درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
موسسه آموزش عالی رحمان
مدیر مسئول:
دکتر معصومه ملکی پیربازاری
سردبیر:
دکتر عباس ابوالقاسمی
ویراستار انگلیسی:
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
سایت اختصاصی:
modernpsy.rahman.ac.ir
تلفن:
011-55230511 ، داخلی: 122
دورنگار:
011-55230515
نشانی:
رامسر، چهارراه بسیج، بلوار دانش آموز، جنب اداره گاز، بن بست 4، موسسه آموزش عالی رحمان ، کدپستی: 4691684144
تاریخ به‌روزآوری: 1401/09/29
مدیر مسئول
دکتر معصومه ملکی پیربازاری
استادیار گروه روانشناسی
موسسه آموزش عالی رحمان
رشته تخصصی: روانشناسی و مشاوره
Masoume Maleki Pirbazari
Assistant Professor, psychology department
Rahman Institute of Higher Education
Specialist: Psychology and Counselling
سردبیر
دکتر عباس ابوالقاسمی
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روانشناسی عمومی
Abaas Abolghasemi
Professor
University of Guilan
Specialist: General Psychology
اعضای تحریریه
سعید آریاپوران

Saeed Ariapooran

دکتر فریبرز درتاج
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی تربیتی
Fariborz Dortaj
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology
دکتر نادر حاجلو
استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روانشناسی
Nader Hajlo
Professor, Psychology, Department of Psychology, Educational Sciences and Psychology Faculty
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر موسی کافی ماسوله
استاد
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: روان شناسی
Moosa Kafie Masuleh
Professor
University of Guilan
Specialist: Psychology
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار روانشناسی
دانشگاه رازی
رشته تخصصی: روانشناسی
Jahangir Karami
Associate Professor, psychology
دانشگاه رازی
Specialist: Psychology
دکتر معصومه ملکی پیربازاری
استادیار گروه روانشناسی
موسسه آموزش عالی رحمان
رشته تخصصی: روانشناسی و مشاوره
Masoume Maleki Pirbazari
Assistant Professor, psychology department
Rahman Institute of Higher Education
Specialist: Psychology and Counselling
دکتر نیلوفر میکاییلی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Niloofar Mikaeili
Professor, Department of Psychology, School of Psychology and Educational Sciences
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
دکتر محمد نریمانی
استاد تمام روان شناسی
دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Narimani
Full Professor, psychology
University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Psychology
تورج هاشمی نصرت آباد
استاد روانشناسی،گروه روانشناسی،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی و متدولوژی و روشهای کمی و کیفی در پژوهش
Touraj Hashemi Nosrat Abad
Professor, psychology
University of Tabriz
Specialist: statistical method
دکتر صادق نصری
دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Sadegh Nasri
Associate Professor, educational and psychology department
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر اسحق رحیمیان بوگر
دانشیار روان شناسی بالینی
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: v، روانشناسی سلامت
Isaac Rahimian Boogar
Associate Professor, Clinical Psychology
Semnan University
Specialist: Health Psychology
دکتر سوران رجبی
دانشیار
رشته تخصصی: روانشناسی
Soran Rajabi

Specialist: psychology
دکتر یدالله زرگر
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Yadollah Zargar
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
ویراستار انگلیسی
دکتر امیر مهدوی ظفرقندی
دانشیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Amir Mahdavi Zafar Ghandi
Associate Professor Department of English Language and Literature
University of Guilan
Specialist: Applied Linguistics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۰