فهرست مطالب

ادب عربی - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1402)

نشریه ادب عربی
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 37، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینت عرفت پور* صفحات 1-16
  در نشانه شناسی معاصر در حوزه مطالعات روایت شناسی اگر نام هایی چون پراپ، گریماس، تودوروف، ژنت و بارت وجود دارد، در عرصه شعر باید مایکل ریفاتر را یکی از نظریه پردازان روشمند دانست. ریفاتر در سیر اندیشه ها و نظریه هایش از «سبک شناسی ساختاری» به سوی نشانه شناسی شعر و تولید متن روی می آورد و در این راستا نشانه ها و عناصر ایجادکننده ادبیت متن شعری را ارایه می دهد. در نظریه ریفاتر دو شیوه خوانش مطرح است: خوانش اکتشافی یا خطی و خوانش نشانه شناختی یا پس نگر که خواننده از طریق آن ها، پس از بررسی عناصر ادبیت متن یعنی نادستوری ها (دستورگریزی)، منظومه های توصیفی، انباشت ها (ترادف ها) و هیپوگرام (تصویر کلیشه ای که از طریق کل شعر در ذهن خواننده القا می شود)، به ماتریس یا شبکه شعر دست می یابد که همان گزاره بنیادی شعر است و اسباب وحدت را فراهم می کند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پس از خوانش اکتشافی و خوانش نشانه شناختی قصیده الحزن به این نتیجه رسیدیم که عناصر نشانه شناختی بر مبنای دیدگاه ریفاتر، در خوانش سطح نشانه شناختی قصیده الحزن عبدالصبور به خوبی می تواند ایفای نقش کند؛ قصیده الحزن از لحاظ واژگانی و نحوی نا دستوری های اندکی دارد، ولی ازلحاظ معنایی نادستوری های زیادی دارد که از طریق تشبیه، استعاره و کنایه خود نمایی می کنند. از سوی دیگر منظومه های توصیفی، انباشت ها، هیپوگرام و نهایتا ماتریس متن، همگی در کنار هم موضوعات کلیدی شعر را به تصویر می کشند و وحدت شعری را محقق می سازند
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، مایکل ریفاتر، قصیده الحزن، خوانش اکتشافی، خوانش نشانه شناختی
 • صغری فلاحتی، زهرا ایزدی* صفحات 19-39
  نقد تخیلی شیوه ای نوین و متفاوت در نقدادبی محسوب می شود که از قابلیت بالایی در تشخیص جوهره تخیل شعراء  و نویسندگان برخوردار است و گاستون باشلار فیزیکدان و فیلسوف فرانسوی آن را پایه گذاری کرده است. در این نظریه، درک بشر از جهان پدیدار با چهار ماده اصلی آفرینش یعنی آب، آتش، هوا و خاک پیوند برقرار می کند. از نظر باشلار هر شاعر اصیل یا هنرمند بزرگ با عنصری از عناصر چهارگانه ارتباط نزدیک تری دارد و آن عنصر را در آثار خود به شکل عنصر غالب آشکار می سازد. پدیدار شدن این عنصر در فرآیندی رخ می دهد که با روان شاعر مرتبط است به طوری که مطالعه این تصاویر، علاوه بر تولید زیبایی، می تواند برای آنچه بر روان شاعر گذشته، تبیین قابل قبولی ارایه دهد. از آنجا که پدیدارشناسی تخیل، تصاویر دوگانه را هدف قرار می دهد و آنها را با مفاهیم روان شناسی واکاوی می کند، این جستار تصاویر مادی مربوط به طرفه را واجد این ویژگی تشخیص داده و با رویکرد پدیدارشناسی و به روش تحلیل محتوا، به تبیین شرایط پدیدارشدن این تصاویر و تاثیر آنها در روان شاعر پرداخته است. نتایج نشان داده که توجه به دوگانه مرگ و زندگی در اندیشه طرفه، ایماژ های خاک گون و آب گون را در اشعار او برجسته ساخته به طوری که تخیل شاعر را ابتدا به عنصر خاک رسانده و سپس با اضافه کردن عنصر آب، او را به سمت اصلی ترین دغدغه اش یعنی مرگ سوق داده است. بنابراین پدیدارشناسی تخیل، با ایجاد نوعی عملیات تصعید و والایش در روان طرفه در قالب مکان نگاری، تبدیل تصاویر و تغییر اندازه های آنها، در نهایت به تسکین شاعر انجامیده است
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، نقد تخیلی، گاستون باشلار، معلقه طرفه بن العبد
 • سیده اکرم رخشنده نیا*، شهرام دلشاد صفحات 41-56
  با توجه به پیچیدگی و جدید بودن مقوله مردم سالاری، طبیعی است که شمار زیادی از آثار کلاسیک ادبیات عربی که پایبند سنت ها و اصول مشخص و قواعدی دگماتیسم اند، از آن محروم باشد؛ اما در پاره ای از آثار، نویسنده با تبدیل روایت به بستری برای بازتاب صداها، فرهنگ ها و اندیشه های مختلف، در تلاش است مسایل مردم عادی و طبقات مختلف جامعه را با رویکردی مردمی بیان کند. این فرایند، زمینه را برای رهایی داستان از بند جزمیت و یکجانبه نگری فراهم کرده و به ادغام افکار و فرهنگ ها و القاء خوانش های بیشتر انجامیده است. ابن الدایه در کتاب داستانی المکافاه، با تبعیت از واقع گرایی، اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر طولونیان در مصر را بازتاب داده است و به عنوان نویسنده ای با اندیشه مردمی سعی در به هنجارسازی فرهنگ و آشتی دادن میان عقاید و افکار و سلایق می نماید. موضوعی که فعالیت ابن الدایه در دربار و مرکز سیاسی قاهره عصر آل طولون که با اصلاحات گسترده ای همراه بوده، در اتخاذ این رویکرد، بی تاثیر نبود. با توجه به ضرورت کاوش این قضیه در آثار کلاسیک عربی، این مقاله درصدد بررسی روایت مردمی و ویژگی های اصلی آن، در کتاب مکافات ابن الدایه است. نتیجه نشان می دهد که مجموعه داستانی مذکور، از ویژگی هایی چون تعدد صدا و لحن، شمولیت و همه جانبه گری، کثرت گرایی و آشتی دادن فرهنگ ها و افکار و ادغام آنها، بازتاب فرهنگ عامه و کاربرد زبان شفاهی برخوردار است و اثری است با رویکرد مردمی که با تکیه بر مفهوم آزاداندیشی و پرهیز از جزمیت روایت شده است
  کلیدواژگان: مردم سالاری، روایت پردازی، ادبیات کلاسیک عربی، ابن الدایه، المکافاه
 • عزت ملاابراهیمی، زهرا رضائی* صفحات 57-79
  در نظریه پردازی های نوین در حیطه مطالعات ترجمه، به عناصر فرهنگی و بومی متن مبدا توجه ویژ های می گردد. یکی از مدل های ارزیابی ترجمه مقولات فرهنگی، الگوی پیشنهادی پیتر نیومارک (1988) می باشد. این جستار با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس نظریه نیومارک به بررسی و نقد شیوه ترجمه مفاهیم فرهنگی موجود در خطبه صد و نود و دوم نهج البلاغه (خطبه قاصعه) ترجمه های آیتی و شهیدی می پردازد. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان ترجمه پذیری عناصر فرهنگی از زبان مبدا (عربی) به زبان مقصد (فارسی) و بازتاب آن در ترجمه های مورد نظر است. نتایج این جستار گویای آن است که در این خطبه، بیشترین فراوانی مقولات فرهنگی از نوع «نهادها، آداب و رسوم» و پس از آن «بوم شناسی» و «بعد مادی فرهنگی» بوده است و پربسامدترین روش ها در ترجمه مفاهیم فرهنگی، به ترتیب «انتقال»، «معادل فرهنگی» می باشد. شایان ذکر است شهیدی در ترجمه خود از راهکار فرآیندهای تلفیقی -که ناشی از تعلیقات پایانی کتاب است- بهره زیادی برده، راهکاری که در ترجمه آیتی مغفول مانده است
  کلیدواژگان: نظریه نیومارک، ترجمه آیتی، ترجمه شهیدی، خطبه قاصعه، نهج البلاغه
 • آرزو چالسری*، علی اسودی، طیبه آخوندی، محمدرضا خضری صفحات 81-97

  یکی از مباحث اساسی زبان شناسی شناختی استعاره مفهومی است که بر اساس آن یک حوزه مفهومی ناشناخته و انتزاعی با تطبیق با مفاهیم شناخته شده و ملموس در ذهن انسان قابل درک می گردد که این مفاهیم شناخته شده برخاسته از تجربیات انسان در همه ابعاد زندگی اش اعم از فلسفه و ادبیات است؛ از سویی دیگر اگزیستانسیالیسم مکتبی فلسفی است که ادبیات را دستاویز بیان پندارهایش قرار داده؛ روی آوردن فیلسوف اگزیستانسیالیسم به بیان ادبی موجب آمیزش فلسفه با ادبیات شد. در ادبیات اگزیستانسیالیستی به مضامینی چون تنهایی، دلهره، حزن، پوچی، آزادی و مرگ پرداخته می شود. در این میان ادبیات عرب و به ویژه شعر از مفاهیم این مکتب بی تاثیر نماند؛ نمونه ای از این اقبال را در اشعار خلیل الحاوی شاعر معاصر لبنانی می توان دید چراکه طنین مولفه های آزادی و مرگ در سروده هایش پدیدار است؛ وی مفاهیم ناامیدی، تالم، حقارت و یاس ناشی از شکست های پیاپی اعراب و به خصوص قیام 1967 م که پژواک ویژه ای در روح و جانش داشت را؛ که همگی مفاهیمی انتزاعی هستند- با مفاهیمی ملموس و محسوس به زیبایی و هنرمندانه به تصویر می کشد و از اسلوب استعاره مفهومی مدد می جوید. لذا نگارندگان بر آن هستند تا با روش توصیفی - تحلیلی به انواع استعاره مفهومی در مولفه های اگزیستانسیالیستی آزادی و مرگ در سروده های الحاوی بپردازند؛ نتایج حاکی از آن است که شاعر برای بیان افکار انتزاعی و وجودی خود نه تنها از استعاره مفهومی سود جسته، بلکه همسویی و انطباق انواع سه گانه استعاره مفهومی به درک بهتر این تفکر انسجام بخشیده است

  کلیدواژگان: اگزیستانسیالیست، استعاره مفهومی، جانسون، خلیل الحاوی، آزادی، مرگ
 • رسول دهقان ضاد*، الهام بابلی بهمه صفحات 99-116

  بررسی سیر تحولی اندیشه های اسلامی بیان گر توجه متفکران با رویکردهای گوناگون به متون دینی است. همین امر، سبب شکل گیری علوم مختلف بر مبنای جهان بینی دینی گردیده تا اینکه علوم مشترک متاثر از آن شدند. این تاثیر و تاثر در حوزه اندیشه، به ویژه در زمینه علوم بلاغی بسترساز بسیاری از تحولات شد. یکی از متفکران نواندیش معاصر عربی، نصر حامد ابوزید (1943 م) است که با گزینش تیوری های هرمنوتیکی به تطبیق مطالعات خود در اندیشه بلاغی عبدالقاهر جرجانی (471 ه) پرداخت. در پرتو اهمیت مسیله که شناخت الگوی فکری جرجانی و بهره برداری های صورت گرفته از آراء ایشان توسط ابوزید با رویکردهای فکری - انتقادی جدید است، مقاله حاضر کوشیده است تا با رویکرد کیفی و به روش استقرایی به استخراج محل استنادهای ابوزید از آراء جرجانی، بررسی ریشه های فکری و نحوه خوانش این آراء در اندیشه او بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نصر حامد با یک رویکرد انتقادی و دو روش استناد به اندیشه متفکران و هرمنوتیک نسبی گرایی به تحلیل میراث اسلامی می پردازد. وی با خوانش و تغییر روش فکری جرجانی در فهم متن، او را در نسبی گرایی در فرهنگ عربی پیشگام می داند. ابوزید با انتساب مولفه هایی همچون خواننده محوری، نفی قصد متکلم، نفی معنای ظاهری و نفی استلزام معنایی در عبارت های دارای معنای مجازی، تعدد قرایت ، تعدد متکلم و برابری اعجاز با برداشت نواندیشانه به اندیشه جرجانی، وی را جریان ساز رویکردی انتقادی در حوزه فکر معاصر عربی می داند.

  کلیدواژگان: عبدالقاهر جرجانی، نصر حامد ابوزید، اندیشه، نسبی گرایی، خوانش
 • علی صیادانی*، پرویز احمدزاده هوج، سپیده باقری اوزان صفحات 115-139
  دیدگاه روایی به معنای چشم اندازی است که داستان از طریق آن روایت می شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل متون روایی مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از مهم ترین و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، الگوی جامع و نظام مندی است که بوریس آسپنسکی و راجر فاولر برای بررسی زاویه دید پیشنهاد کرده اند. این الگو که از چهار بخش دیدگاه زمانی، مکانی، روان شناختی و ایدیولوژیک تشکیل یافته است، با تکیه بر روش های زبانی به بررسی نقش راوی در جریان روایت می پردازد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه رویکرد مذکور به تحلیل رمان «یا مریم» اثر سنان انطون، از نویسندگان معاصر عراق پرداخته و دیدگاه راوی را در سطوح چهارگانه فوق بررسی کرده است. بر اساس نتایج این پژوهش، رمان یا مریم دارای روایت چندگانه است و در همه این روایت ها اعم از زاویه دید اول شخص و سوم شخص دانای کل از دیدگاه درونی استفاده شده است که افکار و احساسات شخصیت ها را شرح می دهد. همچنین بررسی ها در سطح دیدگاه ایدیولوژیک نشان می دهد که انطون در پی تبیین حقوق مسیحیت و انتقاد از وضع کنونی مسیحیان است و در قالب شخصیت های محوری روایت، در حقیقت سیمای مسیحیان عراق را ترسیم می کند که به دلیل ناامنی و بی عدالتی به مهاجرت روی آورده اند.
  کلیدواژگان: دیدگاه روایی، آسپنسکی، فاولر، سنان انطون، یا مریم
|
 • Zinat Erfatpour * Pages 1-16
  In Contemporary semiotics, if there are such names as Propp, Grimas, Todorov, Genet, and Barthes in the field of narratological studies, Michael Riffattere should be considered one of the methodical theorists in the field of poetry. In the course of his ideas and theories, turns from Riffaterre "structural stylistics" to the semiotics of poetry and text production, and in this regard, he presents the signs and elements that create the literature of poetic text. In Riffaterre theory, there are two ways of reading: exploratory or linear reading and semiotic or retrospective reading which the reader, after examining the elements of text literature, namely inaccuracies, descriptive systems, accumulations (synonyms) and hypograms (the stereotyped image that is induced in the mind of the reader through the whole poem), achieves the matrix or network of poetry, which is the basic proposition of the poem and provides means of unity. In this article, after exploratory and semiotic reading of the ode of sorrow, we came to the conclusion that the semiotic elements based on Riffaterre's point of view can play a good role in reading the semiotic level of the ode of sorrow Abdel-Saboor; The poem's mourning has few instructions in terms of vocabulary and syntax, but in terms of meaning it has many instructions that show themselves through simile, metaphor and irony. On the other hand, descriptive systems, accumulations, hypograms, and finally text matrices all together illustrate the key themes of poetry and achieve poetic unity
  Keywords: Semiotics, Michael Riffaterre, qasidtol hozn, Exploratory Reading, Semiotic Reading
 • Soghra Falahati, Zahra Izadi * Pages 19-39
  Fictocriticism is an innovative branch in literary criticism, theorerically propounded by the French physicist and philosopher Gaston Bachelard. This framework creates a link between human understanding of the phenomenal world and the four main substances in creation, i.e. water, fire, air and soil. According to Bachelar, each original or outstanding has an intimate relationship with these substances, which is manfested in his/her artistic products. The appearance of this element is associated with a poet’s psyche which is indicatve of what has happened to him/her, apart from its aesthetic features. The phenomenology of imagination targets dual images and analyzes them with psychological concepts. This study draws on this framework in order to examine the duality of images in Tarafa’s poetry and their influence on the poet’s psyche. The study finds that the prominet duality of life and death in Tarafa’s poetry, he creates images inspired by water and soil. The poet first uses the image of earth and then imbues it with images of soil to address the concept of death as his main concern. Accordingly, the phenomenology of imagination by creating sublimation and exaltation in Tarafa’s psyche in forms of topography and shift of images (their size) serves to soothe the poet’s psyche.
  Keywords: phenomenology, frictocriticism, Gaston Bachelard, Mu’allaqāt, Ṭarafah ibn al-‘Abd
 • Seyyede Akram Rakhshandehnia *, Shahram Delshad Pages 41-56
  Considering the complexity and newness of democracy as a category it is natural that many works of Arabic classic literature that adhere to dogmatic traditions, significant principles, and rules lack it. But in some of the works the writer by conversing the narration into a context for reflecting different voices, cultures, and ideas tries to express problems of ordinary people and society’s different classes with a democratic approach. This process provides the way for releasing the story from dogmatism and one-sided view and has resulted in the fusion of ideas, cultures, and induction of more readings. In the story book Al-Mokafat, Ibn Ud’daye by following realism has reflected socio-political conditions of Tulunian period in Egypt. And as a writer with democratic thought, aims for normalization of culture and reconciliation of beliefs, ideas, and tastes. Ibn Ud’daye’s activity in Cairo’s court and political center of Al-Tulun period which accompanied with vast reforms was an influential subject in adopting such an approach. Considering the necessity of exploring this issue in Arabic classic works this article is about to study the democratic narration and its main features in Ibn Ud’daye’s Al-Mokafat. The results indicate that mentioned story collection includes characteristics such as diversity of voices and tones, inclusion and comprehensiveness, pluralism and reconciliation of cultures, ideas, and fusing them, reflecting popular culture and application of oral language. It is a work with a democratic approach that is narrated by depending on free-thinking concept and avoiding dogmatism
  Keywords: Democracy, Narrating, Arabic Classic Literature, Ibn Ud’daye, Al-Mokafat
 • Ezzat Molla Ebrahimi, Zahra Rezaee * Pages 57-79
  One of the models for evaluating the translation of cultural elements in texts is the model proposed by Peter Newmark (1988). Using a descriptive-analytical method and based on Newmark's theory, this article examines and criticizes the method of translating cultural elements in the 192 sermon of Nahj al-Balaghah (Qasea sermon) in Ayati and Shahidi translations. The purpose of this study is to investigate the translatability of cultural elements from the source language (Arabic) to the target language (Persian) and its reflection in the translations. The results of this study show that in this sermon, the highest frequency of cultural elements such as “Organization, Customs”, “ecology” and “Material Culture”. The most common methods used to translate cultural concepts in both translations are “Transcribe” and “Cultural Equivalent”. Of course, it is worth mentioning that Shahidi has benefited a lot in his translation from the solution of “Couplet” -which is the result of the final comments of the book; a solution that has been neglected in the Ayati translation.
  Keywords: Newmark Theory, Ayati Translation, Shahidi Translation, Qasea Sermon, Nahj al-Balagha
 • Arezo Chalsari *, Ali Asvadi, Tayebe Akhoundi, Mohamadreza Khezri Pages 81-97

  One of the basic topics of cognitive linguistics is conceptual metaphor based on which an unknown and abstract conceptual field is inferred and understood by matching with known and concrete concepts in the human mind.that these well-known concepts originate from human experiences in all aspects of his life, including philosophy and literature. On the other hand, existentialism is a philosophical school that uses literature as a means to express its ideas; Existentialism's philosopher's turn to literary expression caused philosophy to merge with literature. Existentialist literature deals with themes such as loneliness, fear, sadness, emptiness, freedom, and death. Meanwhile, Arabic literature and especially poetry were not affected by the concepts of this school; And an example of this attention and luck can be seen in the poems of the contemporary Lebanese poet Khalil Al-Hawi, because the resonance and reflection of the elements of freedom and death are evident in his poems. He beautifully and artistically portrays the concepts of despair, pain, humiliation and despair caused by the consecutive failures of the Arabs and especially the uprising of 1967, which had a special echo in his soul and soul - all of which are abstract concepts - with concrete and tangible concepts in his poems. He has used conceptual metaphors to make his poems even more heartwarming. Therefore, the authors intend to analyze the conceptual metaphor in the existentialist components of freedom and death in Al-Hawi's poems with a descriptive-analytical method.

  Keywords: existentialist, conceptual metaphor, Johnson, Khalil al-Hawi, Freedom, death
 • Rasool Dehghanzad *, Elham Baboli Bahmeh Pages 99-116

  Retrospective analysis of Islamic thought reflects thinkers’ focus on religious texts through various approaches. This has led to the establishment of various sciences based on religious approach hence influencing common science. This mutual effect in the realm of thought, specially in rhetoric prepared the ground for many developments. Some of the contemporary new Arab thinkers including Nasr Hamed Abu Zayd (1943) studied the rhetorical thought of Abd al-Qahir al-Jurjani (471 AH) by hermeneutic theories. Regarding the importance of understanding Jurjani’s thought pattern and Abu Zayd’s use of his ideas by new thinking-critical approaches, the present study attempts to exploit Abu Zayd’s documentations of Jurjani’s thoughts, analyzes the thought roots and the reading of these ideas in his view through qualitative approach and inductive method. The study yielded the results that Nasr Hamed uses a critical approach and two method -referring to the thinker’s ideas and hermeneutical relativism- to analyze the Islamic legacy. By Jurjani’s reading and changing his thinking method to understand his content, Nasr Hamed considers him a pioneer of relativism in Arabian culture. By associating elements like reader-response criticism, death of the author, negation of denotative meaning and negation of entailment in phrases containing figurative meaning, frequency of reading, frequency of author and parity of inimitability with fusion of horizons in Jurjani’s thought, Nasr Hamed considers him a trendsetter of a critical approach in the Arabian contemporary thought realm.

  Keywords: Abd al-Qahir al-Jurjani, Nasr Hamed Abu Zayd, thought, Relativism, reading
 • Ali Sayadani *, Parviz Ahmadzadeh Houch, Sepideh Bagheri Ozan Pages 115-139
  Narrative perspective is the point of view from which a story is narrated, and it is one of the central elements examined in the analysis of narrative texts. The comprehensive and organized model established by Boris Uspensky and Roger Fowler to investigate the viewing angle is one of this discipline's most important analytical techniques. Using linguistic methods, this model, which has four sections (temporal, spatial, psychological, and ideological), investigates the narrator's role throughout the narrative. This descriptive-analytical study investigates the narrator's viewpoint on the above four levels in "Ya Maryam" by Sinan Antoon, one of the contemporary Iraqi authors. According to this research, Ya Maryam has multiple storylines. The first-person and the omniscient third-person point of view, the internal point of view, are employed to explain the characters' thoughts and feelings. According to ideological studies, Antoon tries to clarify the rights of Christianity and condemn the current position of Christians. In the form of the narrative's central characters, he tells the face of Iraqi Christians who move due to insecurity and injustice.
  Keywords: Narrative perspective, Uspensky, Fowler, Sinan Antoon, Ya Maryam