فهرست مطالب

آینده پژوهی شهری - سال سوم شماره 2 (تابستان 1402)

نشریه آینده پژوهی شهری
سال سوم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احسان امینی، صادق صیدبیگی*، جواد ابراهیمی، امیر بخشی صفحات 1-31

  پیش بینی ها برای 40 سال آینده افزایش جمعیت سالمند را بیشتر از سایر گروه های سنی پیش بینی می کند. بنابراین، پیش بینی می شود تعداد افراد 60 سال به بالا به عنوان نسبت جمعیت جهان بیش از دو برابر شود از 880 میلیون نفر در سال 2012 به 2 میلیارد نفر تا سال 2050 می رسد. بیشترین افزایش در طبقه 80 سال به بالا پیش بینی شده است. تعداد افراد صدساله حتی سریع تر در حال افزایش است و پیش بینی می شود ده برابر شود، از تقریبا 343000 نفر در سال 2012 به 3.2 میلیون نفر تا سال 2050 می رسد. یکی از گروه هایی که به بررسی بیشتر در فضای شهری نیازمند هستند گروه سالمندان می باشند. در واقع حرکت به سمت مناسب سازی شهر برای سالمندان نوعی حرکت در راستای پایداری شهری می باشد. بر همین اساس در این تحقیق فضاهای مناسب جهت حضورپذیری سالمندان با رویکرد روانشناسی سالمندنگر با استفاده از مدل AHP-Fuzzy در منطقه 8 شیراز شناسایی شده اند. روش پژوهش در این تحقیق از نظر نتایج و پیامد پژوهش از نوع بنیادی-راهبردی و از نظر فرایند اجرا؛ کمی و از نظر منطق استدلال از نوع پژوهش های قیاسی است و همچنین از لحاظ زمانی جزء پژوهش های مقطعی و از نظر هدف از نوع پژوهش های تحلیلی است. جامعه آمار شامل سالمندان منطقه 8 که برابر 2477 نفر هستند و حجم نمونه نیز طبق فرمول کوکران 285 نفر است. داده های مورد استفاده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به شبکه فیش نهت اتصال داده شده اند و برای وزن دهی از مدل AHP استفاده شده که معیار محیط فیزیکی و ویژگی های شخصی و اجتماعی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. بعد از اعمال وزن بدست آمده روی نقشه های فازی شده با با استفاده از توابع پنجگانه فازی رویهم گذاری لایه ها انجام شده که با توجه به ارزیابی مدل تابع گاما به عنوان نقشه نهایی جهت شناسایی مکان های مناسب حضور سالمندان انتخاب شد.

  کلیدواژگان: حضور سالمندان، فضای شهری، مدل AHP-Fuzzy، روانشناسی محیطی سالمندنگر، منطقه 8 شیراز
 • مسعود قانعی فرد، علیرضا استعلاجی*، مجید کریم پور ریحان صفحات 31-47

  گسترش سریع شهری همواره به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های مکانی-فضایی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می شود و این مسیله آسیب هایی جدی بر فضای ملی، منطقه ای و شهری در کشور ایران به همراه داشته است. شهرستان اسلامشهر از جمله محدوده های اطراف کلانشهر تهران می باشد که در دهه های اخیر به دلیل ارزانی زمین و مسکن، وجود پتانسیل های بالقوه و موقعیت منطقه ای خویش، همواره مورد توجه مهاجران قرار گرفته است و امروزه پدیده ی خزش شهری در آن مشکلات متعددی را در جنبه های مختلف ایجاد کرده است. از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، کاربردی و اکتشافی به نقش پدیده ی خزش شهری در تحولات مکانی-فضایی سکونتگاه های حریم کلانشهر تهران (مطالعه موردی: شهرستان اسلامشهر و حوزه ی نفوذ) پرداخته است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر را کلیه ی صاحب نظران حوزه های خزش شهری تشکیل می دهند. حجم نمونه ی 50 نفر تخمین زده شده و در راستای تحلیل یافته های تحقیق از نرم افزارهای SPSS-Excel و Lisrer به منظور کدگذاری و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد عوامل محیطی-کالبدی، اقتصادی-اجتماعی و مدیریتی از مهم ترین عوامل موثر بر خزش شهری شهرستان اسلامشهر بوده است. در عین حال خزش در تحولات مکانی شهرستان اسلامشهر تاثیرگذار نبوده اما بر جنبه های تحولات فضایی شهرستان اسلامشهر تاثیر گذار بوده است.

  کلیدواژگان: خزش شهری، تحولات مکانی، تحولات فضایی، کلانشهر تهران، شهرستان اسلامشهر
 • شبناز خمجانی، رحیم سرور*، طوبی امیر عضدی، آزاده اربابی سبزواری صفحات 48-71

  امروزه رویکردهای گوناگونی در عرصه مدیریت شهری مطرح شده است که حکمروایی خوب شهری، از مطرح ترین آن هاست. حکمروایی جایگزینی برای روش های سنتی مدیریت و حکمرانی به شمار می آید. در این راستا مقاله حاضر کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، موانع موثر بر تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تهران را بازشناسی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری هدفمند  بود. 50 عامل در 8 بعد شفاف سازی، پاسخگویی، مشارکت مردمی، اثربخشی،اجماع گرایی، قانونمندی، مسیولیت پذیری و عدالت با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. نتایج پژوهش از تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی موانع در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه بندی موانع حاکی از تمرکز موانع تاثیرگذار و دوگانه (موانع ریسک و هدف) است. عوامل پنهان کاری و عدم شفافیت در تصمیم گیری نهان و آشکار مدیران شهری، پایین بودن میزان صداقت مسیولان، عدم آگاهی شهروندان در خصوص برنامه ها و تصمیمات شهرداری، فقدان شفافیت در سیاست های درآمد و هزینه های شهرداری، عدم انسجام و ضعف نظم حقوقی در قوانین ومقررات مربوط به کنترل و هدایت توسعه شهری، بی اعتمادی و ابهام در پاسخگویی مسیولان شهری، ضعف عملکرد شهرداری در فرایند برنامه ریزی، تصمیم گیری و اقدام، چندپارچگی در مدیریت و تصمیم گیری در درون شهرداری، عدم اجرای ضوابط و مقررات نظارتی کنترل از سوی مراجع ذیربط، مقاومت در اعتراف به خطا و اشتباه مدیریتی در میان مسیولان شهری، عدم مشارکت مستمر شهرداری در رفع مشکلات شهری، برخورد نابرابر با فعالیت های غیرقانونی در شهرداری، ضعف در عمل کردن به وعده های داده شده توسط مسیولان شهرداری، فقدان یا ضعف نظارت همگانی و نگرش بخشی و فقدان نگرش سیستمی به اداره شهر بیشترین تاثیرگذاری مستقیم را در عدم تحقق پذیری حکمروایی خوب در کلان شهر تهران را دارند.

  کلیدواژگان: حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری، تحلیل ساختاری، کلان شهرتهران
 • لیلا حاجی آقایی* صفحات 72-87

  فرض اصلی پژوهش این است که افرایش فاصله و تفاهم ذهنی و اجتماعی میان جوانان با نهادهای اجتماعی کننده، منجر به افرایش ازخودبیگانگی اجتماعی می شود. هدف پژوهش نیز بررسی عوامل موثر بر ازخود بیگانگی اجتماعی میان جوانان شهر قزوین است که به صورت پیمایش در سال 1400 انجام شد. جمعیت نمونه شامل جوانان منطقه دو شهر قزوین می شوند که از جمعیت کل به تعداد 48600 نفر با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول لین  به تعداد 384 انتخاب شدند. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری شده اند. داده های مستخرج از پرسشنامه ها نیز به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. در مجموع، نتایج به دست آمده نشان می دهند رابطه معناداری بین متغیرهای فاصله اجتماعی فرد با نهادهای اجتماعی کننده با میزان ازخود بیگانگی اجتماعی وجود دارد.

  کلیدواژگان: الیناسیون اجتماعی، جوانان، قزوین، نهادهای اجتماعی کننده، فاصله اجتماعی
 • تارا حیدری ارجلو، پریسا مشکسار*، فاطمه قنبری صفحات 88-114

  خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت شهری و عامل اصلی تداوم حیات شهری مطرح است که بدون آن زندگی شهروندان از فعالیت باز می ماند پراکنش بهینه و اصولی خدمات شهری منطباق با خواست مردم در فرایند برنامه ریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است . در این تحقیق تلاش می شود میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری در منطقه دو شهر شیراز مورد سنجش قرار گیرد تا بتوان با شناخت درست موضوع، راهبردها و راهکارهایی اساسی جهت ارتقاء و تقویت عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات و افزایش رضایت شهروندان این منطقه فراهم نمود. روش تحقیق  از منظر هدف کاربردی و از بعد ماهیت و روش،  بدلیل این که به دنبال ارزیابی میزان رضایت شهروندان از عملکرد مدیریت شهری در حوزه خدمات شهری منطقه 2 شهرداری شیراز است، توصیفی و از حیث زمانی از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می آید.  جامعه آماری پژوهش بر اساس سرشماری 1395 شامل 178116 شهروندان ساکن در منطقه 2 می باشد. نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران،384 نفر می باشد. ابزار گردآوری تحقیق، پرسش نامه است.ابزار گردآوری پژوهش، پرسش نامه می باشد. سوالات پرسشنامه با توجه به اهداف تنظیم است. پس از جمع آوری لازم، داده های خام گردآوری شده وارد نرم افزار spss گردیده و درنهایت بر اساس داده های خام واردشده در نرم افزار، اطلاعات حاصل از پرسش نامه ها در دو بخش توصیفی و استنباطی به دست آمد. نتایج نشان می دهد که هر سه مولفه خدمات عمومی(با میانگین2/515)،  خدمات فنی (با میانگین 2/385) و خدمات فرهنگی (با میانگین 2/088) ، وضعیت ضعیفی داشته اند و این یعنی آنکه رضایت مندی شهروندان نسبت به آنها ضعیف است. بررسی میانگین رتبه ای آزمون فریدمن بیانگر آن است که بیشترین میانگین رتبه ای مربوط به شاخص وضعیت نظارت بر ساخت و ساز و سپس شاخص وضعیت حمل و نقل عمومی و شاخص وضعیت فضاهای سبز عمومی بوده است. همچنین کمترین رتبه نیز مربوط به شاخص وضعیت سرویس های بهداشتی عمومی و سپس شاخص وضعیت مشارکت مردم بوده است.

  کلیدواژگان: خدمات شهری، عملکرد شهرداری، عدالت فضایی، منطقه 2 شهر شیراز
 • لیلا زارع*، مازیار سرداری، آویده طلایی، وحید قبادیان صفحات 115-131

  سبک شناسی معماری به عنوان رویکردی در مطالعه تاریخ معماری کارکردهای مختلفی دارد. یکی از مهمترین کارکردهای آن، به عنوان روشی برای طبقه بندی در تاریخ معماری است. از سوی دیگر در پژوهش های اخیر، همواره ضرورت دستیابی به سبکها در سیر تحولات معماری ایران، با مراجعه به کالبد آثار شاخص، مطرح شده است. از این رو، ارزیابی این کالبدها و به تبع، معماری آنها، که به نوبه خود معرف این کالبدها هستند، بهترین راه برای شناخت سبکها خواهد بود. موضوع سبک شناسی معماری  ایران، همواره جزء بحثهای چالش برانگیز در مجامع علمی بوده است که به دلیل گستردگی و تنوع در تعاریف و کارکردهای آن، اتفاق نظری مشخص بین پژوهشگران برسر آن وجود ندارد. سبک شناسی دوره پهلوی دوم از حیث نگاه به معماری گذشته از یک سو و از سوی دیگر به دلیل ورود معماری مدرن متعالی و متاخر در این برهه، همواره بسیار حایز اهمیت بوده و نقطه عطفی در تاریخ معماری و سبک شناسی این سرزمین است. از همین رو، این مقاله سعی دارد تا با روشی کیفی و رویکردی تفسیری-تاریخی، با مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گسترده، در ابتدا سبک های معماری در بازه زمانی پهلوی دوم را استخراج و در نهایت با بررسی دقیق کالبد برخی از آثار شاخص متصاعد از این سبک ها؛ ویژگی های هر سبک را ارزیابی و آنها را طبقه بندی کند. نتایج پژوهش نشان میدهد که پنج سبک؛ معماری سنتی و سنت گرایی، معماری مدرن متعالی و متاخر، معماری ارگانیک، معماری نوگرای ایرانی و معماری های -تکنولوژی، سبکهای موجود در بازه زمانی 1332 تا 1357 شمسی هستند که هر کدام به اقتضای نظریه های خود، شاخصه های تاریخی و یا مدرن را با شمایلی متفاوت در کالبد هر اثر به نمایش میگذارند.

  کلیدواژگان: سبک شناسی، پهلوی دوم، کالبد، ساختمان های شاخص، معماری مدرن، معماری تاریخی
 • سید علی نوری، محمدرضا فرزاد بهتاش، علیرضا استعلاجی، سمیه احمدپور* صفحات 116-142

  این مطالعه به نقش مدیریت شهری هوشمند در همکاری و مشارکت شهروندان در منطقه 12 شهرداری تهران پرداخته است. هدف پژوهش واکاوی مفاهیم همکاری و مشارکت در حوزه مدیریت شهر هوشمند و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء حکم روایی مشارکتی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و همبستگی و نوع پژوهش کاربردی است. محدوده پژوهش، منطقه 12 شهرداری تهران است. روش جمع آوری داده ها به صورت اسنادی و میدانی از نوع پرسشنامه بوده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به صورت تحلیل کمی و استنباطی بوده است. یافته های حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده از مدیران و متخصصان حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام مدیریت شهری نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای همکاری و مشارکت شهروندان برای رسیدن به شهر مطلوب و پایدار نقش مهمی دارد. از این رو فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش مهمی در حمایت از اشتراک گذاری اطلاعات و یکپارچگی بین سازمان های مدیریت شهری، دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان منطقه 12 تهران دارد. همچنین نتایج حاصل نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقای محیط همکاری در نظام مدیریت شهری نقش مهمی دارد. از جمله این نقش ها، حمایت از اشتراک گذاری اطلاعات و ادغام بین سازمان های دولتی و ذینفعان خارجی از جمله شهروندان است؛ بنابراین تصمیم گیری مبتنی بر داده های موجود و برخط شهری یکی از نتایج اصلی مدیریت شهری هوشمند در افزایش کیفیت تصمیمات شهری است.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، مدیریت شهری هوشمند، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، حاکمیت مشارکتی، منطقه 12 شهرداری تهران
|
 • Ehsan Amini, Sadegh Seidbeigi *, Sadegh Ebrahimi, Amir Bakhshi Pages 1-31

  Forecasts for the next 40 years predict an increase in the elderly population more than other age groups. Thus, the number of people aged 60 and over as a proportion of the world's population is projected to more than double, from 880 million in 2012 to 2 billion by 2050. The largest increase is projected in the 80-year-old class and above. The number of centenarians is growing even faster and is projected to increase tenfold, from approximately 343,000 in 2012 to 3.2 million by 2050. One of the groups that need further study in urban areas is the elderly group. In fact, moving towards urban adaptation for the elderly is a kind of movement towards urban sustainability. Accordingly, in this study, suitable spaces for the presence of the elderly with the approach of geriatric psychology using the AHP-Fuzzy model in the 8th district of Shiraz have been identified. Research method in this research in terms of results and consequences of research of a fundamental-strategic type and in terms of implementation process; Quantitatively and logically, reasoning is of the type of deductive research, and also in terms of time is part of cross-sectional research and in terms of purpose is analytical research. The statistical population includes the elderly of District 8, which is equal to 2477 people, and the sample size according to Cochran's formula is 285 people. The data used were collected using a questionnaire and connected to the fishnet network, and the AHP model was used for weighting, which had the highest weight in terms of physical environment and personal and social characteristics. After applying the obtained weight on the fuzzy maps, the layers were superimposed using the five fuzzy functions, which was selected as the final map according to the evaluation of the gamma function model to identify suitable places for the presence of the elderly.

  Keywords: Presence of the Elderly, Urban Space, AHP-Fuzzy Model, Environmental Psychology of the Elderly, District 8 of Shiraz
 • Masoud Ghanei Fard, ALI REZA ESTELAGI *, Majid Karim Pur Reyhan Pages 31-47

  Rapid urban expansion has always been one of the most important spatial-spatial phenomena It is considered in many countries of the world, including Iran and this issue has caused serious damage to the national, regional and urban space in Iran Islamshahr city is one of the areas around the metropolis of Tehran, which in recent decades due to the cheapness of land, housing, potential and regional position, has always been considered by immigrants and today, the phenomenon of urban creep in it has created many problems in various aspects Therefore, the present study with descriptive-analytical, applied and exploratory methods to the role of urban creep phenomenon in spatial-spatial developments of settlements in the metropolitan area of ​​Tehran (Case study: Islamshahr city and sphere of influence) The statistical population of the present study consists of all experts in the field of urban creep, with a sample size of 50 people In order to analyze the research findings, spss-excel and lisrer software were used to encode and analyze the data obtained from the questionnaires. The results of research on environmental - physical, economic - social and managerial factors have been the most important factors affecting urban creep in Islamshahr At the same time, urban creep has not affected the spatial development of Islamshahr city, but creep has affected the spatial development aspects of Islamshahr city.

  Keywords: urban sprawl, Local developments, Spatial developments, Tehran metropolis, Islamshahr
 • Shabnaz Khomejani, Rahim Sarvar *, Toba Amirazodi, Azadeh Arbabi Sabzvari Pages 48-71

  Today, various approaches have been proposed in the field of urban management, of which good urban governance is one of the most prominent. Governance is an alternative to traditional management and governance methods. In this regard, the present article has tried to identify and cluster the obstacles affecting the realization of good urban governance in Tehran metropolis with the method of structural analysis. Theoretical data was prepared by document method and experimental data by survey method based on Delphi technique. The statistical population was 20 urban experts based on purposeful sampling. 50 factors in 8 dimensions of transparency, accountability, public participation, effectiveness, consensualism, legality, responsibility and justice have been processed by structural interaction analysis method in MICMAC software. The results of the research from the analysis of mutual effects indicate the dispersion of barriers in a complex and intermediate situation of effectiveness and effectiveness; The obstacle clustering system indicates the concentration of effective and dual obstacles (risk and goal obstacles). The factors of concealment and lack of transparency in the hidden and open decision-making of city managers, the low level of honesty of the officials, the lack of awareness of the citizens about the plans and decisions of the municipality, the lack of transparency in the policies of the municipality's income and expenses, the lack of coherence and Weakness of the legal order in the laws and regulations related to the control and guidance of urban development, lack of trust and ambiguity in the accountability of city officials, weakness of the municipality's performance in the process of planning, decision-making and action, fragmentation in management and decision-making within the municipality, non-implementation Regulatory rules and regulations, control by the relevant authorities, resistance to admit mistakes and management mistakes among city officials, lack of continuous participation of the municipality in solving urban problems, unequal treatment of illegal activities in the municipality, weakness in fulfilling promises. Given by the municipal officials, the lack or weakness of public supervision and sectoral approach and the lack of systemic approach to the city administration have the most direct impact on the non-realization of good governance in the metropolis of Tehran.

  Keywords: Governance, Good Urban Governance, Sustainable Urban Development, Sructural Analysis, Tehran metropolis
 • Leila Hajeeaghaee * Pages 72-87

  The main premise of the research is that increasing social distance between young people and socializing institutions leads to increasing social alienation. The purpose of the research is to investigate the factors affecting social alienation among the youth of Qazvin region, which was carried out in the form of a survey in 2021. The sample population includes the youth of the 2th region of Qazvin city, who were selected from the total population of 384 people by random sampling method and using the Lane table. The required information was collected using a questionnaire made by the researcher. The data of the questionnaires were also analyzed with the help of SPSS software. In general, the obtained results show that there is a significant relationship between the independent variables of social distance of the individual with socializing institutions, media, socio-economic base, age and gender with the degree of social alienation.

  Keywords: social alienation, Youth, Qazvin, Socializing Institutions, social distance, Department of Social Sciences, Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
 • Tara Heidari Orojloo, PARISA MOSHKSAR *, FATEMEH GHANBARI Pages 88-114

  Urban services are considered as a tool of urban management and the main factor in the continuation of urban life, without which the citizens' lives will cease to function. Optimal and principled distribution of urban services in accordance with the wishes of the people is of great importance in the process of urban planning. In this research, it is tried to measure the level of citizens' satisfaction with the performance of urban management in the field of urban services in the two cities of Shiraz, so that with a proper understanding of the issue, basic strategies and solutions can be developed to improve and strengthen the performance of urban management in the field of services and increase It provided the satisfaction of the citizens of this region. The research method from the point of view of the practical purpose and from the aspect of the nature and method, due to the fact that it seeks to evaluate the level of satisfaction of citizens with the performance of urban management in the area of urban services in Region 2 of Shiraz Municipality, it is descriptive and in terms of time, it is a cross-sectional research type. come The statistical population of the research, based on the 2015 census, includes 178,116 citizens living in Region 2. The research sample is based on Cochran's formula, 384 people. The research collection tool is the questionnaire. The research collection tool is the questionnaire. The questions of the questionnaire are organized according to the objectives. After the necessary collection, the collected raw data was entered into the spss software and finally, based on the raw data entered into the software, the information from the questionnaires was obtained in two parts, descriptive and inferential. The results show that all three components of public services (with an average of 2.515), technical services (with an average of 2.385) and cultural services (with an average of 2.088) had a weak situation, and this means that the satisfaction of citizens towards They are weak. Examining the rank average of the Friedman test shows that the highest average rank was related to the index of the status of construction supervision, then the index of the status of public transportation and the index of the status of public green spaces. Also, the lowest rank was related to the index of the state of public health services and then the index of the state of people's participation.

  Keywords: Municipal Services, Municipal Performance, Spatial justice, District 2 of Shiraz City
 • Leila Zare *, Maziar Sardari, Avideh Talaei, Vahid Ghobadian Pages 115-131

  Architectural stylistics as an approach, has various functions in the study of architectural history. One of its most important functions is as a classification method in the history of architecture. In recent researches, the necessity of achieving styles in the Iranian architecture evolution, by referring to the body of prominent buildings, has always been brought up. Therefore, these bodies and their architecture evaluating, will be the best way to know the styles. The topic of Iranian architectural stylistics has always been a part of challenging debates in scientific societies, due to the wide and varied definitions and functions of it, there is no clear consensus among researchers. The stylistics of the second Pahlavi period has always been very important; on the one hand in terms of looking at past architecture and on the other hand due to the arrival of modern architecture in this period, is a turning point in the history of iran architecture. Therefore, this article tries to extract the titles of architectural styles in the second Pahlavi period with using a qualitative method and interpretive-historical approach, along with extensive documentary and library studies, and then with a detailed examination of the prominent building's body; evaluate the characteristics of each style and classify them. The research results show that five styles; "Traditional architecture", "Western modern architecture", "Organic architecture", "Modernist Iranian architecture" and "High-tech architectures", are the styles in the period from 1332 to 1357 A.S, that each one, according to their own theories, displays historical or modern characteristics, in the body of each buildings with a different image.

  Keywords: stylistics, Second Pahlavi, body, Prominent Buildings
 • Syyed Ali Noori, Mohammad Reza Farzad Behtash, Alireza Estelaji, Somayeh Ahmadpour * Pages 116-142

  Rapid urban expansion has always been one of the most important spatial-spatial phenomena It is considered in many countries of the world, including Iran and this issue has caused serious damage to the national, regional and urban space in Iran Islamshahr city is one of the areas around the metropolis of Tehran, which in recent decades due to the cheapness of land, housing, potential and regional position, has always been considered by immigrants and today, the phenomenon of urban creep in it has created many problems in various aspects Therefore, the present study with descriptive-analytical, applied and exploratory methods to the role of urban creep phenomenon in spatial-spatial developments of settlements in the metropolitan area of ​​Tehran (Case study: Islamshahr city and sphere of influence) The statistical population of the present study consists of all experts in the field of urban creep, with a sample size of 50 people In order to analyze the research findings, spss-excel and lisrer software were used to encode and analyze the data obtained from the questionnaires. The results of research on environmental - physical, economic - social and managerial factors have been the most important factors affecting urban creep in Islamshahr At the same time, urban creep has not affected the spatial development of Islamshahr city, but creep has affected the spatial development aspects of Islamshahr city.

  Keywords: urban sprawl, Local developments, Spatial developments, Tehran metropolis, Islamshahr