فهرست مطالب

فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد
سال دهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محدثه مقدسی، علیرضا پورفرج*، احمد جعفری صمیمی، محمدعلی فلاحی صفحات 1-30

  مقاله حاضر به بررسی زیان بین نسلی کسری تراز عملیات بودجه جاری بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده های فصلی سری زمانی طی دوره 1397:4-1369:1 (بر اساس آخرین داده های فصلی منتشر شده در سال 1401) می پردازد. بدین منظور از الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR) استفاده شد. در اقتصاد ایران به منظور تامین مالی انباشت بدهی بودجه جاری، دولت برای حفظ سطح رفاه نسل فعلی از دارایی های نسل آینده می کاهد و موجب کاهش رفاه نسل آینده می شود که از آن به عنوان زیان بین نسلی تبدیل دارایی نفت و گاز به هزینه جاری یاد می کنند. بر اساس نتایج، انباشت بدهی ناشی از کسری تراز عملیات جاری اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارد. علاوه بر آن زیان بین نسلی بودجه جاری تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، همچنین در کوتاه مدت تاثیر منفی و در بلندمدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. به عبارتی دیگر، اگر دارایی های نفت و گاز که صرف مخارج جاری دولت می شود، در سرمایه گذاری های مولد اختصاص یابد نه تنها منجر به کاهش انباشت بدهی بودجه جاری دولت می گردد، بلکه در بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.

  کلیدواژگان: تراز عملیاتی، زیان بین نسلی، رشد اقتصادی، الگوی خودبازگشت برداری بیزین (BVAR)
 • سمیه السادات سجادی، علی اکبر خسروی نژاد*، هوشنگ مومنی وصالیان، قدرت الله امام وردی صفحات 31-64

  رابطه اعتبار و رشد اقتصادی از مسایل مورد بحث اقتصاددانان می باشد و مطالعات اخیر نشان داده است که رابطه بین اعتبار و رشد اقتصادی می تواند غیرخطی باشد. هدف این مطالعه بررسی علیت گرنجری غیرخطی بین متغیر اعتبار (که مهم ترین معیار برای توسعه مالی است) با متغیر رشد اقتصادی است. بدین منظور از علیت گرنجری در قالب مدل MSVAR و از داده های فصلی ایران در بازه زمانی 1383:1 تا 1398:4 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه غیرخطی بین متغیر رشد اقتصادی و اعتبار می باشد و مدل MSVAR نسبت به رقیب خطی خود (مدل VAR) دارای قدرت توضیح دهندگی بهتری است. در این مطالعه دو رژیم در نظر گرفته شده است در رژیم یک که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی مثبت و رشد بالای اعتبار می باشد، علیت فقط از سمت رشد اقتصادی به اعتبار وجود دارد و در رژیم دو که متناظر با دوره های با رشد اقتصادی و رشد اعتبار پایین می باشد، علیت از سمت اعتبار به رشد اقتصادی برقرار است. به عبارت دیگر، در دوره های رونق، افزایش در اعتبار، نمی تواند رشد اقتصادی را به صورت معنی داری تقویت نماید و به دلیل محدودیت های اعتباری در شرایط بد اقتصادی، افزایش در اعتبارات، می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، اعتبارات بانکی، رابطه غیرخطی، مارکوف سویچینگ، علیت گرنجری
 • مائده خضریان، حامد نادری، محمدعلی رستگار* صفحات 65-96

  ریسک نقدینگی ناشی از ناتوانی یک بانک در پرداخت به موقع بدهی ها، ایفای تعهدات و یا عدم توانایی گسترش سبد دارایی های پر بازده با هزینه ای متعارف است. به عبارت دیگر، هنگامی که یک بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول وجوه کافی را با افزایش بدهی ها و یا تبدیل دارایی ها به دست آورد که این ناتوانایی بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. می توان گفت علت اصلی ریسک نقدینگی در بانک ها عدم تطبیق مقدار و سررسید بدهی ها و دارایی ها و در نتیجه بروز شکاف نقدینگی منفی است. در این راستا موسسات و بانک ها با استفاده از رویکرد های مختلف از جمله رویکرد های کمیته بال در پی ارزیابی ریسک نقدینگی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکی است. در این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو، تحلیل محتوای پژوهش های پیشین انجام شده است. با استفاده از روش فراترکیب، 242 پژوهش مرتبط بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های علمی معتبر استخراج شد. بدین منظور پس از تجزیه و تحلیل پژوهش های استخراج 41 پژوهش انتخاب شده است. این پژوهش یک چارچوب جامع برای مدیریت ریسک بهتر به صنعت بانکداری ارایه داده است. این چارچوب شامل 5 مقوله اصلی که عبارتند از داده های ریسک نقدینگی، عوامل موثر بر ریسک نقدینگی، ارزیابی ریسک نقدینگی، دستورالعمل های ریسک نقدینگی و مدیریت ریسک نقدینگی، 12 مقوله فرعی، 104 مفهوم و 175 کد است. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای بهره مندی بهتر مدیریت ریسک نقدینگی در صنعت بانکداری باشد. همچنین نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 738/0 مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: ریسک نقدینگی، مدیریت ریسک نقدینگی، نسبت پوشش نقدینگی، نسبت خالص تامین مالی پایدار، روش فراترکیب
 • نسیم میلادی لاری، حسین شریفی رنانی*، سعید دائی کریم زاده صفحات 97-118

  خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسایل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تاثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، توان خانوار در مقابله با ریسک، شوک های نامتقارن، روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی
 • حشمت الله عسگری*، محدثه پورعلی مردان صفحات 119-144

  یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری در دسترس از اعضای هییت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری های سلامت انعکاس دهنده های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری های سلامت را تبیین می کنند. همچنین بررسی شاخص های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده ها دارد. سوگیری های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی صبری در تغذیه، ساده انگاری در تغذیه، حال گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم گیران، برنامه ریزان و...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارایه نمایند.

  کلیدواژگان: سوگیری های سلامت، اقتصاد رفتاری، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی
 • رضا اعتمادپور، سکینه اوجی مهر* صفحات 145-182

  انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش های مونت کارلو با استفاده از نرم افزار داینر شبیه سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده اند که ویژگی های اصلی اقتصاد ایران را در بازه ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک سرمایه گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد که می تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک منفی سرمایه گذاری یا شوک مارک آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک ها است. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: انحراف تسهیلات نظام بانکی، شوک پولی، شوک مالی، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 • محمدمیثم میرفندرسکی، علیمراد شریفی*، محسن رنانی، شهرام معینی صفحات 183-214

  کاهش رشد و رکود اقتصادی از جمله پیامدها و هزینه های پوپولیسم اقتصادی است. پوپولیسم نفتی پدیدهای است که در دولتهایی متکی بر نفت ظاهر میشود. این گونه دولتها تلاش میکنند که با اتکاء به درآمد نفتی حمایت توده ها را جذب کنند. با توجه به این که در ایران طی دهه های اخیر  نمادهایی از پوپولیسم ظاهر شده، در این پژوهش دو هدف دنبال شده است. ابتدا بر اساس ادبیات موضوعی پوپولیسم، پوپولیسم اقتصادی و پوپولیسم نفتی، هشت شاخص برای پوپولیسم نفتی پیشنهاد شده است. نتایج محاسبات شاخصهای هشت گانه برای ایران طی دوره 7531-7931نشان میدهد که برای دوره دولتهای نهم و دهم (سالهای 4831-2931) شش شاخص پیشنهادی پوپولیسم نفتی بیشترین مقدار را دارند. برای محاسبه شاخص کلی پوپولیسم نفتی، میانگین هندسی هشت شاخص فوق پیشنهاد شده و طی دوره مذکور محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان میدهد که در سال 8831 این شاخص بیشترین مقدار را در مقایسه با طول دوره مورد مطالعه دارد. بعد از مشخص شدن این مطلب که در ایران طی سالهای 4831-2931 حاکمیت پوپولیسم اقتصادی بارزتر بوده است، از روش کنترل ساختگی برای ارزیابی سیاستهای پوپولیستی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره مذکور استفاده شده است. ایران به عنوان کشور تحت درمان یا سیاست و 31 کشور صادرکننده نفتی به عنوان گروه کنترلی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میدهد که روند واقعی و شبیه سازی شده رشد اقتصادی ایران از سال 4831 (5002) به بعد اختلاف معناداری با هم دارند.

  کلیدواژگان: پوپولیسم کلاسیک، پوپولیسم جدید، پوپولیسم نفتی، روش کنترل ساختگی، رشد اقتصادی
 • حسن حیدری، ساناز شهبازی*، وحید نیک پی پسیان صفحات 215-244
  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط سیاست پولی و تیوری فیشر در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی 1400-1370 براساس الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری (SVAR) با بهره گرفتن از متغیرهای سیاست پولی، نرخ بهره، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی به برآورد مدل پرداخته است. با توجه به نتایج به دست آمده از متغیرهای پژوهش حاضر، بین تکانه پولی و نرخ بهره در بلندمدت رابطه معناداری چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی به دست نیامده است، نتیجه حاصل شده با قاعده فیشر که بین تورم و نرخ بهره واقعی در بلندمدت رابطه ای قایل نیست، همسو و هم جهت بوده، لذا می توان بیان نمود که در بلندمدت قاعده فیشر در ایران معتبر می باشد. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد سیاست مداران از اعمال سیاست پولی با هدف اثرگذاری بر نرخ بهره و افزایش تولید اجتناب نمایند. همچنین، سیاست گذاران بانک مرکزی باید از طریق نزدیک کردن نرخ سود تسهیلات اعطایی بخش های گوناگون به هم و کاهش نرخ سود بخش بازرگانی تعادل منطقی بین نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به وجود آورند.
  کلیدواژگان: تئوری فیشر، سیاست پولی، ایران، SVAR
|
 • Mohadeseh Moghadasi, Alireza Pourfaraj *, Ahmad Jafari Samimi, MohammadAli Falahi Pages 1-30

  This article examines the intergenerational loss of current budget operation balance deficit on Iran's economic growth using time series quarterly data during the period of 1369:1-1397:4 (based on the latest quarterly data published in 1401). For this purpose, the Bayesian autoregressive model (BVAR) was used. In Iran's economy, in order to finance the accumulation of current budget debt, the government reduces the assets of the future generation to maintain the welfare level of the current generation and causes a decrease in welfare of the future generation, which is referred to as an intergenerational loss of turning oil and gas assets into current costs. Based on the results, the accumulation of debt caused by the current budget deficit has a negative effect on private sector investment and economic growth. In addition, the intergenerational loss of the current budget has a positive effect on private sector investment, as well as it has negative effect in the short term and a positive effect on economic growth in the long term. In other words, if the oil and gas revenues are allocated for productive investment, it will not only reduce the accumulation of current budget debt, but also increase sustainable economic growth in the long run

  Keywords: Economic growth, Operating Balance, Intergenerational loss, BVAR
 • Somayeh Sadat Sajadi, AliAkbar Khosravinejad *, Hooshang Momeni Vesalian, Ghodratollah Emamverdi Pages 31-64

  The relationship between credit and economic growth is one of the issues discussed by economists and recent studies have shown that the relationship between credit and economic growth can be nonlinear. The aim of this study was to investigate the nonlinear Granger causality between the credit variable (which is the most important criterion for financial development) and the economic growth variable. For this purpose, Granger causality in the form of MSVAR model and seasonal data in the period 1383: 1 to 1398: 4 have been used. The results show a nonlinear relationship between economic growth and validity and MSVAR model has better explanatory power than its linear competitor (VAR model). According to this study, in regime one (which corresponds to periods of positive economic growth and high credit growth), causality exists only in terms of economic growth to credit, and in regime two (which corresponds to periods of economic growth and low credit growth) Causality is from credit to economic growth. In other words, in periods of prosperity, an increase in credit cannot significantly boost economic growth, and due to credit constraints in bad economic conditions, an increase in credit can affect economic growth

  Keywords: Economic growth, Bank Credits, Nonlinear relation, Markov Switching, Granger Cause
 • Maede Khezrian, Hamed Naderi, MohammadAli Rastegar * Pages 65-96

  Liquidity risk is caused by the inability of a bank to pay debts on time, fulfil obligations, or the inability to expand the portfolio of high-yielding assets at a conventional cost. In other words, when a bank does not have sufficient liquidity, it is not able to obtain sufficient funds quickly and at a reasonable cost by increasing debts or converting assets, which will affect the bank's profitability. It can be said that the main cause of liquidity risk in banks is the mismatch between the amount and maturity of debts and assets, resulting in a negative liquidity gap. In this regard, institutions and banks used different approaches, including the approaches of the Wing Committee, to assess liquidity risk. This research aims to review liquidity risk management in the banking industry. In this research, content analysis of previous research has been done using the meta- Synthesis method and Sandelowski and Barroso's seven-stage model. Using the meta-Synthesis method, 242 related research between 2000 and 2023 were extracted from reliable scientific databases. For this purpose, after analyzing the research, 41 researchers have been selected. This research has provided a comprehensive framework for better risk management in the banking industry. This framework includes 5 main categories, which are liquidity risk data, liquidity risk factors, liquidity risk assessment, liquidity risk guidelines and liquidity risk management, 12 subcategories, 104 concepts and 175 codes. The results of this research can be a basis for better use of liquidity risk management in the banking industry. Also, the results were confirmed based on the opinion of experts with a Kappa index of 0.738

  Keywords: Liquidity Risk, Liquidity Risk Management, Liquidity Coverage Ratio, Net Stable Funding Ratio, Meta-synthesis
 • Nasim Miladi Lari, Hossein Sharifi Renani *, Saeed Daei Karimzadeh Pages 97-118

  The household and its choices and decisions as a micro institution have a significant effect on all aspects of the macro economy. This important institution is facing risks and harmful issues, the ability to deal with them, in addition to affecting the well-being of family members, can also affect the macroeconomic situation. The aim of this article is to analyze the effect of positive and negative shocks on the household risk preparation on per capita growth in a selection of OPEC member countries during the period of 2002-2021. So ,the household risk preparation index was created by following Foa (2014) by considering four main components including household access to financial resources, social support, human capital and the economic capacity of the government with the PCA method for selected countries. Then the effect of positive and negative shocks of the mentioned index on per capita growth was estimated using the NARDL method. Findings show in each period, 50.3% of short-term imbalances have moved towards the long-term trend, so that in the long-term, shocks of the household risk preparation are asymmetric and positive (negative) shocks have a positive (negative) effect on the per capita growth of selected countries

  Keywords: Economic growth, Household Risk Preparation, Asymmetric Shocks, Non-Linear Autoregressive Distributed Lags
 • Heshmatulah Asgari *, Mohaddeseh Pouralimardan Pages 119-144

  One of the barriers to people's health is following past behaviors and not changing habits based on past and current preferences and ignoring the future. Therefore, the main purpose of the present study is to investigate factor analysis of health biases related to people using behavioral economics approach. For this purpose, the data of the present study was collected through a questionnaire developed by the researcher and convenience sampling from faculty members and staff of Ilam University. The initial reliability of the questions related to health biases was measured based on the Cronbach's alpha criterion, and the result was 0.77. The results of exploratory and confirmatory factor analysis showed that eight dimensions of health biases are important reflections of people's biased beliefs during daily decisions regarding nutrition, physical activity, treatment, treatment cost and treatment period. Exploratory factor analysis showed that 8 factors explain about 72.55% of the changes in health biases. Also, the examination of the fit indices of the confirmatory factor analysis model showed that the eight-factor model has a good fit with the data. . People's health biases in the form of 8 main dimensions were named as follows:  impatience in nutrition, oversimplification in nutrition, presentism in physical activity, ignoring the cost of staying healthy, willingness to pay for immediate treatment, procrastination in emotional treatment, naivety about the treatment period and indiscretion in treatment. The results of the present study can help health activists (researchers, decision-makers, planners, etc.) to explain the biases of behavioral economics to informing new concepts of health

  Keywords: Health Biases, Behavioral Economics, Exploratory factor analysis, Confirmatory factor Analysis
 • Reza Etemadpur, Sakine Owjimehr * Pages 145-182

  Banking facilities distortions lead to suboptimal allocation of financial resources and impact various sectors of the economy. In this paper, a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, specifically a New Keynesian model, is designed for the Iranian economy, considering two scenarios: the presence and absence of banking facilities distortions. The model is calibrated using Monte Carlo simulation methods with the DYNARE software. The parameter values are calibrated to accurately reflect the main characteristics of the Iranian economy during the period of 1991-2021. The main objective is to examine the effects of major economic shocks on the fluctuations of macroeconomic variables under these two scenarios. The studied shocks include monetary shock, investment shock, wage mark-up shock, and government expenditure shock, which are considered as the sources of economic fluctuations in Iran. The simulation results of the effects of the monetary policy shock indicate that, assuming the absence of banking facilities distortions in the first scenario, the effectiveness of this shock increases, indicating an increased effectiveness of monetary policy in mitigating economic fluctuations. The results also show that, assuming the absence of banking facilities distortions, the economy tends to return to equilibrium faster after experiencing negative investment shocks or wage mark-up shocks, implying a reduction in the impact of these shocks. The simulation results of the effects of government expenditure shocks also demonstrate that, assuming the absence of banking facilities distortions, the effectiveness of this shock increases

  Keywords: Banking facilities distortions, monetary shock, fiscal shock, DSGE
 • MohammadMeisam Mirfendereski, Alimorad Sharifi *, Mohsen Renani, Shahram Moeini Pages 183-214

  Decreased growth and economic stagnation are among the consequences and costs of economic populism. Petro-populism is a phenomenon that appears in governments that rely on oil. Such governments try to attract the support of the masses by relying on oil income. Considering that symbols of populism have appeared in Iran in recent decades, two goals have been pursued in this research. First, based on the literature on populism, economic populism, and Petro-populism, eight indicators for oil populism have been proposed. The results of the calculations of the eight indicators for Iran during the period of 1978-2018 show that for the period of the ninth and tenth governments (2005-2013), the six suggested indicators of  Petro-populism have the highest values. To calculate the general petro-populism index, the geometric mean of the above eight indices was proposed and calculated during the mentioned period. The findings of the research show that in 2009, this index has the highest value compared to the length of the studied period. After it became clear that the rule of economic populism was more obvious in Iran during the years 2005-2013, the synthetic control method was used to evaluate the populist policies on Iran's economic growth during the mentioned period. Iran was selected as the country under treatment or policy and 13 oil exporting countries as the control group. The results of the research show that the real and simulated trends of Iran's economic growth from 2005 onwards have a significant difference

  Keywords: Classical Populism, new populism, Petro-populism, Synthetit Control Method, Economic growth
 • Hassan Heydari, Sanaz Shahbazi *, Vahid Nikpey Pesyan Pages 215-244
  The aim of the current research is to investigate the relationship between monetary policy and Fisher's theory in Iran's economy using seasonal data during the period of 1370-1400 based on the structural vector autoregression (SVAR) model using the variables of monetary policy, interest rate, inflation rate, unemployment rate and production. GDP has been estimated by the model. According to the results obtained from the variables of the current research, no significant relationship has been obtained between the monetary impulse and the interest rate in the long term, either in a positive or negative direction, the result obtained with Fisher's rule that between inflation and the real interest rate in In the long term, there is no relationship, it is aligned and in the same direction, so it can be said that in the long term, Fisher's rule is valid in Iran. Based on the results of the research, it is suggested that politicians should avoid monetary policy with the aim of influencing the interest rate and increasing production. Also, the central bank policymakers should create a logical balance between the real interest rate and economic growth by bringing the interest rate of the facilities granted to different sectors closer to each other and reducing the interest rate of the commercial sector
  Keywords: Fisher theory, Monetary Policy, Iran, SVAR