فهرست مطالب

مجله مرتع
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • زهرا سنایی*، عطاالله ابراهیمی صفحات 165-178

  در سال های اخیر بخش وسیعی از مراتع شخم خورده اند و به دلیل اقتصادی نبودن رهاشده اند، شناخت این مراتع و برآورد تولید گیاهی چنین مراتعی می تواند، نقش بسزایی در احیاء آن ها داشته باشد. به منظور بررسی تغییرات تولید گیاهی در اثر دخل و تصرفات در مرتع، دسترسی به هنگام به داده های میدانی یا صحرایی معمولا دشوار و محدود می باشد. با توجه به اهمیت تعیین تولید گیاهی در مدیریت صحیح اکوسیستم های مرتعی و همچنین ارتباط تولید گیاهی با سلامت مرتع، تحقیق حاضر به مقایسه کارآیی شاخص های گیاهی در مراتع طبیعی و مراتع رهاشده در سه منطقه از مراتع نیمه استپی استان چهارمحال وبختیاری پرداخته و تغییرات تولید را مورد ارزیابی قرار داده است. بدین منظور، ابتدا داده های تولید گیاهی در عرصه با تعیین نقاط معرف در هر واحد با نمونه برداری به شیوه تصادفی-سیستماتیک در طول ترانسکت و با استقرار پلات های 2*2 متر به روش نمونه برداری مضاعف برداشت شد. سپس با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 سال 1393 در نرم افزار Idrisi شاخص های گیاهی به دست آمد. این فرایند طی 450 پلات در سه منطقه و در مراتع شخم خورده و رهاشده و مرتع مجاور آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص های NRVI[1] و CTVI[2] و RATIO[3] و TTVI[4] و TVI[5] به ترتیب با ضرایب همبستگی 703/0، 703/0، 703/0، 703/0، 74/0 و مقادیر R2 برابر 53/0 بیشترین ارتباط را با تولید گیاهی دارند. نتایج گویای آن است که شاخص NRVI برآورد دقیق تری را از تولید گیاهی این مناطق به دست می دهد، به گونه ای که در مرتع مرجن تولید از 10/353 به 92/137 کیلوگرم و در مراتع سفیددشت از تولید 48/223 به 01/98 کیلوگرم و در مراتع هوره از 19/282 به سالانه 17/181 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است. به طورکلی می توان نتیجه گرفت سنجش ازدور ابزاری مفید برای ارزیابی تفاوت تولید این مراتع می باشد.  

  کلیدواژگان: تولید مرتع، مراتع نیمه استپی، مراتع رهاشده، لندست 8، NRVI
 • زینب جعفریان*، ژیلا قربانی صفحات 179-194
  سابقه و هدف

  کربن آلی خاک یکی از پارامترهای مهم تعیین کننده میزان حاصلخیزی خاک، قابلیت تولید و شاخص مهمی در نشان دادن کیفیت خاک مخصوصا خاک های مناطق خشک و نیمه خشک است. مراتع، در حدود نیمی از خشکی های جهان را تشکیل می دهند و حاوی بیش از یک سوم ذخایر کربن زیست کره خاکی هستند. با توجه به این که مراتع به عنوان مهمترین اکوسیستم های خشکی، ذخایر طبیعی کربن به شمار می روند، بسیار مورد توجه بوده و نحوه و میزان ترسیب کربن در آن ها مهم است.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق پس از انتخاب مراتع واقع در دامنه جنوبی کوه دماوند،  با توجه به وضعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی منطقه، 4 طبقه ارتفاعی از سطح دریا با نوع و ترکیب پوشش گیاهی یکسان همچنین شیب متوسط به گواهی بازدید میدانی و اطلاعات اداره منابع طبیعی ناحیه شامل طبقه ارتفاعی 1 (2664-2504 متر)، طبقه 2 (2896-2730 متر)، طبقه 3 (3050-2923 متر) و طبقه 4 (3545-3119 متر) جهت نمونه برداری از خاک در ارتفاع های متفاوت، معین گردید. در هر طبقه ارتفاعی، 13 نقطه تصادفی مشخص و از هر نقطه، سه نمونه خاک (در نقش تکرار) از اعماق 15-0 و 30-15 سانتی متر تهیه گردید. پس از اندازه گیری میزان کربن ترسیب شده در هر نمونه خاک، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان ترسیب کربن در خاک با ضرب میزان کربن آلی خاک در وزن مخصوص ظاهری و عمق مورد مطالعه و در واحد هکتار (10000 متر مربع) محاسبه شد. سپس اقدام به ایجاد معادلات رگرسیونی و روش سطح پاسخ (RSM) شده و دقت آن ها در پیش بینی میزان ترسیب کربن با یکدیگر مقایسه گشته و روش دقیق تر مشخص شد. برای ارزیابی دقت مدل های رگرسیونی و روش سطح پاسخ از ضریب تعیین (R2) میان داده های اندازه گیری شده و پیش بینی شده استفاده شد.   

  نتایج

  نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که فقط عمق نمونه برداری، اثر معنی داری بر میزان ترسیب کربن خاک داشته و اثر ارتفاع نمونه برداری همچنین اثر متقابل عمق و ارتفاع نمونه برداری بر میزان ترسیب کربن خاک بی معنی بود. در حالت کلی، میزان ترسیب کربن در عمق 30-15 سانتی متری بیشتر از 15-0 سانتی متر بوده و در هر دو عمق تحت بررسی، طبقه ارتفاعی 4 (3545-3119 متر) بیشترین میزان ترسیب کربن خاک را داشت. به علاوه پس از طبقه ارتفاعی4، بیشترین میزان ترسیب کربن مربوط به طبقه ارتفاعی1 (2664-2504 متر) بود. بیشترین میزان ترسیب کربن به میزان 604654 گرم در متر مربع مربوط به طبقه ارتفاعی4 و عمق 30-15 سانتی متر و کمترین میزان ترسیب کربن در حدود 225000 گرم در متر مربع مربوط به طبقه ارتفاعی 2 و عمق 15-0 سانتی متر بود. در بخش مدل سازی، مدل درجه دوم روش سطح پاسخ با دقت بالاتر (7363/0=R2) نسبت به مدل خطی همین روش (6014/0=R2) و مدل کم دقت تر رگرسیونی (428/0=R2)، میزان ترسیب کربن خاک مراتع را پیش بینی نمود. به علاوه، روش سطح پاسخ موفق به بهینه سازی ورودی ها به صورت ارتفاع 3500 متری و عمق دوم به منظور یافتن میزان ترسیب کربن در خاک به صورت 699/808811 گرم در متر مربع با رضایتمندی 976/0 گردید.

  نتیجه گیری

  روش سطح پاسخ (RSM) به عنوان یک ابزار نوین نه تنها در پیش بینی و بهینه سازی میزان ترسیب کربن خاک مراتع تحت شرایط عمق و ارتفاع نمونه برداری متفاوت عملکرد مطلوبی دارد، بلکه می توان از آن به عنوان ابزاری هوشمند در جهت پیش بینی پارامترهای مختلف در علوم مرتع و مراتع تحت بررسی به عنوان مثال در پیش بینی حجم زیست توده زیرزمینی و روزمینی، نحوه پراکنش گونه های مرتعی و... استفاده نمود.

  کلیدواژگان: مدل سازی، روش سطح پاسخ، رگرسیون، ترسیب کربن، بهینه سازی
 • زهرا بهلولی، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق*، اکبر ابرغانی، بهمن نویدشاد، میرداریوش شکوری، اردوان قربانی صفحات 195-215
  سابقه و هدف

  تهیه منظم علوفه با کیفیت خوب و جیره غذایی مناسب منجر به تولید مقرون به صرفه شیر و گوشت می شود. در ایران، عرضه کم و ناکافی و عدم دسترسی کافی علوفه و همچنین جیره های مصرفی نامتعادل محدودیت های اصلی هستند که به طور منفی قابلیت تولید گاومیش را تحت تاثیر قرار داده و از اینرو منجر به غیراقتصادی بودن پرورش این حیوان شده است. برای فایق آمدن به مشکلات مذکور باید شناخت جامع از مناطق، روش های پرورشی، مسایل، مشکلات تولیدی و تغذیه ای گاومیش ها وجود داشته باشد. بنابراین هدف مطالعه حاضر، تعیین ارزش تغذیه ای خوراک مصرفی گاومیش ها تحت شرایط مرتع و بسته استان اردبیل به منظور برآورد کمبود جیره مصرفی و ارزش تغذیه ای مراتع تحت چرای گاومیش در سه زیستگاه اصلی گاومیش در استان اردبیل بعنوان مناطق با شرایط اکولوژیکی  نیمه خشک گرم، نیمه خشک سرد و نیمه مرطوب سرد بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر با هدف سنجش قابلیت هضم، انرژی قابل متابولیسم، تولید گاز و فراسنجه های تجزیه پذیری، تولید توده میکروبی و اسیدهای چرب فرار جیره و علوفه مرتعی مصرفی گاومیش های استان اردبیل با استفاده از تکنیک تولید گاز در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. رویشگاه های مرتعی شاخص روستاهای پرورش دهنده گاومیش با مساعدت بخش دام سنگین معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل شناسایی و سه منطقه پرورشی بیله سوار (سامان روستای دمیروف)، مشگین شهر (سامان روستای قره بولاخلار) و نمین سامان روستای آرپا تپه (فندوقلو) انتخاب و زمان شروع و طول مدت چرای گاومیش در این مراتع تعیین شد. نمونه برداری گیاهی در سه مرحله رویشی شامل: اوایل، اواسط و اواخر فصول چرایی انجام و برای تعیین ترکیبات شیمیایی و آزمایشات قابلیت هضم مخلوط شدند. همچنین در این مطالعه دو نوع جیره در شرایط بسته برای تغذیه گاومیش ها در سامان های روستایی انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفت. جیره سنتی که توسط گاومیش داران استان به گاومیش تغذیه می شد که در این مطالعه به عنوان جیره غذایی "کنترل (شاهد)" در نظر گرفته شد. "جیره استاندارد شده" که با استفاده از اقلام غذایی متعارف در هر سامان روستایی و بر اساس احتیاجات گاومیش تنظیم شد. در هر دو جیره مصرفی، نمونه برداری از اقلام غذایی (علوفه و کنسانتره) مورد استفاده در جایگاه بسته جهت تعیین ترکیبات شیمیایی و آزمایشات هضمی، قبل از تهیه جیره ها و از تمام بخش های علوفه انبار شده و کنسانتره های تهیه و یا خریداری شده بود، صورت گرفت. سپس نمونه های تهیه شده به مدت 2، 4، 8، 16، 24، 48، 72 و 96 ساعت جهت مطالعات هضمی انکوباسیون شدند.

  نتایج

  نتایج حاصله، مقادیر بالاتر تولید گاز، فراسنجه های b و c (بخش کندتجزیه و نرخ تولید گاز)، انرژی متابولیسمی (ME)، انرژی خالص شیردهی (NEL)، قابلیت هضم ظاهری (AOMD) و حقیقی ماده آلی (TOMD)، قابلیت تخمیر ظاهری (AFOM) و حقیقی ماده آلی (TFOM)، اسیدهای چرب فرار (SCFA) و نیز تولید توده میکروبی شکمبه ای (BM) و بازده تولید آن را در جیره های بالانس شده نسبت به جیره های سنتی در تمامی مناطق مورد مطالعه نشان دادند (05/0>P). تولید گاز و فراسنجه های b و c، ME، NEL، AOMD، TOMD، AFOM،TFOM ،SCFA  و توده میکروبی شکمبه ای و بازده تولید آن در علوفه های مرتعی اوایل دوره چرا هر منطقه میانگین مقادیر بالاتری را نسبت به اواسط و اواخر نشان داد، پارامترهای مذکور روند کاهشی از اوایل به اواخر دوره چرا داشتند (05/0>P). مقادیر TOMD و  TFOMدر نمونه های مرتعی اوایل دوره ی چرا منطقه نیمه خشک گرم بیله سوار نسبت به هر سه دوره چرایی دو منطقه سردسیری نمین و مشگین شهر بالاتر بود (05/0>P) ولی مقادیر SCFA و BM در نمونه های مرتعی اوایل دوره چرا مناطق سردسیر مقادیر بالاتری را در مقایسه با منطقه نیمه خشک گرم نشان دادند (05/0˂P).

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد جیره های بالانس شده (استاندارد) ارزش تغذیه ای بهتری نسبت به جیره های سنتی (کنترل) دارند و می توان از این جیره ها بجای جیره سنتی در تغذیه گاومیش ها استفاده کرد. در رابطه با نمونه های مرتعی تحت چرای گاومیش ها ارزش تغذیه ای مراتع بیله سوار نسبت به مراتع مشگین شهر و نمین که ارزش تغذیه ای نزدیک بهم دارند، بالاتر بوده و نشان دهنده ی شباهت ها و اختلافات کیفیت مراتع مناطق مورد مطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: گاومیش، علوفه مرتعی، جیره مصرفی، سامان عرفی، ارزش تغذیه ای، برنامه ریزی خوراک دهی دام در مرتع
 • حسن قلیچ نیا*، حمیدرضا میرداودی، علی چراتی صفحات 216-231
  سابقه و هدف

  امروزه استفاده از مدل های پیش بینی پراکنش گونه های گیاهی، نقش برجسته ای در ارزیابی، احیا، حفاظت و توسعه اکوسیستم های مرتعی، ایفا می کنند و از ابزارهای مهم جهت کسب اطلاعات درباره علل پراکنش گونه ها و تناسب رویشگاه برای گونه های گیاهی محسوب می شوند. در این تحقیق، با استفاده از آنالیزهای چندمتغیره، ضمن تعیین عوامل اکولوژیک موثر بر  تغییرات ترکیب گیاهی در رویشگاه های آن،  به بررسی پاسخ گونه گیاهی  به تغییرات عوامل محیطی و تعیین پتانسیل گونه مورد نظر در شرایط رویشگاه مورد مطالعه، پرداخته شد. تا بدینوسیله ضمن  شناخت بهتر آشیان اکولوژیکی این گیاه، بتوان توصیه های لازم  برای استفاده در برنامه های اصلاح مراتع و در رویشگاه های مشابه آن انجام داد. 

  مواد و روش ها

  نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش سیستماتیک- تصادفی طی سالهای 1398-1396 انجام شد. مطالعات پوشش گیاهی  شامل درصد تاج پوشش گونه ها و تراکم گونه ها در داخل پلاتها انجام شد. همچنین در هر پلات، درصد لاشبرگ، خاک لخت و سنگ و سنگریزه نیز تعیین گردید. برای این منظورتعداد پنج ترانسکت با فاصله یکسان نسبت به هم بکار برده شد. سپس بر روی هر یک از آنها،  شش پلات (به ابعاد 2 در 2 متر)  با فواصل یکسان، مستقر گردید. به منظور بررسی اثر عوامل محیطی بر پراکنش گونه مورد پژوهش،  از هر یک از پلات ها، یک نمونه خاک با سه از عمق 0 تا 30 سانتی متری سطح خاک برداشت گردید و در آزمایشگاه، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شد. عوامل اقلیمی مثل میانگین بارندگی و  دمای سالانه، با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی نزدیک به منطقه مورد مطالعه، جمع آوری گردید . جهت بررسی ارتباط متغیرهای محیطی اثرگذار و معنی دار با پوشش گیاهی و انتخاب روش مناسب خطی و غیرخطی، آنالیز تطبیقی قوس گیری شده (DCA) بر روی داده های پوشش گیاهی، انجام و طول گرادیان مشخص گردید.  برای پیش بینی پاسخ گونه های گیاهی به تغییرات عوامل محیطی از مدل افزایشی تعمیم یافته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش، از نرم افزار Canoco  نسخه 4.5، استفاده شد.

  نتایج

  دامنه ارتفاع رویشگاه این گیاه، 2700 - 2400 از سطح دریا است.  مقادیر متغیرهای هدایت الکتریکی خاک معادل 1/1-98/0 دسی زیمنس بر متر، اسیدیته خاک معادل 75/7 تا 3/7، آهک 6/2-6/1 درصد، کربن آلی خاک 85/6-01/2 درصد، ازت 54/0- 28/0درصد و بافت خاک،  شنی  لومی بوده است.  بررسی تاثیر مجموعه ای از عوامل محیطی بر تغییرات پوشش گیاهی در رویشگاه،  منجر به انتخاب 6 متغیر از بین 22 متغیر اولیه شد. کل عوامل محیطی مورد بررسی،  6/36 درصد از تغییرات در پوشش گیاهی را بیان می کنند و از بین آنها، عوامل  درصد لاشبرگ، درصد رس، درصد شیب، میانگین بارندگی سالانه، درصد کربن آلی و میزان فسفر ،  معنی دار شده اند  پاسخ گونه به  متغیرهای درصد شن، درصد سیلت، هدایت الکتریکی، ارتفاع از سطح دریا، میانگین بارندگی سالانه و میانگین دمای سالانه، به  صورت تک نمایی است.  پاسخ گونه به  متغیرهای جهت شیب، خاک لخت و سنگ و سنگریزه به صورت کاهشی  بوده و با افزایش مقادیر این عوامل، فراوانی و درصد پوشش گیاهی  گونه، نیز کمتر می شود. پاسخ این گونه به متغیرهای درصد کربن آلی، درصد لاشبرگ، میزان پتاسیم و فسفر،  از مدل افزایشی  پیروی می کند. پاسخ  گونه به درصد آهک، رطوبت اشباع خاک و وزن مخصوص ظاهری خاک،  از مدل دو نمایی، پیروی کرد.

  نتیجه گیری

  مدل افزایشی تعمیم یافته، اطلاعات ارزشمندی برای تعیین نیازهای اکولوژیکی گونه ارایه می دهد که می توان با استفاده از داده های این تحقیق، در مدیریت پوشش گیاهی و عملیات اصلاح مراتع (مرتعکاری) در مناطق مشابه از آن بهره گرفت. گونه مورد مطالعه از لحاظ تولید بالای علوفه، قابل توجه بوده و به عنوان یکی از گونه های مناسب برای افزایش پوشش گیاهی مراتع منطقه،  پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: گونه کلهر، رسته بندی، عوامل اکولوژیک، مدل جمعی تعمیم یافته، منحنی پاسخ گونه، ویژگیهای اکولوژیک
 • علیرضا محمودی*، کمال غلامی پور فرد صفحات 232-246
  سابقه و هدف

  آویشن شیرازی به عنوان یکی از پر مصرف ترین و صادراتی ترین گیاهان دارویی ایران شناخته می شود. این گیاه تنها در مراتع مناطق مرکزی و جنوبی ایران، قسمت هایی از پاکستان و افغانستان به صورت خودرو می روید. بررسی ها نشان داده است گیاه دارای اثرات افزایش قدرت ایمنی، ضددرد، ضدالتهابی، آنتی اکسیدان، ضدباکتری، ضدویروسی، ضدعفونی کننده و ضدقارچی است. قیمت بالا، فروش زیاد و برداشت بی رویه و غیراصولی این گیاه از مراتع جنوبی ایران، ادامه حیات این گیاه با ارزش را در معرض خطر قرار داده است، به همین خاطر کاشت زراعی این گیاه در دستور کار قرار گرفته شده است. در همین راستا هدف از تحقیق حاضر مقایسه کمی و کیفی اسانس نمونه رویشگاهی و زراعی این گونه است.

  مواد و روش ها

  سرشاخه های گلدار گیاه از منطقه مروارید شهرستان داراب در استان فارس و همچنین نمونه کاشته شده از مزرعه تحقیقاتی واقع در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب جمع آوری گردید و با روش تقطیر با آب و گاز کروماتوگراف متصل شده به (GC) اسانس گیری شد. به منظور استخراج اسانس،100گرم سرشاخه های گلدار خرد شده توسط آسیاب، به روش تقطیر با آب به کمک دستگاه کلونجر (Celevenger) به مدت 3 ساعت، در آزمایشگاه گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان داراب اسانس گیری انجام شد. برای شناسایی ترکیب های اسانس از دستگاه های گاز کروماتوگرافی (GC/Mas) استفاده شد.

  نتایج

  در اسانس Zataria Multiflora Boiss. نمونه زراعی 40 ترکیب و در نمونه جمع آوری شده از رویشگاه مرتعی 32 ترکیب شناسایی شدند. درصد بازده اسانس در نمونه کاشته شده 1/3 درصد و بیشترین ترکیب های شیمیایی موجود در آن شامل لینالول (33/54 درصد)، کارواکرول (83/24) و تیمول (48/2 درصد) است. در اسانس نمونه مرتعی بازده اسانس 7/1 درصد و بیشترین ترکیب های اسانس تیمول (20/51 درصد)، کارواکرول (08/20 درصد)، پاراسیمن (74/7 درصد) و گاماترپیینن (25/7 درصد) وجود دارند. مقایسه دو اسانس نشان می دهد در نمونه کاشته شده لینالول (Linalool) و کارواکرول (Carvacrol) و در نمونه رویشگاه تیمول (Thymol) و کارواکرول بیشترین ترکیب ها هستند. از نظر ترکیب اسانس در نمونه کاشته شده کارواکرول در مقایسه با نمونه رویشگاه افزایش نشان داد. ترکیب تیمول نیز در اسانس نمونه رویشگاه اصلی در مقایسه با نمونه کاشته شده 58 درصد افزایش مقدار نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت اقتصادی گیاه آویشن شیرازی، بالا بودن میزان اسانس آویشن نمونه زراعی شیرازی نسبت به نمونه مرتعی، همچنین به علت بالا بودن ترکیبات با ارزش کارواکرول (Carvacrol) و لینالول (Linalool) در نمونه زراعی، جهت بقا و جلوگیری از خطر این گیاه با ارزش، پیشنهاد می شود روند اهلی سازی این گونه و معرفی به سیستم های کشاورزی و مرتع داری بایستی در اولویت قرار گیرد. همچنین از این گیاه جهت کاشت در طرح های احیاء بیولوژیک مراتع جهت ایجاد اشتغال و توانمندسازی مرتع داران استفاده شود.

  کلیدواژگان: کلونجر، نعنائیان، اسانس، ترکیبهای شیمیایی
 • بهناز عطائیان*، فرهاد کرمی، داود اخضری، گودرز کیانی صفحات 246-262
  سابقه و هدف

  گرچه به نظر می رسد فرآیند چرای دام موجب تسریع چرخه کربن در اکوسیستم های مرتعی شود، اما تاثیر آن بستگی به عوامل مدیریتی و محیطی دارد و غیرقابل پیش بینی است. دلایل اصلی این عدم قطعیت، عبارتند از: (1) مشکل بودن ردیابی تغییرات کوچک در ذخایر کربن مراتع،  به علت حجم بالای این ذخایر (2) فقدان اطلاعات پایه قبل از اعمال هرگونه سیستم چرایی و (3) فقدان مراتع دارای مدیریت بلندمدت چرایی. با توجه به موارد فوق هدف این مطالعه، بررسی روابط و چگونگی اثرگذاری پارامترهای گیاهی و خاک بر ذخیره کربن آلی در مراتع قرق 10 ساله در مراتع کوهستانی اسدآباد، همدان است.

  مواد و روش ها

  پس از شناسایی مقدماتی منطقه مورد مطالعه، دو سایت مطالعاتی تحت چرا و قرق  (10 ساله) تعیین  شدند. به منظور به حداقل رساندن اثر گرادیان عوامل اکولوژیکی و بیولوژیکی، سایت های مطالعاتی به نحوی انتخاب شدند که این عوامل همگن باشند و پارامترهایی مانند ارتفاع، جهت شیب، شیب و تیپ گیاهی مشابهی داشته باشند. پس از مشخص کردن سایت های معرف در هر دو منطقه مدیریتی، نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک سطحی در طول دو ترانسکت (عمود برهم) 100 متری به فواصل 20 متر (مجموعا 10 پلات در هر منطقه) و به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. پارامترهای درصد پوشش گیاهی، شاخص های تنوع (سیمپسون)، یکنواختی (شانون-وینر) و غنا (مارگالف) (با استفاده از نرم افزار Past 4.03) محاسبه شدند و میزان عناصر کربن آلی، فسفر، پتاسیم و نیتروژن خاک اندازه گیری شدند. آنالیز آماری نتایج با استفاده از نرم افزار SAS V.4.1 و پراکنش متغییرها با توجه به طول گرادیان (1SD) از روش تجزیه مولفه های اصلی PCA با استفاده از نرم افزار Canoco 5 بررسی شد.  

  نتایج

  نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که درصد پوشش گیاهی، غنا و تنوع گونه ای در منطقه قرق بیشتر است. درصد پوشش گیاهی و تعداد گونه ها در منطقه تحت چرا و قرق به ترتیب برابر 1/35، 6/67 درصد و 127، 139 است. بیشترین میزان کربن ذخیره در پوشش گیاهی و خاک، با اختلاف معنی داری، در منطقه قرق مشاهده شد. ذخیره کربن آلی در واحدهای مدیریتی قرق و چرا در خاک سطحی به ترتیب 13/83 و 35/74 و در پوشش گیاهی به ترتیب 00273/0  00219/0 تن بر هکتار برآورد شد (05/0  <p). نتایج بیانگر روند افزایشی معنی دار شاخص تنوع گیاهی (سیمپسون) در منطقه قرق 83/13 نسبت به منطقه تحت چرا  63/12 بود. افزایش شاخص غنای مارگالف در منطقه قرق معنی دار بوده است. همچنین اندازه گیری عناصر فسفر، پتاسیم و نیتروژن خاک بیانگر افزایش 51، 7/25 و 15 درصدی این عناصر در شرایط قرق است (05/0  <p). براساس نتایج آنالیز همبستگی، ارتباط خطی معنی داری بین کربن آلی با عناصر فسفر (55/0=r) و نیتروژن (80/0= r) وجود داشت  (05/0  <p). هرچند همبستگی معنی داری بین شاخص های تنوع گیاهی با ذخیره کربن آلی پوشش گیاهی مشاهده نگردید.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر اثرگذاری قرق بلندمدت 10 ساله بر پارامترهای خاک و پوشش گیاهی در مراتع کوهستانی است (05/0  <p). علاوه بر ذخیره کربن آلی گیاه و خاک سطحی، سایر عناصر خاک مورد ارزیابی فسفر، پتاسیم و نیتروژن، درصد پوشش گیاهی و شاخص های تنوع و غنا در شرایط قرق افزایش داشته است. افزایش معنی دار شاخص تنوع گیاهی سیمپسون بیانگر مناسب بودن این شاخص در ارزیابی تغییرات تنوع گیاهی در مراتع کوهستانی است. برغم تغییرات افزایشی تنوع گیاهی و غنا در منطقه قرق، شاخص یکنواختی تغییرات معنی داری نشان نداد. به نظر می رسد به دلیل عدم مشاهده ارتباط خطی معنی دار بین شاخص های تنوع و ذخیره کربن آلی، عوامل دیگری بجز تنوع گیاهی بر افزایش ذخیره کربن اکوسیستم های کوهستانی تاثیر مستقیم دارند.

  کلیدواژگان: ترسیب کربن، مدیریت مراتع، غنا، یکنواختی
 • مهشید سوری*، سعیده ناطقی، علیرضا افتخاری، ژیلا قربانی، نادیا کمالی صفحات 263-284
  سابقه و هدف

  یکی از نیازهای پایه در مطالعات مرتع برای مدیریت مناسب آن، بررسی و شناخت چگونگی انتشار و توزیع مکانی پوشش گیاهی و عوامل موثر در این رابطه است. شناخت رفتار گونه های گیاهی نسبت به عوامل اکولوژیکی و در راس آنها عوامل خاکی، راهنمای موثری در برنامه های اصلاح و بهره برداری صحیح از مراتع می باشد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی خصوصیات خاک شامل: کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هدایت الکتریکی و اسیدیته در مراتع منطقه قوشچی ارومیه به عنوان مراتع معرف اقلیم رویشی آذربایجانی در استان آذربایجان غربی انجام شد.

  مواد و روش ها

  پیش بینی این خصوصیات در دو سایت قرق و تحت چرا با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS) و روش سطح پاسخ (RSM)  به منظور ارزیابی قابلیت این روش های نوین در تخمین خصوصیات خاک و مقایسه میان نتایج آن ها صورت گرفت. از داده های به دست آمده به منظور آموزش سیستم استنتاج فازی عصبی (ANFIS)  در بستر نرم افزار متلب (MATLAB)  و روش سطح پاسخ (RSM) در بستر نرم افزار دیزاین اکسپرت (Design Expert) استفاده شد.

  نتایج

  ضریب تعیین (R2) بین داده های پیش بینی شده توسط مدل استنتاج فازی عصبی و روش سطح پاسخ و اندازه گیری شده برای کربن آلی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، هدایت الکتریکی و اسیدیته به ترتیب برابر با 75/0، 93/0، 44/0، 95/0، 68/0 و 95/0 به همراه  84/0، 93/0، 24/0، 96/0، 54/0 و 98/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که عامل شرایط چرا (قرق و تحت چرا) و فاصله از بوته (پای بوته و بین بوته ها) بر اسیدیته، نیتروژن، پتاسیم و کربن آلی تاثیر معنی داری داشته اما بر هدایت الکتریکی و فسفر، اثر معنی داری نداشتند. بطوریکه بیشترین میزان کربن آلی، نیتروژن و فسفر در شرایط قرق و پای بوته مشاهده شده است که نشان از حساسیت این فاکتورها به عامل چرا می باشد. نتایج بخش روش سطح پاسخ نشان داد که دو فاکتور شرایط چرا و فاصله از بوته، فقط بر فسفر و هدایت الکتریکی اثر معنی داری نداشتند و بر سایر فاکتورها اثر معنادار قوی دارند. ضریب تعیین کمتر از حد انتظار در هر دو روش استنتاج فازی عصبی و روش سطح پاسخ نیز، دقیقا برای همین دو عامل تعیین شده است.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج هردو روش استنتاج فازی عصبی و روش سطح پاسخ نشان داد که هردوی آن ها با دقت بالایی می توانند خصوصیات خاک را تحت شرایط مورد بررسی پیش بینی کنند. این امر بیانگر این است که روش استنتاج فازی عصبی و روش سطح پاسخ، پیش بینی دقیق تری از عوامل تحت اثر معنی دار از متغیرهای ورودی دارند و در خصوص خروجی های غیرمعنی دار، دقت کافی را ندارند.

  کلیدواژگان: ویژگی های خاک، پیش بینی، سیستم استنتاج فازی عصبی، روش سطح پاسخ
 • حمید خوارزمی، سعیده کلانتری*، مجید صادقی نیا، محمدجواد قانعی بافقی صفحات 285-295
  سابقه و هدف

  پراکنش و استقرار گیاهان تحت تاثیر شرایط محیط و خصوصیات گیاهی قرار دارد. گونه های جنس  اسکنبیل در ایران گسترش وسیعی در اقلیم های فراخشک و خشک دارند. در این پژوهش شرایط محیطی حاکم بر تیپ های گونه اسکنبیل کرمانی (Calligonum bungei)  در مراتع بیابانی استان کرمان بررسی شده است. شناسایی تیپ ها و بررسی میزان تاج پوشش، تراکم و گونه های همراه اسکنبیل کرمانی در هرکدام از تیپ ها و بررسی تاثیر عوامل محیطی مانند (اقلیم، توپوگرافی و خاک) بر پراکنش گونه از اهداف این پژوهش می باشد.

  مواد و روش ها

   از بین مناطق پراکنش این گونه در سطح استان چهار تیپ غالب اسکنبیل کرمانی در چهار منطقه مختلف به عنوان مناطق معرف در نظرگرفته شد. در هر کدام از این مناطق، تیپهای ژیومرفولوژی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدیدهای میدانی تشخیص داده شد. سپس عوامل محیطی شامل اقلیم، توپوگرافی، خاک و همچنین فاکتورهای مربوط به گونه ی مورد بررسی شامل تراکم، تاج پوشش و گونه های همراه در هر تیپ مورد ارزیابی قرارگرفت. در ادامه برای انجام مطالعات مربوط به پوشش گیاهی، ابتدا مناطق معرف هر تیپ تعیین گردید. سپس به صورت تصافی سیستمانیک  در طول ترانسکت 300 متری اقدام به نمونه برداری از پوشش گیاهی شد. اندازه پلات ها با توجه به نوع پوشش گیاهی و نحوه پراکنش ،100 مترمربعی تعیین گردید. تعداد 10 پلات در هر یک از مناطق و درمجموع 40 پلات بررسی شد. برای تعیین سطح پوشش از روش اندازه گیری دو قطر عمود بر هم تاج پوشش گیاه استفاده شد. تعداد در هکتار، سطح تاج پوشش و درصد تاج پوشش درهکتار گونه محاسبه گردید. در نهایت ارتباط بین عوامل محیطی واستقرار گونه در مناطق مورد مطالعه با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی به کمک نرم افزار PC-ORD مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  براساس نتایج بدست آمده گونه، اسکنبیل کرمانی در  دامنه ارتفاعی بین 1400 تا 1750 متر، شیب بین 1تا 4/18 درصد و در همه جهات دیده می شود. از لحاظ عوامل اقلیمی متوسط بارندگی سالیانه در این مناطق بین 5/55 تا 4/163 میلی متر، متوسط دمای سالیانه بین 7/16 تا 4/26، حداکثر دمای مطلق ثبت شده بین 42 تا 8/48 و حداقل دمای مطلق ثبت شده بین (6/0-) تا (8/20-) درجه سانتی گراد، متوسط رطوبت سالیانه بین 6/29 تا 5/42 درصد، طول دوره خشکی در این مناطق بین 8 تا 12 ماه در سال می باشد. از  لحاظ عامل خاک، این مناطق دارای خاک کم عمق با بافت شنی لومی تا لومی شنی با درصد شن بین 67 تا 84%، آهک بین 5/8 تا 20 درصد، کربن بین 1/0 تا 35/1 درصد، ازت1/0 تا 7/0 درصد، فسفر قابل جذب بین 5/9 تا 5/13 میلی اکی والان، پتاسیم قابل جذب 200 تا 5/217 میلی اکی والان، شوری بین 36/0 تا 02/1 دسی زیمنس بر مترو اسیدیته بین 8/7 تا 09/8 می باشد. از نظر پوشش گیاهی در کلیه مناطق مورد مطالعه گونه اسکنبیل کرمانی بصورت پراکنده مشاهده می شود، بطوریکه تراکم این گونه در تیپ های مورد مطالعه از 10 تا 280 پایه در هکتار و میزان تاج پوشش از 1/0 تا 7/5 درصد متغیراست. 

  نتیجه گیری

  از نتایج این تحقیق میتوان به این مهم پی برد که مولفه اول شامل فاکتورهای (دمای سالیانه، رطوبت، شن و سیلت) با 9/46 درصد، مولفه دوم شامل (ارتفاع، شیب، بارندگی سالیانه، فسفر، آهک و پتاسیم) با 3/35 درصد، ومولفه سوم شامل (رس، ازت، و شوری) با 8/17 درصد از تغییرات حضور گونه اسکنبیل را در مناطق مورد مطالعه توجیه می کنند. براین اساس عوامل محیطی موثر بر استقرار گونه اسکنبیل کرمانی در تیپ مطالعاتی منطقه انار و کرمان، افزایش میزان شن، کاهش دمای سالیانه، رطوبت و سیلت، در تیپ بم افزایش فسفر، پتاسیم وکاهش ارتفاع، شیب، بارندگی سالیانه و آهک، همچنین در تیپ جیرفت کاهش شن و افزایش دمای سالیانه، رطوبت و سیلت است. بطور کلی افزایش یا کاهش این عوامل تاثیرگذار به عنوان عوامل محدود کننده استقرار این گونه در مناطق مورد مطالعه بشمار می رود.

  کلیدواژگان: استقرار گیاهان، اسکنبیل، تجزیه مولفه های اصلی، شرایط محیطی، کرمان
 • جعفر خبازی، علیرضا خوانین زاده*، علی بمان میرجلیلی، شهرام دادگستر، محمدجواد محمدی صفحات 299-311
  سابقه و هدف

  امروزه افزایش نیازهای جامعه همراه با افزایش سطح آگاهی های محققان و بهره برداران، باعث شده استفاده و بهره برداری چندمنظوره از مراتع و بهره گیری از دیگر پتانسیل های مرتع اهمیت بیشتری در مقایسه با بهره برداری تک منظوره نظیر چرا دام داشته باشد، شناخت استعدادها و عوامل موثر و تعیین کننده توان اکولوژیک اکوسیستم های مرتعی از اصول مدیریت و برنامه ریزی صحیح جهت حفاظت و بهره برداری صحیح از مراتع است. همچنین تهیه و اجرای طرح های کاربردی و عملی به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی، حمایتی و حفاظتی، نیازمند شناخت دقیق این عوامل و استعداد جهت تنظیم برنامه های مدیریت موثر در مراتع است. یکی از استعدادهای بالقوه اکوسیستم های مرتعی، تعیین توان و پتانسیل این منابع جهت زنبورداری است، کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم چهار فصل، مطلوب ترین شرایط نگهداری و پرورش زنبورعسل را دارا می باشد، لذا به دلیل مشخص نبودن وضعیت کمی و کیفی گونه های گیاهی از نظر ارزش و اهمیت آنها در زنبور و تولید عسل و عدم شناخت عوامل موثر در زنبورداری در کمیت و کیفیت عسل تولیدی در منطقه مورد مطالعه از مسایلی است که می تواند باعث عدم بهره برداری مناسب مراتع و توسعه این نوع بهره برداری های سازگار با طبیعت باشد و این مسایل ضرورت تحقیق را ایجاب می نماید. لذا این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی نقش شاخص های طبیعی و مدیریتی موثر بر تولید عسل در مراتع منطقه تفت یزد انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش شاخص های طبیعی موثر بر تولید عسل با 13 گویه و شاخص های مدیریتی موثر بر تولید عسل با 16 گویه به عنوان متغیرهای مستقل از نوع ترتیبی با طیف لیکرت پنج گزینه ای و شاخص تولید عسل به عنوان متغیر وابسته از نوع فاصله ای که به رتبه ای تبدیل شد، انتخاب گردید گویه های هر شاخص با توجه به شرایط منطقه و زنبورداری طراحی شد. جامعه آماری در مراتع شهرستان تفت از استان یزد 81 نفر زنبوردار بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 67 نمونه برآورد گردید. نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه بندی شده انجام و روایی پرسشنامه توسط اساتید و کارشناسان مجرب و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آماره آلفای کرونباخ سنجیده شد.

  نتایج

  نتایج حاصل از آزمون رتبه ای مقایسه میانگین نشان داد از بین شاخص های طبیعی موثر بر عسل تولیدی گویه درصد گونه های شهدزا و گرده زا با میانگین (14/3) و گویه طول دوره گلدهی با میانگین (01/3)، و از بین گویه های شاخص مدیریتی گویه نوع تغذیه مصرفی زنبور عسل با میانگین (05/3) و وجود منابع آبی با میانگین (97/2) به ترتیب همگی اولویت اول و دوم را به خود اختصاص دادند، همچنین نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال تایو b نشان داد شاخص های طبیعی با شاخص های مدیریتی همبستگی مثبت و معنی داری در سطح اطمینان 99 درصد داشته و گویه های درصد گونه های شهدزا و گرده زا، طول دوره گلدهی، میزان بارندگی، میزان ابری بودن، وضعیت مرتع و جهت شیب با شاخص تولید عسل رابطه مثبت و مستقیم و گویه های تعداد دفعات کوچ، چرای توام دام سبک با زنبور عسل و نوع مالکیت با شاخص تولید عسل رابطه منفی و معکوس دارند.

  نتیجه گیری

  نقش و اهمیت عوامل طبیعی در مقایسه با عوامل مدیریتی در رابطه با میزان تولید عسل در منطقه مشخص شد. بر اساس نتایج نقش عوامل طبیعی بیش از عوامل مدیریتی بوده و لازم است زنبورداران ضمن شناخت دقیق عوامل موثر طبیعی نظیر درصد پوشش گیاهی و وضعیت و دوره گلدهی و شهد و گرده دهی مناسب گونه ها به ویژه گونه های جذاب برای زنبور عسل زمان های بارش و رطوبت در رویشگاه ها و وجود منابع آبی سالم و بهداشتی و نوع تغذیه مناسب، زمان کوچ مناسب کلنی ها را مدیریت و با شرکت در دوره های آموزشی و ترویجی تقویم زنبورداری رویشگاه های مورد بهره برداری را تهیه و در جهت افزایش کمی و کیفی عسل تولیدی برنامه ریزی نمایند. با توجه به نتایج به دست آمده با شناخت دقیق تر عوامل و شاخص های اکولوژیک در منطقه و بهره گیری آنها در بازه زمانی مناسب در چارچوب برنامه مدیریتی مناسب می توان نزدیک به 17 درصد افزایش عملکرد تولید عسل در منطقه را انتظار داشت.

  کلیدواژگان: تصادفی طبقه بندی شده، پایایی، زنبوردار، کندو، کوکران، مراتع، قابلیت
 • جواد معتمدی* صفحات 312-333
  سابقه و هدف

  استفاده چندمنظوره از مراتع، یکی از چالش های پیش روی بهره برداران است که بر اساس آن، می توان فشار چرا در مراتع را کاهش و گام مهمی، جهت افزایش رفاه و توانمند سازی مرتعداران و حفظ اکوسیستم های مرتعی، برداشت. پژوهش نیز با همین هدف، در مراتع کوهستانی منطقه مرگور ارومیه، انجام شد.

  مواد و روش ها

  برای این منظور، طی فصل رویش سال های 99- 1398، از پوشش گیاهی هر یک از تیپ های گیاهی، در داخل 60 پلات دو متر مربعی که با فاصله 10 متر از همدیگر، در امتداد شش ترانسکت 100 متری مستقر شدند، آماربرداری شد. درصد پوشش تاجی، تراکم گونه ها، مقدار تولید علوفه گونه های مورد چرای دام و اندام مورد استفاده هر یک از گیاهان دارویی، به عنوان شاخص های اکولوژیکی، اندازه گیری شد. رانت اقتصادی و ارزش مورد انتظار هر هکتار از تیپ های گیاهی از محل بهره برداری گیاهان دارویی و علوفه، نیز به عنوان شاخص های اقتصادی، لحاظ شد. مطلوبیت بازارپسندی و تمایل به برداشت گیاهان دارویی نیز تحت عنوان شاخص های اجتماعی، از مطالعات پرسش نامه ای انجام شده، مستخرج گردید. خصوصیات فیزیکی تیپ های گیاهی و اطلاعات مرتبط با فرسایش خاک نیز از مطالعات قبلی، استخراج گردید. در گام بعد، بر اساس دستورالعمل های پیشنهادی (MSSG) و (MSMP) و بر مبنای مجموع امتیازات هر یک از شاخص ها؛ درجه شایستگی تیپ های گیاهی، جهت استفاده های چرای دام (گوسفند) و بهره برداری از گیاهان دارویی، به طبقات S1، S2، S3 و N مشخص شد. در آخر، با مقایسه طبقه شایستگی تیپ های گیاهی برای چرای دام و طبقه شایستگی آنها برای بهره برداری از گیاهان دارویی، در خصوص اولویت استفاده دومنظوره از مراتع، تصمیم گرفته شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که درصد پوشش تاجی گیاهان دارویی در ترکیب گیاهی هر یک تیپ های گیاهی سامان عرفی مورد پژوهش، از 5 تا 40 درصد، متغیر است. به عبارتی، سهم گیاهان دارویی در ترکیب گیاهی رویشگاه، 20 تا 62 درصد است. ترکیب مشترک گیاهان دارویی و گونه های مورد چرای دام نیز از 3 تا 30 درصد، متغیر است. مقدار تولید علوفه گونه های مورد چرای دام در هر یک از تیپ های گیاهی، از 65 تا 850 کیلوگرم در هکتار، متغیر است. مقدار تولید گونه های دارویی نیز از 4 تا 159 کیلوگرم در هکتار، طی یک فصل رویش، برآورد شد. نتایج حاصل از تعیین شایستگی تیپ های گیاهی از نظر استفاده دومنظوره چرای دام توام با بهره برداری از گیاهان دارویی، نشان داد که 77 درصد مساحت مراتع منطقه، دارای شایستگی مطلوب، 7/10 درصد دارای شایستگی متوسط و 0/9 درصد نیز دارای شایستگی کم هستند. 3/3 درصد نیز از نظر مجموع شاخص های اکولوژیکی، محیطی و اقتصادی و اجتماعی، غیرشایسته هستند. در صورتی که شایستگی تمامی تیپ های گیاهی، از نظر چرای دام (گوسفند)، خوب است. در این ارتباط، سهم گیاهان دارویی در ترکیب گیاهی تیپ های گیاهی و شایستگی تولید گیاهان دارویی، از عوامل محدودکننده شایستگی تیپ های گیاهی، برای بهره برداری از گیاهان دارویی هستند.

  نتیجه گیری

  تمامی تیپ های گیاهی، شایسته برای بهره برداری از گیاهان دارویی هستند. لذا با رویکرد حفظ ذخایر ژنتیکی، بهره برداری از گیاهان دارویی در تمامی رویشگاه های مرتعی، توصیه نمی شود. این موضوع، باید در سیاستگذاری توجه به گیاهان دارویی، مد نظر قرار گیرد و در طرح های مرتعداری چندمنظوره (تلفیقی) بر آن تاکید شود.

  کلیدواژگان: استفاده چند منظوره، شاخص های اکولوژیکی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی، گیاهان دارویی، چرای دام
|
 • Zahra Sanaee*, Ataollah Ebrahimi Pages 165-178
  Background and Objectives

  The cultivation and subsequent abandonment of rangelands due to economic non-viability have become prevalent in recent years. Assessing plant productivity in these abandoned rangelands is essential for their restoration. This study aims to compare the effectiveness of vegetation indices in natural and abandoned rangelands, evaluate variations in plant productivity, and provide insights into their ecological conditions.

  Materials and Methods

  Three semi-steppe regions in Chaharmahal and Bakhtiari province were selected as study areas. These regions were previously degraded for agriculture and subsequently abandoned. Field sampling and satellite data were used to assess plant productivity. Plant indices, including NRVI, CTVI, RATIO, TTVI, and TVI, were calculated using Landsat 8 satellite images from 1393. The indices were employed to evaluate plant productivity and compare natural and abandoned rangelands.

  Results

  NRVI, CTVI, RATIO, TTVI, and TVI exhibited a significant correlation with plant productivity, while other indices did not accurately represent it. The NRVI index provided the most accurate estimation of plant productivity in abandoned and cultivated rangelands. Uncultivated rangelands showed higher productivity compared to cultivated ones. The study areas displayed variations in plant productivity, with Marjen Borujen having the highest productivity in uncultivated sections and Sefid Dasht having the lowest. In the cultivated sections, Sefid Dasht had the lowest productivity, while Hoorah had the highest. Shrubs experienced the most substantial reduction in plant productivity among the vegetation forms.

  Conclusion

  Remote sensing, particularly the NRVI index, proved valuable for assessing plant productivity in these rangelands. Utilizing the NRVI index can aid in the management and restoration of abandoned and cultivated rangelands. Conducting similar research and employing remote sensing techniques for assessing and monitoring various rangeland areas are crucial for sustainable land management and conservation efforts. These approaches contribute to the overall health and sustainability of these valuable ecosystems.

  Keywords: Range Production, Semi steppe Rangelands, Abandoned Rangelands, Landsat 8, NRVI
 • Zeinab Jafarian*, Zhila Ghorbani Pages 179-194
  Background and Objectives

  Organic carbon is a crucial parameter for assessing soil fertility, productivity, and quality, particularly in dry and semi-dry lands. Rangelands cover approximately 50% of the Earth's land area and store over 33% of the global carbon reservoirs. Considering rangelands as significant terrestrial ecosystems and natural carbon reserves, understanding and quantifying carbon sequestration in these ecosystems is of great importance.

  Methodology

  This research focused on rangelands in the southern domain of Damavand mountain. Four height groups were selected based on geographic conditions, regional plant cover, and slope. Each height group represented a different elevation range: group 1 (2504-2664 m), group 2 (2730-2896 m), group 3 (2923-3050 m), and group 4 (3119-3545 m). Soil sampling was conducted at two depths (0-15 cm and 15-30 cm) using 13 random points within each height group. Soil organic carbon and bulk density were measured, and carbon sequestration was calculated at the hectare level by multiplying organic carbon and depth. Regression equations and response surface models (RSM) were developed using design software to predict carbon sequestration and compare their accuracy.

  Results

  Analysis of variance (ANOVA) showed that only sampling depth significantly affected soil carbon sequestration, while sampling height and the interaction between depth and height had no significant effect. Carbon sequestration was higher at a depth of 15-30 cm compared to 0-15 cm. Among the height groups, group 4 (3119-3545 m) exhibited the highest soil carbon sequestration, followed by group 1 (2504-2664 m). The highest carbon sequestration (6046.54 g/m2) was observed in height group 4 at a depth of 15-30 cm, while the lowest (2250 g/m2) was found in height group 2 at a depth of 0-15 cm. The quadratic model of the response surface methodology demonstrated higher accuracy (R2 = 0.7363) in predicting soil carbon sequestration compared to the linear model (R2 = 0.6014) and the less accurate regression model (R2 = 0.428). The response surface method successfully optimized the inputs, suggesting a height of 3500 meters and a specific depth to achieve a soil carbon sequestration amount of 8088.117 g/m2 with a satisfaction level of 0.976.

  Conclusion

  The response surface methodology (RSM) proved to be a valuable tool for predicting and optimizing soil carbon sequestration in rangelands, considering different sampling depths and heights. It can also be utilized for predicting various parameters in rangeland science, such as above and underground biomass volume and plant species coverage. RSM offers a novel approach for understanding and managing rangeland ecosystems.

  Keywords: Modeling, response surface methodology, regression, carbon sequestration, optimization
 • Zahra Bohlooli, Farzad Mirzaei Aghjeh Gheshlagh*, Akbar Abarghani, Bahman Navidshad, Darioush Shakouri, Ardavan Ghorbani Pages 195-215
  Background and Objectives

  Ensuring the availability of high-quality forage and a balanced diet is essential for cost-effective milk and meat production in buffaloes. In Iran, limited forage supply, poor access to forage, and imbalanced diets are major constraints that negatively impact buffalo production and hinder profitable breeding. To address these challenges, a comprehensive understanding of buffalo breeding areas, methods, production issues, problems, and feeding practices is crucial. This study aimed to determine the nutritional value of feed consumed by breeding buffaloes under stable and rangeland grazing conditions in the primary buffalo breeding habitats across different climatic regions of Ardabil province.

  Methodology

  The nutritional value of feed consumed by buffaloes was assessed using gas production techniques in a completely randomized design. Digestibility, metabolizable energy, gas production and degradability parameters, microbial mass production, volatile fatty acids, and grazing diets were evaluated. The study was conducted in three selected locations: Damirof in Bilesavar, Gharabaghlar in Meshginshahr, and Arpatapeh Fandoghlu in Namin counties. Grazing periods and paddocks for buffalo herds were determined based on the Deputy of Livestock Production Improvement's recommendations. Plant samples grazed by buffaloes were collected at three stages of the grazing season in Meshginshahr and Namin (May 15 to June 15, June 15 to July 15, and July 15 to August 15), and one month earlier in Bilesavar (March 15 to July 15). Chemical composition and digestibility tests were conducted on the plant samples. Two types of diets, a "traditional diet" commonly used by buffalo breeders (control diet) and a "standardized diet" formulated based on metabolic energy and protein requirements for buffaloes with an average weight of 550 kg, were selected for feeding buffaloes in stable conditions. Chemical composition and digestion tests were performed on the fodder and concentrate used in the diets.

  Results

  The results revealed that the balanced diet (standard diet) had significantly higher values of gas production, parameters b and c (slow decomposition and gas production rate), metabolizable energy (ME), net lactation energy (NEL), apparent organic matter digestibility (AOMD), true organic matter digestibility (TOMD), apparent fermentation of organic matter (AFOM), true fermentation of organic matter (TFOM), volatile fatty acids (SCFA), and rumen microbial biomass (MB) production and efficiency compared to the traditional diet (control) (p < 0.05) in all paddocks. Gas production, parameters b and c, ME, NEL, AOMD, TOMD, AFOM, TFOM, SCFA, and rumen microbial biomass and efficiency showed higher mean values during the early grazing season in each paddock compared to the middle and end of the grazing season. Overall, these parameters exhibited a decreasing trend throughout the grazing season (p < 0.05). The TOMD and TFOM values were higher in the early grazing season in the warm semi-arid region of Bilesavar compared to the cold regions of Namin and Meshginshahr (p < 0.05). However, SCFA and MB values were higher in the early grazing season in the cold regions compared to the warm semi-arid region (p < 0.05).

  Conclusion

  The study demonstrated that balanced diets (standard) had superior nutritional value compared to traditional diets (control) commonly used by buffalo breeders in the selected paddocks. Therefore, these balanced diets can be recommended as alternatives to traditional diets for feeding buffaloes. Additionally, the nutritional value of rangeland habitats varied depending on plant species composition, growth stage, and climatic conditions. For effective stocking intensity and livestock feeding planning in the rangeland, these variations should be considered.

  Keywords: Bufallo, Breeding area, Rangeland forage, Consumed diet, paddock, Nutritive value, Planning livestock feeding in the rangeland
 • Hassan Ghelichnia*, Hamidreza Mirdavoodi, Ali Cherati Pages 216-231
  Background and Objective

  Predictive models of plant species distribution are essential for assessing, restoring, protecting, and developing rangeland ecosystems. Understanding the ecological factors influencing plant composition, species response to environmental changes, and the potential of target species in specific areas is crucial for effective habitat management. This study employed multivariate analysis to identify ecological factors affecting plant composition, analyze species response to environmental changes, and determine the potential of Astragalus retamocarpus in Mazandaran Province's rangelands. The findings will contribute to recommendations for utilizing this species in rangeland improvement programs in similar habitats.

  Methodology

  Vegetation sampling was conducted using a systematic-random method from 2016 to 2018. Five transects with equal distances between them were established, and six plots (2 x 2 meters) were placed on each transect. The vegetation study included measurements of canopy cover percentage, species density, litter percentage, bare soil percentage, and stone percentage within the plots. Soil samples were collected from the top 0-30 cm depth and analyzed for physical and chemical properties in the laboratory. Average annual rainfall and temperature data were obtained from weather stations. Detrended Correspondence Analysis (DCA) was performed to investigate the relationship between environmental variables and vegetation cover. A generalized additive model was utilized to predict species response to environmental changes. Canoco software version 4.5 was used for data analysis.

  Results

  Astragalus retamocarpus was found to thrive at elevations ranging from 1800 to 2800 meters above sea level. The habitat exhibited electrical conductivity values of 0.98-1.1 ds/m, pH levels of 7.5-7.73, lime content of 1.6-2.6%, soil organic carbon ranging from 2.01 to 6.85%, nitrogen content of 0.28-0.54%, and loamy sand soil texture. Among the 22 primary variables studied, six variables were identified as significant factors influencing vegetation changes in the habitat. These factors, including litter percentage, clay percentage, slope percentage, average annual rainfall, organic carbon percentage, and phosphorus content, explained 36.3% of the variation in vegetation. The species exhibited a monoexponential response to variables such as sand percentage, silt percentage, electrical conductivity, altitude, average annual rainfall, and temperature. Conversely, the response to variables such as aspect, bare soil, stone, and gravel indicated a decreasing trend, with increased factors leading to decreased abundance and vegetation cover percentage. The response to variables such as organic carbon percentage, litter percentage, potassium and phosphorus content followed a monotonic increasing model. Lime percentage, saturated soil moisture, and soil apparent specific gravity demonstrated a bi-exponential response.

  Conclusion

  The generalized additive model employed in this study provides valuable insights into the ecological requirements of Astragalus retamocarpus. The findings can be utilized in vegetation management and rangeland improvement operations in similar areas. This species is significant in terms of high forage production and is recommended for increasing vegetation cover in rangelands.

  Keywords: Astragalus retamocarpus, Classification, Ecological factors, Generalized additive model, Species response curve, Ecological properties
 • Alireza Mahmoodi*, Kamal Gholamipoor Fard Pages 232-246
  Background and Objectives

  Shirazi thyme (Zataria multiflora Boiss) is a widely consumed and exported medicinal plant in Iran. It is primarily grown in the central and southern regions of Iran, as well as parts of Pakistan and Afghanistan. Studies have shown that this plant possesses immunomodulatory, analgesic, anti-inflammatory, antioxidant, antibacterial, antiviral, and disinfectant properties. It is also used in traditional medicine for its antifungal effects and to alleviate pain, treat infectious diseases, and address digestive problems. Due to the high demand, extensive harvesting, and indiscriminate collection from southern pastures, this valuable plant is facing the risk of extinction. Therefore, cultivation efforts are being undertaken. This research aims to compare the quantity and quality of essential oil in ecological and agricultural samples of Shirazi thyme.

  Methodology

  Flowering branches of the plant were collected from the Marwarid area of Darab city in Fars province. Additionally, a cultivated sample was obtained from the research farm located in the Faculty of Agriculture and Natural Resources in Darab. Essential oil was extracted using the distillation method with water, and gas chromatography (GC) was used for analysis. The essential oil was obtained by distilling 100 grams of crushed flowering branches using a Celevenger device for 3 hours in the medicinal plants laboratory of the Faculty of Agriculture and Natural Resources in Darab. Gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) was employed to identify essential oil compounds.

  Results

  The relative percentage of each constituent compound in the essential oils was determined based on the area under the curve in the chromatogram spectrum. The comparison of essential oil compositions between agricultural and natural conditions revealed their similarity. In the cultivated sample of Zataria multiflora Boiss, 40 compounds were identified, while the sample collected from the natural habitat contained 32 compounds. The yield of essential oil in the cultivated sample was 1.3%, with the main compounds being linalool (54.33%), carvacrol (24.83%), and thymol (2.48%). The essential oil from the plant sample had a yield of 1.7%, with the major compounds being thymol (51.20%), carvacrol (20.08%), paracimen (7.74%), and gammaterpinene (7.25%). A comparison of the two essential oils indicated that linalool and carvacrol were the predominant compounds in the cultivated sample, while thymol and carvacrol were dominant in the wild sample. Oxygenated monoterpenes were the main group of constituents in the essential oil, followed by hydrocarbon monoterpenes and sesquiterpenes, with hydrocarbons having a smaller share. The essential oil composition of the cultivated sample showed an increase in carvacrol compared to the wild sample, while the essential oil of the wild sample exhibited a 58% increase in thymol composition compared to the cultivated sample.

  Conclusion

  Considering the economic importance of Shirazi thyme, the higher content of essential oil in the cultivated sample compared to the wild sample, and the presence of significant carvacrol and linalool compounds in the cultivated sample, it is recommended to prioritize the domestication of this species and its introduction into agricultural and rangeland management systems. Furthermore, the cultivation of this plant should be encouraged in biological restoration projects of rangelands to promote employment and empower rangeland owners.

  Keywords: Celevenger, Labiataeae, essential oil, chemical compounds
 • Behnaz Attaeian*, Farhad Karami, Davoud Akhzari, Godarz Kiani Pages 246-262
  Background and Objectives

  The impact of grazing on the carbon cycle in mountain rangelands depends on various factors, including management practices and environmental conditions. However, the effects of grazing on carbon stocks remain uncertain due to challenges in tracking small changes in rangeland carbon stocks, lack of baseline information, and limited long-term grazing management data. This study aims to investigate the relationships between plant and soil parameters and organic carbon storage in a 10-year-old exclosure in the mountain rangelands of Asadabad, Hamadan.

  Methodology

  Two study sites, one under grazing and the other under a 10-year-old exclosure, were selected in a manner that minimized the gradient effect of ecological and biological factors. Vegetation and topsoil samples were collected along two 100-meter transects at 20-meter intervals, resulting in a total of 10 plots in each area. Vegetation parameters, including percentage cover, diversity (Simpson index), evenness (Shannon-Wiener index), and richness (Margaluf index), were calculated using Past 4.03 software. Soil organic carbon, phosphorus, potassium, and nitrogen were measured. Statistical analysis was performed using SAS V.4.1 software, and the distribution of variables was analyzed using principal component analysis (PCA) in Canoco 5 software.

  Results

  The findings revealed higher vegetation cover and plant diversity (richness and evenness) in the exclosure area. The vegetation cover percentage and species count in the grazing area were 35.1% and 127, respectively, while in the exclosure area, they were 67.6% and 139. The carbon stocks in vegetation and soil were significantly higher in the exclosure area, with values of 83.13 and 74.35 ton/ha in the soil surface, and 0.00219 and 0.00273 ton/ha, respectively (p < 0.05). The exclosure area exhibited a significant increase in Simpson diversity index (13.83) compared to the grazed area (12.63). Additionally, the Margaluf richness index showed a significant increase in the exclosure area. Soil phosphorus, potassium, and nitrogen nutrient measurements indicated an increase of 51%, 25.7%, and 15% in the exclosure area (p < 0.05). Correlation analysis revealed a significant linear relationship between organic carbon and phosphorus (r = 0.55) and nitrogen (r = 0.80) (p < 0.05). However, no significant correlation was observed between plant diversity indices and vegetation organic carbon storage.

  Conclusion

  The study demonstrated the positive impact of long-term exclosure on soil and vegetation parameters in mountain rangelands (p < 0.05). Exclosure not only enhanced plant and soil organic carbon storage but also resulted in increased soil nutrient levels, vegetation cover, and diversity and richness indices. The significant increase in plant diversity highlights the suitability of the Simpson index for evaluating diversity in mountain rangelands. However, the lack of a significant linear relationship between diversity index and organic carbon stocks in plants and soils suggests that factors other than plant diversity directly influence carbon stocks in mountain ecosystems.

  Keywords: Species diversity, species richness, vegetation cover percentage, carbon sequestration, Soil Organic Carbon
 • Mahshid Souri*, Saeedeh Nateghi, Alireza Eftekhari, Zhila Ghorbani, Nadia Kamali Pages 263-284
  Background and Objectives

  Understanding the spatial distribution of vegetation and its relationship with ecological factors, particularly soil properties, is crucial for effective rangeland management. This study aimed to evaluate soil properties, including organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, electrical conductivity, and acidity, in Goshchi rangeland of Urmia, representing the Azerbaijani vegetation climate in West Azerbaijan province. The study utilized the adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS) and response surface methodology (RSM) approaches to predict these soil properties and compare the results.

  Methodology

  Soil properties were assessed in two sites, one under exclosure and the other under grazing, using ANFIS and RSM approaches. The collected data were used to train ANFIS in MATLAB software and RSM in Design Expert software.

  Results

  The correlation coefficients (R2) between the predicted data from the ANFIS model and RSM method, and the measured data for organic carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, electrical conductivity, and acidity were 0.75, 0.93, 0.44, 0.95, 0.68, and 0.95, respectively, and 0.84, 0.93, 0.24, 0.96, 0.54, and 0.98, respectively. The results indicated that grazing conditions (exclosure vs. grazed) and distance from plants (near vs. between plants) significantly influenced acidity, nitrogen, potassium, and organic carbon, while they had no significant effect on electrical conductivity and phosphorus. The exclosure conditions and proximity to plants resulted in higher levels of organic carbon, nitrogen, and phosphorus, highlighting the sensitivity of these factors to grazing. The RSM results showed that grazing conditions and distance from plants had no significant effect on phosphorus and electrical conductivity but had a strong significant effect on other soil properties. The lower R2 values observed for phosphorus and electrical conductivity in both ANFIS and RSM methods suggest their limited accuracy in predicting non-significant outputs.

  Conclusion

  The findings from both ANFIS and RSM methods demonstrate their effectiveness in accurately predicting soil properties under the investigated conditions. However, their performance is more accurate for factors that exhibit a significant effect on the input variables, while their accuracy is limited for non-significant outputs.

  Keywords: soil properties, prediction, adaptive neuro-fuzzy inference system, response surface method
 • Hamid Kharazmi, Saeideh Kalantari*, Majid Sadeghinia, MohammadJavad Ghaneei Bafghi Pages 285-295
  Background and Objectives

  The distribution and establishment of plant species are influenced by various environmental conditions. Calligonum bungei, a species of the genus Calligonum, is widely distributed in arid and semi-arid climates in Iran. This research aimed to investigate the environmental conditions governing the distribution of Calligonum bungei in the desert rangelands of Kerman province. The study focused on identifying different types of Calligonum bungei habitats, assessing canopy cover, density, and associated species, and examining the influence of environmental factors, such as climate, topography, and soil, on the species' distribution.

  Methodology

  Four representative areas in Kerman province were selected to represent the dominant types of Calligonum bungei habitats. Geomorphological types were identified using satellite images and field visits. Environmental factors, including climate, topography, soil properties, and characteristics specific to the species (density, canopy cover, associated species), were evaluated in each habitat type. Vegetation studies were conducted along 300-meter transects, with plot sizes determined based on vegetation type and distribution (100 square meters). A total of 40 plots (10 plots per studied area) were investigated. Canopy cover was determined by measuring two perpendicular diameters of the plant canopy. Principal component analysis (PCA) using PC-ORD software was employed to analyze the relationship between environmental factors and species establishment in the study areas.

  Results

  The results showed that Calligonum bungei was present in the altitude range of 1400-1750 meters, slopes ranging from 1% to 18.4%, and in all directions. The average annual rainfall in the areas varied from 55.5 to 163.4 mm, while the average annual temperature ranged from 16.7 to 26.4 degrees Celsius. The minimum and maximum absolute temperatures recorded were between -20.8 and 48.8 degrees Celsius, respectively. The average annual humidity ranged from 29.6% to 42.5%, and the length of the dry season varied from 8 to 12 months per year. Soil analysis revealed shallow soil with sandy-loamy to sandy-loamy texture, sand content between 67% and 84%, lime content between 8.5% and 20%, carbon content between 0.1% and 1.35%, nitrogen content between 0.0% and 0.7%, absorbable phosphorus between 9.5 and 13.5 milliequivalents, absorbable potassium between 200 and 217.5 milliequivalents, salinity between 0.36 and 1.02 decisimians, and pH values between 7.8 and 8.09. In terms of vegetation, Calligonum bungei was observed to be scattered in all studied areas, with densities ranging from 10 to 280 plants per hectare and canopy cover varying from 0.1% to 5.7%.

  Conclusion

  The principal component analysis revealed that the first component (annual temperature, humidity, sand, and silt) explained 46.9% of the variation, the second component (altitude, slope, annual rainfall, phosphorus, lime, and potassium) explained 35.3%, and the third component (clay, nitrogen, and salinity) explained 17.8%. Environmental factors influencing the establishment of Calligonum bungei varied among the studied areas. In Anar and Kerman regions, increasing sand content and decreasing annual temperature, humidity, and silt were significant factors. In the Bam region, increasing phosphorus and potassium content and decreasing altitude, slope, annual rainfall, and lime were influential. In the Jiroft region, reducing sand content and increasing annual temperature, humidity, and silt played a role. Overall, these findings indicate that the identified environmental factors act as limiting factors for the establishment of Calligonum bungei in the study areas.

  Keywords: Calligonum bungei, Environmental Conditions, Plant Establishment, Kerman, Principal Component Analysis
 • Jafar Khabazi, Alireza Khavaninzadeh*, Alibeman Mirjalili, Shahram Dadgostar, MohammadJavad Mohamadi Pages 299-311
  Background and Objectives

  The shift from single-purpose grazing to the multi-purpose utilization of rangelands has become important due to increased societal needs and awareness among researchers and stakeholders. Understanding the ecological capabilities and evaluating natural ecosystems are essential for proper management and planning of natural resources. Beekeeping is one potential utilization of rangeland ecosystems, as Iran's four-season climate provides favorable conditions for honey production. However, the lack of knowledge regarding the quantitative and qualitative status of plant species in terms of their value and importance for bees, as well as the absence of effective indicators, hinders proper exploitation of pastures for honey production. This research aimed to investigate and identify the natural and management indicators influencing honey production.

  Methodology

  Thirteen natural indicators and sixteen management indicators affecting honey production were selected as independent variables using a Likert scale questionnaire. Honey production index was used as the dependent variable. A sample of 67 beekeepers was randomly selected from a population of 81, based on Cochran's formula. Questionnaire validity was assessed by professors and experts, and reliability was measured using Cronbach's alpha statistic.

  Results

  Statistical analysis using rank mean test in SPSS software revealed that the percentage of nectar-producing and pollinating species had the highest rank (3.14) among the natural indicators, followed by the duration of the flowering period (3.01). Among the management indicators, the type of nutrition consumed by bees ranked first (3.05), followed by the existence of water resources (2.97). Spearman correlation coefficient indicated a positive and significant correlation (99% confidence level) between natural and management indicators. Additionally, Spearman's correlation coefficient and Kendall's tau-b showed a positive and significant correlation (99% confidence level) between natural and management indicators. The percentage of nectar-producing and pollinating species, length of the flowering period, amount of rainfall, cloudiness, pasture condition, and slope direction had a positive and direct relationship with the honey production index. Conversely, the number of migrations, light livestock grazing with bees, and type of ownership had a negative and inverse relationship with the honey production index.

  Conclusion

  Natural factors were found to have a greater impact on honey production compared to management factors in the study region. To increase honey production, it is recommended for beekeepers to enhance their technical efficiency and knowledge through training and extension programs. They should establish hives in rangelands with suitable vegetation percentage and attractive species for bees, consider rainfall and the availability of healthy water resources, and carefully time hive migrations. Understanding the ecological factors and indicators accurately and implementing proper management strategies can potentially increase honey production by 17% in the region.

  Keywords: Beekeeper, Cochrane, Hive, Honey, Randomly Classified, Capability
 • Javad Motamedi* Pages 312-333
  Background and Objectives

  The multi-purpose utilization of rangelands is a challenge that can alleviate grazing pressure, enhance rangeland well-being and empowerment, and preserve rangeland ecosystems. This research aimed to assess the suitability of mountain rangelands in the Marghevar region of Urmia for dual-purpose grazing and the exploitation of medicinal plants.

  Methodology

  During the growing season of 2018-2019, vegetation data were collected in 60 plots of two square meters, spaced 10 meters apart along six 100-meter transects. Ecological indicators, including crown cover percentage, species density, forage production by grazed species, and medicinal plant organs used, were measured. Economic indicators, such as economic rent and expected value per hectare, were evaluated for both medicinal plants and forage. Social indicators, including marketability desirability and willingness to harvest medicinal plants, were extracted from questionnaire studies. Physical characteristics of the plant types (PTS) and soil erosion information from previous studies were also considered. Suitability classes (S1, S2, S3, N) for livestock grazing (sheep) and medicinal plant utilization were determined based on the total points of each indicator using the guidelines provided in the Manual of Suitability for Sheep Grazing (MSSG) and Manual of Suitability for Medicinal Plants (MSMP). The priority of dual-purpose use of rangelands was determined by comparing the merit classes of PTS for livestock grazing and medicinal plant utilization.

  Results

  The results revealed that the crown cover percentage of medicinal plants in the composition of each PTS ranged from 5% to 40%. The share of medicinal plants in the habitat's plant composition ranged from 20% to 62%. The composition of medicinal plants and grazed species varied from 3% to 30%. Forage production by grazed species ranged from 65 to 850 kg/ha, while medicinal plant production ranged from 4 to 159 kg/ha during one growing season. The suitability assessment indicated that 77% of the rangeland area in the region had high suitability for dual-purpose use, 10.7% had moderate suitability, 0.9% had low suitability, and 3.3% were unsuitable based on ecological, environmental, economic, and social indicators. The presence and production capacity of medicinal plants were identified as limiting factors for the ability of PTS to exploit medicinal plants.

  Conclusion

  Not all PTS are suitable for the utilization of medicinal plants, emphasizing the need for preserving genetic reserves. The policy regarding medicinal plants should consider this aspect and prioritize multi-purpose rangeland plans.

  Keywords: Multi-purpose use, Ecological indicators, Environmental indicators, Economic indicators, Social indicators, Medicinal plants, Livestock grazing