فهرست مطالب

زنان مامائی و نازائی ایران - سال بیست و ششم شماره 5 (امرداد 1402)

مجله زنان مامائی و نازائی ایران
سال بیست و ششم شماره 5 (امرداد 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • گیتی ازگلی، محبوبه حاجی فقها، شیوا علیزاده*، بهناز نجاتی صفحات 1-13
  مقدمه

  اگرچه دوران بارداری برای اکثریت زنان یک دوره لذت بخش است، ولی اغلب یک دوره پراسترس و همراه با تغییرات فیزیولوژیکی و روانی به شمار می آید. سلامت جسمی و سلامت روان، دو بعد کلی کیفیت زندگی هستند. به نظر می رسد کیفیت زندگی، عامل تاثیرگذار بر عملکرد جنسی زنان باردار باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف، مقایسه ارتباط عملکرد جنسی و کیفیت زندگی زنان باردار در سه ماه های مختلف بارداری انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در سال 1398 بر روی 360 زن باردار (در هر تریمستر 120 زن باردار) مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های بارداری بیمارستان های دولتی شهر رشت انجام شد. ابزار مورد بررسی، پرسشنامه های مشخصات دموگرافیک، عملکرد جنسی FSFI و کیفیت زندگی SF-36 بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی، کای دو، آنووا و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین نمره کل عملکرد جنسی افراد مورد مطالعه 05/10±64/18 بود. اختلال عملکرد جنسی در 4/86% نمونه ها مشاهده شد. نمره های عملکرد جنسی در سه ماهه اول تا سوم بارداری به ترتیب 79/7±92/23، 84/8±84/18 و 37/10±17/13 بود که بین نمره کلی و نیز نمرات حیطه های عملکرد جنسی با تریمسترهای بارداری اختلاف آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p). کیفیت زندگی گروه های با و بدون اختلال عملکرد جنسی در دو بعد اصلی سلامت جسمی و سلامت روانی کیفیت زندگی با هم اختلاف آماری معنی داری داشت (001/0>p). میانگین نمره های کلی سلامت جسمی و سلامت روانی به ترتیب 73/18±82/54 و 59/17±18/60 بود. همچنین رضایت مندی (162/0=r، 002/0=p) و درد (108/0=r، 041/0=p) با سلامت جسمی همبستگی مثبت داشت. لغزندگی (126/0=r، 017/0=p)، ارگاسم (146/0=r، 006/0=p)، رضایت مندی (247/0=r، 0001/0=p)، درد (165/0=r، 002/0=p) و نیز نمره کل عملکرد جنسی (158/0=r، 003/0= p)، با سلامت روانی همبستگی مثبت داشتند.

  نتیجه گیری

  میزان اختلال عملکرد جنسی با افزایش سن بارداری، بیشتر می شود. همچنین کیفیت زندگی با بیشترین نمره میانگین سلامت روانی مربوط به تریمستر اول و بیشترین میانگین نمره سلامت جسمی در تریمستر سوم همراه بود. عملکرد جنسی با بعد سلامت روانی کیفیت زندگی همبستگی مثبت داشت.

  کلیدواژگان: اختلال عملکرد جنسی، بارداری، کیفیت زندگی
 • علیرضا اخوان رضایت، محمد اصل زارع، سمانه برومند نوقابی، مونا کبیری، علیرضا نوق جوزم، امین مشتاقی* صفحات 14-21
  مقدمه

  انزال زودرس، یکی از مشکلاتی است که مردان با آن مواجه هستند. این اختلال می تواند کیفیت زندگی و در بسیاری از موارد، باروری زوجین را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات اخیر نشان داده اند که مکانیسم داپوکستین بر اسپرم زایی تاثیر می گذارد. تاکنون مطالعه ای در مورد تاثیر داپوکستین بر هورمون های جنسی و اسپرماتوژنز انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات داپوکستین بر اسپرم زایی و هورمون های جنسی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه از 32 موش صحرایی نر آلبینو با وزن بین 250-200 گرم استفاده شد. موش ها به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت گاواژ با سرم سالین (1 میلی گرم/کیلوگرم) و گروه های 4-2 تحت مداخله با داپوکستین به ترتیب با دوزهای 1، 2 و 4 میلی گرم/کیلوگرم از طریق گاواژ بودند. تغییرات پاتولوژیک بیضه، سطح هورمون های لوتیینی، محرک فولیکول و تستوسترون در این مطالعه بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون های آنوا ، فیشر و پست هاک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در ارتباط با هورمون های جنسی مورد بررسی نظیر تستوسترون (001/0>p)، هورمون های لوتیینی (007/0=p) و محرک فولیکول (001/0>p) ارتباط معناداری بین گروه ها مشاهده شد. بر اساس نتایج، هیچ شواهدی از هیپرپلازی، نکروز، ادم یا توقف بلوغ در هیچ یک از سلول های بیضه از گروه های موش صحرایی مشاهده نشد. با این حال، اسپرماتوژنز در تمام موش ها از هر یک از چهار گروه مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی استفاده از داپوکستین باعث تغییر سطح هورمون های جنسی می گردد؛ با این حال تاثیری در pathology سلول های بیضه نداشت.

  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، داپوکستین، مطالعه حیوانی، هورمون های جنسی
 • ساناز یثربی نیا، مینا زینال زاده، منصور رضایی* صفحات 22-30
  مقدمه

  زنان با بارداری های پرخطر از جمله زنان مبتلا به دیابت بارداری در ابتلاء به کووید-19 بسیار مستعدتر از سایر زنان باردار هستند، بنابراین استفاده از برنامه های پزشکی از راه دور (تله مدیسین) برای این زنان در خودمراقبتی بیماریشان در طی پاندمی کووید-19 بسیار ضرورت دارد؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی استفاده از تله مدیسین بر کنترل قندخون و عوارض مادر و پیامدهای نوزادی زنان مبتلا به دیابت بارداری در طی کووید-19 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله در طی سال های 1400-1399 با مشارکت 88 زن مبتلا به دیابت بارداری در بیمارستان طالقانی تبریز انجام شد. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (استفاده از فناوری تله مدیسین) و کنترل (روش معمولی) قرار گرفتند. کنترل وزن، قند خون و عوارض مادر و پیامدهای نوزادی بین دو گروه مقایسه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های تی تست و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین قندخون ناشتا در طی مطالعه (045/0=p) و میزان HA1C قبل از زایمان (034/0=p) در گروه مداخله به طور معناداری کمتر از گروه کنترل بود. در گروه کنترل تعداد زایمان های ابزاری (045/0=p) و سزارین (041/0=p) به طور معناداری بیشتر از گروه مداخله بود. همچنین هیپوگلیسمی نوزاد (033/0=p) و وزن بالای نوزاد (044/0=p) در گروه کنترل به صورت معناداری بیشتر از گروه مداخله بود.

  نتیجه گیری

  تله مدیسین توانست منجر به کنترل قندخون، کاهش HA1C قبل از زایمان، کاهش تعداد زایمان های غیرفیزیولوژیک، کاهش هیپوگلیسمی و کاهش وزن بالای نوزاد در زنان مبتلا به دیابت بارداری در طی پاندمی کووید-19 شود.

  کلیدواژگان: پیامدهای نوزادی، تله مدیسین، دیابت بارداری، عوارض بارداری، کووید-19
 • سپیده یزدان پناه، سیده ماهرخ علینقی مداح، مهین طاطاری، ارازبردی قورچایی*، ذلیخا کرم الهی صفحات 31-40
  مقدمه

  بی حسی نوروآگزیال به عنوان کارآمدترین روش برای کاهش درد در طی زایمان به شمار می رود. افت فشارخون به دنبال بی حسی نخاعی به طور شایع در جراحی سزارین رخ می دهد. استفاده از وازوپرسورها به عنوان یکی از مهم ترین روش های پیشگیری و درمان افت فشارخون می باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بولوس نوراپی نفرین و فنیل افرین در پیشگیری از افت فشار خون در بی حسی نخاعی در بیماران تحت عمل سزارین انتخابی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی در سال 1401 بر روی 90 نفر از زنان باردار 41-36 هفته کاندید سزارین الکتیو بدون ممنوعیت برای بی حسی انجام شد. بلافاصله بعد از بی حسی نخاعی برای گروه اول، داروی فنیل افرین (50 میکروگرم در میلی لیتر) و برای گروه دوم، نوراپی نفرین (5 میکروگرم در میلی لیتر) تزریق شد. علایم حیاتی به صورت غیرتهاجی مانیتور و ثبت گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 19) و آزمون های تی تست، یو من ویتنی، کای اسکویر و دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین فشار خون سیستول (001/0=p)، فشار خون دیاستول (001/0=p) و فشار خون متوسط شریانی (003/0=p) در گروه نوراپی نفرین در 6 دقیقه اول به طور معنی داری کمتر از گروه درمانی فنیل افرین بود. ضربان قلب (001/0=p) در گروه نوراپی نفرین در 6 دقیقه اول نسبت به گروه فنیل افرین به طور معناداری بیشتر بود.

  نتیجه گیری

  تغییرات همودینامیک به دنبال تجویز دوز بولوس نوراپی نفرین در مقایسه با فنیل افرین کمتر است و سبب کنترل بهتر فشار خون و ضربان قلب می شود.

  کلیدواژگان: بی حسی نخاعی، سزارین، فشارخون، فنیل افرین، نوراپی نفرین
 • بهاره متقی*، فرشته آئین صفحات 41-48
  مقدمه

  بارداری به عنوان یکی از مهم ترین دوران زندگی زنان، تاثیرات زیادی بر وضعیت جسمانی، روانی و عملکردی آنان دارد. این تغییرات می تواند کیفیت زندگی و خواب زنان باردار را متاثر نماید. انجام ورزش در طول بارداری می تواند تاثیرات مثبتی برای زن باردار داشته باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر ورزش قدرتی پیلاتس بر کیفیت زندگی و خواب زنان باردار انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1399 بر روی 60 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. زنان باردار گروه مداخله از هفته 20 حاملگی، ملزم به شرکت در 2 جلسه پیلاتس در هفته به مدت 12 هفته بودند. در پایان مطالعه (هفته 38) زنان باردار پرسشنامه های کیفیت زندگی SF-36 و کیفیت خواب پیترزبورگ را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 23) و آزمون های تی تست و من ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه پیلاتس تاثیر مثبتی بر کیفیت خواب (08/0>p) و زندگی زنان باردار (001/0>p) داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیرات مثبت تمرینات پیلاتس بر کیفیت زندگی و خواب و گزارش نشدن آثار منفی در این مطالعه، می توان به زنان باردار، انجام پیلاتس در بارداری را پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: پیلاتس، کیفیت خواب، کیفیت زندگی
 • زهرا حسینی حاجی*، مریم آرادمهر، مروارید ایرانی، محمد نمازی نیا صفحات 49-60
  مقدمه

  با وجود شیوع فراوان سقط و بارداری خارج رحمی، مطالعات محدودی پیرامون عوارض روانی به دنبال از دست رفتن زودهنگام بارداری وجود دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه خطر نسبی استرس، اضطراب و افسردگی در زنان با سابقه بارداری نابجا و سقط و بارداری طبیعی انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی از مهر تا اسفند سال 1400 بر روی312 زن مراجعه کننده به بیمارستان های تربت حیدریه انجام شد. 1 و 3 ماه بعد از تشخیص سقط و بارداری نابجا و اثبات حاملگی قابل حیات، اطلاعات جمع آوری شده مربوط به عوارض روان شناختی از طریق پرسشنامه های استرس کوهن، افسردگی بک و اضطراب اشپیل برگ در سه گروه بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تعداد شرکت کنندگان در گروه بارداری نابجا 97 نفر، در گروه سقط 104 نفر و در گروه بارداری سالم 111 نفر بودند. 1 ماه بعد از تشخیص نوع بارداری، شیوع عوارض روان شناختی شامل استرس (6/7%)، اضطراب (6/47%) و افسردگی (2/29%) در گروه مورد بیشتر بود. 3 ماه بعد از تشخیص نوع بارداری، عوارض روان شناختی در گروه مورد بیشتر و به ترتیب 4/24%، 5/41% و 3/24% بود. خطر نسبی استرس 32/3 و اضطراب 75/1 در گروه بارداری خارج رحمی نسبت به سقط بیشتر بود و در گروه سقط خطر نسبی افسردگی 86/2 بیشتر مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به بیشتر بودن عوارض روانی از دست دادن زودرس بارداری نسبت به بارداری نرمال، به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوب دیسترس روانی، بکارگیری اقدامات موثر طبی و مشاوره ای، مناسب به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، بارداری خارج رحمی، سقط
 • نسرین رضائی، مریم کشاورز*، فاطمه سروی، رضا بخردی صفحات 61-70
  مقدمه

  زمان واکنشی شدن در آزمون بدون استرس کمتر در مطالعات بررسی شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر رایحه اسطوخودوس با و بدون موسیقی بر زمان واکنشی شدن آزمون بدون استرس و ضربان پایه قلب جنین در زنان نخست زا انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه گروهه در سال 1400-1399 بر روی 195 زن باردار نخست زا که به درمانگاه پره ناتال مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران مراجعه کردند، انجام شد. افراد به طور تصادفی در سه گروه 65 نفره رایحه اسطوخودوس، رایحه اسطوخودوس- موسیقی و کنترل قرار گرفتند. در گروه رایحه اسطوخودوس 4 قطره اسانس اسطوخودوس 10% استنشاق می شد. در گروه رایحه اسطوخودوس- موسیقی شرکت کنندگان به موسیقی (صداهای طبیعت) نیز گوش می دادند. پس از مداخله، آزمون بدون استرس در هر سه گروه به مدت 20 دقیقه انجام شد. زمان واکنشی شدن آزمون بدون استرس و تعداد ضربان پایه قلب جنین به عنوان پیامد اولیه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تعقیبی توکی، تی زوجی، کای اسکویر و آزمون دقیق فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین زمان شروع آزمون تا واکنشی شدن آزمون بدون استرس جنین در دو گروه مداخله ی رایحه اسطوخودوس (11/4±05/7 دقیقه) و ترکیب رایحه اسطوخودوس- موسیقی (59/3±04/6 دقیقه) کمتر از گروه کنترل (32/5±43/10 دقیقه) بود. نتایج آزمون در 64 نفر (5/98%) در هر یک از گروه های مداخله و 52 نفر (80%) در گروه کنترل واکنشی بود (001/0p<). دو گروه مداخله از نظر زمان واکنشی شدن تفاوت معنی داری نداشتند (144/0=p). در طی انجام آزمون، سه گروه از نظر میانگین ضربان پایه قلب جنین تفاوت آماری معنی داری نداشتند (729/0=p).

  نتیجه گیری

  ترکیب رایحه اسطوخودوس و موسیقی بر کوتاه شدن زمان واکنشی شدن آزمون در مقایسه با رایحه اسطوخودوس به تنهایی تاثیر بیشتری نداشت، لذا استفاده از رایحه اسطوخودوس برای کاهش زمان واکنشی شدن آزمون پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: آزمون بدون استرس جنین، اسطوخودوس، رایحه درمانی، موسیقی
 • مریم آرادمهر، مرضیه لطفعلی زاده*، مروارید ایرانی، سیده عادله رحمانیان، محمد نمازی نیا صفحات 71-81
  مقدمه

  کنترل غیرموثر درد بعد سزارین، می تواند روی سیستم های مختلف بدن اثرات نامطلوبی داشته، منجر به عدم توجه مادر به نوزاد و مشکل در روند شیردهی شود، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه اثر ضد دردی آپوتل و شیاف دیکلوفناک بر درد پس از سزارین انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور در سال 1397 بر روی 120 زن واجد شرایط پژوهش مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) و پاستور شهر مشهد انجام شد. افراد به طور تصادفی در دو گروه مساوی دریافت کننده آپوتل و شیاف دیکلوفناک قرار گرفتند. بعد از سزارین در صورت تقاضای مادر برای داروی ضددرد، مادران گروه A آپوتل (1000 میلی گرم) و گروه B شیاف دیکلوفناک (100 میلی گرم) دریافت کردند. شدت درد بیماران، با پرسشنامه درد مک گیل قبل مداخله، 6، 12 و 24 ساعت بعد سزارین ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های من ویتنی، تی تست، کای دو و فیشر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میزان درد سزارین قبل مداخله (214/0=p)، 6 ساعت (318/0= p)، 12 ساعت (305/0=p) و 24 ساعت بعد از سزارین (117/0=p) در دو گروه اختلاف آماری معنی داری نداشت. میانگین شیاف دیکلوفناک استفاده شده در گروه A برابر 06/1±21/3 و میانگین آپوتل استفاده شده در گروه B برابر 22/1±02/1 بود که دو گروه از نظر تعداد آپوتل و دیکلوفناک استفاده شده، تفاوت معنی داری با هم داشتند (048/0=p).

  نتیجه گیری

  اگرچه نمره درد مادران در گروه آپوتل و شیاف دیکلوفناک تفاوت معنی داری نداشت، ولی میانگین تعداد شیاف دیکلوفناک استفاده شده 3 برابر میانگین تعداد آپوتل استفاده شده بود، لذا با توجه به اثربخشی طولانی تر استامینوفن وریدی و ایمن بودن آن نسبت به دیکلوفناک، جهت تسکین درد سزارین استفاده از آپوتل توصیه می شود.

  کلیدواژگان: استامینوفن، درد، دیکلوفناک، سزارین
 • هانا پسندیده، مریم سلیمان نژاد، شهرام دارابی، مریم زمانی، سید امیر حسینی* صفحات 82-91
  مقدمه

  انجماد شیشه ای، یکی از مباحث مهم در زمینه تکنیک های کمک باروری (ART) به شمار می رود. اینتگرین ها، عواملی مهم در زمینه لانه گزینی هستند. با توجه به اهمیت انجماد جنین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات انجماد شیشه ای بر میزان بیان اینتگرین های να و 3β در فرآیند لانه گزینی موش سوری انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه برای دست یابی به 50 عدد بلاستوسیست از شاخ رحم موش های ماده 8-6 هفته، موش ها بعد از تحریک تخمک هایشان، یک شب در کنار موش نر 12-8 هفته از همان نژاد قرار گرفتند. صبح روز بعد، پلاک واژن مثبت ها جدا شدند. 98 ساعت بعد از تزریق HCG، جنین های به دست آمده به کمک روش flushing، به دو گروه انجمادی (30) و کنترل (20) تقسیم شدند. بلاستوسیست های انجمادی پس از دو مرحله آب گیری و انجماد به وسیله کرایوتاپ، تحت تاثیر محلول انجمادی فریز شدند. پس از مراحل ذوب و رقیق سازی، میزان بیان ژن اینتگرین های αν و 3β با روش RT-PCR تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS  (نسخه 24) و آزمون تی جفتی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که میزان بیان ژن اینتگرین های αν و 3β پس از انجماد و ذوب در مقایسه با ژن رفرنس ACTB با گروه کنترل تفاوت معنی داری داشت (01/0>p).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که انجماد شیشه ای به وسیله کرایوتاپ با کاهش میزان بیان اینتگرین های αν و 3β، باعث آسیب به لانه گزینی جنین می شود.

  کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، اینتگرین، بلاستوسیست، روش های کمک ناباروری، لانه گزینی
 • آرزو معینی جزنی، مژگان تن ساز، معصومه نوروزی الله له کورابی، روشنک مکبری نژاد، مرتضی مجاهدی، اعظم معیاری* صفحات 92-103
  مقدمه

  یکی از مشکلات شایع زنان در سنین باروری، قطع یا کاهش غیرطبیعی خونریزی قاعدگی است که موجب عوارض متعدد و کاهش کیفیت زندگی می ‏شود. مطالعه حاضر با هدف ارایه پروتکل درمانی اولیگوآمنوره (آمنوره ثانویه، اولیگومنوره) در چهارچوب مبانی طب ایرانی مبتنی بر شواهد و طب رایج انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه جمع آوری اطلاعات به صورت مروری نقلی (narrative review) با بررسی مطالب مربوط به احتباس طمث (قطع یا کاهش قاعدگی) از منابع مختلف پزشکی ایرانی و جستجو در پایگاه های داده pubmed،Web of Science، Google scholar، SID، Iranmedex و Magiran به منظور یافتن شواهد و مستندات، با کلیدواژه های مرتبط انجام شد. در مرحله بعد، بحث‏های متمرکز گروهی با موضوع تبیین و تلفیق انواع اختلالات قاعدگی در طب ایرانی و طب رایج با حضور افراد متخصص و صاحب نظر در حوزه طب ایرانی و زنان و زایمان طی 10 جلسه برگزار شد. در نهایت با اجماع نظر صاحب نظران، درمان تلفیقی با تاکید بر شواهد و مستندات بالینی، به صورت پروتکل درمانی ارایه گردید.

  یافته ها

  اصول درمان اولیگوآمنوره در طب ایرانی شامل: اصلاح سبک زندگی از جمله اصلاح تغذیه، فعالیت فیزیکی، بهداشت روان و خواب، استفاده از داروهای گیاهی و اعمال یداوی (از جمله بادکش و حجامت) می باشد که قابل ادغام با مراحل درمانی برخی از علل این اختلال در طب رایج می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود برخی مشکلات در درمان الیگوآمنوره در طب رایج، استفاده از راهکارهای طب سنتی ایرانی در درمان اولیگوآمنوره همراه با پروتکل ‏های طب رایج، می تواند در کنترل و درمان این اختلال کمک‏ کننده باشد.

  کلیدواژگان: آمنوره، الیگومنوره، پروتکل درمانی، طب ایرانی، طب سنتی
 • محمد حسینی پویا، احمد رستگاریان، نوید کلانی، ناصر حاتمی، محمدحسن دم شناس*، سمیه مهرپور صفحات 104-113
  مقدمه

  محققان همواره به دنبال استفاده از داروهای بیهوشی بدون مخدر در جراحی های زنان و زایمان بوده اند. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی و ایمنی استفاده از بیهوشی بدون مخدر در مقایسه با بیهوشی معمول با مخدر در درمان درد و عوارض پس از جراحی انجام شد.

  روش کار

  در این مطالعه مرور نظام مند، طبق بیانیه PRISMA، پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Medline، Embase، Scopus و کتابخانه کاکرین، و همچنین پایگاه داده فارسی SID و magiran با کمک موتور جست و جوی گوگل بین سال های 1990 تا انتهای 2022 مورد جستجو قرار گرفتند. مطالعاتی که در یک طراحی مطالعه کارآزمایی و یا مشاهده ای، به مقایسه بیهوشی با داروهای بر اساس مخدر و بدون مخدر پرداخته بودند، استخراج و شواهد کیفی از نتایج مطالعات سنتز شدند.

  یافته ها

  در این مرور سیستماتیک، 11 مطالعه شامل داروهای القاء بیهوشی، نگهداری بیهوشی و مدیریت درد پس از جراحی مورد بررسی قرار گرفت. برای مدیریت درد پس از جراحی، داروهای غیراوپیوییدی از جمله کترولاک، پاراستامول، پاراستامول + کترولاک، تنوکسیکام و دیکلوفناک استفاده شدند و در صورت عدم کفایت مدیریت درد، داروهای نجات اوپیوییدی مانند ترامادول، مورفین و فنتانیل نیز مصرف شدند. در مجموع، داروهای غیراوپیوییدی مانند پاراستامول و ضدالتهاب های غیراستروییدی، ایمنی بیشتری نسبت به مواد اوپیوییدی داشتند و در برخی موارد می توانند به همان اندازه یا بیشتر در تسکین درد و بیهوشی موثر باشند، با این حال این تسکین درد و بیهوشی بسته به نوع دارو متفاوت است. کیفیت شواهد استخراج شده بر اساس مقیاس خطر سوگیری کاکرین و نیوکاسل- اتاوا پایین بود.

  نتیجه گیری

  استفاده از تکنیک های القاء و نگهدارنده بیهوشی با استفاده از مواد غیراوپیوییدی در سزارین و سایر جراحی های زنان و زایمان می تواند به کاهش مصرف مواد اوپیوییدی و عوارض جانبی مرتبط مانند ایست قلبی-تنفسی، بهبود کنترل درد و افزایش بهبودی پس از جراحی کمک کند.

  کلیدواژگان: بیهوشی، زنان و زایمان، سزارین، مرور نظام مند
|
 • Giti Ozgoli, Mahboubeh Hajifoghaha, Shiva Alizadeh *, Behnaz Nejati Pages 1-13
  Introduction

  Although pregnancy is a pleasant period for most women, it is often a stressful period with physiological and psychological changes. Physical health and mental health are two general dimensions of quality of life. It seems that the quality of life has an effect on the sexual function of pregnant women. Therefore, this study was conducted with aim to compare the relationship between sexual function and the quality of life of pregnant women in different trimesters of pregnancy.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2019 on 360 pregnant women (120 pregnant women in each trimester) referring to the pregnancy care clinic of Rasht public Hospitals. The tools were questionnaires of demographic characteristics, FSFI sexual function, and quality of life SF-36. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 23) and t-test, Chi-square, ANOVA and Pearson's correlation coefficient. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean score of the total sexual function of the studied subjects was 18.64 ± 10.05. Sexual dysfunction was seen in 86.4% of the samples. The scores of sexual functions in the first to third trimester of pregnancy were 23.92 ± 7.79, 18.84 ± 8.84, and 13.17 ± 10.37, respectively. It showed a statistically significant difference between the total score and the scores of the dimensions of sexual function with trimesters of pregnancy (p<0.001). The quality of life of the groups with and without sexual dysfunction had statistically significant differences in the two main dimensions of physical health and mental health (p<0.001). The mean scores of physical health and mental health were 54.82 ± 18.73 and 60.18 ± 17.59, respectively. Also, satisfaction (r=0.162, p=0.002) and pain (r=0.108, p=0.041) had a positive correlation with physical health. The total score of sexual function (r=0.158 and p=0.003) had a positive correlation with mental health. Lubrication (r=0.126, p=0.017), orgasm (r=0.146, p=0.006), satisfaction (r=0.247, p=0.0001), pain (r=0.165, p=0.002) and the total score of sexual function (r=0.158, p=0.003) were positively correlated with mental health.

  Conclusion

  The rate of sexual dysfunction increases with increasing gestational age. Also, quality of life with the highest mean score of mental health was related to the first trimester and the highest mean score of physical health was in the third trimester of pregnancy. Sexual function had a positive correlation with the mental health dimension of quality of life.

  Keywords: pregnancy, Quality of life, Sexual dysfunction
 • Alireza Akhavan Rezayat, Mohammad Asl Zare, Samaneh Boroumand-Noughabi, Mona Kabiri, Alireza Nough Javazm, Amin Moshtaghi * Pages 14-21
  Introduction

  Premature ejaculation is one of the problems which men are facing. This disorder can affect the quality of life and in many cases, the fertility of couples. Recent studies have shown that the dapoxetine mechanism affects the spermatogenesis. However, so far, no study has been conducted on the impact of dapoxetine on sexual hormones and spermatogenesis. Therefore, the present study was performed with aim to examine the effects of dapoxetine on sexual hormones and spermatogenesis.

  Methods

  In this study, 32 male albino desert rats weighing 200 to 250 gr were used. The rats were randomly divided into four groups. The first group received saline solution (1mg/kg) via gavage. Groups 2 to 4 were subjected to intervention with dapoxetine at doses of 1, 2, and 4 ml/kg, respectively, administered through gavage. Pathological changes in the testicular, levels of luteinizing hormones, follicle-stimulating hormone, and testosterone were investigated in this study. Data analysis was done using SPSS software (version 22) and ANOVA, Fisher and post hoc tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Regarding the results of sexual hormones such as testosterone (p<0.001), luteinizing hormones (p=0.007), and follicle-stimulating hormone (p<0.001), there were significant differences between the mentioned four groups. The results showed that there was no evidence of hyperplasia, necrosis, edema, or maturation arrest in any of the testicular cells from the rat groups. However, spermatogenesis was observed in all rats from each of the four groups.

  Conclusion

  In general, the use of dapoxetine changes the level of sexual hormones; however, it had no effect on the pathology of testicular cells.

  Keywords: Animal study, Dapoxetine, Sexual hormones, Spermatogenesis
 • Sanaz Yasrebinia, Mina Zeynalzade, Mansour Rezaei * Pages 22-30
  Introduction

  Women with high-risk pregnancies, including women with gestational diabetes, are much more prone to COVID-19 than other pregnant women, so the use of telemedicine programs is very necessary for these women in self-care of their disease during the Covid-19 pandemic; Therefore, the present study was performed with aim to determine the effectiveness of using telemedicine on blood sugar control and maternal complications and neonatal outcomes of women with gestational diabetes during covid-19.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted with the participation of 88 women with gestational diabetes in Taleghani Hospital, Tabriz in 2020-2021. The participants were randomly assigned to two groups of intervention (use of telemedicine technology) and control (conventional method). Weight control, blood sugar, maternal complications and neonatal outcomes were compared between the two groups. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 25) and t-test and chi-square test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean fasting blood sugar during the study (P=0.045) and HA1C level before delivery (P=0.034) were significantly lower in the intervention group than the control group. In the control group, the number of instrumental deliveries (P=0.045) and cesarean section (P=0.041) was significantly higher than the intervention group. Also, infant hypoglycemia (P=0.033) and high infant weight (P=0.044) were significantly higher in the control group than the intervention group.

  Conclusion

  Telemedicine was able to control blood sugar, reduce HA1C before delivery, reduce the number of non-physiological births, reduce hypoglycemia and reduce high birth weight in women with gestational diabetes during the covid-19 pandemic.

  Keywords: COVID-19, Gestational diabetes, Neonatal Outcomes, Pregnancy complications, Telemedicine
 • Sepideh Yazdanpanah, Seyede Mahrokh Alinaghimaddah, Mahin Tatari, Arazbardi Ghorchaei *, Zolaykha Karamelahi Pages 31-40
  Introduction

  Neuraxial analgesia is the most efficient way to relieve pain during delivery. Hypotension is commonly occurred in cesarean surgery. The vasopressors are used as one of the most important methods of prevention and treatment of hypotension. So the present study was performed with aim to determine the effect of bolus norepinephrine and phenylephrine to prevent hypotension in spinal anesthesia in patients undergoing elective caesarean section.

  Methods

  This clinical trial study was conducted in 2022 on 90 pregnant women of 36-41 weeks who were candidates for elective cesarean section without anesthesia restrictions. Immediately after spinal anesthesia, phenylephrine (50 μg/ml) was injected for the first group and norepinephrine (5 μg/ml) for the second group. Vital signs were non-invasively monitored and recorded. Data analysis was done using SPSS statistical software (version 19) and t-test, Man-Whitney U, Chi-square and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean systolic blood pressure (p=0.001), diastolic blood pressure (p=0.001) and mean arterial blood pressure (p=0.003) in the norepinephrine group in the first 6 minutes were significantly lower than the phenylephrine group. The heart rate (p=0.001) in the first 6 minutes was significantly higher in the norepinephrine group than the phenylephrine group.

  Conclusion

  Hemodynamic changes following the administration of bolus epinephrine are less compared to phenylephrine. It causes better control of blood pressure and heart rate.

  Keywords: blood pressure, Cesarean section, Norepinephrine, Phenylephrine, Spinal anesthesia
 • Bahareh Mottaghi *, Fereshteh Aein Pages 41-48
  Introduction

  Pregnancy, as one of the most important periods in a woman's life, has many effects on the physical, psychological and functional condition of women. These changes can affect the quality of life and sleep in pregnant women. Exercising during pregnancy can have positive effects on pregnant women. Therefore, the present study was performed with aim to examine the effect of Pilates exercise on the quality of life and sleep in pregnant women.

  Methods

  This double-blind randomized clinical trial study was performed in 2020 on 60 pregnant women who referred to health centers in Shahrekord. The participants were randomly divided into the intervention and control groups. The pregnant women in the intervention group were required to participate in two Pilates sessions per week for 12 weeks from 20th weeks of pregnancy. At the end of the study (week 38), pregnant women completed the SF-36 quality of life and Petersburg sleep quality questionnaires. Data were analyzed using SPSS software (version 23) and t-test and Mann-Whitney test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  In this study, Pilates had a positive effect on the quality of sleep (P<0.08) and life of pregnant women (P<001).

  Conclusion

  Considering the positive effects of Pilates exercises on the quality of life and sleep and the lack of negative effects reported in this study, Pilates during pregnancy can be suggested to pregnant women.

  Keywords: Quality of life, Quality of sleep, Pilates
 • Zahra Hoseini Haji *, Maryam Aradmehr, Morvarid Irani, Mohamad Namazinia Pages 49-60
  Introduction

  Despite the high prevalence of abortion and ectopic pregnancy, there are limited studies on psychological complications following early pregnancy loss, so the present study was conducted with aim to compare the relative risk of stress, anxiety and depression in women with a history of ectopic pregnancy and miscarriage and normal pregnancy.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 312 women referred to Torbat Heydarieh hospitals from September to February 2021. One and three months after the diagnosis of miscarriage and ectopic pregnancy and proof of viable pregnancy, the data of psychological outcomes was collected through Cohen's stress, Beck depression and Spielberg anxiety questionnaires in three groups. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and one-way ANOVA and Chi-square tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The number of participants in the ectopic pregnancy group was 97, in the miscarriage group was 104, and in the normal pregnancy group was 111. One month after the diagnosis of the type of pregnancy, the prevalence of psychological complications including stress (7.6%), anxiety (47.6%) and depression (29.2%) was higher in the case group. Psychological complications three months later were higher in the case group and were 24.4%, 41.5%, and 24.3%, respectively. The relative risk of stress 3.32 and anxiety 1.75 was higher in the ectopic pregnancy group compared to miscarriage group, and the relative risk of depression was 2.86 higher in the miscarriage group.

  Conclusion

  Considering the greater psychological outcomes of early pregnancy loss compared to normal pregnancy, using effective medical and counseling measures is recommended in order to prevent the adverse effects of psychological distress.

  Keywords: Anxiety, Depression, ectopic pregnancy, Miscarriage, stress
 • Nasrin Rezaei, Maryam Keshavarz *, Fatemeh Sarvi, Reza Bekhradi Pages 61-70
  Introduction

  The reactivity time of the non-stress test (NST) has been less investigated in the studies. The present study was performed with aim to investigate the effect of lavender aromatherapy with and without music on the reactivity time of NST and basal fetal heart rate in primiparous women.

  Methods

   This three-group randomized clinical trial study was conducted between 2020-2021 on 195 primiparous women who referred to the prenatal clinic of Shahid Akbar Abadi educational and medical center in Tehran. The participants were randomly allocated into three groups: lavender aromatherapy, lavender aromatherapy-music, and control (n=65 in each group). In the lavender aromatherapy group, four drops of 10% lavender essence was inhaled. In the lavender aromatherapy-music group, participants also listened to music (nature sounds). After the intervention, NST was performed in all three groups for 20 minutes. The reactivity time of the NST and the number of basal fetal heart rate were considered as primary outcomes. The data were analyzed by statistical software (version 16), and one-way analysis of variance, Tukey's post hoc, paired t-test, chi-square, and Fisher's exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The mean reactivity time of the NST in the two intervention groups: lavender aromatherapy (7.05±4.11 minutes) and the combination of lavender aromatherapy and music therapy (6.04±3.59 minutes) was lower than the control group (10.43±5.32 minutes). The NST results were reactive in 64 (98.5%) of the cases in each of the intervention groups and 52 (80%) in the control group (P<0.001). There was no significant statistical difference between the two intervention groups in reactivity time of the NST (p= 0.144). During the NST, the three groups did not have a statistically significant difference in the mean basal fetal heart (p= 0.729).

  Conclusion

  The combination of lavender aromatherapy and music did not have a more effect on shortening the reactivity time of the NST when compared to lavender oil use alone. Therefore, the use of lavender aromatherapy is suggested to reduce the reactivity time of the NST.

  Keywords: Non-stress test, Lavender, Aromatherapy, Music
 • Maryam Aradmehr, Marziyeh Lotfalizadeh *, Morvarid Irani, Seyyedeh Adeleh Rahmanian, Mohammad Namazinia Pages 71-81
  Introduction

  Inadequate pain control after caesarean can have adverse effects on various body systems, cause the mother not pay attention to the baby and problems in the breastfeeding process. Therefore, the present study was performed with aim to compare Apotel and diclofenac suppository on pain relief after cesarean section.

  Methods

  This double-blind clinical trial study was performed in 2018 on 120 qualified primiparous women referred to Imam Reza and Pastor Hospitals in Mashhad. The subjects were randomly divided into two groups A and B (Apotel and diclofenac suppository). After cesarean delivery, if the mother requested for pain medication, group A received Apotel and group B diclofenac suppository. The severity of pain was assessed by McGill Pain Questionnaire before intervention, 6, 12 and 24 hours after cesarean section. Data were analyzed by SPSS software (version 16), and Mann-Whitney, t-test, Chi-square and Fisher exact tests. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The two groups had no significant difference in the cesarean pain score before intervention (p=0.214), 6 hours (p=0.318), 12 hours (p=0.305) and 24 hours (p=0.117) after cesarean section. The mean of diclofenac suppository used in group A was 3.21±1.06 and the mean of Apotel used in group B was 1.02±1.22; the two groups were significantly different in the number of Apotel and Diclofenac used (p=0.048).

  Conclusion

  Although there was no significant difference in the pain scores of the mothers in the Apotel and diclofenac suppository groups, the mean number of diclofenac suppository used was 3 times of Apotel used. Therefore, due to the longer effectiveness of intravenous acetaminophen and its safety compared to diclofenac, Apotel is recommended for cesarean section pain relief.

  Keywords: Acetaminophen, Cesarean section, Diclofenac, Pain
 • Hanna Pasandideh, Maryam Soleimannezhad, Shahram Darabi, Maryam Zamani, Seyed Amir Hosseini * Pages 82-91
  Introduction

  Vitrification is one of the most important topics in the field of assisted reproductive techniques (ART). Integrins are important factors in implantation. Considering the importance of embryo virtification, the present study was performed with aim to evaluate the effects of vitrification on the expression of integrins of αν & β3 in the implantation process of mice.

  Methods

  In this study, in order to obtain 50 blastocysts from the uterine horn of 6 to 8 week old female mice, after stimulation of their eggs, the mice were placed one night next to 8 to 12 week old male mice of the same race. The next morning, mice with a vaginal plaque were separated. 98 hours after HCG injection, by flushing method, the obtained embryos were divided into two groups of freeze (n=30) and control (n=20). Afterward, the blastocyst embryos were subjected to a freezing process consisting of two stages: dehydration and freezing, using a freezing solution. Following the thawing and dilution stages, the expression level of the obtained embryos was determined using the RT-PCR method. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and Paired-t test. P<0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The results showed the amount of αν and β3 integrins after freezing and melting had a significant difference compared to the ACTB reference gene with the control group (p<0.01).

  Conclusion

  This study showed that the vitrification by cryotype causes damage to the blastocysts by reducing the rate of integrin expression.

  Keywords: Assisted reproductive technique, blastocyst, Implantation, Integrin, vitrification
 • Arezoo Moeini Jazani, Mojgan Tansaz, Masoumeh Norouzi Allahleh Korabi, Roshanak Mokaberi Nejad, Morteza Mojahedi, Azam Meyari * Pages 92-103
  Introduction

  One of the common problems of women in reproductive age is abnormal cessation or reduction of menstrual bleeding, which causes many complications and reduces the quality of life. The present study was conducted with aim to provide a treatment protocol of oligoamenorrhea (secondary amenorrhea, oligomenorrhea) within the framework of the basics of evidence-based Persian medicine and conventional medicine.

  Methods

  In this study, information was collected in the form of narrative review by searching the contents related to cessation or reduction of menstrual bleeding from various Persian medical sources and searching in databases of Pubmed, Web of science, Google scholar, Iranmedex, SID, Magiran with related keywords in order to find evidence and documents. In the next stage, 10 sessions of group discussions on the topic of explanation and interpretation of menstrual disorders in Persian medicine and conventional medicine were held with the presence of experts in the field of Persian medicine and obstetrics and gynecology. Finally, consolidated treatment was presented in the form of a treatment protocol with emphasis on clinical evidences.

  Results

  The principles of oligoamenorrhea treatment in Persian medicine include lifestyle modification, specially nutrition, physical activity, mental and sleep health, use of herbal medicines, and manual operations (which can be integrated with the treatment steps of some causes of this disorder in conventional medicine.

  Conclusion

  Considering the existence of some problems in olioamenorrhea treatment in conventional medicine, the use of Persian traditional medicine in the treatment of oligoamenorrhea along with the protocols of conventional medicine can be helpful in the control and management of this disorder.

  Keywords: Amenorrhea, Oligomenorrhea, Persian Medicine, Traditional Medicine, Treatment protocol
 • Mohammad Hoseynipouya, Ahmad Rastgarian, Navid Kalani, Naser Hatami, Mohammad Hasan Damshenas *, Somayeh Mehrpour Pages 104-113
  Introduction

  Researchers have always been investigating the non-narcotic medications for obstetrics and gynecology surgeries. The present study was performed with aim to investigate the efficacy and safety of using anesthesia without narcotics compared to conventional anesthesia with narcotics in the treatment of pain and complications after surgery.

  Methods

  In this systematic review study, according to the PRISMA statement, electronic databases of ‎PubMed, Medline, Embase, Scopus and Cochrane library, as well as the Persian databases of SID and Magiran ‎were searched with the help of Google Scholar between 1990 and the end of 2022. The studies which compared anesthesia with narcotic-based and non-narcotic-based drugs in a clinical trial or observational study design were extracted and qualitative evidence was synthesized from the results of the studies.

  Results

  In this systematic review, 11 studies including anesthesia induction drugs, anesthesia maintenance and postoperative pain management were examined. For post-surgical pain management, non-opioid drugs such as ketorolac, paracetamol, paracetamol + ketorolac, tenoxicam and diclofenac were used, and in the case of insufficient pain management, opioid rescue drugs such as tramadol, morphine and fentanyl were also used. In general, non-opioid drugs such as paracetamol and non-steroid anti-inflammatory medications are safer than opioids and, in some cases, can be as effective or more effective in providing pain relief and anesthesia; however this pain relief and anesthesia varies depending on the type of drug. The quality of extracted evidence was low according to the Cochrane and Newcastle-Ottawa risk of bias scale.

  Conclusion

  The use of anesthesia induction and maintenance techniques using non-opioid substances in cesarean and other gynecological surgeries can help to reduce the consumption of opioids and related side effects, such as cardiopulmonary arrest, improve pain control and improve recovery after surgery.

  Keywords: Anesthesia, Cesarean section, Obstetrics, gynecology, Systematic review