فهرست مطالب

Journal of Modern Psychology
Volume:3 Issue: 1, Summer 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/11/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فروغ شفائیان فرد*، محمد کریمخانی، علی عابدینی، ال آی جانعمو برنجی آبادی صفحات 1-10
  ارتباطات به دلیل نقش اطلاعاتی، انگیزشی و ارزشیابی خود با اثربخشی و کارایی عملکرد هر تیم ورزشی مرتبط است. با این حال، اثرات مهارت های ارتباطی در زمینه تربیت بدنی به ندرت مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی در تربیت بدنی بر لذت و اشتیاق دانش آموزان دوره متوسطه بود. فرض بر این بود که مهارت های ارتباطی در کلاس تربیت بدنی تاثیر مثبتی بر لذت و مشارکت دانش آموزان دبیرستانی دارد. روش مورد استفاده در این پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری بود. شرکت کنندگان شامل 384 نوجوان 16 تا 18 ساله (میانگین0/57± 16/96  سال) بودند که در مدارس متوسطه عادی تحصیل می کردند. برای سنجش مهارت های ارتباطی، لذت و اشتیاق از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که مهارت های ارتباطی تاثیر معنی داری بر لذت (4/182=T) و اشتیاق (6/082=T) دارد. علاوه بر این، لذت تاثیر معناداری بر اشتیاق داشت (3/291=T). نتایج ارزیابی نیکویی برازش نشان داد که مدل ما برازش خوبی دارد (GOF=0.93). مهارت های ارتباطی برای تعامل و یادگیری دانش آموزان بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: اشتیاق، تربیت بدنی، لذت، مهارت های ارتباطی
 • طیبه بنی اسدی* صفحات 11-20
  مطالعات یادگیری حرکتی روی بزرگسالان نشان داده است که هدایت توجه یادگیرندگان به نشانه های بیرونی موثرتر از نشانه های درونی است. در این مطالعه، بررسی کردیم که آیا این می تواند برای کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی (DCD) اعمال شود یا خیر. 45 پسر مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی با استفاده از پرسشنامه مشاهده حرکتی معلمان انتخاب شدند. آزمون تعادل ایستا بود که در دو شرایط آزمایشی تمرکز توجه درونی (تمرکز روی اندام بدن) و بیرونی (تمرکز روی نشانگر رکس) اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری ANOVA و توکی در سطح معنی داری 05/0 > P استفاده شد. نتایج نشان داد که تمرکز بیرونی می تواند یادگیری حرکتی را بهبود بخشد، اما بین گروه های تمرکز داخلی و کنترل تفاوت معناداری وجود نداشت. بنابراین کودکان مبتلا به DCD از تمرکز بیرونی توجه به یادگیری مهارت تعادل ایستا سود می برند. با توجه به نتایج این مطالعه، درمانگران و مربیان باید روش ها و دستورالعمل های توانبخشی خود را بر اساس تمرکز بیرونی تنظیم کنند.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، تعادل، توجه، کودکان، یادگیری حرکتی
 • طیبه خیاطان، شهرام جعفرزاده*، حسین صادقی ملامحله صفحات 21-27

  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی سالمندان و مقایسه آن در دو جنس زنان و مردان بود. در این پژوهش مقطعی- تحلیلی، ابتد چهار خانه سالمندان شهر اردبیل به صورت تصادفی انتخاب (دو خانه سالمندان مردانه و دو خانه سالمندان زنانه) و سپس با مراجعه به آنها از 60 سالمند (36 زن و 24 مرد) خواسته شد که به پرسشنامه کیفیت زندگی (SF-36) پاسخ دهند و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 و روش های آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج نشان داد که میانگین نمرات سالمندان اردبیلی ساکن خانه سالمندان در هر هشت زیر مقیاس پرسشنامه کیفیت زندگی پایین تر از نمرات افراد غیر سالمند در پژوهش های مشابه است. همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی این افراد در مقایسه با سالمندان غیر ساکن در آن اماکن در دیگر پژوهش ها پایین تر بود و فقط در زیر مقیاس انرژی/خستگی نمرات بالاتری داشتند. یافته دیگر این پژوهش این بود که مردان سالمند در مقایسه با زنان به طور معناداری نمرات بالاتری در زیر مقیاس های انرژی/خستگی (t=2/73، p=0/008)، بهزیستی هیجانی (t=2/05، p=0/04) و درد جسمی (t=2/01، p=0/05) داشتند. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد سالمندان ساکن خانه های سالمندان شهر اردبیل از نظر کیفیت زندگی وضعیت مناسبی ندارند. اگرچه کاهش کیفیت زندگی در سالمندی امری اجتناب ناپذیر است اما عدم رسیدگی به شرایط سالمندان و کیفیت زندگی آنان می تواند هزینه ها مادی و غیر مادی سنگینی بر جامعه و خود این افراد تحمیل کرده و زندگی این قشر رو به افزایش جامعه را نیز دشوار و با مشکلاتی همراه سازد.

  کلیدواژگان: خانه سالمندان، زنان سالمند، کیفیت زندگی، مردان سالمند
 • میرحمید صالحیان*، رویا حسین زاده پیغان صفحات 28-37

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر سبک تدریس در تربیت بدنی بر رفتارهای اجتماعی و ضداجتماعی کودکان بود. برای این پژوهش از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر 384 دانش آموز مقطع ابتدایی (میانگین سنی 17/9 سال) شامل 192 پسر و 192 دختر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه معلم به عنوان بافت اجتماعی (TASC)، پرسشنامه جو ورزشی (SCQ) و مقیاس رفتارهای اجتماعی و ضد اجتماعی در ورزش استفاده شد.. برای تحلیل داده ها ز آزمون همبستگی و روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که حمایت نیاز درک شده مستقیما بر رفتارهای اجتماعی تاثیر می گذارد. علاوه بر این، نیاز درک شده خنثی کننده رفتارهای اجتماعی غیرمستقیم است. علاوه بر این، نیاز درک شده به طور غیرمستقیم بر رفتارهای ضد اجتماعی تاثیر می گذارد. در نهایت، خنثی کردن نیاز درک شده مستقیما بر رفتارهای ضد اجتماعی تاثیر می گذارد. این یافته ها نشان می دهد که نیاز به سبک تدریس حمایتی منجر به افزایش رفتارهای اجتماعی و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی در کلاس تربیت بدنی در کودکان می شود.

  کلیدواژگان: رفتار اجتماعی، رفتار ضد اجتماعی، رفع نیاز، کودکان نیاز به حمایت
 • زهرا عزتی عرب صفحات 38-49
  اگرچه برخی از عوامل موثر بر مشارکت کودکان در فعالیت بدنی و ورزش به خوبی شناخته شده است، اما عوامل اجتماعی مهم موثر بر مشارکت کودکان در فعالیت بدنی و ورزش به درستی شناسایی نشده است. در این پژوهش با هدف طراحی مدلی از عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت کودکان در فعالیت بدنی و ورزش انجام شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی بر اساس روش معادلات ساختاری می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 384 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. عوامل اجتماعی مانند وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین، حمایت اجتماعی، شایستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی با استفاده از پرسشنامه های استاندارد اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که وضعیت اجتماعی-اقتصادی والدین، حمایت اجتماعی، شایستگی اجتماعی و پذیرش اجتماعی تاثیر معنی داری بر انگیزه داشتند. همچنین انگیزه تاثیر معناداری بر قصد فعالیت بدنی داشت (628/3=T). در نهایت، تمایل به فعالیت بدنی تاثیر معنی داری بر فعالیت بدنی داشت (189/5=T). این نتایج نشان می دهد که عوامل اجتماعی را می توان در فرآیند مشارکت کودکان در فعالیت بدنی و ورزش در نظر گرفت. در این زمینه نقش والدین، معلمان تربیت بدنی و دوستان بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: انگیزه، عوامل اجتماعی، فعالیت بدنی، قصد، کودکان
 • غزل سادات پورنسائی*، فاطمه پورآقا رودبرده، فاطمه ربیعی صفحات 50-60

  هدف از پژوهش حاضر اثربخشی هیپنوتیزم درمانی شناختی در کاهش اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ گرداوری داده ها، نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای اختلال اضطراب فراگیر بود که به چهار مراکز مشاوره شهرستان بندرانزلی مراجعه کرده بودند. بدین منظور 30 زن بر طبق تشخیص روانپزشک دارای اختلال اضطراب فراگیر بودند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند و مقیاس کوتاه اختلال اضطراب فراگیر بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس هیپنوتیزم درمانی شناختی به مدت 2 ماه در طی 8 جلسه آموزشی یک ساعته، به طور انفرادی برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد و گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. سپس مجددا پرسشنامه مذکور بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد هیپنوتیزم درمانی شناختی در کاهش اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثر بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مشاوران روانشناسان و روانپزشکان می توانند جهت کاهش اضطراب زنان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، از هیپنوتیزم درمانی شناختی، استفاده کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب، اضطراب فراگیر، هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی شناختی
|
 • Forough Shafaeianfard *, Mohammad Karimakhani, Ali Abedini, Elay Janamoo Berenj Abadi Pages 1-10
  Communication is associated to the effectiveness and efficiency of any sports team function due to its informative, motivational and evaluative role. However, the effects of communication skills within the physical education context are rarely investigated. Hence, the aim of this study was to investigate the effects of communication skills in the physical education on enjoyment and involvement of high school students. It was hypothesized that communication skills within the physical education class have positive effects on enjoyment and involvement of high-school students. The method used in this study was a structural equation modelling. The participants included 384 adolescents age 16 to 18 years old (mean 16.96±0.57 years old) who attended in regular high-schools. Teacher Communication Behavior Questionnaire (TCBQ) and Fragebogens zur Erfassung von Freude am Schulsport im Jugendalter (FEFS-J), and Student Engagement Instrument (SCI) were used for assessing communication skills, enjoyment, and involvement. To analyze data, we used Pearson correlation test and structural equation modeling. Results showed that communication skills had significant effects on enjoyment (T=4.182) and involvement (T=6.082). In addition, enjoyment had significant effects on involvement (T=3.291). Results of evaluating fitness of good showed that our model has a good fit (GOF=0.93). Communication skills are very important for engagement and learning of students.
  Keywords: Communication skills, Enjoyment, Involvement, Physical Education
 • Tayebeh Baniasadi * Pages 11-20
  Motor learning studies on adults have shown that directing the learners’ attention to external cues is more effectual than internal cues. In this study, we investigated if this could be applied to children with developmental coordination disorder (DCD). 45 boys with developmental coordination disorder were selected using motor observation questionnaire for teachers. The task was static balance test that was measured in two experimental conditions including internal (focus on body limb) and external (focus on rex marker) focus of attention. For data analysis, ANOVA and Tukey’s post hoc were used at the significant level of P < 0.05. Results showed that external focus could improve motor learning. However, there was no significant difference between internal focus and control groups. Thus children with DCD benefit from the external focus of attention to learning a static balance skill. According to the results of this study, therapists and coaches should adjust their rehabilitation methods and instructions based on external focus of attention.
  Keywords: attention, Balance, children, DCD, Motor learning
 • Tayebeh Khayatan, Sharam Jafarzadeh *, Hossein Sadeghi Mollamahaleh Pages 21-27

  The aim of this study was to evaluate the quality of life of the elderly and compare it between men and women. In this cross-sectional study, four elderly homes in the city of Ardabil were randomly selected (two male elderly homes and two female elderly homes) and then 60 elderly (36 female and 24 male) They were asked to answer the SF-36 questionnaire and then the data were analyzed using SPSS 21 software and descriptive and inferential statistics. The results showed that the mean scores of elderly residents of Ardabil in the nursing home in each of the eight sub-scales of the quality of life questionnaire were lower than those of non-elderly people in similar research. Also, the mean scores of these people's quality of life were lower than other elderly people in other studies, and they only had higher scores in terms of energy-fatigue. Another finding of this study was that elderly men had significantly higher scores in energy-fatigue subscales (t = 2.73, p = 0.008), emotional well-being (t = 2/05, p = 0.04) and physical pain (t = 0.22, p = 0.05). According to the results, it seems that the elderly residents of the elderly homes of Ardebil are not well-positioned in terms of quality of life. Although it is inevitable to reduce the quality of life in old age, failure to address the conditions of the elderly and their quality of life can impose material and immaterial costs on the society and these people themselves.

  Keywords: Elderly man, Elderly Women, Nursing home, Quality of Life
 • MirHamid Salehian *, Roya Hosseinzadeh Peyghan Pages 28-37

  The aim of this study was to investigate the effects of teaching style in physical education on prosocial and antisocial behaviors of children. We used a descriptive-correlational method for this study. The participates of the present study included 384 primary school students (mean age of 9.17 years old), including 192 boys and 192 girls which were selected by using a convenience sampling method. For collecting data, teacher as social context (TASC) Questionnaire, sport climate questionnaire (SCQ) and prosocial and antisocial behavior in sport scale (PABSS) were used. Correlation test and structural equation method were used for da analysis.  The results showed that perceived need support directly affected prosocial behaviors. In addition, perceived need thwarting indirectly affected prosocial behaviors. Moreover, perceived need support indirectly affected antisocial behaviors. Finally, perceived need thwarting directly affected antisocial behaviors. These findings demonstrate that needs supportive teaching style would lead to increase the prosocial behaviors and decrease antisocial behaviors in the physical education class among children.

  Keywords: Antisocial behavior, children, Needs support, Needs thwarting, Prosocial Behavior
 • Zahra Ezzati Arbat, Roya Hosseinzadeh Peyghan * Pages 38-49
  Although some factors affecting children’s participation in physical activity and sports are well known, the important social factors that influence children’s participation in physical activity and sports have not been properly identified. In this study, we aimed to design a model of social factors influencing children’s participation in physical activity and sports. The method used in the present research is descriptive-correlation based on the structural equation method. The statistical sample of the study consisted of 384 students who were selected through convenience sampling method. Social factors such as parental socioeconomic status, social support, social competence, and social acceptance were measured using standard questionnaires. Structural equation modelling was used to analyze data. The results of the path analysis showed that parental socioeconomic status, social support, social competence and social acceptance had significant effects on motivation (all T>1.96). Moreover, motivation had significant effect on intention to physical activity (T=3.628). Finally, intention to physical activity had significant effect on physical activity (T=5.189). These results show that social factors can be considered in the process of children’s participation in physical activity and sports. In this regard, the role of parents, physical education teachers and friends is very important.
  Keywords: children, intention, Motivation, physical activity, Social factors
 • Ghazal Sadat Pournesaei *, Fatemeh Pooragha Rodbardeh, Fateme Rabiei Pages 50-60

  The purpose of the current research was the effectiveness of Cognitive hypnotherapy in reducing the anxiety of women with generalized anxiety disorder. This research was quasi-experimental in terms of practical purpose and in terms of data collection. The statistical population of the study included all women with generalized anxiety disorder who had referred to four counseling centers in Bandar Anzali city. For this purpose, 30 women diagnosed with generalized anxiety disorder were selected and randomly divided into two experimental groups (15 people) and control (15 people) and Generalized Anxiety Disorder Short Scale was administered to both groups and Cognitive hypnotherapy was performed for 2 months during 8 one-hour training sessions, individually for the subjects of the experimental group, and the control group did not receive treatment. Then the said questionnaire was again implemented on both groups. The data were analyzed using the covariance statistical method. The findings showed that Cognitive hypnotherapy was effective in reducing the anxiety of women with generalized anxiety disorder. Therefore, it can be concluded that psychologists and psychiatrists can use Cognitive hypnotherapy to reduce the anxiety of women with generalized anxiety disorder.

  Keywords: anxiety, Cognitive hypnotherapy, generalized anxiety disorder, hypnosis