فهرست مطالب

نشریه حفاظت زیست بوم گیاهان
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 22، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محبوبه عباسی، محمد جعفری*، وحید پایروند صفحات 1-17

  زیره سیاه (Carum carvi) یک گونه بومی است که در صنایع مختلف داروسازی، غذایی، بهداشتی و آرایشی کاربرد فراوان دارد. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل بوم شناخی موثر بر استقرار و پراکنش این گونه دارویی در مراتع الموت شرقی استان قزوین و تهیه نقشه مطلوبیت رویشگاه آن از مدل MaxEnt استفاده شد (سال 1398). جهت انجام مدل سازی نقشه 19 متغیر محیطی و اطلاعات نقاط حضور گونه آماده سازی و وارد نرم افزار MAXENT شدند. ارزیابی نتایج مدل با استفاده از آماره AUC مقدار 95 ٪ به دست آمد، که نشاندهنده دقت بالای نتایج مدل است. با توجه به نتایج، گونه C. carvi در منطقه الموت شرقی ترجیح به رویش در محدوده ارتفاعی 1000 تا 2700 متر بالاتر از سطح دریا، میانگین دمای سالانه 5 تا 25 درجه سانتیگراد، بارندگی 400 تا 500 میلی متر، اسیدیته خاک 8/7-6/7، شن خاک تا حدود 35 درصد، رس خاک 20 تا 40 درصد دارد. بر اساس منحنی های پاسخ، افزایش ماده آلی خاک از 5/0 تا 2 احتمال حضور این گونه را تا 80 درصد افزایش می دهد، و با افزایش سیلت خاک از 4 تا 25 درصد احتمال حضور گونه C. carvi به صد در صد می رسد. همچنین در بین ریز مغذی ها، گونه C. carvi عکس العمل بهتری به افزایش پتاسیم نشان داده است. کم اهمیت ترین متغیرهای محیطی در آزمون جک نایف، متغیرهای به ترتیب جهت دامنه، اسیدیته و سدیم خاک (به ترتیب  Bio2، Bio15 و Bio14) نشان داده شده اند. این حوضه به دلیل ماهیت کوهستانی بودن تقریبا تمام جهات جغرافیایی را دارد. اسیدیته خاک حوضه 8/7-6/7 (تقریبا خنثی) بوده و میزان سدیم خاک نیز ناچیز است. نتایج این پژوهش برای اهلی سازی و کشت و پرورش این گیاه در اراضی با شرایط رویشگاهی مشابه برای استفاده در سطح وسیع از آن و تجاری سازی محصولات آن کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: مدل MaxEnt، آزمون جک نایف. زمین آمار. مراتع الموت شرقی، Carum carvi
 • هژیر سلطانی، خدیجه مهدوی*، غلامحسین عبدالله زاده، مهشید سوری صفحات 18-35

  روابط و تعامل اصولی بین دامداران و مراتع، نقش مهمی در مدیریت پایدار مراتع دارد. اگر مراتع به درستی مدیریت شوند، زمینه های بهره برداری پایدار از آن ها فراهم می شود. یکی از شاخص های پایداری در مدیریت مراتع، بعد اجتماعی است که عوامل مختلفی در آن دخیل می باشند. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های اجتماعی در مدیریت پایدار مراتع و روابط تاثیرگذاری هر یک از آن ها بر پایداری اجتماعی مدیریت مراتع چغاخور استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 103 دامدار ذیحق بوده که اطلاعات 83 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه که بر اساس جدول کرجسی مورگان به دست آمده، جمع آوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخت بود که بر اساس اطلاعات حاصل از مصاحبه های میدانی تدوین شد. پس از جمع بندی داده ها، تجزیه و تحلیل در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید. نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد، پایداری اجتماعی در مدیریت مرتع به طور مثبت و معنی داری متاثر از هفت شاخص سطح دانش و آگاهی از دام و مرتع، سطح مهارت و توانایی در امور دام و مرتع، سطح مشارکت دامداران، سطح همبستگی و انسجام دامداران، سطح تعامل اجتماعی در دامداران و سطح رضایتمندی دامداران در سطح 99 درصد اطمینان و سطح مسیولیت پذیری و همیاری دامداران در سطح 95 درصد اطمینان، می باشند. اهمیت مسایل اجتماعی در مدیریت مراتع، می طلبد سیاست گذاری ها و برنامه های کلان مدیریتی مراتع با رویکرد جامع محور صورت گرفته و با تعریف دقیقی از شاخص های اجتماعی است.

  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، دانش، مهارت، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام، رضایتمندی
 • میثم علی پور*، محمدرضا اذرنوش، علیرضا صادقی پویا، مجید اسحق نیموری، علی کیا لاشکی، شعبان قلندرآیشی صفحات 36-48

  رشد جمعیت و همچنین افزایش مهاجرت به شهرها در دهه های اخیر منجر به افزایش تراکم جمعیت و همچنین وسعت شهرهای بزرگ شده است. آلودگی صوتی یکی از معضلات زیست محیطی شهرهای بزرگ است که سلامت انسان را از جنبه های مختلف روانی و جسمی به مخاطره می اندازد. متاسفانه این نوع آلودگی کمتر از سایر آلاینده ها مورد توجه قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی و مدل سازی اثر گونه های درختی، فاصله از منبع صوت، فصل رویش (تابستان و زمستان) و ویژگی های توده شامل میانگین قطر برابر سینه، میانگین ارتفاع توده، سطح مقطع در هکتار و سطح مقطع درختان کل درختان از منبع صدا تا مکان اندازه گیری بر میزان آلودگی صوتی انجام شد. مطالعه حاضر در پارک جنگلی نور انجام شد که در آن 6 ایستگاه شامل 5 توده درختی متفاوت و یک منطقه شاهد برای مطالعه انتخاب شدند. اندازه گیری آلودگی صوتی در هر ایستگاه  با 5 تکرار در فواصل 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 متر از منبع صوت با دو فرکانس 250 و 500 هرتز و در دو فصل زمستان و تابستان انجام شد. بر اساس معیارهای انتخاب مدل، مدل خطی بهترین برازش را برای مدل سازی عوامل محیطی بر میزان آلودگی صوتی نشان داد. بر اساس نتایج، تاثیر فاصله، گونه، فصل، شدت آلودگی صوتی و سطح مقطع کل درختان بر میزان آلودگی صوتی معنی دار شد. فاصله از منبع آلودگی صوتی و سطح مقطع کل درختان رابطه معکوس با میزان آلودگی صوتی نشان دادند. بیشترین آلودگی صوتی مربوط به مناطق شاهد و کمترین آن مربوط به توده های آمیخته لیلکی-توسکا بود. می توان نتیجه گرفت که با طراحی بهینه از طریق جنگل کاری توده های آمیخته بطوریکه گونه ها اشکوبهای مختلفی را پوشش دهند، می توان آلودگی صوتی را به طور موثرتری کاهش داد.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، پارک نور، سطح مقطع، فاصله، فرکانس
 • اسماعیل شیدای کرکج*، اسفندیار جهانتاب، جواد معتمدی، مرتضی مفیدی چلان صفحات 49-63

  آگاهی از وضعیت تنوع زیستی، یکی از ملزومات اتخاذ رویکرد حفاظتی در اکوسیستم های مرتعی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر جهت دامنه بر مقادیر شاخص های تنوع گیاهی، در گون زارهای منطقه نازلو چای در سال 1397، انجام شد. بدین منظور، در مجموع، با کاربرد 230 قطعه نمونه یک متر مربعی که با فاصله پنج متر از همدیگر، در امتداد ترانسکت های 50 متری، مستقر شدند؛ اقدام به برداشت درصد پوشش تاجی گونه های گیاهی، در هر یک از جهت های اصلی دامنه (هشت جهت شمالی، پنج جهت جنوبی، پنج جهت شرقی و پنج جهت غربی) گردید. سپس با نرم افزار PAST، شاخص های مهم و پرکاربرد معرف تنوع گونه ای (مارگالف، تاکسا، منهینیک، و برگر پارکر به عنوان غنای گونه ای، شاخص های غالبیت، یکنواختی، سیمپسون، پایلو به عنوان یکنواختی گونه ای و شاخص های شانون، بریلویین به عنوان شاخص های ناهمگنی)، محاسبه شد. در نهایت، با استفاده از روش تجزیه واریانس یک طرفه، اقدام به مقایسه آماری میانگین ها شد. نتایج، نشان داد؛ در دامنه های مورد مطالعه تعداد 41 گونه گیاهی شناسایی شد و شاخص های مارگالف، تاکسا، شانون، بریلویین و آلفا فیشر در جهات مختلف جغرافیایی با یکدیگر اختلاف معنی داری در سطح پنج درصد داشتند. به طوری که بیشترین مقدار این شاخص ها، مربوط به جهت غربی به ترتیب 55/2، 2/12، 1/2، 88/1 و 05/4 بود. شاخص های سیمپسون، منهینیک، غالبیت، یکنواختی، پایلو و برگر پارکر نیز در جهات مختلف با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. اگر چه دو دامنه غربی و جنوبی در خصوص اکثر شاخص ها با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند ولی با این حال نتایج خوشه بندی ترکیب گیاهی سایت ها، این دو دامنه را در یک خوشه با شباهت بالا (در حدود 70 درصد) طبقه بندی نموده است.  این یافته بیانگر آن است که شاخص های تنوع به خوبی قادر به ارایه اطلاعات در خصوص ترکیب گیاهی نیستند و بایستی در خصوص استفاده از این شاخص ها به ترکیب گیاهی نیز توجه نمود. در نهایت بایستی ذکر کرد اگر چه شاخص های مارگالف، تاکسا، شانون، بریلویین و آلفا فیشر قادر به تفکیک دامنه ها بودند ولی پیشنهاد استفاده از این شاخص ها در طرح های پایش گون زارها با غالبیت گونه Astragulus microcephalus در شمالغرب کشور، نیاز به تحقیقات متعدد دیگر دارد.

  کلیدواژگان: تنوع گیاهی، پویایی اکوسیستم، غالبیت، یکنواختی، ارومیه
 • سپیده فاضلیان*، اسماعیل اسدی، پژمان طهماسبی صفحات 64-82

  پراکندگی بذر بوسیله مورچه یکی از روش های پراکنش بذر می باشد که منجر به افزایش تنوع گیاهی و همزیستی گیاهان در مقیاس محلی می شود. این مطالعه با هدف بررسی تعداد گونه های گیاهی، خانواده های گیاهی منتقل شده توسط مورچه ، همچنین مقایسه جنس و گونه مورچه های منتقل کننده بذر، در منطقه تنگ صیاد استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. مناطق مطالعاتی جهت جمع آوری نمونه های آشیانه مورچه شامل سه زون مدیریتی چرای حیوانات شامل: 1-  پارک ملی 2-  منطقه حفاظت شده 3- منطقه چرای آزاد می باشد. نمونه برداری در هر منطقه مطالعاتی ازخاک مربوط به 3 آشیانه مورچه درهر کدام از  سایت ها از عمق 0 تا 5 سانتی متری انجام شد. نمونه برداری در سال 1398 طی سه ماه تیر، مرداد و شهریور در مناطق مطالعاتی صورت گرفت. در این آزمایش 5 جنس و 12 گونه مورچه شناسایی شد. نتایج نشان داد که در مجموع 62 گونه گیاهی متعلق به 15 خانواده گیاهی توسط مورچه منتقل شدند که 36 گونه گیاهی، از طریق مورچه به طور مشترک در هر سه منطقه منتقل شدند. نتایج نشان داد فقط اختلاف معنی دار بین جنس های مورچه Camponotus  و Cataglyphis  و هم چنین میان دو جنس  Camponotus وtetramorium  می باشد (05/0 <p). نتایج نشان داد که جنس Messor به عنوان مورچه شکارگر، 19 گونه گیاهی را انتقال داده است که با بقیه جنس های مورچه اشتراکی نداشته و این جنس از مورچه  نسبت به سایر جنس ها  تعداد بیشتری گونه گیاهی را منتقل کرده است. طبق نتایج این تحقیق، می توان Messor را به عنوان مورچه ای که تعداد زیادی گونه گیاهی و بذر گونه ها را انتقال می دهد و تاثیر مهمی در تنوع و حضور گونه ها در ترکیب پوشش گیاهی داشته باشد در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: پراکنش بذر، پارک ملی، جوانه زنی گیاه، Myrmecochory
 • احمد عابدی سروستانی*، محمدرضا شهرکی صفحات 83-97

  مدیریت مراتع نیازمند دیدگاه نوآورانه و رهیافت های آینده نگر برای مقابله با چالش های نوظهور می باشد. تغییر اقلیم و بیماری های جدید از جمله این چالش ها می باشند که لازم است با توجه به تاثیر آن ها، راهبردهای مناسب برای آینده مراتع پیش بینی شود. هدف تحقیق حاضر شناسایی پیشران های مدیریت مراتع در شرایط همه گیری کووید-19 بود. بدین منظور و با روش توصیفی-تحلیلی و تحلیل اثرات متقابل به بررسی برهمکنش بیماری کووید-19 با مولفه های اصلی مدیریت مراتع (مرتعدار، دام، مرتع) پرداخته شد. پس از تدوین 24 عامل موثر بر مدیریت مراتع با فنون کیفی، اطلاعات مورد نیاز با پرسشنامه از 30 نفر از کارشناسان و خبرگان مرتعدار در سطح استان گلستان که در پاییز سال 1400 که با روش هدفمند انتخاب شدند، جمع آوری و با نرم افزار MICMAC تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بیانگر وضعیت بی ثبات (ناپایدار) سیستم مدیریت مراتع استان گلستان بود. بر اساس میزان اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم عوامل، مهم ترین پیشران های مدیریت مراتع شامل شش عامل مربوط به مولفه «مرتعدار»، دو عامل مربوط به مولفه «مرتع» و یک عامل مربوط به مولفه «دام» می شدند که به ترتیب عبارت بودند از: «احساس مالکیت مرتع در مرتعداران»، «سطح دانش و مهارت مرتعداران»، «تاج پوشش و تولید علوفه مرتع»، «پایبندی به اصول مرتعداری»، «مشارکت و کار گروهی مرتعداران»، «سهم مرتع در معیشت مرتعدار»، «امنیت شغلی مرتعداران»، «مدت حضور دام در مرتع» و «وجود آب شرب در مرتع». این در حالی بود که همه گیری بیماری کووید-19 به عنوان یک عامل در مدیریت مراتع درنیامده بود، زیرا نه بر سیستم مدیریت مراتع تاثیرگذار بود و نه از سایر عوامل این سیستم تاثیر پذیرفته بود. با توجه به یافته ها، سناریوی مناسب برای آینده تدوین و پیشنهادهای کاربردی ارایه شدند.

  کلیدواژگان: منابع طبیعی، مدیریت مرتع، آینده پژوهی، سناریو، بیماری کرونا
 • مسعود محمودی*، نبی الله یارعلی صفحات 98-111

  مناطق حفاظت شده از جمله منابع طبیعی تجدید شونده محسوب می شوند که به دلیل برخورداری از ارزش های فراوان محیط زیستی جایگاه ویژه ای دارند. مدل تخریب محیط زیست یکی از روش های ارزیابی آثار محیط زیستی است که آثار فعالیت های انسانی را در مقیاس منطقه ای یا آبخیز یا هر نوع واحد مدیریتی تحلیل و مقدار آن را به طور کمی مشخص می نماید. هدف از تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه (EIA) با استفاده از مدل تخریب و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در منطقه حفاظت شده اشترانکوه است. نخست منطقه حفاظت شده اشترانکوه 554 شبکه تقسیم و با استفاده از مشاهدات صحرایی، نظرات کارشناسان و افراد محلی و اطلاعات و نقشه های موجود، تعداد 11 عامل تخریب شناسایی و شدت آنها تعیین شد. سپس، آسیب پذیری اکولوژیک و تراکم فیزیولوژیک محاسبه و پس از آن با استفاده از رابطه تخریب، ضرایب تخریب به دست آمد. درنهایت کلیه شبکه ها بر اساس نظریه فازی به 4 پهنه با توانایی توسعه بیشتر، نیازمند بازسازی، نیازمند اقدامات حفاظتی و غیر قابل توسعه تقسیم شدند. طبق نتایج نهایی از مجموع 554 شبکه، 524 شبکه که معادل 58/94 درصد مساحت منطقه حفاظت شده اشترانکوه است، مستعد توسعه یسشتر، 28 شبکه که معادل 06/5 درصد محدوده مورد مطالعه است، نیازمند بازسازی و 2 شبکه نیز که معادل 36/0 درصد مساحت منطقه حفاظت شده اشترانکوه را به خود اختصاص می دهد، نیازمند اقدامات حفاظتی هستند.

  کلیدواژگان: اثرات زیست محیطی، توسعه، مدل تخریب، GIS، اشترانکوه
 • محمدهادی معیری*، سید حسین امیرخانی، غلامحسین عبدالله زاده، محمدرضا شهرکی صفحات 112-129

  جنگل زدایی و تغییر کاربری اراضی جنگلی به عنوان یک بحران جهانی مطرح است که روند رو به رشد و نگران کننده ای داشته است. سطح قابل توجهی از اراضی طبیعی و جنگل ها در اثر تغییر کاربری مخصوصا به زراعت تحت تاثیر قرار گرفته است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیلی بر محرکه های اثرگذار و پیامدهای تغییر کاربری اراضی جنگلی استان گلستان بر اساس نظر کارشناسان و نیروهای حفاظتی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه در تحقیق حاضر دربرگیرنده کارشناسان، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و قرقبانان جنگل ها در استان گلستان است که 100 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه محقق ساخت بود که روایی آن با استفاده از نظرات کارشناسان منابع طبیعی آزمون شد. پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزارهای SPSS25 و Smart PLS3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، عوامل «ضعف معیشت جوامع محلی و وابستگی زیاد به منابع جنگلی»، «تجاوزات انسانی و خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه طبیعی»، «ضعف های سازمانی و مدیریتی» و «ضعف های قوانین و مقررات و خلاءهای اجرایی آن» در سطح یک درصد و عامل «توسعه ناموزون فعالیت های اقتصادی» در سطح 5 درصد بر تغییر کاربری عرصه های جنگلی استان گلستان تاثیر مثبت و معنی داری دارند. یافته ها حاکی از آن است که تغییر کاربری جنگل ها به ترتیب با روش های  «بهره برداری غیرقانونی»، «توسعه زیرساختی و عمرانی» و «قاچاق محصولات جوبی و غیرچوبی» بیشترین تا کمترین تاثیرپذیری را داشته اند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادات و راهکارهای کاربردی در جهت پیش گیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی ارایه شد.

  کلیدواژگان: تخریب جنگل، حفاظت، جوامع محلی، معیشت، توسعه ناموزون
 • محمدعلی اسعدی*، حامد نجفی علمدارلو صفحات 130-142

  ارزشگذاری کالاها و خدمات ناملموس ناشی از محیط های طبیعی، امروزه دارای اهمیت فزاینده ای شده و در ابعاد محلی، ملی و بین المللی آن در بحث های مربوط به تخریب منابع طبیعی و جنگل زدایی جایگاه ویژه ای یافته است. زیرا کمی کردن کارکردهای اکوسیستمی و برآورد ارزش اقتصادی آنها، تاثیر زیادی بر تنظیم روند بهره برداری از این منابع دارد. در این پژوهش تلاش شده است، خدمات اکوسیستم بخش شمالی منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شامل کارکرد حفاظت آب و خاک موردبررسی و ارزشگذاری اقتصادی قرار گیرد. در ابتدا خدمات مورد نظر در اکوسیستم شناسایی و در ادامه برای برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت و تنظیم آب و خاک از رویکرد هزینه جایگزین و هزینه فرصت بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد، میزان کل ارزش کارکرد حفاظت آب در اکوسیستم منطقه، 4007688 تومان به ازای هر هکتار برآورد شد که کارکرد مقدار ذخیره آب با مقدار 3244722 تومان، بالاترین ارزش را در بین جنبه ها داشته است. همچنین دیگر نتایج تحقیق در مورد حفاظت خاک نشان داد، ارزش اقتصادی این کارکرد به وسیله هر هکتار از اکوسیستم منطقه برابر 5/60306 تومان در سال برآورد می شود، به گونه ای که در این کارکرد نیز، جلوگیری از افزایش رسوب و گل و لای، بیشترین ارزش را در بین جنبه های دیگر داشته است. ارزش گذاری خدمات حفظ آب و خاک اکوسیستم منطقه می تواند، اطلاعات دقیق تری را در اختیار مدیران و برنامه ریزان به منظور حفاظت از منابع طبیعی قرار دهد و منجر به تدوین برنامه هایی دقیق تر در این زمینه شود.

  کلیدواژگان: ارزشگذاری اقتصادی، کارکردهای اکوسیستم، هزینه جایگزین، البرز مرکزی
 • حسن قلیچ نیا*، حمیدرضا میرداودی، علی چراتی آرایی صفحات 143-159

    شناخت ویژگی های اکولوژیکی گونه های گیاهی و چگونگی عکس العمل آنها به عوامل محیطی، اطلاعات لازم را برای مدیریت پوشش گیاهی و اصلاح مراتع، فراهم می آورد. به دلیل اهمیت گونه جعفری فرنگی کوهستانی(Chaerophyllum macropodum  Boiss.)  در تولید علوفه و استفاده های دارویی، در مقاله حاضر، به مطالعه نیازهای اکولوژیک آن با تاکید بر تعیین عوامل اکولوژیک موثر بر تغییرات پوشش گیاهی و بررسی پاسخ این گونه به تغییرات عوامل اکولوژیکی، با استفاده از روش آنالیز تطبیقی متعارفی (Canonical Correspondence Analysis, CCA) و مدل جمعی تعمیم یافته (Generalized Additive Models, GAM) در استان مازندران پرداخته شده است. نتایج حاصل از آنالیز تطبیقی متعارفی نشان داد که عوامل محیطی مثل ارتفاع از سطح دریا، جهت جغرافیایی، فسفر، کربن آلی، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی، رطوبت اشباع خاک و آهک، در رویشگاه های مورد مطالعه ، به ترتیب با بیان 9/5، 6/5، 2، 2، 8/1، 7/1، 7/1، 6/1 و 3/1 درصد از واریانس موجود در ترکیب گیاهی، نقش مهمی در تغییرات پوشش گیاهی در رویشگاه های مورد مطالعه داشتند. نتایج نشان داد که پاسخ گونه C.macropodum  به میزان فسفر و پتاسیم  از مدل کاهشی (Monotonic decrease) پیروی می کند. الگوی پاسخ این گونه  به درصد سیلت، درصد شن، درصد ماده آلی، درصد کربن آلی، درصد ازت ، آهک و جهت شیب از مدل زنگوله ای (Unimodal) پیروی کرده و حد بهینه رشد آن برای هر یک از این عوامل به ترتیب 20 درصد، 55 درصد، 5 درصد، 3 درصد، 4/0 درصد، 5 درصد و جهات شمال و شمال غرب می باشد. مطالعه پاسخ  گیاه چعفری فرنگی  در امتداد شیب عوامل توپوگرافی و خاک، اطلاعات ارزشمندی برای تعیین نیازهای اکولوژیکی این گونه ارایه داد که می تواند در عملیات اصلاح مراتع در مناطق مشابه، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: رسته بندی، جعفری فرنگی کوهستانی، عوامل اکولوژیک، مدل جمعی تعمیم یافته، ویژگیهای خاک
 • اسفندیار جهانتاب*، زهرا خسروانی، امیرحسین پارسامهر، امیرحسین قنبری صفحات 160-173

  عملیات احداث بانکت نقش مهمی در اصلاح مراتع ایفا می کنند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملیات اصلاحی احداث بانکت بر خصوصیات پوشش گیاهی در مراتع شهرستان فسا انجام شد. دو منطقه تحت عملیات بانکت بندی و شاهد انتخاب و در هر منطقه، 3 ترانسکت به طول 100 متر مستقر شد. در راستای هر ترانسکت 10 پلات 2*2 متر مربعی مستقر شد. در هر پلات ویژگی های درصد پوشش و تراکم همه گونه های مشاهده شده، درصد سنگ و سنگریزه، لاشبرگ و خاک لخت اندازه گیری شد. برای ارزیابی ترکیب گیاهی در دو عرصه، از تیپ های عملکردی گیاهان استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارهای آماری انجام گرفت. در منطقه احداث بانکت 42 و در منطقه شاهد 33 گونه گیاهی مشاهده شد. نتایج آزمون t نشان داد بین ویژگی های درصد تاج پوشش، تراکم، لاشبرگ، سنگ و سنگریزه و خاک لخت در عرصه بانکت بندی و شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت (01/0<p). پوشش تاجی، تراکم گونه های گیاهی و میزان لاشبرگ در عرصه بانکت بندی نسبت به شاهد به ترتیب 57/30، 13/3 و 16/3 درصد افزایش یافت. عرصه بانکت بندی پوشش گونه های چند ساله و یکساله را نسبت به منطقه شاهد بطور معنی داری در سطح 95 درصد اطمینان ارتقا داد. عرصه بانکت بندی تاج پوشش کلاس خوشخوراکی دوم را نسبت به منطقه شاهد بطور معنی داری در سطح 95 درصد اطمینان ارتقا داد. به طور کلی با توجه به شاخص های اکولوژیکی در نظر گرفته شده در این مطالعه، عملیات بانکت بندی جهت احیای پوشش گیاهی در مناطق خشک و نیمه خشک توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اصلاح مراتع، ذخیره نزولات جوی، تیپ های عملکردی گیاهان، فسا
 • امیر میرزایی موسیوند* صفحات 174-189

  یکی از اهداف مدیریت منابع طبیعی، حفظ تنوع زیستی در اکوسیستم های طبیعی است. در این تحقیق تاثیر عوامل توپوگرافی بر تنوع گونه ای در گرادیان ارتفاعی مراتع کوه های گرین شهرستان دلفان در سال 1401، مورد بررسی قرار گرفت. در این گرادیان ارتفاعی، پنج رویشگاه انتخاب شدند. ابتدا تیپ بندی پوشش گیاهی انجام و در منطقه معرف هر تیپ گیاهی نمونه برداری های پوشش گیاهی به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. سطح پلات نمونه برداری به روش سطح حداقل (یک تا چهار متر مربعی) و تعداد پلات به روش آماری برای هر رویشگاه 30 پلات تعیین شد. در هر رویشگاه سه ترانسکت به طول 100 متر مستقر گردید و در امتداد هر ترانسکت از سطح 10 پلات نمونه برداری انجام شد (در هر رویشگاه 30پلات). گونه ها از سطح پلات ها جمع آوری، شناسایی و فرم رویشی آن ها تعیین شد. تنوع زیستی گونه های گیاهی با استفاده از غالبیت، شاخص های تنوع شانون- وینر و سیمپسون، شاخص غنای مارگالف و منهینیگ و شاخص یکنواختی هیل با استفاده از نرم افزار PAST محاسبه شد. برای مقایسه تفاوت در بین سایت ها از تجزیه واریانس یک طرفه و از آزمون دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. به منظور تعیین مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات تنوع گونه ای از آنالیز PCA (تجزیه به مولفه های اصلی) استفاده شد. نتایج نشان داد تغییرات ارتفاع، شیب و جهت های جغرافیایی بر شاخص های تنوع، غنا، یکنواختی و غالبیت در سطح کل گیاهان اثر معنی داری دارد (01/0<p). در سطح کل گیاهان بیشترین مقدار شاخص های غنا و تنوع در ارتفاع بیشتر از 2600 متر و غالبیت در ارتفاع 1850 متر بود. در شیب کم (15-0 درصد) شاخص غالبیت دارای بیشترین مقدار و شاخص های تنوع، غنا و یکنواختی در شیب های بالاتر از 30 درصد دارای مقادیر بیشتری بودند. اغلب شاخص ها در جهت های جغرافیایی شمالی، شمال غرب و غربی نسبت به سایر جهت های دارای مقادیر بیشتر بودند و تفاوت معنی دار بود (01/0<p). نتایج آنالیز تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که ارتفاع و شیب زیاد و جهت شمالی، غربی و شمال غربی بیشترین تاثیر را در تنوع گونه ای منطقه مورد مطالعه داشتند. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که به علت تعداد دام بیش از ظرفیت چرا و فعالیت های انسانی در ارتفاعات پایین دست منطقه مورد مطالعه، تنوع و غنای گونه ای کاهش یافته است.

  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تجزیه به مولفه اصلی، تنوع زیستی، شهرستان دلفان، متغیرهای محیطی
 • محمدصحت پارسه*، علی ستاریان، ابوالفضل دانشور، الهام امینی، فاطمه نصرالهی، راضیه سعادتی صفحات 190-205

  شناخت ارتباط بین پوشش گیاهی و عوامل محیطی در مدیریت بهتر اکوسیستم یک منطقه موثر است. در این تحقیق شاخص های مولکولی، ریخت شناسی، گرده شناسی و آناتومی گونه  Juniperus excelsa در استان خراسان شمالی، منطقه گوی نیک جرگلان، مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از نشانگر هسته ای (ITS)، به مقایسه توالی این تاکسون با توالی های موجود در بانک ژنومی NCBI پرداخته شد. تکامل هم نوا از طریق نوترکیبی و  یا تبادل ژنی نابرابر  باعث هم گرایی  تکرارهای توالی هسته ای شده است. شاخص های ریخت شناسی مخروط ماده و بذر مورد مطالعه قرار گرفت. دانه گرده توسط دستگاه میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) بررسی شد. نتایج نشان داد که تمامی دانه های گرده منفرد، تک شیار سطحی از نوع Ulcurate، نامتقارن و از نظر اندازه کوچک بودند. از لحاظ شکل کروی کشیده (Prolate spheroidal)  با تزیینات اگزین دانه دانه (Granulate) می باشند. طرح کلی گرده ها در LM، دایره ای با سطح صاف و بدون فرورفتگی است ولی در دانه گرده مورد بررسی در میکروسکوپ الکترونی SEM به صورت نامنظم و دارای فرورفتگی هایی می باشند. در مطالعات تشریحی برش عرضی ساقه  و برگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مطالعات تشریحی برگ نشان داد که در گونه J. excelsa میانگین طول بیرونی روزنه 47/28 میکرومتر و طول درونی آن 18/17 میکرومتر است. هم چنین میانگین عرض بیرونی روزنه  66/13 میکرومتر و عرض درونی روزنه 87/4 میکرومتر محاسبه شد. تراکم روزنه در واحد 136 (mm2) می باشد. در برش عرضی سطح مقطع ساقه ی نازک ارس در سرشاخه ها شکلی دایره ای دارد، زیرا میانگین قطر طولی و عرضی منطقه تفاوت چندانی با هم ندارند. میانگین قطر بزرگ برش عرضی 3/286 میکرومتر و قطر کوچک برش عرضی 5/278 میکرومتر و میانگین ضخامت پوست 8/201 میکرومتر می باشد. در بحث احیاء و تکثیر گونه های در خطر انقراض، پیدا کردن مکان طبیعی مناسب جهت تولید و پرورش این نوع از گونه ها، اهمیت به سزایی دارد. لذا اگر در زمینه حفاظت از گونه J. excelsa غفلت صورت گیرد به خاطر سهولت دسترسی عوامل انسانی به این منطقه، خطر نابودی، آن ها را نیز هم چون سایر گونه های گیاهی کمیاب، تهدید می کند.

  کلیدواژگان: حفاظت، گرده، مخروط، مطالعات تشریحی، مولکولی، nrDNA ITS
 • ایمان پژوهان*، مازیار حیدری، فاطمه فاضل پور صفحات 206-218

  زغالگیری یکی از بهره برداری های عمده از جنگل های استان لرستان (به خصوص زاگرس میانی) است. هدف از این پژوهش بررسی چالش زغالگیری از دیدگاه متخصصین و جوامع محلی در جنگل های منطقه بسطام شهرستان الشتر است. بدین منظور از طریق جنگل گردشی و کمک متخصصین جنگلداری اقدام به انجام تحلیل سوآت در استان لرستان شد. پرسشنامه در اختیار نقش آفرینان (12 نفر از جوامع محلی و 40 نفر از متخصصین) قرار گرفت و بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی شدند. جهت راهبرد گذاری زغالگیری از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم ترین قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدید های زغالگیری ازنظر نقش آفرینان و کارشناسان به ترتیب شامل در نظر گرفتن معیشت محلی و افزایش درآمد خانوار، جنگل زدایی (کاهش تراکم، تاج پوشش و حذف تدریجی جنگل)، کاهش مهاجرت روستا به شهر و به خطر افتادن استمرار و پایداری جنگل است. نقش آفرینان محلی بر ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای شامل، آسیب به دستگاه تنفسی و بینایی و حادث شدن سوختگی ها در بدن افراد درگیر در زغالگیری، امکان برپایی نظام مدیریتی مشارکتی و حضور افراد خارج از سامان عرفی روستاها جهت زغالگیری تاکید داشتند. برای کل نقش آفرینان، کارشناسان و مردم محلی به ترتیب موقعیت های (48/13-، 09/26-)، (29/17-، 77/29-) و (5/0+ ، 59/12-) حاصل شد. بنابراین ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی تایید کننده راهبرد تدافعی (ازنظر کل جامع آماری و کارشناسان) و محافظه کارانه (ازنظر مردم محلی) بود. برای مدیریت بهینه جنگل و کاهش زغالگیری پیشنهاد گردید، نسبت به توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد صندوق های خرد در راستای جنگل کاری و احیاء جنگل اقدام کرد و نسبت به کاهش و حذف زغالگیری از درختان بلوط اقدام شود.

  کلیدواژگان: بلوط، پرسشنامه، جنگل زدایی، راهبرد تدافعی، سوات
 • ملوک رویان*، عادل سپهری، حسین بارانی، علی افشاری صفحات 219-237

  ملخ ها جزء مهمی از زنجیره ها و شبکه های غذایی در مراتع هستند اما در تراکم زیاد موجب وارد آمدن آسیب به مراتع و محصولات کشاورزی می شوند. استان گلستان یکی از کانون های ملخ مراکشی (Dociostaurus maroccanus) در ایران (جهان) است که هر ساله سطح زیادی از مراتع و اراضی کشاورزی این استان را مورد هجوم قرار می دهد. این پژوهش به بررسی درجه اهمیت عوامل محیطی و سطوح آن بر روی زیست ملخ مراکشی از نظر افراد خبره ی محلی در استان گلستان می پردازد. لذا این پژوهش در سال  1399 با مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از 200 نفر از کارشناسان، کشاورزان، دامداران، عشایر منطقه و افراد خبره ی محلی که سالها در مبارزه جهت کاهش تراکم ملخ مراکشی در استان همکاری داشته اند، انجام گرفت. اطلاعات جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه در مورد درجه اهمیت تاثیرگذاری 15 عامل اکولوژیکی بر زیست ملخ در نرم افزار آماری PAST وارد شد و جهت آنالیز از آزمون چندمتغیره ی Factor Analysis استفاده گردید. نتایج نشان داد درجه اهمیت 6 عامل رطوبت خاک، بافت خاک، نوع پوشش گیاهی، بارندگی، رطوبت نسبی هوا و دما، بیشتر از موارد دیگر بوده و این عوامل، با افزایش تراکم ملخ مرتبط هستند.  نتایج این تحقیق می تواند با در نظر گرفتن عوامل مثبت و موثر در زیست ملخ، به شناخت مکان های احتمالی حضور ملخ، کمک نماید.

  کلیدواژگان: عوامل موثر بر تراکم ملخ، آزمون چندمتغیره ی Factor Analysis، مصاحبه، افراد خبره ی محلی
 • محسن یوسفوند مفرد، جواد سوسنی*، حامد نقوی، کامبیز ابراری واجاری، نقی شعبانیان صفحات 238-247

  جنگل های زاگرس سطح وسیعی از جنگل های کشور را به خود اختصاص داده اند و نقش مهمی را در حفاظت خاک و ذخیره آب های زیرزمینی و دیگر خدمات اجتماعی-اقتصادی ایفا می کنند. جنگل ها نقش مهمی در ذخیره طبیعی کربن در مقیاس جهانی داشته و حفاظت از آن ها یکی از استراتژی های مهم و پایدار برای مقابله با گرمایش جهانی است. به همین خاطر مدیریت پایدار این عرصه ها نیازمند اطلاعاتی جهت درک و پیش بینی تغییرات این جنگل ها دارد. این تحقیق با هدف برآورد زیست توده و مقدار ذخیره کربن روی زمین درختان بلوط ایرانی که از مهم ترین عناصر جنگل های زاگرس هستند، با استفاده از تلفیق اطلاعات زمینی و تصاویر Google earth انجام شد. طبق نتایج مطالعه قبلی در این منطقه قطر متوسط تاج متغیر مناسب برای برآورد زیست توده گونه بلوط ایرانی بوده که به این منظور قطر متوسط تاج درختان بلوط ایرانی منطقه دادآباد لرستان در سطحی معادل 488 هکتار، با استفاده از تصاویر گوگل ارث و به وسیله نرم افزار ImageJ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقدار زیست توده روی زمین برای گونه بلوط ایرانی 68/9 تن در هکتار بود. همچنین مقدار ذخیره کربن برآورد شده برای جنگل های بلوط منطقه دادآباد لرستان برابر با 427/6 تن در هکتار بدست آمد. نتایج این مطالعه و مقایسه آن با مطالعات دیگر نشان داد که روش های غیرمخرب مثل سنجش از دور و استفاده تصاویر ماهواره ای و تلفیق آن ها با روابط آلومتریک محلی، امکان تخمین میزان زیست توده و کربن ذخیره شده در سطوح وسیع را با دقت مناسب امکان پذیر می سازد.

  کلیدواژگان: بلوط ایرانی، روابط آلومتریک محلی، زیست توده، روش های غیرمخرب، Google earth
 • مریم مفیدنژاد، اصغر زمانی*، ایوب مرادی، کورش کمالی صفحات 248-264

  گیاهان بومی و انحصاری، ذخایر ژنتیکی ارزشمند هر منطقه محسوب می شوند و به دلیل دارا بودن صفات ریخت شناسی مطلوب، مقاومت به آفات و امراض و سازگاری به شرایط اکولوژیک از اهمیت خاصی برخوردارند. این پژوهش با هدف ارایه لیست فلوریستیکی و شناسایی ویژگی های زیستی و خاکشناسی گیاهان دارویی شهرستان لنگرود اجرا شد. از افق سطحی رویشگاه ها نیز نمونه خاک برداشت و خصوصیات آن ها شامل بافت خاک، واکنش خاک، هدایت الکتریکی و درصد کربن آلی اندازه گیری شد. 78 گونه گیاه دارویی شناسایی شده در این پژوهش، به 42 خانواده و 72  جنس گیاهی تعلق داشتند. از این تعداد 10 گونه مربوط به خانواده Asteraceae (کاسنیان)، هشت گونه مربوط به خانواده Rosaceae (گل سرخیان)، پنج گونه مربوط به خانواده های Fabaceae (باقلاییان) و Lamiaceae (نعناعیان)، چهار گونه مربوط به خانواده Apiaceae (چتریان)، سه گونه مربوط به خانواده Poaceae (گندمیان)، دو گونه مربوط به خانواده های Aspleniaceae، Brassicaceae (چلیپاییان)، Malvaceae (گل ختمیان)، Hypericaceae (گل راعیان)، Lythraceae (حناییان)، Onagraceae (گل مغربیان)، Urticaceae (گزنه ایان) و بقیه خانواده های شناسایی شده، دارای یک گونه بودند. بیشترین درصد گونه های گیاهی دارویی منطقه دارای شکل زیستی همی کریپتوفیت (He) و بیشترین فراوانی پراکنش جغرافیایی به عناصر رویشی چندناحیه ای (PL) تعلق داشت. بررسی خصوصیات خاک رویشگاه این گیاهان در دامنه ارتفاعی 15- تا 325 متری نیز نشان از یکنواختی بافت خاک در کلاس متوسط تا سبک، هدایت الکتریکی کمتر از 1 دسی زیمنس بر متر، واکنش خاک اسیدی و میزان مواد آلی خیلی خوب داشت. بسیاری از این گونه ها علاوه بر مناطق پست و جلگه ای و اطراف شالیزارها، در مناطق تپه ای و کوهستانی جنگلی، رویش دارند.

  کلیدواژگان: آرایه شناسی، جغرافیای گیاهی، خاک، شکل زیستی
|
 • Mahboobeh Abbasi, Mohammad Jafari*, Vahid Payrevand Pages 1-17

  Carum carvi is a native species that is widely used in various medicinal, food, health, and cosmetic industries. In this study, the MaxEnt model was used to investigate the ecological factors affecting the establishment and distribution of Carum carvi and to prepare a map of its habitat suitability in Alamout Sharghi Rangelands (2019). To model the map, 19 environmental variables and information on the presence points of the species were prepared and entered into MAXENT software. Evaluation of the model results was obtained at 95% using AUC, which indicates the high accuracy of the model results. According to the results, C. carvi species prefers to grow in the altitude range of 1000 to 2700 meters, with lime of soil 14 to 25 percent, rainfall 400 to 500 mm, soil acidity 7.7-7.8, sand of soil about 35 percent, clay of soil 20 to 40 percent in Alamout Sharghi region. The probability of the presence of this species increases to 80% with the increase of soil organic matter from 0.5% to 2% and the probability of the presence of C. carvi species reaches 100% with the increase of silt of soil from 4 to 25%. Among the micronutrients, C. carvi showed a better response to increasing potassium. The variables of range direction, soil acidity, and sodium (Bio2, Bio15, and Bio14, respectively) were the least important environmental variables in the jackknife test. This basin has almost all geographical directions due to its mountainous nature. The acidity of the soil in this basin is 7.6-7.8 (almost neutral) and the amount of sodium in the soil is also negligible. The results of this study are used for domestication and cultivation of this plant in lands with similar habitat conditions for its widespread use and commercialization of its products.

  Keywords: MaxEnt model, jackknife test, Geostatistical, Alamout Sharghi Rangelands, Carum carvi
 • Haghir Soultani, Khadijeh Mahdavi*, Gholamhosein Abdollahzadeh, Mahshid Souri Pages 18-35

  Relationships and Principled interaction between ranchers and rangelands play an important role in the sustainable management of rangeland. If rangelands are properly managed, they will be used for sustainable exploitation. One of the indicators of sustainability in rangeland management is the social dimension which various factors are involved. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying social indicators in sustainable management of rangeland and the effective relationships of each of them on social sustainability of Choghakhor rangeland management in Chaharmahal and Bakhtiari province. The statistical population consisted of 103 competent ranchers in the rangeland, of which research data were collected from 83 of them as a sample size based on Krejcie Morgan's table. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the information obtained from field interviews. After summarizing the data, the analysis was done in two parts, descriptive and inferential statistics. The results of structural equation modeling showed that social sustainability in rangeland management was positively and significantly affected by seven indicators of knowledge and awareness of livestock and rangeland, skill and ability level in livestock and rangeland affairs, level of livestock participation, level of correlation and the cohesion of ranchers  , the level of social interaction in ranchers and the level of ranchers' satisfaction   are at the level of 99% confidence and the level of responsibility and cooperation of ranchers are at the level of 95% confidence. The importance of social issues in rangeland management requires policies and rangeland management macro-programs with a comprehensive approach and with a precise definition of social indicators in rangeland management according to the position of ranchers can be beneficiaries to sustainable social empowerment in Conducted protection and exploitation in rangeland.

  Keywords: Social sustainability, knowledge, Skills, Participation, Responsibility, Cohesion, Satisfaction
 • Meisam Alipoor*, Mohamadreza Azarniia, Alireza Sadeghi Pooya, Majid Eshaq Nimuri, Ali Kialashki, Shaban Ghalandarayeshi Pages 36-48

  Population growth as well as increasing migration to cities in recent decades has led to increased population density as well as the area of ​​large cities. Noise pollution is one of the environmental problems in big cities, which endangers human health in various psychological and physical aspects. Unfortunately, this type of pollution has received less attention than other pollutants. Therefore, the aim of this study was to investigate and model the effect of tree species, growing season (summer and winter), distance from the sound source and stand attributes including mean diameter at breast height, average height of the stand, basal area per hectare, total basal area of trees from sound source to location on noise pollution. The present study was conducted in Noor Forest Park in which 6 stations including 5 different tree stands and one control area were selected for the study. Measurement of noise pollution was performed in each station with 5 replications at distance intervals of 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 meters from the sound source with two noise frequencies of 250 and 500 Hz in two seasons of winter and summer.  Based on the model selection criteria, the linear model showed the best fit for modeling the effect of environmental factors on the amount of noise pollution. Based on the results, the effect of distance, species, season, intensity of noise pollution and total basal area of trees on the amount of noise pollution was significant. The distance from the source of noise pollution and the total basal area of the trees showed an inverse relationship with the amount of noise pollution. The highest noise pollution was related to the control areas without trees and the lowest was related to the Gleditsia-Alnus mixed stands. It can be concluded that by afforesting mixed stands so that the species cover different floors, noise pollution can be reduced more effectively.

  Keywords: basal area, distance, frequency, noise pollution, Noor Park
 • Esmaeil Sheidai-Karkaj*, Esfandiar Jahantab, Javad Motamedi, Morteza Mofidi-Chelan Pages 49-63

  Awareness of biodiversity status is one of the requirements for adopting a conservation approach in rangelands ecosystems. In this regard, the present research was conducted in order to investigate the effect of slope direction on the values of plant diversity indices in the Astraglaus shrubland of Nazluchai region in 2017. For this purpose, in total, with the use of 230 sample plots of one square meter, which were placed at a distance of five meters from each other, along 50-meter transects; the crown cover percentage of plant species were collected in each of the main directions of the range (eight northern directions, five southern directions, five eastern directions and five western directions). Then, with the PAST software, the most important and widely used indicators of species diversity (Margalef, Taxa, Menhinick and Berger-Parker as species richness indices, Dominance, evenness, Simpson and Pielo as species evenness indices, Shannon and Brillouin as heterogeneity indicators) were calculated. Finally, using the one-way analysis of variance method, statistical comparison of the averages was carried out. The results showed; A total of 41 plant species were identified in the studied areas, and Margalef, Taxa, Shannon, Brillouin and Fisher's Alpha indices had a significant difference at the five percent level in different geographical directions. So that the highest value of these indices was related to the western direction, respectively 2.55, 12.2, 2.1, 1.88 and 4.05. Simpson's, Menhenik's, Dominance, evenness, Pielo and Berger-Parker indices were also not significantly different from each other in different directions. Although the two western and southern aspects were significantly different from each other regarding most of the indicators, nevertheless, the clustering results of the plant composition of the sites classified these two domains in one cluster with high similarity rate (around 70%). This finding indicates that the diversity indices are not able to provide information about the plant composition and should pay attention to the plant composition when using these indices. Finally, it should be mentioned that although Margalef, Taxa, Shannon, Brillouin and Fisher's alpha indices were able to separate the sites, but the proposal of using these indices in the monitoring plans of rangleands with the dominance of Astragulus microcephalus species in the northwest of the country, requires another researches.

  Keywords: Biodiversity, Ecosystem dynamics, Dominance, Evenness, Urmia
 • Sepideh Fazelian*, Esmaeil asadi, Pejman tahmasebi, Arsalan khalili moghadam Pages 64-82

  Seed dispersal by ants is one of the methods of seed dispersal that leads to an increase in plant diversity and plant coexistence at the local scale. This study was conducted with the aim of investigating the number of plant species, plant families transported by ants, and comparing the genus and species of ants transporting seeds, in Teng-e-Sayad area of Chaharmahal va Bakhtiari province. Study areas for collecting ant nest samples include three animal grazing management zones: 1- National Park 2- Protected Area 3- Free Grazing Area. Sampling was done in each study area from the soil related to 3 ant nests in each of the sites from 0 to 5 cm deep. Sampling was done in 2018 during the three months of July, August and Septamber in the study areas. In this experiment, 5 genera and 12 species of ants were identified. The results showed that a total of 62 plant species belonging to 15 plant families were transported by ants, of which 36 plant species were jointly transported by ants in all three regions. The results showed that there is only a significant difference between the ant genera Camponotus and Cataglyphis and also between the two genera Camponotus and Tetramorium (P<0.05). The results showed that the genus Messor, as a predatory ant, has transmitted 19 plant species that have nothing in common with other ant genera, and this ant genus has transmitted a large number of plant species compared to other ant genera. According to the results of this research, Messor can be considered as an ant that transmits a large number of plant species and species seeds and has an important effect on the diversity and presence of species in the vegetation composition

  Keywords: seed dispersal, national park, plant germination, Myrmecochory
 • Ahmad Abedi Sarvestani*, MohammadReza Shahraki Pages 83-97

  Management of rangelands requires an innovative perspective and forward-looking approaches in a way that can face the challenges of the present age. Climate change and new diseases are examples of challenges for which it is necessary to predict appropriate strategies for the future of rangelands according to their impact. This research aimed to identify the drivers of rangeland management in the Covid-19 pandemic period. For this purpose, the interaction of Covid-19 disease with the main components of rangeland management (pastoralist, livestock, and rangeland) was investigated with the descriptive-analytical method and mutual effects analysis technique. After preparing a 24-item list of influential factors on rangeland management with qualitative approaches, the required information was collected by the questionnaire using the purposeful sampling method from 30 rangeland experts and rangeland exploiters elites in Golestan province in autumn, 2021. Data were analyzed using MICMAC software. The results showed the unstable situation of the rangelands management system in Golestan province. Based on the degree of direct and indirect effect of the factors, the most important drivers of rangeland management included six factors related to the "pastoralist" component, two factors related to the "rangeland" component, and one factor related to “livestock” component which were respectively: "pastoralist's sense of ownership of the range", "pastoralist's knowledge and skill level", "vegetation cover and fodder production of the rangeland", "adherence to the principles of range management", "participation and teamwork of the pastoralist", "proportion of the rangeland in the livelihood of the pastoralist", "job security of the pastoralist", "duration of livestock presence in rangeland ", and "existence drinking water in the rangeland". Furthermore, the Covid-19 pandemic was not a factor in rangeland management because it did not affect the rangeland management system, nor was affected by other factors. According to the findings, a scenario for managing ranges in Golestan province was developed and practical suggestions were presented.

  Keywords: Natural Resources, Future Study, Challenges, Strategy
 • Masoud Mahmoudi*, Nabiallah Yarali Pages 98-111

  Protected areas are among the renewable natural resources that have a special position due to having many environmental values. The model of environmental destruction is one of the methods of evaluating the effects of the environment, which analyzes and quantitatively determines the effects of human activities in the regional scale or watershed or any type of management unit. The purpose of this research is environmental impact assessment of development with using the destruction model and geographic information system (GIS) in Ashtrankoh protected area. First, Ashtrankoh protected area was divided into 554 grids and using field observations, opinions of experts and local people, and available information and maps, the number of 11 factors of destruction were identified and their severity was determined. Then, the ecological vulnerability and physiological density were calculated and then the destruction coefficients were obtained using the destruction relationship. Then, the ecological vulnerability and physiological density were calculated and then the destruction coefficients were obtained using the destruction relationship. Finally, all the networks were divided into 4 zones based on the fuzzy theory, with the ability to develop more, in need of reconstruction, in need of protective measures, and non-developable. According to the final results, out of a total of 554 networks, 524 networks, which is equivalent to 94.58% of the area of the Ashtrankoh protected area, are susceptible to further development, 28 networks, which is equivalent to 5.06% of the studied area, need to be reconstructed and 2 networks, which are equivalent to 36. It occupies 0.36% of the protected area of Ashtrankoh, they need protective measures.

  Keywords: Environmental Impact Assessment, Development, Destruction model, GIS, Ashtrankoh
 • Mohammadhadi Moayeri*, Seyed Hossein Amirkhani, Gholamhossein Abdollahzadeh, Mohammadrfeza Shahraki Pages 112-129

  Deforestation and land-used changes of forest is considered as a global crisis that have had a growing and worrying trend. A considerable area of ​​land has been affected, especially due to changing natural forest to agronomy land used. In this regard, the present research was conducted with the aim of analyzing the influencing factors of forest land use change in Golestan province based on the opinion of experts and conservation forces. The population studied in the current research includes experts, forces of the natural resources protection unit and forest rangers in Golestan province, of which 100 people were selected as a sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, the validity of which was tested using the opinions of natural resources experts. Its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient. The collected data were analyzed with SPSS25 and Smart PLS3 software. Results showed positive and significant effect of driving forces including “weaknesses of livelihood of Local Communities and high dependence to forest resources”, “human activities and damages of natural disturbances”, “organizational and managerial weaknesses”, and “weaknesses of laws and regulations and their implementation gaps (at 1% level) and unbalanced development of economic activities (at 5% level) on land-used change of forested areas in Golestan Province. The findings indicated that land-used changes of Golestan’s forest had the most to the least effected by "illegal exploitation", "foundation and construction development" and "smuggling of wood and non-wood products". According to the obtained results, suggestions and practical solutions were presented in order to prevent the land-used change of forest.

  Keywords: Forest degradation, Protection, Local Communities, Livelihood, unbalanced development
 • MohammadAli Asaadi*, Hamed Najafialamdarlo Pages 130-142

  Valuation of intangible goods and services resulting from natural environments has become increasingly important nowadays and in its local, national and international dimensions has found a special place in discussions related to the destruction of natural resources and deforestation. Because quantifying ecosystem functions and estimating their economic value has a great impact on regulating the process of exploiting these resources. In this research, an attempt has been made to study and evaluate the ecosystem services of the northern part of the Central Alborz Protected Area, including the function of water and soil conservation.  At first, the desired services in the ecosystem were identified, and then the replacement cost and opportunity cost approaches were used to estimate the economic value of the functions of water and soil conservation and regulation. The results showed that the total value of water conservation function in the ecosystem of the region was estimated at 4007688 Tomans per hectare that the function of water storage with 3244722 had the highest value among the aspects. Also, other results of research on soil conservation showed that the economic value of this function by each hectare of the ecosystem of the region is estimated at 60306.5 Tomans, so that in this function, to sediment control has the most value among other aspects.  Evaluating the ecosystem water and soil conservation services of the region can provide more accurate information to managers and planners in order to protect natural resources and lead to more detailed plans in this area.

  Keywords: Economic valuation, Replacement Cost, Ecosystem functions, Central Alborz
 • Hassan Ghelichnia*, Hamidreza Mirdavoodi, Ali Cherati Araie Pages 143-159

  Knowing the ecological characteristics of plant species and their response to environmental factors provides the necessary information for managing vegetation and improving  of rangelands. Due to the importance of the  Chaerophyllum macropodum and its role in soil protection and forage production, we conducted a study of the ecological needs and determining the ecological factors affecting in plant cover and the response of the species to changes in ecological factors, using the Canonical Correspondence Analysis method ( CCA) and Generalized Additive Models (GAM) in Mazandaran province. The results of conventional comparative analysis showed that environmental factors such as altitude, aspect, phosphorous, organic carbon, organic material, pH, Ec, %sand, saturated moisture percentage and lime  of soil, respectively with the expression of 5.9, 5.6, 2, 2, 1.8, 1.7, 1.7, 1.6 and 1.3 percent of the variance in plant composition had an important role in the changes of plant cover in the studied habitats. The response of the species to the amount of phosphorus and potassium follows the monotonic decrease model. The response of species to the percentage of silt, sand, organic material, organic carbon,nitrogen,line and aspect  follows the bell model (Unimodal) and the optimal growth limit For each of these factors, it is 20%, 55%, 5%, 35,0.45 and north and westnorth slopes. The study of the response of the species  to environmental and soil factors provided valuable information to determine the ecological needs of this species, which can be taken into consideration in the operation of rangelands improvement in similar areas.

  Keywords: Classification, Chaerophyllum macropodum, Ecological factors, Generalized collective model, Soil properties
 • Esfandiar Jahantab*, Zahra Khosravani, AmirHossein Parsamehr, AmirHossein Ghanbari Pages 160-173

  Banqueting operations play an important role in the improvement of rangelands. In this regard, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of the improvement operation of banqueting on vegetation characteristics in the rangelands of Fasa. Two areas were selected including area with banqueting operation and control, in each area 3 transects with 100 meters length were established. Along each transect, 10 plots of 2 x 2 m2 were established. In each plot, the characteristics of percentage cover and density of all observed species, percentage of stones and pebbles, litter and bare soil were measured. For evaluate plant composition in two areas, plant functional types were used.  Statistical analysis was done using statistical software.  42 plant species were observed in the banqueting area and 33 species were observed in the control area. The results of the t-test showed that there was a significant difference between the canopy percentage, density, litter, stones and pebbles, and bare soil in the banqueting and the control areas (P <0.01). The canopy cover, density of plant species and the amount of litter in the banqueting area increased by 30.57, 3.13 and 3.16%, respectively. The banqueting area has significantly improved the coverage of perennial and annual species compared to the control area. The banqueting area, has improved the palatability classes II significantly compared to the control area. According to the ecological indicators considered in this study, banqueting area operations are recommended to restore vegetation in arid and semi-arid areas.

  Keywords: Range improvement, water harvesting operations, plants functional types, Fasa
 • Amir Mirzaei Mossivand* Pages 174-189

  One of the goals of natural resource management is to preserve biodiversity in natural ecosystems. In this research, the effect of topographical factors on species diversity in the elevation gradient of Grain mountains rangeland in Delfan County in 2022 was investigated. In this elevation gradient, five habitats were selected. Vegetation typing was done by the physiognomic method and in the Key area of ​​each plant type, vegetation sampling was done by a random-systematic method. The sampling plot area was determined by the minimum area method (one to four square meters) and the number of plots was determined by statistical method for each habitat, 30 plots. Three transects with a length of 100 m were deployed in each habitat and 10 plots were sampled along each transect (30 plots per habitat). Species were collected from the surface of the plots, identified and their vegetative form was determined. The Biodiversity of plant species was calculated using dominance, Shannon-Wiener and Simpson diversity indices, Margalf and Mannhing richness index and homogeneity index Hill using PAST software. A One-way analysis of variance was used to compare the differences between sites and the Duncan test was used to compare the means. In order to determine the most important factors affecting species diversity changes, principal component analysis was used. The results showed that changes in height, slope and direction had a significant effect on the indices of diversity, richness, homogeneity and dominance at the level of all plants. At the total level of plants, the highest values ​​of richness and diversity indices were observed at an altitude of more than 2600 meters and dominance at an altitude of 1850 meters. In low slope (0-15%) the dominance index had the highest value and the indices of diversity, richness and uniformity in slopes higher than 30% had higher values. Most indices in northern, northwestern and western geographical directions had higher values ​​than in other directions and the difference was significant (P <0.01). The results of the principal component analysis showed that high altitude and slope and north, west and northwest directions have the most impact on species diversity in the study area. In general, it can be concluded that due to the number of livestock exceeding the grazing capacity and human activities in the lower elevations of the studied area, species diversity and richness have decreased.

  Keywords: Vegetation, Principal Component Analysis, Biodiversity, Delfan County, Environmental Changes
 • Mohammad Sehat Parseh*, Ali Sattarian, Abolfazl Daneshvar, Elham Amini, Fatemeh Nasrollahi, Razieh Saadati Pages 190-205

  Understanding the relationship between vegetation and environmental factors is effective in better managing the ecosystem of an area. In this research, the molecular, morphological, pollinological and anatomical indices of Juniperus excelsa in North Khorasan Province, Goinik Jargalan region were evaluated. Using the nuclear marker (ITS), the sequence of this taxon was compared with the sequences in the NCBI. Homologous evolution through recombination or unequal gene exchange has caused the convergence of nuclear sequence repeats. Morphological indices of female cone and seed were studied. Pollen grains were examined by light microscope (LM) and scanning electron microscope (SEM). The results showed that all single pollen grains were Ulcurate type, asymmetrical and small in size. They are prolate spheroidal with granulate exine. The outline of the pollen in LM is circular with a smooth surface and no holes, but in the pollen grains examined in the SEM, they are irregular and have holes. Transverse section of stem and leaf was examined in anatomical studies. The results obtained from leaf anatomical studies showed that in J. excelsa species, the average external length of stomata is 28.47 micrometers and its internal length is 17.18 micrometers. Also, the average external width of the aperture was 13.66 µm and the internal width of the aperture was 4.87 µm. The density of the stomata in the unit is 136 (mm2). In the transverse section, the cross-section of juniperus stem has a circular shape in the top branches, because the average longitudinal and transverse diameters of the region do not differ much. The average diameter of the large cross section is 286.3 µm and the small diameter of the cross section is 278.5 µm and the average thickness of the skin is 201.8 µm. In the discussion of restoration and reproduction of endangered species, finding a suitable natural place for the production and breeding of these species is very important. Therefore, if the protection of J. excelsa species is neglected due to the easy access of human factors to this area, the risk of destruction threatens them as well as other rare plant species.

  Keywords: Anatomical Study, Cone, Molecular, nrDNA ITS, Pollen, Protection
 • Iman Pazhouhan* Pages 206-218

  Charcoal production is one of the major exploitative processes of forests in Lorestan province (especially the middle Zagros). It causes deforestation and forest degradation. The objective of this study is to investigate the challenges of charcoal production in the forests of Bastam, located in Aleshtar county of Lorestan province. For this purpose, a questionnaire was prepared, after a field survey, using the experience of local experts, for an interview with local charcoal production role-makers. Based on the strategic positioning matrix and strategic action matrix, we determine the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats, to be identified by local charcoal production role-makers. The results showed that the most important strengths, weaknesses, opportunities, and threats for the charcoal between experts were considering local livelihoods and increasing household income is deforestation (density reduction, canopy cover, and gradual deforestation), reducing rural migration to the city and endangering the sustainability of the forest, respectively. Local role-makers emphasized weaknesses, opportunities, and threats, including respiratory and visual impairment, and bodies burns, the Possibility of setting up a collaborative management system, and the presence of people outside the rural custom for charcoal. The positions (-13.48, -26.09), (-17.29, -29.77), and (-0.5, -12.5) were obtained, respectively. Thus the matrix of position assessment and strategic action confirmed the defensive strategy (in terms of total statistics and experts) and conservative (in terms of local people). For optimal forest management and reduction of coal production proposed to empower local communities and create small funds in the direction of reforestation and forest regeneration, and to reduce and eliminate coal from oak trees.

  Keywords: Defensive Strategy, Deforestation, Experts, Forest Restoration, Questionnaire
 • Molook Royan*, Adel Sepehry, Hossein Barani, Ali Afshari Pages 219-237

  Locusts are an important part of food chains and networks in pastures, but in high density they cause damage to pastures and agricultural products. Golestan province is one of the centers of the Moroccan locust (Dociostaurus maroccanus) in Iran. This research examines the degree of importance of environmental factors and their levels on the Moroccan locust from the point of view of local experts in Golestan province. This research was conducted in 2020 by interviewing a questionnaire from 200 experts, farmers, ranchers, nomads of the region and local experts who have collaborated for years in the fight to reduce the density of Moroccan locusts in the province. The information collected from the questionnaire about the degree of importance of the influence of 15 ecological factors on the locust was entered into PAST statistical software and multivariate factor analysis was used for analysis. The results showed that the degree of importance of 6 factors of soil moisture, soil texture, type of vegetation, rainfall, relative humidity and temperature is more than other factors and these factors are effective in the habitat and increase of density of Moroccan locust .

  Keywords: factors affecting the life of locust, multivariate factor analysis test, interviews, with local experts
 • Mohsen Yousofvand Mofrad, Javad Soosani*, Hamed Naghavi, KAMBIZ Abrari Vajari, Naghi Shaabanian Pages 238-247

  Zagros forests cover a large area of the Iran and play an important role in soil protection storing underground water and other socio-economic services. Forests play an important role in the natural storage of carbon on a global scale and their protection is one of the important and sustainable strategies to deal with global warming. Therefore, the sustainable management of these areas requires information to understand and predict the changes of these forests. This research aimed to estimate the biomass and amount of carbon storage of Iranian oak trees, which are one of the most important elements of the Zagros forests, by using the combinathion of field inventory and Google Earth images. According to the results of the previous study in this area, the average diameter of the crown is a suitable variable for estimating the biomass of the Iranian oak species. For this purpose, the average diameter of the crown of the Iranian oak trees in the Dadabad region of Lorestan in an area of 488 hectares, using Google Earth images by ImageJ software was measured. The results showed that the amount of biomass on the ground for the Iranian oak species was 9.68 tons per hectare. Also, the amount of carbon storage estimated for the oak forests 6.427 tons per hectare. The results of this study and its comparison with other studies showed that non-destructive methods such as remote sensing and the use of satellite images and their integration with local allometric equations, allow the estimation of the amount of biomass and carbon storage in large areas with proper accuracy.

  Keywords: Biomass, Google Earth, local allometric equations, non-destructive methods, Quercus brantii
 • Maryam Mofidnezhad, Asghar Zamani*, Aiuob Moradi, Kourosh Kamali Pages 248-264

  Native and endemic plants are considered valuable genetic reserves of each region and are of special importance due to having favorable morphological traits, resistance to pests and diseases, and adaptability to ecological conditions. This research was carried out with the aim of providing a floristic list and identifying the biological and soil characteristics of medicinal plants in Langerud city. Soil samples were also taken from the surface horizon of habitats and their characteristics including soil texture, soil reaction, electrical conductivity and organic carbon percentage were measured. 78 species of medicinal plants belonging to 42 families and 72 plant genera were identified. Of these, Asteraceae is the largest family with 10 species. Also, Rosaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae and Poaceae families are the next large families with eight, five, five, four and three species, respectively. Aspleniaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Hypericaceae, Lythraceae, Onagraceae and Urticaceae consist of two species.  Other identified families include one species. The highest percentage of life form and chorological type of the identified medicinal plant species in the region are Hemicryptophyte (He) and Polyregional (PL) elements, respectively. Also, assessment of the characteristics of the habitats of these plants in the height range of -15 to 325 m.a.s.l. showed the uniformity of the soil texture in the medium to light class, electrical conductivity less than 1 dS/m, soil reaction acidic and good organic matter content. The habitat of many of these species is in the hilly and mountainous areas, in addition to lowlands and plains and around paddy fields.

  Keywords: Life form, Phytogeography, Soil, Taxonomy