فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین ریاحی، شهناز نایب زاده*، ابوالفضل داودی رکن آبادی صفحات 1-22
  تجربه کشورهای مختلف در سراسر دنیا در دوران پاندمی ویروس کرونا بر اهمیت تبلیغات به عنوان ابزار اصلاح و تغییر نگرش و رفتار مردم صحه گذاشت. بر همین اساس و به لحاظ هزینه های گزاف تبلیغ، موضوع اثربخشی تبلیغات مخصوصا در حوزه سلامت توجه مدیران و تصمیم گیرندگان کشورها و نیز محققین را به خود جلب کرده است. لذا، هدف این پژوهش بررسی پژوهش های بین المللی منتشر شده در زمینه اثربخشی تبلیغات در حوزه سلامت در راستای کسب بینشی جامع و راهگشا است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با رویکرد علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل هم واژگانی و تحلیل شبکه ای به بررسی 438 مقاله که در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس در فاصله زمانی سال 1970 تا سال 2022 نمایه شده اند می پردازد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ووس وویور نشان می دهد سال 2021 بهار تحقیقات انجام شده در مورد اثربخشی تبلیغات در حوزه سلامت و آمریکا مهد این پژوهش ها می باشد. گستردگی کلمات کلیدی منتخب محققان در مقالات خود که به معنی جامعیت پژوهش در این حوزه می باشد و نیز همکاری علمی کشورهای مختلف سراسر دنیا و استقبال مجلات تراز اول رشته های علوم پزشکی در کنار مجلات برتر بازرگانی نشان دهنده دغدغه مشترک محققان در حوزه ای میان رشته ای و زایش خوشه های جدید علمی است. کسب بینش جامع در زمینه پژوهش های علمی به عنوان چراغ راه محققین آتی علی الخصوص در زمینه سلامت عمل کرده و صرف هزینه های تبلیغاتی که سهم قابل ملاحظه ای در بودجه سلامتی کشورها دارند را در کنار هزینه های تحقیقاتی به اثربخشی بیشتر نزدیک می کند.
  کلیدواژگان: اثربخشی تبلیغات، سلامت، علم سنجی، مصورسازی
 • سعید لندران اصفهانی، مینا عمرانی قهجاورستانی*، بابک معلمی نیا صفحات 23-43
  زمانی که اهداف سازمان و سرمایه انسانی هم راستا شود، مدیریت سبز سرمایه انسانی با ایجاد ارتباطات سازنده و درونی کردن اشتراکات می تواند موجب ایجاد خواصیت هولوگرافیک در سازمان شده و تعهد سازمانی را افزایش دهد. مدیریت سبز با تشویق آموزش یادگیری و سوال محوری موجب افزایش خلاقیت و در نتیجه بهبود عملکرد سازمان می شود. در این تحقیق یک پژوهش مقطعی بر اساس پرسشنامه برای جمع آوری داده ها از نمونه ای از 207 نفر، که کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان هستند، اجرا گردیده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن که مدیریت منایع انسانی سبز و شیوه های آن بر خلاقیت و تعهد سازمانی سبز و هم چنین فرهنگ تاثیرگذار هستند. همچنین، تاثیر تعهد و خلاقیت و فرهنگ در نوآوری نیز تایید شده است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که وجود نوآوری سبز در سازمان می تواند تاثیر به سزایی بر عملکرد و تعالی سازمانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، خلاقیت سبز، نوآوری سبز، تعالی سازمانی
 • علیرضا سرگلزایی*، سحر منوچهری، حمیدرضا خدادادی دیدانی صفحات 45-76
  باوجود پیشرفت های فراوان در شناسایی تقلب های بیمه ای، هزینه ایجاد شده در اثر این کلاهبرداری ها، برای شرکت های بیمه ای هم چنان درحال افزایش است. این پژوهش درپی شناسایی و اولویت بندی تقلبات و تخلفات بیمه ای و پیشایندهای موثر بر آنها در حوزه بیمه های تکمیلی درمان (بیمه دانا استان سیستان و بلوچستان) است. روش مطالعه حاضر، در مرحله اول جمع آوری داده ها، اکتشافی و در مرحله دوم جمع آوری داده ها، پیمایشی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و در ادامه از طریق پرسشنامه های متناسب با هر قسمت جمع آوری گردیده است. پرسشنامه ها براساس روش دلفی فازی سنتی تحلیل گردید. در جهت شناسایی تقلبات و تخلفات بیمه های تکمیلی درمان و پیشایندهای مرتبط با آن تعداد 16 نفر از خبرگان این حوزه به صورت غیر تصادفی مشخص شده و از آنها نظرخواهی انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excell تحلیل شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت های بیمه به منظور جلوگیری از بروز تقلبات و تخلفات بیمه ای می توانند ضمن شناسایی مهم ترین علل ایجاد تخلفات با اعتبارسنجی دقیق نمایندگان و مشتریان، افزایش منابع انسانی، ایجاد امتیاز برای نمایندگان فاقد تخلفات و تعیین قوانین سختگیرانه در صنعت بیمه به کاهش تقلب و تخلف در شرکت های بیمه کمک شایانی برسانند.
  کلیدواژگان: تخلف های بیمه ای، بیمه های تکمیلی درمان، بیمه دانا، روش دلفی فازی
 • سیده لیلا صابری فتحی، حمید رضائی فر*، محمد محمدی، مهدی محمودزاده صفحات 77-100
  ارتباطات یکی از مهم ترین فرآیندهای مدیریتی است و ماهیت شغل یک مدیر ایجاب می کند که با کارکنان و مشتریان ارتباط برقرار کند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارایه مدلی برای کاربرد سبک ارتباط تساوی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شد. راهبرد پژوهش در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، پیمایش بود. جامعه آماری بخش کیفی خبرگان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد  بودند که با استفاده از اصل اشباع و روش نمونه گیری 12نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به تعداد 130 نفر بوده اند که تعداد 97 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش دربخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا  و در بخش کمی SPSS 22  و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش شامل 3 دسته شرایط مدیر، شرایط شغلی و شرایط زیردستان است. همچنین در بخش کمی، نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل مذکور از روایی لازم برخوردار است. با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند از سبک تساوی جهت تشکیل گروه های غیررسمی و افزایش انگیزه کارکنان همسو با اهداف سازمان استفاده نمایند که در نهایت منجر به مشارکت بیشتر کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان می شود.
  کلیدواژگان: ارتباطات، سبک های ارتباطی، سبک تساوی
 • مهدی آریامنش، میترا صدوقی* صفحات 101-123
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سرمایه فکری و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر انجام شد. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی است. جامعه آماری کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بهنمیر به تعداد 211 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 136 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد امنیت شغلی نیسی و همکاران (1379)، سرمایه فکری بونتیس (1998) و طفره روی سازمانی کارول (2000) بودند. جهت تایید روایی ابزارهای پژوهش از روایی صوری و محتوا استفاده شد و روایی پرسشنامه ها خوب ارزیابی شد. جهت تعیین پایایی ابزارهای پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی و از روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین ابعاد سرمایه فکری (انسانی، ساختاری و رابطه ای) و امنیت شغلی با طفره روی سازمانی کارکنان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، امنیت شغلی و سرمایه انسانی به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی متغیر ملاک طفره روی سازمانی را دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه انسانی، امنیت شغلی، طفره روی سازمانی
 • مختار حیدری، غلامعلی طبرسا*، نادر شیخ الاسلامی کندلوسی صفحات 125-141
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی مولفه های تاب آوری در سازمان های پایدار بود. روش این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران، معاونان، کارکنان و اعضای سازمان های دولتی مختلف کرمانشاه بودند؛ کسانی که با موضوع تاب آوری سازمانی آشنایی داشتند و دارای مدرک کارشناسی به بالاتر بودند. جهت انتخاب نمونه آماری تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بر این اساس، تعداد 396 نفر که دارای معیار ورود می باشند، انتخاب شدند. مدیران، معاونان و کارکنان در هنگام مراجعه در صورت احراز شرایط ورود به مطالعه پرسشنامه های پژوهش بین آنها توزیع شد. جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد کونور و دیویدسون (2003) و مک مانوس (2009) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از الگوی معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تاب آوری در سطح قابل قبولی قادر به پیش بینی مولفه های ارزش ها (0/80)، برنامه ریزی (0/83)، سازمان دهی (0/71)، هماهنگی (0/77)، یادگیری (0/66)، چابکی (0/67) و کنترل هزینه (0/70) است. همچنین، ارزیابی مولفه های تاب آوری نشان داد که مقدار آماره تی مولفه برنامه ریزی نسبت به سایر متغیرها در سازمان های پایدار در سطح بالاتری قرار دارد و از وضعیت مطلوب تری برخوردار است. در سازمان های مورد بررسی، از بین مولفه های تاب آوری، مولفه چابکی و یادگیری از وضعیت مطلوبی برخوردار نبودند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، ارزیابی، سازمان پایدار
 • عادل کولک، مختار رنجبر*، حسن سلطانی صفحات 143-161

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب می باشد. این تحقیق در زمره تحقیقات کمی - پیمایشی قرار دارد و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب (سالکو) به تعداد 2300 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 340 نفر به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده های تحقیق، از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد که هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب تاثیر معناداری دارد. همچنین، رفتار شهروندی سازمانی نیز بر رضایت شغلی تاثیر معناداری دارد. علاوه بر این، رفتار شهروندی سازمانی نیز به عنوان متغیر میانجی بر ارتباط هوش فرهنگی بر رضایت شغلی کارکنان شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب تاثیر معناداری دارد.

  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، عوامل فراشناختی، شرکت مجتمع صنایع آلومینیم جنوب
|
 • Mohammadhosein Riahi, Shahnaz Nayebzadeh *, Abolfazl Davodi Roknabadi Pages 1-22
  The experience of different countries around the world during the coronavirus pandemic confirmed the importance of advertising as a tool to change people's attitude and behavior. On this basis and in terms of the exorbitant costs of advertising, the issue of the effectiveness of advertising, especially in the field of health, has attracted the attention of managers and decision makers of countries as well as researchers. Therefore, the purpose of this research is to examine published international research on the effectiveness of advertising in the field of health in order to gain comprehensive insight. The present descriptive-analytical research with a scientometrics approach and using the method of synonym analysis and network analysis examines 438 articles indexed on the Web of Science database between 1970 and 2022. Data analysis using Vos Viewer software shows that the spring of 2021 is the cradle of research conducted on the effectiveness of advertising in the field of health and America. The wide range of keywords chosen by researchers in their articles, which means the comprehensiveness of research in this field, as well as the scientific cooperation of different countries around the world and the reception of first-rate journals in medical sciences, along with top business journals, show the common concern of researchers in an interdisciplinary field and the birth of clusters. It is new science. Acquiring a comprehensive insight in the field of scientific research acts as a beacon for future researchers, especially in the field of health, and spends advertising costs that have a significant contribution to the health budget of countries, along with research costs, brings it closer to effectiveness.
  Keywords: Effectiveness of Advertising, Health, Science, Illustration
 • Saeid Landaran Esfahani, Mina Omrani Ghajavarestani *, Babak Moaleminia Pages 23-43
  When the goals of the organization and human capital are aligned, the green management of human capital by creating constructive communication and internalizing commonalities can create holographic properties in the organization and increase organizational commitment. By encouraging learning and question-oriented training, green management increases creativity and, as a result, improves the organization's performance. In this research, a cross-sectional research was conducted based on a questionnaire to collect data from a sample of 207 people, who are employees of Zob Ahan Isfahan Company. Structural equation modeling method and Smart PLS software were used to test research hypotheses. The results of the research indicate that green human resource management and its methods are effective on green organizational creativity and commitment, as well as culture. Also, the influence of commitment and creativity and culture in innovation has also been confirmed. In addition, the results show that the presence of green innovation in the organization can have a significant impact on organizational performance and excellence.
  Keywords: green human resource management, Green Creativity, Green innovation, Organizational Excellence
 • Alireza Sargolzaei *, Sahar Manoochehri, Hamidreza Khodadadi Didani Pages 45-76
  Despite many advances in identifying insurance frauds, the cost caused by these frauds is still increasing for insurance companies. This research seeks to identify and prioritize insurance frauds and violations and the antecedents affecting them in the field of supplementary medical insurance (Dana insurance of Sistan and Baluchistan province). The method of this study is exploratory in the first stage of data collection and survey in the second stage of data collection. The required data and information have been collected first through library studies and interviews, and then through questionnaires appropriate to each part. The questionnaires were analyzed based on the traditional fuzzy Delphi method. In order to identify the frauds and violations of supplementary medical insurances and related antecedents, 16 experts in this field were identified non-randomly and their opinions were asked. The results were analyzed using SPSS and Excel software. The results of this research showed that in order to prevent insurance frauds and violations, insurance companies can identify the most important causes of violations by carefully validating agents and customers, increase human resources, create points for agents without violations, and determine strict rules in the insurance industry to reduce Fraud and violations in insurance companies can help.
  Keywords: Insurance Violations, Additional Treatment Insurances, Dana Insurance, Fuzzy Delphi Method
 • Seyedeh Leila Saberi Fathi, Hamid Rezaeifar *, Mohmmad Mohammadi, Mahdi Mahmodzadeh Pages 77-100
  Communication is one of the most important management processes, and the nature of a manager's job requires him to communicate with employees and customers. Therefore, the current research was developed with the aim of presenting a model for the application of equal communication style of managers in Mashhad University of Medical Sciences. The research strategy in the qualitative part was theme analysis and in the quantitative part, survey. The statistical population was the experts and managers of the qualitative department of Mashhad University of Medical Sciences, who were selected as the sample size using the principle of saturation and sampling method. In the quantitative part, the statistical population included 130 managers of Mashhad University of Medical Sciences. From the statistical population, 97 people were selected as samples by simple random method. The method of data collection in this research is interviews and questionnaires, and for the analysis of research data in the qualitative part, MAXQDA software and in the quantitative part SPSS 22 and SMART-PLS software were used. The findings of the research include 3 categories of manager's conditions, job conditions and subordinates' conditions. Also, in the quantitative part, the results of data analysis showed that the mentioned model has the required validity. According to the results of the research, managers of Mashhad University of Medical Sciences can use the equalization style to form informal groups and increase the motivation of employees aligned with the goals of the organization, which ultimately leads to greater participation of employees to achieve the goals of the organization.
  Keywords: Communication, Communication styles, Equality Style
 • Mahdi Ariamanesh, Mitra Sadoughi * Pages 101-123
  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between intellectual capital and job security with organizational avoidance of the employees of the Department of Education in Behnmir. The purpose of this research was in the field of applied research and, in terms of the research method, it was correlational. The statistical population of the employees of Behnmir city education department was 211 people, and 136 people were selected as a statistical sample with the help of simple random sampling method. The data collection tools were the standard job security questionnaires of Nissi et al. (2009), Bontis's intellectual capital (1998) and Karol's organizational avoidance (2000). In order to confirm the validity of the research tools, face and content validity were used and the validity of the questionnaires was assessed as good. Cronbach's alpha coefficient was used to determine the reliability of the research tools, which was confirmed. The method of data analysis was using descriptive statistics and inferential statistics, Pearson's correlation coefficient method and regression test using SPSS software. The findings of the research indicated that there is a negative and significant relationship between the dimensions of intellectual capital (human, structural and relational) and job security with organizational avoidance of employees. The results showed that structural capital, communication capital, job security and human capital respectively have the highest predicting power of the organizational avoidance criterion variable.
  Keywords: Intellectual Capital, structural capital, communication capital, Human Capital, job security, Organizational Evasion
 • Mokhtar Heydari, Gholamali Tabaresa *, Nader Shekhoalslami Kandolosi Pages 125-141
  The purpose of this research was to evaluate the components of resilience in sustainable organizations. The method of this research is descriptive-survey. The statistical population of the research included managers, deputies, employees and members of various government organizations in Kermanshah; Those who were familiar with organizational resilience and had a bachelor's degree or higher. A random sampling method was used to select the statistical sample of the research. Based on this, 396 people who meet the entry criteria were selected. The research questionnaires were distributed among managers, assistants, and employees when they met the conditions for entering the study. To measure the variables, the standard questionnaire of Connor and Davidson (2003) and McManus (2009) was used. Structural equation model and PLS software were used to analyze the research data. The findings of this research show that resilience at an acceptable level can predict the components of values (0.80), planning (0.83), organization (0.71), coordination (0.77), learning (0.66), Agility (0.67) and cost control (0.70). Also, the evaluation of the resilience components showed that the t-statistics of the planning component is at a higher level than other variables in sustainable organizations and has a more favorable situation. In the investigated organizations, among the resilience components, the agility and learning components did not have a favorable condition.
  Keywords: resilience, Assessment, Sustainable Organization
 • Adel Koulak, Mokhtar Ranjbar *, Hassan Soltani Pages 143-161

  The purpose of this research is to investigate the effect of cultural intelligence on employee job satisfaction, with the mediating role of organizational citizenship behavior in the South Aluminum Industries Complex. This research is in the category of quantitative-survey research, and the required data has been collected using a questionnaire. The statistical population of the study includes all the employees of the South Aluminum Industries Complex (SALCO) in the number of 2300 people, using stratified random sampling method, 340 people were investigated as a statistical sample. In order to analyze the research data, structural equation modeling methods and Smart PLS software were used. The results show that cultural intelligence significantly affects the job satisfaction of employees of the South Aluminum Industries Complex. Also, organizational citizenship behavior has a significant effect on job satisfaction. In addition, organizational citizenship behavior as a mediating variable significantly affects the relationship between cultural intelligence and the job satisfaction of employees of South Aluminum Industries Complex.

  Keywords: Cultural Intelligence, Organizational Citizenship Behavior, Job satisfaction, Metacognitive Factors, South Aluminum Industries Complex