فهرست مطالب

نشریه چشم انداز مدیریت مالی
پیاپی 41 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی نمکی، رضا راعی، حسین عسکری راد* صفحات 9-36
  در این پژوهش اثر ویژگی های توپولوژی ساختار شبکه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر ریسک سیستمیک آن ها با استفاده از بازده روزانه سهام بانک ها در سال های 1400-1392 بررسی شده است. ابتدا به اندازه گیری و تجزیه شاخص ریسک سیستمیک با استفاده از نظریه ارزش فرین پرداخته شده و سپس این شاخص به دو بعد ریسک دنباله و پیوند سیستمیک تجزیه شده است. سپس شبکه بین بانک های پذیرفته شده در صنعت بانکی بورس اوراق بهادار تهران بر اساس همبستگی های شرطی پویا (DCC) با استفاده از روش درخت مینیمم پوشا (MST) ایجاد و ویژگی های توپولوژی ساختار این شبکه اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از رگرسآیون داده های تابلویی رابطه بین ریسک سیستمیک بانک ها و اجزای آن با ویژگی های ساختار توپولوژی شبکه بانک ها بررسی گردید. بر اساس نتایج پژوهش بانک های پست بانک، تجارت و صادرات به ترتیب دارای بیشترین و بانک های کارآفرین و اقتصاد نوین دارای کمترین مقدار ریسک سیستمیک می باشد. نتایج رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای قدرت گره، مرکزیت بینابینی گره و اندازه بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه مثبت و معنادار و بین متغیرهای درجه گره و نقدینگی بانک ها با ریسک سیستمیک آن ها رابطه منفی و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: ریسک سیستمیک، نظریه ارزش فرین، شبکه پیچیده، همبستگی شرطی پویا، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • سعید معین نمینی*، حسین محسنی صفحات 37-58
  تحلیل پویایی روابط میان دارایی های مالی از جمله موارد با اهمیت در مباحث مدیریت ریسک و راهبردهای تشکیل سبد سرمایه گذاری است. سرمایه گذاران به جهت پوشش ریسک یا بهینه سازی سبدشان سعی در متنوع سازی دارایی های خود در بازارهای مختلف داشته و در این راستا به تعامل میان بازارها توجه می نمایند. در این پژوهش به تحلیل روابط همبستگی شرطی پویا و سرریز نوسانات در بازده چهار رمزارز شامل بیت کوین، اتریوم، ریپل و لایت کوین از  16/08/2015 الی 14/07/2022 پرداخته شده است. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی میان بازار رمزارزها و همچنین برآورد همبستگی متغیر طی زمان میان این دارایی ها با مدل گارچ چندمتغیره شرطی پویا به صورت زوجی است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده وجود اثرات سرریزی نوسان دوطرفه میان تمام رمزارزهای مورد بررسی است. همچنین باتوجه به اینکه در مقاطع بحران، همبستگی میان رمزارزهای مورد بررسی افزایش قابل توجه داشته است، می توان شواهدی از وجود اثرات نامتقارن میان رمزارزها را تایید نمود.
  کلیدواژگان: مدل همبستگی شرطی پویا، گارچ چندمتغیره، سرریزی نوسان
 • علی لعل بار*، محدثه سلمانی، الهام درجاتی صفحات 59-89
  درماندگی مالی یکی از موضوعات مهم در بازارهای مالی بوده و می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران وارد شود تا بتوانند به تجزیه و تحلیل وضعیت مالی موارد سرمایه گذاری پرداخته و با مشخص شدن سطح درماندگی مالی، با اطمینان در موقعیت مناسب تصمیم گیری کنند؛ بنابراین در این پژوهش بررسی می شود که آیا می توان یک رویکرد محاسباتی نوین برای پیش بینی درماندگی مالی، با استفاده از شیوه های خوشه بندی و طبقه بندی ارایه کرد؟ جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1393 الی 1399 می باشد؛ که با استفاده از روش حدف سیستماتیک؛ اطلاعات 123 شرکت استخراج گردید؛ برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش از 6 علامت هشدار دهنده درماندگی مالی به همراه شیوه های داده کاوی تحلیل مولفه های اساسی و خوشه بندی، برای تعیین شرکت های درمانده مالی استفاده شد؛ سپس به منظور ارایه مدلی برای پیش بینی درماندگی مالی، از 23 متغیر مالی و غیرمالی (که در نهایت تعداد 13 متغیر به عنوان ورودی به علت داشتن ضریب همبستگی بالا با متغیر در ماندگی مالی انتخاب شدند) به همراه شیوه درخت تصمیم استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع هستند که شیوه های داده کاوی امکان تفکیک شرکت های درمانده و غیر درمانده را فراهم می کند و بیانگر یک روش تحلیلی خودکار برای کشف درماندگی بالقوه می باشد.
  کلیدواژگان: اطلاعات مالی، اطلاعات غیر مالی، درماندگی مالی
 • مسلم پیمانی، میثم امیری، سید محمد سکوت* صفحات 91-115
  هدف این مقاله قیمت گذاری اختیار معاملات مبتنی بر مدل های نرخ سود تصادفی و مقایسه عملکرد هر یک از آن ها با مدل قیمت گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود غیرتصادفی (مدل بلک، شولز و مرتون) در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های اختیار معامله که از ابتدای سال 1397 تا انتهای آذرماه 1401 در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده اند استفاده شده است. در این مطالعه قیمت نظری به دست آمده از هر مدل با قیمت های معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران مقایسه گردیدند. براساس معیار RMSE و همچنین نتایج رگرسیون های برازش شده، مشخص شد که در ارزش گذاری اختیار معامله های کوتاه مدت، تفاوت چندانی میان مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت نرخ سود تصادفی و مدل بلک، شولز و مرتون وجود ندارد. در حالی که ارزش گذاری اختیار معامله های بلندمدت با استفاده از مدل های ارزش گذاری اختیار معامله تحت سود تصادفی عملکرد بهتری نسبت به مدل بلک، شولز و مرتون داشته اند. در این میان، استفاده از مدل واسیچک در قیمت گذاری اختیار معامله، مناسب ترین و دقیق ترین روش قیمت گذاری اختیار معامله نسبت به مدل های دیگر است. پس از آن، به ترتیب مدل مرتون و مدل CIR بیشترین دقت را داشته اند.
  کلیدواژگان: اختیار معامله، مدل های نرخ سود تصادفی، مدل مرتون، مدل واسیچک، مدل CIR
 • رضا عیوض لو*، حامد قصاب زاده علمداری صفحات 117-143
  هدف پژوهش حاضر، بررسی فرصت‏ های آربیتراژ در صندوق‏ های سرمایه ‏گذاری قابل معامله و دارایی‏ های تحت مدیریت آن ‏ها است. به این معنا که با استخراج داده‏ های طی روز فرصت ‏های آربیتراژ شناسایی شده و علت و رفتار قیمت حول این فرصت‏ ها بررسی می شود. دو صندوق‏ سرمایه ‏گذاری پالایش و دارایکم و دارایی ‏های تحت مدیریت آن ‏ها به عنوان مورد مطالعه انتخاب شدند. در این تحقیق از چهار متغیر بازده صندوق، بازده پرتفوی صندوق، جریان سفارشات صندوق و جریان سفارشات پرتفوی صندوق به عنوان متغیرهای تحقیق استفاده شده است. پس از استخراج داده ‏های طی روز، روابط میان صندوق و دارایی تحت مدیریت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بررسی شده ‏است. نتایج بررسی ها نشان می دهد متغیر بازده صندوق رابطه معناداری با متغیرهای دیگر دارد. در گام بعدی نیز که شامل آزمون‏ های واکنش-تکانه و تجزیه واریانس می‏باشد، این یافته ها تایید می‏ شوند. پس از این بررسی‏ ها به تشریح فرصت‏ های آربیتراژ پرداخته و سپس فرصت ‏های آربیتراژ شناسایی شده اند. در ادامه رفتار متغیرهای تحقیق قبل و بعد از فرصت‏ های آربیتراژ بررسی شد. بررسی ‏ها نشان ‏دهنده واگرایی قیمت صندوق و پرتفوی و ایجاد فرصت آربیتراژ می‏ باشد که این اختلاف قیمت‏ ها پس از مدتی اصلاح می‏ شود. همچنین نوسانات قیمت صندوق ‏ها از دارایی تحت مدیریت بیشتر می‏ باشد که بیانگر جذابیت بیشتر با توجه به هزینه معاملاتی کمتر برای معامله‏ گران می‏ باشد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه‏ گذاری قابل معامله، آربیتراژ، مدل خودرگرسیون برداری، واکنش-تکانه، تجزیه واریانس
 • محمد نظری پور*، بابک زکی زاده صفحات 145-170

  علاوه بر عوامل اقتصادی و مالی، عوامل دیگری همچون عوامل اجتماعی، عاطفی و روانی بر تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی اثرگذار است. براین اساس ضرورت دارد موسسات مالی و سرمایه گذاری در هنگام ارایه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران به تیپ شخصیتی مشتریان خود توجه لازم را داشته باشند. این عامل می تواند تاثیر بسزایی می تواند بر موفقیت آن ها داشته باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا رفتار سرمایه گذاران حقیقی را بر اساس تیپ شخصیتی 16 گانه مایرز-بریگز مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده‎ها توصیفی-پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش حاضر از طریق توزیع پرسش‎نامه بین 250 سرمایه گذار حقیقی گردآوری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کای اسکویر و آزمون های تعقیبی (مقایسه های چندگانه) استفاده شده است. بنابر یافته های این پژوهش نحوه توزیع 16 تیپ شخصیتی نمونه مورد مطالعه با توزیع مورد انتظار (سایت مایرز-بریگز) متفاوت است. همچنین بین پروفایل سرمایه گذاران با تیپ شخصیتی درون گرا با برون گرا، منطقی با احساسی، قضاوتی با ادراکی تفاوت معناداری دارد. براساس آزمون مقایسه های چندگانه تفاوت های موجود عمدتا ناشی از پروفایل تهاجمی است. در مقابل بین پروفایل سرمایه گذاران با تیپ شخصیتی حسی با شهودی تفاوت معناداری مشاهده نشد. درنهایت، موسسات مالی و سرمایه گذاری از طریق تمرکز بر جنبه های رفتاری و روانی سرمایه گذاران که قابل حصول از طریق تیپ شناسی شخصیتی 16 گانه MBTI است، می توانند به نحو مناسبی علایق و انتظارات مشتریان را شناسایی کنند.

  کلیدواژگان: پروفایل سرمایهگذار، موسسات مالی، شخصیت، مایرز-بریگز
|
 • Ali Namaki, Reza Raei, Hossein Askari Rad * Pages 9-36
  In this paper, the effect of banks network topology on banks systemic risk in Tehran Stock Exchange have been investigated by using banks daily stock return from 2013 to 2021. First, systemic risk index have been measured and decomposed by using EVT approach and then this index divided into two dimensions, bank tail risk and systemic linkage. Then the network between banks listed in the banking industry of Tehran Stock Exchange have been created based on dynamic conditional correlations (DCC) by using the spanning minimum tree (MST) approach and the banks network topology have been measured. Finally, the relationship between banks systemic risk and its dimensions with banks network topology have been investigated by using regression of panel data. According to the results, Post-Bank, Tejarat and Saderat banks have the highest and Karafarin and Eghtesad-Novin banks have the lowest systemic risk, respectively. Also, the regression results showed that there is a positive and significant relationship between the variables of node strength, betweenness centrality and size with the banks systemic risk and a negative and significant relationship between the variables of node degree and liquidity with banks systemic risk.
  Keywords: Systemic Risk, Extreme value theory, Complex Network, Dynamic Conditional Correlation, Banks Listed in Tehran Stock Exchange
 • Saeed Moein Namini *, Hossein Mohseni Pages 37-58
  Analysis of Dynamic Relationships between Financial assets is important in risk management and investment portfolio strategies. Investors try to diversify their assets in different markets in order to cover risk or optimize, and in this regard, they pay attention to the interaction between markets. In this research, the analysis of dynamic conditional correlation and Spillover of  Volatility in the return of four cryptocurrencies including Bitcoin, Ethereum, Ripple and Litecoin from 16 Aug 2015 to 14 Jul 2022 has been done. The purpose of this research is to understand and identify the Volatility spillovers between the cryptocurrency market Coins and also to estimate the variable correlation over time between this category of assets with the pairwise dynamic conditional multivariate GARCH model. The results of this research show the existence of the two-way Spillovers effects among all investigated cryptocurrencies. Also, due to the fact that during the crisis, the correlation between the examined cryptocurrencies has increased significantly, evidence of the existence of asymmetric effects between the investigated cryptocurrencies can be confirmed
  Keywords: Dynamic Conditional Correlation model, Multivariate GARCH, Volatility Spillover
 • Ali Laalbar *, Mohadeseh Salmani, Elham Darajati Pages 59-89
  Behavioral finance explains contradictory patterns with market efficiency hypotheses with behavioral biases. One of the most common price patterns in the stock market is the pattern of momentum, which can be driven by investors' adjustment and anchoring bias and disposition effect. In this study, the role of adjustment and anchoring bias and disposition effect on the formation of momentum returns on the Tehran Stock Exchange are examined. Using the portfolio study method and the data of the research period of 2007-2016, it was found that investors are more affected by adjustment and anchoring bias compared to disposition effect and form a pattern of momentum by reversing against the maximum price thresholds with a one-year period as the reference price. Also, among the maximum thresholds, investors are most affected by the maximum price of 26 weeks with a six-month waiting period, and further analysis and analysis using the Fama-Macbeth regression and the Fama-French three-factor model confirm these results.
  Keywords: Financial information, Non-financial information, Financial helplessness
 • Moslem Peymany, Meysam Amiri, Seyed Mohammad Sokout * Pages 91-115
  The purpose of this paper is to investigate option pricing using stochastic interest rates and compare the performance of each of them with options pricing using non-stochastic interest rates (Black, Scholes and Merton model) in Tehran Stock Exchange. In this study, our data are option data traded in Tehran Stock Exchange from March 2018 to December 2022. During the research, the theoretical prices achieved from each model compared with the prices traded in the Tehran Stock Exchange. Based on the Root Mean Squared Error (RMSE) criterion and regression results, It was found that in the valuation of short-term options, there is not much difference between the option pricing using stochastic interest rate models and Black, Scholes and Merton model. While the pricing of long-term options have performed better than the Black, Scholes, and Merton models under stochastic interest rate. Also, using Vasicek interest rate model in option pricing is the most accurate option pricing result compared to other models. After that, Merton model and CIR model have been most accurate
  Keywords: Options, Stochastic Interest Rates, Merton model, Vasicek model, CIR model
 • Reza Eyvazloo *, Hamed Gh.Alamdari Pages 117-143
  This article, is going to study arbitrage opportunities between exchange-traded funds (ETFs) and their underlying portfolio. Therefore, we extract intraday data, and then carry out our research methodology to examine  arbitrage opportunities. Also, we study price and order flow behavior around the opportunities. We chose two Iranian ETFs named PALAYESH and DARA YEKOM as our research sample. In this article four variables including ETF return, underlying portfolio return, ETF order flow, and underlying portfolio order flow will be used to test our findings. After extracting data, we study the sigificant relationship between ETFs and their underlying portfolio by the Vector Autoregressive (VAR) model estimation. Finally, we found evidence about the divergence of ETF and its underlying prices and observe that mispricing correct through time by arbitrage mechanism
  Keywords: Exchange-Traded Funds (ETFs), Arbitrage, Vector Autoregressive (VAR) Model, Impulse-response, Variance Decomposision
 • Mohammad Nazaripour *, Babak Zakizadeh Pages 145-170

  In addition to economic and financial factors, other factors such as social, emotional and cognitive factors affect the decisions of individual investors. Therefore, it is necessary for financial institutions to pay due attention to the personality type of their customers when providing consulting services to them. This factor can have a great impact on their success. In this regard, this study attempts to investigate the behavior of individual investors based on the Myers & Briggs' 16 personality types. The present study is practical in nature and is considered as a descriptive-exploratory correlation study. The required data were collected through the distribution of questionnaires among 250 individual investors. Chi-square tests and post hoc tests (pairwise z-tests for independent proportions) were used to analyze the data. According to the findings of this research, the distribution of 16 personality types of the studied sample is different from the expected distribution (Myers-Briggs site). Also, there is a significant difference between the profiles of investors with introverted and extroverted, thinking and feeling, judging and perceiving personality types. Based on the pairwise z-tests, the existing differences are mainly caused by the aggressive profile. On the other hand, no significant difference was observed between the profiles of investors with sensing and intuition personality types. Finally, financial institutions can properly identify the tendencies and expectations of customers by focusing on the psychological and behavioral aspects obtained through the MBTI typology

  Keywords: Investors Profile, Financial Institutions, personality, Myers & Briggs