فهرست مطالب

مطالعات و سیاستهای اقتصادی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

نشریه مطالعات و سیاستهای اقتصادی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جعفر عبادی، ناصر الهی، سید ضیاءالدین کیاالحسینی، احسان برین* صفحات 7-24
  رایج ترین نظام انتخاباتی در دموکراسی های دنیا، نظام مبتنی بر قاعده اکثریت و «هر شهروند یک رای» است که در آن حق رای تمامی افراد برابر بوده و هر فرد تنها یک حق رای دارد؛ اما سابقه نظریات اقتصاد سیاسی رای دهی نشان داده کارایی این نظام در افشای ترجیحات رای دهندگان حداکثری نیست؛ ازاین رو در طول بیش از دو قرن اخیر کوشش شده نظریه های متعددی برای رفع این نقیصه معرفی شوند. از متاخرترین این نظریات می توان به دو نظریه «دموکراسی روان» و «مکانیسم رای دهی درجه دو» اشاره کرد. در این دو نظریه به ترتیب و به طور جداگانه امکان تفویض رای و امکان خرید رای مطرح شده است. در این مقاله کوشش شده توسعه و دستاورد علمی جدیدی در قالب نظریه «مکانیسم رای دهی درجه دو تعدیل شده» ارایه شود که حاصل آن طراحی مکانیسمی است که تلفیقی از دو نظریه مورد اشاره محسوب می شود.
  کلیدواژگان: رای دهی درجه دو، دموکراسی روان، انتخابات، طراحی مکانیسم، خرید رای، شهرت
 • الهام عسکریان کاخ*، سمیه قویدل، نصرت ریاحی نیا صفحات 25-52
  هدف پژوهش تحلیل محتوای بروندادهای علمی سیاست های پولی بانک مرکزی، با نگاهی به «عملیات بازار باز» جهت آگاهی از سیر تکاملی ساختار علمی و سیاست گذاری بهتر برای آینده است. پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع توصیفی است که با فنون علم سنجی، به روش تحلیل محتوای کمی در برون دادهای علمی نمایه شده در پایگاه وب آوساینس، در قلمرو سیاست پولی و عملیات بازار باز بین سال های 1981 تا 2020 انجام شد. نتایج نشان داد طی چهار دهه، روند رشد تولیدات علمی قلمرو مورد بررسی صعودی بوده است. Federal Reserve System USA، فعال ترین موسسه و ایالات متحده و انگلستان، فعال ترین کشورهای قلمرو مذکور می باشند. پربسامدترین موضوعات مشترک چهار دهه، «سیاست پولی» و «تورم» بوده و همچنین در سه دهه اخیر موضوعات «نرخ ارز»، «نرخ بهره»، «هدف گذاری تورم»، «بانک مرکزی»، «سیاست پولی بهینه»، «چرخه کسب وکار» و «سیاست مالی» مورد توجه پژوهشگران بوده اند؛ درحالی که توجه چندانی به «عملیات بازار باز» نشده است. فنون علم سنجی تصویری جامع از سیر مطالعاتی و شناسایی موضوعات پژوهشی قلمرو سیاست های پولی و عملیات بازار باز و همچنین تاثیر رویدادهای مهم اقتصادی بر روند تحقیقات ارایه نمود. در حوزه عملیات بازار باز، شکاف عمیقی بین پژوهش ها با سیاست اجرایی بانک های مرکزی کشورها وجود دارد. تصمیم گیرندگان باید به پژوهش در زمینه سیاست پولی و ابزارهای اجرای آن توجه بیشتری نشان دهند.
  کلیدواژگان: سیاست پولی، بانک مرکزی، عملیات بازار باز، علم سنجی، تحلیل محتوا
 • ابراهیم انواری*، الهام تکبند، مسعود خداپناه صفحات 53-78

  در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تامین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای 15 کشور درحال توسعه طی دوره 2018-1993، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

  کلیدواژگان: عمق بازار سهام، شتاب دهنده مالی، بورس اوراق بهادار، مدل خود رگرسیون برداری تابلویی
 • اکبر کمیجانی*، محمدعلی دهقان دهنوی، سید عبدالحمید ثابت، حسین بازمحمدی صفحات 79-102

  از اوایل دهه 1990 میلادی، قاعده هدف گذاری تورم به تدریج برای اجرای سیاست گذاری پولی مورد اقبال بانک های مرکزی قرار گرفت. در این چارچوب، هدف عملیاتی کوتاه مدت بانک های مرکزی، عموما نرخ بهره شبانه بازار بین بانکی است. بانک های مرکزی نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی را درون دالانی از نرخ های کف و سقف پیرامون نرخ بهره سیاستی مدیریت می کنند و از مجرای نرخ بهره، انتظارات، تقاضای کل، سطح محصول و تورم را تحت تاثیر قرار می دهند. در ایران، با رویکرد فعلی اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تشکیل دالان تسهیلات آماده بانک مرکزی با محدودیت هایی امکان پذیر است. برای تشکیل دالان تسهیلات آماده با محدودیت های کمتر، دو رویکرد پیشنهادی مقاله حاضر، اول: محدود کردن تسهیلات بانک ها به قراردادهای مبادله ای؛ و دوم، تعریف سپرده بانکی بر مبنای قرارداد ودیعه خاص یا قرض با حفظ قدرت خرید در طول دوره سپرده گذاری است. این پیشنهادها باعث تعریف سپرده بانکی با نرخ سود معین در ابتدای قرارداد سپرده پذیری می شوند. بر مبنای اهداف کمی برنامه ششم توسعه اقتصادی، پیشنهاد مطالعه حاضر، تصریح دالان تسهیلات آماده نامتقارن بانک مرکزی، در دامنه 8/8 تا 6/23 درصد پیرامون نرخ سود کوتاه مدت بازار بین بانکی است. پهنای این دالان که مبین شرایط پولی است، در گام های بعدی با توجه به کاهش انتظارات تورمی و تعدیل شرایط محیط اقتصاد کلان، کاهش می یابد و به استاندارهای جهانی نزدیک تر می شود.

  کلیدواژگان: هدف گذاری تورم، قاعده نرخ بهره(سود)، عملیات بازار باز، دالان تسهیلات آماده، نظام بانکی بدون ربا
 • احسان منصوری*، مهدی مرادی گوهره صفحات 103-124
  بانک در قامت یکی از نهادهای بازار پول، نقش مهمی در تامین مالی طرح ها دارد. یکی از متداول ترین روش های تامین مالی بانک ها، استفاده از انتشار اوراق بهادار با پشتوانه تسهیلات بانکی است. استفاده از ظرفیت بانک ها در نظام بانکداری اسلامی می تواند باعث گسترش بازار صکوک و بازار سرمایه و افزایش کارایی آن ها شود. این مقاله با هدف بررسی ظرفیت انتشار اوراق بهادار (صکوک) در بانک های کشور تدوین شده و به مقایسه تاثیر بانک ها بر گسترش بازار صکوک پرداخته است. برای آزمون فرضیه های تحقیق، از تکنیک آماری گشتاورهای تعمیم یافته و داده های پانلی 17 بانک دولتی و خصوصی بین سال های 1387 تا 1396 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نقدینگی اثری منفی و معنادار بر گسترش بازار صکوک در بانک های خصوصی و دولتی دارد. همچنین بین گسترش بازار صکوک و اندازه بانک، ارتباطی مثبت و معنادار مشاهده شد که شدت این ارتباط در بانک های خصوصی بیشتر است؛ به طوری که در شرایط یکسان حدود 73 درصد بیشتر از بانک های دولتی، در گسترش بازار صکوک تاثیرگذار هستند. بررسی اثر رشد اقتصادی نیز نشان داد که کاهش رشد اقتصادی، شرایط مناسبی برای بهره برداری بانک های خصوصی از انتشار صکوک در تامین منابع مالی ایجاد می کند؛ به طوری که با کاهش رشد اقتصادی، بانک های خصوصی می توانند با ابزارهایی مانند صکوک در مقابله با آن، نقشی موثر ایفا کنند.
  کلیدواژگان: صکوک، تامین مالی، بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی، اقتصاد اسلامی
 • محمدکاظم صادقیان، کاظم یاوری*، عباس علوی راد صفحات 125-152
  ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های 2015 تا 2021 به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتا رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.
  کلیدواژگان: رمزارز، بیت کوین، اجماع، همبستگی شرطی پویا، علیت گرنجری
 • علی مفتخری، محمد جعفری*، اسمعیل ابونوری، یونس نادمی صفحات 153-174
  جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای درحال توسعه همواره متاثر از فرار مغزها بوده است. در واقع مهاجرت نخبگان یکی از چالش هایی است که این کشورها با آن روبه رو هستند. بررسی نتایج تاثیر متغیرهای نهادی به خصوص سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در این کشورها می تواند راهکار مناسبی در رفع یا اصلاح معضلات ناشی از این پدیده مهم ارایه نموده و با ایجاد سازوکار مناسب و برنامه منسجم از هدررفت سرمایه انسانی و نیروی متخصص و ماهر در این جوامع جلوگیری به عمل آورد. به همین دلیل این مقاله به بررسی اثرات سرمایه اجتماعی بر فرار مغزها در کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای طی سال های 2018-2009 پرداخته است. نتایج نشان داده است که سرمایه اجتماعی تاثیری غیرخطی و آستانه ای بر فرار مغزها داشته است. با توجه به اینکه ضریب سرمایه اجتماعی مثبت و ضریب توان دوم سرمایه اجتماعی منفی شده است، سرمایه اجتماعی در سطوح پایین باعث تشدید فرار مغزها از کشورهای مورد مطالعه شده، اما ارتقای سطح سرمایه اجتماعی و عبور آن از سطحی آستانه ای در جامعه، تاثیری منفی بر فرار مغزها برجای گذاشته است که با مشخص شدن سطح آستانه ای در این جوامع و تلاش در جهت ارتقای سرمایه اجتماعی به این سطح، به مثابه عامل اثرگذار بر فرار مغزها، می توان از خروج قشر نخبگانی در این کشورها جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: فرار مغزها، متغیرهای نهادی، سرمایه اجتماعی، سازمان همکاری های شانگهای، مدل پانل دیتا
 • یزدان گودرزی فراهانی*، امیدعلی عادلی، عاطفه قربانی صفحات 175-198
  هدف مطالعه حاضر برآورد دنباله ریسک مربوط به ارزهای مجازی بوده و اثرات ناشی از آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص نرخ ارز حقیقی و رشد نقدینگی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1390-1398 بر اساس فراوانی داده های ماهانه استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله روش خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بود. در بخش اول شاخص دنباله ریسک با استفاده از ارزش حدی فرین برای ارزهای مجازی (بیت کوین) استخراج گردید. در مقایسه نتایج بدست آمده از مدل VAR و TVP-VAR مشاهده می شود که شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی بیت کوین، منجر به کاهش اولیه در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده است. اما پس از 2 دوره اثر این شوک به بالاترین مقدار خود رسیده و منجر به افزایش در رشد نقدینگی و نرخ ارز شده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته و به سمت مقدار تعادلی همگرا شده است. نتایج بدست آمده از شوک وارد شده از ناحیه ارز مجازی در مدل VAR نشان دهنده این است که متغیرهای رشد نقدینگی و نرخ ارز در هر سه حالت واکنش مثبتی به این شوک از خود نشان داده و اثر این شوک در بلندمدت از بین رفته است.
  کلیدواژگان: دنباله ریسک، ارز مجازی، نقدینگی، سیاست پولی، خود رگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR)
 • شهریار زروکی*، مستانه یدالهی اطاقسرا، علی توسلی نیا، مرتضی سحاب خدامرادی صفحات 199-218
  تامین مالی خرد تلاشی برای تخفیف فقر و بهبود وضعیت معیشتی اقشار کم درآمد از طریق ارایه خدمات مالی خرد است؛ ازاین رو پژوهش حاضر، به بررسی تاثیر تامین مالی خرد بر احتمال خروج از فقر خانوارهای شهری و روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور نخست با بهره گیری از ریزداده های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال 1398 و بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه مخارج خانوار، خط فقر به صورت کلی و استانی محاسبه شد. پردازش اولیه نشان داد میزان خانوارهای فقیر در میان خانوارهای برخوردار از تسهیلات مالی به مراتب کمتر از این میزان در خانوارهای محروم از این تسهیلات است. در پایان، برآورد الگوی پژوهش بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه در کل کشور، مناطق شهری و روستایی انجام شد. نتایج حاکی از تاثیر معکوس تسهیلات مالی بر احتمال فقر خانوارها است؛ به نحوی که اندازه اثر مطلوب تامین مالی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین مردبودن، سن و سطح تحصیلات سرپرست خانوار اثر معکوس و مجذور سن سرپرست و بعد خانوار، اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوارها دارد؛ بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات، سن و تاثیر نامطلوب بعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است.
  کلیدواژگان: تامین مالی خرد، داده های شبه تابلویی، فقر، مناطق شهری و روستایی
 • الهام امراللهی بیوکی، کامبیز هژبر کیانی*، عباس معمارنژاد، سید یحیی ابطحی صفحات 219-240

  مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی 1398: 3- 1380: 1 به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تاثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوییچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تاثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

  کلیدواژگان: کل های پولی، نوسانات نرخ ارز واقعی، مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ، اثر نامتقارن
 • سیروان آقائی، محمد سخنور*، طاهره آخوندزاده یوسفی صفحات 241-262

  پیامدهای منفی بحران های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست گذاران توجه ویژه ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارایه می دهد. نظریه آزادسازی استدلال می کند که آزادسازی تجارت بین المللی و جریان های مالی می تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی 25 کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی 2001 تا 2019، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد آزادسازی مالی و تجاری تاثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره ای بر ثبات بانکی دارد. یافته ها همچنین نشان می دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می شود.

  کلیدواژگان: آزادسازی مالی، آزادسازی تجاری، ثبات بانکی، روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)
 • آزاده ولیهی، سید نعمت الله موسوی*، عباس امینی فرد صفحات 263-285

  ازآنجا که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تاثیر این درآمد قرار می گیرد؛ ازاین رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تاثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره های مورد بررسی این روند منفی می شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه در دوره های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می شود.

  کلیدواژگان: کیفیت نهادی، رشد اقتصادی، وابستگی نفتی، رانت نفتی، خودرگرسیون برداری پانلی
|
 • Jafar Ebadi, Nasser Elahi, Seyed Ziaaddin Kiaalhoseini, Ehsan Barin * Pages 7-24
  It is a fact that “1 Person 1 Vote” is the most common voting system in democracies worldwide. But, when we ask “How about its efficiency in preference revelation?” the answer is “There are lots of other voting systems with more efficiency”. Two of the most recent studies in this field are “Liquid Democracy” and “Quadratic Voting (QV) Mechanism”. By using “Liquid Democracy” voters can delegate their votes to other voters, and by using “Quadratic Voting Mechanism” voters can buy more votes via spending money. This paper’s contribution is combining the two recent studies and designing “Adjusted Quadratic Voting Mechanism”. In fact, this contribution makes it possible to formulize Liquid Democracy and votes’ delegation in the context of Quadratic Voting (QV) Mechanism.
  Keywords: Quadratic Voting, QV, Liquid Democracy, Election, Mechanism Design, Vote Buying, Reputation
 • Elham Askarian Kakh *, Somayeh Ghavidel, Nosrat Riahinia Pages 25-52
  The purpose of the study is to analyze the content of the monetary policy research outputs with a look at OMO, to understand the evolution of the scientific structure and better planning and policy-making for the future. The study is an applied descriptive study performed with Scientometrics techniques by quantitative content analysis on scientific outputs indexed in WOS in the field of Monetary Policy and OMO between 1981 to 2020. During the Four decades, the growth trend of scientific productions in the studied area has been upward. The "Federal Reserve System" is the most active institution, and "USA" and "England" are the most active countries. The most common topics in all decades are "Monetary Policy" and "Inflation", and in the last three decades, are "exchange rate", "interest rate", "inflation targeting", "central bank", "optimal monetary policy", "Business cycle" and "fiscal policy", while little attention has been paid to tools of monetary policy, such as OMO. Scientometrics provided a clear picture of the course of study and identification of research topics in the field of monetary policy and OMO as well as the impact of economic events on the research process. In the field of OMO, there is a gap between research and the policy of the central banks. Decision-makers should pay attention to research on monetary policy and its tools.
  Keywords: Monetary policy, Central bank, Open market operation, Scientometrics, Content Analysis
 • Ebrahim Anvari *, Elham Takband, Masoud Khodapanah Pages 53-78

  In national economic cycle the financial sector as most important intermediaries in the optimal, allocation of resources is one of the most important elements of economic growth. This sector acts as an accelerator to economic activities towards sustainable development by reducing the cost of resources. In this study, using annual data for 15 developing countries for period 1993-2015, has been examined the effect of banking sector credit and government deficit on the stock market depth. Also, Panel VAR econometric model is used to investigate the relationship between the banking sector credit and deficit shock with the stock market depth indexes. According to results of this study, the reaction of stock market capitalization index, stock trade value index and Turnover ratio index in front of a shock incurred by banks credit to private sector has been positive shock. The government deficit has a positive effect on the stock market capitalization index and stock trade value index but has a negative effect on the Turnover ratio index.

  Keywords: Stock Market Depth, Financial Accelerators, Stock Exchange
 • Akbar Komijani *, MohammadAli Dehghan Dehnavi, Seyyed Abdolhamid Sabet, Hussein Bazmohammadi Pages 79-102

  From early 1990's gradually inflation targeting strategy became main approach of central banks to conduct monetary policy. Hence, generally their short - term operational target is overnight interbank interest rate. In this context, central banks using with conventional and unconventional monetary policy instruments attempting to conduct short - term interest rate in a corridor of policy rates and through interest rate channel in the economy affect expectations, aggregate demand, output, price level and inflation.In Iran's economy with current approach to implementation of usury free banking system, formation of standing facilities corridor with some restrictions is possible. However, according to this article's proposals it seems we can form mentioned corridor with less restrictions. First, to bind banking facilities in transaction contracts; and second, to define bank's deposits in base of Vadiah or Gharz contracts with keeping of their purchasing power during depository period. Both of these proposals lead to bank's deposits with determine profit rate since the beginning of depository contract. In this condition, our proposal is formation an asymmetric standing facilities corridor between 8.8 to 23.6 percent around policy rate. Width of this corridor which implies monetary condition, in further steps could be change due to central bank inflation forecast, economic and financial stability and will be closer to the global standards.

  Keywords: inflation targeting, Interest Rate Rule, Open market operation, Standing Facilities Corridor, Usury Free Banking System
 • Ehsan Mansouri *, Mehdi Moradi Gohareh Pages 103-124
  The bank, as one of the institutions of the money market, has an important role in financing projects. One of the most common methods of financing banks is to use the issuance of securities backed by bank facilities. Using the capacity of banks in the Islamic banking system can not only expand the Sukuk market and the capital market, but also increase their efficiency. This article has been compiled with the aim of examining the issuance capacity of securities (Sukuk) in the country's banks and has compared the impact of banks on the expansion of the Sukuk market. To test the research hypotheses, the statistical technique of GMM and panel data of 17 public and private banks between 2008 and 2017 has been used. The results of this study showed that liquidity has a negative and significant effect on the expansion of the Sukuk market in private and public banks. Also, a positive and significant relationship was observed between the expansion of the Sukuk market and the size of the bank, which is much stronger in private banks than state-owned banks. In other words, the magnitude of the aforementioned relationship is 73% more in the case of private banks. Finally, it was observed that reduction in economic growth implicates an opportunity for private banks to finance their liquidity needs via Sukuk.
  Keywords: sukuk, financing, Public Banks, Private Banks, Islamic economy
 • Mohamadkazem Sadeghian, Kazem Yavari *, Abbas Alavi Rad Pages 125-152
  The entry of cryptocurrencies into the capital market and their increasing price has created a fundamental change in the international currency and monetary exchanges of the world. The present study uses data from 2015 to 2021 to investigate the relationship between causality and dynamic conditional correlation between the price variable of 9 cryptocurrencies with different creation mechanisms. The results of this study show that Bitcoin, Litecoin and Ethereum, which have a proof-of-work mechanism, have a dynamic conditional correlation relationship in the short and long run.On the other hand, the dynamic conditional correlation coefficient of Ripple, Nano and Monero that have proof of stake mechanism and EOS, Tron and Stellar that have new consensus mechanisms were not significant in the short run but in the long run, their relationship is statistically significant. Also, there is a two-way causality relationship between the price of Bitcoin, Litecoin, Ethereum and Monero. But among the prices of Tron, Stellar, Nano and Ripple with a newer consensus mechanism than other cryptocurrencies, there is mainly a one-way causality relationship.
  Keywords: Cryptocurrency, Bitcoin, Consensus, Dynamic Conditional Correlation, Granger Causality
 • Ali Moftakhari, Mohammad Jafari *, Esmaiel Abounoori, Younes Nademi Pages 153-174
  Various aspects and areas in developing countries have always been affected by brain drain. In fact, the migration of elites is one of the challenges that these countries face. Examining the results of the effect of institutional variables, especially social capital, on brain drain in these countries can provide a suitable solution to solve or correct the problems caused by this important phenomenon and by creating an appropriate mechanism and a coherent plan for wasting human capital and skilled workers prevent in these communities. Therefore, this article examines the effects of social capital on brain drain in the member countries of the Shanghai Cooperation Organization during the years 2009-2018. The results show that social capital has a nonlinear and threshold effect on brain drain. Considering that the coefficient of social capital is positive and the coefficient of quadratic power of social capital is negative, so social capital at low levels intensifies the brain drain from the studied countries, but raising the level of social capital and passing it beyond the threshold level in society is an effect. Negative left on brain drain. By determining the threshold level in these societies and trying to promote social capital to this level, as an influential factor on brain drain, it is possible to prevent the exit of the elite in these countries.
  Keywords: Brain Drain, Institutional variables, Social Capital, Shanghai Cooperation Organization, Panel Data Model
 • Yazdan Gudarzi Farahani *, Omid Ali Adeli, Atefeh Ghorbani Pages 175-198
  The purpose of this study is to estimate the cryptocurrency tail risk and its effects on macroeconomic variables, especially real exchange rates and liquidity growth in Iran have been evaluated. For this purpose, statistical information for the period 2010-2020 based on the frequency of monthly data has been used. The approach used in this paper was the vector autoregression method with time-varying parameters (TVP-VAR). In the first part, the risk tail index was extracted using the threshold value for cryptocurrencies (bitcoins). Comparing the results of the VAR and TVP-VAR models, it can be seen that the shock from the Bitcoin virtual currency area has led to an initial decline in liquidity growth and exchange rates. However, after 2 periods, the effect of this shock reached its highest value and led to an increase in the growth of liquidity and the exchange rate, and the effect of this shock disappeared in the long run and converged towards the equilibrium value. The results obtained from the shock from the virtual currency area in the VAR model show that the variables of liquidity growth and exchange rate in all three cases have shown a positive reaction to this shock and the effect of this shock has disappeared in the long run.
  Keywords: Tail Risk, Cryptocurrency, Liquidity. Monetary policy, Vector autoregression with time varying parameters (TVP-VAR)
 • Shahryar Zaroki *, Mastaneh Yadollahi Otaghsara, Ali Tavassoly Nia, Morteza Sahab Khodamoradi Pages 199-218
  Microfinance is an effort to alleviate poverty and improving the living conditions of low-income groups through the provision of micro-financial services. Hence, the present study investigates the effect of microfinance on the possibility of getting out of urban and rural households' poverty in Iran. For this purpose, firstly, based on the method of 66% of the average per capita household expenditure, the poverty line was calculated in general and provincial. Initial processing demonstrated that the amount of poor households among households with financial facilities is much lower than deprived households of these facilities. Finally, the model was estimated based on pseudo-panel data and random effects in logistic regression in a separate format throughout the country, urban and rural areas. The results show the reverse effect of financial facilities on the probability of households' poverty, while the size of the favorable effect of financing in urban areas is more than rural areas. Also, being male, the age and education level of a household's head has a reverse effect, and the square of the age of a households' head and the size of the household have a direct effect on the probability of poverty, while the favorable effect of education and age, and the unfavorable effect of household size on the probability of poverty in urban areas is more than rural areas.
  Keywords: Microfinance, Pseudo- panel data, Poverty, Urban, Rural Areas
 • Elham Amrollahi Biuki, Kambiz Hojabr Kiani *, Abbas Memarnejad, Seyed Yahya Abtahi Pages 219-240

  The present study, in the form of a state-dependent model and during the period 2001:6-2019:12, investigates which of the components of monetary aggregates has the greatest impact on real exchange rate volatility of Iran. In order to achieve this goal, the variables of money, quasi-money, liquidity and monetary base are considered as monetary aggregates and in order to avoid multicollinearity between monetary aggregates, four Markov Switching Exponential GARCH models with fixed transition probability are estimated. The findings of the study also indicate that in both low and high regimes of real exchange rate volatility, monetary aggregates have a positive and significant effect on real exchange rate volatility and the effect of monetary aggregates in low regime of real exchange rate volatility is different from the high regime, so monetary variables have an asymmetric effect on real exchange rate volatility. In addition, in both the low and high regimes of real exchange rate volatility, the monetary base had a greater effect on real exchange rate volatility than other components of monetary aggregates. Therefore, controlling the components of monetary aggregates, given the importance of each in the up and down state of real exchange rate regime, can be considered as a strategic point by economic policymakers.

  Keywords: monetary aggregates, Real Exchange Rate Volatility, Markov Switching Exponential GARCH model, Asymmetric effect
 • Sirvan Aghaie, Mohammad Sokhanvar *, Tahereh Akhundzadeh Yousefi Pages 241-262

  The negative consequences of financial crises on the real sector of the economy of developing countries have led policymakers to pay special attention to monitoring and evaluating the financial stability of the banking sector. The role of banking sector in developing countries is very important because the financial sector provides financial services to the rest of the economy. Liberalization theory argues that liberalization of international trade and financial flows can promote financial stability and the development of banks. Trade liberalization reduces transaction costs while increasing the volume of trade, and financial liberalization leads to better allocation of financial resources by creating a competitive environment in the financial market and facilitating the mobilization of capital. Therefore, in this study, the effect of financial and trade liberalization on the banking stability of 25 selected developing countries in the period 2000 to 2019, using the GMM dynamic regression model has been investigated. The results show financial and trade liberalization have positive effects on the banking stability of selected developing countries. Simultaneous implementation of financial and trade liberalization has an unexpected negative effect on banking stability. Findings also show that per capita income increases banking stability and inflation decreases banking stability.

  Keywords: Financial Liberalization, Trade liberalization, Banking Stability, Generalized Method of Moments (GMM)
 • Azadeh Valihi, Seyed Nematollah Musavi *, Abbas Aminifard Pages 263-285

  Because resources, including natural resources, play an important role in economic growth, with speedy economic and population growth, economic growth is facing a scarcity of resources worldwide. Resource-economy co-ordination has become every government’s main focus in reaching strategic development goals in countries that are on the path of rapid economic development. And since most developing countries are dependent on oil revenues and their economic growth is affected by this income, to reduce this dependence, it is necessary to attract foreign investment and receive and transfer technology and knowledge from developed countries. This will be possible due to security and interaction in countries with better institutional quality. The purpose of this study is to inspect the effect of oil dependence and institutional quality on economic growth with the Panel VAR approach. In this regard, 10 developing countries between the years 1995-2019have been selected. The results of the research with reaction functions tells us that the shock of renting crude oil in developing countries affects economic growth positively at first and when reaching its final stages this trend becomes negative. The oil share shock is positive at first and later on has a negative effect on economic growth. In the end the shock from the institutional quality index economic growth in developing countries is negative in the primary stages and turns positive later on.

  Keywords: Institutional Quality, economic growth, oil dependence, oil rent, Panel Vector Autoregression