فهرست مطالب

مطالعات تاریخی قرآن و حدیث - سال بیست و نهم شماره 3 (پیاپی 76، پاییز 1402)

نشریه مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
سال بیست و نهم شماره 3 (پیاپی 76، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدعلی مهدوی راد، حسین شجاعی* صفحات 13-31

  مفسران و لغت شناسان مسلمان نه از جنبه لفظی، نه از جنبه معنایی و نه از جنبه مصداقی به نظر منسجمی در مورد طاغوت دست نیافته اند و همین نیز باعث شده تا تشتت آراء زیادی درباره این مفهوم در آثار تفسیری وجود داشته باشد. این مقاله با استفاده از روش ریشه شناسی در صدد آن است تا با روشن سازی ساختار لفظی این واژه و منشا وضع آن، معنای تاریخی این مفهوم را روشن نماید. حسب بررسی صورت گرفته در این مقاله مشخص شد که طاغوت، از ریشه مشترک سامی «طعی/طغی» به معنای خطا کردن و گمراه شدن ساخته شده است. بر اساس کاربرد این واژه در متون آرامی یهودی و متون حبشی مسیحی که اصل منشا ورود این مفهوم به زبان عربی هستند، دو مصداق برای طاغوت قابل پیجویی است. نخستین مصداق بت ها هستند که برگرفته از زبان آرامی است و مصداق دوم کاهنان (شمن ها) هستند که برگرفته از زبان حبشی است. در قرآن کریم نیز همین دو طیف معنایی بازتاب یافته و هم از طاغوت های بت و خداواره سخن به میان آمده و هم به طاغوت های انسانی (که همان شمن ها باشند) اشاره شده است؛ علاوه بر این دو، طاغوت به معنای عام خود در زبان های سامی نیز در قرآن استعمال شده است.

  کلیدواژگان: طاغوت، ریشه شناسی، بت، شمن، زبان سامی
 • سید محمدرضا حسینی نیا*، مهدی اکبرنژاد، کیومرث رجبی صفحات 32-49

  موضوع نخستین آیه و سوره نازل شده از جمله مباحث اختلافی در حوزه مباحث علوم قرآنی می باشد. فرض وجوب نماز در ابتدای بعثت با عنایت به نقشی فقهی که قرایت سوره حمد دارد، از جمله قوی ترین شاخصه هایی است، که در ترجیح سوره حمد به عنوان نخستین سوره نازله مورد استفاده قرار گرفته است. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی سامان پذیرفته، شواهد نقلی مبنی بر وجوب نماز در ابتدای بعثت، و نقش عنصری سوره حمد که محتوای فریضه بودن این مفهوم را شکل داده، به عنوان فرضی ازپیش تثبیت شده به چالش کشیده می شود. بنابراین برای کشف نخستین نازله قرآن باید شواهد و قراین دیگری جستجو و مسیر دیگری پیشنهاد نمود. اینکه این شواهد چیست؟ و این مسیر کدام است؟ از جمله رهیافت هایی این نوشتار است. از این رو در این تحقیق به جای صرف تکیه بر مباحث قابل مناقشه روایی، توجه به مشخصه های ویژه قرآن کریم؛ همچون متنیت و خاصیت کتاب بودن آن، شیوه ای معتبر و مستدل جهت گزینش اول ما نزل انگاشته شده و پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: صلاه، سوره حمد، اول مانزل، متنیت
 • مهرداد شایع*، مرتضی سلمان نژاد صفحات 50-74

  فهم مولفه های روایت زیدیه از واقعه عاشورا از جمله موضوعاتی است که در حوزه تاریخ پژوهی اسلامی مطرح است. از این میان واکاوی روایت «فضیل بن زبیر کوفی» در کتاب «تسمیه من قتل مع الحسین (ع)» به دلیل قدمت، تفردهای روایی و شخصیت ویژه مولف اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش به دنبال این پرسش است که فضیل با تدوین تسمیه من قتل مع الحسین (ع)، در پی تحقق چه هدفی یا اهدافی بود؟ از این رو جستار پیش رو مبتنی بر تحلیل و مقایسه داده های مستخرج از منابع اصیل و متقدم برآن است تا ابتدا با مراجعه به منابع تاریخی، رجالی و حدیثی شخصیت فضیل بن زبیر را معرفی کرده و سپس ویژگی های سندی، ساختاری و محتوایی کتاب را ارایه کند و طی بازخوانی متن از رهاورد شناخت جریان های سیاسی و دینی مرتبط با آن عصر انگیزه های پنهان مولف را آشکار سازد. فضیل در جهت پاسخ به نیازهای فرقه ای آن روز زیدیان به طور هوشمندانه اقدام به انتخاب، تولید و چینش محتوای مورد نظر خود کرد و در این راستا به تهییج عواطف و جذب فرقه ای با تکیه بر یادآوری مظلومیت امام حسین (ع) و موضوع عاشورا پرداخت و با ادعای قیام به سیف امام سجاد (ع) در روز عاشورا در جهت تامین نیاز اندیشگانی زیدیه پیش رفت.

  کلیدواژگان: تاریخ نگاری عاشورا، مقتل الحسین(ع)، تسمیه من قتل مع الحسین(ع)، فضیل بن زبیر، زیدیه
 • محمدعلی همتی*، وفادار کشاورزی، عبدالرسول هادیان، مهدی عبداللهی پور صفحات 75-97

  اختلاف واژه شناسان در معنای ماده ی «ح ب ک»، به اختلاف دیدگاه مفسران درخصوص مشتقات این ریشه ازجمله واژه ی «حبک» در آیه 7 سوره ذاریات، نیز تسری یافته است. واژه شناسان، این ماده را بریدن گوشت تا استخوان، بستن و محکم کردن و اعتدال، استقرار و حسن صنعت در چیزی معنا نموده اند. اما سیر تاریخی تفسیر آیه ی مورد بحث، نشان می دهد مفسران، واژه ی «حبک» را به دوازده گونه تفسیر کرده اند، که عبارت است از: 1.آفرینش نیکو؛ 2.زیبایی و چیرگی؛ 3.زینت؛ 4.ستارگان؛ 5.قوی بنیان؛ 6.استحکام؛ 7.آسمان هفتم؛ 8.طرایق؛ 9.شکست های پدید آمده در اشیا 10.امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع)؛ 11.موی مجعد؛ 12.گستردگی (فراخی). روایات متعددی نیز در این زمینه وارد شده که عمدتا از ضعف سندی رنج می برند. افزون بر این، اختلاف نظر مفسران بر ترجمه های فارسی و لاتین این واژه نیز تاثیر گذاشته و سبب پیدایش ترجمه هایی مختلف گردیده است. این پژوهش، با روش کتابخانه ای و رویکرد معناشناسی نوین (استفاده از روابط جانشینی) برای رسیدن به معنای صواب سامان یافته و سرانجام معنای ستارگان را برای واژه مورد بحث، پذیرفته است.

  کلیدواژگان: حبک، ستارگان، راه ها، بروج، رجع
 • حسین آریان*، صدیقه سلیمانی، یوسف عالی عباس آباد صفحات 98-119

  در این مقاله تفسیر یوسف در سیر تاریخی بررسی می شود. به سبب محتوای خاصی که دارد در تفسیرهای مختلف، دارای شان و رتبه خاصی است و مفسران با رویکردها و گرایش های گوناگون، آیات سوره را تفسیر و توصیف کرده اند. تفسیر سورآیادی از دیدگاه جامعه شناسی و تفسیر کشف الاسرار از دیدگاه عرفانی، از شاخص ترین تفسیرهای پارسی است. دو فرضیه مهم پژوهش این است که اولا مذهب یا نحله های مفسران در تفسیر سوره، جایگاه ویژه ای دارد؛ دوم اینکه، سوره یوسف از دیدگاه های مختلف جامعه شناسی (یا روانشناسی)، ذوقی و عرفانی و عادی تفسیر شده است. روش پژوهش تحلیلی توصیفی  یا تحلیل کلام (Discourse analysis) مفسران است و از دیدگاه نشانه معنایی (semantic) و نشانه کنشی یا منظورشناسی (pragmatic)، بافت (context) تفسیر بررسی شده است.

  کلیدواژگان: تفسیر، سوره یوسف، سیر تاریخی، گرایش های تفسیری
 • مجتبی نوروزی*، مهناز تفقدی صفحات 120-140
  «سرد» به نظر عده ای از اندیشمندان به عنوان یکی از واژگان دخیل (معرب) است. برای این واژه در ورود به زبان عربی، سیر تحول معنایی رخ داده است. اهمیت و ضرورت این پژوهش از آن جهت است که این واژه دارای خاستگاه ایرانی بوده و در زبان عربی تحول معنایی داشته و فهم آن موثر بر فهم و درک کلام الهی و اعجاز آن است. این پژوهش با روش تاریخی و تحلیلی و با هدف بررسی خاستگاه تاریخی و تبارشناسی واژه «سرد»، سیر تحول معنایی آن در زبان عربی و کاربست تاریخی مشتقات واژه «سرد» را در بافت آیات قرآن مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که واژه معرب «سرد» از ریشه فارسی «زره» بوده و با استفاده از کاربست تاریخی واژه زره در ایران باستان و کاربرد گسترده این پوشش در سواره نظام های ایرانی از اولین سلسله های پادشاهی و نیز گواه قدرتمند و گویای شاهنامه در توصیف زره پوشان ایرانی، می توان گفت که «سرد» واژه ای با اصالت فارسی و با خاستگاهی نظامی است. این واژه در زبان عربی به مفاهیم «سوراخ کردن و دوختن چرم»،«بافتن زره» و «پیاپی و پشت سر هم بودن چیزی» نیز تطور معنایی پیدا کرده است. واژه سرد در قرآن کریم به صورت تک کاربرد و به مفهوم «حلقه های زره» نیز به کار رفته است.
  کلیدواژگان: سرد، زره، معرب، تبارشناسی، کاربست تاریخی، تحول معنایی
|
 • MohammadAli Mahdavirad, Hossein Shojaei * Pages 13-31

  Muslim commentators and lexicographers have not reached a coherent opinion about ṭāghūt, neither from literally, nor semantically, nor figuratively, and this has also caused a lot of confusion about this concept in the exegetical works. Using the etymological method, this article aims to clarify the historical meaning of this concept by illustrating the structure of this word and its origin. According to the research done in this article, it was found that ṭāghut is derived from the common Semitic root "ṬˁY/ṬĠY" which means “to make mistake, go astray”. Based on the use of this word in Jewish Aramaic texts and Christian Abyssinian texts, which are the origin of this concept entering the Arabic language, two references for ṭāghut can be found. The first reference is idols, which is borrowed from the Aramaic language, and the second reference is Kahins (shamans), which is borrowed from the Abyssinian (Geˁez) language. In the Holy Qur'an, the same two semantic spectrums are also reflected; both idol and god-like ṭaġūts are mentioned, and human ṭāghuts (which are shamans) are also mentioned. In addition to these two, ṭāghut is also used in the Qur'an in its general meaning in Semitic languages.

  Keywords: Ṭāghūt, Etymology, Idol, Shaman, Semitic languages
 • Seyed Mohamadreza Hoseininia *, Mehdi Akbarnezhad, Qmars Rajaby Pages 32-49

  The topic of the first revealed verse and chapter is one of the controversial topics in the field of Quranic sciences. The obligation of prayer at the beginning of the Prophet's mission is one of the strongest indicators, which has been used in the preference of Surah Ḥamd as the first revealed Surah. In this article, which is organized by the analytical descriptive method, the narrative evidences about the obligation of prayer at the beginning of the mission, and the elemental role of Surah Ḥamd, which formed the content of this concept, are challenged as a pre-established assumption. Therefore, in order to discover the first revelation of the Qurʾan, other evidences and proofs should be sought and another method should be suggested. What is this evidence? And which is this method? The answers to these questions are the approaches of this article. Therefore, in this research, instead of just relying on controversial topics of narration, paying attention to the special characteristics of the Holy Qurʾan; like its textuality and the property of being a book, it is suggested as a valid and reasoned method to measure the validity of the sayings related to the category "Awwala mā Nuzila" (the first thing that was revealed).

  Keywords: Ṣalāh, Surah Ḥamd, Awwala mā Nuzila, Textuality
 • Mehrdad Shaye *, Morteza Salmannejad Pages 50-74

  Understanding the components of Zaidiyya's narration of the event of ʿĀshūrā is one of the topics that is considered in the field of Islamic history. Among these, the analysis of the narration of Fuḍail ibn Zubair in his book Tasmīatu man Qutila maʿa al-Hussein (as) is of particular importance due to the age, narrative individuality and special character of the author. This research seeks to find out what purpose or goals were Fuḍail aiming to achieve by formulating Tasmīatu man Qutila maʿa al-Hussein (as)? Therefore, the present essay is based on analysis and comparison of data extracted from original and original sources in order to first introduce the personality of Fuḍail ibn Zubair by referring to historical sources and then presenting the documentary, structural and content characteristics of the book and by rereading the text to identify political and religious currents related to that era, reveal the author's hidden motivations. In order to respond to the sectarian needs of the Zaydis of that day, Fuḍail intelligently selected, produced and arranged his desired content, and in this regard, he began to stimulate emotions and attract sectarian groups by reminding Imam Hussein (as) and the issue of ʿĀshūrā and by claiming to rise to the saif of Imam Sajjād (as) on the day of 'Ashura he went ahead to meet the needs of Zaydiya thinkers.

  Keywords: Historiography of ʿĀshūrā, Maqtal a-Hussein (as), Tasmīatu man Qutila maʿa al-Hussein (as), Fuḍail ibn Zubair, Zaidiyyah
 • mohammadali hemati, vafadar keshavarzi, Abdollrasol hadiyan shirazi, mehdi abdollahipour Pages 75-97

  The difference of philologists in the meaning of the root "ḥ b k"(ح ب ک) has also been extended to the difference of commentators about derivatives of this root, including the word ḥubuk (حبک) in verse 7 of Surah Dhārīyāt. Philologists have defined this root as cutting the flesh to the bone, fasten and strengthening, and moderation, establishment and good skill in something. But the historical course of the interpretation of the verse 7 of Surah Dhārīyāt shows that the commentators have given twelve interpretations of the word ḥubuk, which are: 1. Good creation; 2. Beauty and excellence; 3. Ornament; 4. Stars; 5. Strong foundation; 6. Strength; 7. The seventh heaven; 8. ways; 9. Crease in things 10. Ali bin Abi Talib (as); 11. Curly hair; 12. Wideness. There are many narratives in this field, which mostly have weak chain of documents. In addition, the difference of commentators has also affected the Persian and Latin translations of this word and has caused different translations. This research was done with the library method and the new semantics approach (use of substitution relations) to reach the correct meaning and finally accepted the meaning of the stars.

  Keywords: Ḥubuk, Stars, Ways, Constellation, Return
 • Hosein Arian *, Sedighe Solimani, Yusof Aali Pages 98-119

  In this article, the historical course of the story of Yusef is different interpretations is examined. The purpose of the article is to examine the history of the interpretation of Surah Yusef and to examine this story and the commentators' attitude towards a single Quranic story. First, the story has been extracted according to the narration of the commentators and its keys points, then the obtained keys have been analyzed and divided into separate sections, the evidence of each of them has been mentioned. Finally, the method of narration and the approach if commentators to the story of Yusef and their interpretations have been examined. Interpretations of the Quran exist in different interpretations classes or groups due to the tendency or method of interpretation. In this research, with regard to different interpretations groups, the key interpretations or exegetes have been mentioned.The method of research is the Discourse analysis of the commentators' word and the texture of interpretations has been examined from the semantic and pragmatic.The method of research is the Discourse analysis of the commentators' word and the texture of interpretations has been examined from the semantic and pragmatic.

  Keywords: commentary, story, interpretations, surah Yusef
 • Mojtaba Noroozi *, Mahnaz Tafaghodi Pages 120-140
  According to some thinkers, sarad is one of the words entered into the Arabic language. For this word, upon entering the Arabic language, a semantic evolution has occurred. The importance and necessity of this research is due to the fact that this word has an Iranian origin and has changed its meaning in the Arabic language, and understanding it is effective in understanding the divine word and its miracles. With the historical and analytical method, this research analyzes the historical and genealogical origin of the word sarad, the course of its semantic evolution in the Arabic language, and the historical application of the derivatives of the word sarad in the context of the verses of the Qurʾan. The results of this research show that the word sarad is from the Persian root of "armor" and using the historical use of the word armor in ancient Iran and its widespread use in Iranian cavalry from the first dynasties and also the powerful evidence of the Shāhnameh in describing the Iranian armorers, it can be said that sarad is a Persian word with a military origin. In the Arabic language, this word has evolved into the concepts of "piercing and sewing leather", "weaving armor" and "consecutiveness of something". The word sarad is used in the Holy Qurʾan as a single use and in the sense of "rings of armor".
  Keywords: Sarad, Armor, Word Entered in Arabic Language, genealogy, Historical Application, semantic evolution