فهرست مطالب

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث - سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1402)

نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
سال بیست و نهم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسین اخوان طبسی*، امیرحسین حسین زاده ایوری، مرتضی اوحدی صفحات 13-33

  «حمد» مفهومی قرآنی است که با ورود به فرهنگ اسلامی دچار تغییرات اساسی در معنا شده است. اهل لغت و مفسران حمد را به معنای ستایش و ثنا (مدح) یا سپاس گذاری (شکر) دانسته اند. در روایات و فرهنگ اسلامی نیز همین معنا برای حمد بازتاب یافته است. این در حالی است که حمد در سابقه پیشا اسلامی خود و در زبان های سامی دو طیف معنایی را به همراه داشته است: نخست معنای «آتش و گرما» و دوم معنای «اشتیاق، علاقه و لذت»؛ که معنای دوم از معنای نخست ساخت یافته است. این شواهد معنایی نشان می دهد که حمد در تاریخ حیات خود دچار تحولی اساسی در معنا شده است. حال پرسش اساسی درباره معنای حمد در قرآن کریم است؛ آیا حمد در قرآن امتدادی از معنای پیشااسلامی (معنای شوق)، یا همراستا با معنای دوره اسلامی (معنای سپاس و ستایش) است؟ این پژوهش می کوشد با رویکرد «تاریخ مفهوم» تحولات معنایی حمد را از دوران باستان تا عصر نزول قرآن و سپس دوره فرهنگ اسلامی رصد نماید. این پژوهش به این نتیجه دست یافته که معنای حمد در قرآن کریم در امتداد معنای پیشااسلامی خود (شوق، علاقه و توجه) است و نباید آن را بر معنای تحول یافته در دوران اسلامی (ستایش، سپاس) حمل نمود.

  کلیدواژگان: حمد، تاریخ مفهوم، قرآن کریم، فرهنگ اسلامی
 • زینب اخباری*، محمدحسین بیات، علی شریفی صفحات 34-52

  وضعیت زنان در دوره‎ های مختلف از متونی که در قالب روایات رسیده، متاثر است. برخی از این متون از اصالتی بعد از دوره ی پیامبرص برخودارند و برای کارکرد های گوناگون ایجاد شده اند. اسراییلیات یکی از ابزارهایی بود که در راستای اغراض برخی حاکمان به ایجاد متن های مورد نیاز برای زنان کمک کرد. روایات آمیخته شده با اسراییلیات خود بخشی از جریان بزرگ تر ورود این آموزه ها در متن های روایی مسلمانان است که روایت خیانه الزوجه نمونه ای از آن است. بدین صورت که معمولا آموزه های تورات درقالب روایت عرضه شد. در این پژوهش براساس روش تاریخ گذاری سند - متن، مشخص شد اصالت متنی روایت خیانه الزوجه در نیمه اول قرن اول و بر مبنای تاریخ سندی، در اواخر قرن دوم باز نشر شده است. از نتایج ایجاد این روایت کارکردهای گوناگون آن بود. کارکرد فرهنگی این روایت در قرن اول محدود کردن زنان و کارکرد آن در دوره عباسیان، سیاسی و برای دور کردن ایشان از مناصب حکومتی و حاکمان است. با توجه به وضعیت یهود در جامعه نومسلمان آن روز از اسراییلیات جهت بهره برداری از اهداف فرهنگی و سیاسی حاکمان استفاده شد و روایت خیانه الزوجه با خیانت کارخواندنزنان، راندن ایشان از قدرت را مدلل کرد.

  کلیدواژگان: روایات زنان، تاریخ گذاری، خیانه الزوجه، اسرائیلیات، کارکردها
 • اکرم السادات حسینی، یحیی میر حسینی*، کمال صحرایی اردکانی صفحات 53-75
  تبعیت محض شامیان از معاویه، زبانزد خاص و عام است. در برخی از گزاره های نهج البلاغه شامیان با خصوصیاتی چون جهالت، دنایت و پستی، خشونت، رذالت، فرومایگی و بندگانی تندخو معرفی شده اند. برخی از مورخان نیز علت تبعیت اهل شام را کم خردی، تبعیت کورکورانه، فقدان اندیشه و تامل، بی تفاوتی نسبت به اخبار و حوادث پنهان، بیان کرده اند. این در حالی است که بر پایه برخی گزاره های نهج البلاغه، مردم شام به نظم، امانت داری، تبعیت بدون چشم داشت، مصلح عموم و متحد توصیف شده، حتی حضرت علی (ع) آرزو کردند «ای کاش معاویه ده نفر از اهل عراق را با یک نفر اهل شام معاوضه کند». این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با تمرکز بر جریان اموی در شام، به علت تبعیت محض شامیان پرداخته است. از جمله نتایج این پژوهش آنکه گرچه مردم شام خصایصی ممتاز داشتند اما این ویژگی ها دستاویز جریان اموی به رهبریت معاویه قرار گرفت تا با تکیه بر باورهای پیشا اسلامی شامیان و سیاست های متناسب با روحیات آنان، ویژگی های مثبت مردم شام را به نفع خود مصادره کرد.
  کلیدواژگان: امام علی (ع)، رفتارشناسی، مردم شام، تبعیت، جریان اموی، معاویه
 • مهدی پیچان، نصرت نیل ساز*، فروغ پارسا صفحات 76-96
  در نگاه سطحی و ابتدایی به نظر می آید که مفسران در تفاسیر روایی بدون هیچ تلاش اجتهادی، صرفا به گردآوری روایات مرتبط با الفاظ و عبارات آیات پرداخته اند. برخلاف این تصور، شواهد نشان می دهد که مولفان تفاسیر روایی به مانند سایر مفسران با تاثیرپذیری از شرایط زمینه ای در راستای کشف مراد و مقصود آیات اجتهاد نموده اند و دست به گزینش و چینش روایات زده اند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی از طریق تطبیق تفاسیر روایی شیعی معروف و با کاربست مفهوم زمینه در نظریه های هرمنوتیک مولف محور، وجه تمایز این تفاسیر در مسیله نماز جمعه بررسی می شود. آنچه بطور خاص تری این تفاسیر را در مسیله نماز جمعه متمایز می کند پرداختن به شرایط وجوب نماز جمعه در تفاسیر متاخر صافی و نورالثقلین است؛ امری که در تفاسیر متقدم و تفسیر برهان بحرانی دیده نمی شود. چرایی این تفاوت رویکرد با عنایت به هم زمانی دوران تالیف تفاسیر روایی متاخر با روی کارآمدن حکومت شیعی صفوی قابل ارزیابی است. تعلق خاطر بحرانی به بیان جنبه های بطنی و تاویلی آیات و علاقه بیشتر حویزی نسبت به بحرانی و فیض در طرح مباحث فقهی متناسب با آیات از دیگر زمینه های اثرگذار در این تمایز است. هم چنین، روحیات صوفیانه شخصیت فیض موجب شده تا وی صرفا از منظر مسیله ای فقهی به این مسیله ننگرد که عبارات او در رساله ی زادالسالک و الفت نامه شاهدی بر این امر است
  کلیدواژگان: _ تفاسیر روایی شیعه، نقش مولف، نقش زمینه، نماز جمعه، _ صفویه
 • سمیه عبداللهی، زهره اخوان مقدم*، محمدرضا آرام صفحات 97-116

  مسیله تاریخمندی قرآن پس از رواج علم هرمنوتیک درغرب، بین روشنفکران مسلمان حرکت پرشتابی گرفت تا آنجا که آراء و اندیشه های ساختار شکنانه ای در آن مطرح گردید و قرآن، متنی بشری خوانده شد، در حالیکه تاریخمندی در میان خود هرمنوتیست های غربی جایگاه یکسانی ندارد و چرخش های مبنایی حول آن در هرمنوتیک صورت گرفته است. در بازبینی روایات تفسیری اهل بیت(ع)، به مساله تاریخنگری توجه شده که به عنوان یکی از اصول تفسیری برگرفته از روایات اهل بیت(ع) قابل بازخوانی است. در این نوشتار با بیان تعریف تاریخمندی، به روش توصیفی-تحلیلی به تفکیک تاریخمندی متن از تاریخمندی فهم در دیدگاه هرمنوتیستها پرداخته شده است. مطابق آنچه که از روایات تفسیری اهل بیت(ع) درباره نگرش تاریخی در فهم متن قرآن دریافت گردید، سه وجه استفاده از تاریخ- «تاریخ گذشتگان»، «تاریخ شرایط و جوانب نزول» و «تاریخ مربوط به محیط نزول قرآن» - در روایات تفسیری قابل احصا می باشد و از این رو روایات اهل بیت(ع) ناظر بر تاریخنگری در فهم متن قرآن است نه تاریخمندی متن قرآن که این مسیله حاکی از اشراف وحی و قرآن بر حوادث نزول است و نه متاثر از آن. سپس با اشاره به روایاتی که فهم قرآن را فراتاریخی می داند به تبیین این دیدگاه اهل بیت(ع) پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: تاریخمندی فهم، تاریخمندی متن، تفسیر اهل بیت(ع)، هرمنوتیک روشگرا، فرا تاریخی
 • کاظم استادی* صفحات 117-145
  در میان دانشمندان شیعه، مخصوصا علمای متاخر، کتاب های الاحتجاج و تفسیر امام حسن عسکری(ع)، مورد مناقشه است. این مناقشات، چند بعدی و از لایه های متعددی همچون: تاریخ تالیف، انتساب کتاب به مولف، اسناد و محتوای کتاب ها، تشکیل شده اند. دراین میان، یک نکته حایز توجه است که، تمام کتاب تفسیر عسکری(ع) و نیز بخش قابل توجه ای از کتاب احتجاج، بنقل از یک راوی، با نام «ابوجعفر الحسینی المرعشی» یا اسامی تصحیف شده و مشابه آن می باشد. بنابراین، مهم است تا وضعیت این راوی، شناسایی و نیز ترجمه شود. واکاوی وضعیت ابوجعفر در منابع متقدم، ممکن است بتواند این دو کتاب را ازنظر هویت رجالی راویان و مولفان روشن کند؛ و نیز، شاید بتواند تاریخ نقل و انتقالات این کتاب ها را روش، و حتی برخی از مناقشات پیرامون این دو کتاب را مرتفع نماید. بر اساس پژوهش حاضر، که به روش کتابخانه ای انجام شده است، روشن شد که در منابع متقدم و متاخر شیعه، هیچ اطلاعی، بیش از یک خط، از ابوجعفر مرعشی و شاگرد وی طبرسی، وجود ندارد؛ و جدای از اینکه شهرت ایشان از ساخته های متاخرین است؛ حتی انتساب احتجاج به طبرسی نیز، روشن نمی باشد. هر چند که در الانساب سمعانی، ترجمه اندکی از ابوجعفر مرعشی وجود دارد، و او وی را از «شیعیان غالی» دانسته است؛ که البته با توجه به شواهدی، این احتمال که مرعشی از غلات نصیریه ایران باشد، پر رنگ می شود
  کلیدواژگان: احتجاج، تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، مرعشیان، احمد بن علی طبرسی، نصیریه، مهدی مرعشی
|
 • Mohammad Hosein Akhavan Tabasi *, Amirhosein Hoseinzadeivary, Morteza Ohadi Pages 13-33

  "Ḥamd" is a key concept in the Quranic theology that underwent fundamental changes in meaning upon entering Islamic culture. The lexicographers and commentators have considered ḥamd to mean praise (madh) or thanksgiving (shokr). In traditions and Islamic culture, the same meaning for ḥamd has been reflected. Meanwhile, in its pre-Islamic history and in semantic languages, ḥamd had two meanings: first, it means "fire, heat" and second, "desire, interest and pleasure"; that the second meaning is constructed from the first meaning. These semantic evidences show that ḥamd has undergone a fundamental change in its meaning through its life. in this research, by the historical method, the concept of ḥamd is investigated at the pre-Islamic era, age of Qur’an and the period of Islamic culture, and its semantic changes through the history, by the approach of history of concept. This research has reached the conclusion that the meaning of ḥamd in the Holy Qur’an is along its pre-Islamic meaning (desire, interest and attention) and it should not be carried over the changed meaning that evolved in the Islamic era (praise, thanks).

  Keywords: Ḥamd, History of Concept, Holy Qur’an, Islamic Culture
 • Zeynab Akhbari *, Mohammad Hossein Bayat, Ali Sharifi Pages 34-52

  The status of women in different periods is influenced by the texts that came in the form of hadiths. Some of these texts have an originality after the period of the Prophet (pbuh) and were created for various functions. Israelite was one of the tools that helped to create texts needed for women in line with the goals of some rulers. Narratives mixed with Israelite are part of the larger flow of these teachings in Muslim narrative texts, of which the story of al-zuwjah’s betrayal is an example. In this way, the teachings of the Torah were usually presented in the format of traditions. In this research, based on the document-text dating method, it was found that the textual authenticity of the narrative of adultery was republished in the first half of the first century, and based on the document history, it was republished in the late second century. One of the results of creating this narrative was its various functions. The cultural function of this narrative in the first century was to limit women and its function in the Abbasid period was political and to keep women away from government positions and rulers. Considering the situation of the Jews in the neo-Muslim society of that day, the Israeli language was used to exploit the cultural and political goals of the rulers.

  Keywords: Women's Traditions, dating, Khayānat al-Zuwjah, Israelite, functions
 • Akram Sadat Hoseini, Yahya Mirhoseini *, Kamal Sahraei Ardakani Pages 53-75
  The pure obedience of the people of Shām to Muʿāwiyah is a special and common language. In some statements of Nahj al-Balāghah, the people of Shām are presented with characteristics such as ignorance, meanness and baseness, violence, vileness, despicable, humiliation and rude servants. Some historians have stated that the reason for the compliance of the people of Shām is lack of intelligence, blind compliance, lack of thought and reflection, indifference to the news and hidden events. This is despite the fact that based on some propositions of Nahj al-Balāghah, the people of Shām are described as orderly, trustworthy, loyal and united, and even Imam Ali (as) wished: “I wish Muawiya would exchange ten Iraqis for one from Shām”. This research is descriptive-analytical, focusing on the Umayyad movement in Shām, and the reason for the pure compliance of the people of Shām. Among the results of this research is that although the people of Shām had special characteristics, but these characteristics were used by the Umayyad movement under the leadership of Muʿāwiyah to use the positive characteristics of the people of Shām by relying on their pre-Islamic beliefs and policies that fit their spirit.
  Keywords: Imam Ali (AS), behaviorism, People of Shām, Obedience, Umayyad Movement, Muʿāwiyah
 • Mahdi Pichan, NOSRAT Nilsaz *, Forugh Parsa Pages 76-96
  In a superficial view, it seems that the commentators in the narrative interpretations, without any struggling effort, have only collected narrations related to the words and expressions of the verses. Contrary to this idea, the evidence shows that the authors of narrative interpretations, like other commentators, have been influenced by the background conditions in order to discover the meaning of the verses and have started to select and arrange the narrations. What specifically distinguishes these interpretations in the issue of Friday prayer is the consideration of the conditions for the obligation of Friday prayer in the later interpretations of Ṣāfi and Nūr al-Thaqlain; this is not seen in the previous interpretations of critical argument. The reason for this difference in approach can be evaluated considering the simultaneity of the writing of later narrative commentaries with the emergence of the Safavid Shiite government. Belonging to Bahrani's interest in expressing the esoteric and ta’wīl aspects of the verses and Huwyzi's greater interest than Bahrāni and Fayz in planning jurisprudential debates in accordance with the verses are other factors influencing this distinction. Also, Sufi characteristics of Fayz's personality has caused him to not look at this issue solely from the point of view of a jurisprudential issue, which his statements in Zād al-Sālik's treatise and Olfat-Nāmeh are proof of this.
  Keywords: Shia Narrative Interpretations, the Role of the Author, the Role of the Context, Friday Prayer, Safavid
 • Somayeh Abdollahi, Zohreh Akhavan Moghadam *, Mohammad Reza Aram Pages 97-116

  The issue of historicity of Qur’an gained so much support that some deconstructive ideas were raised about Qur’an and the Holy Book was even called a man-made text. In studying the interpretational words of the Ahl al-Bayt (as), one can see that enough attention has been given to the issue of historicity so that it can be reconsidered as one of the interpretational principles with roots in the words and deeds of Ahl al-Bayt (as). The current research defines historicity before it uses a descriptive-analytical approach to distinguish between text historicity and understanding historicity in the view of hermeneutists. Then based on what has been said in the words of Ahl al-Bayt (as) about historical approach in understanding the text of the Qur’an, the history of people, history of conditions of revelation and the history of the environment in which Qur’an was revealed can be distinguished. The research then concludes that the Ahl al-Bayt’s way of dealing with historicity was focused on the understanding historicity of the Qur’an and not the text historicity of Holy Book. Making a reference to the words of Ahl al-Bayt (as) which indicate that understanding of Qur’an is beyond the history, the research seeks to further explain and elucidate that view.

  Keywords: Historicity of understanding, historicity of text, interpretation of Ahl al-Bayt (AS), methodical hermeneutics, Transhistorical
 • Kazem Ostadi * Pages 117-145
  Among the Shiite scholars, especially the later scholars, the books al-Iḥtijāj and Tafsīr of Imam Hassan Askari (as) are controversial. These disputes are multidimensional and consist of several layers such as: date of authorship, attribution of the book to the author, documents and content of the books. In the meantime, it is noteworthy that the whole book of Tafsīr Askari (as) and also a significant part of the book al-Iḥtijāj, according to a narrator, is called "Abū Ja'far al-Marʿashī". Therefore, it is important to identify and translate the narrator's status. An analysis of Abū Ja'far's situation in earlier sources may shed light on these two books in terms of the rijālī identity of the narrators and authors; also, it may be able to methodize the history of transfers of these books, and even to resolve some of the controversies surrounding these two books. Based on the present research, which has been done by the library method, it became clear that in the early and later Shiite sources, there is no information, more than one text line, about Abū Ja'far Marʿashī and his student Tabarsi; and apart from the fact that his fame is one of the latest made. However, there is little translation of Abū Ja'far by Samʿānī, and he has called him an "exaggerated Shiite."
  Keywords: Al-Iḥtijāj, Tafsīr Attributed to Imam Hassan Askari (as), Marʿashīyān, Ahmad Ibn Ali Tabarsi, Nasiriyah, Mehdi Marʿashī