فهرست مطالب

Modern Psychology - Volume:4 Issue: 1, Summer 2024

Journal of Modern Psychology
Volume:4 Issue: 1, Summer 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/01/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا صیاد امین* صفحات 1-7
  هدف
  شبکه های اجتماعی در سال های اخیر به طور گسترده ای در بین جوانان محبوب شده اند. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای نگرش جوانان به اثرات مثبت و منفی اینستاگرام انجام شد.
  روش
  رویکرد پژوهش حاضر کیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی است. از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به روش هدفمند و تا اشباع نظری داده ها 16 نفر انتخاب شدند و تحت مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. کدگذاری مصاحبه ها در سه مرحله و به صورت دستی انجام شد. 
  یافته ها
  کدگذاری مصاحبه ها نشان دهنده 5 مولفه افزایش آگاهی (با زیرمولفه های تقویت آگاهی در حوزه های مختلف، یادگیری فنون و مهارتها، افزایش سواد رسانه ای)، تقویت روابط (با زیرمولفه های آگاهی از شرایط دوستان و بستگان، برگزاری جشنها و مناسبتها و تقویت پیوند گروهی)، اعتیاد به اینستاگرام (با زیرمولفه های افراط در استفاده از اینستاگرام، عدم رسیدگی به سایر کارها و وظایف و حالات روحی ناخوشایند در صورت عدم استفاده از اینستاگرام)، مشکلات جسمانی و روانی (با زیرمولفه های اثرات منفی بر خواب، اثرات منفی بر توجه و تمرکز، تجربه هیجانات منفی و ناخوشایند و دردهای بدنی) و گسست در پیوندهای اجتماعی (با زیرمولفه های افزایش چشم و هم چشمی، نابرابری و بی عدالتی، بی اعتمادی به دیگران و رسوایی اجتماعی) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که گسترش شبکه های اجتماعی و به خصوص اینستاگرام در سالهای اخیر با پیامدهای مثبت و منفی فردی و اجتماعی همراه بوده است که توجه به آنها توسط نهادهای مربوطه لازم و حیاتی است.
  کلیدواژگان: اینستاگرام، تحلیل محتوا، جامعه، جوانان
 • معصومه صبحی* صفحات 8-15
  هدف

  مشکلات روان شناختی در بسیاری از اختلالات سایکوسوماتیک نقش بسیار مهم و اساسی دارند. این پژوهش پژوهش با هدف مقایسه تنظیم هیجان در مبتلایان به زخم معده و افراد غیرمبتلا انجام شد.

  روش

  این پژوهش از نوع توصیفی و علی-مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل افراد مبتلا به بیماری زخم معده و افراد عادی در شهر تهران است. از جامعه مورد نظر، تعداد 100 نفر از بیماران مبتلا به زخم معده و مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین در شهر تهران به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با 100 نفر از همراهانشان که مبتلا به زخم معده نبودند مورد مقایسه قرار گرفتند. هر دو گروه به مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.

  نتایج

    یافته ها نشان داد که نمره کل مشکلات در تنظیم هیجان و خرده مقیاس های آن (عدم پذیرش هیجان های منفی، دشواری در انجام رفتارهای هدف مدار، مشکل در کنترل رفتارهای تکانشی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجان موثر، عدم آگاهی هیجانی، عدم وضوح عاطفی) در بیماران مبتلا به زخم معده به طور معنی داری بیشتر از افراد غیر مبتلا است (0/001>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به این یافته می توان نتیجه گرفت که مشکل در تنظیم هیجانات ممکن است در بروز زخم معده نقش داشته باشد. به نظر می رسد بیماران مبتلا به زخم معده کمتر قادر به شناسایی و درک هیجانات خود هستند و کمتر قادر به مدیریت صحیح هیجانات خود هستند. بنابراین تجمع فشار روانی ناشی از احساسات منفی می تواند باعث بروز یا تشدید علائم آنها شود.

  کلیدواژگان: اختلالات روان تنی، تنظیم هیجان، زخم معده
 • حریه عباس مفرد* صفحات 16-23
  هدف
    در دو دهه گذشته، توجه علمی گسترده به تنظیم هیجان و تاثیر اختلالات هیجانی بر سلامت جسمی و روانی صورت گرفته است. مفهوم نارسایی هیجانی ریشه در روانشناسی عواطف و بیماریهای روان تنی دارد. بسیاری از بیماران مبتلا به شکایات روان تنی مشکلاتی در خود تنظیمی هیجانی نشان دادند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه نارسائی هیجانی و بهزیستی روانشناختی در بین زنان باردار 5 تا 7 ماهه بود. 
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی-همبستگی بود. جامعه پژوهش شامل زنان باردار 5 تا 7 ماهه استان مازندران در سال 1401 بودند که با مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 200 نفر از این زنان انتخاب شدند. سپس مقیاس نارسایی هیجانی (TAS-20) و  مقیاس بهزیستی روانشناختی (PWB) بر روی آنان اجرا شد و پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری همبستگی و رگرسیون، تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج آماری به دست آمده نشان داد که بین نارسایی هیجانی و بهزیستی روانشناختی رابطه معکوس وجود دارد (r = -0.388, p < 0.01). همچنین 53 درصد از تغییرات واریانس نمرات بهزیستی روانشناختی با نمرات نارسائی هیجانی قابل تبیین است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گرفت نارسائی هیجانی می تواند بهزیستی روانشناختی را پیش بینی کند.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانشناختی، زنان باردار، نارسائی هیجانی
 • الهام ولی شیخ زاهد* صفحات 24-30
  هدف
  گذشت و مدارا در روابط میان همسران می تواند در افزایش رضایت زناشویی آنها موثر باشد. این پژوهش با هدف پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس گذشت و مدارا در روابط همسران انجام شد.
  روش
  این پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه پژوهش دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهر قزوین در سال تحصیلی 2021-2022 بودند که 185 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس رضایت زناشویی انریچ (EMS)، مقیاس گذشت از رنجش خاص (MOFS) و مقیاس مدارا در روابط همسران بود. داده ها بر اساس ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استاندارد با نرم افزار SPSS-20 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته های به دست آمده نشان داد که بین رضایت زناشویی و گذشت و مدارا در روابط همسران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین گذشت و مدارا در روابط همسران توانستند به طور معناداری رضایت زناشویی را پیش بینی کنند (001/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که وجود گذشت و مدارا در روابط همسران می تواند رضایت زناشویی آنها را تقویت کرده و از این رو موضوعات مهمی برای آموزش به زوجین هستند.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، گذشت، مدارا در روابط همسران
 • الهه جوانمرد کامل*، میلاد سبزه آرای لنگرودی، معصومه ملکی پیربازاری صفحات 31-40
  هدف
  یکی از نشانه های سلامت روان در افراد توانایی سازگاری با شرایط مختلف زندگی است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه تعامل والد-فرزند، احساس امنیت، طرحواره استحقاق و سازگاری با نقش میانجی تاب آوری است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش متشکل از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان رودسر در سال تحصیلی 2023 -2022 است که از میان آن ها 250 نفر از 5 مدرسه به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده های پژوهش به صورت مجازی و با استفاده از پرسشنامه ارزیابی رابطه والد - فرزند (PCRS)، پرسشنامه احساس امنیت در نظام خانواده (SIFS)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه (YSQ)، پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (CSAQ) و مقیاس تاب آوری (SQRS) جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات به وسیله آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همچنین روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL-8/8 و SPSS-22 انجام شد.
  نتایج
  نتایج تحلیل داده ها نشان داد تعامل والد-فرزند، احساس امنیت و طرحواره استحقاق بر سازگاری دانش آموزان دختر اثر مستقیم و معنادار دارند. همچنین بین تعامل والد-فرزند و احساس امنیت و طرحواره استحقاق به واسطه نقش میانجی تاب آوری با سازگاری دانش آموزان اثر غیرمستقیم و معنادار وجود داشت (0/05 > p).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که نوع تعامل والد-فرزند، احساس امنیت و طرحواره های ایجاد شده می تواند در سازگاری فرد با محیط نقش داشته و تاب آوری فرد در این رابطه نقش میانجی را دارد.
  کلیدواژگان: احساس امنیت، تاب آوری، تعامل والد-فرزند، سازگاری، طرحواره استحقاق
 • سید امین الله نصرت*، قیس رهین صفحات 41-47
  هدف

  اضطراب یک حالت عاطفی منفی است که در اثر مواجهه با موقعیت های نامطلوب و غیرقابل کنترل ایجاد می شود. شروع دانشگاه و مواجهه با یک محیط جدید اغلب باعث ایجاد اضطراب در دانشجویان می شود، به ویژه آنهایی که محیط کاری سختی را پیش بینی می کنند.

  روش

  این مطالعه یک تحقیق توصیفی- تحلیلی است که در سال 1392 بر روی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه بلخ انجام شده است. حجم نمونه 120 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی پایه انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد اضطراب بک مشتمل بر 21 سوال جمع آوری شد. پاسخ ها در یک مقیاس 4 درجه ای درجه بندی شدند که نمرات آن از 0 تا 7 نشان دهنده اضطراب بسیار کم، 8 تا 15 نشان دهنده اضطراب خفیف، 16 تا 25 نشان دهنده اضطراب متوسط ​​و 26 تا 63 نشان دهنده اضطراب شدید بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS 27 استفاده شد. از 120 شرکت کننده، 52 نفر در سنین 20-25 سال، 38 نفر 25-30 سال و 30 نفر 30-35 سال بودند. از میان پاسخ دهندگان، 62 نفر در خوابگاه و 58 نفر بقیه در خوابگاه های انفرادی زندگی می کردند. از مجموع 120 ورودی، 32 ورودی در سال 2023، 28 ورودی در سال 2022، 16 ورودی در سال 2021، 27 ورودی در سال 2020، 11 ورودی در سال 2019 و 6 ورودی در سال 2018 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

  نتایج

  از 120 دانش آموز، 56 نفر دارای سطح اضطراب نرمال، 35 نفر دارای اضطراب خفیف، 12 نفر دارای اضطراب متوسط، 8 نفر دارای اضطراب شدید و 9 نفر دارای اضطراب بسیار شدید بودند.

  نتیجه گیری

  بنابراین روانشناسان مراکز مشاوره دانشجویی باید به کاهش سطح اضطراب در دانش آموزان توجه داشته و دلایل بروز آن را بررسی کنند.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، دانشجویان، روانشناسی، فشار خون
|
 • Zahra Sayyad Amin * Pages 1-7
  Objective
  Social networks have become widely popular among young people in recent years. This research was conducted with the aim of analyzing the content of young people's attitude towards the positive and negative effects of Instagram.
  Methods
  The approach of the current research is qualitative and its method is qualitative content analysis. Among the students of Islamic Azad University of Shiraz, 13 students were selected in a purposeful way until the theoretical saturation of the data and were subjected to a semi-structured interview. Coding of the interviews was done in three steps and manually.
  Finding
  The coding of the interviews shows 5 components of increasing awareness (with the subcomponents of enhancing awareness in various fields, learning techniques and skills, increasing media literacy), strengthening relationships (with the subcomponents of awareness of the conditions of friends and relatives, holding celebrations and occasions and strengthening group connection), addiction to Instagram (with the subcomponents of excessive use of Instagram, failure to handle other tasks and unpleasant mental states when not using Instagram), physical and psychological problems (with the subcomponents of negative effects on sleep, negative effects on attention and concentration, experiencing negative and unpleasant emotions and physical pains) and disruption in social ties (with the subcomponents of increased social comparisons, inequality and injustice, mistrust of others and social scandal).
  Conclusion
  According to these findings, it can be concluded that the expansion of social networks, especially Instagram, in recent years has been associated with positive and negative individual and social consequences, which are necessary and vital to pay attention to by the relevant institutions.
  Keywords: content analysis, Instagram, Society, Youth
 • Masoume Sobhi * Pages 8-15

  Subjective: 

  Psychological problems are involved in many psychosomatic disorders. Gastric ulcer is also related to psychological problems as one of the psychosomatic disorders. This research was conducted with the aim of comparison of emotion regulation in gastric ulcer sufferers and non-sufferers.

  Methods

  This research is descriptive and causal-comparative. 100 patients with gastric ulcer and referred to Imam Hussein Hospital in Tehran in 2022 were selected by convenience sampling method and compared with 100 of their companions who did not have gastric ulcer. Both groups responded to Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Data were analyzed with multivariate analysis of variance and SPSS-21 software.

  Results

  The findings showed that the total score of difficulties in emotion regulation and its subscales (non-acceptance of negative emotions, difficulties engaging in goal-directed behaviors, difficulties controlling impulsive behaviors, limited access to effective emotion regulation strategies, lack of emotional awareness, lack of emotional clarity) in patients with gastric ulcer is significantly higher than of non-afflicted people (P<0.001).

  Conclusion

  According to this finding, it can be concluded that the difficulty in regulating emotions may play a role in gastric ulcers. It seems that patients with gastric ulcer are less able to identify and understand their emotions and less able to manage their emotions properly. Therefore, the accumulation of psychological pressure caused by negative emotions can cause their symptoms to appear or intensify.

  Keywords: emotion regulation, gastric ulcer, Psychosomatic Disorders
 • Horieh Abbasmofrad * Pages 16-23
  Objective
  Over the past two decades, there has been widespread scientific attention to emotion regulation and the impact of emotional dysregulation on physical and mental health. The concept of alexia is rooted in the psychology of emotions and psychosomatic diseases. Many patients with psychosomatic complaints showed problems in emotional self-regulation. This research aimed to explore the association between alexithymia and psychological well-being in pregnant women during their 5th to 7th month of pregnancy.
  Methods
  The study population consisted of pregnant women from the Mazandaran province, Iran, during 2022-2023. Employing purposive sampling, 200 pregnant women were selected from health centers. Participants completed the Toronto Alexithymia Scale-20 (FTAS-20) and the Psychological Well-being Scale (RSPWB). Pearson's correlation coefficient and regression test were used to analyze the data.
  Results
  Results revealed an inverse relationship between alexithymia and psychological well-being (r = -0.388, p < 0.01). Approximately 53% of the variance in psychological well-being scores could be attributed to alexithymia.
  Conclusion
  In conclusion, alexithymia serves as an effective predictor of maternal psychological well-being.
  Keywords: alexithymia, Pregnant women, Psychological Well-Being
 • Elham Vali Sheikhzahed * Pages 24-30
  Objective
  Forgiveness and tolerance in relationships between spouses can be effective in increasing their marital satisfaction. This research was conducted with the aim of predicting marital satisfaction based on forgiveness and tolerance in spouses' relationships.
  Methods
  This research is descriptive and correlational. The research population was the married students of Qazvin Islamic Azad University in the academic year of 2021-2022. 185 married students were selected using convenience sampling method. Research tools included ENRICH Marital Satisfaction Scale (EMS), Marital Offense-Specific Forgiveness Scale (MOFS) and Tolerance in Spouses' Relations Scale (TSRS). Data were analyzed based on Pearson's correlation coefficient and standard regression with SPSS-20 software.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between marital satisfaction and forgiveness and tolerance in spouses' relationships (P < 0.01). Also, forgiveness and tolerance in spouses' relationships could significantly predict marital satisfaction (P < 0.001).
  Conclusion
  According to these results, it can be concluded that the existence of forgiveness and tolerance in the relationship of spouses can strengthen their marital satisfaction, and therefore, they are important topics for teaching couples.
  Keywords: forgiveness, marital satisfaction, Tolerance in Spouses' Relationships
 • Elahe Javanmard Kamel *, Milad Sabzehara Langaroudi, Masoume Maleki Pirbazari Pages 31-40
  Objective
  One of the signs of people's mental health is the ability to adapt to different life conditions. This study aims to explore how parent-child interaction, sense of security, entitlement schema and adjustment are related, and how resilience mediates these relationships.
  Methods
  The participants are 250 female high school students from Rudsar city, who were selected by convenience sampling from 5 schools in the academic year 2023-2022. The data were collected online using the following instruments: the Parent-Child Relationship Assessment Questionnaire (PCRS), the Sense of Security in Family System Questionnaire (SIFS), the Young Schema Questionnaire (YSQ), the California Social Adjustment Questionnaire (CSAQ) and the Resilience Scale (SQRS). The data analysis was performed using Pearson correlation coefficient test and structural equation modeling with LISREL-8.8 and SPSS-22 software.
  Results
  The results showed that the data has a good fit with the proposed research model. The results showed that parent-child interaction, sense of security and entitlement schema have a direct and significant impact on the adjustment of female students. Moreover, there was an indirect and significant impact of parent-child interaction, sense of security and entitlement schema on the adjustment of students through the mediating role of resilience (p > 0.05).
  Conclusion
  The results suggest that the type of parent-child interaction, sense of security and the schemas created can influence the individual’s adjustment with the environment, and resilience plays a mediating role in this process. Therefore, paying attention to these variables is recommended to parents, counselors, psychologist and experts in the field of education.
  Keywords: Adjustment, entitlement schema, Parent-child interaction, Resilience, Sense of security
 • Seyed Aminullah Nasrat *, Qais Raheen Pages 41-47

  Subjective:

   Anxiety is a negative emotional state caused by confronting unfavorable and unmanageable situations. Starting university and facing a new setting often triggers anxiety in students, particularly those who anticipate a demanding work environment.

  Methods

  The study is a descriptive-analytical research conducted in 2023 on the students of Balkh University Faculty of Medicine. A sample size of 120 students was chosen using the basic random sampling approach. Data was collected using Beck Anxiety Inventory (BAI). Descriptive and inferential statistics were applied for data analysis using SPSS 27. Out of 120 participants, 52 were aged 20-25, 38 were aged 25-30, and 30 were aged 30-35. Out of the respondents, 62 resided in dormitories and the remaining 58 lived in individual residences. 

  Results

  Out of 120 students, 56 had normal anxiety levels, 35 had mild anxiety, 12 had moderate anxiety, 8 had severe anxiety, and 9 had extremely severe anxiety.

  Conclusion

  Therefore, psychologists in student counseling centers should pay attention to reducing the level of anxiety in students and study the reasons for its occurrence.

  Keywords: anxiety, blood pressure, Depression, Psychology, Students