فهرست مطالب

زمین شناسی اقتصادی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1402)

فصلنامه زمین شناسی اقتصادی
سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 37، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کیامرث حسینی*، رقیه ذبیحی خرق، محمدحسین مرادیان بافقی صفحات 1-56

  بررسی های ماکروسکوپی، میکروسکوپی و زمین شیمیایی انجام شده بر روی دگرنهادی های آلبیت دار و ریولیت های دگرنهادی میزبان کانسار مگنتیت- آپاتیت چغارت بیانگر سه نسل آلبیت، همراه با غلظت متفاوت REE-Y-Ti-Th، در پاسخ به کاهش فشار و دما و تغییرات احتمالی در شیمی سیالات و نسبت سیال به سنگ است. بررسی های زمین شیمیایی نشان می‎دهد در سیالات با محتوای پایین Ca/Na کانی زایی های REE و Th دارای مقادیر ناچیز است (آلبیت ‎های سفید نسل اول). در سیالات با نسبت متوسط Ca/Na کانی زایی REE (REE>TH) رخ می‎ دهد (آلبیت‎ های صورتی)؛ در حالی که در سیالات با نسبت بالای Ca/Na کانی زایی Th (Th>REE) رخ می‎ دهد (آلبیت‎ های قرمز گوشتی). بررسی های ایزوتوپ های پایدار اکسیژن-کربن بر روی کلسیت های هم یافت با آلبیت ها نشان دهنده کانی زایی REE-Y-Ti-Th تحت تاثیر سیالات گرمابی دما بالاست. از طرفی بررسی ‎های ایزوتوپ های پایدار O-H در آپاتیت های نسل اول کانسار چغارت و ایزوتوپ پایدار گوگرد در کانسار‎های ناحیه بافق بیانگر نقش شورابه های تبخیری و برهم کنش سیال و سنگ در کانی‎ زایی است. وجود کلسیت، تیتانیت، همراه با آمفیبول‎ های کلسیک و کلینوپیروکسن و ادخال‎ های کلسیم در ساختار توریت و همچنین محتوای کلسیم در توریت ها بیانگر ته نشست توریت از سیالات حاوی Ca2+ و CO32- تحت تاثیر اکتیویته پایین کلر است. بنابراین حضور کلسیت همراه با توریت و تیتانیت در زون‎های کانی‎ زایی REE-Y-Ti-Th نشان می‎ دهد کمپلکس ‎های کربناته مهم ‎ترین کمپلکس‎ ها در سیالات آلکالن هستند. از طرفی افزایش pH در نتیجه آزاد شدن  CO2از سیالات گرمابی سبب افزایش محتوای سیلیس در سیال به صورت اسید سیلیسیک می‎ شود و در نتیجه، Th به صورت سیلیکات توریم نهشته می‎ شود. بنابر شواهد موجود، منشا سیالات دگرنهادی به طور عمده از نوع شورابه ‎های تبخیری با مقادیر اندکی از سیالات با منشا ماگمایی است و کانی‎ زایی در اثر برهم کنش سیالات ماگمایی و گرمابی حاصل از توده های نفوذی با شورابه‎ های تبخیری مشتق شده از توالی ‎های اواخر نیوپروتروزوییک-کامبرین زیرین است.

  کلیدواژگان: کانی‎ زایی REE-Y-Ti-Th، دگرنهادی، شورابه‎ های تبخیری و سیالات گرمابی، کانسار چغارت، ایران مرکزی
 • هاله قربانی*، رباب حاجی علی اوغلی، محسن موذن صفحات 57-81

  مجموعه زنجان- تکاب یک کمربند دگرگونی با روند NW-SE و شامل گنایس ، آمفیبولیت و آمفیبولیت گنایسی، متاگرانیت های قدیمی، شیست های پلیتی به همراه میگماتیت ها و متاافیولیت هاست. میگماتیت های مافیک تکاب بر اساس شواهد صحرایی و درجه ذوب بخشی به دو گروه اصلی متاتکسیت با ساختارهای لکه ای یا لخته ای، افتالمیتیک، دیکتیونیتیک، آگماتیک، استروماتیک و دیاتکسیت با ساختارهای شولن، پتیگماتیک، چین خورده، استیکتولیتیک، فلبیتیک یا رگه ای، شلیرن، نبولیتیک یا ابری شکل تقسیم شده اند. این میگماتیت ها از تناوب بخش مزوسومی با بافت پورفیروبلاستیک، زینوبلاستیک، گرانوبلاستیک و نماتوبلاستیک و کانی های اصلی پلاژیوکلاز، هورنبلند، بیوتیت، بخش ملانوسومی با بافت نماتوبلاستیک، زینوبلاستیک، گرانوبلاستیک و جهت دار و کانی های اصلی هورنبلند، پلاژیوکلاز و بخش لوکوسومی با بافت دانه ای، سیمپلکتیت و میرمکیتی و کانی های اصلی پلاژیوکلاز، کوارتز، فلدسپار پتاسیم، تیتانیت، هورنبلند و بیوتیت تشکیل شده اند. بررسی شکل نمودارهای پراکندگی اندازه بلور بیانگر شرایط فیزیکی و فرایندهای سنگ شناختی موثر در سنگ های مورد بررسی است. برای بررسی این فرایندها، بلورهای پلاژیوکلاز در 4 نمونه لوکوسومی به کمک نرم افزارهای Jmicro vision و CSD Corrections آنالیز کمی شدند و سپس نتایج به دست آمده از آنالیز نمونه های مختلف لوکوسومی با هم مقایسه شدند. نمودارهای پراکندگی اندازه بلور، بلورهای پلاژیوکلاز دو مرحله رشد با سرعت های متفاوت را در نمونه های مورد بررسی نشان می دهد؛ به طوری که بلورهای درشت تر (بخش انتهایی نمودار خمیده سمت راست) به مذابی تعلق دارند که در اعماق بیشتر و یا در محیطی آرام تر سرد شده اند؛ ولی بخش ابتدایی نمودار در سمت چپ، در مناطق سطحی تر و با سرعت زیادتری متبلور شده است.

  کلیدواژگان: پراکندگی اندازه بلور، پلاژیوکلاز، شمال شرق تکاب، لوکوسوم، میگماتیت
 • مسلم جهانتیغ*، حمیدرضا رمضی، حسین فردوسی، زهرا جعفری صفحات 83-108

  امروزه تولید مدل پتانسیل معدنی با استفاده از نرم افزار GIS کاربرد روزافزونی پیدا کرده است. در این پزوهش با استفاده از نرم افزار ARCGIS نقشه های پیشگو شامل لایه دگرسانی آرژیلیک، فیلیک، اکسید آهن، برگردان به قطب لایه مغناطیس هوایی، خط واره ها، نقشه آنومالی زمین شیمی مس و آنالیز مولفه های اصلی (مولفه 3) از منطقه شهربابک در استان کرمان تهیه شد. برای آموزش مدل از 37 رخنمون کانی سازی استفاده شده است. همچنین برای تهیه نقاط غیر کانی سازی برای ورود به مدل، از روش آنالیز نقطه ای استفاده شده است. برای آموزش مدل از شبکه عصبی دولایه پرسپترون استفاده شد و مدل آموزشی برای تهیه مدل نهایی پتانسیل معدنی به کار برده شد. بر اساس مدل ذکرشده نواحی امیدبخش اصلی در بخش شمال غرب و شرق محدوده مشخص شد. همچنین دو ناحیه در قسمت شمالی و جنوب غرب محدوده برای بررسی های تکمیلی مشخص شد. برای ارزیابی مدل از نمودار ارزیابی عملکرد سامانه استفاده شده است که این نمودار بیانگر درستی بالای مدل پتانسیل معدنی تولید شده، است. همچنین برای ارزیابی مدل پتانسیل معدنی، ضرایب حساسیت و دقت، مقدار پیشگویی مثبت برای نقاط کانی سازی، مقدار پیشگویی منفی برای نقاط غیر کانی سازی و شاخص کاپا محاسبه شد که مقادیر آن به ترتیب برابر  7/94، 8/91، 3/92، 4/94، 3/93 و 89 درصد است که این ضرایب نیز دقت بالای مدل پتانسیل معدنی را تایید می کند. نواحی پرپتانسیل در قسمت شرقی و غربی محدوده مورد بررسی قرار دارد.

  کلیدواژگان: پتانسیل یابی، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز نقطه ای، کاپا، شهربابک
 • مهدی قربانی ده نوی، آزاده ملکزاده شفارودی*، محمدحسن کریم پور صفحات 109-134

  ناحیه مزار- روتشون در زون سنندج- سیرجان جنوبی و جنوب غرب شهر بافت قرار دارد. در این ناحیه، کانسارهای سرب و روی سه چاه، چاه سربی، چاه نار، زردبازی در و چاه سرب ارجمندی بررسی شد. بیشترین برون زد واحدهای زمین شناسی ناحیه، دربردارنده کمپلکس های دگرگونی گل گهر (آمفیبولیت، گنیس و میکاشیست)، روتشون (شیست، مرمر، کالک شیست، اسلیت و فیلیت) و خبر (مرمر وکالک شیست) به سن پالیوزوییک است. دایک هایی با ترکیب میکرودیوریت، مونزودیوریت و دیاباز واحد های دگرگونی را قطع کرده اند. مرمر دولومیتی- کلسیتی کمپلکس روتشون، سنگ میزبان کانه زایی سرب و روی است. در کانسارهای سه چاه، چاه سرب و چاه نار کانه زایی اولیه دربردارنده گالن، اسفالریت، پیریت± کالکوپیریت به همراه کوارتز، کلسیت، دولومیت± باریت است. ساخت و بافت های رگه- رگچه ای، پرکننده فضای خالی، برشی ±  دانه پراکنده±  لامینه ای در این کانسارها دیده می شود. مهم ترین دگرسانی در این کانسارها، سیلیسی و کربناتی شدن (کلسیتی و دولومیتی) است. در کانسارهای زردبازی در و چاه سرب ارجمندی، کانسنگ سولفیدی اولیه دیده نمی شود و کانسنگ غیرسولفیدی برون زد دارد. کانسنگ غیرسولفیدی در اثر اکسایش سولفیدها تشکیل شده و اغلب از اسمیت سونیت، هیدروزینسیت، همی مورفیت و سروسیت تشکیل شده است. به نظر می رسد کانسنگ غیرسولفیدی در این دو کانسار از نوع جانشینی مستقیم باشد. بر پایه شواهد زمین شناسی، کانی شناسی و دگرسانی می توان کانه زایی اولیه در ناحیه را در دو گروه سرب و روی نوع رسوبی- برون دمی؟ (کانسار چاه سربی) و رگه ای (کانسارهای چاه نار و سه چاه) دسته بندی کرد که تحت شرایط برون زاد در برخی کانسارها، کانسنگ غیرسولفیدی نیز شکل گرفته است. همچنین  می توان کانسارهای این ناحیه را در دو گروه سولفیدی اولیه (درون زاد) و غیرسولفیدی (برون زاد) دسته بندی کرد.

  کلیدواژگان: کانی شناسی، دگرسانی، کانسارهای سرب و روی، مزار- روتشون، زون سنندج-سیرجان
 • سید احمد مظاهری*، مجتبی حیدری صفحات 135-161

  اسکارن آهن شترسنگ در 60 کیلومتری شمال غرب نیشابور در استان خراسان رضوی و در کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار قرار دارد. نفوذ واحدهای نیمه عمیق ایوسن به درون سنگ های آهکی کرتاسه به اسکارن زایی در منطقه منجر شده است. این واحدها بر اساس ویژگی های زمین شیمیایی به دو گروه سینیت پورفیری و گرانودیوریت پورفیری تقسیم شده اند. توده های نفوذی از نوع I (اکسیدان)، متاآلومینوس بوده و محیط زمین ساختی توده ها زون فرورانش حاشیه قاره است. مقایسه توان کانه زایی توده های این منطقه بر اساس استفاده از نمودار SiO2 در برابر Na2O+K2O، MgO، K2O و نیز Ni-V نشان دهنده بارور بودن آنها از نظر تشکیل اسکارن آهن و مس است. سینیت پورفیری منشا این کانی سازی است و منیزیم موجود در اسکارن، از سیال گرمابی گرفته شده است. نمودار نسبت های (Pr/Yb)n، Ce/Ce* و Eu/Eu* حضور آب های جوی را نیز در تشکیل زون اسکارن تایید می کند. سیال اولیه که آنومالی مثبت  Ce/Ce* و Eu/Eu* دارد، شرایط اسیدی و اکسیدان و دمای بالا داشته و تشکیل پیروکسن اسکارن داده است. بخشی از کانی سازی مگنتیت در این زون تشکیل شده و در این شرایط بیشترین میزان REE وارد شبکه پیروکسن اسکارن شده و سیال را از نظر REE رقیق کرده است و همین عامل به کاهش شدید میزان REE در زون کانی سازی منجر شده است. آنومالی منفی Ce/Ce* و Eu/Eu*  بازگو کننده شرایط قلیایی با تمرکز کمتر محتوای REE را نشان می دهد که منطبق بر کلریت اسکارن است. بیشترین میزان کانی سازی در این زون تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: اسکارن، زون فرورانش، مگنتیت، عناصر کمیاب خاکی، شترسنگ، کمربند ماگمایی قوچان- سبزوار
 • یوسف علیزاده فرد، فردین موسیوند* صفحات 163-188

  کانه زایی آهن در جزیره لارک در 30 کیلومتری جنوب بندرعباس، در خلیج فارس و در پهنه ساختاری زاگرس چین خورده رخ داده است. از لحاظ توالی سنگ چینه ای، این جزیره به طور عمده متشکل از سری آتشفشانی- رسوبی هرمز به سن نیوپروتروزوییک پسین بوده که شامل گدازه ها و توف ریولیتی، شیل، توف و رسوبات تبخیری است. کانه زایی آهن در افق چینه شناسی خاص در داخل توالی آتشفشانی- رسوبی رخ داده است. پیکره های معدنی از پایین به بالا، دارای چهار نوع کانسنگ رگه- رگچه ای، برشی، توده ای و نواری هستند. کانسنگ آهن به طور عمده حاوی کانی های اولیه اولیژیست و مگنتیت، و کانی های ثانویه هماتیت و گوتیت بوده و کانی های کوارتز، انیدریت، آپاتیت و کلسیت کانی های اصلی باطله را تشکیل می دهند. مهم ترین دگرسانی های سنگ دیواره در این منطقه شامل دگرسانی سیلیسی- سریسیتی، کربناتی، کلریتی و آرژیلیک هستند. بر اساس بررسی های زمین شیمیایی، نمونه های به دست آمده از کانسنگ آهن در نمودار Fe/Ti در مقابل Al/ (Al+Fe+Mn+Na+K+Ca) و نمودار Mg در مقابل V/Ti در محدوده سازند آهن نواری (BIF) قرار می گیرند. با توجه به ماهیت آتشفشانی- رسوبی توالی سنگ میزبان، رخساره های کانسنگی، بافت و ساخت و کانی شناسی، دگرسانی و ویژگی های زمین شیمیایی، کانه زایی آهن در جزیره لارک بیشترین شباهت را با کانسارهای BIF نوع آلگوما نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آتشفشانی- رسوبی، سازند آهن نواری، آلگوما، هرمز، جزیره لارک
|
 • Kiamars Hosseini *, Roghayeh Zabihi Khargh, MohammadHossein Moradian Bafghi Pages 1-56

  Macroscopic, microscopic and geochemical studies carried out on albite-bearing metasomatites and metasomatic rhyolites hosting the magnetite-apatite deposit of Chogharat indicate the presence of three generations of albite with different concentrations of REE-Y-Ti-Th, in response to T-P reduction and chemical changes of the fluids and the ratio of fluid to rock. The geochemical analysis of the low Ca/Na fluids shows a deficiency in REE-Th mineralization in the white albites, while in the fluids with medium Ca/Na, the REE mineralization (REE>Th) has occurred in the pinkish albites. In contrast, fluids with high Ca/Na indicate Th mineralization (Th>REE) in the red albites. The stable isotopes of C-O on the paragenetic calcites show REE-Y-Ti-Th mineralization of albites due to High-T hydrothermal fluids. Otherwise, the stable O-C isotopes of the Ghoghart apatites and stable isotopes of S in the ore deposits of the BMD verify the role of evaporitic brines and fluid-rock interaction on the mineralization. The presence of calcite and titanite, associated with the calcic-amphiboles and clinopyroxenes, Ca-inclusions in the thorite structure and Ca-content of the thorites, indicate thorite mineralization from the Co32- and Ca2+ fluids due to low activity of the chlorine. According to this study, the source of metasomatism is mainly evaporitic brines with a minor amount of magmatic and related hydrothermal fluids. Mineralization is the result of interaction of the magmatic and hydrothermal fluids of the Late Ediacaran- Early Cambrian plutonic/ subvolcanic intrusions with the evaporitic brines, derived from the synchronous evaporitic sequence.

  Keywords: REE-Y-Ti-Th mineralization, metasomatism, evaporitic brine, hydrothermal fluids, Choghart ore deposit, Central Iran
 • Haleh Ghorbani *, Robab Hajialioghli, Mohsen Moazzen Pages 57-81

  The Zanjan-Takab complex is a metamorphic belt with NW-SE trend that includes gneiss, amphibolite and gneissic amphibolite, old metagranites, pelitic schists with migmatites and metaophiolites. Takab mafic migmatites, based on field evidence and partial melting degree, are divided into two main groups of metatexites with patchy, ophthalmitic, diktyonitic, agmatic, stromatic structures and diatexites with schollen, ptygmatic, folded, stictolithic, phlebetic, schliren, nebulitic structures. These migmatites consist of mesosome part with textures of porphyroblastic, xinoblastic, granoblastic and nematoblastic and main minerals plagioclase, hornblende, biotite, melanosome part with nematoblastic, xinoblastic, granoblastic and oriented textures and main minerals hornblende and plagioclase. The leucosome part is composed of granular, sympletic and myrmekitic textures and the main minerals are plagioclase, quartz, k-feldspare, titanite, hornblende and biotite. Investigating the shape of the crystal size scatter diagrams (CSD) shows the physical conditions and petrological processes are effective in the studied rocks. In order to investigate these processes, plagioclase crystals in 4 leucosome samples were quantitatively analyzed with the help of Jmicro vision and CSD Corrections software, and then the results obtained from the analysis of different leucosome samples were compared. The crystal size scatter diagrams of plagioclase crystals show two stages of growth with different speeds in the studied samples, so that the larger crystals (the end part of the curved diagram on the right) belong to a melt that is at greater depths or it cooled in a calmer environment. Nevertheless, the initial part of the diagram on the left side crystallized in more superficial areas and at a higher speed.

  Keywords: Crystal size distribution (CSD), Leucosome, Migmatite, northeast of Takab, Plagioclase
 • Moslem Jahantigh *, HamidReza Ramazi, Hosein Ferdowsi, Zahra Jafari Pages 83-108

  Producing mineral potential model using GIS software has been increased over the past years. In this study, predictive map consisted of argillic alteration, philic alteration, iron oxide alteration, reduction to pole of aeromagnetic data, lineaments, cu geochemistry anomaly, and principal component analysis (component 3) were prepared from Shahre Babak area. For training model, 37 mineralized points were used. Point pattern analysis was used as well for making non-deposit points and for training model, percepteron artificial neural network with two layers was applied. The training model was used to prepare the final mineral potential model. Based on the mentioned model, the main promising areas were identified to be in the northwest and eastern part of the studied area. Moreover, two areas in the northern and southwestern parts of this area were identified for additional studies. For evaluating the model, ROC curve was used. ROC curve shows high precision of the produced model. For more evaluating, sensitivity, specificity, positive predict value, negative predict value, accuracy, and kappa were computed. The coefficients confirm the high accuracy of the mineral potential model.

  Keywords: prospectivity, Artificial neural network, Point pattern analysis, Kappa, Share-Babak
 • Mahdi Ghorbani Dehnavi, Azadeh Malekzadeh Shafaroudi *, MohammadHassan Karimpour Pages 109-134

  Ruchun-Mazar region is located in southern Sanandaj-Sirjan Zone, southwest of Baft city in Kerman province, Iran. Seh Chah, Chah Sorbi, Chah Nar, Zardbazi Dar, and Chah Sorbi Arjmand Pb-Zn deposits located in this region were investigated. The most outcrops of the geological units in the area include the Paleozoic metamorphic complexes of Gol Ghohar (amphibolite, gneiss and micaschist), Ruchun (schist, marble, calcschist, black chert, slate and phyllite), and Khabar (marble, calcschist). Microdioritic, monzodioritic and diabasic dykes have intruded into the metamorphic units. Dolomitic and calcitic marble of Ruchun complex is the host rock for Pb-Zn mineralization. Primary mineralization in Seh Chah, Chah Sorbi, and Chah Nar deposits includes galena, sphalerite, and pyrite ± chalcopyrite along with quartz, calcite, and dolomite ± barite. Vein-veinlet, open space filling, brecciated ± disseminated ± laminate structures and textures can be seen in these deposits. The most important alterations in these deposits are silicification and carbonitization (calcitic and dolomitic alterations). Primary sulfide ore in Zardbazi Dar and Chah Sorbi Arjmand deposits has been weathered and mining has been carried out on nonsulfide ore (supergene ore). The nonsulfide ore formed at the expense of sulfides, and mainly consists of smithsonite, hydrozincite, hemimorphite, and cerussite. It seems that these deposits belong to the direct replacement and, to a lesser extent, wall rock replacement nonsulfide zinc deposits. Based on the geological, mineralogical and alteration evidence, the primary mineralization in the region can be divided into two groups of SEDEX type (Chah Sorbi deposit) and vein type (Chah Nar and Seh Chah deposits). It was concluded that under supergene conditions in some deposits, nonsulfide ore was also formed. Moreover, the deposits of this region can be categorized into primary sulfide (hydrothermal) and nonsulfide (supergene).

  Keywords: Mineralogy, Alteration, Pb-Zn deposits, Mazar-Rutchun region, Sanandaj-Sirjan zone
 • Seyed Ahmad Mazaheri *, Mojtaba Heydari Pages 135-161

  Shotorsang iron skarn is located in 60 km northwest of Neyshabour (Khorasan Razavi, Iran) in Quchan-Sabzevar magmatic belt. Subvolcanic intrusion rocks have intruded into Cretaceous limestones and created skarnization. These rocks are divided into syenite porphyry and granodiorite porphyry based on their geochemical characteristics. They are I type oxidizing, metaluminous, and tectonic. Setting of the subvolcanic rocks are the subduction zone of the continental margin (VAG). Comparing the mineralization potential of the subvolcanic rocks of this area based on the use of the graph of SiO2 against K2O, MgO, Na2O+K2O, and Ni-V shows that they are fertile in terms of the formation of Fe and Cu skarn. Syenite porphyry is the origin of this mineralization, and magnesium in skarn is taken from hydrothermal fluid. The diagram of Eu/Eu*, Ce/Ce*, (Pr/Yb)n ratios also confirms the presence of meteoric water in the formation of the skarn zone. The primary fluid, which has a positive anomaly of Ce/Ce* and Eu/Eu* had acidic and oxidant conditions and high temperature, and formed pyroxene skarn. A part of magnetite mineralization is formed in this zone, and in this condition, the highest amount of REE entered the pyroxene skarn zone and diluted the fluid in terms of REE. This issue has led to a sharp decrease in the amount of REE in the mineralization zone. Negative Ce/Ce* and Eu/Eu* anomalies indicate alkaline conditions with less concentrated REE content, consistent with chlorite skarn. The highest amount of Fe mineralization is formed in this zone.

  Keywords: skarn, Subduction zone, magnetite, REE, shotorsang, Quchan-Sabzevar Magmatic Belt
 • Yousef Alizadeh Fard, Fardin Mousivand * Pages 163-188

  Iron mineralization has occurred in Larak Island, located 30 km south of Bandar Abbas, within the Persian Gulf, in the Zagros structural zone. Stratigraphically, Larak Island dominantly consists of the Late Proterozoic Hormuz volcanic-sedimentary series, including rhyolitic lava and tuff, shale, and evaporative sediments. Iron mineralization has occurred in a specific stratigraphic horizon within the volcanic-sedimentary sequence. The orebodies involve four ore facies from bottom to top: vein-veinlets, brecciated, massive, and banded. The ore minerals are dominated by magnetite, oligiste, and hematite with gangue minerals including pyrite, apatite and secondary goethite and limonite, associated calcite, quartz, and anhydrite. Wall rock alterations in this area include silicic-sericitic, carbonatic, chloritic, and secondary argillic. The samples obtained from iron ores in the geochemical diagrams including the Fe/Ti versus Al/(Al+Fe+Mn+Na+K+Ca) diagram and Mg versus V/Ti diagram, were plotted in the range of Banded Iron Formation (BIF) deposits. Due to the volcanic-sedimentary nature of the host sequence, lack of observation of glacial sediments, ore facies, ore textures, structures and mineralogy, alteration and geochemical features, the iron mineralization in Larak Island shows the most similarities with the Algoma-type BIF deposits.

  Keywords: volcano-sedimentary, Banded Iron Formation (BIF), Algoma, Hormuz, Larak Island