فهرست مطالب

علوم زمین - پیاپی 129 (پاییز 1402)

نشریه علوم زمین
پیاپی 129 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • کامیار یونسی، انوشیروان لطفعلی کنی*، هرمز قلاوند صفحات 1-12
  روند رسوب گذاری پیوسته بین سازند سروک و سورگاه در حوضه رسوبی لرستان، پتانسیل مطالعه مرز جهانی در تورونین - کنیاسین سازند سورگاه را امکان پذیر می کند. در این مطالعه، دو برش از سازند سورگاه در تاقدیس های پشت جنگل و پاسان در جنوب خاور حوضه رسوبی لرستان براساس نانوفسیل های آهکی مورد مطالعه قرار گرفتند و بر اساس پراکندگی گونه های مشاهده شده، وجود زیست زون های CC12 تا  CC16 ثبت و سن اواخر تورونین پسین تا کنیاسین برای قاعده سازند و ابتدای سانتونین؟ برای راس آن در دو برش از سازند سورگاه پیشنهاد می شود. تفکیک زون های زیستی CC13 از CC14 به واسطه عدم حضور گونه Miculastaurophora امکا ن پذیر نشد و از این رو، جایگاه مرز تورونین - کنیاسین در دو برش یاد شده، درون بازه تفکیک نشده این دو زون زیستی قرار می گیرد. گونه Calculites obscurus به عنوان حد بالای زون زیستی CC16 شناسایی نشده ولی بر پایه ثبت با تردید آخرین حضور Lithastrinus septenarius  به عنوان حد پایین زون زیستی UC11 و شروع زون زیستی UC12 وجود لایه های ابتدای سانتونین در این دو برش محتمل می باشد.
  کلیدواژگان: سازند سورگاه، برش پشت جنگل، برش پاسان، نانوفسیل های آهکی، مرز تورونین-کنیاسین
 • هاجر مشایخ، مسیح افقه*، مهناز پروانه نژاد شیرازی صفحات 13-26
  به منظور انجام مطالعات زیست چینه نگاری سازند گورپی، برشی از این سازند در شمال خاوری شهر نورآباد در استان فارس، مورد بررسی قرار گرفت. این برش از نظر ساختاری، در پهنه چین خورده - رورانده زاگرس و از نظر جغرافیایی، در پهنه فارس (فارس ساحلی) واقع شده است. سازند گورپی در منطقه مورد مطالعه با ستبرای 229 متر از طبقات سنگ آهک، شیل، آهک مارنی و سنگ آهک آرژلیتی تشکیل شده است. مرز پایینی آن با سازند سروک و مرز بالایی آن با سازند پابده به صورت ناپیوسته است. مطالعات انجام شده بر روی روزن بران در این برش به شناسایی 20 گونه متعلق به 7 جنس از روزن بران پلانکتونیک انجامید. بر مبنای روزن بران پلانکتونیک سازند گورپی به 5 زیست زون جهانی تقسیم شده است که از قدیم به جدید عبارتند از:     l1-Globotruncanita elevata Partial range zone;    2-Globotruncana ventricosa Interval zone;      3-Radotruncana calcarata Total range zone;   4- Gansserina gansseri Interval zone;    5-Contusotruncana contusa, Contusotruncana walfischensis, Globotruncanita conica Assemblage zone .بر پایه این زیست زون ها، سازند گورپی در این برش بازه کامپانین پیشین تا ماستریشتین پسین را در بر می گیرد. نبود جنس Marginotruncana و Dicarinella asymetrica دربخش پایینی سازند یاد شده، نشان دهنده عبور از مرز سانتونین - کامپانین و تعیین سن کامپانین پیشین برای قاعده این سازند است.
  کلیدواژگان: کرتاسه، سازند گورپی، زیست چینه نگاری، روزن بران پلانکتونیک
 • افشین کریم خانی بهادر، سادات فیض نیا*، محسن آل علی، مهران آرین صفحات 27-54
  دریای کاسپین بزرگ ترین گستره آبی محصور در ناحیه قاره ای سیاره زمین است. برای تهیه داده های رسوب شناسی 98 ایستگاه برداشت نمونه سطحی از بستر دریا در محدوده فلات قاره (بیشینه ژرفای 200 متر) بخش جنوبی دریای کاسپین و در امتداد سواحل ایران طراحی شده است. شاخص هایی همانند نوع و میزان بار رسوبی حمل شده به محیط رسوب گذاری،  انرژی امواج و جریان های دریایی و همچنین چگونگی تغییرات شیب بستر دریا در تولید و تنوع رخساره های رسوبی نهشته های عهد حاضر نقش دارند. 9 رخساره رسوبی در نهشته های سطحی این ناحیه بیشترین فراوانی را دارند و به طور میانگین در رسوبات فلات قاره، 1 درصد وزنی ذرات درشت دانه، 25 درصد وزنی ذرات متوسط دانه و 74 درصد وزنی ذرات ریزدانه وجود دارد. زیر محیط های رسوبی، پس کرانه ای، پیشانی ساحلی، ناحیه انتقالی فراساحلی و فراساحلی قابل شناسایی هستند که ترکیب فراوانی رخساره های رسوبی در پهنه پس کرانه ای و پهنه پیشانی ساحلی بیشتر به شکل رخساره های گروه ماسه ای و در ناحیه انتقالی فراساحلی و ناحیه فراساحلی، بیشترین فراوانی را رخساره های گروه گلی دیده می شود. به طور عمومی دو رخساره رسوبی با ترکیب، گل باکمی گراول و گل از دیگر رخساره های دیگر فراوانی بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: رخساره های رسوبی، محیط رسوبی، دریای کاسپین، فلات قاره، نهشته های سطحی
 • علیرضا واعظی*، وحید توکلی، عبدالمجید نادری بنی صفحات 55-70
  در مطالعه حاضر به منظور بازسازی تغییرات دیرینه محیطی و اقلیمی جیرفت در طول 4000 سال گذشته، به بررسی شواهد متعدد رسوب شناسی و بیوژیوشیمی بر روی یک مغزه رسوبی پرداخته شده است. در حدود 3950 سال پیش از حاضر مقادیر پایین Si/Al ،Ti/Al،  C/N و CPI به همراه مقادیر بالای δ13COM و Paq می تواند شواهدی از یک دوره مرطوب در جیرفت باشد. شواهد حاکی از کاهش نسبی رطوبت بین حدود 3900 و 3293 سال پیش از حاضر می باشد. در حدود 3293 تا 2897 سال پیش از حاضر جیرفت خشک و گرد و غباری بوده است. نتایج شرایط بسیار خشک همراه با افزایش قابل توجه میزان گرد و غبار را در حدود 3200 سال پیش از حاضر نشان می دهد. یک دوره طولانی مرطوب از حدود 2897 تا 2302 سال پیش از حاضر با مقادیر بالای Paq قابل تشخیص است. بالاترین مقادیر Ti/Al در کنار کمترین مقادیر δ13COM نشان دهنده افزایش فعالیت بادی و شرایط خشک بین 2100 و 1650 سال پیش از حاضر است. جیرفت بین 1540 تا 1315 سال پیش از حاضر، شرایط مرطوبی را تجربه کرده است. با کاهش نسبی بارش ها، آب و هوای نیمه مرطوب بین 1315 و 854 سال پیش از حاضر در جیرفت حاکم بوده است.
  کلیدواژگان: باد، پرفشار سیبری، تغییر اقلیم، فلات ایران، هولوسن
 • ثریا نوری سنگراب، اصغر اصغری مقدم*، ناصر جبرائیلی اندریان صفحات 71-84
  طی سال های اخیر، با توجه به روند کاهشی بارش و افزایش پمپاژ از منابع آب زیرزمینی، نگرانی هایی از مخاطرات ناشی از کاهش حجم ذخایر آبخوان و افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین ایجاد شده است. در دشت عجب شیر نیز به دلیل کاهش تدریجی سطح آب زیرزمینی، برآورد فرونشست و بررسی پتانسیل فرونشست برای جلوگیری از مخاطرات زیان بار آن در آینده، ضروری به نظر می رسد. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب ALPRIFT که شامل هفت لایه از پارامترهای موثر بر فرونشست می باشد، نقشه پتانسیل فرونشست آبخوان پهنه بندی شد. شاخص پتانسیل فرونشست در دو محدوده کم و متوسط به دست آمد. در مرحله بعد با استفاده از عکس های ماهواره ای Sentinel-1، فرونشست در طی سال های 1399-1400، به مقدار 2/4 سانتی متر برآورد گردید که همبستگی معناداری با تراز آب زیرزمینی سال آبی 1400-1399 و پتانسیل فرونشست داشت. همچنین در ادامه، برای رفع نقص اعمال نظرات کارشناسانه و افزایش همبستگی بین فرونشست (Insar) و ALPRIFT، از روش های بهینه سازی هوش مصنوعی شامل منطق فازی (ساجنو) و الگوریتم ژنتیک استفاده شد که از بین این مدل، روش فازی ساجنو بهترین همبستگی بین دو نقشه فرونشست و ALPRIFT را ارایه داد. همبستگی بین فرونشست با ALPRIFT، ALPRIFT-GA و ALPRIFT-SFL به ترتیب 0/46، 0/62 و 0/72 به دست آمد.
  کلیدواژگان: آبخوان دشت عجب شیر، فرونشست، ALPRIFT، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی
 • محمدحسین تحریری، حمید صفاری* صفحات 85-96

  سامانه گسلی درونه با بیش از 700 کیلومتر طول، پس از گسل اصلی زاگرس، به عنوان بزرگ ترین گسل ایران شناخته می شود. در این پژوهش، این سامانه گسلی به 3 بخش اصلی تقسیم شده است زیرا سازوکار بخش های مختلف آن متفاوت است. بخش باختری دارای سازوکار امتدادلغز چپ بر با مولفه معکوس، بخش میانی امتدادلغز چپ بر و بخش خاوری با سازوکار معکوس گزارش شده است. در پژوهش حاضر، پارامترهای لرزه خیزی و تغییرات زمانی و مکانی آنها در امتداد این سامانه گسلی با استفاده از داده های لرزه ای جمع آوری شده از سال 1980 تا 2023 میلادی و بر اساس روش بیشینه تمایل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در این راستا تغییرات زمانی پارامتر b دو افت قابل توجه را نشان می دهد که نشانگر دو زلزله نسبتا قوی تربت حیدریه در سال 2010 و زلزله فریمان در سال 2017 می باشد. به رغم این که هنوز جامعه علمی قادر به پیش بینی دقیق زمین لرزه نشده است، اما با توجه به روش مورد مطالعه و با پایش وتحلیل مستمر پارامترهای مختلف زمین لرزه به ویژه پارامتر b، پیش یابی وقوع زمین لرزه های محتمل دور از انتظار نیست.

  کلیدواژگان: گسل درونه، پارامتر های لرزه خیزی، توزیع مکانی، توزیع زمانی، لرزه خیزی، زلزله
 • بابک سامانی* صفحات 97-110
  در این پژوهش، با استفاده از نودول های چرتی موجود در واحدهای آهکی سازند سروک در تاقدیس پیون به بررسی کمی مقادیر کرنش در بخش های مختلف این تاقدیس پرداخته شده است. در راستای یک پیمایش عمود بر محور، تاقدیس به 7 محدوده متفاوت تقسیم گردید. در هر محدوده حداقل 40 نودول چرتی مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعات کرنش نشان دهنده افزایش مقادیر کمی کرنش از یال های چین (Rs=1.7) به لولای چین (Rs=2.9) می باشد. تحلیل مقادیر عدد جنبش شناحتی تاوایی نشان دهنده  دامنه تغییرات پارامتر تاوایی بین  0.91>l  0.68<Wk و عملکرد مولفه های کرنش برش محض و برش ساده و رخداد پدیده تفکیک کرنش در تاقدیس پیون است. مقادیر عدد جنبش شناختی تاوایی گویای افزایش مولفه های کرنش برش محض در بخش های لولای چین و غلبه مولفه های کرنش برش ساده در یال های تاقدیس پیون می باشد. بررسی نتایج حاصل از تحلیل های کرنش گویای رخداد کوتاه شدگی پیکری بین 47 تا 50 درصد در تاقدیس پیون می باشد.
  کلیدواژگان: کرنش، عدد جنبش شناختی تاوایی، بیضوی کرنش، کوتاه شدگی پیکری، تاقدیس پیون
 • محمدامیر علیمی* صفحات 111-122
  این مقاله نتایج یک مطالعه میدانی را با هدف توصیف و تفسیر منشا شبکه رگه ای در جنوب بیرجند ارایه می دهد. در مجاورت افیولیت بیرجند در خاور ایران، رخساره فلیشی پالیوسن - ایوسن در ناحیه پیش بوم بیرجند و همزمان با کوهزایی آلپی (لارامید) نهشته شده است. واحد ماسه سنگی این رخساره در برگیرنده دو دسته رگه کوارتزیتی راست گوشه است. دسته رگه 1 با امتداد N310-340، به موازات پیشانی کوهستان باقران و دسته رگه 2 (N215-240) عمود بر آن تشکیل شده است. بازسازی تنش دیرین در پالیوسن-ایوسن، جهت فشارش ناحیه ‎ای را N240 نشان می‎دهد که عمود بر پیشانی کوهستان باقران است. از لحاظ ساختاری، برای ایجاد رگه های راست گوشه می بایست σ1 عمود بر لایه بندی و σ1 و σ1 افقی باشند. این وضعیت در ایوسن میانی - الیگوسن ایجاد شده است. کشش های پس از برخوردی این دوره باعث کاهش فشار ناحیه ای در منطقه گردید. در نتیجه تنش اصلی بیشینه (σ1) به وضعیت قایم تغییر یافت و تنش میانی (σ2) موازی فشار کوهزایی قرار گرفت. در این شرایط بازشدگی های کششی (حالت I) راست گوشه در نتیجه وارونگی محلی تنش و فشار سیال در رخساره فلیشی تشکیل شدند و در فازهای بعدی دگرشکلی، دسته رگه 1 در راستای دسته رگه 2 متحمل برش چپ بر شدند.
  کلیدواژگان: رگه، فشار سیال، وارونگی، فلیش، خاور ایران
 • بهناز بختیاری، ناهید شبانیان بروجنی*، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی صفحات 123-138
  کمپلکس دگرگونی موته-گلپایگان در مرکز پهنه دگرگونی سنندج- سیرجان قرار دارد. اندازه گیری های متغیر استرین با استفاده از بیضوی استرین از جمله نسبت استرین در صفحه اصلی XZ، بیضی استرین (RXZ)، شکل بیضی استرین (K) و شدت استرین (D)، برای کانی  آمفیبول - در آمفیبولیت های دگرشکل شده موته-گلپایگان حالت کشیده یا دوکی شکل را نشان می دهند. چندین نشانگر جهت برشی مثل بودین های نامتقارن، چین های نامتقارن z، چین های شکنجی، بافت هایS/C، شکل دانه مورب، و آمفیبول ماهی ها جهت برشی راست بر را نشان می دهند. تحلیل های کینماتیک کمی نشان می دهند که Wk بین 0/60 و 0/93 متغیر است، که دلالت بر یک برشی عمومی با مولفه های 42% < برش ساده <74% و 26% < برش محض<58% است.
  کلیدواژگان: کمپلکس دگرگونی موته- گلپایگان، پتروفابریک، استرین، زمین ساخت ترافشارشی
 • علیرضا زراسوندی، محسن رضایی*، منصور عادل پور، حدیث پروانه صفحات 139-158
  کانسارهای مس پورفیری پرکام (سارا) و آبدر در ارتباط با استوک های دیوریتی - کوارتزدیوریتی در بخش جنوبی کمربند ماگمایی ارومیه - دختر، واقع شده اند. در کانسار پرکام دگرسانی های پتاسیک، پتاسیک - فیلیک، بیوتیتیک، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک توسعه یافته اند، در مقابل در کانسار آبدر گسترش دگرسانی پتاسیک ناچیز، اما پهنه دگرسانی فیلیک دارای گسترش قابل توجه است. هدف از این مطالعه بررسی شیمی کانی های سریسیتی و سولفیدی (پیریت و کالکوپیریت) در زون دگرسانی فیلیک این کانسارها است. در این راستا نمونه برداری از گمانه های حفاری انجام شد و در نهایت 9 نمونه منتخب با استفاده از آنالیز ریزکاونده الکترونی (EMPA) مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد تمرکز عناصر Zn ،Ag ،Au و As در نمونه های کالکوپیریت (به ترتیب با میانگین 0/70، 0/007، 0/012 و 0/043 درصد وزنی) به نسبت بیشتر است. در مقابل عناصر Re ،Te ،Co و Mo عمدتا در نمونه های پیریت (به ترتیب با میانگین 0/01، 0/003، 0/09 و 0/07 درصد وزنی) تمرکز دارند. در این میان رخداد طلا در نمونه های پیریت زون دگرسانی فیلیک سامانه های مس پورفیری آبدر و پرکام بسیار شبیه به کانسار میدوک بوده و نشان دهنده رخداد طلا به صورت ادخال یا نانوذرات طلای طبیعی (احتمالا به صورت Au0 و یا تلورید طلا) می باشد. در نمونه های سریسیت هر دو کانسار، میکاهای ریزدانه، غنی از پتاسیم هستند. افزون بر این نمونه ها دارای روند افزایش جانشینی Si و نیز جانشینی عناصر +Fe2+ ،Mg 2 و +Al3  در مکان های هشت وجهی می باشد که مبین روند تغییر ترکیب به سمت سلادونیت می باشد. همانند دیگر کانسارهای مس پورفیری دارای کانه زایی قابل توجه (مانند Copper Flat و Copper Cliff)، نمونه های دگرسانی فیلیک مربوط به کانسارهای مورد مطالعه، نشان دهنده روند جانشینی شرماکیت می باشند که به دلیل افزایش بار مثبت در جایگاه چهاروجهی به دلیل روند افزایشی جانشینی Si در ساختار میکاهای سفید می باشد.
  کلیدواژگان: دگرسانی فیلیک، شیمی سریسیت، شیمی پیریت و کالکوپیریت، کانسارهای پورفیری پرکام و آبدر، کمان ماگمایی ارومیه - دختر
 • شعله ملکشاهی*، معصومه خلج معصومی، هادی محمددوست، مونا سجده ئی، شهرزاد ابوتراب صفحات 159-182
  کانسار سرکوه در استان کرمان و 6 کیلومتری جنوب باختری معدن مس سرچشمه قرار گرفته است. دگرسانی های منطقه شامل پتاسیک، پروپیلیتیک، فیلیکوآرژیلیک پیشرفته است. طبق مطالعات XRD، کانی های اصلی شامل کوارتز، آلبیت و ایلیت، کانی های فرعی شامل گوتیت، میکا- ایلیت،کلریت، کلسیت و به مقدار جزیی مگنتیت می باشند. کانه های مشاهده شده در منطقه، روتیل، ایلمنیت، مگنتیت، هماتیت، پیریت، مولیبدنیت و کالکوپیریت می باشند. همچنین، مطالعات میانبار سیال بر روی کوارتز از رگچه های سولفیدی بخش پتاسیک انجام شد و نشان داد که مرحله کانی سازی اصلی با دمای همگن شدن بین 250 و 527 درجه سانتی گراد و شوری بین 13/6 تا wt% 52/9 بوده است (فاز اورتوماگمایی و کانی سازی هیپوژن). دمای همگن شدن در مراحل تاخیری فاز پسرونده (فاز همرفتی و تاثیر آب های جوی در چرخه گرمابی)، در حدود 132 تا 165 درجه سانتی گراد و شوری آن 0/005 تا 4/74 درصد معادل وزنی نمک طعام است.  تنوع شوری مشاهده شده را می توان به رخداد جوشش نسبت داد. بررسی ترکیب ایزوتوپ گوگرد بر روی کانی های پیریت و کالکوپیریت در کانسار سرکوه، بین 1+ تا ‰2/7  بوده است که نشان دهنده منبع ماگمایی گوگرد می باشد. داده های ایزوتوپ پایدار اکسیژن بر روی رگچه های کوارتز، محدوده مثبت بین 7/6 تا ‰ 9/3+ با میانگین 8/5+ ، بیانگر منبع ماگمایی برای سیالات گرمابی می باشد. همچنین، با توجه به محدود بودن بازه ترکیب ایزوتوپی گوگرد می توان نتیجه گرفت که ترکیب ایزوتوپی گوگرد دستخوش تغییرات و یا آلایش توسط منابع دیگر گوگرد نشده و یا اختلاط سیال ماگمایی با منابع دیگر بسیار ناچیز بوده است. دماسنجی ایزوتوپی، جفت کانی های پیریت- کالکوپیریت، دمای 315 و 476 درجه سانتی گراد را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سرکوه، کانسار مس پورفیری، سیالات درگیر، ایزوتوپ های پایدار گوگرد و اکسیژن، دگرسانی ها، SEM، XRD
 • مریم خسروی*، ونچائو یو، جینتائو ژو صفحات 183-200
  نهشته بوکسیتی گانو در 90 کیلومتری شمال خاور سمنان در زون البرز خاوری، شمال ایران واقع شده است. کانسنگ های بوکسیتی به صورت عدسی های منفصل چینه سان با طول 6 کیلومتر و ستبرایی از 2 تا 20 متر در طول مرز بین کربنات های سازند الیکا و شیل، ماسه سنگ، سیلتستون و زغال سنگ سازند شمشک گسترش یافته است. تجزیه های کانی شناسی نشان می دهند که کانسنگ های بوکسیتی حاوی کانی های دیاسپور، هماتیت، کایولینیت، کلریت، آناتاز، ایلیت، زونیت، گوتیت، کوارتز و دولومیت هستند. نوسانات سطح سفره آب های زیرزمینی، آب های جوی فرورو با ماهیت اسیدی و افزایش pH محلول های هوازده کننده با نزدیک شدن به سنگ های بستر کربناتی نقش مهمی در تمرکز کانسنگ های فقیر از آهن در بخش های بالایی و کانسنگ های غنی از آهن در بخش های زیرین نیمرخ مورد مطالعه ایفا نموده اند. افزایش پتانسیل اکسیداسیون، حضور احتمالی کانی های فسفاتی ثانویه، نوسانات سطح سفره های آب های زیرزمینی و عملکرد سنگ بستر کربناتی به عنوان یک بافر فعال نقش مهمی در تغییرات شدید بی هنجاری       (0/79-12/25) در کانسنگ ها داشته اند. تغییرات pH محلول های هوازده کننده، نوسانات سطح سفره آب های زیرزمینی، عملکرد سنگ بستر کربناتی به عنوان یک عامل زمین شیمیایی و ترسیب همزمان کانی های آهن دار و روبش ترجیحی (LREE (La-Eu توسط هماتیت نقش مهمی در توزیع و تحرک عناصر نادر خاکی در کانسنگ های بوکسیتی داشته اند. با توجه به بررسی های زمین شیمیایی (نمودارهای دو متغیره بی هنجاری Eu در مقابل نسبت های TiO2/Al2O3 و Sm/Nd)، نهشته بوکسیتی گانو احتمالا از هوازدگی سنگ های آذرین حدواسط به وجود آمده است.
  کلیدواژگان: بوکسیت، زمین شیمی، عناصر نادر خاکی، سنگ مادر، گانو، سمنان، البرز خاوری
 • شهره حسن پور*، سوسن ابراهیمی صفحات 201-218
  کانسار آستمال در شمال باختر ایران واقع شده و از لحاظ ساختاری در زون ماگمایی ارسباران قرار دارد. کانی سازی در این اسکارن، دراثر نفوذ توده گرانودیوریتی  ایوسن- الیگوسن به داخل سنگ های کربناتی کرتاسه بالایی رخ داده است. کانی سازی در پهنه برون اسکارن قابل مشاهده است و فرایند متاسوماتیک، پس از نفوذ توده گرانودیوریتی و دگرگون شدن آن، به درون سنگ آهک ها آغاز شده است. مقادیر قابل توجهی از عناصر Si, Mg, Fe منجر به توسعه کانی های کالک سیلیکاته بی آب با ابعاد متوسط تا درشت دانه شده و همچنین مقادیر قابل توجهی از عنصر Cu و Fe همراه با مواد فرار مانند CO2 و H2S به سیستم اسکارنی اضافه شده است. در نتیجه این فرایند، کالک سیلیکات های آبدار (اپیدوت، ترمولیت، اکتینولیت)، سولفیدها (پیریت و کالکوپیریت)، اکسیدها (مگنتیت، هماتیت) و کربنات ها (کلسیت) جایگزین کالک سیلیکات های بدون آب شده اند. نتایج داده های ایزوتوپ گوگرد (δ34S) بر روی کانه های پیریت و کالکوپیریت در دامنه 1/8 - تا 6/1 + پرمیل قرار گرفته است که نشان دهنده منبع ماگمایی برای سولفید موجود در سیال است. نتایج داده های ایزوتوپ های δ18O و δ D بر روی کانی های مگنتیت، سریسیت و اپیدوت از 56 - تا 73 - پرمیل برای هیدروژن و 0/5 - تا 6/8 + پرمیل برای اکسیژن متغیر است که گویای آمیختگی سیالات ماگمایی با مقادیر ناچیزی از سیالات جوی است.
  کلیدواژگان: اسکارن، دگرسانی متاسوماتیک، ایزوتوپ گوگرد، اکسیژن و هیدروژن، آستمال
 • مریم امامی جعفری*، سعید علیرضایی، ایرج رسا، یوخن کولب صفحات 219-242
  کانسار طلای هیرد در بلوک لوت، همراهی نزدیکی با یک کمپلکس نفوذی حدواسط-مافیک دارد که در سنگ های آتشفشانی ایوسن جایگزین شده است. توده های نفوذی ترکیب گرانودیوریت تا دیوریت، هورنبلند-کوارتزمونزونیت و گابرو-دیوریت دارند و با  CaO،  FeOt و  MgO به نسبت بالا و K2O+Na2O به نسبت پایین مشخص می شوند که نشانگر تبلور از یک ماگمای نه چندان تفریق یافته است. این ویژگی ها و عدد منیزیم به نسبت بالا (36/36 تا 52/32) می تواند نشانگر تاثیر منبع گوشته ای در زایش ماگمای مادر باشد. توده های نفوذی هیرد، متالومین اند و سرشت کالک آلکالن تا کالک آلکالن پتاسیم-بالا دارند و حاوی ایلمنیت به عنوان کانی همراه هستند. کانی سازی در هیرد به صورت رگه ای، رگچه ای و افشان در توده نفوذی گرانودیوریتی و سنگ های آتشفشانی میزبان، همراه با دگرسانی های تورمالینی، سیلیسی و کربناتی رخ داده است. کانی های فلزی شامل پیروتیت، آرسنوپیریت، پیریت و کمتر از آن کالکوپیریت، گالن و اسفالریت است. طلا به صورت ذرات زیرمیکروسکوپی همراه با کانی های سولفیدی به ویژه پیریت و آرسنوپیریت نهشته شده است. با توجه به ویژگی های کانی شناسی و ژیوشیمیایی توده های نفوذی و کانی شناسی کانسنگ، کانسار طلای هیرد را می توان مشابه ذخایر مرتبط با گرانیتوییدهای احیایی نوع I درنظر گرفت. کاهیدگی ماگمای مولد می تواند ناشی از وارد شدن مواد پوسته به محیط منبع و/یا برهمکنش ماگما با سنگ های پوسته ای غنی از مواد آلی باشد.
  کلیدواژگان: کانسار طلای هیرد، بلوک لوت، خاور ایران، گرانیتویید نوع-I، سری ایلمنیتی
 • مهدی قربانی ده نوی، آزاده ملک زاده شفارودی*، محمدحسن کریم پور صفحات 243-266
  کانسار سرب و روی چاه نار در جنوب دشت روتشون (رچان) و 110 کیلومتری جنوب باختر شهرستان بافت و در پهنه سنندج- سیرجان واقع شده است. کانی سازی به شکل دیرزادی درون مرمرهای کلسیتی-دولومیتی کمپلکس روتشون تشکیل شده و دارای کنترل ساختاری است. همبرزایی کانیایی شامل گالن و مقادیر کمی پیریت و اسفالریت است و با کانی های باطله کوارتز و مقادیر ناچیزی کلسیت و دولومیت، بافت های رگه- رگچه ای، پرکننده فضای خالی، برشی و پراکنده همراهی می شود. گالن به صورت درشت بلور و بافت کوبواکتاهدرال و ریزبلور دیده می شود. سیلیسی شدن و کربناتی شدن ، مهم ترین دگرسانی های سنگ میزبان هستند. شیمی کانه گالن نشان می دهد که گالن به طور نسبی از نقره، آرسنیک، روی و کادمیم غنی و از بیسموت و قلع فقیر است.  نسبت Sb/Bi در کانی گالن نزدیک 3  است که ویژگی کانسارهای دما پایین است. نوع سنگ میزبان، دیرزاد و چینه کران بودن کانسار، جایگیری رگه های معدنی در گسل های پس از رسوب گذاری، بافت و ساخت و نوع کانه ها و کانی های باطله، عدم ارتباط معنی دار کانی سازی با فعالیت های آذرین و شیمی کانی گالن، بیانگر تشکیل کانسار چاه نار در شرایطی مشابه با کانسارهای  نوع MVT است، هر چند اختلافاتی را نیز با این رده کانساری دارد.
  کلیدواژگان: کانسار سرب و روی، زمین شیمی کانسنگ، گالن، چاه نار، سنندج- سیرجان
|
 • Kamyar Younesi, Anoshiravan Lotfali Kani *, Hormoz Ghalavand Pages 1-12
  A conformable passage between Sarvak and Surgah Formations in Lurestan sedimentary basin reveals the potential of studying the Turonian–Coniacian boundary within Surgah Formation. Two sections of the Surgah Formation at Posht-e-Jangal and Pasan anticlines situated on the southeast of the Lurestan sedimentary basin have been studied on the basis calcareous nannofossils, and based on the observed distribution of nannoflora, the presence of CC12 to CC16 nannofossil biozones is documented which points to the latest Turonian to Coniacian age for the base of this Formation, while the top boundary is estimated approximately at earliest Santonian. Due to the absence of Micula staurophora, however, separation of CC13 and CC14 biozones is not possible and therefore, the Turonian–Coniacian boundary is placed somewhere within the said undivided interval. The FO of Calculites obscurus as the marker event for the top of CC16 biozone is not identified but on the basis of suspected LO of Lithastrinus septenarius as the marker event of the top of UC11 and onset of UC12, the record of early Santonian beds seems probable.
  Keywords: Surgah Formation, Posht-e-Jangal section, Pasan section, Calcareous Nannofossils, Turonian to Coniacian boundary
 • Hajar Mashayekh, Massih Afghah *, Mahnaz Parvaneh- Nejad Shirazi Pages 13-26
  In order to biostratigraphic studies of Gurpi Formation, a section was selected in the north-east of Noorabad city in Fars. Structurally, this section is located in the folded-thrust zone of Zagros and geographically in the Fars zone (coastal Fars). The Gurpi Formation is extended of 229 meters in thickness, contains limestone, shale, marly limestone and argillaceous limestone. Its lower boundary with Sarvak Formation and its upper contact with Pabdeh Formation are discontinuous. The study conducted on foraminiferal biostratigraphy in this section led to the identification of 20 species belonging to 7 genera of planktonic foraminifera. Based on the stratigraphic distribution of the planktonic foraminifera, five biozones are determined which correspond with global biozonation. Described biozones are comprised of: 1-Globotruncanita elevata Partial range zone; 2-Globotruncana ventricosa Interval zone; 3-Radotruncana calcarata Total range zone; 4-Gansserina gansseri Interval zone; 5-Contusotruncana contusa, Contusotruncana walfischensis, Globotruncanita conica Assemblage zone. Based on these biozones, the age of Gurpi Formation is assigned to early Campanian to late Maastrichtian. The absence of the Marginotruncana and Dicarinella  asymetrica in the lower part of the Gurpi Formation indicates of the Santonian-Campanian boundary and the determination of the early Early Campanian age for the base of this Formation.
  Keywords: Cretaceous, Gurpi Formation, Biostratigraphy, Planktonicforaminifera
 • Afshin Karimkhani-Bahador, Sadat Feiznia *, Mohsen Aleali, Mehran Arian Pages 27-54
  To prepare sedimentological data, 98 surface sampling stations have been designed from the seabed in the continental shelf in the southern part of the Caspian Sea and along the coast of Iran. Indicators such as the type and amount of sediment load transported to the sedimentation environment, the energy of waves and sea currents, as well as how the slope of the seabed changes, play a role in the production and diversity of the sedimentary facies. 9 sedimentary facies are the most abundant in the surface deposits of this area and on average, in the sediments of the continental shelf, there are 1% by weight of coarse-grained particles, 25% by weight of medium-grained particles and 74% by weight of fine-grained particles. The composition of sedimentary facies in this area is controlled by indicators such as the size of sedimentary particles, the amount of sedimentary load carried to the environment, the energy of waves and sea currents, and how the slope of the seabed changes. In the marine environment of the study area, sub-sedimentary environments, Backshore, Foreshore, Shoreface, Offshore transition zone and offshore can be identified. The two facies of slightly gravelly Mud and Mud are more abundant than other facies.
  Keywords: Sedimentary Facies, Sedimentary Environment, Caspian Sea, continental shelf, Superficial deposits
 • Alireza Vaezi *, Vahid Tavakoli, Abdolmajid Naderi-Beni Pages 55-70
  In the present study, in order to reconstruct the paleoenvironmental and climatic changes of Jiroft during the last 4000 years, several evidences of sedimentology and biogeochemistry on a sedimentary core have been investigated. Around. 3950 cal yr BP, low values of Ti/Al, Si/Al, C/N and CPI along with high values of δ13COM, and Paq indicate a wet period in Jiroft. evidence indicates a relative decrease in humidity between about 3900 and 3293 cal yr BP. Between 3293 and 2897 cal yr BP, Jiroft was dry and dusty. The results show very dry conditions with a significant increase in the amount of dust around 3200 cal yr BP. A long-wet period from about 2897 to 2302 cal yr BP can be recognized with high Paq values. The highest Ti/Al values along with the lowest δ13COM values indicate increased wind activity and dry conditions between 2100 and 1650 cal yr BP. Jiroft experienced wet conditions between 1540 and 1315 cal yr BP. With the relative decrease of rainfall, a semi-humid climate prevailed in Jiroft between 1315 and 854 cal yr BP.
  Keywords: wind, Siberian high, climate change, Iranian Plateau, Holocene
 • Soraya Nouri -Sangarab, Asghar Asghari - Moghaddam *, Nasser Jabraeeli-Andrian Pages 71-84
  Recently, due to the trend of decreasing rainfall and increasing groundwater pumping rate, there have been concerns about the risks caused by the decrease in the volume of aquifer reserves and the drop in the groundwater level, and as a consequence the land subsidence. Also, in Ajabshir plain due to a gradual decrease in the water level, it is necessary to estimate the subsidence and investigate the subsidence potential to prevent its harmful risks in the future. For this purpose, using the ALPRIFT framework, which includes seven layers of parameters affecting subsidence, the subsidence potential map was zoned. The subsidence potential index was obtained in low and moderate ranges. In the next step, using Sentinel-1 satellite images, the subsidence during the years 2020-2021 was estimated to be 2.4 cm, which had a significant correlation with the groundwater level of the water year 2020-2021 and subsidence potential. In addition, artificial intelligence optimization methods including fuzzy logic (Sugeno) and genetic algorithm were used in order to fix the defects of applying expert opinions and increase the correlation between subsidence (Insar) and ALPRIFT, among these models, Sugeno's fuzzy method provided the best correlation between the two subsidence maps and ALPRIFT. The correlation between subsidence with ALPRIFT, ALPRIFT-GA and ALPRIFT-SFL was obtained as 0.46, 0.62 and 0.72 respectively.
  Keywords: Ajabshir Plain Aquifer, subsidence, Sentinel-1, ALPRIFT, Genetic Algorithm, Fuzzy logic
 • Mohammad Hossein Tahriri, Hamid Saffari * Pages 85-96

  The Doruneh fault system with more than 700 km length, after the main Zagros fault, is known as the largest fault in Iran. In this research, this fault system is divided into 3 main parts because the mechanisms of its different parts are different. The western part is reported to have a left lateral strike-slip mechanism with a reverse component, the middle part is a left lateral strike-slip mechanism, and the eastern part is reported to have a reverse mechanism. In this study, seismicity parameters and their temporal and spatial changes along this fault system are analyzed using seismic data collected from 1980 to 2023 and based on the maximum likelihood method. In this regard, the temporal changes of b-value shows two significant drops, which indicate two relatively strong Torbat-e Heydarieh earthquakes in 2010 and the Fariman earthquake in 2017. Despite the fact that the scientific community is not yet able to accurately predict earthquakes, according to the studied method and with the continuous monitoring and analysis of various earthquake parameters, especially b-value, it is not far from expected to predict the occurrence of possible earthquakes in the future.

  Keywords: Doruneh fault, earthquake, seismicity parameters, Spatial Changes, Temporal Changes, Seismicity
 • Babak Samani * Pages 97-110
  In this research, using deformed chert nodules in the calcareous units of Sarvak Formation in Pyun anticline, quantitative strain values in different parts of this anticline have been investigated. In a perpendicular fold axis survey, the anticline was divided into seven different areas. At least 40 nodules were measured in each area and finite strain analysis was carried out using Rf/Ø and polar methods. The results of strain studies show an increase mode in strain values from the fold limbs (Rs = 1.7) to the fold hinge (Rs = 2.9). Kinematic vorticity analysis shows the range between 0.68<Wk<0.91 and the effect of both simple and pure shear strain components and the occurrence of the strain partitioning in the Pyun anticline. The amounts of kinematic vorticity number indicate the increase of pure shear strain components in the hinge of anticline and the predominance of simple shear strain components in the limbs of the Pyun anticline. According to the results of strain analyses the amounts of bulk shortening was estimated about 47- 50 percent in the Pyun anticline.
  Keywords: Strain, Kinematic Vorticity Number, Strain ellipsoid, Bulk shortening, Pyun anticline
 • Mohammad Amir Alimi * Pages 111-122
  This paper presents the results of a field study aiming to describe and to interpret origin of the vein network in the south of Birjand. Adjacent to Birjand ophiolite in eastern Iran, the Paleocene-Eocene flysch facies was deposited in the Birjand foreland area concomitant with the Alpine orogeny (Laramide). The sandstone unit of this facies contain two orthogonal sets of quartzite veins. The N310-340 striking veins (set 1) are arranged parallel to the Bagheran Kuh range front and perpendicular to the vein set 2 (N215-240). The paleostress reconstruction in the Paleocene-Eocene shows that the regional compression direction N240 is perpendicular to the Bagheran Kuh range front. Structurally, to create orthogonal veins, σ1 should be perpendicular to the layering and σ2 and σ3 should be horizontal. This situation was created in the middle Eocene-Oligocene. The post-collision extensions of this period caused a decrease in regional pressure in the region. As a resault, the maximum principal stress (σ1), was changed to a vertical state and intermediate stress (σ2) was parallel to the orogenic pressure. In these conditions, orthogonal tensile openings (state I) were formed as a result of the local inversion of stress and fluid pressure in the flysch facies.
  Keywords: Vein, Fluid pressure, Inversion, Flysch, Eastern Iran
 • Behnaz Bakhtiari, Nahid Shabanian-Broujeni *, Alireza Davoudian-Dehkordi, Hossein Azizi Pages 123-138
  The Muteh–Golpayegan Metamorphic Complex is located within the center of the Sanandaj-Sirjan Metamorphic Zone. The strain parameter measurements by the strain ellipsoid including strain ratio in the XZ principal plane, strain ellipsoid (RXZ), strain ellipsoid shape (K), and strain intensity (D) exhibit prolate  shape for the amphibole mineral for the deformed amphibolitic rocks in the Muteh–Golpayegan Metamorphic Complex. Several kinematic shear sense indicators consist of the asymmetric fold, kink fold, boudin, S/C fabrics, oblique grain shape, and mineral fishes show a dextral shear sense. The quantitative kinematic analyses highlight that Wk varies between 0.6 and 0.93, implying a general shear flow with 42% < simple shear <74% and 26% < pure shear <58%.
  Keywords: Muteh – Golpayegan metamorphic, Petro-Fabric, Strain, Transpressional tectonic
 • Alireza Zarasvandi, Mohsen Rezaei *, Mansour Adelpour, Hadis Parvaneh Pages 139-158
  Parkam (Sara) and Abdar porphyry Cu deposits containing mainly dioritic and quartz dioritic stocks are located in the southern part of Urumieh-Dokhtar Magmatic Belt (UDMB). In the Parkam deposit, alterations such as potassic, potassic-phyllic, biotitic, phyllic, argillic and propylitic have been identified, while Abdar deposit is characterized by the limited extent of potassic alteration with widespread occurrence of phyllic alteration. The aim of this study is to characterize the phyllic alteration using sericite and sulfide (i.e., pyrite and chalcopyrite) chemistry. In this way representative phyllic alteration samples were analyzed using Electron Microprobe Analysis (EMPA). Results imply for higher concentrations of Zn, Ag, Au, and as in the chalcopyrite samples (averages in wt. %; 0.07, 0.007, 0.012, and 0.043; respectively). Comparably, pyrite samples exhibit higher concentrations of Re, Te, Co, and Mo (averages in wt. %; 0.01, 0.003, 0.09, 0.07; respectively. Among this, gold concentration in the pyrite samples of studied deposits is analogous to those reported previously for Meiduk porphyry Cu-Mo systems wherein gold occurs as inclusions, and/or nanoparticles (probably as Au0 or Au-telluride). In the both deposits, fine-grained micas are K-rich. Additionally, sericite samples exhibit an increasing trend of Si with Fe2+, Mg2+, and Al3+ substitution in the octahedral sites confirming the changes to celedontie - endmember. In accordance with other mineralized porphyry systems (i.e., Copper Cliff and Copper Flat deposits), most of the data follow the trend of ideal tschermak substitution occurring by the increasing of positive charges in the tetrahedral site of white mica owing to the increasing of Si substitution.
  Keywords: Phyllic alteration, Sericite chemistry, Pyrite, Chalcopyrite chemistry, Parkam, Abdar porphyry Cu deposits, Urumieh-Dokhtar magmatic belt
 • Sholeh Malekshahi *, Masoumeh Khalajmasoumi, Hadi Mohammad- Doost, Mona Sojdehee, Shahrzad Aboutorab Pages 159-182
  The Sarkuh Porphyry Copper deposit is located about 6 km southwest of Sarcheshmeh porphyry copper deposit. Alterations in the region include advanced potassic, propylitic, phyllic and argillic. Copper mineralization is mainly associated with porphyry granodiorite mass. Minerals include chalcopyrite, pyrite, magnetite and some molybdenite. Fluid inclusion studies were performed on quartz from the sulfide viens of the potassic fraction and showed that the main mineralization phase was present with a homogenization temperature between 250 and 527 ° C, salinity between 13.6 and 52.9 wt٪ NaCl, has a high salinity in Sarkuh deposit (Orthomagmatic phase and hypogene mineralization). The homogenization temperature in the late stages of the receding phase (convective phase and the influence of atmospheric waters in the hydrothermal cycle) is around 132 to 165 degrees Celsius and its salinity is 0.005 to 4.74% equivalent to the weight of NaCl. The observed salinity variation can be attributed to the boiling event. The investigation of sulfur isotope composition on pyrite and chalcopyrite minerals in Sarkoh deposit was between +1 and 2.7‰, which indicates the magmatic source of sulfur. The stable oxygen isotope data on quartz veins, show positive range between 7.6 to +9.3‰ with an average of +8.5, indicates a magmatic source for hydrothermal fluids. Also, due to the limited range of sulfur isotopic composition, it can be concluded that the isotopic composition of sulfur has not undergone changes or contamination by other sources of sulfur, or the mixing of magmatic fluid with other sources has been very insignificant. Isotopic thermometry shows the temperature of 315°C and 476°C for the pair of pyrite-chalcopyrite minerals.
  Keywords: Sarkuh, Porphyry copper deposit, Fluids inclusions, O, S stable isotopes, Alteration, SEM, XRD
 • Maryam Khosravi *, Wenchao Yu, Jintao Zhou Pages 183-200
  The Gano bauxite deposit is located 90 km northeast of Semnan city in the eastern Alborz Mountains, northern Iran. The bauxite ores occur as stratiform discrete lenses with a length of 6 km and thickness of 2–20 m along the contact between carbonates of the Elika Formation and shale, sandstone, siltstone, and coal of the Shemshak Formation. Mineralogical analyses revealed that the bauxite ores consist of diaspore, hematite, kaolinite, chlorite, anatase, illite, zunyite, goethite, quartz, and dolomite minerals. Fluctuations of the groundwater table level, acidic atmospheric waters, and an increase in pH of the weathering solutions close to carbonate bedrocks played an important role in the concentration of Fe-poor ores in the upper parts and Fe-rich ores in the lower parts of the studied profile. An increase in oxidation, the possible presentence of secondary phosphate minerals, fluctuations of the groundwater table level, and the role of carbonate bedrock as an active buffer played an important role in the extent of Ce anomaly in the ores (0.79–12.25). The pH variations of weathering solutions, fluctuations of the groundwater table level, the role of carbonate bedrock as a geochemical barrier, and simultaneous precipitation of Fe-bearing minerals and preferential scavenging of LREE(La–Eu) by hematite played an important role in the distribution and fractionation of rare earth elements in the bauxite ores. According to geochemical considerations (Eu/Eu* vs. TiO2/Al2O3 and Sm/Nd bivariate diagrams), the Gano bauxite deposit probably derived from the weathering of intermediate igneous rocks.
  Keywords: Bauxite, Geochemistry, Rare earth elements, Precursor rock, Gano, Semnan, Eastern Alborz Mountains
 • Shohreh Hassanpour *, Susan Ebrahimi Pages 201-218
  Astmal deposit is located in the northwest of Iran and is structurally located in the Arasbaran Magmatic zone. Skarn mineralization related to the Eocene-Oligocene granodiorite rocks which have been permeated to the Upper Cretaceous rocks. Mineralization has formed in the exoskarn zone, and the metasomatic process has started immediately after the penetration of the granodiorite into the limestone. Significant amounts of Si, Mg, and Fe elements lead to the development of anhydrous calc-silicate minerals with medium to coarse grains, and also significant amounts of Cu, Fe elements along with volatile substances such as CO2, H2S are added to the skarn system. As a result, hydrated calcsilicates (epidote, tremolite, and actinolite), sulfides (pyrite and chalcopyrite), oxides (magnetite and hematite) and carbonates (calcite) have been replaced anhydrous calcsilicates. The results of δ34S isotope analysis on pyrite and chalcopyrite ores are in the range of -1.8 to +6.1 ‰, which indicates the magmatic source of sulfide. Also, the results of δ18O and δD isotope data on magnetite, sericite and epidote minerals, which are in the range of -56 to -73 ‰ for hydrogen and -0.5 to +6.8 ‰ for oxygen, indicate a mixture of magmatic fluids associated to the small amounts of meteoric fluids.
  Keywords: Skarn, Metasomatic alteration, Isotope of sulfur, Oxygen, hydrogen, Astmal
 • Maryam Emami Jafari *, Saeed Alirezaei, Iraj Rasa, Jochen Kolb Pages 219-242
  The Hired gold deposit in the Lut block, East Iran, is closely associated with an intermediate-mafic intrusive complex consisting of granodiorite to diorite, hornblende quartz-monzonite, and gabbro-diorite intruded into Eocene volcanic rocks. The intrusions are distinguished by high contents of CaO, FeOt, and MgO, and rather low K2O+Na2O implying they crystallized from weakly differentiated magmas. This subject, and the relatively high Mg# (36.36 to 52.32) imply the involvement of a mantle source in the production of the parent magma. The intrusions are metaluminous, calc-alkaline to high-K calc-alkaline, and distinguished by the occurrence of ilmenite as an accessory mineral. Mineralization occurs in veins and veinlets disseminations in the granodiorite intrusion and the volcanic rocks, closely associated with tourmaline, silicic, and carbonate alterations, and is distinguished by abundant pyrrhotite, arsenopyrite, pyrite, and minor chalcopyrite, galena and sphalerite. Gold occurs mostly as submicroscopic grains in the pyrite and arsenopyrite. The mineralogical and geochemical attributes of the intrusive complex, and the ore mineralogy, allow the Hired to be classified as a gold deposit related to reduced I-type granitoids. The reducing nature of the parent magma can be explained by introduction of reduced crustal materials into the source area, and/or assimilation of carbonaceous metasedimentary rocks.
  Keywords: Hired gold deposit, Lut block, East Iran, I-type granitoid, Ilmenite Series
 • Mahdi Ghorbani- Dehnavi, Azadeh Malekzadeh -Shafaroudi *, Mohammad Hassan Karimpour Pages 243-266
  Chah-Nar Pb-Zn deposit is located south of Rutchun plain, 110 km SW Baft, within Sanandaj- Sirjan Zone. Mineralization occurs at calitic-dolomitic marble of Rutchun complex  as epigenetic with structural control. Paragenetic minerals are galena and minor sphalerite  and pyrite associated with quartz, and minor calcite and dolomite,  as gangue minerals. These minerals show veinlets, open space filling, breccia, and disseminated textures. Galena can be seen in the form of coarse grain crystal and cuboctahedral texture and fine grain crystal. Silicification and carbonatization are the most important alteration zones. Galena chemistry indicates galena is Ag, As, Cd and Zn -rich and Sn, Bi-poor. Sb/Bi ratio in galena is close to 3, which is indicator of low temperature deposits. Host rock type, stratabound and epigenetic mineralization, postsedimentary fault controlling, texture, ore types and gangue minerals, and lack of significant correlation between mineralization and igneous activities, chemistry of galena, indicate that Chah-Nar deposit is similar to MVT deposits, although it has some differences with this deposits type.
  Keywords: Pb-Zn deposit, Ore Geochemistry, Galena, Chah-Nar, Sanandaj-Sirjan