فهرست مطالب

پژوهش های به زراعی - سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1401)

نشریه پژوهش های به زراعی
سال چهاردهم شماره 2 (تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سعید سیف زاده*، ناصر شهسواری، سعید اکبری مهر صفحات 137-160

  سایکوسل به عنوان یک تنظیم کننده رشد و عناصر ریزمغذی آهن و روی می توانند اثرات تنش خشکی را تعدیل نمایند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی سایکوسل و عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد و صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گندم رقم پیشگام در شرایط تنش خشکی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه خصوصی در رباط کریم تهران  طی دو سال زراعی 97-1396           و 98-1397 انجام شد. آبیاری در دو سطح شامل I1: آبیاری کامل (عرف منطقه) و I2: قطع آبیاری در شروع مرحله ظهور سنبله (51 زادوکس) به عنوان عامل اصلی، سایکوسل در دو سطح شامل C1: عدم مصرف (محلول پاشی با آب خالص) و C2: محلول پاشی سایکوسل به میزان 5/0 لیتر در هکتار و محلول پاشی عناصر ریزمغذی در مرحله ساقه دهی در چهار سطح شاملF1: عدم مصرف (محلول پاشی آب خالص)، F2: محلول پاشی آهن، F3: محلول پاشی روی و      F4: محلول پاشی ترکیبی آهن + روی به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مرکب داده ها نشان داد که اثر ساده عناصر آبیاری، سایکوسل و اثر متقابل این دو عامل در سطح پنج درصد و اثر عناصر ریزمغذی در سطح یک درصد بر عملکرد دانه معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین های اثر متقابل آبیاری و سایکوسل بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه متعلق به تیمار مصرف سایکوسل در شرایط آبیاری کامل(عرف منطقه) با میانگین 7077 کیلوگرم در هکتار بود. استفاده از سایکوسل در شرایط آبیاری کامل (عرف منطقه) و همینطور در شرایط تنش در مرحله سنبله دهی یا 51 زادوکس باعث افزایش عملکرد دانه گردید. این افزایش در شرایط آبیاری کامل (عرف منطقه) بیشتر مشهود بود. نتایج مقایسه میانگین های اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه نشان داد که محلول پاشی آهن + روی با میانگین 5543 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشت و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار شاهد با میانگین 4638 کیلوگرم در هکتار بود. با توجه به نتایج حاصله، اگرچه تنش خشکی موجب آسیب به گندم شد، اما محلول پاشی سایکوسل، آهن و روی توانست بخشی از خسارت ناشی از تنش خشکی را جبران نماید.

  کلیدواژگان: سایکوسل، تنش خشکی، ریزمغذی، صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی، عملکرد گندم
 • شمایل سالمی پاریزی، محمدنبی ایلکایی*، فرزاد پاک نژاد، فیاض آقایاری، مهدی صادقی شعاع صفحات 161-178

  پاکلوبوترازول یک تنظیم کننده رشد گیاهی است که موجب کاهش جیبرلین در گیاه می شود. در این پژوهش به بررسی اثر محلول پاشی پاکلوبوترازول و نیتروژن بر عملکرد و کیفیت دانه رقم هیبرید سوپرگندم در منطقه کرج، بر اساس طرحی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی   97-1396 پرداخته شد. عامل اصلی در این آزمایش سه سطح مختلف نیتروژن (60، 105 و 150 کیلوگرم در هکتار) از منبع اوره و عامل دوم  دو سطح پاکلوبوترازول (صفر و 200 میلی گرم بر لیتر) بود. نتایج نشان داد که کاربرد پاکلوبوترازول موجب افزایش عملکرد دانه و کیفیت دانه گندم شد و با افزایش مقدار نیتروژن عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه گندم افزایش یافت. بیشترین مقدار عملکرد دانه 05/14 تن در هکتار، تعداد دانه در سنبله 35/89 دانه، شاخص برداشت 41/43 درصد و پروتیین دانه 44/12 درصد مربوط به اثرات متقابل 150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن و کاربرد پاکلوبوترازول بود. بنابراین به منظور افزایش عملکرد و کیفیت دانه گندم مصرف پاکلوبوترازول به همراه نیتروژن 150 کیلوگرم در هکتار قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پاکلوبوترازول، پروتئین دانه، سوپرگندم، عملکرد بیولوژیک، نیتروژن
 • سید مجتبی مهدئی، رضا منعم، علیرضا پازکی* صفحات 179-198

  به منظور بررسی اثر محلول پاشی براسینواسترویید و نیتروپروسایدسدیم (SNP) بر صفات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و رویشی گیاه دارویی گاوزبان (Borago officinalis L.) در شرایط تنش شوری در سال 96-1395 بر اساس یک آزمایش گلخانه ای در منطقه شهر ری به مدت یک سال انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار اجرا گردید که در آن تنش شوری از منبع نمک طعام (Nacl) در سه سطح (0، 45 و90 میلی مولار)، محلول پاشی نیتروپروسایدسدیم در سه سطح (0، 75 و 150میکرو مولار) و براسینواسترویید در دو سطح (0 و 5/1 میکرومولار) در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشالن داد، اثر ساده براسینواسترویید و نیترو پروساید سدیم بر تمامی صفات مورد آزمون و اثر متقابل عوامل عوامل آزمایشی بر میزان کاروتنویید و گزانتوفیل معنی دار گردید. در این شرایط به دنبال افزایش میزان تنش شوری محتوی رنگیزه ای کاهش یافته و با کاربرد ترکیبات ضد تنش این صفات بهبود پیدا کرد. در این شرایط بیشترین میزان کاروتنویید و گزانتوفیل به ترتیب با 6667/1 و 3344/0 میلی گرم بر کیلوگرم در شرایط مصرف 150 میکرومولار نیتروپروساید سدیم و 5/1 میکرومولار نیتروپروساید سدیم حاصل گردید.

  کلیدواژگان: گاوزبان، تنش شوری، براسینواستروئید، نیتروپروساید سدیم، رنگیزه
 • روما کلهر منفرد* صفحات 199-214
  تنش شوری از جمله تنش های مهم در کاهش عملکرد گیاهان، به ویژه گیاهان برگی است و ارایه راهکارهایی جهت مقابله با آن بسیار حایز اهمیت است. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار در گلخانه ای واقع در نظر آباد کرج بر کاهو لولاروزا  به صورت هیدروپونیک و در شرایط تنش شوری انجام شد. عامل های این پژوهش شامل اسید هیومیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 500، 1000 و 1500 میلی گرم در لیتر و تنش شوری در دو سطح بدون تنش (شاهد) و 30 میلی مولار بود. نتایج نشان داد که اعمال تنش شوری موجب کاهش عملکرد کاهو لولاروزا شد. کاربرد اسید هیومیک و افزایش غلظت آن موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی این گیاه شد و اثرات منفی حاصل از تنش شوری را کاهش داد. بیشترین عملکرد وزن تر کاهو (27/682 گرم بر متر مربع)، مربوط به اثرات متقابل تیمارهای اسید هیومیک            1500 میلی گرم در لیتر و شاهد تنش شوری بود که با برهمکنش اسید هیومیک 1500 میلی گرم در لیتر و تنش شوری در یک گروه آماری قرار گرفتند. کاربرد اسید هیومیک وافزایش غلظت آن سبب کاهش فعالیت آنزیم های کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز شد. تنش شوری فعالیت آنزیم کاتالاز و آنزیم آسکوربات پراکسیداز را افزایش داد. کمترین فعالیت آنزیم کاتالاز با µmole FW/min 004/0 و آنزیم آسکوربات پراکسیداز با µmol H2O2 min-1.mg-1 protein 41/0، مربوط به اثرات متقابل تیمارهای اسید هیومیک 1500 میلی گرم در لیترو شاهد تنش شوری بود. بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز µmole FW/min 024/0 و آنزیم آسکوربات پراکسیداز µmol H2O2 min-1.mg-1 protein 81/0 در شاهد اسید هیومیک در شرایط تنش شوری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: آسکوربات پراکسیداز، پرولین، رنگیزه های فتوسنتزی، کاتالاز، کشت هیدروپونیک
 • محمدتقی فیض بخش*، عفت پروار صفحات 215-238

  مقایسه انرژی گیاهان زراعی یکی از روش هایی است که می تواند در اولویت بندی کشت گیاهان مختلف زراعی در هر منطقه به کار گرفته شود. به منظور مقایسه انرژی ورودی، خروجی و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع کلزا و جو دیم در استان گلستان (شهرستان آق قلا) آزمایشی در پاییز 1398 انجام پذیرفت. به این منظور از طریق مصاحبه با کشاورزان مختلف (برای جو دیم و کلزای دیم به ‫ترتیب 37 و 21 کشاورز از طریق تکمیل پرسشنامه در محدوده شهرستان آق قلا) جمع آوری داده های مورد نیاز نظیر ماشین آلات و نهاده های مصرفی شامل بذر، کود، سوخت و سموم در دو محصول صورت گرفت. پس از آن داده های موردنیاز در سه بخش مصرف سوخت، سوخت مصرفی و پتانسیل گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر مبنای معادل دی اکسید کربن محاسبه گردید. بیشترین درصد انرژی ورودی مستقیم در مزارع کلزا و جو دیم ترتیب با 3/39 و 8/46 درصد مربوط به مصرف سوخت بود. بیشترین و کمترین پتانسیل گرمایش جهانی به ترتیب از مزارع کلزا و جو دیم (به ترتیب1492و 1/739  کیلوگرم CO2 در هکتار) به دست آمد. همچنین در هر دو محصول کمترین میزان تولید گازهای    گلخانه ای مربوط به کود پتاسیم به میزان 3/26 کیلوگرم معادل CO2  برای کلزای دیم و 1/13 برای جو دیم بود.  در هر دو محصول مصرف سوخت و کود بالاترین انرژی مصرفی و تولید گازهای گلخانه ای را تشکیل می دهد. استفاده از ادواتی که باعث کاهش مصرف سوخت شوند توصیه می گردد و همچنین لزوم بررسی و تحقیق جهت کشت های تناوبی و استفاده از گیاهانی که قادر به تثبیت نیتروژن هستند آشکار می گردد.

  کلیدواژگان: انرژی ویژه، انرژی غیرمستقیم، سوخت، عملیات زراعی
 • مریم زیوردار، امین فرنیا، علی خورگامی* صفحات 239-254

  به منظور بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر روی عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1392 در مزرعه ای واقع در شهرستان بروجرد اجرا گردید. عامل های آزمایشی شامل استفاده از کود بیولوژیک نیتروژنه در 4 سطح (عدم مصرف، کود نیتروکسین، کود ریزوبیوم ویژه لوبیا و کود نیتروکارا) و کود فسفره در 3 سطح (عدم مصرف، بیوسوپرفسفات و بارور2) بود. یافته های تحقیق نشان داد که اثرمتقابل کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره بر صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه درغلاف و همچنین اثر ساده کودبیولوژیک فسفره بر صفات وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و همچنین اثر ساده کود بیولوژیک نیتروژنه  برصفات عملکرد اقتصادی در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید و اثر ساده کود فسفره بر عملکرد اقتصادی درسطح احتمال 5 درصد معنی دار شد. اثرساده کودهای بیولوژیک نیتروژنه و فسفره و اثرات متقابل آن ها بر وزن هزار دانه و تعداد غلاف در بوته غیرمعنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین داده ها نشان داده که بیشترین عملکرد دانه لوبیا قرمز مربوط به کود بیولوژیک نیتروژنه (نیتروکارا) به مقدارkg/h  2/634 و بیشترین تعداد دانه درغلاف و تعداد غلاف در بوته مربوط به کود بیولوژیک نیتروژنه (نیتروکارا) به ترتیب با 7 دانه درغلاف و 33/19 غلاف دربوته بود. در مجموع کود بیولوژیک نیتروکارا بیشترین تاثیر مثبت را برعملکرد و اجزای عملکرد داشت و با مصرف آن می توان ضمن تولید پایدار محصول از مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد آن ها جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: عملکرد، فسفر، لوبیا، کود بیولوژیک، نیتروژن
|
 • S Sayfzadeh *, N Shahsavari, S Akbarimehr Pages 137-160

  Cycocel as a growth regulator and micronutrient elements can moderate the effects of drought stress. This research was conducted in order to investigate the effect of foliar spraying of cycocel and iron and zinc micronutrient elements on the yield and physiological traits of wheat pishgam cultivar under drought stress conditions in a private farm in Rabat Karim, Tehran, during the cropping years of 2016-2017 and 2017-2018. The experiment was carried out in the form of split plots in the form of a randomized complete block design in three replications. In this experiment, irrigation at two levels (I1: full irrigation (custom of the region) and I2: interruption of irrigation at the beginning of the spike emergence stage or 51 Zadoks) As the main factor, cycocel at two levels (C1: no use (spraying solution with pure water) and C2: consumption of cycocel at the rate of 0.5 liters per hectare) and foliar application of micronutrient elements in two stages of stem formation and spike emergence at four levels (F1: no use (pure water spray solution), F2: iron foliar application, F3: zinc foliar application, and F4: iron foliar application + zinc (each at a ratio of 3 per thousand) As sub-factors, they were factorial placed in sub-plots. The results of composite data analysis showed that the main effect of irrigation, cycocel foliar application and the interaction effect of irrigation × cycocel at the level of five percent and foliar application of micronutrient elements at the level of one percent was significant on grain yield. The results of comparing the averages of the effect of irrigation and cycocel on grain yield showed that the highest grain yield belonged to the cycocel application treatment under normal irrigation conditions with an average of 7077 kg/ha. The use of cycocel in normal irrigation conditions and also in stress conditions in the spike stage or 51 Zadoks increased grain yield. This increase was more evident under normal irrigation conditions. The results of comparing the averages of the effect of foliar application of micronutrients on grain yield showed that iron + zinc foliar application had the highest grain yield with an average of 5543 kg/ha, and the lowest grain yield belonged to the control treatment with an average of 4638 kg/ha. According to the obtained results, although the drought is causing damage to wheat, but cycocel, iron and Zinc foliar application partially compensated the damage caused by drought stress.

  Keywords: Cycocel, Drought stress, micronutrients, Physiological, biochemical traits Wheat yield
 • Sh Salemi, M.N Ilkaei *, F Paknejad, F Aghayari, M Sadeghi Shoa Pages 161-178

  Paclobutrazol is a plant growth regulator that reduces gibberellin in plants. In this research, paclobutrazol and nitrogen foliar application was investigated on the yield and grain quality of superwheat hybrid cultivar in Karaj region, in the form of split plots in the form of randomized complete block design with three replications in the crop year 2017-2018. The main factor in this experiment included three different levels of nitrogen (60, 105 and 150 kg/ha) from the urea source, the second factor included two levels of paclobutrazol (zero and 200 mg/liter). The results showed that the application of paclobutrazol increased the grain yield and grain quality of wheat, and with the increase in the amount of nitrogen, the yield, yield components and quality of wheat grain increased. The highest amount of seed yield was 14.05 ton/ha, the number of seeds per spike was 89.35 seeds, the harvest index was 43.41% and the seed protein was 12.44% related to the mutual effects of nitrogen 150 kg per hectare and the application of paclobutrazol. Therefore, in order to increase the yield and quality of wheat grain, it is recommended to use paclobutrazol along with nitrogen at 150 kg per hectare.

  Keywords: Biological yield, grain protein, nitrogen, paclobutrazol, Super wheat
 • S.M Mahdaei, R Monem, A.R Pazoki * Pages 179-198

  In order to investigate the effect of Effect of brassinosteroids and sodium nitroprusside (SNP) foliar application on physiological, biochemical and morphological traits of Borago (Borago officinalis L.) under salt stress conditions, based on a greenhouse experiment was conducted in Shahriar region in 2016-2017. The experiment was conducted as factorial based on completely randomized design with four replications. In which salinity stress from the source of Nacl at three levels (0, 40 and 80 mM), Nitroprosium sodium sulfate was applied at three levels (0, 75 and 150 μM) and brassinosteroids at two levels (0 and 1.5 μm) Were considered. The simple effect of brassinosteroid and sodium nitroprusside on all experimented traits and the interaction effect of experimental factors on carotenoid and xanthophyll content were significant. In these conditions, after increase in salinity stress, the pigment content decreased and these traits improved with anti-stress compounds consumption. So the highest amount of carotenoid and xanthophyll with 1.6667 mg/g and 0.3344 mg/g were obtained with 150 μM sodium nitroprusside and 1.5 μM brassinosteroids consumption.

  Keywords: Borago, Brosinosteroids, pigment, salinity stress, Sodium nitroprusside
 • R Kalhor Monfared * Pages 199-214
  Salinity stress is one of the important stresses in reducing the yield of plants, especially leafy plants, and it is very important to provide solutions to deal with it. For this purpose, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design in four replications in a greenhouse located in Naziabad, Karaj on llolaroza lettuce hydroponically under salt stress conditions. The factors of this research included humic acid in four concentrations 0 (control), 500, 1000 and 1500 mg/l and salinity stress at two levels no stress (control) and 30 mM. The results showed that application of salinity stress decreased the yield of Lolla rossa lettuce. The application of humic acid and increasing its concentration increased the quantitative and qualitative performance of this plant and reduced the negative effects of salinity stress. The highest yield of fresh weight of lettuce was 682.27 g/m2, related to the mutual effects of humic acid treatments of 1500 mg/l and salinity stress. The application of humic acid and increasing its concentration decreased the activity of catalase enzyme and ascorbate peroxidase enzyme. Salt stress increased the activity of catalase enzyme and ascorbate peroxidase enzyme. The lowest activity of catalase enzyme (0.004 µmole FW/min) and ascorbate peroxidase enzyme (0.41µmol H2O2 min-1.mg-1 protein), related to the interaction of humic acid 1500 mg/l and control of salinity stress. The highest activity of catalase enzyme (0.024 µmole FW/min) and ascorbate peroxidase enzyme(0.81 µmol H2O2 min-1.mg-1 protein) were observed in humic acid control under salt stress condition.
  Keywords: ascorbate peroxidase, Catalase, hydroponic culture, Photosynthetic pigments, Proline
 • M.T Feyzbakhsh *, E Parvar Pages 215-238

  Comparing the energy of agricultural plants is one of the methods that can be used in prioritizing the cultivation of different agricultural plants in each region. In order to compare the energy input, output and global warming potential of rapeseed and rainfed barley fields in Golestan province (Aqqla city), an experiment was conducted in the fall of 2019. For this purpose, through interviews with different farmers (37 and 21 farmers for rainfed barley and rainfed rapeseed, respectively, by filling out questionnaires in Aqqala city) to collect the required data of machines and consumables including Seeds, fertilizers, fuel and pesticides were used in two crops. After that, the required data were calculated in three sections: fuel consumption, fuel consumption and global warming potential due to the emission of greenhouse gases based on CO2. The highest percentage of direct input energy in rapeseed and rainfed barley fields was related to fuel consumption with 39.3 and 46.8 percent, respectively. The highest and lowest global warming potential was obtained from rapeseed and rainfed barley fields (1492 and 1.739 kg CO2 per hec, respectively). Also, in both products, the lowest amount of greenhouse gas production related to potassium fertilizer was 26.3 kg CO2 equivalent for rainfed rapeseed and 1.13 for rainfed barley. In both products, fuel consumption and fertilizer constitute the highest energy consumption and greenhouse gas production. The use of tools that reduce fuel consumption is recommended, and the necessity of investigating and researching rotation crops and using plants capable of fixing nitrogen is revealed.

  Keywords: Agricultural operations, Fuel, specific energy, Indirect energy
 • M Zivardar, A Farnia, A Khorgami * Pages 239-254

  In order to investigate the effect of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on the yield of red beans, a factorial experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with replication in the agricultural year of 2012 in a farm located in Bravar region of Borojar city. The experimental treatments included the use of biological nitrogen fertilizers including  nitroxin and 2 special bean rhizobium fertilizers  nitro cara fertilizer  (control sample) was used. Phosphorous fertilizers including:  bio superphosphate  fertilizing 2.without fertilizer (control sample) were investigated. Based on the results of this research, it was determined that the mutual effect of the use of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on plant height traits, the number of seeds per pod, as well as the simple effect of phosphorus biological fertilizer on the characteristics of the weight of one thousand seeds, the number of pods per plant, and the simple effect of nitrogen biological fertilizer on the characteristics of economic performance was significant at the 1% probability level. Also, the simple effect of phosphorus fertilizer was significant. Economic yield is significant at the 5% probability level. The simple effect of nitrogen and phosphorus and the mutual effects of fertilizers on the attributes of thousand-seed weight and the number of pods per plant are insignificant. The results of the comparison table of Duncan's mean show that in terms of grain yield, the highest yield of red bean seeds is related to fertilizer. Biological nitrogen level  (Nitro kara) is 634.2 kg/h, and also the highest number of seeds per pod and the number of pods per plant are related to biological nitrogen fertilizer level  (Nitro kara) is 7 seeds per pod and 19.33 pods per plant, respectively. In total, Nitro kara biological fertilizer had the most positive effect on the performance and performance components of beans, which can be used to prevent excessive use of chemical fertilizers and environmental problems caused by their use, while producing good and stable products.

  Keywords: Bean, Biological fertilizer, nitrogen, phosphorus, Yield