فهرست مطالب

مجله پژوهش های کاربردی در مشاوره
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/03
 • تعداد عناوین: 5
|
 • شایان کرمی*، محمدسجاد صیدی صفحات 1-17

  مولفه هیجانی رابطه والدین و فرزندان نقش مهمی در شکل گیری رفتارهای مشکل ساز در کودکان و نوجوانان و به طور کلی سلامت روان آنها دارد. مطالعه حاضر با هدف تبیین مدل علی فلسفه فراهیجانی والدین مبتنی بر خودآگاهی هیجانی، تمایز یافتگی و اضطراب وجودی انجام گرفت. روش مطالعه توصیفی-همبستگی و از نوع تحلیل مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه والدین شهرستان کرمانشاه بود. تعداد 201 تن از والدین به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها عبارت بودند از مقیاس فلسفه فراهیجانی والدین (ایولینی کو، 2006)، مقیاس خودآگاهی هیجانی (گرنت و همکاران، 2002) سیاهه تمایزیافتگی خود - فرم کوتاه (دریک، 2011) و پرسشنامه اضطراب وجودی (ون بروگن و همکاران، 2017). روایی ابزارها با استفاده از روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 وAMOS21  مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مسیرهای مستقیم اضطراب وجودی به فلسفه فراهیجانی (24/0= β؛ 01/0P>)؛ تمایزیافتگی به خودآگاهی هیجانی (29/0= β؛ 001/0P>)؛ و خودآگاهی هیجانی به فلسفه فراهیجانی (33/0= β؛ 001/0P>) و همچنین مسیر غیرمستقیم تمایزیافتگی به فلسفه فراهیجانی والدین با نقش واسطه ای خودآگاهی هیجانی (09/0 = β؛ 006/0P>) مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر نتایج نشان داد والدینی که تمایزیافتگی بالاتری دارند، خودآگاهی هیجانی بیشتر و همچنین در فلسفه فراهیجانی بیشتر آموزشگر هیجان هستند. در واقع، از نتایج پژوهش به نظر می رسد که تمایزیافتگی بیشتر در والدین به آنها کمک می کند که خودآگاهی هیجانی بیشتری داشته باشند و همین خودآگاهی هیجانی نیز به نوبه خود به ارتقاء آموزشگری هیجانی آنها کمک می کند.

  کلیدواژگان: فلسفه فراهیجانی والدین، آموزشگری هیجان، تمایزیافتگی، خودآگاهی هیجانی، اضطراب وجودی
 • زهرا کمالی* صفحات 19-35

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان مشهد تشکیل می دهند. 60 زن خشونت دیده مبتلا به اضطراب و افسردگی، در مدت 5 ماه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و کنترل قرار گرفتند. گروه ه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای طرحواره درمانی را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ استفاده شده است. داده های نیز به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شده اند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی شناختی - رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی و اضطراب زنان خشونت دیده موثر می باشد. همچنین موجب کاهش معنادار نمرات تمامی طرحواره های ناسازگار اولیه به جز دو طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی و اطاعت در افراد گروه آزمایش شده است .

  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی، رفتاری متمرکز بر طرحواره، طرحواره های ناسازگار اولیه، اضطراب، افسردگی
 • امین افشین*، عارف اسدپور صفحات 37-51

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور شهرستان ساری انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ روش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه زنان نابارور که به بیمارستان حضرت امام خمینی شهرستان ساری در شش ماه دوم سال 1394، مراجعه نموده که تعداد آنها برابر 211 نفر از سوی بیمارستان گزارش شده بود. شیوه نمونه گیری پژوهش حاضر از نوع در دسترس و با غربالگری اولیه به صورت هدفمند به حجم 30 نفر که برای هر گروه آزمایش و گواه 15 نفر انتخاب گردید. کلیه فرایند درمان در هشت جلسه به صورت فردی به مدت 45 دقیقه برای گروه آزمایش انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات نمونه ها از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون استفاده شد و جهت تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده گردید. یافته ها نشان داد که متغیر مستقل (گروه) تاثیر معناداری بر متغیر وابسته (خود تاب آوری) داشته است (77/27 = (28 ، 1) F و 0.001  <p). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که درمان پذیرش و تعهد بر خودتاب آوری زنان نابارور موثر بوده است.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، تابآوری، ناباروری
 • آزاده عسکری*، محمدمهدی نظرپور صفحات 53-74

  مطالعه حاضر درصدد آزمون مدل مفهومی است که در آن فشارزاهای شغلی میانجی ارتباط میان لنگرگاه های شغلی و رضایت شغلی می باشند. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن شامل 502 نفر از مدیران و سرپرستان ده منطقه عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شد. شرکت کنندگان به پرسشنامه های لنگرگاه های شغلی، شاخص توصیفی شغل (JDI) و فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSS) پاسخ دادند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش بوت استرپینگ نشان داد که متغیر فشارزاهای شغلی به گونه ای جزیی ارتباط میان لنگرگاه های شغلی خدمت، استقلال و امنیت را میانجی گری می کند. چنین ارتباطی در مورد پنج لنگرگاه دیگر به دست نیامد. بر اساس یافته های این پژوهش، چنانچه سازمان ها توانمندی های منحصر به فرد هر فرد را مطابق با ویژگی های شغل و سازمان لحاظ کنند، از استرس ها و فشازراهای شغلی کاسته شده و این امر بروندادهای مختلفی همچون رضایت شغلی بالاتر را ایجاد می کند. لنگرگاه شغلی به عنوان متغیر ی که تناسب شغل و شاغل را نشان می دهد، می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در گزینش، جذب و جانشین پروری افراد مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: رضایت شغلی، لنگرگاه شغلی، فشارزاهای شغلی
 • فاطمه مهدیان، رضا قربان جهرمی صفحات 75-98

  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گری انعطاف پذیری روان شناختی در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و استرس والدینی با تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس اجرا شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را زنان متاهل شهر تهران در سال 1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش 257 نفر بود، که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسش نامه تعارضات زناشویی (1379)، پرسش نامه تنظیم هیجان (2006)، پرسش نامه پذیرش و عمل ویرایش دوم (2011) و فرم کوتاه پرسشنامه استرس والدینی (1983). اطلاعات به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استرس والدگری و تنظیم هیجان با تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس رابطه معناداری وجود دارد (05/0> p). همچنین نتایج نشان داد که انعطاف پذیری روان شناختی در رابطه بین استرس والدگری و تنظیم هیجان با تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس نقش میانجی دارد (05/0> p). بنابراین، به منظور کاهش شدت تعارضات زناشویی در دوران همه گیری کرونا ویروس، پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی لازم برای کاهش استرش های والدگری اجرا شود.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، استرس والدگری، تنظیم هیجان، تعارضات زناشویی، کرونا ویروس
|
 • Shayan Karami *, MohammadSajjad Seydi Pages 1-17

  The emotional component of the relationship between parents and children plays an important role in the formation of problematic behaviors in children and adolescents and their mental health in general. The present study was conducted with the aim of explaining the causal model of parental meta-emotional philosophy based on emotional self-awareness, differentiation and existential anxiety. The study method was descriptive-correlation and structural equation model analysis. The statistical population included all the parents of Kermanshah city. A total of 201 parents were selected using the accessible method. The data collection tools were the Parental meta-emotion philosophy Scale, the Emotional Self-Awareness Scale, the Self-Differentiation Inventory - Short Form, and the Existential Concerns Questionnaire (Van Brugen et al., 2017). The validity of the tools was measured by using content validity in a qualitative method and reliability by internal consistency by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using SPSS 21 and AMOS 21 software. The results showed that the direct paths of existential anxiety to meta-emotional philosophy; Differentiation to emotional self-awareness; and emotional self-awareness to meta-emotional philosophy, as well as the indirect path of differentiation to parental meta-emotional philosophy with the mediating role of emotional self-awareness is positive and significant. In other words, the results showed that parents who have higher differentiation have more emotional self-awareness and are more in emotion coaching in meta-emotional philosophy. This finding can be used in theoretical models related to the determinants of parent's emotion coaching or in psychological interventions to help parents to increase their emotion coaching.

  Keywords: parental meta-emotional philosophy, emotion coaching, Emotional Self-Awareness, Differentiation, existential anxiety
 • Zahra Kamali * Pages 19-35

  The purpose of this study is to investigate the effectiveness of schema focused approach to group cognitive-behavioral therapy on improving depression, anxiety, and maladaptive childhood schemas of traumatized women.The research applies a quasi-experiment with pre-test, post-test and follow-up assessment. The statistical population is all the traumatized women refered to to health centers in Mashhad. In this research, 60 traumatized women having anxiety and depression were selected in 5 months through convenient sampling and they were randomly divided into two schema and control groups.The experimental group received schema therapy in ten 60-minute sessions and the control group did not receive any treatment. Beck Depression Inventory, Beck Anxiety Inventory and Young's Schema Questionnaire were used in this study; analysis of covariance (ANCOVA) was also used to analyze the data. The results of analysis of covariance indicated that schema focused approach to group cognitive-behavioral therapy is effective in improvement of depression and anxiety of traumatized women. It also shows a significant reduction in the scores of all of the early maladaptive schemas, except for the two schemes of abandonment / instability and subjugation in the experimental group. Conclusion It can be concluded that schema focused group cognitive-behavioral therapy approach is effective in modifying early maladaptive schemas and reducing symptoms of anxiety and depression.

  Keywords: Schema focused approach to cognitive-behavioral therapy, early maladaptive schemas, Anxiety, Depression
 • Amin Afshin *, Aref Asadpour Pages 37-51

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-resilience of infertile women in Sari city. This research was a quasi-experimental method with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of all infertile women who referred to Hazrat Imam Khomeini Hospital in Sari city in the second six months of 2014, whose number was 211 was reported by the hospital. The sampling method of the current research is available and with a targeted initial screening of 30 people, of which 15 people were selected for each experimental and reference group. The entire treatment process was carried out in eight individual sessions for 45 minutes for the experimental group.Connor and Davidson's resilience scale was used to collect data from the samples, and univariate covariance analysis was used to analyze the data. The findings showed that the independent variable (group) had a significant effect on the dependent variable (self-resilience) (F(28, 1) = 27.77 and P < 0.001). Therefore, it can be concluded that acceptance and commitment therapy has been effective on the self-resilience of infertile women.

  Keywords: Acceptance, Commitment, resilience, Female infertility
 • Azadeh Askari *, MohammadMahdi Nazarpour Pages 53-74

  present study aims to test the conceptual model in which job stressors mediate the relationship between Career anchors and job satisfaction. The method of this research was descriptive-correlation and its statistical population included 502 managers and supervisors of ten operating regions of Iran Gas Transmission Company. The sampling method was done in cluster. The participants answered the Career anchors, job descriptive index (JDI) and industrial unit job stressors scale (IUJSS) questionnaires. Data analysis was done using AMOS software. Data analysis using the bootstrapping method showed that the job stressors variable partially mediates the relationship between the Career anchors of service, independence, and security. No such correlation was obtained for the other five anchors. Based on the findings of this research, if organizations consider the unique abilities of each person according to the characteristics of the job and the organization, job stress and pressure will be reduced, and this will create different outputs such as higher job satisfaction. Also, the Career anchor as a variable that shows the suitability of the job and the employee, can be used as one of the main factors in the selection, recruitment, and succession planning.

  Keywords: Job Satisfaction, Career anchor, job stressors
 • Fatemeh Mahdian, Reza Ghorban Jahromi Pages 75-98

  This study was carried out to the mediator role role of psychological flexibility in the relationship of emotion regulation and parental stress with marital conflicts during the coronavirus epidemic.: The research method was descriptive and correlational. The population was all married women in Tehran in 2020. The sample consisted of 257 who were selected by convenience sampling method. The research instruments consisted of: Marital Conflict Questionnaire (2000), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (2006), Acceptance and Action Questionnaire-II (2011) and Parenting Stress Index - Short Form (1983). The obtained information was analyzed using Pearson correlation coefficient and Path analysis. The results showed that there is a significant relationship between Parental stress and emotional regulation with marital conflicts during the coronavirus pandemic (P <0.05). Also, the results showed that psychological flexibility in the relationship between parental stress and emotion regulation with marital conflicts during the period of corona virus is mediating (P<0/05). Therefore in order to reduce the marital conflicts, it is suggested that necessary educational programs should be implemented to reduce parental stress.

  Keywords: Psychological Flexibility, Parental Stress, Emotion Regulation, Marital Conflicts, Coronavirus