فهرست مطالب

Iranian Journal of Veterinary Research
Volume:24 Issue: 2, Spring 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کوتاپالی پراتاپ، کومار*، م. ن. بالاکریشنا، نیر .ناتسان پونیامورتی صفحات 94-95
 • عزیزالله خداکرم تفتی*، عبدالله درخشنده، امیرعلی دایی، محمد سیدین صفحات 96-101

  پیشینه: 

  تعدادی از گونه های مایکوپلاسما اغلب به عنوان مایکوپلاسما مایکوییدس (Mm) می توانند عفونت های دستگاه تنفس در بز ایجاد کنند. هر چند فقط مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری نومونیه (Mccp) عامل پلوروپنومونی واگیردار بز مورد توجه قرار گرفته است.

  هدف

  هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری نومونیه و مایکوپلاسما آرژینینی از ریه های بزهای ذبح شده مبتلا به پنومونی و ارتباط آن ها با تغییرات پاتولوژی می باشد.

  روش کار

  تعداد 2000 ریه بز ذبح شده در کشتارگاه صنعتی مشهد، ایران از نظر وجود ضایعات ماکروسکوپی ابتلا به پنومونی مورد بازرسی قرار گرفت. 50 ریه مبتلا به پنومونی برای شناسایی عوامل مایکوپلاسمایی با استفاده از روش های هیستوپاتولوژی، کشت و مولکولی (PCR) مورد آزمایش قرار گرفتند. از نمونه های بافت ریه، DNA استخراج شد و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی جنس و گونه مایکوپلاسماها تکثیر گردید.

  نتایج

  از نظر ماکروسکوپی، در نمونه های مبتلا به برونکوپنومونی فیبرینی چرکی، سفتی همراه با تغییر رنگ قرمز تیره تا خاکستری در لوب های قدامی شکمی تا خلفی ریه ها و در نمونه های مبتلا به پنومونی بینابینی، وجود قوام لاستیکی همراه با اثرات دنده ها بر روی سطوح لوب های دیافراگماتیک مشاهده شد. از نظر هیستوپاتولوژی، پنومونی برونکواینترستیشیال در 40 (80%) ریه ها و برونکوپنومونی فیبرینی چرکی در 10 (20%) ریه بزهای مبتلا تشخیص داده شد. شواهد رشد مایکوپلاسما مانند کدورت و کلنی های مایکوپلاسمایی در محیط کشت در 2 (4%) ریه مشاهده شد. DNA اختصاصی جنس مایکوپلاسما در 11 نمونه (22%) مشخص شد. از بین آن ها، 3 (6%) و 3 (6%) نمونه به ترتیب به مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری نومونیه و مایکوپلاسما آرژینینی از نظر PCR مثبت بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج ما نشان داد که مایکوپلاسما کاپری ‎کولوم تحت گونه کاپری نومونیه و مایکوپلاسما آرژینینی از عواملی هستند که می توانند در ایجاد سفت شدگی ریه و پنومونی در بز دخیل باشند.

  کلیدواژگان: بز، مایکوپلاسما آرژینینی، مایکوپلاسما کاپری کولوم تحت گونه کاپری نومونیه، PCR، پنومونی
 • محمود خان نژاد، مجید کرامت، هادی ایمانی راستابی*، هادی نداف، بهمن مصلی نژاد صفحات 102-109

  پیشینه:

   پیشنهاد شده است که کاهش دوز با استفاده از تزریق همزمان داروهای دیگر، ممکن است دپرس تنفسی ناشی از کتوفول را بهبود بخشد.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات افزودن لیدوکایین، فنتانیل یا دکیمدتومیدین بر دوز مورد نیاز و متغیرهای قلبی تنفسی در سگ های تحت بیهوشی تام وریدی (TIVA) با کتوفول طراحی شد.

  روش کار

  در فاز I، دوازده سگ (شش قلاده در هر گروه درمانی) با دو تا از چهار رژیم بیهوشی 1- کتوفول (4 میلی گرم بر کیلوگرم و 3/0 میلی گرم بر کیلوگرم؛ KET)، 2- کتوفول و لیدوکایین (5/1 میلی گرم بر کیلوگرم و 25/0 میلی گرم بر کیلوگرم در دقیقه؛ KLD)، 3- کتوفول و فنتانیل (5 میکروگرم بر کیلوگرم و 1/0 میکروگرم بر کیلوگرم در دقیقه؛ KFN)، و 4- کتوفول و دکسمدتومیدین (2 میکروگرم بر کیلوگرم و 2 میلی گرم بر کیلوگرم در ساعت؛ KDX) با فاصله حداقل یک هفته ای القا و نگهداری شدند. حداقل سرعت وریدی (MIR) کتوفول تعیین شد. در فاز II، 12 سگ دیگر رژیم مشابهی را برای 60 دقیقه با سرعت وریدی تعیین شده کتوفول دریافت نموده و متغیرهای قلبی تنفسی در آن ها اندازه گیری ثبت شد.

  نتایج

  متوسط MIR کتوفول برای KET، KLD، KFN، و KDX به ترتیب 35/0، 23/0، 15/0، و 08/0 میلی گرم بر کیلوگرم در دقیقه تعیین شد. در فاز II، زمان های ریکاوری در گروه KFN و KDX کوتاهتر از KET و KLD بود. ضربان قلب به صورت معنی داری در زمان بیهوشی در گروه های KET و KLD بیشتر و در گروه های KFN و KDX پایین تر از زمان پایه در چند نقطه زمانی تعیین شد. در همه درمان ها، دپرس تنفسی مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  علی رغم کاهش دوز کتوفول، هیچ یک از داروهای مورد استفاده نتوانست دپرس تنفسی ناشی از کتوفول را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سگ، بهبودی، دپرس تنفسی، بیهوشی تام وریدی
 • لیلا رهبرنیا، رعنا خسروی راد، علیرضا دهناد، بهروز نقیلی صفحات 110-115

  پیشینه:

   استافیلوکوکوس اوریوس مسوول بسیاری از عفونت ها در انسان و حیوانات از جمله عفونت های پوست و بافت نرم تا بیماری های تهدیدکننده حیات است. در این مطالعه به منظور کشف منشا عفونت استافیلوکوکوس اوریوس در انسان، مشخصات مقاومت آنتی بیوتیکی و انواع فاکتورهای حدت در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس در سه گروه جمعیت انسانی سالم، پنیر، و شیر گوسفندان مبتلا به ورم پستان مورد بررسی قرار گرفت.

  هدف

  بررسی برخی از فاکتورهای حدت در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس گرفته شده از جمعیت انسانی سالم، گوسفندان دارای ورم پستان و پنیر.

  روش کار

  در مجموع 400 نمونه سواب بینی از دانش آموزان سالم، 30 نمونه پنیر و 122 نمونه شیر گوسفند برای شناسایی جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس از 11 دی ماه 1395 تا 10 اسفند 1396جمع آوری شد. فراوانی ژن های حدت hla، hlb، Acme/arcA، pvl، و tsst-1 و ژن mecA (مقاومت به متی سیلین) در هر گروه با استفاده از روش PCR شناسایی شد.

  نتایج

  بین پروفایل حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها در جمعیت سالم و نمونه های شیر آلوده به ورم پستان رابطه مستقیم وجود داشت. از 400 نمونه بینی، 15% (400/60) برای استافیلوکوکوس اوریوس مثبت بودند که 60% (60/36) برای mecA مثبت بودند، در حالی که 50% (30/15) از نمونه های پنیر برای استافیلوکوکوس اوریوس مثبت بودند که 7 مورد (66/46%، 15/7) برای mecA مثبت بودند. شیوع استافیلوکوکوس اوریوس در بین دانشجویان وابسته به جنس بود (P=0.025, P<0.05). همچنین 5/47% (122/58) از نمونه های شیر از ورم پستان گوسفند برای استافیلوکوکوس اوریوس و 37/41% (58/24) برای ژن mecA مثبت بودند. بر اساس نتایج PCR، بیشترین میزان ژن های hla (33/68%، 60/41)، hlb (33/53%، 60/32) و Acme/arcA (66/46%، 60/28) مربوط به جمعیت سالم بود و بیشترین فراوانی pvl (38/41%، 58/24) و tsst-1 (59/27%، 58/16)، مربوط به نمونه های شیر بود (P<0.05). بین وجود ژن Acme-arcA و مقاومت به متی سیلین ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  میزان بالای فاکتورهای حدت در جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس به دست آمده از ورم پستان و فرآورده های لبنی، یک نقطه هشدار است زیرا آن ها می توانند منبع انتشار استافیلوکوکوس اوریوس به انسان است. برای کنترل مسمومیت غذایی با استافیلوکوکوس نیاز اساسی به نظارت مستمر وجود دارد.

  کلیدواژگان: محصولات لبنی، جمعیت سالم، ورم پستان، استافیلوکوکوس اورئوس، فاکتورهای حدت
 • رضا عباسی کلی، ذوالفقار رجبی*، کتایون نفوذی، منیره خردادمهر صفحات 116-121

  پیشینه:

   ایجاد پاسخ های ایمنی مناسب به واکسن های بیماری نیوکاسل (ND) در کنترل این بیماری مهم است. اشریشیا کلی سویه 1917 (EcN) در تنظیم سیستم ایمنی نقش دارد.

  هدف

  مطالعه حاضر اثرات EcN بر سیستم ایمنی و پاسخ های ایمنی به واکسن های زنده تجاری بیماری نیوکاسل در بلدرچین های ژاپنی را ارزیابی کرد.

  روش کار

  150 بلدرچین یک روزه به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه های A و B هر روز به ترتیب CFU/ml 107 و 106 باکتری EcN اسپری شده بر روی جیره غذایی را دریافت کردند، در حالی که گروه C هر روز 1 میلی لیتر PBS دریافت کرد. همه پرندگان با واکسن B1 و لاسوتا، به ترتیب در 10 و 20 روزگی واکسینه شدند. نمونه های سرمی به منظور سنجش سطح IgA و سایتوکین های خاص، از جمله IL4، IFN-α، و IFN-γ، و همچنین تیتر آنتی بادی به NDV با روش های HI و ELISA جمع آوری شدند.

  نتایج

  تفاوت معنی داری در سطوح سرمی IgA و IFN-α در بین گروه ها مشاهده نشد (P>0.05). با این وجود، غلظت IFN-γ و IL-4 در جوجه های 42 روزه گروه A به طور معنی داری بیشتر از سایر گروه ها بود (P<0.05). پس از 15 روز از واکسیناسیون دوم، میانگین تیتر HI علیه NDV در گروه A به طور قابل توجهی بیشتر از گروه C بود. گروه B و C بعد از 22 روز از واکسیناسیون دوم، تیتر HI را به طور قابل توجهی کمتر از گروه A نشان دادند. میانگین تیتر ELISA به NDV در گروه A نسبت به گروه B و C پس از 22 روز از واکسیناسیون دوم به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که اسپری روزانه CFU/ml 107 باکتری اشریشیا کلی سویه نیسل 1917 روی جیره بلدرچین موجب افزایش سطوح سرمی IFN-γ و IL-4 و متعاقبا باعث تقویت پاسخ ایمنی به واکسن های NDV می شود.

  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، ایمنی، پروبیوتیک، بلدرچین، واکسن
 • احمد عریان*، شادی حسن آجیلی، سونیا ساهویه صفحات 122-135

  پیشینه:

   یکی از نگرانی های متداول در ترمیم ضایعات وسیع استخوانی ضرورت استفاده از جراحی و گرفت های استخوانی قابل قبول با استفاده از رها سازی دارو در مهندسی بافت می باشد. زولدرونیت دارویی شناخته شده و موثر در ترمیم شکستگی بافت استخوان در بیماران مبتلا به پوکی استخوان است.

  هدف

  در مطالعه حاضر تلاش شد داربستی کارآمد برای ترمیم استخوان با استفاده از پلی کاپرولاکتون/پلی لاکتیک اسید/هیدروکسی آپاتیت طراحی و ساخته شد.

  روش کار

  داربست با روش های پرینتینگ سه بعدی غیرمستقیم و خشک کردن انجمادی ساخته شد. آزمون های ریومتری، نوترال رد، میکروسکوپ الکترونی روبشی، پراش اشعه ایکس و طیف سنجی FTIR به منظور تعیین ویژگی های داربست بر روی آن انجام گرفت. آزمون qRT-PCR برای تعیین قدرت داربست در میزان بیان ژن های موثر در رگ زایی و استیواینداکشن انجام گرفت. چهل موش صحرایی برای این آزمایش تجربی انتخاب شده و به چهار گروه ده تایی به شرح زیر تقسیم شدند: گروه کنترل که در آن هیچ درمانی صورت نگرفت، گروه اتوگرفت، گروه داربست، و گروه داربست همراه با زولدرونیت. ارزیابی های هیستوپاتولوژی، بیومکانیک، ایمونوهیستوشیمی، رادیولوژی و سی تی اسکن بر روی منطقه دچار ضایعه انجام گرفت.

  نتایج

  نتایج qRT-PCR نشان داد که سطح بیان مارکرهای استیوپونتین و استیوکلسین و CD31 در گروه داربست در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05). از منظر هیستوپاتولوژی تشکیل بافت جدید استخوانی در گروه های اتوگرفت و زولدرونیت-داربست نسبت به گروه درمان نشده تفاوت معنی داری نشان داد (P<0.001). نتایج ایمونوهیستوشیمی (مارکر اوستیوکلسین) و بیومکانیک و هیستومورفومتری حاکی از آن بود که پیشرفت معنی داری در ترمیم در گروه های درمان شده با استخوان اتوگرفت و زولدرونیت-داربست در مقایسه با گروه درمان نشده وجود داشت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  گروه زولدرونیت همراه با داربست موجب افزایش پتانسیل ترمیمی بافت استخوانی شده و در نهایت بهبود پتانسیل ساختاری و عملکردی ضایعه استخوان رادیوس موش صحرایی را رقم زد.

  کلیدواژگان: ترمیم استخوان، ضایعه بحرانی استخوان، داربست PLA، PCL، HA، زند زبرین، زولدرونیت
 • سعید موسی پور، نجمه داودیان*، علی کدیور، ابراهیم احمدی، حسن نظری، حسین مهربان صفحات 136-142

  پیشینه:

   راندمان تولید جنین آزمایشگاهی در گوسفند هنوز پایین است.

  هدف

  پژوهش حاضر اثرات غلظت های مختلف گاما-اوریزانول در محیط های بلوغ تخمک و کشت رویان گوسفند در آزمایشگاه را مورد بررسی قرار داد.

  روش کار

  مجموعه تخمک-سلول های کومولوس دارای ظاهر نرمال از تخمدان های گوسفندی کشتارگاهی جمع آوری شده و در محیط بلوغ غنی شده با غلظت های 0، 5/2، 5، 10، 50، و 100 میکرومول گاما-اوریزانول به مدت 24 ساعت بالغ شدند و پس از انجام مراحل لقاح آزمایشگاهی، رویان های حاصله برای ارزیابی قابلیت گشنیدگی و تکامل مورد ارزیابی قرار گرفتند. رویان های حاصل از بلوغ و لقاح آزمایشگاهی گروه دیگری از مجموعه تخمک-سلول های کومولوس، در محیط کشت غنی شده با غلظت های 0، 5/2، 5، 10، 20، و 50 میکرومول در انکوباتورهای دارای سطح اکسیژن 7% و 20% کشت داده شدند و تکامل آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. برای هر آزمایش یک گروه کنترل در نظر گرفته شد.

  نتایج

  انبساط سلول های کومولوسی و نرخ بقای رویان در غلظت های 20، 50، و 100 میکرومول به شدت کاهش پیدا کرد که نشان دهنده اثر مصرف بیش از حد است. نرخ کلیواژ و تشکیل بلاستوسیست در گروه بالغ شده با 5 میکرومول گاما-اوریزانول به صورت معنی دار بالاتر از سایر گروه ها بود. رویان های کشت داده شده در غلظت های 5 و 10 میکرومول گاما-اوریزانول در هر دو غلظت 7% و 20% اکسیژن نیز به طور معنی دار بالاترین نرخ کلیواژ و تشکیل بلاستوسیست را داشتند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر اولین گزارش از اثرات مثبت گاما-اوریزانول به عنوان مکمل محیط بلوغ و کشت آزمایشگاهی رویان گوسفند را ارایه می دهد و غلظت های 5 و 10 میکرومول گاما-اوریزانول در محیط های رشد آزمایشگاهی تخمک و رویان گوسفند به عنوان دوز بهینه پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، تکامل رویانی، گاما-اوریزانول، گوسفند
 • انس اکیوز*، اغوز مرهان، اوگور آیدین، مرت سیزر، کمیل آتلی، اری بویوک، یوسف اوموت باتی، هاسبی سیت سالتیک، ارسین تانریوردی، اوزگور چلبی، موشاپ کورو، مته جهان، صالح اوتلو، گوربوز گوکچه صفحات 143-150

  پیشینه:

   کمپلکس بیماری تنفسی عفونی گاوها (BRDC) یکی از مشکلات عمده دام در جهان است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین اهمیت تشخیصی پنتراکسین-3، اندوتلین-1، بیوشیمی بالینی و پارامترهای خونی در BRDC انجام شد.

  روش کار

  حیوانات در این مطالعه از نژاد سیمنتال، 1تا 7 ساله، درمان نشده، گاوهای سالم و دچار BRDC (40 گاو با BRDC در گروه بیمار و 10 گاو سالم در گروه شاهد) بودند. یافته های بالینی مانند وضعیت عمومی، تعداد تنفس در دقیقه، دمای رکتوم، تعداد ضربان قلب در دقیقه و وضعیت هوشیاری گاوهای بیمار ثبت شد. نمونه خون از ورید گردن از تمام گاوها تنها یک بار گرفته شد. شمارش کامل سلول های خونی از نمونه های خون با دستگاه شمارشگر اتوماتیک، پارامترهای بیوشیمیایی با اتوآنالایزر و پنتراکسین-3 و اندوتلین-1 با استفاده از روش الیزا اندازه گیری شدند.

  نتایج

  دمای رکتوم، تعداد تنفس و ضربان در دقیقه، تعداد کل لکوسیت ها، گاما گلوتامیل ترانسفراز، اوره، بیلی روبین تام، لاکتات دهیدروژناز، کراتین کیناز، غلظت پنتراکسین-3 و اندوتلین-1 در گروه BRDC نسبت به گروه شاهد از نظر آماری بالاتر بود.

  نتیجه گیری

  غلظت های پنتراکسین-3 و اندوتلین-1 در گروه BRDC به طور معنی داری در مقایسه با گروه شاهد بالاتر بودند. در نتیجه، پنتراکسین-3 و اندوتلین-1 در گاوهایی که با BRDC تشخیص داده شده بودند از نظر تشخیصی مهم بودند.

  کلیدواژگان: BRDC، گاو، اندوتلین-1، هماتولوژی، پنتراکسین-3
 • کادلرا بالاچاندرا لتش، نیلش رامشچاندرا داگلی*، ساریتا اولهس گولاوانه، ساندیپ ماهادئو گایکواد، سیمین ویسپی بهاروچا، راجش راویندرا روحی صفحات 151-156

  پیشینه: 

  توکودینامومتری روشی در مامایی دام های کوچک است که می تواند شروع، پیشرفت، تکمیل و مشکلات مربوط به زایمان در گربه ها را تشخیص دهد.

  هدف

  مطالعه حاضر به منظور پایش انقباضات رحمی با استفاده از توکودینامومتری در بارداری کامل و در طول زایمان و همچنین بررسی ارتباط الگوی انقباضات رحمی با پیشرفت زایمان در گربه ها انجام شد.

  روش کار

  هنگامی که علایم زایمان قریب الوقوع نمایان شد، مبدل فشار توکودینامومتر برای پایش زایمان، روی قسمت جانبی شکم گربه ها قرار داده شد. داد ه های ثبت شده به صورت نمودار زمان در برابر فشار بر حسب میلی متر جیوه رسم شدند. الگوهای انقباضات رحمی به منظور مطالعه ارتباط آن ها با پیشرفت روند زایمان، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  نتایج

  انقباضات اولیه رحمی به ترتیب دارای فشار پایه و پیک فشار 20-7 و 5/36-15 میلی متر جیوه با میانگین فاصله زمانی 53/5 دقیقه و فرکانس 91/1 پیک در هر 10 دقیقه و همچنین میانگین تغییر دامنه 35/15 میلی متر جیوه بودند. در انقباضات دفعی رحمی این تغییرات مشاهده شد: افزایش فشار پایه و فشار پیک به ترتیب از 5/32-15 و 3/62-24 به 55-20 و 2/89-30، افزایش فرکانس از 88/3 به 25/5 پیک در هر 10 دقیقه، افزایش میانگین تغییرات دامنه از 21/25 به 78/32 میلی متر جیوه به همراه کاهش در فاصله زمانی از 82/2 به 91/1 دقیقه.

  نتیجه گیری

  پایش انقباضات رحمی با استفاده از توکودینامومتر، به درک پیشرفت زایمان و مشکلاتی که در هنگام زایمان به وجود می آیند کمک می کند. مشاهده شد که در طول زایمان، فشار پایه و پیک انقباضات رحمی صرف نظر از حضور بچه گربه ها در بدو تولد ثابت می ماند.

  کلیدواژگان: فشار، زایمان، توکودینامومتر، انقباضات رحمی
 • محمدعلی محمد قوسه، کاوین Rراویکومار*، گوکولاکریشنان ماروتاموتو، بهاراتیداسان موروگان صفحات 157-161

  پیشینه:

   دیورتیکول کولون یافته ای نادر در سگ ها است که با بیرون زدگی لایه های مخاطی و زیر مخاطی کولون به دلیل نقص لایه عضلانی مشخص می شود.

  توصیف بیمار:

   یک سگ ماده غیر عقیم نژاد لابرادور با تاریخچه سختی در دفع مدفوع و زورپیچ به درمانگاه ارجاع داده شد.

  یافته ها/درمان و نتیجه درمان:

   معاینه مقعدی نرمال بود و بررسی رادیوگرافی اتساع غیر طبیعی تقریبا هلالی شکل (cm 21/6 × cm 52/10) همراه با گاز و افزایش مواد رادیوپک در بخش پشتی مثانه و بخش شکمی کولون نزولی نشان داد، که حاکی از انسداد با مدفوع بود. بررسی اولتراسونوگرافی، بیرون زدگی مملو از گاز همراه با دیواره هایپرکوییک کولون و سایه آکوستیک را نشان داد. سلیوتومی آزمایشی تشخیص دیورتیکول کولون را تایید نمود و دیورتیکولکتومی انجام شد. هر چهار لایه دیواره کولون از نظر هیستوپاتولوژی در نمونه بیوپسی شناسایی شدند و نیوپلازی رد شد. سگ بعد از عمل بدون هیچ گونه عارضه ای بهبود یافت.

  نتیجه گیری

  این جراحی باعث رفع کامل علایم بالینی شد. طبق اطلاعات ما، این یکی از موارد معدود دیورتیکول کولون گزارش شده در سگ ها می باشد.

  کلیدواژگان: سگ ماده، دیورتیکول کولون، دیورتیکولکتومی، سلیوتومی آزمایشی
|
 • K. Prathap-Kumar *, M. N. Balakrishna-Nair, N. Punniyamurthy Pages 94-95
 • A. Khodakaram-Tafti *, A. Derakhshandeh, A. A. Daee, M. Seyedin Pages 96-101
  Background

  A number of Mycoplasma spp., often referred to as the Mycoplasma mycoides (Mm) cluster can produce respiratory tract infections in goats; however, only Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (Mccp) is considered to causecontagious caprine pleuropneumonia.

  Aims

  Isolation and identification of M. capricoluum subspecies capripneumoniae and M. arginini from the pneumonic lungs of slaughtered goats and their association with pathological changes.

  Methods

  Lungs of 2000 goats slaughtered at an industrial abattoir in Mashhad, Iran, were examined for the presence of gross pneumonic lesions. Fifty affected lungs were selected for pathology, culture, and molecular (PCR) studies for the presence of Mycoplasma species. DNA was extracted from lung tissue samples and replicated using genus and species specific primers for Mycoplasma.

  Results

  Grossly, consolidation and dark red to grey discoloration in the cranioventral to caudal lobes in fibrinopurulent bronchopneumonia and rubbery texture associated with rib impressions on the costal surfaces of the diaphragmatic lobes in interstitial pneumonia were observed. Histopathologically, bronchointerstitial pneumonia in 40 (80%), and fibrinopurulent bronchopneumonia in 10 (20%) of affected goats were diagnosed. The evidence of Mycoplasma growth such as turbidity and Mycoplasma colonies on the Mycoplasma agar plates was observed in 2 (4%) of samples. Genus-specific Mycoplasma DNA was identified in 11 (22%) of samples. Of them, 3 (6%) and 3 (6%) of tissue lung samples were positive for M. capricolum subspecies capripneumoniae and M. arginini, respectively, by PCR.

  Conclusion

  Our results showed that M. capricolum subspecies capripneumoniae and M. arginini were the two agents that can involve lung consolidation and pneumonia in goats.

  Keywords: Goat, M. arginini, M. capricolum subspecies capripneumoniae, PCR, Pneumonia
 • M. Khannejad, M. Keramat, H. Imani Rastabi *, H. Naddaf, B. Mosallanejad Pages 102-109
  Background

  It has been proposed that dose reduction via co-administration of other agents might ameliorate respiratory depression associated with ketofol.

  Aims

  The present study was designed to evaluate the effects of adding lidocaine, fentanyl, or dexmedetomidine on the required dose and cardiorespiratory variables in dogs undergoing total intravenous anesthesia (TIVA) with ketofol.

  Methods

  In phase I, twelve dogs (six per each treatment) were induced and maintained with two out of four anesthetic regimens of (1) ketofol (4 mg/kg and 0.3 mg/kg/min, respectively; KET), (2) ketofol and lidocaine (1.5 mg/kg and 0.25 mg/kg/min, respectively; KLD), (3) ketofol and fentanyl (5 µg/kg and 0.1 µg/kg/min, respectively; KFN), and (4) ketofol and dexmedetomidine (2 µg/kg and 2 mg/kg/h, respectively; KDX) with at least one-week interval. The minimum infusion rate (MIR) of ketofol was determined. In phase II, the other twelve dogs were given the same anesthetic regimens for 60 min with the determined infusion rate of ketofol, and cardiorespiratory variables were recorded.

  Results

  Mean MIR of ketofol for KET, KLD, KFN, and KDX were 0.35, 0.23, 0.15, and 0.08 mg/kg/min, respectively. In phase II, the times of recovery events were shorter in KFN and KDX than KET and KLD. The heart rate was significantly higher than baseline in KET and KLD, which was also significantly lower than KFN and KDX at several time points. In all treatments, respiratory depression was detected.

  Conclusion

  Despite the decrease in the dose of ketofol, none of the added drugs attenuated respiratory depression caused by this agent.

  Keywords: Canine, Recovery, Respiratory depression, Total intravenous anesthesia
 • L. Rahbarnia, R. Khosravi Rad, AR. Dehnad, B. Naghili Pages 110-115
  Background

  Staphylococcus aureus is responsible for many infections in humans and animals from skin and soft tissue infections to life-threatening diseases. In this study to explore the origin of S. aureus infections in humans, the antibiotic resistance profile and the variety of virulence factors in S. aureus isolates were examined in three groups: a healthy human population, cheese, and the milk of sheep with mastitis.

  Aims

  The examination of some virulence factors in S. aureus isolates obtained from the healthy human population, sheep mastitis, and cheese.

  Methods

  A total of 400 nasal swab samples from healthy students, 30 cheese samples, and 122 sheep milk samples were collected for the detection of S. aureus isolates from January 1, 2018, to March 1, 2018. The frequency of hla, hlb, Acme/arcA, pvl, and tsst-1 virulence genes and mecA gene was determined in each group by PCR assay.

  Results

  There was a direct relationship between the antibiotic susceptibility profile of the isolates from a healthy population and those from mastitis milk samples. Of 400 nasal samples, 15% (60/400) were positive for S. aureus, of which 60% (36/60) were positive for mecA. While 50% (15/30) of cheese samples were positive for S. aureus. of which 7 cases (46.66%, 7/15) were positive for mecA. The prevalence of S. aureus among students was dependent on gender (P=0.025). Also, 47.5% (58/122) of milk samples from sheep mastitis were positive for S. aureus, and 41.37% (24/58) were positive for the mecA gene. Based on PCR results, the highest rate of hla (68.33%, 41/60), hlb (53.33%, 32/60), and Acme/arcA (46.66%, 28/60) genes were related to a healthy population, and the highest frequency of pvl (41.38%, 24/58), and tsst-1 (27.59%, 16/58) was related to milk samples (P<0.05). A significant correlation was observed between the presence of the arginine catabolic mobile element (ACME)-arcA gene and resistance to methicillin (P<0.05).

  Conclusion

  The high rate of virulence factors in the S. aureus isolates obtained from mastitis and dairy products is an alert point, because they could be source of the spreading of S. aureus to humans. There is an essential need for continuous monitoring to control staphylococcal food poisoning.

  Keywords: Dairy products, Healthy population, Mastitis, S. aureus, Virulence factors
 • R. Abbasi Kali, Z. Rajabi *, K. Nofouzi, M. Khordadmehr Pages 116-121
  Background

  The development of proper immune responses to Newcastle disease (ND) vaccines is important in controlling the disease. Escherichia coli strain Nissle 1917 (EcN) is involved in regulating the immune system.

  Aims

  The current study evaluated the effects of EcN on immune responses to ND live vaccines in Japanese quails.

  Methods

  A total of 150 one-day-old quails were divided into three equal groups. Groups A and B received 107 and 106 CFU/ml/day of EcN, respectively, sprayed on their diets, while group C received 1 ml/day of PBS. All birds were vaccinated with B1 and Lasota vaccines at 10 and 20 days of age, respectively. Serum samples were collected in order to assay the levels of IgA and certain cytokines, including IL4, IFN-α, and IFN-γ, as well as antibody titers to NDV by HI and ELISA methods.

  Results

  No significant difference (P>0.05) was observed in serum IgA and IFN-α levels among the groups. However, concentrations of IFN-γ and IL-4 in 42-day-old chicks in group A were significantly (P<0.05) higher than in both other groups. After 15 days of the second vaccination, the mean HI titer following NDV was significantly higher in group A than group C. Groups B and C showed significantly lower HI titer than group A after 22 days of the second vaccination. Mean ELISA titer to NDV was significantly (P<0.05) higher in group A than in groups B and C after 22 days of the second vaccination.

  Conclusion

  It seems that the spraying of 107 CFU/ml/day of EcN on quail diets enhances the immune response to NDV vaccines by increasing serum levels of IFN-γ and IL-4.

  Keywords: E. coli, Immunity, Probiotic, Quail, Vaccine
 • A. Oryan *, S. Hassanajili, S. Sahvieh Pages 122-135
  Background

  One of the most common concerns in the regeneration of massive bone defects necessitating surgery and bone grafts is the application of tissue engineering using drug delivery. Zoledronate is a well-known effective drug for the healing bone fractures in osteoporotic patients.

  Aims

  An attempt was made to design a more efficient bone scaffold with polycaprolactone, polylactic acid, and hydroxyapatite.

  Methods

  The scaffold was fabricated by freeze-drying and indirect 3D printing approaches. X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy, rheometry, scanning electron microscopy, and neutral red tests were performed to characterize the scaffold. qRT-PCR was also done to define the osteoinductivity and angiogenic induction capacity of this scaffold. Forty rats were selected and randomly divided into four groups: the control group, which received no treatment, the autograft group, scaffold group, and Zol-loaded scaffold group (n=10 in each group). The injured area was studied by radiology, biomechanical analysis, histopathology, histomorphometry, immunohistochemistry, and CT scan analyses.

  Results

  The qRT-PCR results demonstrated significantly higher expression levels of OPN, OCN, and CD31 markers in the scaffold group when compared to the control group (P<0.05). Histopathologically, the newly formed bone tissue was significantly detected in the Zol-loaded scaffold and autograft groups in comparison with the non-treated group (P<0.001). The immunohistochemistry (OC marker), biomechanical, and histomorphometric results indicated a significant improvement in the regeneration of the injured area in the groups treated with autologous bone and Zol-loaded scaffold compared to the non-treated group (P<0.05).

  Conclusion

  The Zol-loaded scaffold accelerated bone regeneration, and led to enhanced structural performance and functional ability of the injured radial bone in rats.

  Keywords: Bone regeneration, Critical bone defect, PLA, PCL, HA scaffold, Radius, Zoledronate
 • S. Musapoor, N. Davoodian *, A. Kadivar, E. Ahmadi, H. Nazari, H. Mehrban Pages 136-142
  Background

  The efficiency of ovine in vitro embryo production remains low yet.

  Aims

  The present study evaluated the effect of different concentrations of gamma (γ)-oryzanol in maturation or culture media on in vitro ovine oocytes and embryo developments.

  Methods

  Morphologically normal COCs were aspirated from ovine ovaries, subjected to maturation media supplemented with 0, 2.5, 5, 10, 20, 50, and 100 μM γ-oryzanol, then processed for conventional in vitro fertilization and culture to assess their potential to cleave and develop to blastocyst. Another group of COCs was matured and fertilized. Presumptive zygotes were subjected to culture in drops of media supplemented with 0, 2.5, 10, 20, and 50 μM γ-oryzanol, and the developments of embryos were assessed under 7% and 20% O2 levels. A control group of no supplementation was included in each experiment.

  Results

  The expansion of cumulus cover and survival rate tended to decrease with concentrations of 20, 50, and 100 μM in maturation media, suggesting an overdose effect. The cleavage and total blastocyst rates were significantly higher for oocytes matured at 5 μM γ-oryzanol. The presumptive zygotes cultured in supplemented media showed significantly higher cleavage and total blastocyst rates with concentrations of 5 and 10 μM γ-oryzanol (P<0.04) in both 7% and 20% O2 levels.

  Conclusion

  These results represent the first study showing a significant positive effect of the γ-oryzanol supplement on in vitro ovine oocyte and embryo development, at optimal concentrations of 5 μM in maturation, and 5 and 10 μM in embryo culture media.

  Keywords: antioxidant, Embryonic development, Gamma-oryzanol, Sheep
 • E. Akyüz *, O. Merhan, U. Aydın, M. Sezer, K. Atlı, E. Büyük, Y. U. Batı, H. S. Saltık, E. Tanrıverdi, Ö. Çelebi, M. Kuru, M. Cihan, S. Otlu, G. Gökce Pages 143-150
  Background

  Infectious bovine respiratory disease complex (BRDC) is one of the world’s major livestock problems.

  Aims

  The study aimed to determine the diagnostic importance of pentraxin-3, endothelin-1, clinical biochemistry, and hematological parameters in infectious BRDC.

  Methods

  Animals in this study were Simmental breed, 1-7 years old, untreated, and healthy and BRDC cattle (40 cattle with BRDC in the disease group, and 10 healthy cattle in the control group). Clinical findings such as general posture, respiratory rate per minute, rectal temperature, heart rate per minute, and mental posture of the diseased cattle were recorded. Blood samples were taken from the jugular vein only once from all cattle. Complete blood count from blood samples was measured in an automatic complete blood count device, biochemical parameters in an autoanalyzer, and pentraxin-3 and endothelin-1 were measured by ELISA method.

  Results

  Rectal temperature, respiratory and pulse rates per minute, total leukocyte count, gamma-glutamyl transferase, urea, total bilirubin, lactate dehydrogenase, creatine kinase, pentraxin-3 and endothelin-1 concentrations were found to be statistically higher in BRDC group than those in the control group (P<0.001).

  Conclusion

  Pentraxin-3 and endothelin-1 levels were statistically significantly higher in the BRDC group compared to the control group. As a result, pentraxin-3 and endothelin-1 were found to be diagnostically important in cattle diagnosed with BRDC.

  Keywords: BRDC, Cattle, Endothelin-1, hematology, Pentraxin-3
 • K. B. Lathesh, N. R. Dagli *, S. U. Gulavane, S. M. Gaikwad, S. V. Bharucha, R. R. Rohi Pages 151-156
  Background

  Tocodynamometry is an approach in small animal obstetrics to diagnose initiation, progress, completion, and problems related to parturition in queens.

  Aims

  The present study was conducted to monitor uterine contractions using tocodynamometry at full term pregnancy and during queening and to correlate uterine contractile pattern with progression of queening.

  Methods

  Once the signs of impending parturition were noted, the pressure transducer of tocodynamometer was placed on the lateral abdomen to monitor queening. The recordings were plotted as graph of time against pressure in mmHg. Uterine contractile patterns were assessed in order to study their relation to the progression of queening.

  Results

  The initial uterine contractions had a baseline and peak pressures of 7-20 and 15-36.5 mmHg with mean time interval and frequency of 5.53 min and 1.91 peaks per 10 min, respectively, with mean change of amplitude of 15.35 mmHg. The progressive baseline and peak pressures of 15-32.5 and 24-62.3 mmHg increased to 20-55 and 30-89.2, respectively, with an increase in mean frequency from 3.88 to 5.25 peaks per 10 min and increase in mean change of amplitude from 25.21 to 33.87 mmHg, followed by decrease in mean time interval from 2.82 to 1.91 min in expulsive uterine contractions.

  Conclusion

  Monitoring uterine contractions using tocodynamometer helps in understanding progression of queening and problems that may rise during parturition. It was observed that during queening, baseline and peak pressures of uterine contractions remain the same, irrespective of presentation of kittens at birth.

  Keywords: pressure, Queening, Tocodynamometer, Uterine contraction
 • M. A. Mohamed Ghouse, K. Ravikumar *, G. Maruthamuthu, B. Murugan Pages 157-161
  Background

  Colonic diverticulum is one of the rare findings in dogs characterized by an out-pouching of mucosal and submucosal layers through the defect in muscularis layer of the colon.

  Case description: 

  A five years old intact female Labrador was presented with an anamnesis of dyschezia and tenesmus.

  Findings/treatment and outcome:

   Rectal examination was normal, and the survey radiograph showed an almost crescent shaped abnormal dilatation (10.52 cm × 6.21 cm) with gas and increased radiopaque material, dorsal to the urinary bladder and ventral to the descending colon suggesting fecal stasis. Ultrasonographic examination revealed gas-filled out-pouching with hyperechoic colon wall and acoustic shadowing. Exploratory celiotomy confirmed the diagnosis of colonic diverticulum, and diverticulectomy was performed. All four layers of the colonic wall were detected histopathologically in the biopsy sample and excluded neoplasia. The dog recovered uneventfully with no post-operative complications.

  Conclusion

  This surgery produced an excellent resolution of clinical signs. To our knowledge, this is one of the few cases of colonic diverticulum reported in dogs.

  Keywords: Bitch, Colonic diverticulum, Diverticulectomy, Exploratory celiotomy