فهرست مطالب

مجله مطالعات ادبیات کودک
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 27، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا آقابابایی خوزانی*، سلیمه سوداوی، سید کامران کسایی صفحات 1-32
  این پژوهش برآن است تا هم زمان با بررسی ابزارهای روایی و عناصر داستان های فارسی چهارم دبستان و یافتن آبشخور اصلی آن ها و نیز صورت دادن فعالیت های متنوع کلاسی و کارگاهی، مولفه های نقد خواننده محور را در درس ها بکاود، رویکردهای آموزشی و لذت بخشی در هر درس را ارزیابی کند، تا به صورت ملموس تری به کنش و واکنش ذهن کودک و متن داستان نزدیک شود و برپایه ی  آن راهکارها و فعالیت های آموزشی متناسب با محتوا پیشنهاد دهد. این پژوهش براساس هدف، از نوع توسعه ای و براساس ماهیت داده ها، هم زمان از دو نوع توصیفی و پیمایشی است؛ یعنی روش گردآوری اطلاعات در بخش های توصیفی، به صورت کتابخانه ای بوده و در قسمت هایی که براساس پیمایشی است به مصاحبه و پرسش شفاهی با دانش آموزان پرداخته شده است. از این طریق مشخص شد که آن دسته از داستان های کتاب که از منظر ساختاری نقص کمتری دارد، هم زمان دو رویکرد آموزشی و لذت بخشی دارند و درنتیجه بیشتر توجه و اقبال دانش آموزان را به خود جل می کنند.
  کلیدواژگان: ادبیات کودکان، بررسی نقادانه، تدریس، عناصر داستان، فارسی چهارم دبستان
 • فرزانه آقاپور* صفحات 33-60
  مرزهای شهروندی در جهان معاصر گسترش یافته است و شهروندی فرهنگی باتوجه به تنوع فرهنگی، بر حقوق طیف گسترده تری از انسان ها تاکید می کند و تعامل با «دیگری»، همدلی فرهنگی و کنشگری اجتماعی را در مرکز توجه قرار می دهد. آموزش شهروندی برای نوجوانان که میل به کنشگری و گفت وشنود بینافرهنگی دارند، اهمیتی ویژه دارد و داستان نوجوان می تواند چالش های شهروندی فرهنگی را بازتاب دهد. هدف از این پژوهش جست وجوی مولفه های شهروندی فرهنگی در داستان نوجوان ایرانی است. محیط زیست، قومیت/ نژاد و مهاجرت به عنوان «دیگری » به حاشیه رانده شده مولفه هایی هستند که از دریچه ی آن ها به داستان نوجوان ایرانی نگریسته ام. همیاری و سوژگی کنشگرانه از بحث های مهم در شهروندی فرهنگی هستند که در پرداختن به همه ی مولفه ها آن ها را در نظر داشته ام. مفهوم های شهروندی فرهنگی در بافت ادبیات چندفرهنگی مجال بالیدن می یابند. از یافته ها چنین برمی آید که شهروندی فرهنگی به طور ویژه دغدغه ی رمان نوجوان ایرانی نبوده است و ادبیات نوجوان ایران در بازنمایی تفاوت های فرهنگی و ارج نهادن به آن ها در عین داشتن ظرفیت بسیار، به قدر کافی توانمند نشده است.
  کلیدواژگان: ادبیات چندفرهنگی نوجوان، حقوق شهروندی، داستان نوجوان ایرانی، شهروندی جهانی، شهروندی فرهنگی
 • عباس باقی نژاد* صفحات 61-82
  منیره هاشمی یکی از شاعران کودک و نوجوان است که برخی اشعار خود را با رویکرد تخاطبی، یعنی خطاب به مخاطبی بالفعل یا مخاطب درون متنی سروده است. در این نوشتار، چندوچون بهره مندی این شاعر از ظرفیت های بیان خطابی با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه ای کاوش و بررسی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ساختار اشعار خطابی هاشمی، مجموعه ای از گزاره های خطابی است که به منظور حفظ ارتباط با مخاطب درون متنی و اقناع و تاثیرگذاری بر او نظام می یابد. این گزاره ها طبق الگوی زبانی و بلاغی همسان، تکوین نیافته و در آن ها مختصات چندگونه ی بیان، از جمله بیان گفتاری، بیان روایی، بیان وصفی ساده و بیان تصویری به چشم می خورد. بهره مندی هاشمی از این گزاره ها، زمینه و شرایط مساعدتری را برای لذت خواننده ی کودک از جهان زبانی و مفهومی شعر فراهم ساخته و موجب شده ارتباط خواننده با شاعر و شعر، به سطح ارتباطی صمیمانه و عاطفی ارتقا یابد.
  کلیدواژگان: شعر کودک، گزاره های خطابی، مخاطب برون متنی، مخاطب درون متنی، منیره هاشمی
 • عظیم جباره ناصرو* صفحات 83-104
  توتمیسم که اعتقاد به حیوان و گاه گیاه است، یکی از باورهای اقوام بدوی است که می توان نمونه هایی از آن را در باور ایرانیان نیز مشاهده کرد. یکی از منابعی که می توان این نمونه ها را در آن واکاوی و تحلیل کرد، ادبیات فولکلور هر قوم و به ویژه قصه ها و افسانه های آن قوم است. قوم سرخی، از اقوام کهن ایرانی است که دارای گنجینه ای غنی از ادبیات عامیانه ی بکر و البته در آستانه ی فراموشی و گاه نابودی است. نگارنده در این جستار، برای حفظ بخشی از این گنجینه و نشان دادن برخی از باورها و اندیشه های این قوم، نخست به روش میدانی به ثبت روایت «دختر و سیمرغ» پرداخته که پیش ازاین مکتوب نشده است؛ سپس به شیوه ی توصیفی تحلیلی به بررسی باورهای توتمی و نیز جایگاه درختان و حیواناتی که جنبه ی ماورایی و قداست گونه یافته اند، پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد سه گونه ی توتم در این قصه وجود دارد: الف. توتم حیوانی که در قالب گاو نمود یافته است؛ ب. تابوی جنسی و خوراک که به شکل ازدواج برون همسری و ممنوعیت خوردن گوشت توتم دیده می شود و ج. نام ها که بیشتر در ترکیب با نام حیواناتی توتمیک، مانند شیر و گرگ دیده می شود. از میان درختان، درخت زندگی و گیاه ریباس جایگاهی بنیادی در این قصه دارند. درخت در این روایت، ویژگی هایی مانند پیکرگردانی، محور عالم بودن، بارورکنندگی و خاصیت درمان بخشی دارد. سیمرغ در این قصه، در نقش محافظ پهلوان و درمانگر ظاهر می شود. اسب نیز سخنگو و حامی قهرمان قصه است.
  کلیدواژگان: برون همسری، توتم، حیوان، کوهمره سرخی، گیاه
 • سارا چالاک* صفحات 105-126
  هدف این پژوهش، واکاوی قابلیت های فانتزی در بازنمایی رشد شخصیت نوجوان است. فانتزی مهم ترین و پرکشش ترین گونه ی ادبی کودک و نوجوان، ظرفیت های فراوانی برای بازنمایی و بازسازی روان نوجوان دارد. فانتزی قادر است ناخودآگاه شخص را در ساحتی خیالی بازنمایی کند. به این طریق اضطراب ها و هراس های واپس زده شده، در شکلی نمادین جلوه می کنند. در این پژوهش به روش تحلیل محتوای قیاسی، فرایند رشد شخصیت نوجوان و دستیابی او به اعتماد به نفس بررسی شده است. بدین منظور ضمن تحلیل ماهیت ناخودآگاه فروید، از نظریه ی «عقده ی حقارت» آلفرد آدلر استفاده شده است. رمان شاهزاده ی شنل تشتکی اثر مهدی رجبی دغدغه های یک نوجوان را بازگو می کند. او که از لکنت زبان رنج می برد و از طرف همسالان تحقیر شده است، به مرور منزوی می شود. جبران عقده ی حقارت، او را به مسیر بازیابی اعتمادبه نفس رهنمون می سازد. نوجوان در سفری خیالی با موانعی مواجه می شود و با هیولاهای ترسناک مبارزه می کند. هریک از عناصر وحشت آور دنیای فانتزی نماد یکی از ترس های اوست. در راه چیرگی بر ترس ها، کودک می آموزد که باید بدون گریز از ماهیت خویش، از نیروهای نهفته در درون خود یاری جوید. شنل تشتکی که در این رمان، نماد لکنت زبان اوست یکی از مهم ترین ابزارهای جادویی یاری گر او در این راه است. شمشیر جادویی ابزار دیگری است که سلاح او در این رویارویی است. شمشیری که در اصل وسیله ی بازی دوران کودکی او بوده و نماد نیروی سالم و چابک درونی اوست. سرانجام با پیروزی بر هیولاها، ترس ها را به سویی می نهد و خویشتن نیرومند و پرنشاط خود را بازیابی می کند.
  کلیدواژگان: آدلر، تنش کودک و نوجوان، رمان نوجوان، عقده ی حقارت، فانتزی، نقد روان شناسانه
 • سمیه رضایی*، منصور نیک پناه صفحات 127-162

   مهارت های ده گانه زندگی، مهارت هایی هستند که یک انسان اجتماعی باید تا حد مقبولی این مهارت ها را کسب کرده باشد. اگر این مهارت ها از کودکی به درستی به فرد آموزش داده شود، وی در دوران بزرگ سالی می تواند رفتار سازگارانه ای با دیگران و دنیای پیرامون خود داشته باشد. یکی از ابزارهایی که می توان به کمک آن، مهارت های زندگی را به کودکان آموخت و در آن ها نهادینه کرد، آموزش مهارت های زندگی به کمک کتاب کودک است. کتاب های کودکان، به خصوص کتاب های داستانی، ابزاری توانمند برای آموزش مهارت های زندگی به کودکان مخاطب هستند. هدف از انجام این پژوهش بررسی چندوچون طرح مهارت های زندگی در کتاب های پرخواننده کودکان و پاسخ به این پرسش است: مهارت های زندگی در کتاب های محبوب کودکان به چه میزان وجود دارد و هر مهارت، چگونه در داستان طرح شده است؟ گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش تحلیل محتوای کیفی کمی انجام شده است. پس از استخراج عناوین کتاب های پرخواننده، به تحلیل آثار طبق مهارت های زندگی پرداخته شد و درنهایت، فراوانی مولفه ها در کتاب ها به دست آمد و سپس با یکدیگر مقایسه شد.  پس از بررسی انجام شده این نتیجه به دست آمد که همه ی مهارت ها در کتاب های پرخواننده کانون پرورش فکری (تالیف و ترجمه) مطرح شده است. مهارت تفکر انتقادی و مهارت های ارتباطی بیشترین بسامد و خودآگاهی، کنترل هیجانات منفی و تفکر خلاق کمترین بسامد را دارند. بیشتر کتاب هایی که مهارت تفکر انتقادی در آن ها مطرح شده است، به کودک می آموزند که بدون تحقیق و دانستن جوانب موضوع درباره ی آن اظهارنظر نکنند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، کتاب های پرخواننده ی کودکان، مهارت های ارتباطی، مهارت های زندگی
 • ربابه رمضانی* صفحات 163-188
  تخیل و تصویر، دو عنصر بهم پیوسته شعرکودک ونوجوان هستند. مبنای تصویرهای ناب شاعرانه، تخیل فراگیر است که ازمشاهده واقعیت ها سرچشمه می گیرد. تصویر، عامل انعکاس و برحسته سازی محتوا و درونمایه شعر است. عنصرخیال در شعر کودکان ونوجوانان، باتقویت ذهن و ایجاد خلاقیت درآنان، روح وروانشان را تلطیف و نگاهی برتر وهنری به ایشان می بخشد که بتوانند میان تصاویرذهنی وعینی ارتباط برقرارکنند. تصویر به دونوع ساده و چندبعدی تقسیم می شود، تصویرهای چندبعدی غالبا پیچیده هستند. یک تصویر چندبعدی که حاصل رویهم گذاشتن چند تصویراست هسته تصویری را بوجود می آورد. ارزش وزیبایی هسته های تصویری با مجموعه ای ازتصویرهای پایه و پیرو و پایانی براساس میزان تخیل وعاطفه واحساس شاعر تعیین می شود. در بررسی پیش رو براساس شیوه توصیفی- تحلیلی- تطبیقی، معلوم شد که هسته های تصویری درشعر محمدکاظم مزینانی، انتزاعیتر وپیچیده تر هستند واز قوه شاعری بیشتری برخوردارند. درحالیکه هسته های تصویری اشعارسلیمان العیسی عینی ترند وبا موضوعات واقعیترمانند میهن، ملیت، همبستگیهای قومی تناسب بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: تخیل، سلیمان العیسی، محمد کاظم مزینانی، هسته های تصویری
 • فائزه کریمی، ابراهیم ظاهری* صفحات 189-218
  درک و شناخت مخاطبان کودک از زمان، متفاوت با بزرگ سالان است؛ بنابراین نویسندگان در نگارش داستان برای این رده ی سنی و تاثیرگذاری بیشتر، باید از الگوی زمانمندی مناسب با فهم آنان استفاده کنند. بر این اساس، هدف در این پژوهش نیز بررسی زمانمندی روایت در داستان های بازنویسی آذریزدی از مثنوی برای مخاطبان کودک است. بدین منظور ابتدا نظریه ی ژنت درباره ی زمانمندی روایت و نگرش نیکولایوا به زمانمندی در داستان کودکان، در چارچوب اصلی پژوهش، بررسی شد و سپس بر مبنای آن ها، عناصر زمانمندی در سه داستان بازنویسی شده از مثنوی به روش اسنادی با این فرض که آذریزدی، مناسب با درک مخاطب کودک از زمان، نوع نگرش به کودکی و اهداف ادبیات کودک، تغییراتی در الگوی زمانمندی داستان ها ایجاد کرده است، تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد آذریزدی براساس نگرش آموزشی که به ادبیات کودک داشته است و همچنین این دیدگاه که مخاطبان کودک نیاز به توضیح بیشتر درباره ی مطالب دارند، از درنگ توصیفی در بخش شخصیت پردازی و بیان رویدادها، گذشته نگری و بسامد مکرر استفاده کرده که این امر موجب شتاب منفی در داستان های بازنویسی شده است. آذریزدی  صحنه های حذف شده در مثنوی را  به صورت خلاصه روایت کرده و صحنه های خلاصه را با جزییات بیشتر بازنویسی کرده است تا اطلاعات ضروری در اختیار مخاطب کودک قرار گیرد. مقایسه ی الگوی زمانمندی داستان های بازنویسی شده با نگرش نیکولایوا نیز نشان می دهد آذریزدی بیشتر به ساختار زمانمندی داستان های کلاسیک کودک نظر داشته است تا داستان های معاصر.
  کلیدواژگان: داستان های بازنویسی آذریزدی، زمان، ژنت، کودک، نیکولایوا
 • ایوب مرادی* صفحات 219-244
  بوم نقد رویکردی جدید در مطالعات ادبی است که باتوجه به افزایش دغدغه های زیست محیطی در چند دهه ی اخیر در پی آن است تا میان ادبیات و محیط زیست پیوند برقرار نماید. اکوفمینیسم یا بوم فمینسیم نیز، شاخه ای از بوم نقد است که در پی اثبات این ادعاست که فرهنگ مردمحور در طول تاریخ به صورت توامان به زن و طبیعت آسیب های جبران ناپذیری وارد کرده است. استدلال اصلی اکوفمینیست ها آن است که سرکوب مردسالارانه، با عناوین سود و پیشرفت، طبیعت را از بین می برد. این مقاله به روش تحلیل محتوا و با رویکرد توصیفی تحلیلی، بر آن است تا رمان هستی از فرهاد حسن زاده را از منظر اکوفمینسیم، بررسی کند و عناصر این دیدگاه را در اثر یادشده، پیش چشم بیاورد. قهرمان این اثر دختر نوجوانی است که در بحبوحه ی روزهای آغازین جنگ به همراه خانواده، مجبور به ترک شهر و دیار می شود. در این رمان شواهد و تصاویر بسیاری وجود دارد که نشان دهنده ی آسیب های جنگ تحمیلی به زنان و طبیعت است. از سوی دیگر قراین متعددی نیز به چشم می آید که نشانگر وجه حمایتگری زنان از طبیعت و طبیعت از زنان است. این شواهد رابطه ی بین زنان، طبیعت و محیط زیست و نیز رابطه ی بین مردان، فرهنگ و جنگ را تایید می کند.
  کلیدواژگان: بوم فمینیسم، رمان نوجوان، رمان هستی، زیست بوم
 • محمد مرادی*، صدیقه محمدی حسین آبادی صفحات 245-272

  مجله ‏ی مطالعات ادبیات کودک وابسته به مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، تنها مجله‏ ی علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک در زبان فارسی است که از سال 1388 در قالب دوفصلنامه منتشر شده و تحقیقات دانشگاهی این حوزه را در اختیار پژوهشگران قرار داده است. باتوجه به اهمیت این مجله در تحولات پژوهشی و همچنین جایگاه آن در نشان دادن سیر تحقیقات و کاستی‏های آن در ادبیات کودک و نوجوان، در این مقاله پس از تنظیم پیکره‏ای از 145 مقاله‏ ی منتشرشده‏ در بیست شماره‏ی مجله (1388 تا 1398) در قالب word، به صورت جستجوی هم زمان یارانه‏ای و دستی، پژوهش‏ها از منظرهای نوع اثر، الگوی نظری و موضوع بررسی شده است. همچنین، منابع پراستناد مقالات و پژوهشگران، شاعران و نویسندگان پرارجاع مقالات و وابستگی دانشگاهی پژوهشگران مشخص شده ‏است. نتایج نشان می‏دهد عمده‏ ی مقالات با محوریت متون ادبی معاصر نوشته شده، همچنین بیش از نیمی از مقالات از الگوی نظری خاصی پیروی نکرده است. از منظر گونه‏ شناسی، 70 % مقالات به تحلیل آثار منثور داستانی پرداخته و شعر و دیگر حوزه ‏ها کمتر در پژوهش‏ها بازنمود داشته است. نکته‏ی دیگر اینکه در مجموع مقالات، بیش از 2800 منبع کاربرد داشته که از آن میان کتاب‏های معصومیت و تجربه، تاریخ ادبیات کودکان ایران، ادبیات کودکان و نوجوانان، ویژگی‏ ها و جنبه ‏ها و روش ‏شناسی نقد ادبیات کودک و نوجوان، منابع پراستناد تحقیقات ادبیات کودک و نوجوان بوده است. همچنین از مولفان فعال، در حوزه‏ های نظری مربوط به تعاریف، سیر و مبانی ادبیات کودک و نوجوان، مرتضی خسرونژاد، محمدهادی محمدی و ثریا قزل ایاغ بیشترین ارجاع را در مقالات داشته ‏اند. در حوزه ‏ی شعر کودک نیز بیشترین استناد به آرا و آثار پروین سلاجقه و علی‏ اصغر سیدآبادی صورت گرفته است. نویسندگان مقالات، از بین شاعران کودک و نوجوان به: مصطفی رحماندوست و جعفر ابراهیمی و از خالقان آثار داستانی فرهاد حسن‏زاده و هوشنگ مرادی کرمانی، بیش از دیگران توجه داشته اند.

  کلیدواژگان: ادبیات کودک و نوجوان، استناد، دانشگاه شیراز، روش‏ شناسی، مجله‏‏ ی مطالعات ادبیات کودک، مقالات علمی پژوهشی
 • سید حمزه موسو ی*، زرین تاج واردی صفحات 273-294
  اندیشه های دینی و و باورهای مذهبی، مهمترین بخش تیوریک یک نظام عقیدتی و سیاسی است. دغدغه ی آموزش صحیح این عقاید و شیوه های تاثیرگذار آموزش آن به کودکان و نوجوانان، از آن نیز مهم تر بوده است. در همه جوامع، بخش بزرگی از این رسالت، بر عهده ادبیات آن سرزمین است. در این میان هر کدام از شاعران و نویسندگان، با شیوه های خاص خود، سهمی در تربیت اخلاقی این گروه دارند؛ اما طبعا هر شیوه ای مقبول و مطبوع واقع نخواهد شد. این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی تحلیلی سعی کرده با جست و جو در اشعار مهدوی یحیی علوی فرد، موضوع مهدویت و خصواصا چگونگی بیان، و ارایه این موضوع را به کودک و نوجوان بررسی کند. علوی فرد موضوع ظهور را در آثارش به عنوان یکی از مهم ترین اصول عقاید شیعی، ترویج می کند. شیوه او با سبک خاص زبان هنری اش همراه است؛ اسلوب او در سروده های مهدوی ، اینگونه است که برای ارتباط عمیق تر با مخاطب، از روایت و نقل داستان بهره می برد، او در این سروده ها، ضمن رعایت ارتباطی پیرنگ وار، مقصود خود را در ابتدای شعرش بیان نمی کند و مخاطب را پرسشگرانه با جریان شعر همسو می سازد، سروده هایش را به احادیث معتبر، مستند می سازد ، مستقیما از منجی نام نمی برد، به گوشه ای از ظلم و نابرابری در جهان اشاره می کند، ذهن کودک و نوجوان را نسبت به این نابرابری ها و بی عدالتی ها، به سوال وامی دارد، و با خبر آمدن یک منجی نجات بخش، ضمن اینکه ذهن مخاطب را درگیر سوالی بی جواب نمی کند، به او امیدواری و مثبت اندیشی می بخشد.
  کلیدواژگان: شعر کودک و نوجوان، انتظار، روایتگری، احادیث
 • امید وحدانی فر* صفحات 295-316

  مولانا در طرح کتاب مثنوی معنوی برای بیان اندیشه های خود از حکایت پردازی که زبان بیان هنری اخلاقیات است، استفاده کرده و از آن برای زمینه سازی آموزش عبرت و حکمت به خوبی بهره برده است؛ به گونه ای که این اثر در میان سایر آثار وی از نظر داستان نویسی در جایگاه ویژه ای قرار دارد. این اثر افزون بر استفاده ی مخاطبان بزرگ سال، گروه های سنی کودک و نوجوان نیز به آن توجه دارند؛ به گونه ای که تاکنون داستان های متعدد آن برای بهره گیری این گروه های سنی بازنویسی شده است که نشان از اهمیت بالای این اثر برای همگان دارد. یکی از داستان های بازنویسی شده ی مثنوی، داستان «پادشاه و کنیزک» است که با نام «کیمیای عشق» برای نوجوانان نگارش یافته است. در پژوهش حاضر در نظر است بر پایه ی منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی، ساختار روایی داستان گفته شده در سه سطح: روایی و نظام روایی، پی رفت ها و پیرنگ بررسی شود. حاصل این بررسی نشان می دهد که در نظام روایی این داستان، پیوسته در فرایند گذر از وضعیتی نامتعادل به وضعیتی سامان یافته، شاهد شکل گیری کنشی جدید هستیم که سعی می کند با تداخل در کنش کنشگران، منظر جدیدی در مسیر روایت اصلی باز کند. متن روایی داستان، از سه پی رفت و شانزده گزاره ی روایی تشکیل شده و از نظر طرح نیز پیرنگ طبیعی دارد، به گونه ای که عناصر اساسی پیرنگ (گره افکنی، کشمکش، تعلیق، بحران، نقطه ی اوج و گره گشایی) در آن به شکل بارزتر نمود یافته است.

  کلیدواژگان: پی رفت، پیرنگ، داستان کیمیای عشق، روایت، سطح روایی
|
 • Zahra Aghababaii Khuzani *, Salime Sudavi, Kamran Kassaei Pages 1-32
  In this article, two approaches have been used in the criticism of children's literature to examine the narratives and stories of the fourth-grade textbooks of Persian language: first, the theory of reader-oriented criticism; and second, the approach of combining pleasure and education in children's literature. It is necessary to explain these two categories on which this research was formed.It was Chambers, the great English researcher, who for the first time applied the basics of reader-oriented criticism and theory in the field of children's literature and tried to establish a link between reader-oriented criticism and language studies in the fields of literature and aesthetics, considering language and writing style. Based on this model, Chambers proposed the study of children's and adolescents’ stories based on the separation of three categories of narratology, stylistics, and telling gaps in the story.The second approach is the necessity of pleasure in children's literature, which was discussed by Perry Nodelman. The principle of this theory is based on a delightful approach to education in children's literature. According to Nodelman, the amusement of the text has various forms and the child can take pleasure in the text with the help of the trainer and the teacher. By preparing the student's mind, she/he can be made aware of the pleasures that the texts provide, so that she/he becomes interested in reading and distinguishes between useful and harmful texts.
  Keywords: Children's Literature, fourth grade, textbook of Persian language, story ‎elements, critical review, teaching, in-text solutions.‎
 • Aghapour Farzaneh * Pages 33-60
  In the fast moving contemporary world characterized by cultural diversity and cultural fusion, it has become more and more evident that it is necessary to understand the "other", to practice tolerance, and to recognize human and non-human rights in both virtual and real worlds. In recent years in Iran, the education of citizenship through children's and young adult literature has come under the attention of official institutions such as the municipalities. Holding “My City Festival” in Isfahan, the publication of educational books for children and adolescents about citizenship in East Azerbaijan, and the publication of children's stories by Shiraz Municipality are some examples of these efforts. With the establishment of Shiraz University Center for Citizenship Education which held the first conference on Citizenship Education, attention has been paid to the theoretical discussions of citizenship and children's rights. In these events, however, due attention has not been paid to the rights of women, children, minorities, immigrants and child laborers, as well as to cultural differences and diversity. There has also been a very limited concern with the environment.The present and absent components in these events show the dominant approach to the concept of citizenship in the macro policies. Given the fact that the policies of publishing and supporting authors depend on the policies of censorship, children's and adolescent literature cannot be separated from this cultural and social context. Focusing on the adolescent world and situation, young adult fiction represents the status of adolescents from different social classes in terms of their rights. Young adult fiction can raise the adolescents' awareness of their rights and their citizenship responsibilities, inviting them into social activism and understanding "the other". "Cultural citizenship" as a concept is not addressed adequately in Iran. Regarding this gap, in this article, I examine the representations of cultural citizenship in Iranian young adult fiction.
  Keywords: Iranian young adult fiction, Citizenship Rights, Cultural Citizenship, ‎global citizenship, multicultural youth literature
 • Abbas Baghinejad * Pages 61-82
  Tendency toward direct addressing and making dialogues with the special or in-text audience are common approaches in Persian poetry as well as Persian children’s poetry. This audience is not an out-of-text or implied one, someone whose presence is assumed at the time of writing the poem; rather, it is an actual audience, someone who has an effective and essential role in the creation of the text. This is a long-established method in Persian poetry and most Persian poets have made use of it. Nowadays, even writers of children’s and adolescents’ poetry draw on the affordances and possibilities of the tone and method of addressing with different intentions.Monireh Hashemi is one of the popular and well-known writers of children’s and adolescents’ poetry, many of whose works have an addressing structure and contain a collection of vocative expressions. These statements usually take shape with verbs in the present tense and are structured around the desire to maintain relationship with an in-text audience and to persuade and affect him/her. The audience of these poems is chosen by the poet and is a silent audience devoid of any action or reaction. He/she listens to what the poet or the speaker says and accepts, without dispute, a collection of vocative expressions with different and various functions. These statements do not take shape according to a homogenous linguistic and rhetorical pattern; actually, one can observe in them characteristics of various types of expressions, such as spoken, narrative, simple descriptive and visual.
  Keywords: children’s poetry, vocative expressions, Monireh Hashemi, ‎in-text audience, Out-of-Text Audience
 • Azim Jabbareh Naserou * Pages 83-104
  Totemism, which is the belief in animals and sometimes plants, is one of the beliefs of primitive peoples, examples of which can be seen among Iranians, too. One of the sources in which these examples can be studied and analyzed is the folklore literature of each nation, especially the stories and legends of that nation. Sorkhi tribe is one of the ancient Iranian tribes which has a rich treasure of pristine folk literature which is, however, on the verge of being forgotten and sometimes destroyed. In this essay, in order to preserve a part of this treasure and show parts of the beliefs and thoughts of this people, the author first recorded the story of "The Girl and the Simorgh" which has not been written before. Then, in a descriptive-analytical way, he investigated the totemic beliefs evident in the story and also the position of trees and animals that have a transcendental and sacred aspect.
  Keywords: Extramarital affairs, totem, Animal, red mountain, Plant
 • Sara Chalak * Pages 105-126
  Novel is an important branch of children's and adolescents’ literature. The events resulting from the stages of growth, physical and mental maturity, crisis of individuality, love and various conflicts of this age are some of the topics raised in adolescents’ novels. In this particular literary genre, the conflict of the adolescent character in the story is depicted with the outside world or the world inside him, which is usually associated with the process of intellectual development. Eventually, the hero of the story must find a way to cope or overcome her/his crises. The fantasy novel is one of the most suitable ways to acquaint the adolescent audience with these external and internal conflicts. The importance of fantasy for adolescents is to communicate with their subconscious. Fantasy stories, without direct expression, in a symbolic context, makes the reader delve into her/his unconscious and confront her/his fears, anxieties and failures. Many characters, places and events in the fantasy world can arise from her/his conflicted psyche or repressed desires.From this point of view, fantasy can be measured with dreams and the rules governing the interpretation and the decoding of dreams can be applied to it, something similar to the work of psychotherapists. With this method, the author can introduce the injuries and tensions deposited in the subconscious of the character of the story. Fantasy can be called the dream of the waking world.
  Keywords: Psychological Criticism, fantasy, adolescents’ novel, Adler, inferiority ‎complex, child, adolescent tension
 • Somayeh Rezaee *, Mansour Nikpanah Pages 127-162

  Every social human being must acquire the ten life skills to an acceptable extent. If these skills are properly learned from childhood, they can lead to adaptable behavior towards others and the world around in adulthood. These skills can be taught to and institutionalized I children by the use of children's books, especially fiction books, which are powerful tools in this regard. This study aims at investigating the quantity and quality of life skills incorporated in the most-read books of children. The researchers seek the answer to this question: to what extent are life skills incorporated in children's books and how each skill is presented in the story?

  Keywords: ‎ Life skills, Institute for the Intellectual Development of Children, ‎Adolescents, most-read children's books, critical thinking, ‎communication skills
 • Robabe Ramezani * Pages 163-188
  Imagination is the basis of images and observation is the basis of imagination. The poet looks at natural phenomena, delves in them and by combining reality and imagination, presents a new understanding of them. In fact, the poet reaches an imaginative understanding of the outside and tangible things and creates images. When these images acquire an emotional dimension, they become poetic images. The more imaginative and emotional the imagery is in a poem, the deeper and richer the poem becomes. Therefore, if we take imagery away from children’s poetry, we have taken away its communicative feature and have cut away children’s relationship with the sources of imagination. Imagery is the agent for reflecting and highlighting the content and the theme of the poem.Another important factor which should be taken into account is that children’s and adolescents’ poetry is centered on its audience. Poets should use a limited vocabulary suitable for the mental development of children and adolescents and create simple and understandable images which, at the same time, challenge the abilities and creativity of these age groups and help them create similar images in their minds.The relationship between images and emotional beats is another element which makes children’s poetry remarkable. In other words, using images for expressing a meaning and giving it an emotional color makes the poem so attractive that it lingers in the mind and soul of the child like a beautiful painting.
  Keywords: Imagination, Suleiman Al-Issa, Mohammad Kazem Mazinani, Imagery
 • Faezeh Karimi, Ebrahim Zaheri Abdevand * Pages 189-218
  Mehdi Azaryazdi is among the most influential authors in the field of children's and adolescents’ literature and one of the pioneers in the field of rewriting and recreating old Persian tales. He translated stories from ancient works such as Qabus-Nameh, Marzban-Nameh, Sindbad-Nameh, Kalileh and Damneh, Bustan, Golestan, and especially Mathnavi, into the contemporary language, and in this way, laid the ground to accurately transfer human concepts to the today's generation. He rewrote and recreated these works based on the principle that every child's literary work inevitably reveals a view about childhood and every author has a child created by his own mind (Khosrownejad, 2010: 26).This research aimed to investigate three important rewritten stories from Mathnavi, i.e., the story of the merchant and the parrot, the disagreement over the qualities and the shape of the elephant, and the condemning by Moses -may peace be upon him- of the shepherd's devotional prayer, using the documentary study method and based on Genette's theory of narrative temporality. These stories are presented in the book Good Stories for Good Children under the titles of "The Merchant and the Parrot", "The Elephant in the Dark", and "Moses and the Shepherd".
  Keywords: Mehdi Azaryazdi, rewritten stories, Children, Time, temporality, ‎Genette, Nikolajeva
 • Ayoob Moradi * Pages 219-244
  Eco-criticism is a new approach in literary studies that seeks to bridge the gap between literature and the environment, given the increasing environmental concerns in recent decades. Ecofeminism is also a branch of eco-criticism that seeks to prove the claim that male culture has historically inflicted irreparable damage on women and nature. According to this theory, men are related more to culture and women more to nature. Although this idea is itself strongly opposed by feminists themselves, a historical study of the subject shows that women have always, willingly or unwillingly, more than men, connected with nature which is the main source of human food production because women have played a key role in providing food for the family. On the other hand, in all eras, especially in recent decades when the issue of ecological vulnerability to industrial advances has been addressed, women have taken far more serious steps than men to protect the environment.Farhad Hassanzadeh's novel "Hasti" is the story of a teenage girl who is forced to leave her hometown with her family in the early days of the war against Iraq. This novel, in addition to being focused on the effects of war on girls and women, shows that the author's attention is drawn to environmental concerns.
  Keywords: Adolescent Novel, ecofeminism, Ecology, Hasti
 • Mohamad Moradi *, Sedigheh Mohamadi Hosein Abadi Pages 245-272

  In recent decades, with the recognition of the significance of children’s literature in academia, many institutes in Iran and around the world have turned their attention to the criticism and analysis of works related to the world of children. One of the influential institutes in the field of criticism and theory of children’s literature is the Center for Children’s Literature Studies established in 2005 in Shiraz University. The activities of this center have led to the development of university programs for children’s and adolescents’ literature and its curriculum in 2009 and 2010 (Khosrownejad & Atashi, 2019: 24; Maktabifard, 2016: 26-27). The research-based perspective of this center was accelerated with the publication of a research journal known as Journal for Children’s Literature Studies in 2010 (Maktabifard, 2016: 27). Since then, findings of university critics have been published for those interested in children’s literature through this biannual journal.Considering the influence of this center on the expansion and direction of theory and criticism of children’s literature, the present research analyzes the articles in the first 20 issues of this journal in order to identify the changes in the subject matter and the perspectives of the researchers and critics in the field of children’s literature, as well as to analyze the sources, subjects and works used by researchers, and to offer suggestions in the related fields to researchers and scientific committee of the journal.

  Keywords: Journal of Children’s Literature Studies, Shiraz University, research ‎articles, children’s, adolescents’ literature, methodology, citation
 • Seyed Hamze Mousavi *, Zarintaj Varedi Pages 273-294
  One of the most important concerns of any society is the moral-religious education of children and adolescents. Undoubtedly, this education is more acceptable to the children and adolescents when it is accompanied with artistic delight found in a musical and literary tone. The subject of "Mahdism" is one of the topics that has a special place in the Shia religion, and a number of poets and writers have tried to create poems or stories for children and adolescents about this topic.Yahya Alavifard is one of the poets who pays special attention to this topic in several poetry collections and tries to use special artistic techniques in the structure and content of his poems to convey this concept to children and adolescents. It is the aim of this article to examine these literary aspects in his poetry.
  Keywords: children, adolescents' poetry, Mahdism, Yahya Alavifard, artistic ‎method of conveyance ‎
 • Omid Vahdanifar * Pages 295-316

  Rewriting of the old literary works has considerably flourished in the recent decades. That many literary texts have been rewritten for different age groups of children and young adults testifies to the significance of these texts for these age groups. In rewriting, “after selecting the original old text and simplifying it, fictional spaces are created by establishing elements of time and place for events, and then, new structures are built for the stories by expanding the plot” (Najafi-Behzadi & Safari, 2015: 72).It is not easy for young adults to read the intricate tales of Mathnavi and understand the protean thoughts of Mowlana; therefore, writers of children and young adult literature undertake the task of rewriting the long stories of Mathnavi in the form of independent shorter stories to help readers find their way in the intricate tales (ibid, 72).Seyed Ishaq Shojaei has rewritten one of the tales of Mathnavi, “The King and the Maid”, with the new title “Love’s Alchemy” in his collection of stories, The Ladder of the Sun.

  Keywords: Narrative, narrative level, Sequence, Plot, “Love’s ‎Alchemy”‎