فهرست مطالب

مجله مدیریت سرمایه اجتماعی
سال دهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی شریعت نژاد*، رضوان منتی صفحات 211-227

  امروزه سازمان ها با معضلات جدیدی مواجه شده اند که علاوه بر آثار منفی بر فرد و سازمان مانع دستیابی سازمان به اهداف خود و ارایه خدمات مفید به جامعه می شوند. در حقیقت، سایش اجتماعی که به مثابه بیماری نوظهور و شایع جهانی در مشاغل مطرح است تاثیر مخرب زیادی بر سازمان‏ها، از جمله بروز آنتروپی رفتاری منابع انسانی، دارد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سایش اجتماعی بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی آنتروپی رفتاری انجام پذیرفت. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی استان لرستان بودند. با توجه به اینکه حجم جامعه آماری محدود و مشخص بود از فرمول نمونه کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد و در سطح اطمینان 95 درصد حجم نمونه 384 نفر تعیین و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که روایی و پایایی آن ها با روش اعتبار محتوا و آلفای کرونباخ تایید شد. برای آزمون فرضیات و تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد سایش اجتماعی تاثیر منفی و معناداری بر سرمایه اجتماعی سازمان های دولتی دارد. همچنین یافته ها نشان داد سایش اجتماعی تاثیر مثبت و معنادار بر آنتروپی رفتاری دارد. بنابراین، به عنوان یک نتیجه گیری کلی باید گفت در سازمان های دولتی با بروز عامل مخربی مانند سایش اجتماعی، علاوه بر اثرگذاری منفی بر سرمایه اجتماعی، آنتروپی رفتاری کارکنان این سازمان ها افزایش می یابد و از این طریق نیز موجب تاثیر منفی بر عملکرد آن ها می شود.

  کلیدواژگان: آنتروپی رفتاری، رفتارهای مخرب، سایش اجتماعی، سرمایه اجتماعی
 • مریم اکبری، علیرضا قاسمی زاد، حمیدرضا معتمد* صفحات 229-243
  هدف این مطالعه طراحی مدل توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با هدف توسعه سرمایه اجتماعی به روش آمیخته اکتشافی بود. روش این تحقیق در بخش کیفی تحلیل مضمون و در بخش کمی پیمایشی و ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت اعتباریابی تحقیق از سه روش قابلیت اعتبارپذیری، قابلیت انتقال پذیری، و قابلیت تاییدپذیری بهره گرفته شد. همچنین، برای افزایش اعتماد، در جریان کدگذاری ها از دو کدگذار استفاده شد. در بخش کمی نیز برای بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان 79/0 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل و بررسی داده ها در بخش کیفی از روش های کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری، و تعیین مضمون فراگیر و در بخش کمی نیز از تکنیک‏های آماری توصیفی و استنباطی هم چون فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، و مدل‏یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان داد مولفه های مدل توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی عبارت اند از: ویژگی های واقفین، مدیریت و ساختار سازمانی، عدالت آموزشی، و فرهنگ سازی. همچنین نتایج برازش مدل را از دیدگاه صاحب نظران مورد تایید قرار داد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، فرهنگ وقف، هنجار اجتماعی
 • مهدی علیان*، سید محمدرحیم مرتضوی صفحات 245-261

  هم‏افزایی نهادی به مثابه بذر سیاست‏های مشارکتی و مقوم سرمایه اجتماعی در مناطق کلان شهری شناخته می شود که در کنار اعتماد اجتماعی و قواعد نهادی می‏تواند محصول پربار مشارکت نهادمند و مدیریت شایسته را به ارمغان بیاورد. اما مسیله اساسی در این حوزه شناخت ظرفیت های درونی و برونی نهادها در ارتقای هم افزایی ها است. در همین زمینه پژوهش حاضر با هدف سنجش ظرفیت هم افزایی نهادی در مدیریت منطقه کلان شهری تهران اقدام به بررسی و تحلیل ظرفیت های هم افزایی درون نهادی و میان نهادی کرده است. این پژوهش بنا بر ماهیت مسیله مورد بررسی در رده پژوهش های کاربردی قرار می گیرد که با استفاده از روش های پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش همه نهادهایی است که در محدوده منطقه کلان شهری به عنوان یکی از کنشگران اثرگذار در منطقه کلان شهری فعال هستند. حجم نمونه نیز با فرمول کوکران 400 نمونه برآورد و با استفاده از روش سهمیه‏ای تعیین شد. پس از گردآوری  داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه، از آزمون های T-test، تحلیل واریانس یک طرفه و F به منظور تحلیل داده ها استفاده شده است . نتایج نشان می دهد شاخص سرمایه و ظرفیت انسانی با توجه به سطح اطمینان 95 درصد در نهادهای دولتی (132/6)، عمومی (728/3)، مردمی (780/28)، و خصوصی (679/33) اختلاف معناداری با میانگین دارد و ظرفیت هم افزایی درون نهادی و هم افزایی میان نهادی در منطقه کلان شهری تهران میان نهادهای مردمی و خصوصی نسبت به نهادهای دولتی و عمومی بیشتر است. بنابراین تمرکز بر ظرفیت های بیشتر نهادهای خصوصی و مردمی جهت بهره برداری از آن ها و اصلاح ساختار قدرت موجود در منطقه کلان شهری تهران با تاکید بر ظرفیت سازی بیشتر در نهادهای دولتی و عمومی اهمیت بیشتری پیدا می کند. توسعه ظرفیت های مثبت نهادی، تمرکززدایی قدرت ذی نفعان کلیدی شهری به نفع نهادهای دارای ظرفیت بیشتر، طراحی فضای گفت وگو و برنامه یکپارچه میان نهادها، و نهادسازی منطقه کلان شهری تهران می‏تواند گام های نخستین حل بخش زیادی از مشکلات مناطق کلان‏شهری، که به واسطه تفرق‏ها و تقابل های نهادی ایجاد شده، باشد.

  کلیدواژگان: تفرق مدیریتی، تهران، رویکرد نهادی، ظرفیت نهادی، مناطق کلان شهری، هم افزایی
 • محمدرضا مهربان پور*، جواد محمدی مهر، حامد دهقان زاده صفحات 263-280
  با توجه به رویکرد اطلاعاتی، سرمایه اجتماعی مدیرعامل مدیریت منابع شرکت و کارایی اقتصادی را بهبود می بخشد و هماهنگی سیاست های مالی شرکت را افزایش و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل با ریسک پذیری شرکت و سیاست های مالی است. جامعه آماری این پژوهش همه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و 140 شرکت در دوره زمانی 1395 تا 1400 به روش حذف سامانمند انتخاب شده اند. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل و ریسک پذیری شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نشان دهنده این است که بین سرمایه اجتماعی مدیرعامل و سیاست های مالی شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. سرمایه اجتماعی مدیرعامل راه را برای گردش اطلاعات باز می کند، برآیند تلاش های مدیران در سیاست های مالی شرکت توسط نیروهای بازار مشاهده می شود، هزینه تامین مالی خارجی را کاهش می دهد، مشارکت بازار سهام را گسترش می دهد، و نقش مهمی در تصمیم گیری های انتخاب پرتفوی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: ریسک پذیری، سرمایه اجتماعی مدیرعامل، سیاست های مالی
 • احسان محمدی ترکمانی*، معصومه دهقان، نفیسه خیری صفحات 281-294
  تحقیق حاضر با هدف تبیین ماهیت سرمایه اجتماعی مجازی ورزشی انجام شد. تحقیق از نوع کیفی و مبتنی بر تکنیک تحلیل تم بود. با روش نمونه گیری هدفمند 16 خبره دانشگاهی مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. پنج مرحله کامپایل کردن، جداسازی، گردآوری مجدد، تفسیر، و نتیجه گیری برای تحلیل داده ها استفاده شد. مطابق نتایج تعداد 123 کد نهایی، 35 تم فرعی، و 9 تم اصلی شناسایی شد. کیفیت کدگذاری ها را 5 نفر از مصاحبه شوندگان تایید کردند و ارزیابی توسط نظاره گر خارجی انجام شد. تم های اصلی شامل ماهیت سرمایه اجتماعی مجازی، ویژگی های مثبت، خصوصیات تعاملی، خصوصیات ساختاری، محرک های تولید و بازتولید، خصوصیات کارکردی، تحدیدکننده های سرمایه اجتماعی مجازی، ویژگی های چالشی، و راهکارهای پایدارسازی سرمایه اجتماعی مجازی بود. مطابق نتایج می توان گفت سرمایه اجتماعی مجازی ورزشی نوعی شبه سرمایه اجتماعی با ماهیتی انعطاف پذیر و شکننده است که در صورت عدم شناخت صحیح همه جنبه های آن می تواند آثار منفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی شبکه های اجتماعی، سرمایه اجتماعی منفی، شبه سرمایه اجتماعی
 • محمود شمیاتی، محمدرضا ربیعی مندجین*، علیرضا امیرکبیری صفحات 295-307

  این پژوهش با هدف طراحی ارتقای الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر چندفرهنگی با مطالعه موردی وزارتخانه آموزش وپرورش شهر تهران انجام شده است. پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون (تم) است. جامعه آماری در بخش کیفی 14 نفر از مسیولان و مدیران وزارت آموزش وپرورش بودند و اشباع نظری حاصل شد. برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد.تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد و جهت تایید پایایی از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. درنهایت، چهار متغیر اصلی سرمایه اجتماعی، بستر، راهبرد، و پیامد تشکیل دهنده مدل بودند که بستر و راهبرد در سه بعد (فرد، سازمان، اجتماع) و سرمایه اجتماعی در دو بعد اصلی عوامل درون و برون سازمانی و پیامد در عوامل آموزش و فرهنگ، عدالت، کارایی سازمان، تعاملات و برون سازمانی (فردی) تقسیم بندی شده، برای مدل پیشنهادی استخراج و تبیین شد.

  کلیدواژگان: تحلیل مضمون، چندفرهنگی، سرمایه، سرمایه اجتماعی
 • مهدی فیل سرائی* صفحات 309-326
  سرمایه اجتماعی به عنوان موضوعی جدید مورد توجه پژوهشگران بوده و ارتباط آن با سایر متغیرها مورد علاقه پژوهشگران قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی گونه نوظهوری از سرمایه اقتصادی است که موجب اعتماد متقابل افراد و همکاری‏های سودمند در فضای کسب وکار می شود و بدین ترتیب رفتارهای اقتصادی را به سوی رفاه جمعی سوق می‏دهد. زمانی که سرمایه اجتماعی یک شرکت در سطح بالایی قرار داشته باشد مدیران رفتارهای فرصت طلبانه کمتری از خود نشان می دهند و برای همکاری و تعامل بیشتر در شرکت می کوشند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‏ها از نوع پژوهش‏های نیمه‏تجربی پس‏رویدادی است. در این پژوهش، رابطه بین سرمایه اجتماعی، کارایی سرمایه گذاری، و پرداخت سود سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 104 شرکت نمونه در دوره زمانی 1396 تا 1400 بررسی شده است. در زمینه بررسی این موضوع پنج فرضیه تدوین شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‏دهد که رابطه بین سرمایه اجتماعی (رابطه با سایر شرکت ها و رابطه با دولت) با سیاست پرداخت سود سهام از نظر آماری مثبت و معنادار است. به طور کلی، نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی نقش مهمی در تاثیرگذاری خط مشی توزیع سود سهام ایفا می کند. همچنین سرمایه اجتماعی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری شرکت می شود.
  کلیدواژگان: پرداخت سود سهام، سرمایه اجتماعی، کارایی سرمایه گذاری، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت
|
 • Ali Shariatnejad *, Rezvan Menati Pages 211-227

  Today, organizations are faced with the emergence of new problems that, in addition to negative effects on the individual and the organization, prevent the organization from achieving its goals and providing useful services to society. In fact, social undermining, which is an emerging and common global disease in human service professions, has a great impact on the creation of behavioral entropy and subsequently social capital. Therefore, the current research was conducted to investigate the effect of social undermining on social capital with the mediating role of behavioral entropy. This research is based on a practical purpose and in terms of method, it is a descriptive survey. The statistical population of the research is the government organizations of Lorestan province, considering that the size of the statistical population is limited and specific, Cochran's sample formula was used to determine the sample size, and at the confidence level of 95%, the sample size was determined to be 384 people and by sampling in Available were selected. In the current research, standard questionnaires were used to collect information, whose validity and reliability were confirmed by the content validity method and Cronbach's alpha. Structural equation modeling method and PLS software were used to test hypotheses and analyze data. The findings of the research showed that social undermining has a negative and significant effect on the social capital of government organizations. Also, the findings show that social undermining has a positive and significant effect on behavioral entropy. Meanwhile, the mediating role of behavioral entropy between undermining and social capital was also confirmed. As a general conclusion, it should be said that in government organizations, with the occurrence of a destructive factor such as social undermining, in addition to directly and negatively affecting the social capital, the behavioral entropy of the employees of these organizations has increased, and in this way, it hurts their performance as the social capital of the organization, can be. Today, organizations face the emergence of new problems that not only have negative effects on individuals and the organization but also hinder the achievement of organizational goals and the provision of useful services to society. Social undermining, an emerging and common global issue in human service professions, significantly impacts the creation of behavioral entropy and subsequently social capital. Hence, the current research aims to investigate the effect of social undermining on social capital with the mediating role of behavioral entropy. This study is based on a practical purpose and adopts a descriptive survey method.

  Keywords: Destructive behaviors, Social undermining, Social capital, behavioral entropy
 • Maryam Akbari, Alireza Ghasemi Zad, Hamidreza Motamed * Pages 229-243
  The purpose of this study was to design a model for the development of endowment culture in higher education centers with a mixed exploratory method. The method of this research was qualitative analysis in the qualitative part and a survey in the quantitative part. Data collection tools in the qualitative section were books, articles, and interviews, and in the quantitative section, a researcher-made questionnaire. To validate the research, three methods of validity, transferability, and verifiability were used. Also, two encoders were used during coding to increase trust. In the quantitative part, the content validity method was used to evaluate the validity of the questionnaire, and Cronbach's alpha test was used to assess the reliability of the questionnaire, which was estimated to be 0.79. To analyze and analyze the data in the qualitative part, from descriptive coding methods, interpretive coding, and comprehensive content determination, and in the quantitative part from descriptive and inferential statistical techniques such as frequency, percentage, mean and standard deviation, and structural equation modeling was exploited. The results showed that the components of the endowment culture development model in higher education centers are the characteristics of endowments, management and organizational structure, educational justice, and culture building, as well as the results, confirmed the model fit from the perspective of experts.
  Keywords: Endowment culture, Higher Education, Social norm, Social capital
 • Mehdi Aliyan *, Seyed MahamadRahim Mortazavi Pages 245-261

  Institutional integration is known as the seed of participatory and Social capital enhancer in metropolitan areas, which along with social trust and institutional rules can bring a fruitful product of institutional participation and good management. But the main issue is to recognize the internal and external capacities of institutions in promoting synergies. In this regard, the present study with the aim of measuring the capacity of institutional synergy in the management of Tehran metropolitan area, has investigated and analyzed the capabilities of intra-institutional and inter-institutional synergy. Due to the nature of the subject, this research is applied research that has been done with survey methods. The required data were collected using a questionnaire and analysis by T-test, one-way analysis of variance and F-test. The results show that the capacity of intra-institutional and inter-institutional synergy in the metropolitan area of Tehran is higher among public and private institutions than governmental and public institutions. Therefore, focusing on more capacities of private and public institutions in order to exploit them and reform the existing power structure in the metropolitan area of Tehran with emphasis on more capacity building in governmental and public institutions becomes more important. Development of positive institutional capacities, decentralization of power of key urban stakeholders in favor of institutions with greater capacity, design of dialogue and integrated program between institutions and institutionalization of Tehran metropolitan area can solve many of the problems of metropolitan areas due to segregation and institutional conflicts.

  Keywords: institutional capacity, Managerial separation, synergy, Institutional approach, Metropolitan Areas, Tehran
 • Mohammadreza Mehrabanpour *, Javad Mohamadimehr, Hamed Dehghanzadeh Pages 263-280
  According to the information approach, the social capital of the CEO improves the company's resource management and economic efficiency, and increases the coordination of the company's financial policies, thereby reducing information asymmetry. Hence, the purpose of this research is to investigate the relationship between the social capital of the CEO and the company's risk-taking and financial policies. The statistical population of this research is all the companies accepted in the Tehran Stock Exchange and 140 companies were selected in the period of 2015 to 2020 by systematic elimination method. Also, to test research hypotheses, a multivariate regression model based on combined data was used. The results indicate that there is a direct and significant relationship between CEO's social capital and the company's risk-taking, and it also indicates that there is a direct and significant relationship between CEO's social capital and the company's financial policies. The CEO's social capital opens the way for the circulation of information, the results of the managers' efforts in the company's financial policies are observed by the market forces, it reduces the cost of external financing, expands the participation of the stock market, and plays an important role in portfolio selection decisions.
  Keywords: CEO's social capital, Risk taking, financial policies
 • Ehsan Mohamadi Turkmani *, Masoumeh Dehghan, Nafiseh Kheyri Pages 281-294
  The goal of this study was to explore virtual sports social capital and its functioning. The research followed a qualitative approach using theme analysis technique. For this, 16 university experts were purposefully selected and interviewed in-depth. The data was analyzed through stages of compiling, disassembling, reassembling, interpreting, and concluding. The results led to the identification of 124 final codes, 35 sub-themes, and 9 main themes. To ensure the coding's quality, five interviewees validated the findings, and an external observer conducted the evaluation. The main themes comprised the nature of virtual social capital, positive features, interactive features, structural features, drivers of production and reproduction, functional features, limiters of virtual social capital, challenging features, and strategies for stabilizing virtual social capital. Based on the results, it can be concluded that sports virtual social capital resembles pseudo-social capital with a flexible and fragile nature, which could have negative effects if all its aspects are not comprehended properly.
  Keywords: Social media social capital, pseudo-social capital, negative social capital
 • Mahmoud Shamyati, MohmmadReza Rabiee Mandejin *, AliReza Amirkabiri Pages 295-307

  This research has been conducted with the aim of developing the model of social capital based on multiculturalism with a case study of the Ministry of Education of Tehran. In terms of the nature of the data, the research is of a qualitative type using the theme analysis method. The statistical population in the qualitative section was 14 officials and managers of the Ministry of Education and reached theoretical saturation. A semi-structured interview was used to collect data. The thematic analysis method was used to analyze the data, and the test-retest reliability method was used to confirm the reliability. Finally, the 4 main variables of social capital, context, leader, and consequence constitute the model, which has three dimensions (individual, organization, community) and social capital, context, and strategy, in two main components of internal and external organizational factors, and consequence in education factors and Culture, justice, efficiency of the organization, interactions and extra-organizational (individual) were extracted for the proposed model, and the final correlation model between the variables was extracted and explained with the opinion of experts, which is in line with the proposed theories.

  Keywords: capital, Multiculturalism, Social capital, Thematic analysis
 • Mahdi Filsaraei * Pages 309-326
  Social capital has been discussed by researchers as a new topic and its relationship with other variables has been of interest to researchers. As an emerging form of economic capital, social capital leads to mutual trust and beneficial partnerships in the business environment and thereby driving economic behaviors toward collective well-being. When a company's social capital is at a high level, managers show less opportunistic behavior and strive for more cooperation and interaction in the company. The current research is a semi-experimental post-event research in terms of practical purpose and in terms of data collection method. In this study, the relationship between social capital, investment efficiency, and corporate payment policy in Tehran Stock Exchange has been investigated using 104 sample companies in the period 2017-2021. In order to investigate this issue, five hypotheses were formulated and tested using multivariate regression models. The results show that the relationship between social capital (Relationship with other companies and relationship with the government) with corporate payout policies is statistically positive and significant. Overall, we document that social capital plays an important role in influencing cash dividend payout policies. Also, social capital increases the efficiency of the company's investment.
  Keywords: Corporate social responsibility, Social capital, Investment Efficiency, Corporate payout