فهرست مطالب

مجله کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 52، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید حسین میرموسوی، زهرا تاران صفحات 7-18

  سیل یکی از مهمترین بلایای طبیعی در ایران است. سیل ها اثرات نامطلوبی مانند خطر جانی و مالی را در سال های آینده به همراه دارند، چرا که احتمال وقوع سیل ها بیشتر شده است و همینطور به این دلیل که افزایش جمعیت احتمالا منجر به اسکان افراد بیشتری در مناطق آسیب پذیر در برابر سیل می شود. پایش و آشکارسازی مناطق سیل زده در مدیریت بحران و کاهش خسارات مناطق در صورت احتمال رخداد سیل های بعدی، کارکرد فراوانی دارد. بر این اساس هدف مورد مطالعه در این پژوهش پایش و آشکارسازی رخداد سیل 1398 استان لرستان با استفاده از داده های ماهواره ای در سامانه گوگل ارث انجین می باشد. از این سامانه می توان برای پردازش و تجزیه و تحلیل نقشه های سیل بدون نیاز به دانلود داده ها یا استفاده از سخت افزار محاسباتی بالا، استفاده کرد. در این مقاله داده های سری زمانی ماهواره های trmm و gpm برای دوره یک ساله و یک ماهه فروردین ماه 1398 استخراج گردید و نشان داد که اوج بارش شدید در روز 5 و 12 فروردین ماه بوده است. تصاویر مربوط به آشکار سازی مناطق سیل زده نیز با استفاده از داده های ماهواره های سنتینل 1 و لندست 8 تولید شده و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بررسی مکانی نواحی سیلابی در تصاویر مربوطه نشان می دهد که شهرهای نورآباد، الشتر، بروجرد، دورود، ازنا و خرم آباد بیشترین و مستعدترین نواحی سیل گیر در استان لرستان بوده اند و بیشتر از سایر شهرها دچار سیل شده اند. همچنین مقدار مساحت سطحی مناطق سیل زده برای ماه فروردین 1398 در استان لرستان معادل 82/673 کیلومتر مربع برآورد گردید. در نهایت، نتایج بررسی های کاربری اراضی نشان داد که پیشروی سیل در نواحی دارای علفزار، زمین های زراعی و مناطق شهری و ساخته شده، بیشتر بوده است.

  کلیدواژگان: آشکارسازی، کاربری اراضی، سیل، لرستان، گوگل ارث انجین
 • مهدی اصغری، زینب کرکه آبادی، عباس ارغان صفحات 19-49

  حکمروایی خوب شهری نظریه جدیدی است که پیاده شدن آن زمینه توسعه پایدار را در جامعه محقق می سازد. در شرایط کرونایی با تجربه ای که اقسام حکمرانی های دمکراتیک و غیردمکراتیک در تدبیر امور از خود نشان دادند، ظاهرا موفق ترین شیوه حکمرانی از سوی کشورهایی ظاهر شد که خانم ها در راس حاکمیت قرار داشته و برای خود و دیگران تصمیم گرفتند. از آنجا که زنان همواره دارای نقش چندگانه هستند حتی در بحران ها هم نقش موثرتری در مواجهه و مدیریت آن دارند. شهر سمنان در دوران کرونا و پساکرونا در زمینه مدیریت شهری و حکمروایی با مسایلی روبرو شده است. هدف از نوشتار حاضر نقش حکمروایی خوب شهری در دوران کرونا و پساکرونا با توجه به جایگاه زنان در شهر سمنان می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و به لحاظ ماهیت، کاربردی است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان شهر سمنان با جمعیت 216578 نفر بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران معادل 383 نفر محاسبه شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون فرضیه ها از آزمون های t تک نمونه ای و رگرسیون خطی چندمتغیره و همبستگی پیرسون و همچنین برای تعمیم نتایج از نمونه به جامعه آماری از روش مدل سازی معادله ساختاری به وسیله نرم افزار لیزرل استفاده گردید. یافته ها نشان داده است که وضعیت کیفیت ابعاد حکمروایی در شهر سمنان و جایگاه زنان در دوران کرونا و پساکرونا از نظر کیفیت در شرایط نامساعدی در سمنان بوده و دچار ضعف هستند. در نهایت نیز نتیجه بررسی ها نشان می دهد؛ نمی-توان به تحقق حکمروایی خوب شهری، بدون تعریف و تبیین کاربردی جایگاه ویژه زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهر و از اصلی ترین گروه-های ذی نفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها، امیدوار بود.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، حکمروایی خوب شهری، بیماری کرونا و پساکرونا، زنان، سمنان
 • علیمحمد میرزایی، محمدرضا زند مقدم، سعید کامیابی صفحات 50-69

  شهر به عنوان پیچیده ترین سیستم، با دامنه وسیعی از مخاطرات ازجمله مخاطرات طبیعی همچون زلزله، سیل، آتشفشان، خشکسالی و... روبرو است. این مطالعه، با هدف بررسی سنجش مخاطرات طبیعی شهر ایلام با رویکرد تاب آوری اقتصادی، سازمانی (نهادی) و زیست محیطی انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ جمع آوری داده و اطلاعات پیمایشی و از نوع تحلیلی است. همچنین این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری شهروندان شهر ایلام تعداد 384 نفر و مسیولین برنامه ریزی شهری به تعداد 30 نفر می باشند. با توجه به هدف اصلی پژوهش، برای دریافت اطلاعات کمی پژوهش، پرسشنامه ای بر اساس نظرات نخبگان و اساتید برنامه ریزی شهری طراحی شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون t تک نمونه ای در نرم افزار SPSS استفاده شده است. با توجه به اینکه نواحی مناطق شهری ایلام در این پژوهش مورد ارزیابی قرار می گیرند، مناطق شهری ایلام از مدل تصمیم گیری چند معیاره ویکور براساس میزان تاب آوری از ابعاد اقتصادی، سازمانی (نهادی) و زیست محیطی رتبه بندی می شوند. نتایج بررسی تاب آوری اقتصادی نشان داد که منطقه 3 تاب آورترین منطقه شهر ایلام است و 50 درصد از مناطق از نظر اقتصادی نسبتا تاب آور بوده و از نظر تاب آوری اقتصادی وضعیت بهتری دارند. نتایج بررسی تاب آوری سازمانی نشان داد که منطقه 3 تاب آورترین منطقه شهر است و 75 درصد از مناطق از نظر سازمانی نسبتا تاب آور بوده است. در میان این مناطق، تنها منطقه دو از نظر سازمانی (نهادی) تاب آوری پایینی دارد. نتایج بررسی تاب آوری زیست محیطی نشان داد که منطقه 3 تاب آورترین منطقه شهر است و 50 درصد از مناطق از نظر زیست محیطی نسبتا تاب آور بوده است. در میان این مناطق، تنها منطقه یک از نظر زیست محیطی فاقد تاب آوری هست

  کلیدواژگان: مخاطرات طبیعی، ایلام، تاب آوری، اقتصادی، زیست محیطی
 • سحاب بیدگلی کاشانی، مهران فدوی، ولی الله عزیزی فر صفحات 71-85

  به موازات افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین، میزان ساخت و ساز در فضای شهر توسعه یافته است. توسعه ساخت و ساز در فضای افقی و بدون توجه به محدودیت های موجود منجر به بروز مشکلات محیطی، اقتصادی و حقوقی برای شهروندان شده است. دستیابی به میزان، شدت و جهت توسعه ساخت وساز از گذشته تا کنون و پیش بینی وضعیت ساخت و ساز در آینده، نخستین گام در جهت مدیریت علمی و عملی توسعه فیزیکی ساخت و ساز شهری، و برنامه ریزی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور ایجاد تناسب مابین تخصیص مکانی-فضایی ساخت و ساز و انواع ملاحظات حقوقی، اقتصادی و محیطی می باشد. داده ها و اطلاعات مستخرج از تصاویر ماهواره ای ضمن نمایش تغییرات تاریخی ساخت و ساز شهری، به عنوان داده های ورودی اصلی، لازم و ضروری برای مدل های پیش بینی وضعیت آن در آینده مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق تصاویر ماهواره ای سنجنده های TM، ETM+ و OLI ماهواره لندست در بازه های زمانی 2007-1997 میلادی و 2017-2007 میلادی مربوط به شهر ساری مورد ‏استفاده قرار گرفت. بعد از انجام تصحیحات هندسی، نقشه های محدوده شهر تهیه شد. سپس با استفاده از پارامترهای موثر در تغییرات ساخت وساز شهری، با استفاده از مدل سلول های خودکار مارکوف، میزان دقت شبیه سازی‏های انجام شده موردبررسی قرار گرفت. نهایتا برای صحت سنجی، نقشه‏های شبیه سازی شده و نقشه واقعیت زمین با یکدیگر تطابق داده شدند. شبیه سازی روند توسعه ساخت و ساز در سال 2027 با استفاده از مدل سی ای مارکوف نشان داد که در صورت ادامه تجویزهای مدیریتی موجود، این محدوده از مساحت 90/4617 هکتار در سال 2017 به 44/4357 هکتار در سال 2027 کاهش خواهد یافت. لیکن بررسی نقشه های تغییرات و نقشه های پایداری نشان داد که در بازه زمانی 2017 الی 2027 میلادی پهنه های جدیدی تحت ساخت و ساز قرار می گیرند که پیش از این عمدتا کاربری کشاورزی و بایر داشته اند.

  کلیدواژگان: آشکارسازی تغییرات، پیش بینی و شبیه سازی تغییرات، سنجش از راه دور، ساخت و ساز شهری، مدل سلول های خودکار مارکوف
 • وحید سهرابی، فرشید هاشمی پور پتکوئی، حمید شیخ پور شاهی صفحات 86-108

  رودخانه ها یکی از معدود پدیده های طبیعی می باشند که علیرغم خسارات و زیانهای بیشماری که از دیرباز به انسانها وارد نموده اند ، بدلیل تاثیر ویژه در زندگی بشر و شکل گیری تمدنها همواره انسان ها را به اراضی حاشیه رودخانه فراخوانده اند . در ایران نیز بدلیل وسعت زیاد ، اقلیم متعدد و تراکم زمانی و مکانی بارش ها در اکثر حوضه های آبخیز ، همه ساله شاهد سیلاب های عظیمی در اکثر مناطق کشور بوده که بسیاری از آنها ، خسارات جانی و مالی فراوانی را به بار می آورند. این تحقیق بازهای به طول حدود 10 کیلومتر از رودخانه کر (پایین دست ایستگاه هیدرومتری چمریز) انتخاب شد و پس از تهیه آمار حداکثر دبی لحظهای رودخانه در دو حالت قبل و بعد از احداث سد ملاصدرا، اثر احداث سد بر روی جریان رودخانه بررسی شد. سپس با در نظر گرفتن دبی رودخانه به ازای دبی با دوره بازگشت 25 سال برای دو حالت قبل و بعد از احداث سد مدل جریان ماندگار رودخانه مذکور توسط نرم افزار HEC-RAS تهیه و سپس با یکدیگر مقایسه شدند. در ادامه بر اساس دبی با دوره بازگشت 25 سال بعد از احداث سد اقدام به تغییر ضریب زبری مانینگ به میزان 50 درصد از مقدار اولیه گردید و مجددا مدل HEC-RAS اجرا گردید.احداث سد نقش بسزایی در کاهش سیلاب رودخانه کر داشته است، بطوری که احداث سد مذکور باعث شده است که برخی از پارامترها مانند تراز سطح آب، سرعت جریان آب، مساحت جریان آب، میزان دبی در رودخانه و همچنین سیلاب دشتهای آن کاهش یابد.نتایج آنالیز حساسیت برخی از پارامترها نسبت به ضریب زبری مانینگ نشان دادکه باکاهش ضریب زبری مانینگ،برخی ازپارامترها نظیرترازسطح آب و مساحت جریان نیزکاهش و پارامترهای نظیر سرعت جریان آب، دبی رودخانه، دبی رودخانه در ساحل سمت راست و چپ افزایش یابد و بالعکس.

  کلیدواژگان: رودخانه کر، ضریب زبری، HEC-RAS، آنالیز حساسیت
 • اسماعیل عیسی زاده، زهرا فیروزه صفحات 109-119

  برنامه های توسعه برای ساخت آینده ای بهتر و یا به تعبیری شکلدهی به ساخت اجتماعی واقعیت آینده کشورها انجام میشود. بخش بسیار مهم این برنامه، مربوط به توسعه منطقه ای است. استان خراسان شمالی با وجود اینکه دارای پتانسیل رشد و توسعه بوده ولی به عنوان یک استان توسعه نیافته و محروم تلقی میشود. از این رو فراهم نمودن زمینه برخورداری از خدمات مختلف اقتصادی، رفاهی و زیربنایی، تسهیلات اجتماعی، فرهتگی و بهداشتی از اساسی ترین شاخص های برنامه ریزی در هر واحد برنامه ریزی به ویژه شهرستان ها است. هدف از مقاله حاضر تعیین شناخت عوامل کلیدی موثر بر توسعه نیافتگی شاخص های اقتصادی، آموزشی، درمانی و زیربنایی استان خراسان شمالی بود. تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و روش انجام آن توصیفی و تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه ای و پژوهش میدانی صورت گرفت. به منظور رتبه بندی شهرستان های خراسان شمالی از لحاظ توسعه نیافتگی شاخص های اقتصادی، آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی و زیربنایی، از مدل میک مک و نرم افزارهای Excel و Spss و برای ترسیم و تهیه نقشه ها از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در میان شهرستان های استان خراسان شمالی در بخش اقتصادی اسفراین، توسعه یافته ترین شهرستان و مانه و سملقان در پایین ترین رتبه توسعه یافتگی قرار داشتند. در بخش شاخص آموزشی - فرهنگی شهرستان گرمه، توسعه یافته ترین و بجنورد توسعه نیافته ترین شهرستان بود. همچنین در بخش شاخص بهداشتی - درمانی شهرستان بجنورد، توسعه یافته ترین و مانه و سملقان توسعه نیافته ترین و در نهایت در شاخص زیربنایی شهرستان شیروان توسعه یافته ترین و مانه و سلمقان توسعه نیافته ترین شهرستان استان خراسان شمالی از نظر دسترسی به شاخص های زیربنایی می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه نیافتگی، نرم افزار MICMAC، استان خراسان شمالی
|
 • Seyed Hossein Mirmousavi, zahra taran Pages 7-18

  Flood is one of the most important natural disasters in Iran. Floods carry adverse effects such as life and financial risk in the years to come, as floods are more likely to occur and also because population growth is likely to result in more people settling in flood-vulnerable areas. Monitoring and revealing flooded areas has a lot of function in managing the crisis and reducing the damages of the areas in case of the possibility of future floods. Based on this, the purpose of this study is to monitor and detect the flood event of 1398 in Lorestan province using satellite data in Google Earth Engine system. This system can be used to process and analyze flood maps without the need to download data or use high computing hardware. In this article, the time series data of TRMM and GPM satellites were extracted for the period of one year and one month of Farvardin 1398 and showed that the peak of heavy rainfall was on the 5th and 12th of Farvardin. Images related to the detection of flooded areas were also produced and analyzed using the data of Sentinel 1 and Landsat 8 satellites. The spatial survey of the flood areas in the relevant images shows that the cities of Noorabad, Al-Shatar, Borujerd, Durood, Azna and Khorramabad were the most and most prone to flood areas in Lorestan province and were more affected by floods than other cities. Also, the surface area of flooded areas for April 2018 in Lorestan province was estimated as 673.82 square kilometers. Finally, the results of land cover studies showed that the advance of flood was more in areas with grasslands, agricultural lands and urban and built areas.

  Keywords: detection, land cover. flood, Lorestan, Google Earth Engine
 • Mehdi Asghari, Zeinab Karke abadi, abbas Arghan Pages 19-49

  Good urban governance is a new theory, the implementation of which realizes the field of sustainable development in the society. In the corona situation, with the experience that all kinds of democratic and non-democratic governments showed in managing affairs, apparently, the most successful way of governance appeared from countries where women were at the top of the government and made decisions for themselves and others. Since women always have multiple roles, even in crises, they have a more effective role in facing and managing it. The city of Semnan has faced issues in the field of urban management and governance during the corona and post-corona period. The purpose of this article is the role of good urban governance in the era of Corona and post-corona, considering the position of women in Semnan. The current research is descriptive-analytical in terms of method and practical in nature. A questionnaire was used to collect the data and information of this research. The statistical population of the current research is the citizens of Semnan with a population of 216,578 people, and the sample size is calculated using Cochran's formula to be equal to 383 people. In order to analyze the data, to test the hypotheses, one-sample t-tests, multivariate linear regression, and Pearson's correlation were used, and to generalize the results from the sample to the statistical population, the structural equation modeling method was used by Lisrel software. The findings have shown that the quality of governance in Semnan and the position of women in the era of Corona and post-corona are in unfavorable conditions in Semnan and they are weak. The results of the sample T-Tech test have shown that the state of the aspects of good urban governance in Semnan city and the position of women in it is not in a good situation. Finally, the results of the investigations show; It is not possible to hope for the realization of good urban governance without the practical definition and explanation of the special position of women as half of the city's citizens and one of the most influential groups in the administration of city affairs.

  Keywords: urban management, good urban governance, coronary, postcoronial disease, women, Semnan
 • alimohammad mirzaee, MohamadReza Zandmoghaddam, saeid kamyabi Pages 50-69

  As the most complex human-made system, the city faces a wide range of risks, including natural risks such as earthquakes, floods, volcanoes, droughts, etc. This study was conducted with the aim of evaluating the natural hazards of Ilam city with the approach of economic, organizational (institutional) and environmental resilience. The current research is survey and analytical in terms of collecting data and information. Also, this research is based on the purpose of applied type. The statistical population of the citizens of Ilam city is 384 people and the urban planning officials are 30 people. According to the main purpose of the research, to get quantitative research information, a questionnaire was designed based on the opinions of the elites and urban planning professors. One-sample t-test was used for data analysis in SPSS software. Considering that the urban areas of Ilam are evaluated in this research, the urban areas of Ilam are ranked using the multi-criteria decision-making model of Vicor based on the level of resilience from economic, organizational (institutional) and environmental dimensions. The results of the economic resilience survey showed that region 3 is the most resilient region of Ilam city and 50% of the regions are relatively resilient economically and have a better situation in terms of economic resilience. The results of the organizational resilience survey showed that Region 3 is the most resilient region of the city and 75% of the regions were relatively resilient in terms of organization. Among these regions, only region two has a low organizational (institutional) resilience. The results of the environmental resilience survey showed that region 3 is the most resilient region of the city and 50% of the regions were relatively resilient in terms of environment. Among these regions, only region one lacks resilience from an environmental point of view

  Keywords: natural hazards, Ilam, resilience, economic, environmental
 • Sahab Bidgoli Kashani, Mehran Fadavi, Valiollah Azizifar Pages 71-85

  Along with the ever-increasing urban population, the amount of construction in the city space has been developed. The development of construction in the horizontal space and regardless of the existing restrictions has led to environmental, economic and legal problems for the citizens. Achieving the amount, intensity and direction of construction development from the past to the present and predicting the construction situation in the future is the first step towards the scientific and practical management of the physical development of urban construction, planning and providing suitable solutions in order to create a balance between allocation Spatial-spatial construction and all kinds of legal, economic and environmental considerations. Data and information extracted from satellite images, while showing the historical changes of urban construction, are used as the main, necessary and necessary input data for models to predict its future state. In this research, satellite images of TM, ETM+ and OLI sensors of Landsat satellite were used in the time periods of 1997-2007 and 2007-2017 related to the city of Sari. After performing geometrical corrections, city area maps were prepared. Then, by using the effective parameters in urban construction changes, using the Cellular Automata(CA) Markov Model, the accuracy of the simulations was checked. Finally, for validation, the simulated maps and the ground reality map were matched with each other. The simulation of the construction development process in 2027 using the CA-Markov model showed that if the existing management regulations continue, this area will decrease from 4617.90 hectares in 2017 to 4357.44 hectares in 2027. But the examination of change maps and stability maps showed that new areas will be under construction between 2017 and 2027, which were mainly used for agriculture and barren land.

  Keywords: Change Detection, Change Prediction, Simulation, Remote Sensing, Urban Construction, Cellular Automata(CA) Markov Model
 • vahid sohrabi, Farshid Hashmipour Petkoi, Hamid Sheikhpur Shahi Pages 86-108
  Introduction

  Rivers are one of the few natural phenomena that, despite the countless damages they have caused to humans since a long time ago, due to their special impact on human life and the formation of civilizations, humans have always been called to the lands along the river. In Iran, due to its large size, multiple climates, and temporal and spatial density of rains in most watersheds, huge floods have been witnessed in most regions of the country every year, many of which cause a lot of human and financial losses.

  Methodology

  In this research, 10 km long stretches of the Ker River (downstream of the Chamriz Hydrometric Station) were selected, and after preparing the statistics of the maximum instantaneous discharge of the river in two states before and after the construction of the Molla Sadra Dam, the effect of the construction of the dam on the river flow Checked out. Then, taking into account the river discharge per discharge with a return period of 25 years for two situations before and after the construction of the dam, the permanent flow model of the mentioned river was prepared by HEC-RAS software and then compared with each other. In the following, based on discharge with a return period of 25 years after the construction of the dam, the Manning roughness coefficient was changed to 50% of the initial value and the HEC-RAS model was implemented again. The construction of the said dam has caused some parameters such as water level, water flow speed, water flow area, flow rate in the river and also the flood of its plains to decrease.

  Results

  The results of the sensitivity analysis of some parameters in relation to Manning's roughness coefficient showed that with the decrease of Manning's roughness coefficient, some parameters such as water level and flow area also decrease and parameters such as water flow speed, river discharge, river discharge on the right bank and the left increases and vice versa.

  Keywords: Ker River, roughness coefficient, HEC-RAS, sensitivity analysis
 • Esmail Isazade, Zahra firooze Pages 109-119

  Development programs are carried out to build a better future, or in other words, to shape the social construction of the future reality of countries. A very important part of this program is related to regional development. Although North Khorasan province has potential for growth and development, it is considered as an underdeveloped and deprived province. Therefore, provision of various economic, welfare and infrastructural services, social facilities, variety and health is one of the most basic planning indicators in each planning unit, especially in the cities. The purpose of this article was to identify key factors affecting the underdevelopment of economic, educational, medical and infrastructure indicators in North Khorasan province. The research is applied research and its method is descriptive and analytical, and the data collection method was done by library studies and field research. In order to rank the cities of North Khorasan in terms of underdevelopment of economic, educational-cultural, health-treatment and infrastructural indicators, Mic Mac model and Excel and Spss software were used, and Geographical Information System (GIS) was used to draw and prepare maps. The results of the research showed that among the cities of North Khorasan province in the economic sector of Esfrain, the most developed city and Mane and Samalghan were in the lowest development rank. Garme city was the most developed and the most underdeveloped city in terms of educational and cultural indicators. In terms of access to infrastructure indicators, Bojnord city is the most developed and Mane and Samlaqan are the least developed in terms of the health index, and Shirvan is the most developed and Mane and Salamqan are the least developed in the infrastructure index of North Khorasan province.

  Keywords: Underdevelopment, MICMAC software, North Khorasan province