فهرست مطالب

مجله طب سنتی اسلام و ایران
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • کوروش قنادی، مهدی محمدیان امیری، علی اصغر منوچهری، محمد درویشی*، ندا دستیار، مهدیه احمدی، صابر عباس زاده صفحات 1-10
  سابقه و هدف

  بیماری کبد چرب وضعیتی است که در آن تری گلیسیرید در سلول های کبدی، بدون سابقه مصرف الکل تجمع پیدا می کند که همین امر یکی از علل اصلی سیروز کریپتوژنیک و بیماری مزمن کبد است. در حال حاضر برای این بیماری هیچ گونه درمان قطعی به جز تغییر سبک زندگی وجود ندارد. با وجود این، پیشرفت‏ های پزشکی، آنتی اکسیدان تراپی و استفاده از داروهای گیاهی به دلیل در دسترس بودن، تاثیرات زیادی در بهبود استیاتوز و التهاب دارند. بنابراین داروهای گیاهی برای مدیریت موثر این بیماری بسیار کاربردی به نظر می‏ رسند. لذا در مطالعه حاضر به دلیل شیوع قابل توجه این بیماری سعی شده است درمان های مکمل کبد چرب غیرالکلی بررسی و گزارش شود.

  مواد و روش ‏ها: 

  به منظور جست وجو، از مقالات انگلیسی و فارسی با واژه‏ های کلیدی کبد، داروهای گیاهی، کبد چرب غیرالکلی، آنتی اکسیدان با عملگرهای بولی AND, OR از ژانویه 2016 تا پایان فوریه 2021 استفاده شد. مقالات چاپ شده در بانک های اطلاعاتی بین المللی Cochrane, PubMed, Scopus, Science Direct, Embase و SID جست وجو شدند. در ابتدا تعداد 36 مقاله جست وجو شد که تعداد 9 مقاله با عدم ارتباط موضوعی و نتایج حذف شدند و نهایتا 27 مقاله وارد روند مطالعه شد.

  یافته ‏ها: 

  در این مطالعه مشخص شد که گیاهان دارویی از طریق مکانیسم های متعددی مانند افزایش متابولیسم چربی ها، افزایش سنتز اسیدهای صفراوی، کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب، در بهبود بیماری کبد چرب غیرالکلی نقش ایفا می کنند.

  نتیجه گیری

   پلی فنول ها و آنتی اکسیدان های گیاهی به دلیل داشتن خاصیت آنتی اکسیدانی، اثرات درمانی و حفاظتی قادرند به عنوان دارو برای جلوگیری از استیاتوز کبد استفاده شوند. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که ترکیبات گیاهی با مکانیسم های متعدد بیوشیمیایی توانایی تاثیر بر پاتوژنز کبد چرب غیرالکلی را دارند؛ لذا انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کبد، بیماری مزمن، آنتی اکسیدانت ها، گیاهان دارویی
 • فتانه هاشم دباغیان، حوریه محمدی کناری، آیدا اصغری* صفحات 11-18
  سابقه و هدف

  بررسی رضایت مشتریان از ارایه خدمات از روش های ارزشیابی است که لازم است به طور دوره ای در هر سازمانی انجام شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی رضایت بیماران از ارایه خدمات در درمانگاه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.

  مواد و روش ‏ها: 

  تعداد 280 نفر از مراجعان به درمانگاه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1400 به روش ساده انتخاب شدند و نسخه فارسی پرسشنامه PSQ-18 را تکمیل کردند. داده ها با نرم افزار SPSS توصیف و تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی نمونه حاضر 39/66 سال (12/51 درصد) و 176 نفر (62/6 درصد) زن بودند. شایع ترین علت نارضایتی بیماران در این مطالعه، هزینه های بالای درمان و مدت انتظار زیاد برای دریافت نوبت و همچنین در داخل درمانگاه ذکر شد. رفتار مناسب پزشکان و کارکنان درمانگاه با بیماران، معاینه دقیق و صرف وقت مناسب برای بیماران از نکات مثبتی بود که درصد زیادی از بیماران به آنها اشاره کردند. همچنین در همه حیطه ها، افزایش رضایت نسبت به مطالعه سال 92 مشاهده شد.

  نتیجه‏ گیری: 

  نتایج مطالعه حاضر رضایت نسبی مراجعه کنندگان از همه حیطه های ارایه خدمات در درمانگاه طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارتقای آن نسبت به مطالعه قبلی را نشان داد.

  کلیدواژگان: رضایت بیماران، طب سنتی، طب ایرانی
 • سید محمد سالاری، معرفت سیاه کوهیان، سعید واحدی* صفحات 19-28
  سابقه و هدف

  نگرش و دانش جنسی از عوامل مهم در روابط زناشویی است که تابع عواملی می باشد. یکی از این عوامل، سبک زندگی است که مزاج افراد در آن موثر است و خود تابع حالات روانی می باشد. علاوه بر آن، فعالیت بدنی خود می تواند بر روش زندگی تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی رابطه نگرش و دانش جنسی با مزاج و میزان فعالیت بدنی بود.

  مواد و روش‏ ها: 

  این پژوهش از نوع روش توصیفی مقایسه ای بود که به بررسی ارتباط نگرش و دانش جنسی با مزاج (گرم، سرد، مرطوب و خشک) و میزان فعالیت بدنی در متاهلان جوان غیرورزشکار پرداخت. حجم نمونه 285 نفر و شامل دو گروه دوبخشی گرم و سردمزاج، و مرطوب و خشک مزاج بود. طبقه بندی مزاج آزمودنی ها با پرسشنامه تشخیص مزاج و به‏صورت طبقه ای انجام شد. همچنین دانش و نگرش جنسی آزمودنی ها با پرسشنامه SKAS و میزان سطح فعالیت بدنی با پرسشنامه بک ارزیابی شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها، همبستگی متغیرها توسط آزمون پیرسون بررسی شد.

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده، همبستگی معنادار مثبتی بین گرمی و سردی مزاج و نگرش جنسی (0/0001=p) و همچنین دانش جنسی
   (0/00001=p) و خشکی و تری مزاج و نگرش جنسی (0/0001=p) و همچنین میزان فعالیت بدنی و نگرش جنسی (0/005=p) دیده شد، درحالی که همبستگی معنی داری بین دانش جنسی و رطوبت و خشکی مزاج (0/05<p) مشاهده نشد. همچنین بین میزان فعالیت بدنی و دانش جنسی همبستگی معنی داری (0/05>p) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  مزاج افراد و میزان فعالیت بدنی آنها می تواند در افزایش دانش و نگرش جنسی موثر باشد؛ به گونه ای که هر چه نمره گرمی و خشکی مزاج و میزان فعالیت بدنی فرد بیشتر باشد، به افزایش دانش و نگرش جنسی او کمک می کند.

  کلیدواژگان: مزاج، تفاوت های فردی، طب ایرانی
 • مینا اربابی*، عبدالشکور رئیسی، محرم ولی زاده صفحات 29-38
  سابقه و هدف

  اتنوبوتانی شاخه ای از دانش بومی است که به شناخت نقش گیاهان یک منطقه در دانش افراد بومی آن منطقه می ‏پردازد و درواقع بازیابی سنت های غیرمکتوبی است که در خطر نابودی قرار دارند. از این رو مطالعه ای برای شناسایی گیاهان دارویی منطقه ایرانشهر و استفاده از دانش و تجربه اهالی بومی برای معرفی خواص و موارد ناشناخته گیاهان دارویی مورد نظر انجام گرفت. این مطالعه با شناسایی گونه‏ های دارویی منطقه ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان و معرفی موارد استفاده های سنتی از آنها انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در شهرستان ایرانشهر، از فروردین تا شهریورماه سال 1400 با استفاده از مطالعه باورها، اطلاعات مردمی و مطالعات اسنادی گیاهان دارویی از طریق انجام مصاحبه با افراد محلی استخراج شد. با تعیین اهمیت گونه های دارویی و نشان دادن همگنی اطلاعات از دو روش کی، ارزش استفاده (Use Value=UV) و ضریب اجماع مطلعین (Informant Consensus Factor=ICF) استفاده شد.

  یافته ها

  در این پژوهش 71 گونه‏ از 35 خانواده گیاهان شناسایی شد که در بین گونه های شناسایی شده گونه گیاهان دارویی دارچین و آویشن دارای بیشترین ارزش استفاده (UV) بودند. بیشترین اجماع مطلعین (IFC)، در گروه گلودرد (1 درصد) و پادرد (1 درصد) و پس از آن گروه دندان درد (84/0 درصد) و بیماری‏ های زنان (84/0 درصد) بود.

  نتیجه ‏گیری: 

  گیاهان ثبت شده به طور عمده برای درمان مشکلات عفونی، مسکن درد، بیماری های زنان و برطرف کردن مشکلات کلیه و دیابت مورد استفاده قرار می‏گیرند. وجود 71 گونه گیاه دارویی در شهرستان ایرانشهر نشان دهنده غنای این منطقه از نظر گیاهان دارویی است که اطلاع از این درمان‏ های محلی می‏ تواند راهبردی برای دستیابی به استفاده های دارویی جدید و بهبود توسعه داروهای جدید باشد.

  کلیدواژگان: اتنوبوتانی، گیاهان دارویی، طب ایرانی
 • محمدرضا رجب نژاد، متانت سیفایی* صفحات 39-48

  طبیبان دوره اسلامی (4 تا 7 ه ق.) مالیخولیا را به عنوان یک اختلال مغزی معرفی کردند که در آن افکار و عقاید از مسیر طبیعی خود به سمت فساد و خوف می‏ روند. این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه ‏ای انجام شده که در آن تعریف، انواع، سبب‏ ها و علامت‏ های انواع مالیخولیا براساس شرح این بیماری در کتاب ‏های طبیبانی که در قرن 4 تا 7 هجری قمری فصلی اختصاصی در موضوع مالیخولیا داشتند، طبقه‏ بندی و بیان شده است. در این پژوهش از کتاب‏ های تالیفی طبیبان، رازی، کشکری، اخوینی بخاری، قمری، اهوازی، زهراوی، ابن سینا، جرجانی، بغدادی و ابن نفیس و همچنین از نرم ‏افزار جامع نور و سایت‏ های Irandoc SID, Magiran, Google Scholar, Scopus, استفاده شده است. طبق نظر طبیبان این دوره، اختلال مالیخولیا به دلیل افزایش خلط سودای طبیعی یا غیرطبیعی در مغز و یا سایر اعضای بدن ایجاد می‏ شود. این طبیبان بر همین اساس مالیخولیا را به انواع مالیخولیای مغزی و مالیخولیای مشارکتی تقسیم و برای هر نوع، اسباب و علایمی بیان کرده ‏اند.

  کلیدواژگان: اختلال افسردگی، تاریخ پزشکی، طب ایرانی
 • افسانه بنیادی، هوشنگ خسروبیگی*، جمشید نوروزی، معصومه محمودی، رسول عربخانی صفحات 49-58

  نسخ خطی به عنوان یکی از آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی، از عناصر اصلی هویت فرهنگی هر کشور و تمدنی محسوب می شوند که پرداختن به آن موجب غنای پیشینه فرهنگی، تاریخی و علمی خواهد شد. در همین راستا، پژوهش حاضر به معرفی و ارزیابی نسخه طبی گلشن زیبا و سراینده آن، حلیمی الآماسی، می پردازد. پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای و با بررسی متون انجام شد. ابتدا زندگی نامه حلیمی الآماسی و آثارش با استفاده از منابع دست اول بررسی شد، سپس ساختار و محتوای نسخه طبی گلشن زیبا استخراج گردید. حلیمی الآماسی لغت شناس، فقیه و شاعر سده نهم هجری قمری در دوره عثمانی است. او نزد شرف الدین صابونچی اوغلو، رییس دارالشفای آماسیه، پرورش یافت و تالیفاتی به زبان ترکی، عربی و فارسی نگاشت. او همچنین منظومه طبی گلشن زیبا را به سلطان محمد فاتح تقدیم کرد. این اثر در یک مقدمه و دو دفتر سروده شده است. حلیمی آلاماسی در این اثر، از آرای پزشکان ایرانی چون علی بن عباس اهوازی، ابوالحسن الترنجی و نجیب الدین سمرقندی یاد کرده است. به نظر می رسد حلیمی آلاماسی برای سرایش این منظومه از دانش طبی و ادبی لازم برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: تاریخ پزشکی، نسخه خطی پزشکی، امپراتوری عثمانی
 • عبدالعلی محقق زاده* صفحات 59-88

  در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی عملکرد و منش استاد پیشکسوت دانشکده داروسازی اصفهان، دکتر فریبرز معطر، برخی ویژگی های استاد و ریشه های آن استخراج و به دانشجویان، نسل جوان و استادان دانشگاه ها و سیاست گذاران سیستم آموزشی معرفی شود. شیوه مطالعه در این تحقیق براساس بررسی مستندات در دسترس (کتب، سرگذشت علمی، پایان نامه ها، تصاویر و سایر) و انجام مصاحبه با شخص استاد، همکاران و دانشجویان سابق ایشان است. نتایج به دست آمده در قالب پیشینه، شیوه آموزش، شاگردپروری (الگوی جذب دانشجو، اعتماد به دانشجو، ایجاد اعتمادبه نفس، مهربانی، خیرخواهی، عشق به دانشجو، صبوری در تنش ها، آموزش عملی حفظ شیون دانشگاه، آموزش عملی احترام به استادان، دانشجویان و کارکنان و عملیاتی کردن نتایج تحقیقات در عرصه تولید)، تعامل و نوع رابطه با همکاران دانشگاهی، میراث داری پیشینیان توام با آینده نگری و مکتب گیاهان دارویی و فارماکوگنوزی تقسیم بندی شده و مورد بحث قرار گرفته است. امید است بررسی هایی ازاین دست سبب بازنگری و روزآمدشدن قالب شیون استادی براساس رسالت های اساسی دانشگاه مانند شاگردپروری، آموزش پاسخگویی به نیاز جامعه، توجه ویژه به منش اخلاقی و به طور کلی استاد الگو و بافضیلت باشد.

  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، فارماکوگنوزی، گیاهان دارویی
 • کامران محلوجی، مه سیما عبدلی* صفحات 89-90
|
 • Koroush Ghanadi, Mehdi Mohammadian Amiri, Aliasghar Manouchehri, Mohammad Darvishi*, Neda Dastyar, Mahdeyeh Ahmadi, Saber Abbaszadeh Pages 1-10
  Background and Purpose

  Fatty liver disease (NAFLD) is a condition in which triglyceride accumulates in liver cells of a person without a history of alcohol consumption, and is considered one of the main causes of cryptogenic cirrhosis and chronic liver disease. Currently, there is no treatment other than lifestyle changes. In spite of the progress in synthetic drugs, antioxidant therapy and the use of herbal medicines can help improve steatosis and inflammation to a great extent due to their availability. Therefore, herbal medicines seem very attractive for the effective management of this disease. Due to the high prevalence of this disease, the present study has been designed to investigate and report non-alcoholic fatty liver treatments.

  Materials and Methods

  In this review study, English and Persian articles were searched with keywords such as liver, herbal medicines, non-alcoholic fatty liver, antioxidant with Boolean operators including AND and OR from January 2016 to the end of February 2021. Published articles were searched in the scientific databases including Cochrane, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Embase and SID. Thirty-six articles were initially obtained. Nine articles were excluded due to the lack of relevance to the subject and results, and finally 27 articles were included in the study.

  Results

  Based on the results of this study, it was found that medicinal plants play a role in improving non-alcoholic fatty liver disease through several mechanisms such as increasing the metabolism of fats, increasing the synthesis of bile acids, and reducing oxidative stress and inflammation.

  Conclusion

  Plant polyphenols and antioxidants can be used as medicine to prevent liver steatosis due to their antioxidant properties, as well as therapeutic and protective effects. The results of the present study show that possessing multiple biochemical mechanisms, natural compounds have the ability to affect the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. Thus, conducting further studies is recommended.

  Keywords: Liver, Chronic disease, Antioxidants, Medicinal plants
 • Fataneh Hashem Dabaghian, Hoorieh Mohammadi Kenari, Aida Asghari* Pages 11-18
  Background and Purpose

  Customer satisfaction with service delivery is one of the evaluation methods that needs to be assessed periodically in every organization. The present study was conducted to investigate patient satisfaction with the services provided in the Persian medicine clinic of Iran University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  A total of 280 patients referred to the Persian medicine clinic of Iran University of Medical Sciences (Dec 2021-March 2022) were selected by convenient method and completed the Persian version of the PSQ-18 questionnaire. Data were described and analyzed by SPSS software.

  Results

  The mean± standard deviation age of the sample was 39.66 (±12.51) years and 176 (62.6%) were female. The most common causes of patient dissatisfaction were the high cost of medications, and the long waiting time. Proper behavior of physicians and the staffs of the clinic, complete examination and spending time for patients were some of the positive points that a large percentage of patients mentioned. In addition, an increase in the score of satisfaction was observed in all domains compared with the previous study in 2013.

  Conclusion

  The results of the present study showed an appropriate level of client satisfaction in all domains of service delivery in this clinic, and its promotion compared with the previous study.

  Keywords: Patient Satisfaction, Persian Medicine, Traditional Medicine
 • Seyed Mohammad Salari, Marefat Siahkouhian, Saeed Vahedi* Pages 19-28
  Background and Purpose

  Sexual attitude and knowledge, as important factors in marital relations, are subject to several factors. One of these factors is the lifestyle, which is dependent on temperament (Mizaj), and temperament itself is subject to mental and emotional states. In addition, physical activity can affect lifestyle habits. The purpose of this research is to investigate the relationship between sexual attitude and knowledge, and temperament and physical activity level.

  Materials and Methods

  This research used a descriptive-comparative method that examined the relationship between sexual attitude and knowledge and type temperament (warm, cold, wet, and dry) and the level of physical activity in married young non-athletes. The sample size was 285 individuals, which were divided into two groups: warm/cold and wet/dry. Temperament classification of the subjects was performed through a temperament diagnosis questionnaire. The sexual attitude and knowledge of participants was evaluated via the SKAS questionnaire, and the level of physical activity was assessed via the Beck questionnaire. Considering the normality of the data distribution, the correlation of the variables was investigated by the Pearson test.

  Results

  Based on the obtained results, there was a significant positive correlation between warmth and coldness of temperament and sexual attitude (p=0.0001) and sexual knowledge (p=0.00001), as well as dryness and wetness of temperament and sexual attitude (p=0.0001) Moreover, the level of physical activity and sexual attitude (p=0.005) were significantly related, while no significant correlation was observed between sexual knowledge and wetness/dryness of temperament (p<0.05). Also, no significant correlation (p>0.05) was observed between the level of physical activity and sexual knowledge.

  Conclusion

  Temperament and level of physical activity can be effective factors in increasing attitude and knowledge of sex. Accordingly, higher temperament scores in terms of warmness and dryness and the amount of physical activity of a person, will help to enhance sexual attitude and knowledge.

  Keywords: Temperament, Individuality, Persian Medicine
 • Mina Arbabi*, Abdolshakoor Raissi, Moharam Valizadeh Pages 29-38
  Background and Purpose

  Ethnobotany is a branch of traditional knowledge that deals with the recognition of the role of the plants of a region in the knowledge of the indigenous people of that region, and in fact, it is the recovery of unwritten traditions that are in danger of being destroyed. Therefore, this study was conducted to identify the medicinal plants of Iranshahr region and to use the knowledge and experience of local people to introduce the properties and unknown aspects of the medicinal plants in question. This study was conducted by identifying the medicinal species of Iranshahr region of Sistan and Baluchestan Province and introducing their traditional uses.

  Materials and Methods

  This study was conducted in Iranshahr city from April to September 2021, studying beliefs, popular information and documentary studies of medicinal plants via interviews with local people. By determining the importance of medicinal species and showing the homogeneity of information, two methods including use value (UV) and informant consensus factor (ICF) were used.

  Results

  In this research, 71 species of 35 plant families were identified. Among the identified medicinal plants species, cinnamon and thyme had the highest use value (UV). The highest consensus of the informants (IFC) was in the group of sore throat (0.1) and leg pain (0.1), followed by toothache (0.84) and gynecological diseases (0.84).

  Conclusion

  Registered plants are mainly used to treat infectious problems, pain, gynecological diseases. kidney diseases and diabetes. Existence of 71 species of medicinal plants in Iranshahr shows the richness of this region in terms of medicinal plants, and knowledge of these local treatments can be a strategy to achieve new medicinal uses and development of new drugs.

  Keywords: Ethnobotany, Medicinal plants, Persian Medicine
 • Mohammad Reza Rajabnejad, Metanat Seyfaie* Pages 39-48

  Melancholia was introduced by physicians of the Islamic civilization period (4-7 A.H.) as a brain disorder in which thoughts and opinions change from their natural path towards corruption and fear. This research was a library study, investigating and classifying the definition, types, causes and symptoms of all types of melancholia based on the description of this disease in the books of physicians who had a special chapter on the subject of melancholia during 4th to 7th A.H.. Books authored by physicians including Rhazes, Kashkari, Akhawyni Bokhari, Qumri, Haly Abbas, Zahrawi, Avicenna, Jurjani, Baghdadi and Ibn al-Nafis as well as Noor Comprehensive Traditional Medicine Software and Irandoc, SID, MagIran, Google Scholar, Scopus databases were used to conduct this research. According to the physicians of this period, melancholia disorder is caused by the increase of normal or abnormal black bile in the brain or other body organs. Accordingly,  these physicians have divided melancholia into types of cerebral melancholia and shared melancholia, and have described causes and symptoms for each type.

  Keywords: Depressive disorder, History of Medicine, Persian Medicine
 • Afsaneh Bonyadi, Hooshang Khosrobeigi*, Jamshid Noroozi, Masoumeh Mahmoudi, Rasool Arabkhani Pages 49-58

  Manuscripts are considered as one of the cultural-historical worthy works and the main elements of cultural identity of every culture and country. Investigating these works brings about enrichment of cultural, historical and scientific backgrounds. Accordingly, the aim of this study is to introduce the Ottoman territory Iranian physician Hilmi al-Amasi and his work, the medical manuscript of Golshan Ziba. This study was conducted by library method and literature review. Initially, the biography of Hilmi al-Amasi was studied using first-hand sources and manuscripts. Subsequently, the structure and content of the medical manuscript Golshan Ziba were investigated and extracted. Hilmi al-Amasi is a lexicographer, jurist, and poet of the 9th century in Ottoman realm. He was educated by Serefeddin Sabuncuoglu and wrote compilations in Turkish, Arabic and Persian languages and he offered the Golshan Ziba medical poetic to Fatih Sultan Mehmed. In this work, Hilmi has mentioned Iranian physicians such as Ali ibn al-Abbas al-Ahvazi, Abu al-Hasan al-Tabari al-Taranji, and Najib ad-Din Samarqandi. It seems that Hilmi al-Amasi has had enough medical and literary knowledge to compose this book.

  Keywords: History of Medicine, Medical Manuscript, Ottoman Empire
 • Abdolali Mohagheghzadeh* Pages 59-88

  This research has endeavored to examine the performance and character of the pioneer professor of Isfahan Faculty of Pharmacy, Dr. Fariborz Moattar, to acknowledge characteristics of the model professor and their roots, and to introduce them to students, the young generation of university professors, and educational policymakers. The study method in this research is based on a review of available documents (books, academic resume, theses, pictures, etc.) and interviews with the professor, his former students and colleagues. The results were arranged and are discussed as follows: background; teaching model; discipleship (model of attracting students; trust in students, instilling self-confidence in students; kindness and benevolence for students; patience in tensions and practical maintenance of university dignity; practical training of respect for professors, students and personnel; operationalization of research results in the field of production); relationship with academic colleagues; inheritance of predecessors with foresight; and the school of medicinal plants and Pharmacognosy. It is hoped such studies will lead to revision and updating of the format of professorships based on the basic missions of the university, such as discipleship, education responsive to the needs of society, and special attention to ethical character and in general, a mentor and virtuous professor.

  Keywords: Professional competence, Pharmacognosy, Medicinal plants
 • Kamran Mahlooji, Mahsima Abdoli* Pages 89-90