فهرست مطالب

پژوهش های به زراعی - سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)

نشریه پژوهش های به زراعی
سال سیزدهم شماره 4 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیر فریدنیا، طیب ساکی نژاد* صفحات 209-228

  این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه شهید سالمی واقع در شمال اهواز در سال 1395 به مرحله اجرا گذاشته شد. تیمار اول شامل سه سطح نفتالین استیک اسید (صفر، 200 و 400 پی پی ام) و تیمار دوم شامل سه سطح سالیسیلیک اسید (صفر ، 2 و 4 میلی مولار) بود. نتایج نشان داد که روند بهبود رشد در شاخص های فیزیولوژیکی اندازه گیری شده در محلول پاشی با غلظت 200 پی پی ام نفتالین استیک اسید و 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید بیشتر بود و کمترین تاثیر بر روی شاخص های فیزیولوژیکی رشد در شاهد (بدون کاربرد نفتالین استیک اسید و سالیسیلیک اسید) مشاهده شد. تفاوت بین سطوح نفتالین استیک اسید از نظر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. تفاوت بین سطوح سالیسیلیک اسید هم در تمامی صفات اندازه گیری شده در سطح یک درصد معنی دار بود. در اثرات متقابل، وزن هزار دانه در سطح احتمال پنج درصد و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه در اثر متقابل نفتالین استیک اسید و سالیسیلیک اسید مربوط به تیمار 200 پی پی ام نفتالین استیک اسید و 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید با تعداد 2666 کیلوگرم در هکتار و کمترین آن در تیمار شاهد (بدون استفاده از نفتالین استیک اسید و سالیسیلیک اسید) با 874 کیلوگرم در هکتار بود. بیشترین وزن هزار دانه مربوط به تیمار 200 پی پی ام نفتالین استیک اسید و2 میلی مولار سالیسیلیک اسید با وزن 46/8 گرم و کمترین آن در تیمار شاهد با 35/4 گرم بود. با توجه به این نتایج کاربرد 200 پی پی ام نفتالین استیک اسید و 2 میلی مولار سالیسیلیک اسید باعث افزایش صفات مورفوفیزیولوژیکی و مولفه های تولیدی شده و در منطقه نیز پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، عملکرد دانه، نسبت سطح برگ، وزن هزار دانه
 • مهری خشت زر*، جعفر قاسمی رنجبر، آیدین حمیدی صفحات 229-250

  به منظور بررسی اثر مدت انبارکردن در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان بر درصد جوانه‏ زنی و بنیه بذر سه رقم گندم، آزمایشی در سال 1400 در آزمایشگاه ثبت و گواهی بذر و نهال واحد خوزستان واقع در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی‏ آباد- دزفول به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایش شامل: چهار مدت انبارکردن 30 روز، 60 روز، 90 و 120 روز  و بذر سه رقم گندم چمران2، مهرگان و شبرنگ بودند. صفات مورد بررسی شامل: وزن هزار بذر، سرعت جوانه ‏زنی، متوسط زمان جوانه ‏زنی، انرژی جوانه ‏زنی، درصد گیاهچه عادی، ضریب آلومتریک بذرها و شاخص بنیه بذر بودند. نتایج نشان داد اثر متقابل رقم و مدت انبارکردن بر تمام صفات مورد ارزیابی معنی دار بود. بذرهای رقم شبرنگ نگهداری شده در انبار به مدت 30 روز دارای بیشترین وزن هزار بذر و بذرهای همین رقم نگهداری شده به مدت 120 روز، دارای کم ترین درصد گیاهچه عادی بودند. بذرهای رقم مهرگان نگهداری شده در انبار  به مدت 30 روز از بیشترین سرعت، انرژی جوانه ‏زنی، درصد گیاهچه عادی، ضریب آلومتریک و شاخص بنیه بذر و کم ترین متوسط زمان جوانه‏ زنی برخوردار بودند. براساس نتایج ارزیابی معیار‏های جوانه‏ زنی و بنیه بذر مورد بررسی در این تحقیق، بذرهای گندم ارقام مورد مطالعه، انبارمانی متفاوتی داشته و بذرهای رقم مهرگان در مدت انبارکردن در شرایط آب و هوایی شمال خوزستان از رفتار انبارمانی بهتری نسبت به سایر ارقام مورد مطالعه برخوردار بودند. نکته قابل مشاهده در این آزمون، این است که گندم رقم شبرنگ با وجود اینکه هم اکنون در استان خوزستان سطح نسبتا زیادی را تشکیل می دهد، از نظر پایداری نسبی در جوانه زنی تحت شرایط انبارکردن طولانی مدت، از دیگر ارقام ضعیف تر بود.

  کلیدواژگان: انبارکردن، بنیه بذر، سرعت جوانه‏زنی، درصد گیاهچه عادی، گندم
 • الهام نیکی اسفلان* صفحات 251-266

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی آسکوربات بر رنگیزه های فتوسنتزی، فنل و فلاونویید گیاه دارویی خرفه در شرایط تنش شوری، آزمایشی در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری و شهرستان پاکدشت به صورت فاکتوریل قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید که در آن تنش شوری در سه سطح (0، 70، 140و 210 میلی مولار)  و مصرف آسکوربات در 3 سطح (0، 10 و 20 میلی مولار) در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که بجز اثر ساده شوری بر فلاونویید و فنل و اثر آسکوربات بر کاروتنوییدها سایر اثرات بر صفات مورد آزمون معنی دار بود. اثر متقابل دو گانه عوامل آزمایشی تنها بر کلروفیل b و کاروتنویید ها معنی دار گردید. نتایج مقایسات میانگین ها نشان داد که محلول پاشی mM 20 آسکوربات منجر به بهبود کلروفیل گردید ولی افزایش معنی داری در کاروتنویید ها ایجاد نگردید. مقایسه میانگین اثرات متقابل نشان داد که اعمال تنش شوری  mM210 و عدم کاربرد آسکوربات منجر به دستیابی به حداکثر میزان کاروتنویید برگ (µg/ml 72/0) گردید در حالی که عدم استفاده از آب شور و محلول پاشی mM 20 آسکوبات با µg/ml 24/4 بالاترین دستیابی به کلروفیلb برگ را نشان داد.

  کلیدواژگان: آسکوربات، خرفه، رنگیزه های فتوسنتزی، شوری، فنل، فلاونوئید
 • روما کلهر منفرد، محمدنبی ایلکایی، فرزاد پاک نژاد* صفحات 267-281
  جوانه زنی و استقرار گیاه یکی از چالش های کشاورزان در مناطق خشک و نیمه خشک است و پرایمینگ ارگانیک راهکار مناسبی جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از کاربرد نهاده های شیمیایی است. بدین منظور پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی بر بذر بادرنجبویه در سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. تیمارهای این آزمایش عبارتند از پنج سطح پرایمینگ (کیتوزان، اسید هیومیک، ورمی کمپوست، آب مقطر و شاهد (بدون پرایم) و چهار سطح تنش خشکی (صفر، 3/0، 6/0، 9/0 مگاپاسکال). نتایج نشان داد که تنش خشکی کاهش درصد جوانه زنی، رشد و کیفیت گیاهچه های بادرنجبویه را در شرایط بدون پرایم در پی داشت و با افزایش شدت تنش خشکی، رشد گیاهچه ها کاهش یافتند. پرایمینگ کیتوزان، اسید هیومیک و ورمی کمپوست در افزایش ویژگی های جوانه زنی و همچنین مقابله با تنش خشکی، موثرتر از پرایمینگ آب مقطر (هیدروپرایمینگ) بود و کاهش اثرات منفی ناشی از تنش خشکی را به همراه داشت. پرایمینگ بذر با تیمارهای ذکر شده سبب روند کاهشی غلظت پرولین و فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز شد. پرایمینگ با اسید هیومیک و ورمی کمپوست در شرایط بدون تنش به ترتیب منجر به افزایش 52/19% و93/19% جوانه زنی بادرنجبویه نسبت به تیمار بدون پرایم و تنش خشکی 9/0 مگاپاسکال گردید.
  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، آلفا آمیلاز، اسید هیومیک، پرولین، کیتوزان، ورمی کمپوست
 • هوشنگ مهرفام، مجید آقاعلیخانی*، اسحاق کشتکار صفحات 283-299
  به منظور  بررسی ویژگی های کمی و کیفی علوفه تاج خروس زراعی (Amaranthus hypocondriacus L.)، تحت تاثیر مقادیر  نیتروژن و زمان برداشت، آزمایشی به صورت  فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال  1398 در مزرعه دانشگاه تربیت مدرس انجام شد.  نیتروژن در پنج مقدار (صفر، 100، 200، 300 و 400 کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار) و  چین برداری به دو صورت؛ برداشت تک چینه (مرحله آغاز پر شدن دانه) و دو چینه (آغاز گلدهی و آغاز پر شدن دانه) اعمال شد.  عملکرد  علوفه و صفات کیفی (پروتیین خام، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، ، فیبر خام و دیواره سلولی) در هر دو زمان برداشت اندازه گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد، مقدار نیتروژن روی صفات کمی و پروتیین خام  اثر معنی داری داشت، همچنین اثر چین برداری در همه صفات بجز شاخص سطح برگ و دیواره سلولی معنی دار شد. برهمکنش چین برداری و مقدار نیتروژن برای هیچ یک از صفات بجز نسبت وزن برگ به ساقه معنی دار نشد. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار kg/ha200  نیتروژن و برداشت یک چینه بالاترین عملکرد علوفه خشک را به ترتیب برابر با 27490 kg/ha  و  kg/ha27120 به خود اختصاص دادند. اگر چه بیشترین درصد پروتیین خام با مصرف kg/ha  400 نیتروژن بدست آمد، اما تفاوت  معنی داری با kg/ha 200 نیتروژن نداشت، در عین حال تیمار دو چینه با  15%  پروتیین خام مرغوب تر از تیمار یک چینه بود.
  کلیدواژگان: تاج خروس، چین برداری، صفات کمی، کیفیت علوفه، نیتروژن
 • حسن پارسانیا، حسین عجم نوروزی*، معصومه یونس آبادی صفحات 301-323

  به منظور کنترل علف های هرز باریک برگ مزارع کشت مستقیم برنج در بستر خشک با کاربرد توام علف کش های پیش رویشی و پس رویشی، این تحقیق به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در مزرعه تحقیقاتی رسته ایستگاه هاشم آباد در سال زراعی 1400 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد علف کش پیش رویشی استامپ و علف کش های پس رویشی پوما سوپر (یک لیتر)، پوما سوپر (دو لیتر)، نبواس (دو لیتر)، پروپانیل (10 لیتر)، سون رایس (100 میلی لیتر)، شالی پاک (پنوکسولام 250 میلی لیتر)، ساترن (6 لیتر)، رونستار (3 لیتر)، کلوماژون (1000 میلی لیتر) و تیتان (2 لیتر) و وجین دستی بود. اثر کاربرد علف کش بر صفات تعداد دانه در پانیکول برنج، تعداد پانیکول در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد برنج، وزن کل بوته های درو شده برنج، وزن تر شالی، وزن خشک شالی، وزن کاه و کلش، عملکرد کاه و کلش، تعداد علف هرز، وزن های تر و خشک علف های هرز کنجد، گندم، سوروف، اویارسلام، خرفه، خربزه وحشی، پیچک صحرایی و پیچک هفت بند، معنی دار بود. به طور کلی جهت حصول بیشترین تعداد دانه در پانیکول برنج، تعداد پانیکول در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد برنج، وزن تر و خشک شالی، عملکرد کاه و کلش علف کش پوماسوپر 2 لیتر و نیز برای کسب بیش ترین وزن کل بوته های درو شده برنج و وزن خشک کاه و کلش علف کش رونستار توصیه می شود.

  کلیدواژگان: برنج، شاخص برداشت، علف کش پس رویشی، عملکرد، کنترل علف هرز
|
 • Amir Faridnia, Tayeb Sakinejad * Pages 209-228

  This experiment was conducted during 2016 as factorial experiment based on completely randomized block design with 3 replications. The first factor consisted of three levels of naphthalene acetic acid (0, 200 and 400 ppm) and the second factor included three levels of salicylic acid (0, 2 and 4 mM). The results showed growth improvement process in physiological indicators spraying with 200 ppm naphthalene acetic acid and 2 mM salicylic acid was higher, And the least effect on the physiological parameters of growth in the control (without the use of naphthalene acetic acid and salicylic acid). The difference between naphthalene acetic acid levels was significant in terms of plant height, number of pods per plant, number of seeds per pod, 1000 seed weight and grain yield at 1% probability level. The difference between salicylic acid levels was significant in all traits measured at 1% level. In the interaction, 1000-seed weight at the probability level of 5% and grain yield were significant at 1% probability level. the highest grain yield was observed in the interaction of naphthalene acetic acid and salicylic acid with 200 ppm naphthalene acetic acid and 2 mM salicylic acid with 2666 kg ha-1 And the lowest in control treatment (without the use of naphthalene acetic acid and salicylic acid) with 874 kg ha-1. the maximum weight of 1000 seeds In the effect of 200 ppm naphthalenic acetic acid and 2 mM salicylic acid with a weight of 46.8 g and the lowest in the control with 35.4 g. according to these results, application of 200 ppm naphthalene acetic acid and 2 mM salicylic acid increases the morpho-physiological traits and produced components and is also recommended in the region.

  Keywords: Leaf area ratio, Plant height, Yield, 1000 seed weight
 • Mehri Kheshtzar *, Jafar Ghasemi Ranjbar, Aydin Hamidi Pages 229-250

  In order to study of the effect of storage duration on some germination and vigor indicators of three wheat cultivars seed in the north of Khuzestan province weather conditions an experiment was conducted at Agriculture and Natural Resources Research and Education center of Safiabad - Dezful in 2021. Experiment was conducted as factorial based on completely randomized design by four replications. Experiment factors include: four storage durations, 30, 60, 90 and 120 days and three wheat cultivars, Chamran2, Mehregan and Shabrang. Studied traits include: 1000 seed weight, seed germination rete, mean time and energy, normal seedling percent, seed allometric coefficient and vigor index. Results showed cultivar and storage duration interaction affected all studied traits. Shabrang cultivar seeds stored during 30 days had the most 1000 seed weight and the same cultivars seed stored during 120 days had the lowest normal seedling percent. Mehregan cultivars seed stored during 30 days had the most seed germination rete and energy, normal seedling percent, seed allometric coefficient and vigor index and the lowest mean germination time. Based on seed germination and vigor indicators evaluated by this research, studied wheat cultivars seeds were different for storability and in comparison of other studiec cultivars, Mehregan cultivar seeds had better storability behavior at North of Khuzestan province weather conditions.

  Keywords: germination speed, Germination percentage, seed vigor, Storage, temperature, Wheat
 • Elham Niki Esfahlan * Pages 251-266

  Due to study the effect of ascorbate foliar application on photosynthetic pigments, phenols and flavonoids of purslane under salinity stress conditions, an experiment was carried out in 2016 at Islamic Azad University, Yadgar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch and Pakdasht city, as factorial design based on Completely Randomized design with 4 replications, in which salinity stress in 3 levels (0, 70, 140 and 210 mM) and ascorbate foliar application in three levels (0, 10 and 20 mM) were considered. The results showed that except for the simple effect of salinity on flavonoid and phenol and the effect of ascorbate on carotenoids and other effects on evaluated traits were significant. The double interaction effect of experimental factors was significant only on chlorophyll b and carotenoids. Base of the finding the mean  comparison results indicated that foliar spraying of 20 mM ascorbate led to the highest  chlorophyll content, but there was no significant increase in carotenoids. The mean comparison interaction effects demonstrated that 210 mM and non using of ascorbate gained to maximum leaves carotenoids content (0.72 µg/ml), while no use of salinity water and 20 mM of ascorbate solution with µg/ml 4.24 ml produced the highest leaves chlorophyll b.

  Keywords: : Ascorbate, flavonoid, phenol, Photosynthetic pigments, purslane, Salinity
 • Roma Kalhor Monfared, M.N Ilkaei, F Paknejad * Pages 267-281
  Plant germination and establishment is one of the challenges of farmers in arid and semi-arid areas, and organic priming is a suitable solution to reduce environmental pollution caused by the use of chemical inputs. For this purpose, a factorial research was carried out in the form of a completely randomized design on the seeds of Lemon balm (Melissa Officinalis L.) in three replications in the seed technology laboratory of the Islamic Azad University, Karaj branch. The treatments of this experiment include five levels of priming (chitosan, humic acid, vermicompost, distilled water and control (no prime)) and four levels of drought stress (0, 0.3, 0.6, 0.9 Mpa). The results showed that drought stress decreased the germination percentage, growth, and quality of lemongrass seedlings in non-prime conditions, and as the intensity of drought stress increased, the growth of seedlings decreased. Chitosan, humic acid, and vermicompost priming was more effective than distilled water priming (hydropriming) in increasing germination characteristics and coping with drought stress, and reduced the negative effects of drought stress. Seed priming with the mentioned treatments caused a decrease in proline concentration and ascorbate peroxidase enzyme activity. Priming with humic acid and vermicompost in non-stress conditions led to 19.52% and 19.93% germination increase in lemon balm respectively, compared to the treatment without priming and 0.9 MPa drought stress conditions.
  Keywords: Alpha amylase, ascorbate peroxidase, Humic acid, Chitosan, Proline, vermicompost
 • H Mehrfam, M Agha Alikhani *, E Keshtkar Pages 283-299
  In order to study the effect of nitrogen rate and cutting numbers on forage quantitative and qualitative characters of field amaranth (Amaranthus hypocondriacus L.) a field experiment was conducted at Tarbiat Modares University, Iran, on 2019 growing season. Nitrogen fertilizer was applied in five rates (0, 100, 200, 300 and 400 kg.ha-1) and cutting has two strategies: single harvest (at the beginning of grain filling) and double-cutting (at the beginning of flowering and the beginning of the grain filling). Forage yield and qualitative traits (crude protein, acid detergent fiber, crude fiber and cell wall) were measured at both cutting strategy. The results showed that nitrogen rate had significant effect on quantitative traits and crude protein, and also the effect of cutting on all traits was significant except for LAI and cell wall. Cutting×nitrogen interaction was not significant for any traits, except for dry leaf/stem ratio. Mean comparison showed that 200 kg.ha-1 nitrogen treatment and single-cutting harvest had the highest dry forage yield of 27490 and 27120 kg.ha-1, respectively. Although the highest crude protein percentage was obtained in 400 kg.N.ha-1 treatment and were in same statistical group with 200 kg N.ha-1. Also two- cutting harvest with 15% crude protein was better than single-cutting harvest.
  Keywords: Amaranth (Amaranthus hypocondriacus), cutting, Forage quality, nitrogen, Quantitative traits
 • H Parsania, H Ajam Nourozi *, M Younes Abadi Pages 301-323

  To compare the efficiency of different herbicides in controlling narrow-leaved weeds of rice drying fields of Gilaneh cultivar with the focus on the use of pre-growth and post- growth herbicides, this study was conducted as a block design with 4 replications in Research field of Rasteh, Hashem Abad station was conducted in 2021 crop year. Experimental treatments was Stomp herbicide application (3 liters per hectare), Puma super (1 liters), Puma super (2 liters), nabu-s (2 liters), Propanile (10 liters), Sunrice (100 ml) Penoxsulam (250 ml), Thiobencarb (6 liters), Ronstar (3 liters), Clomazone (1000 ml), Titanium (2 liters). Effect of herbicide application on number of grain clusters, number of clusters square meter, thousand grain weight, fresh and dry weight of rice plant, fresh and dry weight of straw, fresh weight, fresh and dry weight of paddy, number weeds and dry weeds of Sesame, number weeds and dry weeds of wheat, number and dry and fresh weights of weeds of Echinochloa crus-galli, Cyperus rotundus, purslane, Cucumis melo var. agrestis, Convolvulus arvensis, Fallopia convolvulus, Cleome viscose, Cynodon dactylon and Prosopis farcta were significant. To obtain the highest number of grain clusters, number of clusters square meter, thousand grain rice, yield of rice, fresh and dry weight of paddy, the yield of straw and stubble, the herbicide Pumasuper 2 liters and also to obtain the highest plant weight rice and fresh and dry weight of straw, Ronstar herbicide are recommended.

  Keywords: harvest index, Post- growth herbicides, Rice, Weeds control, Yield