فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی
پیاپی 78 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهریار زروکی*، یوسف محنت فر، فاطمه ملاتبار فیروزجایی صفحات 1-39

  بهبود رفاه اقتصادی و فراهم کردن شرایط مناسب برای کل اقشار جامعه یکی از اهداف اصلی نظام اقتصادی هر کشور می باشد. نقش غیرقابل انکار انرژی در فرآیند تولید و مصرف و بالا بودن شدت انرژی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران، موجب شده است کاهش شدت انرژی به عنوان یکی از اهداف توسعه موردتوجه تحلیل گران اقتصادی کشور قرار گیرد؛ از اینرو هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر شدت حامل های انرژی (برق، غیر برق، کل) و قیمت آن  بر رفاه اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1400 می باشد. در این راستا نخست رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه محاسبه شده است. این شاخص شامل چهار بعد جریان مصرف حقیقی،جریان ثروت حقیقی، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی است. محاسبات گویای آن است که نخست، طی دوره مورد بررسی میانگین شاخص رفاه برابر 01/123 می باشد. دوم، اگرچه میانگین شاخص رفاه طی زیر دوره ها دارای نوسان بوده است؛ به نحوی که بیشترین میزان رفاه مربوط به برنامه ششم می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در چهار قالب و بر اساس رهیافت خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی در بلندمدت نشان می دهد که قیمت حقیقی انرژی کل و انرژی غیربرق اثر مستقیم بر رفاه اقتصادی دارد؛ به نحوی که کشش رفاه اقتصادی نسبت به این دو عامل، کم می باشد. این در حالی است که قیمت حقیقی انرژی برق با اثری معکوس بر رفاه اقتصادی همراه است که البته از حیث اندازه اثر، کم کشش می باشد. همچنین شدت مصرف برق و غیربرق به ترتیب با اثر مستقیم و معکوس بر رفاه اقتصادی اثرگذارند و از منظر اندازه نیز کم کشش می باشد. یافته دیگر آن که درآمد سرانه اگرچه با اثر مستقیم بر شاخص رفاه همراه بوده و تورم بطور معکوس بر رفاه اثرگذار است اما هر دو متغیر از حیث اندازه کم کشش هستند. نرخ بیکاری اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. ضرایب برآوردی کلیه متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که درآمد سرانه حقیقی اثرگذاری بیشتری بر رفاه اقتصادی در ایران دارد. در مجموع پیشنهاد می شود که دولت جهت بهبود سطح رفاه جامعه سیاست هایی را در راستای افزایش درآمد سرانه، اصلاح قیمت حامل های انرژی، ارایه تخفیف به خانوارهایی که الگوی مصرف را رعایت می کنند؛ و افزایش بهره وری جهت کاهش شدت انرژی به طور هدفمندتری در پیش گیرد.

  کلیدواژگان: رفاه اقتصادی، شدت انرژی، قیمت انرژی، ایران
 • زهرا خراتی، علی جدیدزاده* صفحات 41-67

  در این مقاله، با استفاده از تابع هزینه ی نرمال درجه دوم، تقاضای سه نهاده ی برق، نفت گاز و نفت سفید در بخش کشاورزی ایران را تخمین می زنیم. بدین منظور، از داده های قیمت و مقدار مصرفی این سه نهاده در بخش کشاورزی ایران در خلال سال های 1350 تا 1396 استفاده می کنیم. برای  دستیابی به نتایج قابل اتکا از منظر تیوری های اقتصاد خرد، شرایط نظام مندی، شامل شروط  مثبت بودن و یکنواختی را بررسی و شرط انحناء را به مدل تحمیل می کنیم. به صورت کلی نتایج نشان می دهد که کشش های خودقیمتی هر سه حامل انرژی منفی، کشش های درآمدی مثبت و کشش های جانشینی موریشیما مثبت و جملگی از نظر آماری معنادار هستند. در این میان نهاده ی برق استثناء است چرا که کشش های خودقیمتی و درآمدی معناداری ارایه نمی دهد و همچنین به راحتی با سایر نهاده ها قابل جایگزینی نیست.

  کلیدواژگان: فرم های تبعی انعطاف پذیر، تابع هزینه نرمال درجه دوم، تقاضای انرژی، شرط انحناء
 • آرین غلامی، ساغر نیکپور*، فائزه میرکی صفحات 69-101

  ارتقای شاخص توسعه انسانی بهترین سازوکار برای توانمندسازی افراد در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است که بر اساس متغیرهای سلامت، سطح تحصیلات و سطح زندگی افراد ارزیابی می شود. در این میان مولفه های مختلفی بر اساس ساختار یک اقتصاد بر این شاخص اثرگذار هستند. در کشورهای انرژی محور همچون ایران که رشد اقتصادی تابع مستقیمی از انرژی است بنابراین عواملی مانند تقاضای انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر می توانند بر این شاخص تاثیربسزایی داشته باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید بر شاخص توسعه انسانی در مطالعه موردی کشور ایران در بازه ی زمانی 1398-1365 و با استفاده از رهیافت الگوی خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی ARDL انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به ترتیب تاثیر مثبت و منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی در ایران دارند. بر اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، پیشنهاد می شود که سهم انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی در افق کاری سیاستمداران مد نظر قرار گیرد تا از این طریق زمینه ارتقای سطح کیفیت زندگی افراد جامعه فراهم آورده شود.

  کلیدواژگان: مصرف انرژی تجدید پذیر، مصرف انرژی تجدید ناپذیر، وقفه های توزیعی ARDL
 • سروالدین فتحی، مسعود نونژاد*، هاشم زارع، علی حقیقت صفحات 103-129

  شوک های قیمتی نفت در دهه های اخیر اثرات زیادی بر اقتصاد کشورهای جهان اعم از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت داشته است.کشورهایی که در جریان رشد اقتصادی به درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز وابسته می باشند و هم آن هایی که وارد کننده منابع نفتی هستند به تغییرات و نوسانات قیمت نفت حساسیت ویژه ای دارند.محورهای مرتبط با جهانی شدن و عوامل اثرگذار بر افزایش حجم مبادلات بین الملل پرسش های فراوانی را در اقتصاد کلان ایجاد کرده است.یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در این زمینه،بازبودن تجاری است.در این مطالعه به بررسی اثر شوک های قیمت نفت و تلاطم بازبودن تجاری بر رشد اقتصادی و تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت طی دوره 2018-1990پرداخته ایم.نتایج نشان می دهد که فرضیه های تحقیق مبنی بر اینکه واکنش رشد اقتصادی و تورم نسبت به شوک های قیمت نفت در هر دو گروه کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت نامتقارن است.همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد باز بودن تجاری تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای صادر کننده نفت و تاثیری منفی و مثبت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای واردکننده نفت دارد.

  کلیدواژگان: شوک های قیمت نفت، تلاطم بازبودن تجاری، رشد اقتصادی، GARCH، EGARCH
 • هادی ایرانی*، سید نعمت الله موسوی، رضا مقدسی صفحات 131-173

  نفت یکی از منابع طبیعی است که قیمت آن در سال های اخیر دچار نوسانات فراوانی شده است. از طرف دیگر؛ مالی شدن قیمت نفت و اثرات آن بر اقتصاد موضوعی است که در دهه های گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در این مطالعه، از یک مدل VAR ساختاری برای بررسی نحوه واکنش بازارهای مالی به شوک های قیمت نفت استفاده شده است. داده های مورد نیاز مطالعه بصورت ماهانه طی دوره 1400-1380 از سایت مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که تکانه مثبت وارد شده بر قیمت نفت در کوتاه مدت اثر معنادار مثبتی بر تولید نفت ایران دارد. زیرا با افزایش قیمت نفت، رشد اقتصادی (تولید ناخالص ملی) کشور افزایش یافته و سبب رونق شرکت ها و بنگاه ها شده و در نتیجه سبب افزایش شاخص تولیدکننده می گردد. همچنین شوک مثبت وارد شده بر استرس مالی اثر معنادار و مثبتی بر میزان تولید و رشد اقتصادی دارد. در انتها پیشنهاد می گردد سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر اخذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی در عوض سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، اثرات شوک وارد شده به قیمت نفت بر رشد اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهند.

  کلیدواژگان: استرس مالی، قیمت نفت، شوک های مالی، VAR ساختاری، ایران
 • محمد غلامی بالادزائی*، الهه صرفی صفحات 175-191

  بحران اقتصادی ناشی از همه گیری کووید 19 می تواند بر انواع بازارهای مالی تاثیر گذار باشد، از طرفی، با توجه به نقش موثری که قیمت نفت سبد اوپک به عنوان یک عامل تاثیرگذار در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت دارد، بررسی تاثیر تغییرات قیمت نفت سبد اوپک بر بازارهای مالی در زمان همه گیری کووید 19 حایز اهمیت است. در این پژوهش از درونیابی اسپلاین مکعبی (چندجمله ای تکه ای حداکثر از درجه سه که از نقاط داده شده، می گذرد و دارای مشتق مرتبه دوم پیوسته است)  برای پیدا کردن یک خم دو بعدی جهت بررسی وضعیت تغییرات قیمت نفت سبد اوپک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به صورت ماهانه در طی سال های 1400-1397 استفاده شده است. با محاسبه منحنی تقریب به صورت پارامتری و بر حسب متغیر زمان، مشخص شد که در طی یک بازه تقریبا شش ماهه پس از شیوع کووید 19 ابتدا در یک بازه تقریبا سه ماه و نیمه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نسبت به تغییرات قیمت نفت اوپک یک تابع نزولی و بعد از آن یک تابع صعودی بوده است.

  کلیدواژگان: درونیابی اسپلاین مکعبی، شاخص کل، قیمت سبد نفت اوپک، بورس اوراق بهادار تهران
 • علی سایه میری*، زینب محمدنژاد صفحات 193-267

  نابرابری درآمد و مصرف انرژیهای تجدید پذیر وتجدید ناپذیر با توجه به افزایش روزافزون تقاضا یکی از مسایل مهم بسیاری از کشور ها است و ازابعاد اقتصادی، اجتماعی وزیست محیطی زیادی برخوردار می باشد. همچنین نابرابری درآمد یکی از مهم ترین موانع توسعه جوامع مختلف است. در تحقیق حاضر با استفاده از داده های دوره 1389 تا 1398 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) علاوه بر نابرابری درآمد به بررسی تاثیر رشد اقتصادی و شهرنشینی بر مصرف برق استان های ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش یک درصدی ضریب جینی باعث کاهش مصرف برق بیش از 5 درصد می شود. همچنین افزایش یک درصدی تولید ناخالص داخلی باعث افزایش مصرف برق بیش از 5/1 درصد می شود. این در حالی است که مجذور تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی و معنادار بر مصرف برق دارد و افزایش یک درصدی آن باعث کاهش مصرف برق بیش از 03/0 درصد می شود؛ بنابراین وجود رابطه U شکل معکوس بین تولید ناخالص داخلی و مصرف برق در استان های ایران تایید می شود. در نهایت نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار شهرنشینی بر مصرف برق است به گونه ای که با افزایش یک درصدی آن مصرف برق بیش از 2/0 درصد افزایش می یابد.

  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، مصرف برق، پانل دیتا
|
 • Shahryar Zaroki*, Yousef Mehnatfar, Fatemeh Mollatabar Firoozjaei Pages 1-39

  Improving economic welfare and providing suitable conditions for the entire society is one of the main goals of the economic system of any country. The undeniable role of energy in the process of production and consumption and the high energy intensity in developing countries, including Iran, has caused the reduction of energy intensity to be considered as one of the development goals of the country's economic analysts Therefore, the aim of the current research is to analyze the effect of the intensity and price of energy carriers (electricity, non-electricity, total) on economic well-being in Iran's economy during the period of 1971-2021. In this regard, economic well-being has been calculated using the composite index of well-being. This index includes four dimensions of real consumption flow, real wealth flow, income distribution and economic security. The calculations show that firstly, during the period under review, the average welfare index is equal to 123.01. Second, although the average welfare index has fluctuated during the following periods; In such a way that the highest amount of welfare is related to the sixth plan. The results of the estimation of the research model in four formats and based on the autoregressive distributed lag

  Keywords: Economic Welfare, Energy Intensity, Energy Price, Iran
 • Zahra Kharrati, Ali Jadidzadeh* Pages 41-67

  In this paper, we employ the locally flexible normalized quadratic (NQ) cost function to estimate the demand for electricity, gasoil, and kerosene in the agricultural sector of Iran. We use the price and quantity of the forenamed energy resources being consumed in the agricultural sector between the years 1971 to 2017. To provide credible results, consistent with microeconomic theories, we examine and impose the regularity conditions, namely, we examine the positivity and monotonicity of the cost function and impose curvature. We find that own-price elasticities are negative, income elasticities are positive, and Morishima elasticities of substitution are in general positive, and all elasticities are generally statistically significant. An exception is electricity which does not provide statistically significant own-price and income elasticities and cannot easily be replaced by the other energy inputs.

  Keywords: Flexible Functional Forms, Normalized Quadratic Cost Function, Energy Demand, Curvature Conditions
 • Saghar Nikpour* Pages 69-101

  One of the significant indicators of economic growth is the variable of human development. The experience of developed countries shows a two-way relationship between economic growth and energy consumption. In the meantime, the human development index will be implicitly linked to energy consumption, which is a measure to show the economic-social health of a country. According to the importance of improving this index in the quality of life of the people in society, this study aims to investigate the impact of renewable and non-renewable energy consumption on the human development index using the autoregression method with distributed intervals (ARDL) in the period of 2015-2018. The results indicate that renewable and non-renewable energy consumption significantly positively and negatively affect the human development index in Iran, respectively. Also, the added value of services and industry, trade liberalization, inflation, and urbanization have a negative and significant effect, and the added value of the agricultural sector has a positive and significant impact on the human development

  Keywords: renewable energy consumption, non-renewable energy consumption, ARDL distribution breaks
 • Sarvoddin Fathi, Masoud Nonejad*, Hashem Zare, Ali Haghighat Pages 103-129

  Oil price shocks in recent decades have had a profound effect on the economies of the world, both exporters and importers of oil. Countries that depend on revenues from the sale of oil and gas resources during economic growth, as well as those that import Oil resources are particularly sensitive to changes and fluctuations in oil prices. Axes related to globalization and factors affecting the increase in the volume of international trade have raised many questions in the macroeconomy. Is a commercial instrument.In this study, we examine the effect of oil price shocks and trade openness turmoil on economic growth and inflation in two groups of oil exporting and importing countries.The results show that the research hypotheses that the response of economic growth and inflation to oil price shocks are asymmetric in both groups of oil exporting and importing countries. Also, the results of tests and estimation of patterns show openness. Trade has a positive effect on economic growth and inflation of oil exporting countries and a negative and positive effect on economic growth and inflation of oil importing countries.

  Keywords: Oil Price Shocks, Trade Openness Volatility, Economic Growth, GARCH, EGARCH
 • Hadi Irani*, Seyed Nematollah Mousavi, Reza Moghadasi Pages 131-173

  Iran is one of the oil-exporting countries. Since the income from crude oil exports is the most important source of financing for the country's budget, so it has direct and indirect effects on other economic activities. The financing of oil prices and their effects on the economy has been a topic of concern for decades. This study examines the effects of oil price shocks and economic growth shocks and financial stress. For this purpose, the data required for the study have  been collected monthly during the period 1370-1400 from the website of the Statistics Center of Iran and the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Also, the structural vector autoregression (SVAR) model, instantaneous reaction functions, analysis of variance, and Eviews9 software were used to analyze the results. The results showed that the positive shock on oil prices in the short run has a significant positive effect on Iranian oil production. Because of the increase in oil prices, the economic growth (gross national product) of the country has increased and has led to the prosperity of companies and enterprises, and as a result, has led.

  Keywords: oil prices, financial regimes, structural VAR, Iran
 • Mohammad Gholami Baladezaei*, Elahe Sarfi Pages 175-191

  The financial crisis caused by the Covid-19 pandemic can affect all types of financial markets, on the other hand, considering the effective role of the OPEC basket oil price as an influential factor in the economy of oil exporting countries, It is important to examine the impact of changes in OPEC basket oil prices on financial markets during the Covid-19 pandemic. In this research, cubic spline interpolation has been used to find a two-dimensional curve to examine the changes in OPEC basket oil prices and the total index of the Tehran Stock Exchange on a monthly basis during the years 1397-1400. By calculating the approximation curve parametrically and in terms of the time variable, it was found that during a period of approximately six months after the prevalence of Covid-19, First in a period of almost three and a half months, the total index of Tehran Stock Exchange has been a descending function and then an ascending function in relation to OPEC oil price changes.

  Keywords: Cubic spline interpolation, Total index, OPEC oil basket price, Tehran Stock Exchange
 • Ali Sayehmiri*, Zainab Mohammad Nejad Pages 193-267

  Inequality of income and consumption of renewable and non-renewable energies is one of the important issues of many countries and has many economic, social and environmental dimensions. Also, income inequality is one of the most important obstacles to the development of different societies. In this research, using data from 1389 to 1398 and the method of generalized moments (GMM), in addition to income inequality, the effect of economic growth and urbanization on electricity consumption in the provinces of Iran has been investigated. The results show that a 1% increase in the Gini coefficient reduces electricity consumption by more than 5%. Also, a 1% increase in GDP increases electricity consumption by more than 1.5%. This is despite the fact that the square of gross domestic product has a negative and significant effect on electricity consumption, and an increase of one percent causes a decrease in electricity consumption by more than 0.03 percent.   Therefore, the existence of an inverted U-shaped relationship between gross domestic product and electricity consumption in Iran's provinces is confirmed. Finally, the results show a positive and significant effect of urbanization on electricity consumption, so that with a 1% increase, electricity consumption increases by more than 0.2%.

  Keywords: income inequality, electricity consumption, provinces of Iran, generalized method ‎of moments (GMM), Kuznets curve‎