فهرست مطالب

نشریه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سال سی‌ام شماره 2 (پیاپی 95، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یونس منیری، سید علی معزی بادی، زهره خزاعی، ملیکا روزگاری، ناهید ازدکی* صفحات 114-130

  شرایط طبی و جراحی مادر می تواند دوره حاملگی را عارضه دار کند و بر حاملگی اثر بگذارد. پزشکان باید فهم درستی از اثرات حاملگی بر سیر طبیعی بیماری، اثر بیماری بر حاملگی و تغییراتی که در درمان حاملگی و بیماری به دلیل همزمانی این دو باهم نیاز است، داشته باشند. یکی از مشکلات و عوارض شایع در دوران بارداری فشارخون بالا می باشد که منجر به بستری شدن در بیمارستان می شود. اختلالات فشارخون در 10% از بارداری ها در ایالات متحده رخ می دهند و مسیول حدودا 3/12% مرگ های مادری می باشند. فشارخون بالا در بارداری یک علامت خطر مهم است که خطراتی را برای مادر و جنین به دنبال دارد. در برخی موارد این عوارض می توانند تهدید کننده حیات مادر و جنین باشند؛ برای مثال پره اکلامپسی یکی از چهار علت اصلی مرگ مادر می باشد که در صورت تشخیص و درمان به موقع می توان از عوارض ناگوار جلوگیری نمود. فشارخون بالا در بارداری انواع مختلفی دارد که می تواند مرتبط با بارداری یا غیر مرتبط با بارداری باشد و تشخیص و نحوه مدیریت هریک از آن ها با یکدیگر متفاوت است. هدف از مطالعه حاضر مروری اجمالی بر تعاریف، روش های تشخیصی، ریسک فاکتور ها، علایم، عوارض جانبی، درمان های دارویی و غیر دارویی و پیشگیری از انواع فشارخون بارداری در دوران بارداری بر اساس آخرین گایدلاین زنان و مامایی آمریکا  (ACOG: American College of Obstetricians and Gynecologists) و آخرین چاپ کتاب Beckman و Ling's بود.

  کلیدواژگان: فشارخون بالا، بارداری، پره اکلامپسی
 • مهرنوش داودی، نوشا ضیاء جهرمی* صفحات 131-140
  زمینه و هدف

  بررسی ها نشان داده است که DSCR lncRNA از سرطان و التهاب جلوگیری می کند و بیان آن منجر به فعالیت های ضد توموری می شود. بنابراین هدف از این تحقیق بررسی ارتباط میزان بیان lncRNA DSCR9 با خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ بود.

  روش تحقیق:

   از 20 نمونه بافت بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و 20 بافت سالم روده افراد سالم نمونه گیری انجام شد. استخراج Total RNA و سپس سنتز cDNA انجام شد. بررسی بیان lncRNA DSCR9 با استفاده از روش Real time RT PCR و پرایمرهای طراحی شده با استفاده از نرم افزار Beacon Designer انجام شد. میزان بیان نسبی lncRNA DSCR9 محاسبه شد و در نهایت توسط نرم افزار GraphPad Prism نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیان DSCR9 lncRNA در سرطان کولورکتال در مقایسه با گروه کنترل و همچنین در تومور افراد دارای متاستاز و فاقد متاستاز افزایش یافت. از طرفی بیان نسبی  DSCR9 lncRNA در تومور افراد دارای مرحله 1 و 2 و در افراد دارای تومور با اندازه متفاوت افزایش معناداری را نشان نداد؛ اما بیان نسبی lncRNA DSCR9 در تومور افراد دارای گرید 1 و 2 افزایش بیان داشت و از نظر آماری معنا دار بود (0/0144=P). بررسی اختصاصیت و حساسیت lncRNA DSCR9 نشان داد که به عنوان یک نشانگر (0/0001=P) می تواند جمعیت بیمار را از سالم جدا کند.

  نتیجه گیری

  در تحقیق حاضر بیان نسبی lncRNA DSCR9 در افراد مبتلا به سرطان کولورکتال در مقایسه با کنترل افزایش بیان داشت که احتمالا می تواند به دلیل فعال کردن پروتیین های دخیل در سرطان و افزایش مسیر سیگنالینگ Wnt/beta-catenin باشد و باعث رشد سلول های تومور و رگ زایی در سرطان باشد. بنابراین با توجه به تغییرات بیان ژن DSCR9 lncRNA  در سرطان کولورکتال احتمالا می توان از این ژن به عنوان یک نشانگر زیستی برای تشخیص تومور استفاده نمود.

  کلیدواژگان: نشانگر زیستی، سرطان کولورکتال، lncRNA، ژن DSCR9
 • فاطمه نهتانی، مرتضی بهنام رسولی*، معصومه خیرآبادی صفحات 141-152
  زمینه و هدف

  هیپرگلیسمی با کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و آسیب به اعصاب محیطی همراه است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد دردی گالیک اسید (ترکیب طبیعی) با متفورمین (داروی شیمیایی) در موش های صحرایی هیپرگلیسمیک صورت گرفت.

  روش تحقیق:

   در این مطالعه تجربی برای القای هیپرگلیسمی، استرپتوزوتوسین (STZ) با دوز 60 میلی گرم برکیلوگرم ،به صورت داخل صفاقی به موش های صحرایی نر نژاد ویستار تزریق شد. برای این تحقیق موش ها در چهار گروه قرار گرفتند. دو گروه موش های کنترل سالم و هیپرگلیسمی بودند که دارویی دریافت نکردند و دو گروه دیگر، موش های هیپرگلیسمی بودند که به ترتیب، متفورمین با دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم در روز و گالیک اسید با دوز 40 میلی گرم بر کیلوگرم  در روز دریافت نمودند. با شروع دوره 8 هفته ای برای تمام گروه ها، هر دو هفته آزمون hot-plate  و tail-flick  گرفته شد و در پایان دوره موش ها را بیهوش کرده و خونگیری جهت سنجش میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی از حیوانات انجام شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 و مقایسه بین میانگین داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه (one-way ANOVA) و آزمون تعقیبی Tukey انجام گردید.

  یافته ها

  تجویز متفورمین و گالیک اسید به موش های صحرایی هیپرگلیسمیک به مدت 8 هفته نسبت به گروه کنترل هیپرگلیسمی باعث شد تا آستانه درد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و گلوتاتیون پراکسیداز (GPx) افزایش یابد (0/05˂p).

  نتیجه گیری

  گالیک اسید همانند متفورمین می تواند برای بهبود عوارض ناشی از شرایط هیپرگلیسمی موثر واقع شود و ممکن است در آینده برای بیماران دیابتی کاربرد بالینی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ضد درد، آنتی اکسیدان، گالیک اسید، هیپرگلیسمی، متفورمین
 • نسرین سعادت فر، مسعود یوسفی، محمدیحیی حنفی بجد، مریم راستی* صفحات 153-163
  زمینه و هدف

  سمان گلاس آینومر (GIC) در درمان ترمیمی آتروماتیک (ART)، سمان کردن تاجواره کامل، ترمیم ضایعات ریشه ای و... مورد استفاده قرار می گیرد. GIC در صورت داشتن خواص ضد باکتریایی می تواند از عفونت های ثانویه جلوگیری کند. بنابراین در مطالعه حاضر به بررسی اثرات ضد باکتریایی GIC حاوی آنتی بیوتیک های مختلف و میزان رهاسازی آنتی بیوتیک از آن ها پرداخته شد.

  روش تحقیق: 

  در مطالعه آزمایشگاهی حاضر ابتدا دیسک های GIC حاوی 5/1 درصد آنتی بیوتیک مترونیدازول، سیپروفلوکساسین یا پنی سیلین V ساخته شد. سپس میزان رهاسازی آنتی بیوتیک از دیسک های مختلف در زمان های 24، 72 و 168 ساعت به روش اسپکتروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ضد باکتریایی دیسک های GIC حاوی آنتی بیوتیک به روش انتشار دیسک بر علیه سویه باکتریایی استاندارد استرپتوکوکوس موتانس ارزیابی و با دیسک های استاندارد آنتی بیوتیک مقایسه گردید.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر رهاسازی آنتی بیوتیک از دیسک های GIC حاوی پنی سیلین به روش اسپکتروسکوپی قابل اندازه گیری نبود. با این وجود میزان رهاسازی آنتی بیوتیک از دیسک های GIC حاوی سیپروفلوکساسین و مترونیدازول در 24 ساعت اولیه به ترتیب حدود 41 و 66 درصد بود و پس از گذشت 168 ساعت این میزان رهاسازی به ترتیب به 53 و 75 درصد رسیده بود. نتایج نشان داد که دیسک GIC به تنهایی و نیز GIC به همراه مترونیدازول اثر ضدباکتریایی بر استرپتوکوکوس موتانس ندارد. در حالی که میانگین قطر هاله عدم رشد دیسک های GIC حاوی پنی سیلین و GIC حاوی سیپروفلوکساسین به ترتیب برابر 0.97±27.25 و 2.52±14.0 میلی متر گزارش شد. همچنین میانگین قطر هاله عدم رشد دیسک GIC حاوی هر سه آنتی بیوتیک، 37/1±33/24 میلی متر بود.

  نتیجه گیری

  قطر هاله عدم رشد پنی سیلین به نسبت مخلوط سه آنتی بیوتیک بیشتر بوده و می توان بیان داشت که استفاده از 5/1 درصد پنی سیلین نسبت به مخلوط سه آنتی بیوتیک گزینه مناسب تری به منظور استفاده در GIC برای ایجاد خاصیت ضدباکتریایی می باشد.

  کلیدواژگان: عوامل ضدباکتریایی، سیپروفلوکساسین، سمان گلاس آینومر، مترونیدازول، پنی سیلین، استرپتوکوکوس موتانس
 • مینا بهارلویی، مجتبی رنجبر* صفحات 164-175
  زمینه و هدف

  امروزه به دلیل اثرات سمی ترکیبات سنتتیک، استفاده از انواع طبیعی آن ها از جمله عصاره های گیاهی افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی محتوای فنل و فلاونویید کل، مقایسه فعالیت های بیولوژیکی عصاره های متانولی و آبی گیاه زیره سبز، زیره سیاه و سیاه دانه در شرایط in vitro است.

  روش تحقیق:

   در این مطالعه تجربی میزان فنل و فلاونویید کل اندازه گیری شد. سپس ظرفیت آنتی اکسیدانی با روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و قدرت احیاء کنندگی سنجیده شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش میکرودایلوشن براث مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که محتوای فنل کل در سه گونه مطالعه شده از 1/6 تا 37/7 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک و محتوای فلاونویید کل از 6/2 تا 56/2 میلی گرم گویرستین بر گرم وزن خشک متغیر است. عصاره های گونه های مطالعه شده فعالیت آنتی اکسیدانی درخور توجهی نشان دادند که بالاترین درصد مهار رادیکال آزاد DPPH مربوط به عصاره متانولی زیره سیاه با غلظت 400 میکروگرم بر میلی لیتر (67/74 درصد) و بالاترین میزان احیاء کنندگی آهن مربوط به عصاره متانولی زیره سیاه با غلظت 1000 میکروگرم بر میلی لیتر (0/54) می باشد. نتایج نشان داد که عصاره متانولی هر سه گیاه زیره سبز، زیره سیاه و سیاه دانه دارای فعالیت ضد باکتریایی بر روی چهار گونه باکتری Escherichia coli (PTCC1399)، (بالینی)  Salmonella typhimurium، Bacillus cereus (PTCC1015) و Staphylococcus aureus (ATCC25923) می باشند. کمترین غلظت بازدارندگی (6/25 میلی گرم بر میلی لیتر) و کمترین غلظت کشندگی (12/5 میلی گرم بر میلی لیتر) مربوط به عصاره متانولی سیاه دانه و بر روی گونه E. coli مشاهده شد. درحالی که، از بین عصاره های آبی تنها عصاره آبی زیره سبز و سیاه دانه اثر ضد باکتریایی بر روی چهار گونه مورد مطالعه داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، مشخص شد که عصاره متانولی زیره سبز، زیره سیاه و سیاه دانه دارای اثرات آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی قابل توجهی علیه باکتری های بیماری زا می باشند؛ لذا این عصاره ها می توانند به عنوان فراورده های گیاهی طبیعی جهت کنترل عفونت های باکتریایی مد نظر قرار گیرند.

  کلیدواژگان: فعالیت آنتی آکسیدانی، فعالیت ضد میکروبی، زیره سبز، زیره سیاه، سیاه دانه
 • ماندانا عربی، مختار مختاری، مهرداد شریعتی، داوود مقدم نیا* صفحات 176-188
  زمینه و هدف

  تخم خربزه دارای اثرات استروژنیک، ضد سرطان، ضد دیابت، ضد چاقی و آنتی اکسیدانت می باشند. در این پژوهش تاثیر عصاره هیدروالکلی تخم خربزه بر محور هیپوفیز- گناد و تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفته است.

  روش تحقیق:

   در این مطالعه تجربی 50 سرموش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار، با وزن تقریبی 230-210 گرم به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل: عصاره یا حلالی دریافت نکردند، گروه شاهد: 1 میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال، گروه تجربی 1: عصاره تخم خربزه (50 میلی گرم بر کیلوگرم) ، گروه تجربی 2: : عصاره تخم خربزه (100 میلی گرم بر کیلوگرم) ، گروه تجربی 3: عصاره تخم خربزه (150 میلی گرم بر کیلوگرم). بعد از 21 روز تیمار به روش درون صفاقی، از حیوانات خون گیری به عمل آمد. سطح سرمی هورمون های لوتیینی (LH)، محرکه فولیکول (FSH) و تستوسترون با روش رادیوایمونواسی (RIA) اندازه گیری شد، بیضه ها خارج و تغییرات بافتی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ایوزین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و تست تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین وزن بدن در تمام گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد کاهش معنی داری نشان داد (0/001>P). میانگین وزن بیضه ها در گروه های تجربی 3و2 در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد افزایش معنی داری نشان داد. میانگین غلظت هورمون های تستوسترون FSH, LH، تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، اسپرماتید، سرتولی و تعداد سلول های اسپرم در گروه در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد افزایش معنی داری داشت (0/001>P). میانگین تعداد سلول های لیدیگ در تمام گروه های تجربی در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد افزایش معنی داری نشان داد (0/001>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی تخم خربزه اثرات تحریکی بر محور هیپوفیز- گناد و بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ داشت.

  کلیدواژگان: FSH، LH، تخم خربزه، بیضه، تستوسترون
 • سینا نیک بین، آرمین درخشیده، محمدعلی آذربایجانی، نسرین حسینی* صفحات 189-195

  کلرپیریفوس سمی از دسته ارگانوفسفات ها می باشد که می تواند با ایجاد سمیت عصبی موجب آسیب  سیستم عصبی حشرات شود. مکانیسم مولکولی آسیب نورونی ایجاد شده در سیستم عصبی کاملا شناخته نشده است؛ اما برخی مطالعات پیشنهاد کرده اند فرآیندهای آپوپتوزی در آن دخالت دارند. کاسپاز 9 پروتیازی است که با فرآیند مرگ میتوکندریایی ارتباط دارد و حین آپوپتوز فعال می شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرسم کلرپیریفوس بر میزان پروتیین کاسپاز 9 در بافت هیپوکامپ موش های صحرایی طراحی و اجرا شد.در این مطالعه تجربی از 24 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن 180-220 گرم به عنوان آزمودنی استفاده شد. حیوانات به صورت تصادفی در گروه های کنترل، حلال دارو (شاهد)، دریافت سم 1 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن و دریافت سم 3 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن قرار گرفتند (در هر گروه 6=n). سم کلرپیریفوس به مدت 6 هفته (5 روز در هفته) داخل صفاقی تزریق شد. سپس میزان پروتیین کاسپاز9 در بافت هیپوکامپ با استفاده از روش الایزا اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی استفاده شد.نتایج نشان داد میزان کاسپاز 9 در هیپوکامپ در گروه های سم-1 میلی گرم (0/01>P) و سم-3 میلی گرم (0/001<p) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. یافته های مطالعه حاضر نشان داد مواجهه طولانی مدت حتی با دوزهای کم کلرپیریفوس می تواند موجب افزایش میزان کاسپاز 9 شود. همچنین دریافت سم کلرپیرفوس با دوزهای بالاتر دارای اثرات سمی بیشتری می باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین کاسپاز 9، هیپوکامپ، کلرپیرفوس
 • مصطفی عبداللهی، ایوب ایار، سیده فاطمه حسینی* صفحات 196-203

  اپیدمی کووید-19 یک چالش مهم در سیستم های آموزش بالینی است که مربیان و دانشجویان پرستاری را با مشکلاتی در فرآیند یادگیری و یاددهی در محیط بیمارستانی مواجه کرده است. میانگین کیفیت آموزش بالینی در دوران پاندمی کووید 19 در افراد مورد پژوهش برابر با 14/9±36/99 بود. بیشترین میانگین کیفیت آموزش بالینی در گویه "از روی میل و داوطلبانه برای انجام پروسیجرهای آموزشی به بالین حاضر می شوم" با میانگین 1/40±4/38 و کمترین در گویه "به طور کلی به علت محدودیت های موجود در شرایط بیماری کرونا، احساس می کنم کیفیت آموزش های بالینی کاهش یافته است،" با میانگین 1/18±2/15 بود. پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی لازم جهت ارتقای وضعیت اهداف آموزشی در محیط بالینی، بهبود عملکرد بالینی مربیان، برخورد با دانشجو توسط پرسنل درمانی، تجدید نظر در روند ارزشیابی دانشجویان پرستاری و همچنین ایجاد امکانات رفاهی در مراکز درمانی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کووید-19، دانشجوی پرستاری، کیفیت آموزش بالینی
|
 • Yoones Moniri, Seyed Ali Moezi Bady, Zohreh Khazaei, Melika Roozegari, Nahid Azdaki* Pages 114-130

  The medical and surgical condition of mother during pregnancy can be affected on prenatal morbidity and mortality. Physician must have knowledge about the effects of pregnancy on the course of disease as well as the effects of disease on outcome of pregnancy and treatment of disease during pregnancy.Hypertension is one of the common difficulties and complications during pregnancy, which leads to hospitalization. Blood pressure disorders occur in approximately 10% of pregnancies in the United States, and it accounts for 12.3% of maternal deaths. Hypertension in pregnancy is an important alarm that carries risks for both the mother and the fetus. In some cases, these complications can be life-threatening risks for both. For example, preeclampsia ranks among the top four leading causes of maternal mortality, when it is diagnosed and treated correctly it is possible to prevent adverse consequences. There are different types of high blood pressure in pregnancy that can be related to pregnancy or not related to pregnancy, and the diagnosis and management of each of them are different from each other. The purpose of this study was to provide a brief overview of definitions, diagnostic methods, risk factors, symptoms, side effects, drug and non-drug treatments, and prevention of various types of hypertension during pregnancy based on the latest American Obstetrics and Gynecology Guidelines and the latest edition of Beckman and Ling's Obstetrics and Gynecology.

  Keywords: Hypertension, Pregnancy-Induced, Pre-Eclampsia
 • Mehrnoosh Davoodi, Noosha Zia Jahromi* Pages 131-140
  Background and Aims

  Studies have shown that lncRNA DSCR9 prevents cancer and inflammation and its expression leads to anti-tumor activity. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between lncRNA DSCR9 expression and the risk of colon cancer.

  Materials and Methods

  Samples were taken from 20 tissues of patients with colorectal cancer and 20 healthy intestinal tissues of healthy individuals. Total RNA extraction was performed, followed by cDNA synthesis. Expression of lncRNA DSCR9 was investigated using real-time reverse transcription–polymerase chain reaction and primers designed using Beacon Designer software. The relative expression of lncRNA DSCR9 was calculated, and finally, the results were analyzed by GraphPad Prism software.

  Results

  The results showed that lncRNA DSCR9 expression increased in colorectal cancer compared to the control group as well as in tumors of metastatic and non-metastatic individuals. However, the relative expression of lncRNA DSCR9 in tumors of individuals with stages 1 and 2 and in tumors of with different sizes did not show a significant increase; nevertheless, the relative expression of lncRNA DSCR9 in tumors of grades 1 and 2 was statistically significant (P=0.0144). The specificity and sensitivity of lncRNA DSCR9 showed that as a marker (P=0.0001), it could isolate the patient population from the healthy one.

  Conclusion

  In the present study, there was a relative increase in the expression of lncRNA DSCR9 in patients with colorectal cancer compared to control, which possibly could be due to the activation of proteins involved in cancer and increased Wnt/beta-catenin signaling pathway and cause tumor cell growth and angiogenesis in cancer. Therefore, due to changes in the expression of the lncRNA DSCR9 gene in colorectal cancer, this gene may be used as a biomarker for the detection of tumors.

  Keywords: Biomarker, Colorectal cancer, lncRNA, DSCR9 gene
 • Fatemeh Nohtani, Morteza Behnam Rasouli*, Masumeh Kheirabadi Pages 141-152
  Background and Aims

  Hyperglycemia is associated with decreased activity of antioxidant enzymes and damage to peripheral nerves. The present study aimed to compare the antioxidant and analgesic effects of gallic acid (a natural compound) with metformin (a chemical drug) in hyperglycemic conditions.

  Materials and Methods

  Hyperglycemia was induced in male rats by the intraperitoneal injection of Streptozotocin (STZ) at a dose of 60 mg/Kg. For this research, rats were assigned to four groups. Two groups were healthy control and hyperglycemic control rats that did not receive any drugs. The other two groups were hyperglycemic rats, which respectively received metformin at a dose of 300 mg/kg/day and gallic acid at a dose of 40 mg/kg/day. At the beginning of the 8-week period for all groups, every two weeks, hot-plate and tail-flick tests were taken, and at the end of the period, the rats were anesthetized, and their blood test was performed to measure the activity of antioxidant enzymes. Data analysis was performed in SPSS software using one-way ANOVA and Tukey's post hoc test.

  Results

  The administration of metformin and gallic acid in hyperglycemic rats for eight weeks increased the pain threshold and the activity of the antioxidant enzymes catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), and glutathione peroxidase (GPx) (P<0.05).

  Conclusion

  Gallic acid, like Metformin, can be effective in the improvement of complications caused by hyperglycemic conditions. Therefore, gallic acid may have a clinical application in the treatment of diabetic patients in the future.

  Keywords: Analgesic, Antioxidant, Gallic acid, Hyperglycemia, Metformin
 • Nasrin Saadatfar, Masoud Yousefi, MohammadYahya Hanafi-Bojd, Maryam Rasti* Pages 153-163
  Background and Aims

  Glass ionomer cement (GIC) is used in atraumatic restorative treatment, full crown cementation, and root lesion repair. Glass ionomer cement can prevent secondary infections if it has antibacterial properties. Therefore, in the current study, the antibacterial effects of GIC containing different antibiotics and the rate of antibiotic release were investigated.

  Materials and Methods

  In the in vitro study, GIC discs containing 1.5% metronidazole, ciprofloxacin, or penicillin V antibiotics were first made. Afterward, the amount of antibiotic release from different discs was analyzed by spectroscopic method at 24, 72, and 168 h. The antibacterial effects of GIC discs containing antibiotics were evaluated by the disc diffusion method against the standard bacterial strain of Streptococcus mutans and compared with standard antibiotic discs.

  Results

  In the present study, antibiotic release from GIC discs containing penicillin could not be measured by spectroscopic method. Nevertheless, the rates of antibiotic release from GIC discs containing ciprofloxacin and metronidazole were about 41% and 66%, respectively in the first 24 h, and after 168 h, these release rates reached 53% and 75%, respectively. The results showed that GIC disc alone and GIC with metronidazole had no antibacterial effect on S. mutans. The mean scores of inhibition zone diameter of GIC discs containing penicillin and GIC containing ciprofloxacin were reported as 27.25±0.97 and 14.0±2.52 mm, respectively. Moreover, the GIC disc containing all three antibiotics had an inhibition zone diameter of 24.33±1.37 mm.

  Conclusion

  The inhibition zone diameter of penicillin was larger than that of the mixture of three antibiotics. Based on this observation, it can be concluded that the use of 1.5% penicillin is a more suitable choice for creating antibacterial properties in GIC compared to the mixture of three antibiotics.

  Keywords: Anti-bacterial agents, Ciprofloxacin, Glass ionomer cement, Metronidazole, Penicillin, Streptococcus mutans
 • Mina Baharlouei, Mojtaba Ranjbar* Pages 164-175
  Background and Aims

  Nowadays, due to the toxic effects of synthetic compounds, we are witnessing a marked increase in the use of natural types, such as plant extracts. The present study aimed to assess the total phenolic and flavonoid content and in vitro comparative study of the biological activities of methanolic and aqueous extracts of Cuminum cyminum, Carum carvi, and Nigella sativa.

  Materials and Methods

  This study measured the total phenolic and flavonoid contents. Thereafter, antioxidant capacity was measured by the DPPH free radical scavenging and reducing power methods. The minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were evaluated using the broth microdilution method.

  Results

  Based on the results, total phenol and flavonoid contents varied from 6.1 to 37.7 mg GAE/g dw and 6.2 to 56.2 mg QE /g dw in the studied species. The species showed high antioxidant capacities. The extracts from the studied species exhibited significant antioxidant activity, with the highest percentage of DPPH free radical inhibition being attributed to the methanolic extract of Carum carvi at a concentration of 400 μg/mL (74.67%) and the highest iron-reducing capacity being attributed to the methanolic extract of Carum carvi at a concentration of 1000 μg/mL (54.0%). The results also pointed out that the methanolic extracts of all three plants, Cuminum cyminum, Carum carvi, and Nigella sativa, have antibacterial activity against four bacterial species: Escherichia coli (PTCC1399), clinical Salmonella typhimurium, Bacillus cereus (PTCC1015), and Staphylococcus aureus (ATCC25923). The lowest inhibitory concentration (25.6 mg/ml) and the lowest bactericidal concentration (5.12 mg/ml) were observed for the methanolic extract of Nigella sativa against E. coli, while among the aqueous extracts, only the aqueous extracts of Cuminum cyminum and Nigella sativa exhibited antibacterial effects against the four studied species.

  Conclusion

  As evidenced by the results of this study, methanolic extract of three Cuminum cyminum, Carum carvi, and Nigella sativa had significant antioxidant and antibacterial activity against pathogenic bacteria. Therefore, these extracts can be considered natural herbal products for the management of bacterial infections.

  Keywords: Antioxidant activity, Antimicrobial activity, Cuminum cyminum, Carum carvi, Nigella sativa
 • Mandana Arabi, Mokhtar Mokhtari, Mehrdad Shariati, Davood Moghadamnia* Pages 176-188
  Background and Aims

  Melon seeds have estrogenic, anti-cancer, anti-diabetic, anti-obesity, and antioxidant effects. The present study aimed to investigate the effect of the hydroalcoholic extract of melon seeds on the pituitary-gonadal axis and the tissue changes of the testis in adult male rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 50 adult male Wistar rats weighing 210-230 g were assigned to five groups (n=10). The Control group received no extract or solvent; Sham group: 1 ml of distilled water as a solvent; experimental group 1: Melon seed extract (50 mg/kg), experimental group 2: Melon seed extract (100 mg/kg), Experimental group 3: Melon seed extract (150 mg/kg). After 21 days of treatment by the intraperitoneal method, blood was taken from the animals. The serum levels of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), and testosterone were measured by radioimmunoassay (RIA). Thereafter, the testicles were removed, and tissue changes were examined by hematoxylin-eosin staining. The collected data were analyzed in SPSS software (version 18) using a one-way analysis of variance and post hoc Tukey's test.

  Results

  The mean body weight in experimental groups 2 and 3 demonstrated a significant decrease compared to the control and sham groups (P<0.001). The mean weight of the testes in experimental groups 2 and 3 displayed a significant increase compared to the control and sham groups. The mean concentration of testosterone hormones, FSH, LH, the number of spermatogonial cells, primary spermatocytes, spermatids, Sertoli, and Leydig cells, as well as the number of sperm cells in experimental group 3,  had a significant increase compared to the control and sham groups (P<0.001).

  Conclusion

  As evidenced by the results of this study, the hydroalcoholic extract of melon seeds had stimulating effects on the pituitary-gonadal axis and testicular tissue in adult male rats.

  Keywords: LH, FSH, Melon seed, Testis, Testosterone
 • Sina Nikbin, Armin Derakhshideh, MohammadAli Azarbayjani, Nasrin Hosseini* Pages 189-195

  Chlorpyrifos (CPF) is an organophosphate pesticide that can damage the nervous system of insects by causing neurotoxicity. Although the molecular mechanisms related to it are not fully understood, some studies have suggested that apoptotic processes are involved. Caspase 9 is a protease that is related to the process of mitochondrial death and is activated during apoptosis. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of   CPF exposure on Caspase 9 level in the hippocampus of rats.
  In this experimental study, 24 male Wistar rats (180-220 g) were randomly divided into four groups, including control, sham, CPF 1mg/kg.bw, and CPF 3mg/kg.bw (n=6). Data analysis was performed using one-way ANOVA and post hoc Tucky statistical tests.
  The findings pointed to significant differences between control and CPF-1mg (P<0.01), as well as between control and CPF 1mg (P<0.001) groups.The results of this study pointed out that long-term exposure to even low doses of chlorpyrifos can increase the level of hippocampal caspase 9. Furthermore,  receiving chlorpyrifos poison with higher doses caused more toxic effects.

  Keywords: Caspase 9, Hippocampus, Chlorpyrifos
 • Mostafa Abdollahi, Ayoub Ayar, Seyede Fatemeh Hosseini* Pages 196-203

  The COVID-19 epidemic is a serious challenge for clinical education that has made nursing students and their tutors face problems in the learning and teaching process. The mean score of quality of clinical education in nursing students was obtained at 36.99±9.14 during the COVID-19 pandemic. The highest mean quality score of clinical education belonged to the “I willingly and voluntarily come to the bedside to perform educational procedures” (4.38±1.4), while the lowest mean score was related to the item “In general, due to the restrictions created by the COVID-19 conditions, I feel that the quality of clinical education has decreased” (2.15±1.18). It is highly recommended to carry out educational interventions to improve the educational goals in the clinical environment, boost the clinical performance of instructors, enhance communication between medical staff and nursing students, revise the evaluation process of nursing students, and increase the quality of welfare facilities in medical centers.

  Keywords: COVID-19, Nursing Student, Quality of Clinical Education