فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 166 (امرداد و شهریور 1402)
 • پیاپی 166 (امرداد و شهریور 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/06/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفورا رئوفی*، عبدالرحمن صریحی، علیرضا کمکی، سیامک شهیدی صفحات 1-13
  مقدمه و هدف
  دیابت ملیتوس با اختلال حافظه همراه است. الاژیک اسید (EA) پلی فنولی طبیعی با اثرات ضددیابتی و حفاظت کننده عصبی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حفاظتی الاژیک اسید بر اختلال حافظه ناشی از دیابت و ارزیابی نقش اثر ضداسترس اکسیداتیو این ترکیب بود.
  مواد و روش ها
  موش های بزرگ آزمایشگاهی نر، نژاد ویستار به طور تصادفی به چهار گروه (n=8) کنترل، دیابتی، دیابتی دریافت کننده دوز 25 mg/kg EA  و دیابتی دریافت کننده دوز50 mg/kg  EA تقسیم شدند. دیابت به وسیله تزریق داخل صفاقی تک دوز 60 mg/kg از استرپتوزوتوسین (STZ) القا شد. پس از 4 هفته دریافت داخل معده ای (گاواژ) EA (یک بار در روز)، بررسی حافظه توسط تست حافظه احترازی غیرفعال (PAL) انجام شد. در انتها فاکتورهای مرتبط با استرس اکسیداتیو شامل مالون دی آلدیید (MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) در بافت هیپوکامپ که تحت بیهوشی عمیق از مغز حیوانات جدا شد ارزیابی شدند.
  نتایج
  حیوانات دیابتیک به صورت قابل توجه کاهش زمان تاخیر در ورود به قسمت تاریک (STLr) و افزایش زمان باقیماندن در محفظه تاریک (TDC) را در تست PAL و همچنین افزایش MDA و کاهش TAC را در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. درمان موش های دیابتیک با الاژیک اسید به شکل معنادار سبب افزایش STLr ، کاهش TDC و افزایش TAC (به وسیله هر دو دوز EA) و کاهش MDA (به وسیله دوز50  mg/kg EA) شد.
  نتیجه گیری
  یافته ها اثر بهبوددهنده حافظه الاژیک اسید را در حیوانات دیابتی از طریق تضعیف استرس اکسیداتیو نشان دادند.
  کلیدواژگان: دیابت، الاژیک اسید، حافظه، استرس اکسیداتیو، استرپتوزوتوسین
 • زهرا تفاخری، ربیعه برومند*، فاطمه حسین زاده صفحات 14-21
  مقدمه و هدف
  پیچیدگی در آناتومی سیستم کانال ریشه قطعا و بی شک یکی از محدودیت های اصلی در طول درمان اندو محسوب می شود. یکی از علل عدم موفقیت در درمان اندو شناخت ناکافی آناتومی دندان است که موجب بروز اشتباهاتی در تشخیص و پروسه درمانی می شود. با توجه به تاثیر قومیت و نژاد بر روی شکل و تعداد کانال ریشه ها این مطالعه با هدف تعیین آناتومی کانال ریشه در دندان های پرمولر دایمی مندیبل با استفاده از CBCT در شهر رفسنجان انجام شد تا با مشخص شدن مورفولوژی آنها، خطاهای اندودنتیک کاهش یابد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 186 کلیشه رادیوگرافی CBCT از بیمارانی که برای انجام کارهای درمانی به کلینیک رادیولوژی دهان، فک و صورت خصوصی در شهر رفسنجان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تهیه گرافی ها با استفاده از نرم افزار Romexis 3.8.3.or، تصاویر CBCT از نظر تعداد ریشه و تعداد کانال پرمولرهای اول و دوم مندیبل و همچنین تایپ کانال ها در تصاویر آگزیال و ساجیتال مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی مورفولوژی ریشه از طبقه بندی ورتوچی (Vertucci) استفاده شد. اطلاعات چک لیست ها پس از جمع آوری به ترتیب وارد نرم افزار SPSS نسخه 20 شد. سطح معناداری در آزمون ها 05/0 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  از نظر تایپ کانال مشاهده شده در دندان های پرمولراول، 180 (2/88 درصد) دندان کانال نوع یک، 7 (4/3 درصد) دندان کانال نوع سه، 1 (5/0 درصد) دندان کانال نوع چهار، 9 (4/4 درصد) دندان کانال نوع پنج، 1 (5/0 درصد) دندان کانال نوع شش و 6 (9/2 درصد) دندان کانال نوع هفت داشتند. همچنین در دندان های پرمولر دوم به ترتیب، 109 (2/98 درصد) دندان کانال نوع یک، 1 (9/0 درصد) دندان کانال نوع سه،1 (9/0 درصد) دندان کانال نوع پنج داشتند. این توضیح لازم است که در هیچ یک از کلیشه های مورد بررسی، کانال با تایپ 2 و 8 یافت نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه بر روی نژاد ایرانی، شیوع دو ریشه در پرمولرهای اول و دوم مندیبل در جنس مونث نسبت به جنس مذکر به طور معنا داری بالاتر بود.
  کلیدواژگان: CBCT، مورفولوژی، آناتومی، ریشه، پرمولر مندیبل
 • محمد جهان مهین، رویا عسکری*، امیرحسین حقیقی، تکتم حجار صفحات 22-33
  مقدمه و هدف

  مجموعه ای از لنفوسیت های بکر محدودشده همراه با تجمع سلول های T سالخورده و انحلال تیموس از عوامل اصلی ایجادکننده سالخوردگی سیستم ایمنی هستند که با تمرین ورزشی می توان این عوامل را تعدیل کرد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی 10 هفته تمرین استقامتی در آب بر سالخوردگی سیستم ایمنی در رت های سالمند است.

  مواد و روش ها

  16 رت 24 ماهه به صورت تصادفی به دو گروه تمرین استقامتی (8n=) و کنترل (8n=) تقسیم شدند. تمرینات استقامتی 4 جلسه در هفته در ظرفی به ابعاد 50*50*100 با آب 1±30 درجه سانتی گراد اجرا شد. داده ها توسط آزمون تی مستقل با نرم افزار SPSS ورژن 22 در سطح (05/0P<) آنالیز شدند.

  نتایج

  تفاوت معناداری بین دو گروه تمرین و کنترل در سلول های +TCD4 و TCD8+، لنفوسیت های بکرCD8+ ، CD8+ سالخورده، CD8+ بکر سالخورده وجود داشت (01/0P=)، درحالی که در دو شاخص وزن تیموس (43/0P=) و نسبت CD4+/CD8+ تفاوت معناداری مشاهده نشد (29/0P=).

  نتیجه گیری

  درنهایت، نتایج این مطالعه نشان می دهد که تمرینات استقامتی در آب یک فعالیت ایمن برای سالمندان به منظور بهبود سیستم ایمنی و کاهش سالخوردگی سلول های T است.

  کلیدواژگان: سالخوردگی سیستم ایمنی، لنفوسیت T، تمرین استقامتی، TCD4+، TCD8+
 • امیر محمودی، غلامعلی نادری*، نرگس حدادزاده نیری، مهرداد روغنی صفحات 34-44
  مقدمه و هدف
  مصرف رژیم غذایی پرکلسترول و استرس اکسیداتیو ناشی از آن موجب بروز انواع بیماری های عصبی می شود. با توجه به خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی گیاه انیسون، در این مطالعه اثر عصاره آبی-الکلی این گیاه بر استرس اکسیداتیو و فعالیت کولین استراز هیپوکمپ موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم پرکلسترول بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش ها به چهار گروه کنترل، کنترل دریافت کننده عصاره، پرکلسترول، و پرکلسترول و دریافت کننده عصاره تقسیم شدند. پس از 8 هفته، گروه های تحت درمان، با عصاره انیسون به میزان mg/kg 250به صورت داخل صفاقی به مدت 3 هفته درمان شدند و هم زمان تجویز غذای پرکسترول تا پایان مطالعه ادامه داشت. در پایان کار، پس از تهیه هموژنه هیپوکمپ، سنجش فعالیت بوتیریل کولین استراز (BChE) و شاخص های استرس اکسیداتیوشامل رادیکال های آزاد اکسیژن (ROS)، گلوتاتیون (GSH) و کاتالاز انجام شد. داده ها از نظر آماری با آزمون آنووای یک طرفه و تست تعقیبی توکی آنالیز شدند.
  نتایج
  رژیم غذایی پرکلسترول باعث افزایش معنا دار فعالیت BChE و ROS و همچنین کاهش معنا دار GSH و کاتالاز هیپوکمپ شد. از طرف دیگر، تیمار گروه پرچرب با عصاره انیسون موجب کاهش معنا دار ROS و BChE و افزایش معنا دار GSH شد و بر فعالیت کاتالاز تاثیر معنادار نداشت.
  نتیجه گیری
  مصرف عصاره آبی-الکلی انیسون موجب کاهش فعالیت کولین استراز و استرس اکسیداتیو هیپوکمپ به دنبال دریافت رژیم پرکلسترول می شود که این احتمالا در کاهش عوارض عصبی مرتبط می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: انیسون، استرس اکسیداتیو، بوتیریل کولین استراز، رژیم پرکلسترول
 • شایان عیوض زاده، غلامعلی نادری*، نرگس حدادزاده نیری، مهرداد روغنی صفحات 45-54
  مقدمه و هدف
  مصرف رژیم غذایی پرکلسترول و التهاب ناشی از آن موجب بروز اختلالات و آسیب کبدی می شود. با توجه به خواص ضدالتهابی و آنتی اکسیدانی گیاه انیسون (Anise)، در این مطالعه اثر عصاره آبی-الکلی این گیاه بر فعالیت آنزیم های کبدی در موش های سفید بزرگ آزمایشگاهی دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش ها به چهار گروه کنترل، کنترل دریافت کننده عصاره، پرکلسترول، و پرکلسترول و دریافت کننده عصاره تقسیم شدند. پس از 8 هفته، (که گروه های کنترل غذای معمولی و گروه های پرچرب غذای پرکلسترول دریافت کردند)، گروه های تحت درمان، با عصاره انیسون به میزان 250 mg/kg به صورت داخل صفاقی به مدت 3 هفته و روزانه درمان شدند و دریافت رژیم پرکلسترول تا پایان کار ادامه داشت. در پایان کار، سنجش سرمی شاخص های عملکرد کبد شامل آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و نیز شاخص لاکتات دهیدروژناز انجام شد. داده ها از نظر آماری با آزمون آنووای یک طرفه و تست تعقیبی توکی آنالیز شدند.
  نتایج
  رژیم غذایی پرکلسترول باعث افزایش بارز و معنا دار سطح سرمی فعالیت آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و نیز شاخص لاکتات دهیدروژناز شد. از طرف دیگر، تیمار گروه پرچرب با عصاره انیسون موجب کاهش سودمند و معنا دار فعالیت این آنزیم ها شد.
  نتیجه گیری
  مصرف عصاره آبی-الکلی انیسون موجب کاهش سطح سرمی فعالیت آنزیم های کبدی به دنبال دریافت رژیم پرکلسترول می شود و این احتمالا در کاهش ابتلا به آسیب و بیماری های کبدی می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: انیسون، التهاب، آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، رژیم پرکلسترول
 • پریسا امیری فارسانی، فرشاد غزالیان*، سارا مبارک، عصمت رادمنش، ماندانا غلامی صفحات 55-67
  مقدمه و هدف
  به تازگی انجام فعالیت های ورزشی منظم به واسطه ترشح مایوکاین ها به عنوان راهکاری مناسب جهت بازتوانی، کنترل عوارض و پیامدهای مرتبط با کووید-19 مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه بررسی پاسخ سطوح پلاسمایی آیریزین، فولیستاتین و فاکتور رشد فیبروبلاست 21 (FGF21) به تمرینات هوازی در زنان بهبودیافته از کووید-19 بود.
  مواد و روش ها
  22 زن بهبودیافته از کووید-19 شهرستان های آبادان و خرمشهر پس از فراخوان عمومی و گزینش در دو گروه 11 نفره شامل گروه تمرین هوازی و گروه کنترل تقسیم بندی شدند. گروه تمرینات هوازی پروتکل تمرینی را با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره و به مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته) اجرا کردند. قبل و پس از پایان پروتکل تمرینی نمونه های خونی جمع آوری شد و اندازه گیری سطوح آیریزین، فولیستاتین و FGF21 به روش الایزا انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کوواریانس (آنکوا) در سطح (05/0>P) آنالیز شد.
  نتایج
  بر اساس مقایسه بین گروهی داده ها، مقادیر آیریزین (05/0>P)، فولیستاتین (05/0>P) و FGF21 و(05/0>P) گروه هوازی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشته است. همچنین تغییرات درون گروهی آیریزین (05/0>P)، فولیستاتین (05/0>P) و FGF21) (05/0>P) نیز نشان داد که بین میانگین قبل و بعد گروه هوازی افزایش معنادار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  انجام تمرینات هوازی در زنان بهبودیافته از کووید-19 می تواند در بازیابی پروفایل مایوکاینی آنها موثر باشد.
  کلیدواژگان: کووید-19، آیریزین، فولیستاتین، FGF21
 • ماندانا غلامی* صفحات 68-80
  مقدمه و هدف
  چاقی به واسطه گسترش بافت چربی و تغییرات در نیم رخ ترشحی این بافت می تواند عملکردهای زیان باری بر سایر بافت های بدن داشته باشد. بااین همه، انواع مختلف تمرین ورزشی به واسطه نقشی که در بهبود متابولیسم لیپید دارند، یک استراتژی موثر برای مقابله با چاقی هستند. بر همین اساس، در این مطالعه به بررسی تغییرات در سطوح پلاسمایی WISP-1، ICAM-1 و VCAM-1 در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بعد از 12 هفته تمرین تناوبی شدید (HIIT) و تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT) پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 36 زن با میانگین سنی 49/3±95/46 سال مبتلا به دیابت نوع 2 در این مطالعه شرکت داشتند که به صورت تصادفی در سه گروه HIIT، MICT و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرین ورزشی به صورت HIIT (90درصد ضربان قلب بیشینه) و MICT (70-60درصد ضربان قلب بیشینه) طی 12 هفته و سه جلسه در هفته اجرا شد. به منظور اندازه گیری سطوح متغیرها، خون گیری قبل و بعد (48 ساعت بعد از جلسه آخر تمرین) از 12 هفته تمرین ورزشی در حالت ناشتایی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون آنالیز کوواریانس به همراه آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
  نتایج
  مطابق یافته های حاضر، کاهش سطوح WISP-1 در گروه های HIIT) (001/0>p) و MICT (007/0=p)معنادار بود. سطوح ICAM-1 نیز کاهش معناداری را در گروه های HIIT (001/0>p) وMICT  (001/0>p) نشان داد. باوجوداین، کاهش سطوح VCAM-1 تنها در گروه HIIT معنادار بود (031/0=p). این تغییرات با کاهش معنادار میزان مقاومت به انسولین در گروه های HIIT و MICT همراه بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج حاضر تاثیرات مثبت تمرینات ورزشی به صورت HIIT و MICT را در کاهش عوامل التهابی و خطرزای قلبی-عروقی نشان داد که با توجه به تاثیرات بیشتر مشاهده شده برای HIIT، شرکت در این تمرینات می تواند برای افراد چاق اهمیت فراوانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید (HIIT)، تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT)، پروتئین-1 مسیر سیگنالی القاییWNT (WISP-1)، مولکول چسبان سلولی (ICAM-1)، مولکول چسبان عروقی (VCAM-1)
 • مهدی حمزه شلمزاری، مهدیه ملانوری شمسی*، مریم ابوالحسنی، مطهره مختارزاده، مژگان رضوانی صفحات 81-94
  مقدمه و هدف
  بیماری ام اس یک بیماری مرتبط با سیستم عصبی است که با نارسایی در پاسخ های سیستم ایمنی همراه است. فعالیت های ورزشی در فرایند درمان این بیماران مورد توجه بوده است. با توجه به اثرات شاخص های سیستم ایمنی به ویژه سایتوکاین در بیماری ام اس هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات ورزشی  ترکیبی در منزل بر سایتوکاین های اینترلوکین-6 (IL-6) و IL-17 در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس بود.
  مواد و روش ها
  42 بیمار مبتلا به بیماری ام اس به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی، در یک دوره برنامه تمرینات ورزشی ترکیبی 6 ماهه در منزل شرکت کردند. قبل و بعد از دوره تمرین شاخص های خونی برای اندازه گیری سایتوکاین ها گرفته شد و وضعیت ناتوانی جسمانی توسعه یافته (EDSS) ارزیابی شد. از نرم افزار آماری SPSS برای تحلیل نتایج استفاده شد و سطح معناداری P<0.05 در نظر گرفته شد.
  نتایج
  پژوهش حاضر نشان داد که بهبود شاخص EDSS و بهبود در عملکرد راه رفتن مشاهده می شود (P<0.05). همچنین، سطوح سرمی سایتوکاین های التهابی IL-6 و IL-17 به صورت معناداری در گروه تمرین کاهش یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  تمرینات ورزشی طولانی مدت در منزل با کاهش سایتوکاین های التهابی و بهبود عملکرد بیماران مبتلا به ام اس همراه بود. به نظر می رسد این نوع تمرینات ورزشی می تواند در بهبود احتمالی پاسخ های سیستم ایمنی به ویژه پاسخ های التهابی موثر باشد و به عنوان یک درمان مکمل در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: ام اس، اینترلوکین-6، اینترلوکین-17، وضعیت ناتوانی جسمانی توسعه یافته، فعالیت های ورزشی
|
 • Safoura Raoufi *, Abdolrahman Sarihi, Alireza Komaki, Siamak Shahidi Pages 1-13
  Background and Objective
  Diabetes mellitus is associated with memory impairment. Ellagic acid (EA) is a natural polyphenol with anti-diabetic and neuroprotective effects. The aim of the present study was to investigate the protective effect of ellagic acid on diabetes induced memory impairment and to evaluate the role of its antioxidant effect.
  Materials and Methods
  Male Wistar rats were randomly divided into four groups (n=8): control, diabetic, diabetic receiving 25 mg/kg of EA, and diabetic receiving 50 mg/kg of EA. Diabetes was induced by a single intraperitoneal injection of 60 mg/kg of streptozotocin (STZ). After receiving EA (once a day) by oral gavage for four weeks, passive avoidance learning (PAL) test was used to evaluate memory. Finally, oxidative stress related factors including malondialdehyde (MDA) and total antioxidant capacity (TAC) were evaluated in the hippocampal tissue separated from the animal brains under deep anesthesia.
  Results
  Diabetic animals showed marked reductions in step-through latency (STLr) and elevation in time spent in the dark compartment (TDC)  in the retention trial and elevation of MDA level and diminution of TAC compared to controls significantly. Treatment of diabetic rats with EA markedly increased STLr, decreased TDC and enhanced TAC (by both EA doses) and reduced MDA (at a dose of 50 mg/kg of EA).
  Conclusion
  The results displayed learning and memory improving effect of EA in diabetic rats via attenuating oxidative stress.
  Keywords: Diabetes mellitus, Ellagic acid, Memory, Oxidative stress, Streptozotocin
 • Zahra Tafakhori, Rabieh Boroumand *, Fatemeh Hoseinzadeh Pages 14-21
  Introduction
  Complications in the anatomy of the root canal system are considered one of the main limitations during endo treatment. Considering the effect of ethnicity and race on the shape and number of root canals, this study was conducted to determine the anatomy of the root canal in mandibular premolar teeth using CBCT in Rafsanjan city,
  Materials and methods
  In this descriptive-cross-sectional study, 186 CBCT radiographs of patients who visited an oral and maxillofacial radiology clinic were examined. After preparing the graphs using Romexis 3.8.3.or software, The number of roots and canals of the first and second premolars of the mandible and also the type of canals were evaluated in the axial and sagittal images. Vertucci's classification was used to examine root morphology. The fisher’s exact test was used and the significance level in the tests was considered 0.05.
  Findings
  In terms of canal type observed in premolar teeth, 180 (88.2%) type one , 7 (3.4%) type three canal , 1 (0.5%) type four, 9 (4.4%) had type five , 1 (0.5%) had type six and 6 (2.9%) had type seven . Also, in second premolar teeth, 109 (98.2%) had type one 1 (0.9%) type three and 1 (0.9%) type five canal teeth. It should be noted that in none of the studied stereotypes, channels with type 2 and 8 were not found.
  Conclusion
  In the Iranian race, the prevalence of two roots in the first and second premolars of the mandible was significantly higher in females than in males
  Keywords: CBCT, Morphology, anatomy, Root, mandibular premolar
 • Mohammad Jahanmahin, Roya Askari *, Amirhossein Haghighi, Toktam Hajjar Pages 22-33
  Background and Objective

  A complex of restricted naïve lymphocytes in conjunction with an age-associated accumulation of senescent T cells and/or thymic involution are major contributors to the immunosenescence, which can be modulated by exercise training. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of 10-week endurance training in water on immunosenescence in elderly rats.

  Materials and Methods

  16 rats (24 months old) were randomly distributed into control group (n=8) and endurance training (n=8). Endurance training was performed in 4 sessions per week in a container with dimensions of 50x50x100 with water at 30±1ºC. Data were analyzed by independent sample T test with SPSS software version 22 at significance level <0.05.

  Results

  There was a significant difference between the two training and control groups in CD4+ and CD8+ T cells, naïve TCD8+ and lymphocytes, senescent TCD8+, senescent naïve TCD8+ (P=0.01), while significant difference was not observed between thymus weight (P=0.43) and CD4+/CD8+ T cell ratio (P=0.29).

  Conclusion

  The results of this study suggest that endurance training in water is a safe activity for elderly in order to improve the immune system and reduction of senescence-prone T cells.

  Keywords: Immunosenescence, T lymphocytes, Endurance training, TCD4+, TCD8+
 • Amir Mahmoudi, Gholamali Naderi *, Narges Haddadzadeh Niri, Mehrdad Roghani Pages 34-44
  Background and Objective
  High-cholesterol diet and ensuing oxidative stress causes development of various neurologic disorders. Considering anti-inflammatory and antioxidant properties of the anise (Pimpinella anisum) plant, the effect of its hydroalcoholic extract on hippocampal oxidative stress and cholinesterase activity was assessed in rats under high-cholesterol diet.
  Materials and Methods
  In this experimental study, rats were divided into control, extract-treated control, high cholesterol diet, and extract-treated high cholesterol diet. After 8 weeks, treated groups also received extract at a dose of 250 mg/kg (i.p.) for 3 weeks and high-cholesterol diet was given till the end of the study. Then, after preparing hippocampal homogenate, butyrylcholinesterase (BChE) activity and oxidative stress factors including reactive oxygen species (ROS), glutathione (GSH), and catalase activity were determined. One-way ANOVA and Tukey's post-hoc tests were used for statistical analysis of data.
  Results
  High cholesterol diet significantly increased hippocampal BChE activity and ROS level and significantly decreased GSH and catalase activity. Conversely, extract treatment of group under high-cholesterol diet caused significant decrease of ROS and BChE activity and significant increase of GSH and with no significant effect on catalase activity.
  Conclusion
  Consumption of anise hydroalcoholic extract under high-cholesterol diet reduces hippocampal oxidative stress and cholinesterase activity and this may lower associated neurological complications.
  Keywords: Anise, Oxidative stress, Butyrylcholinesterase, High-cholesterol diet
 • Shayan Eivazzade, Gholamali Naderi *, Narges Haddadzadeh Niri, Mehrdad Roghani Pages 45-54
  Background and Objective
  High-cholesterol diet and ensuing inflammation cause liver disorders and damage. Considering the anti-inflammatory and antioxidant properties of the anise plant, the effect of its hydroalcoholic extract on the activity of liver enzymes was assessed in rats under a high-cholesterol diet.
  Materials and Methods
  In this experimental study, rats were divided into control, extract-treated control, high cholesterol diet, and extract-treated high cholesterol diet. After 8 weeks, that the control groups received normal food and the high-fat groups received high-cholesterol food, treated groups also received extract at a dose of 250 mg/kg (i.p.) for 3 weeks and consumption of high-cholesterol diet continued till the end of study. At the end, after obtaining blood samples, serum activity of alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (ALP) and lactate dehydrogenase (LDH) enzymes was measured. One-way ANOVA and Tukey's post-hoc tests were used for the statistical analysis of data.
  Results
  High-cholesterol diet significantly increased serum activity of alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase and lactate dehydrogenase. Conversely, extract treatment of the group under a high-cholesterol diet caused a significant decrease in the activity of these enzymes.
  Conclusion
  Consumption of anise hydroalcoholic extract under a high-cholesterol diet reduces the serum level of liver enzymes and this may lower the incidence of liver diseases.
  Keywords: Anise, Inflammation, Aminotransferase, Alkaline phosphatase, High-cholesterol diet
 • Parisa Amiri Farsani, Farshad Ghazalian *, Sara Mobarak, Esmat Radmanesh, Mandana Gholami Pages 55-67
  Background and Objective
  Recently, performing regular sports activities due to the release of Myokines has been considered as a suitable strategy for rehabilitation, control of complications and consequences related to Covid-19. The purpose of this study was to investigate the response of plasma levels of Irisin, Follistatin and FGF21 to aerobic training in women recovered from Covid-19.
  Materials and Methods
  22 women recovered from Covid-19 in Abadan and Khorramshahr cities were divided into two groups of 11 people, including the aerobic exercise group and the control group, after a general call and selection. The aerobic exercise group performed the exercise protocol with an intensity of 50 to 70% of the reserve heart rate for eight weeks (three sessions per week). Before and after the end of the training protocol, blood samples were collected and Irisin, Follistatin and FGF21 levels were measured by ELISA method. The data were analyzed using the statistical test of covariance (ANCOA) at p<0.05.
  Results
  Based on the comparison of data between the groups, values of Irisin (P<0.05), Follistatin (P<0.05) and FGF21 (P<0.05) in the aerobic group significantly increased as compared to the control group. Also, intragroup changes of Irisin (P<0.05), Follistatin (P<0.05) and FGF21 (P<0.05) also showed that there is a significant increase between the average before and after the aerobic group.
  Conclusion
  Performing aerobic exercises in women recovered from Covid-19 can be effective in restoring their Myokine profile
  Keywords: COVID-19, Irisin, Follistatin, FGF21
 • Mandana Gholami * Pages 68-80
  Background and Objective
  Obesity by expansion of adipose tissue and changing its secretory profile has undesirable effects on the other body tissues. However, different types of exercise training because of their role for improving lipid metabolism, considered as an effective strategy to combat obesity. Accordingly, changes in the plasma levels of WISP-1, ICAM-1, and VCAM-1 after 12 weeks high intensity interval training (HIIT) and moderate intensity continuous training (MICT) in women with type 2 diabetes were investigated in the present study.
  Materials and Methods
  In this study, 36 type-2 diabetic women with an age of 46.95±3.49 years participated in this study, which randomly assigned into three groups including HIIT, MICT and control groups. The exercise training program conducted as HIIT (90% maximum heart rate) and MICT (60-70% maximum heart rate) for 12 weeks and three sessions per week. For measurement of variables, blood sampling conducted before and after (48 hours after the last training session) 12 weeks of exercise training in fasting state. For data analysis, analysis of covariance test along with Bonferroni's post hoc test were used.
  Results
  According to present findings, WISP-1 levels reduction was significant in HIIT (p<0.001) and MICT (p=0.007) groups. ICAM-1 levels also showed a significant decrease in HIIT (p<0.001) and MICT (p<0.001) groups. However, the reduction of VCAM-1 levels was significant only in the HIIT group (p=0.031). These changes were associated with a significant decrease in insulin resistance in HIIT and MICT groups (p<0.001).
  Conclusion
  The present findings showed the positive effects of exercise training (HIIT and MICT) for decreasing inflammatory and cardiovascular risk factors. Because of greater effects observed for HIIT, participating in this type of training program could be very important for obese people.
  Keywords: High intensity interval training, Moderate Intensity Continuous Training, WNT1-inducible signaling pathway protein-1, Intercellular Adhesion Molecule 1, Vascular Cell Adhesion Molecule 1
 • Mehdi Hamzeh Shalamzari, Mahdieh Molanouri Shamsi *, Maryam Aboulhasani, Motahare Mokhtarzade, Mojgan Rezvani Pages 81-94
  Background and Objective
  Multiple sclerosis (MS) is related to the nervous system that is associated with chronic inflammation and failure of immune system responses. Exercise activities have been considered in the treatment process of MS patients. Considering the effects of immune system indices, especially cytokines in MS, this study aimed to evaluate the effect of combined exercise training at home on inflammatory cytokines including interleukin-6 (IL-6) and interleukin-6 (IL-17) in patients with MS.
  Materials and Methods
  42 patients with MS were randomly divided into experimental and control groups. The subjects in the experimental group participated in a 6-month home-based combined exercise training, five times a week. Blood samples were taken for cytokines measurement. Also, developed physical disability status (EDSS), and gait-related performance were assessed before and after the exercise training. SPSS statistical software was used to analyze the results and the significance level was P<0.05.
  Results
  TThe present study showed an improvement in the EDSS index in people with MS, which coincides with an improvement in gait function (P <0.05). Moreover, serum levels of inflammatory cytokines IL-6 and IL-17 decreased significantly in the exercise group (P <0.05).
  Conclusion
  Prolonged exercise training at home was associated with a significant decrease in inflammatory cytokines and improved function in patients with MS. It seems that this type of exercise training can be effective in the possible improvement of immune system responses, especially inflammatory responses, and can be considered as a complementary therapy along with adjunctive therapies for these patients.
  Keywords: Multiple Sclerosis (MS), Interleukin-6, Interleukin-17, Developed physical disability status, Physical exercise