the very “representation” must have another “representation” and so on ad infinitum. In addition to this infinite regress, Husserl has also proposed the infinite regress in the mental images – that is the very objection of the infinite regress in the mental existence and acquired knowledge (al–‘ilm al–ḥuṣūlī) well-known in Muslim philosophy. Muslim philosophers have here suggested the true response that we have knowledge to our mental images by means of knowledge by presence (al–‘ilm al–ḥuḍūrī) and immediately not of acquired knowledge and another mental images. So, there will be no infinite regress. Some have thought that the infinite regress in the representation objection too can be resolved by the very response. But it is not the case. We will try to find a resolution to the objection based on some of the principles of Muslim Philosophy; in particular of Ibn Sīnā’s Philosophy. Nonetheless, we will see that Few Muslim thinkers can be truly objected to bear some sort of the infinite regress in the representation and mental images.
  Keywords: infinite regress, Mental Existence, Representation, essential denotation, Husserl
 • Ahmad Sharafshahi *, Hosein Shams Koushki Pages 57-82
  The modern era began with a radical critique of the tradition and questioned its presuppositions and drew antitheses opposed to the theses of the tradition. One of the implicit theses of the era of tradition era that facts and values are correlated. This correlation was due to metaphysical presuppositions most of which were abandoned. One such presupposition was mediaeval Realism which was overthrown in that period by Occam’s nominalism and his modernist successors. Hume makes explicit this implicit assumption and ruled on the separation of facts and values based on modern empiricism. If we determine the separation of these, one of the consequences is the separation of sciences and ethics from each other. So, if medicine is viewed as a mere science, then value has no place in it. In this treatise I attempt to provide a synthesis between facts and values based on Wittgenstein’s philosophy. Then, I will use it in medical practice and show that, ironically, it can be seen as an important field in science that shows the possibility of this synthesis in the best way.
  Keywords: Fact, Value, Wittgenstein, Medical Practice, Clinical Meeting
 • MohammadMahdi Shojaee, Morteza Noori * Pages 83-104

  This article deals with the place of imagination in the philosophy of Richard Rorty. Imagination is thought to play a key role in his philosophy and understanding its place in his thought can help us understand the true mission of his philosophy. It seems that Rorty is trying to replace imagination with reasoning. We show that this alternative arises from the logical necessity of Rorty’s philosophy so that such an initiative can be considered in line with his critical view of the idea of “truth” and replacing it with the idea of “justification”. From this point of view, imagination can provide the ground for progress, hope and social solidarity by creating alternatives for existing situations. In this article, in the form of the place of imagination in Rorty’s thought, an attempt is made to examine the idea of imagination and its place in relation to the key concepts of Rorty’s philosophy, including hope, social solidarity and democracy. It seems that imagination is a key concept in Rorty’s philosophy, and this philosopher can implement his project under the title of new pragmatism only by relying on the element of imagination as a substitute for the reason.

  Keywords: Imagination, metaphor, social solidarity, sympathy, Democracy
 • Mostafa Abedi Jigeh * Pages 105-124
  The relationship between legal-political law and moral law is one of the most important issues in the history of human thought. The ratio of these two concepts is also very important in German Idealism from Kant to Fichte and Hegel. Examining Fichte’s point of view is very important since he is placed between two important philosophers, Kant and Hegel. In this article, the writer analyzes the relationship of ethics by using the descriptive-analytical method and relying on two important works, The Doctrine of Ethics and The Foundation of Natural Right, to examine the relation between right and politics in Fichte’s thought. To explain this issue, the author first explains Fichte’s reasons for not inferring morality from legal law and reveals the difference between moral society and legal society. Also, by assigning external coercion to the realm of law and excluding it from the realm of morality, the author reveals how the political state is limited to the sphere of law in Fichte’s thought. Finally, by stating that Fichte considered the idea of morality as the foundation of the world of knowledge, he thinks that the world of ethics has an ontological value and considers the whole world of consciousness to be explicable in the end of the world of ethics.
  Keywords: Fichte, natural right, Politics, Ethics, coercive right
 • MohammadAli Abbasian Chaleshtori * Pages 125-149

  The Gettier problem is a set of counter examples that challenges the standard definition of knowledge within epistemology before the second half of the 20th century. According to the standard definition, which we call JTB, knowledge is nothing more than a justified true believing. The problem, roughly, is that the standard definition does not include the necessary and sufficient conditions of knowledge, since there might be some counter examples that are not cases of knowledge, even if they are cases of justified true believing. Since then epistemologists have gone to a lot of trouble to avoid, or resolve, or even to deny, the Gettier problem. One of the main efforts to resolve the problem has been done by a theory called externalism which has two main forms: causal theory and reliabilism. Reliabilism considers the concept or the condition of justification as the main source of the Gettier problem and tries to replace it, accordingly, with a second and different one, i.e. a reliable process. This concept or condition is focused on the role of an external process that creates mostly the true beliefs in a person. This article argues that the externalist- reliabilist proposal is not capable of resolving the Gettier problem.

  Keywords: Gettier problem, justification, JTB, theory of knowledge, reliable process, Reliabilism
 • Asadollah Fallahi * Pages 151-170

  In the second edition of his book Two Non-Classical Logic Systems, A New Outlook on Elements of Logic, Mortaza Hajhosseini has made some claims about previous logics, which seem to be inaccurate. These claims are as follows: 1. Classical logic confuses inference and material implication and considers them as one. 2. Classical logic does not distinguish between truth-functional and non-truth-functional logical systems. This distinction between these two systems is his invention and has no historical background in the works of previous logicians. 3. The Deduction Theorem is incorrect because the relation of premises is the extentional conjunction. We show that all of these claims are incorrect. Furthermore, we attempt to compare some of the systems proposed in this book to some non-classical systems.

  Keywords: Classical logic, relevance logic, FDE logic, Neil Tennant’s logics
 • Mohamadmehdi Moghadas *, Ali Fath Taheri Pages 171-197

  This paper analyzes and criticizes Swanson’s position on the relationship betweenthe predictive processing paradigm (hereafter called PP) and Kant’s philosophy. According to Swanson, this paradigm is rooted in the works of Immanuel Kant. He explains and demonstrates this connection in cases such as (1) top-down analysis, (2) the mind and causal structures of the world, (3) reversal and the Copernican revolution, (4) hyperpriorities and forms of intuition, (5) generative models and schemata, and (6) analysis by synthesis. In evaluating his point of view, we demonstrate that his claim encounters difficulties in at least two general instances: first, his reading of PP is completely selective, and he does not consider the significant differences between different readings. Second, his reading of Kant is naturalized and experimental. Such a reading disregards and wipes out the most basic concepts of Kant’s transcendental philosophy, that is, the self or self-conscious subject. Besides, Kant’s approach to the mind is metaphysical, while PP’s approach to the brain is completely empirical. Hence, if there is a fundamental conflict between the PP paradigm and Kant’s transcendental philosophy, then the assertion of compatibility between them faces serious difficulties.

  Keywords: Predictive Processing Paradigm, Kant, naturalism, Transcendental Philosophy, Swanson
 • Mahdi Momeninia *, Asghar Vaezi Pages 199-219
  Deleuze and Guattari in their second philosophical period, especially in the volumes of Capitalism and Schizophrenia, point their fingers at accusations of the capitalist machine, and consider its reactionary forces as one of its important features. Reactionary in the sense that the institution of oppression and domination, after each deterritorialization, again carries out another territorialization and follows the rigid and fixed axiom of the previous one in a new form. As a result, they accuse psychoanalysis and other educational institutions and its apparatuses of promoting fascism based on the desires of the desiring machines, which are revolutionary and schizophrenic. The main claim of this article is the introduction of another apparatus called Management Science. Based on reasons that will be explained, a critique of Management Science is more important and justified before any other apparatus, and the critiques of Deleuze and Guattari should be reoriented in that direction. In this text, we attempt to find out why the schizophrenic philosophy of Gilles Deleuze and Felix Guattari is revolutionary, as well as explain the opposition of this philosophy to the repressive movements and reterritorializing apparatuses of the counter-revolution. Finally, we will explain the main apparatuses of capitalism- the Management Science.
  Keywords: Deleuze, Guattari, capitalism, Management Science, Schizoanalysis
 • Hussein Malakooti, Bijan Abdolkarimi *, Ali Moradkhani Pages 221-242

  This article follows Heidegger’s criticism and analysis of Bergson’s philosophy of life. Heidegger’s interest is because Bergson is looking for a way to understand life as it is. In his research, Heidegger considers some of Bergson’s opinions promising, such as paying attention to the concept of time as a key to grasping the truth. Still, he criticizes some of Bergson’s theories, such as the inadequacy of language in understanding life. In general, the results of this research are divided into three parts; In the first part, the concept of time in Bergson’s philosophy is given as a key to understanding life, where Heidegger introduces Bergson as one of the pioneers of modern philosophy. The second part of the article is devoted to the issue of language and the inadequacy of the concept in Bergson’s philosophy. In the third and final part, Heidegger criticizes Bergson’s theories about language and tries to find a way to understand the truth through the concept of time. Attention to consciousness and its connection with life through Bergson’s time or duration is another topic of great importance to Heidegger. Despite all of Heidegger’s criticisms of the philosophy of life, he still considers Bergson’s work as the most promising research and effort to reach the truth.

  Keywords: life, time, Bergson, Heidegger, duration
 • Keramat Varzdar *, Ahad Faramarz Gharamaleki, AbdAlRasoul Kashfi Pages 243-266

  The basic problem of this research is the analysis of the quiddity of the first propositions (τἀ πρῶτον: to Proton) in Aristotle's philosophy and its purpose is to discover the relation of these propositions with the sextuple self-evident propositions. In Posterior Analytics, Aristotle puts forward the first propositions in response to the problem of epistemic regress. These propositions are known by two characteristics: 1- They are association of knowledge and have its conditions such as completeness and necessity. 2- They have no middle term. In this research, it is revealed that the instance of first propositions in Aristotle's philosophy is more specific than the instance of self-evident propositions; this means that self-evident propositions are more general than these propositions; but on the other hand, the first propositions in Aristotle’s philosophy are more general than "primary premises" in the Islamic philosophy. Among the sextuple self-evident propositions, Aristotle includes two groups of them, i.e. primary premises and natural propositions, under the first propositions. Exclusion of sensory premises and unanimous traditions premises from the first propositions is due to the lack of conditions of knowledge, and the exclusion of empirical and intuitive premises is due to their provability and causality. In Aristotelian philosophy, the cause’s chain of empirical propositions cannot continue indefinitely; but he fails to express the unprovable principles of nature and clarify their meaning. Also, the lack of providing a suitable criterion for distinguishing the first propositions from other propositions seriously challenges his logical-philosophical system regarding the structure of "demonstrative knowledge"

  Keywords: Aristotle, Knowledge, first propositions, self-evident propositions, empirical propositions
 • Iman Hemmati *, Hosein Shams Koushki Pages 267-291
  In this article we provide an account of why, due to the fact of overcoming the mechanical and reductive worldview, modern medicine has faced a crisis. This crisis could be called the quality of care crisis. Then we will try to find a way out of this crisis, through providing a hermeneutical conception of health and illness, based on Heidegger’s hermeneutical phenomenology. According to such approach, in contrast to a mechanical and reductive approach, illness would not be a biological malfunction in a person’s organs, but it should be understood in relation to with existential concerns as part of his lived experience in a lived world. Certainly, this conception of health and illness has consequences that determine the way in which the physician and patient encounter each other and diagnostic and therapeutic procedures. The result of this is that medicine would become an encounter between two people. An encounter which aims is to help the patient to come back to the ordinary routines of life through understanding him.
  Keywords: Philosophy of medicine, health, Illness, phenomenology, hermeneutics