فهرست مطالب

نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی
پیاپی 59 (بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/18
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محیا بختیاری، اکرم شریفی* صفحات 1-12

  پنیر پروسس ترکیبی از پنیر و نمک های امولسیون کننده می باشد که تحت تاثیر حرارت بافت همگن و یکنواختی دارد. لبنه یکی از انواع پنیر های پروسس می باشد که در ترکیب آن از ماست نیز استفاده می گردد. در این مطالعه تاثیر افزودن هیدروکلویید کاراگینان و پکتین در سطح 2/0 درصد به ترکیب پنیر پروسس لبنه در زمان های 1، 40 و 80 روز بعد از تولید از لحاظ پارامتر های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون ها با استفاده از طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل گزارش شدند. نتایج نشان داد که اثر افزودن کاراگینان و پکتین و زمان نگهداری بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی پنیر لبنه معنی دار بود. pH همه تیمار ها به طور معنی دار تا روز هشتادم کاهش نشان داد. ماده خشک نمونه های حاوی هیدروکلویید نسبت به نمونه شاهد در در روز های نگهداری تغییر معناداری داشت. نتایج بررسی خصوصیات بافت نشان داد که سفتی، چسبندگی، پیوستگی و میزان ارتجاعی بودن بافت محصول تولیدی با افزودن هیدروکلویید ها تغییر پیدا کرد. تیمار پکتین کمترین میزان سفتی و چسبندگی را تا روز 80 به خود اختصاص داد. ارتجاعی بودن بافت تیمار کاراگینان به طور معنی دار افزایش یافت و پیوستگی بافت با افزودن کاراگینان و پکتین به طور معنی دار افزایش یافت. نتایج بررسی ماندگاری محصول نشان داد نمونه ها طی دوره نگهداری از نظر شمارش کلی میکروارگانیسم ها، کپک و مخمر منفی بود. در ارزیابی های حسی، تیمار حاوی پکتین از نظر سفتی، پخش پذیری و پذیرش کلی امتیاز بالاتری کسب کرد ولی از نظر طعم و رنگ با سایر تیمار ها تفاوت معنی داری نداشت.

  کلیدواژگان: پنیر لبنه، کاراگینان، خصوصیات حسی، خصوصیات میکروبی، پکتین
 • محمد ملکی، پیمان آریایی*، مهدی شریفی سلطانی صفحات 13-25

  در این پژوهش اثر عصاره گیاه شنگ بر قابلیت زنده مانی باکتری پروبیوتیک، خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست پروبیوتیک بررسی شد. بدین منظور، عصاره گیاه شنگ با استفاده از روش اولتراسوند استخراج، مقادیر ترکیبات فنلی و ترکیبات شیمیایی عصاره سنجیده شد. نتایج نشان داد میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره گیاه شنگ برابر با 18/2±04/890 میلی گرم گالیک اسید بر گرم بود و بیشترین ترکیبات عصاره شامل n-Hexadecanoic acid (25/24)، 4-vinyl guaiacol (78/19)، β -Caryophyllene (55/15) و Heneicosane (45/9) بوده است. به منظور بررسی اثر عصاره گیاه شنگ بر ویژگی های ماست پروبیوتیک طی دوره نگهداری 15 روزه 3 تیمار شامل شاهد، عصاره با غلظت ppm 750، عصاره با غلظت ppm 1000 تولید و خصوصیات فیزیکوشیمیایی شامل pH، اسیدیته، سینرزیس، ویسکوزیته، زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازیی و خصوصیات حسی (رنگ، بو، مزه و پذیرش کلی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، افزودن عصاره شنگ به ماست، بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی تاثیر می گذارد. نمونه های دارای عصاره، pH، سینرزیس کمتر و اسیدیته، ویسکوزیته بیشتری در مقایسه با نمونه شاهد داشتند (05/0>P). همچنین در این نمونه ها روند کاهشی زنده مانی باکتری پروبیوتیک طی دوره نگهداری نسبت به تیمار شاهد کندتر شد و با وجود اثرگذاری عصاره بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی ماست، ماست حاوی عصاره از نظر خصوصیات حسی، قابل پذیرش بود. به طور کلی، میتوان از عصاره گیاه شنگ به منظور ارتقا ویژگی های کیفی و ارگانولپتیکی فرآورده های لبنی فراسودمند استفاده نمود.

  کلیدواژگان: ماست، لاکتوباسیلوس کازئی، ترکیبات فنولی، گیاه شنگ، اولتراسوند
 • آزاده شاهسون تبریزی، اسماعیل عطای صالحی*، اکرم آریان فر، زهرا شیخ السلامی صفحات 27-46

  بیماری سلیاک یک اختلال مزمن و ناهنجاری ژنتیکی مادام العمر روده ای است که به واسطه مصرف غلات حاوی گلوتن بروز می کند و تنها راه درمان آن مصرف مواد غذایی فاقد گلوتن است. تحقیق حاضر با هدف بهینه یابی فرمولاسیون نان بدون گلوتن با استفاده از آرد برنج (100 درصد در نمونه شاهد) و آرد کینوآ در سه سطح (20، 40 و 60 درصد) و آرد خلر در سه سطح (10، 20 و 30 درصد) و آرد شاه بلوط در سه سطح (30، 40 و 50 درصد) به عنوان جایگزین آرد برنج انجام شد. برای طراحی آزمایش ها به روش مخلوط از نرم افزار DX7 استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها خواص فیزیکی شیمیایی (رطوبت و خاکستر)، بافتی (حجم مخصوص، تخلخل و سفتی)، رنگ دستگاهی و خواص حسی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس نشان داد مدل درجه دوم برازش شده برای پاسخ ها معنی دار (p<0/05) بود و با کاهش درصد آرد کینوآ و افزایش درصد آرد خلر و آرد شاه بلوط مقدار بیشینه رطوبت (66%/30) و مقدار بیشینه حجم مخصوص و تخلخل به ترتیب 58/3 و 12/25 بدست آمد، و با کاهش درصد آرد خلر و افزایش درصد آرد شاه بلوط مقدار کمینه سفتی نان (93/5 نیوتن) که با نمونه شاهد اختلاف معنی داری داشت. نتایج نشان داد که استفاده از ترکیب آردهای کینوآ، خلر و شاه بلوط برای تولید نان بدون گلوتن امکان پذیر است و فرمول بهینه دارای 27.69 درصد آرد کینوآ و 30 درصد آرد خلر و 42.31 درصد آرد شاه بلوط بود.

  کلیدواژگان: سلیاک، نان بدون گلوتن، آرد کینوآ، آرد خلر و آرد شاه بلوط
 • زهره پورظفر، امیرحسین الهامی راد*، مسعود شفافی زنوزیان، محمد آرمین صفحات 47-68

  در سال های اخیر، به کارگیری منابع گیاهی دارای ترکیبات زیست فعال نظیر رنگدانه ها و آنتی اکسیدان ها در مواد غذایی گسترش زیادی یافته است. تحقیقات نشان داده است که این منابع نقش مهمی را در بهبود خواص کیفی، ارتقاء ارزش غذایی و افزایش زمان ماندگاری محصولات غذایی مانند فرآورده های غلات و لبنیات ایفا می کنند. نظر به این نکات، در پژوهش حاضر، سطوح منفرد عصاره چای سبز (صفر تا 2 درصد)، چای سفید (صفر تا 2 درصد) و زنجبیل (صفر تا 5/1 درصد) در فرمولاسیون کیک اسفنجی به کار رفت و آزمایشات شیمیایی و فیزیکوشیمیایی بر روی تیمارهای مختلف انجام گردید. جهت بهینه سازی نتایج، از روش سطح پاسخ استفاده شد. مطابق نتایج، با افزایش سطوح عصاره های چای سبز، چای سفید و زنجبیل، مقادیر چربی، pH، پروتیین و فنل کل در تیمارها افزایش یافت. در مقابل، میزان رطوبت، اسیدیته و عدد پراکسید کاهش یافت. هر سه عصاره چای سبز، چای سفید و زنجبیل اثرات کاملا معنی داری بر ویژگی-های کیفی نمونه های کیک اسفنجی داشتند. نتایج روش سطح پاسخ نشان داد که سطوح پایین عصاره های مورد ارزیابی در پارامترهای بررسی شده به جز عدد پراکسید، نتایج بهتری ارایه داد.

  کلیدواژگان: چای، زنجبیل، روش سطح پاسخ، کیک اسفنجی
 • محمدامین اسدنهال، فخرالدین صالحی*، مجید رسولی صفحات 69-79

  استفاده از موسیلاژ های خوراکی یکی از روش های مناسب برای بهبود خصوصیات ظاهری مواد غذایی سرخ شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تغییرات مولفه های رنگی شامل روشنایی، قرمزی، زردی، تغییرات رنگ و مساحت برش های بادمجان پوشش دهی شده با غلظت های مختلف موسیلاژ دانه ریحان هنگام سرخ کردن عمیق بود. در این پژوهش، برش های بادمجان درون سرخ کن قرار گرفته و هر یک دقیقه (تا 12 دقیقه) اثرات دمای سرخ کردن در سه سطح 150، 175 و 200 درجه سلسیوس بر ویژگی های ظاهری نمونه ها بررسی شد. برای مدل سازی مولفه تغییرات رنگ نیز از مدل های توانی، درجه دوم، گومپرتز، لجستیک، ریچارد، ام ام اف و ویبول استفاده شد. مولفه روشنایی محاسبه شده برای فرآیند سرخ شدن نمونه های بادمجان نشان داد که نمونه های پوشش داده شده با موسیلاژ دانه ریحان روشن تر هستند. با افزایش غلظت موسیلاژ دانه ریحان از صفر به 5/1 درصد، مولفه قرمزی نمونه ها از 96/7 به 25/11 افزایش یافت. نمونه های پوشش داده شده به صورت معنی داری زردتر بودند (05/0>P) اما بین غلظت های 1 و 5/1 درصد موسیلاژ اختلاف معناداری وجود نداشت (05/0<P). میانگین مقادیر مولفه تغییرات رنگ برای نمونه شاهد، 5/0 درصد، 1 درصد و 5/1 درصد موسیلاژ دانه ریحان به ترتیب برابر 71/43، 25/41، 64/42 و 88/40 بود. برای مدل سازی مولفه تغییرات رنگ، مدل ام ام اف در مقایسه با سایر مدل ها خطای کمتری داشت. میانگین تغییرات مساحت محاسبه شده برای نمونه شاهد، 5/0 درصد، 1 درصد و 5/1 درصد موسیلاژ دانه ریحان به ترتیب برابر 41/49، 68/43، 41/42 و 66/36 بود. نتایج نشان داد که پوشش دهی برش های بادمجان با موسیلاژ دانه ریحان باعث حفظ شکل ظاهری محصول سرخ شده گردید و کمترین تغییرات مساحت در زمان سرخ شدن در تیمار پوشش دهی با 5/1 درصد موسیلاژ مشاهده شد.

  کلیدواژگان: برش های بادمجان، سرخ کردن عمیق، موسیلاژ دانه ریحان، مدل سازی
 • آتوسا شاعری، مسعود هنرور*، نرگس مورکی صفحات 81-96

  هدف از این مطالعه بکارگیری روش پرکولاسیون و روش تسهیل شده با مایکروویو جهت استخراج ترکیبات فنولی، کاروتنوییدی و کلروفیل از جلبک قرمز Gracilaria corticata بود. طی این پژوهش در روش تسهیل شده با مایکروویو از متغیرهای نوع حلال (آب، اتانول و متانول)، زمان (10، 20 و 30 دقیقه)، توان (90، 180 و 270 وات) و نسبت حلال به نمونه (5، 5/12 و 20) استفاده گردید. در روش پرکولاسیون نیز از متغیرهای نوع حلال (آب، اتانول و متانول)، زمان (24، 48 و 72 ساعت) و نسبت حلال به نمونه (5، 5/12 و 20) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده در طی این پژوهش مشخص شد که در روش پرکولاسیون اثر متقابل حلال و زمان، اثر متقابل حلال و نسبت حلال به نمونه، توان دوم نوع حلال روی محتوی کلروفیل aاستخراج شده تاثیر معنی داری داشت (05/0>p). برای استخراج کاروتنوییدها در روش پرکولاسیون حلال نوع 1 (آب) و نسبت حلال به نمونه برابر 20 بیشترین کارآیی را داشتند. متغیرهای روش استخراج پرکولاسیون و روش استخراج تسهیل شده با مایکروویو تاثیر معنی داری روی محتوی فنل نداشتند. در روش استخراج تسهیل شده با مایکروویو متغیر نسبت حلال به نمونه و توان دوم نوع حلال تاثیر معنی داری (05/0>p) روی محتوی کلروفیل عصاره ها داشتند. برای استخراج کاروتنوییدها با استفاده از روش تسهیل شده با مایکروویو، نوع حلال و نسبت حلال به نمونه تاثیر معنی داری روی راندمان استخراج داشتند (05/0>p).

  کلیدواژگان: استخراج، مایکروویو، پرکولاسیون، ترکیبات زیست فعال، جلبک Gracilariacortica
 • نعیمه کارآموز، علی محمدی ثانی*، الهام مهدیان، اکرم آریان فر صفحات 97-108

  با توجه به این که در فرآیند تولید پنیر، آب خارج شده از آن در قالب نام آب پنیر دارای ارزش بیولوژیکی بالا، مقادیر قابل توجهی ویتامین و مواد معدنی از دست می دهد و همچنین با ورود آب پنیر به فاضلاب مشکلات زیادی در آلودگی محیط زیست ایجاد خواهد شد و سیستم تصفیه فاضلاب برای تصفیه آب پنیر هزینه های زیادی را به بار می آورد. بنابراین در یک طرح جدید و نو تولید نوشیدنی پروبیوتیک انکپسوله بر پایه آب پنیر به همراه نانولیپوزوم های اسانس های بومی را در این پژوهش فرمولاسیون و بهینه سازی می نماید، علاوه بر این مزایای تولید این نوشیدنی می تواند در سطح کشور مطرح و اجرا گردد. پس از تعیین ویژگی های آب پنیر مورد استفاده، آماده سازی، فعالسازی و پوشش دهی میکرویی باکتری های پروبیوتیک، تولید و تعیین ویژگی های نانولیپوزوم های اسانس نعنا و آماده سازی نوشیدنی پروبیوتیک براساس آب پنیر و ویژگی های آن مورد مطالعه قرار گرفت. اثر نانولیپوزوم ها و باکتری های میکروپوششی در سطوح متفاوت بازدهی میکروانکپسوله شدن، تعیین اندازه ذره، مورفولوژی میکروکپسول ها، پتانسیل زتا و قابلیت بقا (تعداد باکتری های پروبیوتیک و بقا در شرایط روده و معده ای-روده ای در طول ذخیره سازی یخچالی (24 ساعت، 7، 14، 21 و 60 روز) با استفاده از روش طراحی آزمایشی و روش سطح پاسخ ارزش یابی شد. بازدهی انکپسوله کردن برای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5 و بیفیدوباکتریوم انیمالیس -BB-12، به ترتیب برابر 5/82 و 33/83 درصد بود. اندازه ذره 7/99 درصد میکروکپسول های پرشده با B. انیمالیس-BB-12 و 1/98 درصد میکروکپسول های پرشده با L. اسیدوفیلوس La-5 کمتر از 10 میکرومتر بود. تصاویر SEM میکروکپسول ها نشان داد همه کپسول های تولیدشده شکل نامنظمی داشتند. میانگین اندازه ذره نانولیپوزوم های اسانس نعنا 194 نانومتر بود. بقای باکتری های پروبیوتیک در طول نگهداری و ذخیره سازی پایداری خوبی نشان دادند.

  کلیدواژگان: نانولیپوزوم های اسانس نعنا، میکروانکپسوله لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس La-5، میکروانکپسوله بیفیدوباکتریو انیمالیس-BB-12، نوشیدنی آب پنیر، تکنیک امولسیون سازی، ژلاسیون داخلی
 • اوریانا ضرابی، محمد احمدی*، مسعود هدایتی فرد، لیلا گلستان، ایوب فرهادی صفحات 109-122

  در این مطالعه به بررسی تاثیر یخ پوشانی با پوشش پولولان به همراه عصاره برگ بو بر ماندگاری ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط نگهداری در فریزر پرداخته شد. بدین منظور ابتدا عصاره برگ بو با استفاده از امواج اولتراسوند استخراج و ترکیبات تشکیل دهنده عصاره تعیین گردید. بیشترین ترکیبات عصاره شامل 1,8-Cineole (45/56 درصد)، Sabinene (55/13 درصد) و α-terpinyl acetate (35/9 درصد) بوده است. سپس 4 تیمار مورد مطالعه شامل 1: شاهد، 2: یخ پوشانی با پولولان، 3: پولولان + عصاره ppm 750 و 4: پولولان + عصاره ppm 1500 تولید و پروفایل اسید چرب، شاخص بافت، مقادیر عدد پراکسید، تیوباربیوتیک اسید، باکتری کل و باکتری سرما دوست طی دوره 4 ماه نگهداری در فریزر مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین مقادیر اسید چرب اشباع مربوط به پالمتیک اسید (29/12درصد)، اسید چرب تک غیر اشباع اولییک اسید (98/60درصد) و چند غیر اشباع لینولییک اسید (55/9درصد) بود. به طور کلی پوشش پولولان به همراه عصاره سبب کند شدن روند افزایشی شاخص های فساد اکسیداسیونی و میکروبی نسبت به تیمار شاهد شد و با افزایش غلظت نتایج بهتری مشاهده شد. همچنین تغییرات بافت و اسیدهای چرب هم در این تیمارها کمتر بود. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری کرد که یخ پوشانی با پوشش خوراکی پولولان به همراه عصاره برگ بو سبب حفظ کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان طی دوره نگهداری در فریزر خواهد شد.

  کلیدواژگان: عصاره برگ بو، پوشش خوراکی، یخ پوشانی، فساد اکسیداسیونی، پولولان، فیله ماهی
 • سمانه ابراهیم زادگان، نارملا آصفی*، رامین ملکی، سید صادق سیدلو هریس صفحات 123-133

  بودادن مرحله مهمی در فرآوری دانه کاکایو است. حرارت دهی منجر به شکل گیری بسیاری از ویژگی های سودمند کاکایو مانند طعم، رنگ و بافت می شود. با این حال، این تغییرات مثبت همچنین می تواند همراه با واکنش هایی باشد که محتوای ترکیبات فعال مانند پلی فنول ها را کاهش می دهند. پلی فنول ها دارای خواص درمانی مثبت بوده و با ارزش تغذیه ای کاکایو در ارتباط می باشند اما احساس گسی و تلخی ایجاد کرده و تاثیر منفی بر عطر و طعم کاکایو دارند. بنابراین انتخاب شرایط مناسب بو دادن کاکایو اهمیت دارد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر پارامترهای بودادن (دما و زمان) بر ویژگی های شیمیایی، حسی، رنگ و محتوای ترکیبات فنلی در پودر کاکایو می باشد. در پژوهش حاضر دما در سه سطح (120، 130 و 140 درجه سانتی گراد) و زمان در سه سطح (20، 30 و 40 دقیقه) جهت بودادن کاکایو مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که با تغییردما و زمان های بودادن، شاخص قهوه ای شدن (OD460 / OD525) (05/0  ≤P)، میزان پلی فنول کل و رطوبت به طور معنی داری کاهش یافت (01/0≤p).پودرکاکایوی بوداده شده در دمای 140 درجه سلسیوس و زمان 40 دقیقه، بیشترین مقدار شاخص قهوه ای شدن و امتیاز ارزیابی حسی و کمترین میزان مقادیر پلی فنول را نسبت به سایر نمونه ها نشان داد. بهینه سازی شرایط فرآیند بودادن تاثیر قابل توجهی بر ویژگی های شیمیایی، حسی، قابلیت پذیرش و محتوای پلی فنول-کل کاکایو داشت.

  کلیدواژگان: پودر کاکائو، بودادن، رنگ، پلی فنول
 • مطهره نصیری، حمید توکلی پور*، شیلا صفائیان، رضوان موسوی ندوشن صفحات 135-149

  پنیر پیتزا حاوی مقادیر زیادی از اسید های چرب اشباع،کلسترول بالا و نمک سدیم می باشد که ممکن است برای سلامتی افراد بویژه بیماران قلبی- عروقی مضر باشد. لذا با توجه به ویژگیهای تغذیه ای و سلامتی، اصلاح معایب آن امری ضروری به نظر میرسد. در این پژوهش به بررسی اثر استفاده از نشاسته اصلاح شده سیب زمینی به عنوان جایگزین چربی لبنی در سه سطح (3، 2 و 1%) و نمک حاصل از جلبک دریایی در 4 سطح (2/0، 4/0، 6/0 و 8/0) در فرمولاسیون پنیر پیتزای پروسس پرداخته شد . ویژگیهای حسی، تحلیل نمایه بافت و ریز ساختار پنیر پیتزای حاصل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با کاهش استفاده از نشاسته و افزایش میزان نمک حاصل از جلبک دریایی سختی، صمغیت، برگشت پذیری و چسبندگی افزایش یافت. با کاهش میزان نشاسته اصلاح شده در فرمولاسیون پنیر پارامترهای انسجام و نیروی شکست کاهش یافت. همچنین بررسی میزان نمک حاصل از جلبک دریایی در فراورده نشان داد افزایش یا کاهش نمک بر روی پارامترهای نیروی شکست، انسجام و کشش تاثیر معنی داری نداشت. با افزایش استفاده از جایگزین چربی بافت نمونه منسجم تر شده و میزان فضاهای خالی سیاه کمتر شد. بررسی ویژگیهای حسی پنیرها نیز نشان داد که پنیر تولید شده با 20% خامه+1% نشاسته و پنیر محتوی 10% خامه و 2% نشاسته دارای نمره مقبولیت بالاتری از دیدگاه ارزیابان بودند. و مقادیر مختلف نمک جلبک دریایی در فراورده از لحاظ نمره ارزیابی حسی اختلاف معنی داری باهم نداشتند.

  کلیدواژگان: پنیر پیتزای فرایند شده، نمک جلبک دریایی، تحلیل نمایه بافت، جایگزین چربی، ارزیابی حسی
 • افسانه عظیمی محله، پروین شرایعی*، الهام آذرپژوه، اعظم عظیمی محله صفحات 151-162

  پژوهش حاضر با هدف بررسی خواص ضدمیکروبی عصاره آزاد و ریزپوشانی شده گیاه پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis) در مدل غذایی (دوغ) انجام پذیرفت. بدین منظور، ابتدا عصاره گیاه با کمک فرآیند میدان پالس الکتریک (ولتاژ 6000 ولت و تعداد پالس 60) استخراج شد. سپس، تاثیر عصاره آزاد (2/0 و6/0درصد) و ریزپوشانی شده با 4 نوع ترکیب مختلف دیواره (دیواره حاوی ترکیب مالتودکسترین 7 (97/26 درصد) با صمغ عربی (36/29 درصد) و مالتودکسترین 20 (69/43 درصد) ، دیواره حاوی ترکیب 1 درصد آلژینات سدیم و 1 درصد کیتوزان، دیواره حاوی ترکیب ا درصد آلژینات سدیم و ا درصد اینولین و دیواره حاوی 2 درصد آلژینات سدیم) با دو غلظت (1و 3 درصد) در مقایسه با نگهدارنده سنتزی سوربات پتاسیم (با غلظت 1/0 درصد) بر ویژگی های حسی و تغییرات میزان ترکیبات فنلی و میکروبی (تعداد کل کپک و مخمر) محصول غذایی دوغ طی 28 روز نگهداری در دمای یخچال مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره آزاد و ریزپوشانی شده قادر به کنترل رشد کپک و مخمر با حفظ خصوصیات حسی و فنلی در دوغ بودند و کمترین میزان رشد کپک و مخمر بعد از 28 روز نگهداری در دمای یخچال به ترتیب در نمونه های حاوی ترکیب دیواره ادرصد آلژینات سدیم وا درصد اینولین (غلظت 1 و 3 درصد) و دیواره حاوی ترکیب 2 درصد آلژینات سدیم (غلظت 3 درصد) مشاهده شد که تفاوت آماری معنی داری با نمونه حاوی 1/0 درصد سوربات پتاسیم نداشتند.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنلی، خواص حسی، گیاه پونه سای بینالودی، دوغ
 • فاطمه شهدادی*، اعظم سیدی، شهناز فتحی صفحات 163-176

  با توجه به محدودیت های موجود در استفاده از ترکیبات شیمیایی، یکی از روش های جایگزین استفاده از ترکیبات طبیعی در نگهداری محصولات است. بنابراین، در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر ژل آلویه ورا (در غلظت 100 درصد) و سطوح مختلف اسانس پوست لیمو (0، 100 و 150 میکرولیتر بر لیتر) بر برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و کیفی میوه زردآلو (رقم نوری) طی سه دوره انبارداری (1، 10 و 20 روز) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. در هر دوره درصد کاهش وزن، مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، شاخص طعم، ویتامین ث، pH، درصد ماندگاری میوه و شمارش کلی کپک و مخمر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین میزان کاهش وزن مربوط به ترکیب تیمار شاهد (بدون پوشش ژل آلویه ورا و بدون اسانس) در روز بیستم بود. بیشترین شاخص طعم مربوط به ترکیب تیماری پوشش ژل آلویه ورا در روز دهم بود و بالاترین میزان ویتامین ث مربوط به ترکیب تیماری پوشش ژل آلویه ورا و غلظتµl/l 100 اسانس پوست لیمو در روز دهم بود. بیشترین شمارش کلنی کپک و مخمر در تیمار شاهد و کمترین میزان رشد در تیمار ژل آلویه ورا به همراه 100 میکرولیتر بر لیتر اسانس پوست لیمو مشاهده شد. به طور کلی، استفاده از ژل آلویه ورا به همراه µl/l 100 اسانس پوست لیمو به عنوان یک ترکیب طبیعی با افزایش کیفیت میوه از نظر افزایش مواد جامد محلول و ویتامین ث، کاهش درصد وزن و کاهش رشد میکروارگانیسم ها نسیت به شاهد باعث حفظ خصوصیات کیفی میوه زردآلو رقم نوری طی 10 روز انبارداری گردید. بنابراین این ترکیبات می توانند به عنوان روش مناسبی در تکنولوژی پس از برداشت این میوه معرفی شود.

  کلیدواژگان: درصد ماندگاری میوه، شاخص طعم، میزان کپک و مخمر، ویتامین ث
 • بهروز علی جو، وحید عبدوسی*، وحید زرین نیا، سپیده کلاته جاری، محمد چمنی صفحات 177-197

  استفاده از ترکیبات طبیعی و سازگار با طبیعت و انسان در جهت تولید محصولات عاری از مواد شیمیایی و مضر و دارای ارزش غذایی بالاتر که همراه با کاهش ضایعات غذایی است، ضروری بنظر می رسد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمارهای اسید جاسمونیک (40، 20، 10، 5 میکروگرم در لیتر)، اپی براسینولید (10، 7، 4، 1 میکرومول در لیتر)، اسانس دارچین (750،1000، 500، 250 پی پی ام) و کیتوزان) 10، 5/7، 5، 5/2 گرم در لیتر(بر پرتقال تامسون ناول بود. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، حسی و میزان ماندگاری میوه های تیمار شده طی روزهای 0، 15، 30، 45 و 60 پس از برداشت، انجام گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که در مجموع موثرترین تیمار جهت حفظ خصوصیات کیفی میوه نظیر (اسیدیته عصاره میوه: 24/3، مواد جامد محلول: 39/16درجه بریکس، ویتامین ث: 94/48 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر، کارتنویید: 61/10 میلی گرم بر 100 گرم وزن تر، درصد کاهش وزن: 72/6 درصد)، با تیمار اسید جاسمونیک در غلظت 40 میکرولیتر بر لیتر بود. تیمار کیتوزان با غلظت 10 گرم بر لیتر با مدت طولانی 6/57 روز بیشترین ماندگاری میوه را به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد 40 میکرولیتر بر لیتر اسید جاسمونیک به منظور حفظ خواص ارزشمند تغذیه ای و 10 گرم بر لیتر کیتوزان جهت افزایش عمر انبارداری موثر باشند.

  کلیدواژگان: آب میوه، ارزش غذایی، پرتقال، متیل جاسمونات
 • محمد دولت آبادی، سید علی مرتضوی*، حسن روان سالار، محمدرضا سعیدی اصل، احمد پدرام نیا صفحات 199-212

  یکی از تقلبات رایج در شیر و فرآورده های لبنی، افزودن روغن های گیاهی با قیمت پایین نظیر روغن پالم با هدف افزایش سودآوری محصولات می باشد. بنابراین نیاز فوری برای توسعه تکنیک های شناسایی دقیق، سریع و قابل اعتماد برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر این گونه از تقلبات وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از روش DNA بارکدگذاری با انجام PCR زمان واقعی به عنوان یک روش قابل اعتماد برای ردیابی تقلب روغن پالم با سطوح 2، 3، 4 ، 5 ، 10، 30، 50 و 100 درصد و نمونه کنترل مثبت و منفی در ماست است. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بیشترین و کمترین غلظت DNA استخراج شده به ترتیب متعلق به نمونه روغن پالم 3 درصد و 100 درصد بود؛ در حالی که در بین تمام نمونه ها، غلظت DNA استخراج شده در روغن کنجد و بعد از آن در نمونه روغن کنترل کمتر از سایر نمونه ها تعیین گردید. در نمونه های مورد بررسی کمترین و بیشترین میزان جذب (10mm) به ترتیب مربوط به نمونه روغن کنترل (غیر از پالم) و روغن پالم 100 درصد بود. بین نمونه های روغن پالم 4 درصد، 5 درصد و روغن کنجد تفاوت معنی داری در میزان جذب وجود نداشت. دامنه مورد نظر برای تشخیص تقلب روغن پالم از 05/0 تا 100 درصد روغن پالم بود. حد کمی سازی (LOQ) وحد تشخیص (LOD) به ترتیب برابر با 1/0 درصد و 05/0 درصد روغن پالم بود.

  کلیدواژگان: تقلب، روغن پالم، واکنش زنجیره ای پلیمراز زمان واقعی، ماست، DNA بارکدگذاری
|
 • Mahya Bakhtiari, Akram Sharifi* Pages 1-12

  Process cheese is a combination of cheese and emulsifying salts, that has a homogeneous and uniform texture under heat influence. Labneh is one of a type of the processed cheese that uses yogurt as well. In this study, the effect of adding 0.2% carrageenan and pectin hydrochloride to the composition of Labneh was evaluated in 1, 40 and 80 days after production, in terms of physicochemical, microbial and sensory parameters. The results of the test were analyzed by SPSS software version 22, using variance experiments in a completely randomized design with factorial arrangement. The results showed that the effect of adding carrageenan, pectin and storage time on the physicochemical properties of dairy cheese was significant. The pH of all the treatments were decreased significantly until 80th day. During storage days, the dry matter of the samples which contained hydrochlorides, had a significant change compared to the controlled sample. The results of texture properties test showed that the hardness, adhesiveness, cohesiveness and springiness of the texture of the products were changed by adding hydrochlorides. Pectin treatment had the lowest hardness and adhesiveness until the day of 80th . The springiness of the carrageenan treatment was increased significantly, and the cohesiveness increased significantly by addition of the carrageenan and pectin. The results of persistence of the product showed that the samples were within the standard allowable range during the storage period, in terms of total counts of microorganisms, mold and yeast. In sensory assessments, pectin-containing treatments got high score of hardness, spreadability and overall acceptance, but did not differ significantly in taste and color from other treatments.

  Keywords: Labneh Cheese, Carrageenan, Sensory Properties, Microbial Properties, Pectin
 • Mohammad Maleki, Peiman Ariayi*, Mahdi Sharifi Soltani Pages 13-25

  In this study, the effect of Tragopogon collinus extract on the viability of probiotic bacteria, physicochemical and sensory properties of probiotic yogurt was investigated. For this purpose, Tragopogon collinus plant extract was extracted using ultrasound method and the amounts of phenolic compounds and chemical compounds of the extract were measured. The results showed that the amount of total phenolic compounds in Tragopogon collinus plant extract was equal to 890.04±2.18 mg gallic acid per gram and most of the extract compounds included n-Hexadecanoic acid (24.25), 4-vinyl guaiacol (19.78). ), Β -Caryophyllene (15.55) and Heneicosane (9.45). In order to investigate the effect of Tragopogon collinus extract on the properties of probiotic yogurt during the 15-day storage period, 3 treatments including control, extract with a concentration of 750 ppm, extract with a concentration of 1000 ppm and physicochemical properties including pH, acidity, synergy, viscosity, viability probiotic bacteria and sensory properties (color, odor, taste and general acceptance) were examined. The results showed that the addition of Tragopogon collinus extract to yogurt affects the physicochemical properties. Samples with extract had lower pH and synergy and higher acidity and viscosity compared to the control sample (P <0.05). Also, in these samples, the process of reducing the survival of probiotic bacteria during the storage period was slower than the control treatment, and despite the effect of the extract on the physicochemical properties of yogurt, yogurt containing the extract was acceptable in terms of sensory properties. In general, Tragopogon collinus extract can be used to enhance the quality and organoleptic properties of beneficial dairy products.

  Keywords: Yogurt, Lactobacillus Casei, Phenolic Compounds, Tragopogon CollinusExtract, Ultrasound
 • Azadeh Shahsavan Tabrizi, Esmaeil Ataye Salehi *, Akram Ariyanfar, Zahra Sheikholesalami Pages 27-46

  Celiac disease is a chronic disorder and Intestinal lifelong genetic abnormality of the gut that results from eating gluten-containing cereals, and the only cure is gluten-free foods. This study aimed at Formulation optimization of gluten free bread using rice flour (100% control) and quinoa flour at three levels (20, 40 and 60%) and flour grass pea flour in three levels (10, 20 and 30 percent) Chestnut flour was used in three levels (30, 40 and 50%) was done as a substitute for rice flour. Design the experiments was done Mixed method using DX7 software. After sample preparation was performed physicochemical properties, porosity, hardness and extensibility using the Texture Analyzer, sensory evaluation and shelf-life, colorimetry was conducted by image processing. The results showed significant quadratic model fitted to answer (p<0/05) and the maximum amount of moisture (66/30 percent) and maximum specific volume and porosity are respectively 3/58 and 25/12, was obtained with decreasing of the quinoa flour and increasing of the grass pea flour and chestnut flour. The minimum amount of bread hardness (5/93n) was obtained with decreasing the of grass pea flour and increasing the of chestnut flour and maximum amount of general acceptance of bread increasing the of grass pea flour and the minimum value of this parameter happened with increases with the of quinoa flour, which was significantly different from the control sample and the model was approved for fitting information. The results showed that quinoa, chestnut and grass pea flours usable for improving the quality of gluten-free bread. The formulation was optimized at 27/69% quinoa flour, 30% grass pea flour and 42/31% chestnut flour.

  Keywords: Celiac Disease, Gluten-Free Bread, Quinoa Flour, Grass Pea Flour, ChestnutFlour
 • Zohreh Pourzafar, Amirhossein ElhamiRad *, Masoud Shaffafi Zenozian, Mohammad Armin Pages 47-68

  In recent years, the use of plant sources with bioactive compounds such as pigments and antioxidants in food has greatly expanded. Research has shown that these resources play an important role in improving quality properties and increasing the shelf life of food products such as cereals and dairy products. According to these points, in the present study, single levels of green tea extract (0, 1 , 2%), white tea (0, 1 , 2%) and ginger (0, 0/75 , % 1) were used in the sponge cake formulation and chemical and physicochemical experiments was performed on different treatments. To optimize the results, the Response Surface Methodology (RSM) was used. By increasing levels of green tea, white tea and ginger extracts, the fat, protein and total phenol content and pH value in the treatments increased. In contrast, moisture content, acidity and peroxide value decreased. All three extracts of green tea, white tea and ginger had significant effects on the quality characteristics of sponge cake samples. The results of the RSM showed that the low levels of the evaluated extracts in the studied parameters, except the peroxide value, gave better results.

  Keywords: Tea, Ginger, Response Surface Methodology, Sponge Cake
 • MohammadAmin Asadnahal, Fakhreddin Salehi *, Majid Rasouli Pages 69-79

  Application of edible mucilages is one of the best ways to improve appearance properties of fried foods. The aim of this study was to investigate the changes in color parameters including lightness, redness, yellowness, color changes and the area of eggplant slices coated with different concentrations of basil seed mucilage during deep fat frying. In this study, eggplant slices were placed in the fryer and the effects of frying temperature at three levels of 150, 175 and 200 °C on the appearance characteristics of the samples were investigated every minute (up to 12 minutes). Also, for modeling the color change index, the Power, Quadratic, Gompertz, Logistic, Richards, MMF, and Weibull models were used. The lightness index calculated for the frying process of eggplant samples showed that the coated samples with basil seed mucilage are brighter. With increasing the concentration of basil seed mucilage from 0 to 1.5%, the redness index of the samples increased from 7.96 to 11.25. The coated samples were significantly yellower (P<0.05) but there was no significant difference between the 1% and 1.5% mucilage concentrations. The mean color change index values for the control sample, 0.5%, 1% and 1.5% of basil seed mucilage were 43.71, 41.25, 42.64 and 40.88, respectively. For modeling the color change index, the MMF model had lower error compared to the other models. The average area changes calculated for the control sample, 0.5%, 1% and 1.5% of basil seed mucilage were 49.41, 43.68, 42.41 and 36.66, respectively. The results showed that coating of eggplant slices with basil seed mucilage preserves the appearance of the fried product and the lowest area changes during frying were observed in the coating treatment with 1.5% mucilage.

  Keywords: Basil Seed Mucilage, Deep Fat Frying, Eggplant Slices, Modeling
 • Atoosa Shaeri, Masoud Honarvar*, Nargess Mooraki Pages 81-96

  This study aimed to apply percolation and microwave-assisted extraction methods to extract phenolic, carotenoid and chlorophyll compounds from Gracilariacorticata red algae. During this study, in the MAE method the solvent type (water, ethanol, and methanol), time (10, 20 and 30 min), power (90, 180 and 270 W) and solvent-to-sample ratio (5, 12.5 and 20) were used as variables. Also, in the percolation method, the variables were solvent type (water, ethanol, and methanol), time (24, 48 and 72 h) and solvent-to-sample ratio (5, 12.5 and 20). Based on the results obtained during this study, it was found that the percolation method the solvent and time interaction, solvent and solvent to sample ratio interaction had a significant effect on the chlorophyll a content (p<0.05). To the extract carotenoids in the percolation method, the most effective parameters were type 1 solvent (water) and solvent to sample ratio of 20. The variables of percolation and MAE methods had no significant effect on phenol content (p>0.05). In the MAE extraction method, the solvent-to-sample ratio and the square solvent type had a significant effect (p<0.05) on the chlorophyll content. For extraction of carotenoids using the MAE method, solvent type, and solvent to sample ratio had a significant effect on extraction efficiency (p<0.05).

  Keywords: Extraction, Microwave, Percolation, Bioactive Compounds, GracilariacorticataAlgae
 • Naeimeh Karamooz, Ali Mohammadi Sani *, Elham Mahdian, Akram Arianfar Pages 97-108

  Given that in cheese production, the water extracted from it in the form of a whey name with high biological value loses significant amounts of vitamins and minerals. With the entry of whey into the wastewater, many problems will be created in environmental pollution. The wastewater treatment system for whey treatment costs a lot. Therefore, in a new and innovative design, the encapsulated probiotic beverage based on whey with native essential oils nanoliposyme formulates and optimizes in this research. Moreover, the benefits of producing this beverage can be discussed and implemented in the country. Dairy beverages, especially whey, have a high nutritional value, and since adding proper nutrients and flavors can be turned into a worthwhile beverage. After determining the properties of used whey, preparation, activation, and micro coating of probiotic bacteria, production and determination of properties of mint essential oil nanoliposomes, preparation of probiotic beverage based on whey and its quality characteristics have been studied. Using experimental design method and response surface method, the effect of nanoliposomes and micro coated bacteria at different levels on microencapsulation yield, particle size determination, the morphology of microcapsules, zeta potential, and survivability (number of probiotic bacteria and that survival in intestinal and gastro-intestinal conditions during refrigerated storage (24 hours, 7, 14, 21 and 60 days ) was evaluated. Encapsulation yield (%) for Lactobacillus acidophilus La-5 and Bifidobacterium animals-BB-12 were 82.5 and 83.33, respectively. The particle size of 99.7% of microcapsules loaded with B. animals-BB-12 and 98.1% of microcapsules loaded with L. acidophilus La-5 were less than 10 μm. The microcapsules' SEM images indicated that all the produced capsules were irregular in shape. The particle size distribution of mint essential oil nanoliposomes has an average particle size of 194 nm. The viability probiotic showed good stability during storage.

  Keywords: Mint Essential Oil Nanoliposomes, Microencapsulated LactobacillusAcidophilus La-5, Microencapsulated Bifidobacterium Animals-BB-12, whey Beverage, Emulsification, internal Gelation Technique
 • Oriana Zarabi, Mohammad Ahmady *, Masoud Hedayati Fard, Leila Golestan, Ayyoub Farhadi Pages 109-122

  In this study, the effect of icing covered with pullulan with bay leaf extract on the shelf life of rainbow trout under freezer conditions was investigated. For this purpose, first the bay laef extract was extracted using ultrasound waves and the constituents of the extract were determined. The most common components of the extract were 1,8-Cineole (56.45), Sabinene (13.55) and α-terpinyl acetate (9.35). Then 4 studied treatments including 1: control, 2: icing with pullulan, 3: pullulan+ extract at 750 ppm and 4: pullulan+ extract at 1500 ppm were produced and profile of fatty acid, index texture, peroxide value, thiobarbiotic acid, total amounts of bacteria and psychrotrophic counts bacteria during the 4 month storage period in the freezer were evaluated. The highest levels of saturated fatty acid were palmitic acid (12.29%), monounsaturated fatty acid oleic acid (60.98%) and polyunsaturated linoleic acid (9.55%). In general, coating of pullulan with the extract slowed down the increasing trend of oxidative and microbial spoilage indices compared to the control treatment and with increasing concentration, better results were observed. Also, texture changes and fatty acids were less in these treatments. According to the obtained results, it can be concluded that in general, icing with edible coating of pullulan along with bay leaf extract maintains the quality of fish fillets during storage in the freezer.

  Keywords: Bay leaf Extract, Edible Coating, Icing, Oxidative Spoilage, Pullulan, Fish Fillet
 • Samaneh Ebrahimzadegan, Narmela Asefi *, Ramin Maleki, Seyyed Sadegh Seyyed lou Heris Pages 123-133

  Roasting is an important step in cocoa bean processing. Heating leads to the formation of many beneficial properties of cocoa such as flavor, color, texture. However, these positive changes can also be accompanied by reactions that reduce the content of active compounds such as polyphenols. Polyphenols have positive therapeutic properties and are associated with the nutritional value of cocoa, but they cause a feeling of bitterness and have a negative effect on the flavor of cocoa. Therefore, it is important to choose the suitable conditions for roasting cocoa. The aim of this study was to investigate the effect of roasting parameters (temperature, time) on chemical, sensory, color and phenolic properties of cocoa powder. In the present study, temperature at three levels (120, 130 and 140 °C) and time at three levels (20, 30 and 40 minutes) were used for roasting. The results showed that with changing roasting temperature and times, browning index (OD460 / OD525) (P ≤ 0.05), polyphenol content and humidity reduced significantly (P ≤ 0.01). Roasted cocoa powder at 140 °C for 40 minutes showed the highest amount of browning index and sensory evaluation score and the lowest amount of polyphenols compared to other samples. Optimization of roasting process conditions had a significant effect on the acceptability, chemical and sensory properties and polyphenol content of cocoa.

  Keywords: Cocoa Powder, Roasting, Color, Polyphenol
 • Motahhareh Nasiri, Hamid Tavakkolipour, Shila Safaeian, Rezvan Mousavi Nadoshan Pages 135-149

  Pizza cheese contains high amounts of saturated fatty acids, high cholesterol and NaCl, which may be harmful to human health, especially cardiovascular disease. Therefore, considering the nutritional characteristics and health aspects, it seems necessary to correct its disadvantages. In this study, the effect of using modified potato starch as a fat replacer in three levels (3, 2 and 1%) and salt extracted from seaweed in 4 levels (0.2, 0.4, 0.6 and 0.8) in processed pizza cheese was investigated. Sensory evaluation, tissue analysis profiles and microstructure of the pizza cheese samples were examined. The results showed by decreasing the amount of starch and increasing in seaweed salt, hardness, gumminess, springiness and adhesiveness increased. By reducing the amount of modified starch in the cheese, the cohesiveness and fracture parameters decreased. Also, the amount of seaweed salt in the product showed that increasing or decreasing the salt had no significant effect on the fracture force, cohesiveness and tension. With increasing dose of fat replacer, the sample tissue became more cohesive and the amount of black empty spaces decreased. Examination of sensory properties of cheeses also showed that cheese produced with 20% cream + 1% starch and cheese containing 10% cream and 2% starch had a higher acceptance score, and different amounts of seaweed salt in the product did not differ significantly in terms of sensory evaluation score.

  Keywords: Processed Pizza Cheese, Seaweed Salt, Profile Analysis, Fat Replacer, SensoryEvaluation
 • Afsaneh Azimi Mahalleh, Parvin Sharayeei *, Elham Azarpazhooh, Azam Azimi Mahalleh Pages 151-162

  The current study was carried out with the purpose of investigating the antimicrobial properties of free and microencapsulated extract of Nepeta Binaludensis. For this purpose, the Nepeta extract was extracted by assisting pulse electric field process (6000 v and pulse number 60). Then the effect of free extract (0.2 and 0.6 %) and encapsulated extract with 4 different types of wall material (wall contain mixture of maltodextrin 7 (26.97%) with Arabic gum (29.36%) and maltodextrin 20 (43.69%), wall contain mixture of 1% sodium alginate and 1% chitosan, wall contain mixture of 1% sodium alginate and 1% Inulin and wall contain mixture of 2% sodium alginate) at two concentrates (1 and 3 %) in comparison with synthetic potassium sorbate preservative (0.1%) on sensory, total phenolic content and microbial properties of doogh during 28 days storage at refrigerator temperature was evaluated. Results demonstrated that free and microencapsulated extract was able to control the growth of mold and yeast with preservation of sensory and phenolic properties in the doogh. The lowest growth rate of mold and yeast after 28 days of refrigeration was respectively observed in the sample containing 1% sodium alginate, 1% inulin at 1 and 3% concentration and 2% sodium alginate at 3% concentration and there was no statistically significant difference with the the sample containing 0.1% potassium sorbate (P>0.0.5). The results of sensory analyze showed that doogh samples containing encapsulated extract with 4 types of wall compositions mentioned were not statistically significant in terms of sensory characteristics with doogh samples containing potassium sorbate (P>0.0.5). Also, doogh samples containing microcapsules with wall composition (1% Sodium alginate and 1% inulin) and (1% sodium alginate with 1% chitosan) and 2% sodium alginate with a concentration of 3% after 28 days of storage had more phenolic compounds.

  Keywords: Phenolic Compounds, Sensory Characterizations, Nepeta Binaludensis Plant, Doogh
 • Fatemeh Shahdadi *, Azam Seyyedi, Shahnaz Fathi Pages 163-176

  Due to the limitations in the use of chemical compounds, one of the alternative methods is to use natural compounds in the storage of products. Therefore, the present study was performed to investigate the effect of Aloe vera gel (at a concentration of 100%) and different levels of lemon peel essential oil (0, 100, and 150 μl/l) on some physicochemical and qualitative characteristics of apricot fruit (Nouri cultivar) during three storage period (1, 10 and 20 days) was conducted as a factorial experiment in a randomized complete base design with 3 replications. In each storage period, weight loss percentage, total soluble solids (TSS), titratable acidity (TA), flavour index, vitamin C, pH, fruit shelf life and total count of mold and yeast were examined. The results showed, the highest weight loss was related to the control (without aloe vera gel and essential oil) treatment on the twentieth day after fruit storing. The highest flavor index was related to the treatment composition of Aloe vera gel coating on the tenth day. The highest amount of vitamin C was related to the treatment composition of Aloe vera gel coating and 100 µl / l of essential oil of lemon peel on the tenth day after storing. The number of molds and yeast colonies was observed in the control treatment and the lowest growth rate of molds was observed in the Aloe vera gel treatment with 100 μl / l of lemon peel essential oil .In general, the use of aloe vera gel with 100 μl / l of essential oil of lemon peel as a natural combination improved the quality characteristics of the apricot fruit (Nouri cultivar) in tenth days after fruit storing by an increase to the TSS, and vitamin C, and reduced to weight loss and growth of microorganisms. Therefore, these compounds can be introduced as a suitable method in the post-harvest technology of this fruit.

  Keywords: Flavor Index, Fruit Shelf Life, Vitamin C, Yeast, Mold Count
 • Behrooz Alijoo, Vahid Abdossi, Vahid Zarrin Nia, Sepideh Kalateh Jari, Mohammad Chamani Pages 177-197

  The use of natural and compatible compounds with nature and humans in order to produce products free of chemicals and harmful substances with higher nutritional and medicinal value, which is accompanied by a reduction in food waste, seems necessary. The aim of this study was to investigate the effect of different treatments jasmonic acid (20, 10, 5 µg/l), epibrasinolide (10, 7, 4, 1 µm/l), cinnamon essential oil (750,1000, 500, 250 ppm), and chitosan (10, 7.5, 5, 2.5 g/ l) on physicochemical sensory properties and shelf life of Thomson Navel oranges. Evaluation of physicochemical and sensory properties and shelf life of treated fruits during 0, 15, 30, 45 and 60 days after harvest was performed. The results of this study showed that in general, the most effective treatment to maintain fruit quality characteristics such as (total acidity: 3.24, soluble solids: 16.39ºBrix, vitamin C: 48.94 mg/100 g FW, carotenoids: 61.10 mg/100 g FW) was obtained with Jasmonic acid treatment at a concentration of 40 μl / l. Chitosan at concentration of 10 g/ l with of 57.6 days had the highest fruit shelf life. According to the obtained results, 40 μl / l of jasmonic acid seems to be effective in order to maintain valuable nutritional properties and 10 g / l of chitosan to increase storage life.

  Keywords: Juice, Thomson Navel Orange, Nutritional Value, Methyl Jasmonate
 • Mohammad Dowlat Abadi, Seyyed Ali Mortazavi *, Hasan Ravansalar, MohammadReza Saeidi Asl, Ahmad Pedram Nia Pages 199-212

  One of the common adulterations in milk and dairy products, is the addition of low-priced vegetable oils such as palm oil in order to increase the profitability of products. Therefore, there is an urgent need to develop accurate, fast and reliable identification techniques to protect consumers against this type of adulteration. The aim of the present study was DNA barcoding with real-time PCR as a reliable method for detecting palm oil fraud with levels of 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50 and 100 % and positive and negative control samples in yogurt. According to the results, the highest and lowest concentrations of DNA extracted belonged to the palm oil sample of 100 % and 3% , respectively, while among all samples, the concentration of DNA extracted in sesame oil and then in the control oil sample was lower. It was determined from other samples. The lowest and highest adsorption rates (10mm) between the samples were control oil (excluding palm) and 100 % palm oil, respectively. There was no significant difference in absorption rate between 4%, 5% and sesame oil samples. The range for detecting palm oil adulteration was from 0.05% to 100% palm oil. LOQ and LOD were 0.1 % and 0.05 % of palm oil, respectively.

  Keywords: Adulteration, Palm Oil, Real – Qtime Polymerase Chain Reaction, Yogurt, DNA –barcoding