فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور
سال بیست و یکم شماره 5 (پیاپی 140، آدر و دی 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد هاشم زاده، نوید جمالی* صفحات 610-627
  زمینه و هدف

  سروتونین و دوپامین، 2 نوروترانسمیتر مهم در انسان هستند که در تنظیم بسیاری از فعالی تهای بدن نقش مهمی بر عهده دارند. مطالعات نشان داده است که سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا- 2ممکن است با مکانیسم های مختلفی بر سطح این نوروترانسمیترها و نیز متابولیسم آنها تاثیر داشته باشد. از این رو مطالعه حاضر، به مرور و و عوارض ناشی از مکانیسم های مختلفی می پردازد که از طریق کووید- 19 بر سطوح سروتونین و دوپامین اثر می گذارد.

  روش بررسی

  پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، پابمد، گوگل اسکالر، وب آو ساینس برای یافتن مقالات مرتبط با استفاده از این عبارات جس توجو شدند: کووید- 19 ، سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا- 2، سروتونین و دوپامین.

  یافته ها

  کووید- 19 می تواند از طریق مکانیسم های مختلف همچون کاهش بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسین 2، کاهش سطح آمینواسیدها، افزایش سایت وکاین های التهابی، کاهش سطح ویتامین ها و اتصال به آنزیم های مونوآمین اکسیداز، سطوح سروتونین و دوپامین را تغییر دهد. تغییرات در سطح نوروترانسمیترها می تواند نقش مهمی در ایجاد برخی عوارض مرتبط با کووید- 19 همچون مشکلات گوارشی (اسهال، تهوع و استفراغ)، اختلالات روانی (اضطراب، افسردگی و هذیان) و افزایش التهاب داشته باشد. علاوه بر این، گزارش شده است که استفاده از برخی داروهای تعدیل کننده سطح سروتونین و دوپامین می تواند در بهبود برخی عوارض کووید- 19 موثر باشد.

  نتیجه گیری

  برخی از عوارض کووید- 19 ممکن است در نتیجه تغییر در سطح نوروترانسمیترهایی مانند سروتونین و دوپامین ایجاد و یا تشدید شوند. از این رو انجام مطالعات بیشتر به منظور تعیین ارتباط دقیق کووید- 19 با سطح نوروترانسمیترها (سروتونین و دوپامین) نیاز است.

  کلیدواژگان: کووید- 19، نوروترانسمیتر، سروتونین، دوپامین، عوارض
 • پریسا زودآشنا، لاله هویدا*، آتوسا امین زاده صفحات 628-637
  زمینه و هدف

  لیکن پلان دهان و ضایعات لیکنوییدی دهان، 2 ضایعه کاملا مشابه از دید بالینی و پاتولوژی، اما با درمان و پی شآگهیمتفاو تاند. بنابراین تشخیص این 2 از یکدیگر همواره مورد توجه بوده است. در مطالعات پیشین به نقش ویروس HPV در لیکن پلاندهانی اشاره شده است، اما تاکنون این ویروس در ضایعات لیکنوییدی دهان بررسی نشده است. بنابراین در تحقیق حاضر سعی شد تاباتوج هبه اهمیت افتراق این 2 ضایعه دهانی، حضور ویروس HPV16 در ضایعات لیکنوییدی دهان در مقایسه با لیکن پلان دهانی موردبررسی و بحث قرار گیرد.

  روش بررسی:

  در این مطالعه توصیف یمقطعی، 21 نمونه بلوک پارافینی از ضایعات لیکن پلان و 15 نمونه بلوک پارافینی از ضایعاتلیکنویید دهانی، از بایگانی گروه آسی بشناسی دانشکده دندا نپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان) خوراسگان(در سال 1396جم عآوری شد. ب همنظور تایید DNA استخرا جشده از بلو کهای پارافینی بیان ژن بتاگلوبین با استفاده از واکنش زنجیر های پلیمراز انجامشد، همچنین نمون ه ها با روش واکنش زنجیر های پلیمراز ا زلحاظ حضور ژنوم HPV16 مورد ارزیابی قرار گرفتند. داد ه ها با استفاده ازآزمو نهای مجذور کای، دقیق فیشر و تی مستقل تجزی هوتحلیل شدند.

  یافته ها

  در 2 گروه مور دبررسی فراوانی حضور ویروس HPV16 ب هترتیب در صفر از 21 نمونه)صفر درصد(و 1 از 15 نمونه) 7/ 6 درصد(ازضایعات لیک ن پلان و لیکنوییدی دهان دیده شد. آزمون آماری فیشر این اختلاف را معن ادار نشان نداد) 05 / .)P> 0

  نتیجه گیری

  باتوج هبه یافت ه های این مطالعه، هیچ ارتباط معناداری بین عفونت ویرس HPV16 با 2 ضایعه لیکن پلان و لیکنوییدی دهانمشاهده نشد. انجام مطالعات بیشتر با نمون ه های بیشتر توصیه م یشود.

  کلیدواژگان: ویروس پاپیلومای انسانی، لیکن پلان دهانی، ضایعات لیکنوئید، واکنش زنجیر های پلیمراز
 • سارا آهوقلندری* صفحات 638-649
  زمینه و هدف

  چاقی یکی از بیمار یهای مزمن است که در ارتباط با اختلالات متابولیک، مانند دیس لیپیدمی است. این مطالعه با هدفتعیین تاثیر تمرین هوازی در آب بر شاخص توده بدنی، نیمرخ لیپیدی و عوامل آتروژنیک در زنان چاق میان سال انجام شد..

  روش بررسی

  در تحقیق نیم هتجربی حاضر 30 زن میا نسال با شاخص توده بدنی بالاتر از 30 کیلوگرم بر مترمربع ب هصورت تصادفی به2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. تمرینات شامل 6 هفته تمرینات ایروبیک در آب با شدت 50 تا 65 درصد ضربان قلب بیشینه و2 جلسه در هفته بود. انداز هگیر یها 48 ساعت قبل و پس از مداخله تحقیق ب هصورت ناشتا انجام شد. برای تجزی ه وتحلیل آماری اطلاعاتب هدس تآمده از آزمو نهای تی وابسته و تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  پسا ز دوره تمرین، کاهش معن اداری در تر یگلیسیرید) 018 / P= 0 (و نسبت لیپوپروتیین پرچگال: لیپوپروتیین ک مچگال) 001 /)P < 0و لیپوپروتیین پرچگال و کلسترول تام) 001 / P < 0 (و افزایش معن اداری در لیپوپروتیین ک مچگال) 001 / P < 0 (نسبت به گروه کنترل مشاهدهشد، اما تفاوت معن اداری در متغیرهای شاخص توده بدن) 098 / P= 0 (، کلسترول تام) 318 / P= 0 (و لیپوپروتیین ک مچگال) 634 /)P=0مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  باتوج هبه نتایج تحقیق حاضر م یتوان گفت که 6 هفته تمرینات آبی بدون اثر معنادار بر ترکیب بدنی موجب کاهش عواملآتروژنیک در زنان چاق م یشود.

  کلیدواژگان: زنان، چاقی، تمرین آبی، شاخص آتروژنیک، پروفایل لیپیدی
 • محسن امیرنژاد شرف آباد سفلی*، اصغر نیک سرشت صفحات 650-659
  زمینه و هدف

  انجام فعالیت بدنی در محی طهای پرفشار مانند غواصی اسکوبا م یتواند موجب استرس اکسیداتیو و آسی بهای ناشی از آنباشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 1 جلسه غواصی در عمق 10 متری ب همدت 20 دقیقه بر سطوح سرمی آنزی مهای ضداکسایشیدر مردان غواص بود.

  روش بررسی

  در تحقیق نیم هتجربی حاضر از بین غواصان جمعیت هلال احمر یاسوج، 6 غواص داوطلب انتخاب شدند. ابتدا از آزمودن یهاخو نگیری انجام شد، سپس در زمانی کمتر از 5 دقیقه به عمق مور دنظر غواصی)عمق 10 متر(رسیدند و بعد از 20 دقیقه غواصی در اینعمق، شروع به بالا آمدن کردند. پس از 5 دقیقه توقف ایمن در عمق 3 متری به سطح آب آمدند و بلافاصله خو نگیری انجام شد. برایتجزی ه وتحلیل آماری از آزمون تی وابسته استفاده شد) 05 /)P ≥ 0

  یافته ها

  پس از غواصی افزایش معناداری در سطوح سرمی کاتالاز) 009 / P =0 (و سوپراکسید دیسموتاز 3) 002 / P= 0 (نسبت به پی شآزمونمشاهده شد.

  نتیجه گیری

  باتوج هبه نتایج م یتوان گفت 20 دقیقه غواصی اسکوبا در عمق 10 متر، موجب افزایش سطوح سرمی آنزی مهای کاتالاز وسوپراکسید دیسموتاز 3 م یشود که نشا ندهنده اثر فعالیت غواصی بر افزایش فعالیت آنزی مهای ضداکسایشی است.

  کلیدواژگان: غواصی اسکوبا، کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز، آنزیم های ضداکسایشی
 • مریم وطن دوست*، علی زارع بنادکوکی صفحات 660-673
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر یک دوره تمرین مقاومتی فزاینده بر غلظت اینترفرون گاما (IFN-γ) و فاکتور رشد شبه انسولین 1 (IGF-1) سرمی و نیمرخ لیپیدی در رت های دیابتی نوع 1 بود و این که آیا این تمرینات می تواند منجر به کاهش التهاب و در مقابل افزایش IGF-1 به عنوان یک فاکتور ضد التهابی موثر در افزایش سنتز پروتیین شود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، 32 سر موش صحرایی نر ویستار با وزن 30±250 گرم و سن 40 روزه به گروه های 8 تایی سالم کنترل-تمرین کرده کنترل-دیابتی کنترل-دیابتی تمرین کرده تقسیم شدند. به منظور القای دیابت، داروی استرپتوزوتوسین (STZ) (55 میکروگرم/کیلوگرم وزن بدن-i.v)تزریق شد. پروتکل تمرینی مقاومتی 6 هفته ای شامل بالا رفتن از نردبان همراه وزنه، 1 ساعت در روز، 3 جلسه در هفته که هر هفته با افزایش باری معادل 5% همراه بود، اجرا شد. در پایان مطالعه نمونه های خونی مستقیما از قلب حیوان گرفته شد.

  یافته ها

  بین غلظت IFN-γ در گروه دیابتی تمرین کرده با هیچ یک از گروه ها اختلاف معناداری وجود نداشت. غلظت IGF-1 و هم چنین نسبت IGF-1/IFN-γ در گروه های دیابتی تمرین کرده و کنترل نسبت به گروه های سالم تمرین کرده و کنترل به طور قابل توجهی کمتر بود.

  نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی موجب اثربخشی مطلوب در گروه دیابتی تمرین کرده در مقایسه با گروه دیابتی کنترل نشد. اما تغییرات کوچک ایجاد شده حاصل از تحقیق می تواند در روند بهبود کلینیکی بیماران دیابتی نوع 1 کمک کننده باشد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، دیابت ملیتوس، اینترفرون گاما، فاکتور رشد شبه انسولین -1
 • حمیرا نصیری رینه، لیلا گلستان*، سید احمد شهیدی، پگاه درجانی صفحات 674-687
  زمینه و هدف

  غذاهای فراسودمند، اثرات مفیدی بر سلامت میزبان دارند. هدف از این مطالعه ارزیابی پتانسیل ژله ب هعنوان یک ماتریکسغذایی برای باکتری لاکتوباسیلوس کازیی است.

  روش بررسی

  در این مطالعه پس از استخراج موسیلاژ دانه مرو، غلظت 1 درصد آن در ترکیب با آلژینات 2 درصد، به عنوان یک ماده کپسوله کننده برای محافظت از باکتری های لاکتوباسیلوس کازیی استفاده شد. پس از آن تیمارهای مختلفی از ژله آماده بر پایه کاراگینان تولید و زندهمانی باکتری لاکتوباسیلوس کازیی به شکل کپسوله و یا به صورت آزاد همراه و بدون حضور موسیلاژ مرو و همچنین pH واسیدیته ژله تولیدشده، طی 28 روز ذخیره سازی در دمای 4 درجه سانت یگراد ارزیابی شد.

  یافته ها

  طی 28 روز ذخیر هسازی ژله، کاهش سیکل لگاریتمی لاکتوباسیلوس کازیی به شکل کپسوله(01 /± 90 /1)به طور معنادار یک متر از فرم آزاد بود(1/ 08 ± 0/4)، تعداد لگاریتم باکتری کپسوله باقیمانده در پایان 28 روز بالاتر از حد استاندارد بود(0/ 6± 2/ 65). البته حضور موسیلاژ در ژله به افزایش زند همانی باکتری به فرم آزاد منجر شد(21 / 09 ± 0/ 3). در نمونه های حاوی باکتری آزاد، اسیدیته به طور قابل توجه ی در طول دوره ذخیر هسازی افزایش و pH کاهش یافت(05 / P<0)، درحال یکه در نمونه های حاوی پروبیوتیک های کپسوله،تغییرات اسیدیته و pH طی انبارمانی ناچیز بود (05/.P> 0)

  نتیجه گیری

  این نتایج حاکی از زند همانی خوب پروبیوتی کها در شکل ری زپوشانی است و افزودن موسیلاژ دانه مرو به ژل ه ها، بقایپروبیوتی کها را طی 28 روز ذخیر هسازی ب هطور قاب لتوجه بهبود م یبخشد.

  کلیدواژگان: ژله، لاکتوباسیلوس کازئی، موسیلاژ مرو، ریزپوشانی
 • محمد یزدی زاده، علی حبیبی کیا*، پرنیان علوی نژاد، امیرمحمد آقامیرزاده صفحات 688-699
  زمینه و هدف

  امروزه اغلب سیستم های تصویربرداری دیجیتال انواع مختلفی از تکنیک های پردازش تصویر را دردسترس قرار می دهند.با توجه به اهمیت دقت و کاربرد گسترده آنها در این مطالعه به بررسی شکستگی عمودی ریشه در رادیوگرافی دیجیتال غیر مستقیم از طریق تغییر میزان گامای تصویر(مطالعه آزمایشگاهی) پرداختیم.

  روش بررسی

  برای این منظور از 23 عدد از دندان های کشیده در کلینیک های دندانپزشکی اهواز استفاده شد. قبل و بعد از القای شکستگی عمودی ریشه از نمونه ها رادیوگرافی تهیه شد. آماده سازی کانال دندان ها صورت گرفت و جهت ایجاد شکستگی عمودی از یک دیسک بسیار نازک در جهت باکولینگوالی استفاده شد. نمونه ها دوباره در مخلوط گچ و خاک اره مانت شدند. پس از پردازش تصاویر با تغییردادن میزان گاما، با درجات کم، متوسط و زیاد،گرافی ها توسط 2 متخصص رادیولوژیست از نظر وجود یا عدم وجود شکستگی عمودی ریشه ارزیابی شدند.

  یافته ها

  با توجه به آزمون های انجام شده و نتایج در هر 3 روش، حساسیت و اختصاصیت و صحت کلی بالا بود و اختلاف معناداری بین 3حالت مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  تصاویر با گامای زیاد که جهت تشخیص شکستگی عمودی ریشه به کار می روند، می توانند به عنوان یک فیلتر مورد پردازش قرار بگیرند و تصاویر با گامای متوسط و کم به میزان نسبتا کمتری در شناسایی شکستگی عمودی ریشه به ما کمک می کنند.

  کلیدواژگان: تغییرات میزان گاما، رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم، شکستگی عمودی ریشه
 • علی اکبر مومن، مسعود آقاجانی میرزانق*، رضا عزیزی مال امیری، بهمن چراغیان صفحات 700-711
  زمینه و هدف

  بالغ بر 25 درصد کودکان مبتلا به صرع، دچار مقاومت به درمان و بروز مجدد تشنج می شوند. متاسفانه کیفیت زندگی این بیماران در ابعاد مختلف کاهش یافته است. شواهد محدودی پیرامون سطح کیفیت زندگی والدین این بیماران دردسترس است. هدف مطالعه حاضر بررسی سطح کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان بود.

  روش بررسی

  با انتخاب متوالی، با والدین کودکان مبتلا به صرع مقاوم به درمان که طی سال های 2009 - 2016 به درمانگاه نورولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز، ایران مراجعه کردند، دعوت به شرکت در طرح شدند. برای بررسی کیفیت زندگی والدین واجد شرایط ازپرس شنامه فرم کوتاه- 36 استفاده شد.

  یافته ها

  با 05 / P<0 معنادار است.یافته ها 157 والد از 113 کودک مبتلا به صرع مقاوم در طرح شرکت و به درستی به پرسشنامه پاسخ دادند. میانگین سنی والدین35/2±8/5 سال و میانگین سنی کودکان 6/ 2± 1/ 7سال بود. 98(62 / 4 درصد)نفر را مادران و بقیه افراد را پدران تشکیل می داد.3/1±1/6 سال از تشخیص تشنج می گذشت. میانگین امتیاز کیفیت زندگی والدین 4/ 21 ± 6/ 62 بود. در تمامی حیطه های پرسش نامه امتیاز مادران به طور معناداری کمتر از پدران بود(000 / .P<0)

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد سطح کیفیت زندگی والدین کودکان مبتلا به صرع مقاوم خصوصا مادران آنها نسبت به جمعیت جنرال ایرانی کمتر است.

  کلیدواژگان: صرع، کودکان، کیفیت زندگی، والدین
 • مینا جزایری*، شهربانو رعدی، بهمن رحیمی، همایون خیری صفحات 712-721
  زمینه و هدف

  باتوجه به منابع غنی گیاهان دارویی در ایران و نیز شیوع بالای کاندیدی ازیس دهانی، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مهاری عصاره گیاه مفراح و نعناع گرب های معطر بر روی رشد کاندیدا آلبیکانس انجام شد.

  روش بررسی

  بعد از تهیه عصاره گیاه مفراح و نعناع گرب های، حداقل غلظت مهاری و کشندگی عصار ه ها برای کاندیدا به روش براثمیکرودیلوشن اندازه گیری شد. اثر عصاره این گیاهان در مهار رشد کاندیدا در محیط کشت به روش دیسک دیفیوژن بررسی شد و هاله عدم رشد اطراف دیسک ها اندازه گیری شد. داد ه ها با نسخه 22 نرم افزار SPSS در سطح معناداری 05 / 0 تحلیل شدند.

  یافته ها

  حداقل غلظت مهاری برای مفراح و نعناع گرب های به ترتیب 1/ 1 و 4/ 2 میکروگرم در میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی قارچ برای مفراح 4 میکروگرم در میلی لیتر و برای نعناع گرب های 6 میکروگرم در میلی لیتر بود. بیشترین هاله عدم رشد برحسب میلی متر مربوط به نیستاتین(31 / 21)و کمترین(60 / 11) آن برای عصاره گیاه نعناع گرب های بود. تفاوت آماری معناداری بین هاله عدم رشد اطراف دیسک های آغشته به نیستاتین و عصاره گیاه مفراح مشاهده نشد(05 / .P<0).

  نتیجه گیری

  براساس یافته های مطالعه حاضر اثر مهاری عصاره گیاه مفراح بر رشد کاندیدا تفاوت آماری معناداری با عملکرد نیستاتین نداشت. عصاره آبی گیاه نعناع گرب های معطر باعث مهار نسبی رشد کاندیدا می شود ولیکن این اثر به صورت معناداری کمتر از نیستاتین است.

  کلیدواژگان: نیستاتین، پونه سا، کاندیدا آلبیکانس، کاندیدیازیس دهانی
 • شمس الدین طرفی عمید پور، علیرضا حیدرئ*، بهنام مکوندی، سعید بختیارپور صفحات 722-731
  زمینه و هدف

  بیماران سرطانی علاوه بر مشکلات جسمانی، از مشکلات روانی و اجتماعی ناشی از بیماری، رنج می برند که این مشکلات ممکن است بر کیفیت زندگی آنها تاثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهزیستی روان شناختی در بیماران سرطانی است.

  روش بررسی

  این پژوهش با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل بیماران مبتلا به سرطان شهر اهواز در سال 1400 بود. 45 نفر از بیماران مبتلا به سرطان در شهر اهواز به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی روان شناختی که توسط ریف(2002) ساخته شده بود، استفاده شد. این پرسشنامه مشتمل بر 18 سوال است که در یک مقیاس لیکرتی 6 درج های از کاملا مخالفم(1) تا کاملا موافقم(6)، نمره گذاری می شود. گروه آزمایشی تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند، اما بر روی گروه کنترل هیچ درمانی صورت نگرفت. داد ه ها با استفاده از نسخه 26 نرم افزار SPSS و آزمون آماری کوواریانس تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری بر روی بهزیستی روان شناختی بیماران سرطانی تاثیرگذار بوده است(05 / .P>0)

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های این مطالعه، می توان از درمان شناختی رفتاری جهت ارتقای بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان در اهواز استفاده کرد و از این راه به بهبود سلامت روان آنها کمک کرد.

  کلیدواژگان: سرطان، بهزیستی روا ن شناختی، درمان شناختی رفتاری
 • طاهره ظاهری شهماروندی*، نسیم القاسی صفحات 732-742
  زمینه و هدف

  cervical burnout یک ناحیه رادیولوسنت منتشر در ناحیه سرویکال سطوح اینتر پروگزیمال دندان های خلفی می باشد. این پدیده نمای پوسیدگی ناحیه پروگزیمال را تقلید می کند و ممکن است منجر به تشخیص مثبت کاذب پوسیدگی و تخریب غیرقابل برگشت سطح سالم شود. تصاویر پانورامیک شایعترین رادیوگرافی و تصاویر بایت وینگ مفیدترین رادیوگرافی جهت تشخیص پوسیدگی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان تطابق رادیوگرافی پانورامیک و بایت وینگ دیجیتال در تشخیص پدیده cervical burnout میباشد.

  روش بررسی

  دراین مطالعه اپیدمیولوژیک تحلیلی تصاویر پانورامیک و بایت وینگ 43 بیمار(172 دندان مولر اول ودوم) مراجعه کننده به یک مرکز خصوصی رادیولوژی دهان و فک و صورت واقع در ایران در شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. وجود و عدم cervical burnout در ناحیه اینترپروگزیمال مولر اول و دوم ماگزیلاتوسط دو رادیولوژیست ارزیابی گردید. جهت انالیز اماری از ازمون MacNemarو نرم افزار SPSS ویرایش 22 استفاده شد.

  یافته ها

  دررادیوگرافی پانورامیک نسبت به رادیوگرافی بایت وینگ به میزان معناداری پدیده سرویکال برن اوت در سطوح بین دندانی (اینترپروگزیمال) مولر اول ودوم فک بالا مشاهده می شود.

  نتیجه گیری

  جهت بررسی سطوح بین دندانی رادیوگرافی بایت وینگ ارجعیت دارد و رادیوگرافی پانورامیک جهت بررسی سطوح مذکور مرجع قابل اطمینان نمی باشد.واژگان کلیدی: بایت وینگ - پانورامیک - مولرفک بالا- cervical

  کلیدواژگان: بایت وینگ، پانورامیک، مولرفک بالا، cervical burnout
 • مهدی کیان مهر* صفحات 744-757
  زمینه و هدف

  جستار"رجوع از اذن تصرف در درمان توسط بیمار" از مقال های نقش پرداز فقهی و حقوق پزشکی می باشد. تحقیق پیش رو از جهت محدوده با ابراز مخالفت ابتدایی بیمار، عدم توانایی اعلام رضایت بیمار یا رضایت وی مرتبط نیست؛ بلکه استظهار بحث بررجوع از اذن توسط بیمار با روی کرد عمومیت بر ابراء پزشک وبیمارستان یا ضمان آن ها استوار می باشد که فقها و حقوق دانان به آن اشاره ای ننموده اند.

  مواد و روش ها

  محقق باروش توصیفی- تحلیلی جهت تقویت شاکله حقوقی پزشکان ومدیران بیمارستان ها و با ژرف نگری نوین در شق دوم ماده 308ق.م، قصد دارد تا عدم امتناع از درمان توسط پزشک در صورت رجوع از اذن سابق توسط بیمار، کلیت موضوع"درحکم غصب" و اثبات ید در تصرف (درمان) بر مال غیر (بدن بیمار) را بیان نماید.

  یافته ها

  مسیولیت پزشک و سیاست های کیفری در قبال کسانی که هدفشان صرفا درمان بیماران می باشد به دور از عدالت است؛ لذا با بازنگری در قوانین و جایگزینی مسیولیت مدنی دولت می توان باعث تقویت جامعه پزشکی مسیولیت پذیر، با احساس و متعهد گردید.

  نتیجه گیری

  برآیند اینکه، پزشکان برای عدم رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی(سابق) به ادله جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسیولیت اخلاقی پزشک استناد نموده اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار، استصحاب قایل به مسیولیت تکلیفی و وضعی پزشک و بیمارستان می باشند. لذا شایسته است که قانونگذار راهکار مسیولیت دولت در قبال اقدامات پزشک یا قایل شدن به عدم رجوع از اذن در عقد لازم رفع تعارضات در زمینه ابراء پزشک یا ضمان وی مرتفع سازد.

  کلیدواژگان: رجوع از تصرفات ترخیص مسبق، درحکم غصب، غصب، پزشک، بیمارستان
|
 • Mohammad Hashemzadeh, Navid Jamali * Pages 610-627
  Background and Objectives

  Serotonin and dopamine are two main neurotransmitters in human body that play an important role in regulating many activities in the body. Studies have shown that SARS-CoV-2 may affect the levels and metabolism of these neurotransmitters in various ways. Therefore, the present study reviews the different mechanisms of the effect of COVID-19 on serotonin and dopamine levels and the complications caused by these changes.

  Subjects and Methods

  In this review study, a search was condcucted in Google Scholar, PubMed, Scopus and Web of Science databases to find related articles using the following keywords: “COVID-19”, “SARSCoV- 2”, “serotonin” and “dopamine”.

  Results

  COVID-19 can alter the serotonin and dopamine levels through various mechanisms, such as reducing the expression of angiotensin-converting enzyme 2, reducing the level of amino acids, increasing the level of inflammatory cytokines, reducing the level of vitamins, and binding to monoamine oxidase enzymes. The changes in the level of these neurotransmitters can play an important role in causingsome COVID-19 related complications, such as gastrointestinal problems (diarrhea, nausea, and vomiting), mental disorders (anxiety, depression, and delirium), and increased inflammation. The use of some drugs that modulate serotonin and dopamine levels can be effective in improving some of the COVID-19 complications.

  Conclusion

  Some of the complications of COVID-19 may be caused or exacerbated by changes in the levels of serotonin and dopamine. More studies are needed to determine the relationship between COVID-19 and these neurotransmitters.

  Keywords: COVID-19, Neurotransmitters, Serotonin, Dopamine, Complications
 • Parisa Zoodashena, Laleh Hoveida *, Atoosa Aminzadeh Pages 628-637
  Background and Objectives

  Oral lichen planus (OLP) and oral lichenoid lesion (OLL) have similar clinical andhistopathological features but are with different etiology and treatment. Therefore, their differentiatingis of interest. The role of human papillomavirus (HPV) in OLP development has been reported in previousstudies, but its role in development of OLLs has not been investigated. Therefore, the present study aimsto investigate the presence of HPV16 in OLL and OLP.

  Subjects and Methods

  This retrospective study was performed on 21 paraffin blocks of OLP and 15paraffin blocks of OLL collected from the archive section of the Department of Pathology, Faculty ofDentistry, Islamic Azad University, Khorasgan branch in Isfahan, Iran in 2017. For the confirmation of DNAextraction from formalin-fixed paraffin-embedded tissue blocks, β-globin gene expression was examinedusing The samples were tested for the presence of HPV16 genome by PCR. Data were analyzed using chisquare,Fisher’s exact test, and independent t-test.

  Results

  The prevalence of HPV16 was 0% in the OLP group and 6.7% (1 out of 15) in the OLL group.Fisher’s exact test did not show a significant difference between the two groups (P>0.05).

  Conclusion

  There is no significant association between HPV16 infection and having OLL and OLP. Furtherstudies with more samples are recommended.

  Keywords: human papillomavirus, Oral lichen planus, Oral lichenoid lesion, PCR
 • Sara Ahooghalandary * Pages 638-649
  Background and Objectives

  Obesity is one of the chronic diseases that is associated with metabolic disorderssuch as dyslipidemia. This study aims to determine the effect of a Aerobic Aquatic Trainingon bodymass index (BMI), lipid profile, and atherogenic factors in middle-aged obese women.

  Subjects and Methods

  In the present quasi-experimental study, 30 middle-aged women with a BMIgreater than 30 kg/m2 were randomly divided into two groups of exercise and control. Exercise programincluded six weeks of water aerobics at an intensity of 50-65% of the maximum heart rate (two sessionsper week). Assessments were done during fasting 48 hours before and 48 after the exercise. Dependentt-test and analysis of covariance were used for statistical analysis.

  Results

  After the exercise period, a significant decrease in triglyceride (P=0.018) and the ratios of LDL toHDL (P<0.001) and total cholesterol to HDL (P<0.001) was reported as well as a significant increase inHDL, compared to the control group. However, no significant difference was observed in BMI (P=0.098),total cholesterol (P=0.318), and LDL (P=0.634).

  Conclusion

  Six weeks of water aerobics can improve lipid profile and reduces atherogenic factors inobese women without a significant effect on BMI.

  Keywords: Women, Obesity, aquatic exercise, Atherogenic index, lipid profile
 • Mohsen Amirnejad Sharafabad Sofla *, Asghar Nikseresht Pages 650-659
  Background and Objectives

  Physical activity under high pressure such as scuba diving can cause oxidativestress. This study aims to investigate the effect of diving at a depth of 10 meters for 20 minutes on serumlevels of antioxidant enzymes in male divers.

  Subjects and Methods

  In this quasi-experimental study, participants were 6 male divers who were selectedfrom the divers of the Red Crescent rescue team in Yasuj, Iran. First, blood samples were taken fromthe subjects. Then, in less than five minutes, they reached the desired depth (10 meters) and starteddiving for 20 minutes. When they began to come up the surface, they had a safety stop at a depth of 3meters for 5 minutes. When they reached the water surface, blood sampling was performed again immediately.Paired t-test was used for statistical analysis of data (P≤0.05).

  Results

  After diving, a significant increase was reported in serum levels of catalase (P=0.009) and superoxidedismutase-3 (P=0.002), compared to the pre-test phase.

  Conclusion

  Scuba diving at a depth of 10 meters for 20 minutes increases the serum levels of catalaseand superoxide dismutase-3, which indicates the effect of diving on increasing the activity of antioxidantenzymes.

  Keywords: SCUBA diving, Catalase, Superoxide dismutase, Antioxidant enzymes
 • Maryam Vatandoust *, Ali Zare Pages 660-673
  Background and Objectives

  Diabetes is associated with an increase in inflammatory markers and developmentof atrophy and cardiovascular diseases. Studies have shown that resistance training at appropriateintensity can reduce inflammation generally. This study aims to investigate the effect of a progressiveresistance training (PRT) program on serum concentrations of interferon gamma (IFN-γ), and insulin-likegrowth factor 1 (IGF-1) and lipid profile in rats with type 1 diabetes.

  Subjects and Methods

  In this experimental study, 32 male Wistar rats aged 40 days and weighing 250±30g were divided into four groups of healthy control, healthy trained, diabetic control, diabetic trained.Streptozotocin (55 μg/kg per body weight) was injected intraperitoneally to induce diabetes. A 6-weekPRT protocol was performed, including climbing a ladder with weights at three sessions per week (onehour per day), where the load increased by 5% increase each week. Data were analyzed by ANOVA followedby Tukey’s post hoc test. The significance level was set at 0.05.

  Results

  There was no significant difference in IFN-γ level between the diabetic trained group andother groups (P>0.05). The IGF-1 level in diabetic trained group was significantly lower than in thehealthy control and trained control groups (P=0.002). The ratio of IGF-1/IFN-γ in diabetic trainedgroup was significantly lower than in the trained control (P=0.003) and healthy control (P=0.008)groups. In assessing the lipid profile, the cholesterol level was higher in the diabetic trained groupcompared to the healthy control group (P=0.028). Moreover, triglyceride level was significantlyhigher in the diabetic trained group compared to the diabetic control (P=0.033), trained control(P=0.003) and healthy control (P=0.002) groups.

  Conclusion

  Six weeks of PRT cannot lead to desired efficacy in diabetic rats compared to non-traineddiabetic rats. However, the small changes such as increased IGF-1 and HDL levels and decreased serumglucose level, can help with the clinical improvement of patients with type 1 diabetes.

  Keywords: resistance training, Diabetes Mellitus, Interferon Gamma, insulin-like growth factor 1
 • Homeyra Nasiri Rineh, Leila Golestan *, Seyed-Ahmad Shahidi, Pegah Darjani Pages 674-687
  Background and Objectives

  Synbiotic foods have beneficial effects on the health. This study aims to evaluatethe survival of Lactobacillus casei (L. casei) bacteria in the jelly containing sage seed mucilage andcarrageenan.

  Subjects and Methods

  In this study, after extracting the mucilage from wild sage seed, its 1% concentrationand 2% sodium alginate (Carrageenan), as an encapsulating material, were used to protect L. caseibacteria. In this regard, five groups of jelly samples were prepared: Carrageenan alone, carrageenan +wild sage seed mucilage, carrageenan+wild sage mucilage+free L. casei, carrageenan+free L. casei, andcarrageenan+carrageenan+encapsulated L. casei. The pH and acidity of the produced jelly samples wereevaluated during 28 days of storage at 4°C.

  Results

  During 28 days of storage, the log reduction of the logarithmic cycle in the carrageenan+wild sageseed mucilage+encapsulated L. casei group (1.9±0.01) was significantly lower than in the carrageenan +free L. casei group (4.08±0.1). The log number of remaining encapsulated L. casei group bacteria at theend of 28 days was higher than the standard limit (6.65±0.2). The presence of mucilage in the jelly ledto an increase in the viability of free L. casei bacteria (3.09±0.21). In the samples containing free L. caseibacteria, acidity increased and pH decreased significantly during the storage period (P<0.05), while insamples containing encapsulated probiotics, changes in acidity and pH during storage were not significant(P>0.05).

  Conclusion

  Prebiotic bacteria can survive better in the encapsulated form. The addition of sage seedmucilage, can increases the survival of L. casei bacteria in the jelly during 28 days of storage.

  Keywords: Jelly, lactobacillus casei, Sage seed mucilage, Encapsulation
 • Mohammad Yazdizadeh, Ali Habibikia *, Parnian Alavinejad, Amirmohammad Aghamirzadeh Pages 688-699
  Background and Objectives

  Most digital imaging systems offer a variety of image processing techniques.Due to the importance of the accuracy of these images and their widespread application, this studyaims to evaluate the detection of vertical root fracture (VRF) in indirect digital images by changing theirgamma values.

  Subjects and Methods

  In this study, 23 extracted teeth were prepared as samples from dental clinicsin Ahvaz, Iran. The radiographs were obtained from the samples before and after VRF induction. Afterroot canal preparation, a very thin disc was used to divide the teeth into two halves in the buccal-lingualdirection to create a VRF. The two halves were re-attached to each other and mounted in in molds filledwith a mixture of plaster and sawdust. After processing the images by adjusting their gamma valuesusing low, medium and high settings, the images were viewed by two radiologists for the presence orabsence of VRF.

  Results

  In all three modes of gamma adjustment, the sensitivity, specificity and overall accuracy of imageswere high and there was no significant difference between the three modes.

  Conclusion

  The high gamma for digital images can used to as a filter to detect VRF. The images with mediumand low gamma values are less helpful for detecting VRF

  Keywords: Gamma value, Indirect digital radiography, Vertical root fracture (VRF)
 • Ali Akbar Momen, Masoud Aghajani Mirzanagh *, Reza Azizi Mal Amiri, Bahman Cheraghian Pages 700-711
  Background and Objectives

  Up to 25% of children with epilepsy experience resistance to treatmentand recurrence of seizures and have low quality of life (QoL) in various dimensions. Limited evidence isavailable on the QoL of the parents of these patients in the south of Iran. Therefore, this study aims toevaluate the QoL of parents with children having refractory epilepsy in Ahvaz, Iran

  Subjects and Methods

  Using a sequential sampling method, 157 parents of 113 children with refractoryepilepsy who referred to the neurology clinic of Golestan Hospital in Ahvaz city during 2009-2016 wereselected to participate in the study. The 36-item short form health survey (SF-36) was used to assess theQoL of parents. The significance level of statistical tests was set at 0.05.

  Results

  The mean age of parents was 35.2±8.5 years and the mean age of children was 7.1±2.6 years. Of157 parents, 98 (62.4%) were mothers and the rest were fathers. The children had seizures for 3.1±1.6years. The mean score of SF-36 was 62.6±21.4. In all domains of the SF-36, mothers had significantlylower scores than fathers (P<0.000).

  Conclusion

  The QoL of parents with children having resistant epilepsy, especially their mothers, in Ahvazis lower compared to the general population of Iranian

  Keywords: Epilepsy, Childern, Quality of life (QoL), Parents
 • Mina Jazaeri *, Shahrbanoo Radi, Bahman Rahimi, Homayoun Kheyri Pages 712-721
  Background and Objectives

  Considering the existence of many medicinal plants in Iran and the high prevalenceof oral candidiasis, the present study aims to evaluate the inhibitory effects of Nepeta crispa L.and Nepeta cataria extracts on Candida albicans growth.

  Subjects and Methods

  After preparing the extracts of two plants, their minimum inhibitory concentration(MIC) and minimum lethal concentration (MLC) for C albicans were measured by broth microdilutionmethod. The inhibitory effect of the extracts was evaluated by the disk diffusion method and measuringthe diameter of inhibition zone. Data were analyzed in SPSS software, version 22. The significant levelwas set at 0.05.

  Results

  The MIC of N. crispa L. and N. cataria extracts was 1.1 and 2.4 μg/mL, respectively. Their MLC was4 and 6 μg/mL, respectively. The highest inhibition zone diameter was for nystatin (21.31 mm), while thelowest diameter was for N. cataria extract (11.60 mm). No. significant difference was observed in theinhibition zone diameter between nystatin and N. crispa L. extract (P>0.05).

  Conclusion

  The inhibitory effect of N. crispa L. extract on the candida albicans growth is not significantlydifferent from the effect of nystatin. Although N. cataria extract has inhibitory effect, its effect is significantlylower than the effect of nystatin.

  Keywords: Nystatin, Nepeta, candida albicans, Oral candidiasis
 • Shamsaldin Torfiamidpoor, Alireza Heydarei *, Behnam Makvandi, Saeed Bakhtiyarpour Pages 722-731
  Background and Objectives

  In addition to physical problems, patients with cancer suffer from psychologicaland social problems caused by the disease, which may affect their quality of life. This study aims toinvestigate the effect of cognitive-behavioral therapy (CBT) on psychological well-being of patients withcancer in Ahvaz, Iran.

  Subjects and Methods

  This study was conducted with a pre-test/post-test design. The study populationconsists of all patients with cancer in Ahvaz City in 2021, of whom 45 were randomly selected andrandomly divided into two groups of intervention and control. To collect data, the short form ofpsychological well-being scale developed by Ryff (2002) with 18 items was used. rated on a 6-pointLikert scale, from completely disagreeing (1 point) to completely agreeing (6 points). The interventiongroup underwent CBT, but no treatment was provided to the control group. Data were analysed in SPSSsoftware , version 22, using analysis of covariance.

  Results

  The results showed that CBT had a significant effect on the psychological well-being of patients(P>0.05).

  Conclusion

  The CBT can be used to improve the psychological well-being of patients with cancer in Ahvazand consequently improve their mental health.

  Keywords: cancer, Psychological Well-Being, cognitive-behavioral therapy
 • Tahereh Zaherishahmarvandi *, Nasim Alghasi Pages 732-742
  Introduction

  Cervical burnout is a diffuse radiolucent area in cervical region of proximal surface of posterior teeth.. This phenomenon can mimic interproximal caries and cause irreversible loss of unaffected tooth structure (false positive). Panoramic radiography is most common radiography and bitewing radiography is most useful radiography for caries diagnosis. The purpose of present study is assessment of accommodation of panoramic and digital bitewing radiography in cervical burnout diagnosis.

  Subjects and Methods

  In this epidemiological analytic study bitewing and panoramic imagesof 43 patients (172fist and second maxillary molars) referred to the private clinic of maxillofacial radiology in ahvaz city for presence and absence of cervical burnout in interproximal areas of first and second maxillary molars was evaluated . The data were analyzed using MacNemar tests on SPSS software.

  Results

  Comparison result of panoramic and digital bitewing radiography in cervical burnout diagnosis according to Mac Nemar test shows significant differences in mesial and distal surface of maxillary left first molar, mesial surface of maxillary left second molar and distal surface of maxillary right second molar. While there is no significant differences in mesial and distal surface of maxillary right first molar, distal surface of maxillary left second molar and mesial surface of maxillary right second molar.

  Conclusion

  This Study has shown panoramic radiography shows more amount of cervical burnout comparing to bitewing radiography. Accordingly panoramic radiography is not a reliable source to diagnosis of interproximal caries.Keywords: panoramic , bitewing, maxillary molar, cervical burn out

  Keywords: Panoramic, Bitewing, Maxillary molar, cervical burn out
 • Mehdi Kiyanmehr * Pages 744-757
  Background and Aim

  The article "Referral to the patient for permission to receive treatment" is one of the articles on jurisprudential maps and medical law. The subject matter of the present study is not limited in scope to the patient's initial objection, inability to express the patient's consent, or satisfaction; Rather, the argument for the patient's recourse to permission with a general approach is based on the acquittal of the physician and the hospital or their guarantee,

  Materials and Methods

  The researcher uses a descriptive-analytical method to strengthen the legal structure of doctors and hospital managers and with a new insight into the second paragraph of Article 308 BC, intends not to refuse treatment by a doctor if the patient consents to the previous permission,

  Findings

  Physician liability and penal policies towards those whose sole purpose is to treat patients are far from fair; Therefore, by reviewing the laws and replacing the civil liability of the government, we can strengthen the responsible, feeling and committed medical community.

  Conclusion

  As a result, doctors have cited the reasons for preventing self-harm and the prohibition of induction of death, the rule of medicine and the moral responsibility of the physician for not referring the patient after the initial (former) permission;, patients, by arguing for self-domination. Therefore, it is appropriate for the legislator to remove the government's liability for the physician's actions or for not seeking permission from the contract to resolve disputes over the physician's discharge or guarantee.

  Keywords: Referral to previous clearance seizures, usurpation, physician, Hospital