فهرست مطالب

فصلنامه شیلات
سال هفتاد و ششم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شیرین جمشیدی، رامین عبدلی* صفحات 341-355
  ژنوم میتوکندریایی یک مدل ایده آل برای مطالعه تکامل و روابط تبارشناختی است. در این مطالعه، ژنوم های کامل میتوکندریایی شش گونه از ماهیان خاویاری دریای خزر شامل تاسماهی ایرانی، تاسماهی روسی، تاسماهی شیپ، ازون برون، استرلیاد و فیل ماهی همراه با توالی های نوکلیوتیدی و آمینواسیدی 13 ژن رمزگر پروتیین به ازای هر ژنوم شامل ND1، ND2، ND3، ND4، ND5، ND6، ATP6، ATP8، COX1، COX2، COX3، ND4L و CYTB از بانک اطلاعاتی NCBI استخراج و مقایسه شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فاصله توالی ها در نرم افزار DNAStar براساس ژنوم کامل میتوکندریایی نشان دهنده بیشترین شباهت ژنتیکی (99 درصد) بین گونه های تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی بود. همچنین کمترین شباهت ژنتیکی (95 درصد) بین گونه های تاسماهی روسی و فیل ماهی مشاهده شد. در تجزیه و تحلیل تبارشناختی حاصل از نرم افزار MEGA7، دو خوشه اصلی با دو زیر خوشه فرعی برای یکی از خوشه های اصلی شناسایی شدند. گونه های تاسماهی ایرانی و تاسماهی روسی در زیر خوشه اول، تاسماهی شیپ و استرلیاد در زیر خوشه دیگر و گونه های ازون برون و فیل ماهی خوشه متمایز دیگری تشکیل دادند. نتایج حاصل از مقایسه توالی های نوکلیوتیدی 13 ژن رمزگر پروتیین با نتایج حاصل از توالی های کامل ژنوم های میتوکندریایی مشابه بودند. بیشترین تفاوت در توالی های نوکلیوتیدی ژن های CYTB، ATP6، ND2، ND5 و ND6 و کمترین تفاوت در ژن ND4L مشاهده شد. نتایج حاصل از مقایسه توالی های آمینواسیدی 13 ژن متفاوت بود، از آنجا که ترتیب گونه ها در درخت تبارنما تغییر کرد، شباهت ژنتیکی 100 درصدی برای برخی ژن ها همچون COX3 و ND4L شناسایی شد. براساس نتایج پژوهش حاضر، توالی های ژنوم میتوکندریایی می توانند برای مطالعات تبارشناسی و خوشه بندی گونه های متفاوت ماهیان خاویاری مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه، صحت بررسی ها با استفاده از ژنوم های کامل میتوکندریایی بالاتر از توالی های نوکلیوتیدی ژن ها است و استفاده از توالی های آمینواسیدی به دلیل ماهیت کدونی آن ها پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: میتوژنوم، درخت تبارشناسی، شباهت ژنتیکی، ماهیان خاویاری، دریای خزر
 • فاطمه رستمی، امیدوار فرهادیان*، نصرالله محبوبی صوفیانی، محمود اعتباری صفحات 357-376

  فسفر نقش مهمی در رشد جلبک ها، تولید اسیدهای چرب و فرآیندهای متابولیکی مانند انتقال انرژی و فتوسنتز دارد. در پژوهش حاضر اثر غلظت های مختلف فسفر بر رشد، زیست توده، محتوای فنول کل و خواص آنتی اکسیدانی در سیانوباکتری های آب شیرین، Microcystis aeroginosa و Anabeana variabilis مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایش با 4 غلظت مختلف فسفر شامل صفر، 0/5، 64 و 256 میکروگرم بر لیتر فسفر هر کدام در 3 تکرار با استفاده از محیط کشت BG11 به مدت 10 روز در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. میانگین تعداد سلول ها در تیمارهای صفر (شاهد)، 0/5، 64 و 256 میکروگرم برلیتر فسفر برای M. aeroginosa به ترتیب برابر 105×5/2، 105×6/4، 105×10/6 و 105×11/3 سلول در میلی لیتر و برای A. variabilis به ترتیب 105×2/8، 105×4/3، 105×7/7 و 105×4/1 بود. میزان فنول کل برای M. aeroginosa برابر با 0/5، 1/5، 5/12 و 7/75 میلی گرم گالیک اسید بر وزن خشک جلبک و برای A. variabilis نیز 4/12، 4/9، 9 و 6/6 میلی گرم گالیک اسید بر وزن خشک جلبک به دست آمد. درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH برای M. aeroginosa برابر با 20/51، 22، 23 و 39/23 درصد و برای A. variabilis، 25/9،32/56، 45/12 و 34/1 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که بیشترین رشد، رنگدانه های فتوسنتزی و فنول کل و همچنین محتوای آنتی اکسیدانی برای M. aeroginosa در غلظت 256 میکروگرم بر لیتر فسفر و برای A. variabilis در غلظت 64 میکروگرم بر لیتر فسفر به دست آمد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که نیاز فسفر در جلبک ها با توجه به گونه متفاوت است، به طوری که هر گونه در غلظت خاصی از فسفر بیش ترین میزان رشد و سایر فعالیت های زیستی را از خود نشان می دهد. همچنین درک رشد سیانوباکتری ها در رابطه با غلظت مواد مغذی که منجر به شکوفایی آن ها می شود برای مدیریت آن ها در منابع آبی به ویژه آب شیرین و قابل شرب اهمیت حیاتی دارد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، رشد، سیانوباکتری ها، فسفر، فنول کل
 • احمد ایمانی*، زهرا محمودی کیا صفحات 377-396
  با رشد صنعت آبزی پروری و عرضه محدود پودر ماهی، استفاده از مواد گیاهی مانند دانه های حبوبات (لوپین و نخود)، دانه های روغنی (سویا، پنبه ، کلزا و آفتابگردان)، غلات (ذرت، برنج و گندم) را ضروری می سازد. کنجاله برگ های غنی از پروتیین، کنسانتره و ایزوله دانه های روغنی غیرخوراکی (جاتروفا، کرچک و چریش) به عنوان ترکیبات خوراک ماهی استفاده می شوند. با این حال، چالش اصلی در استفاده از ترکیبات گیاهی غنی از پروتیین در تغذیه ماهی، وجود عوامل ضد تغذیه ای در این نهاده های خوراکی است. عوامل ضد تغذیه ای ترکیباتی هستند که استفاده از مواد مغذی و یا مصرف خوراک را در آبزیان کاهش می دهند و نقش مهمی در تعیین میزان استفاده از گیاهان در خوراک دهی حیوانات دارند. این عوامل می توانند باعث سوء تغذیه ریز مغذی ها و کمبود مواد معدنی شوند. مهم ترین عوامل ضد تغذیه ای شامل مهارکننده های پروتیاز، اسید فیتیک، ساپونین، تانن، سیانید، اگزالات، گوسیپول، پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای، فیتواستروژن ها، میموزین و مایکوتوکسین ها هستند. روش ها و فناوری های متداول مختلفی وجود دارد که می توان از آن ها برای کاهش سطوح این عوامل ضد مغذی استفاده کرد. چندین فناوری و روش فرآوری مانند تخمیر، جوانه زنی، سبوس زدایی، اتوکلاو نمودن، خیساندن و... برای کاهش محتوای ضد مغذی در غذاها استفاده می شود. با این حال، مطالعه و شناخت شیوه های موثر و بهینه سازی شرایط بکارگیری آن ها همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است. علاوه براین، هر گونه آبزی یک آستانه تحمل امن برای هر یک از مواد ضد تغذیه ای برخوردار است، که پیش از انتخاب شیوه فرآوری باید مدنظر قرار گیرد. مولفه های دیگری چون آثار محیط زیستی و ملاحظات اقتصادی شیوه فرآوری مورد نظر نیز مستلزم توجه ویژه است.
  کلیدواژگان: عوامل ضد تغذیه ای، فرآوری، نهاده های خوراکی گیاهی، خوارک آبزیان
 • سحر شعبانی پنبه چوله*، صابر خدابنده، مهدیه طهماسبی، شهلا همتی، مریم حامدی صفحات 397-407
  در سال های اخیر بسیاری از ترکیبات زیست فعال مانند پلی ساکاریدهای سولفاته با ساختار های جدید از سرپایان استخراج، خالص سازی و توصیف شده است. بنابراین، بررسی خاصیت ضدانعقادی گلیکوزآمینوگلیکان های استخراج شده از تنتاکل های ماهی مرکب Sepia pharaonis، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. بخش انتهایی تانتاکول ها جدا و مقدار 21 گرم وزن تر به روش انجماد خشک شد. استخراج ترکیبات گلیکوزآمینوگلیکانی با استفاده از 5 گرم وزن تر و 4 گرم وزن خشک به صورت جداگانه با استفاده از نمک کاتیونی ستیل پیریدینیوم کلراید انجام شد. از طیف FTIR برای شناسایی و مقایسه ساختاری گلیکوزآمینوگلیکان های استخراجی با هپارین، و از روش های زمان ترومبوپلاستین نسبی فعال شده (APTT) و زمان پروترومبین (PT) جهت سنجش خاصیت ضد انعقادی روی پلاسمای خون انسان استفاده گردید. نتایج نشان داد که 5 گرم وزن تر و 4 گرم وزن خشک از تنتاکول ها، به ترتیب حاوی 250 و 800 میلی گرم گلیکوزآمینوگلیکان اند .نتایج طیف FTIR نیز تاییدکننده حضور ترکیبات شبه هپارینی در بین گلیکوزآمینوگلیکان های استخراج شده بود. بررسی خاصیت ضد انعقادی نشان داد که ترکیبات استخراج شده خاصیت ضد انعقادی داشته و با افزایش غلظت ، زمان انعقاد به طور معنی داری افزایش می یابد. در نتیجه تانتاکول های ماهی مرکب حاوی گلیکوزآمینوگلیکان های قابل استخراجی است که می توانند شبیه هپارین عمل کنند، ولی قدرت ضد انعقادی آن ها به صورت معنی داری نسبت به هپارین کمتر است.
  کلیدواژگان: سرپایان، GAGs، هپارین، ضد انعقاد، کندرویتین سولفات
 • مجید طاهرپور، لاله رومیانی*، هومن رجبی اسلامی، مهدی شمسایی مهرجان صفحات 409-421
  در این مطالعه کاربرد وزیکول های خارج سلولی پروبیوتیک Bacillus licheniformis جهت افزایش کیفیت فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. وزیکول های پروبیوتیک با استفاده از روش اولتراسانتریفیوژ جداسازی شدند. تفاوت معنی داری در تعداد وزیکول های مشتق شده از پروبیوتیک بعد از 48 ساعت انکوباسیون وجود داشت، به شکلی که 16 ساعت بعد از انکوباسیون، تعداد سلول ها تا Log CFU/mL  108×8/9 افزایش پیدا کرد، سپس روند تقریبا ثابتی داشت (0.05>P). نتایج نشان داد که pH تا 24 ساعت روند کاهشی داشت و به 4/002 رسید. وزیکو ل های پروبیوتیک B. licheniformis به منظور تایید فعالیت ضد باکتریایی با غلظت های1011-107 وزیکول در هر میلی لیتر، در معرض باکتری Shewanella putrefaciens قرار گرفتند و 1011 وزیکول در هر میلی لیتر، با 44/34 درصد بالاترین قدرت مهار رشد باکتری را داشت. فیله ماهی بعد از پوشش دادن با وزیکول های مشتق شده از پروبیوتیک و سدیم اریتوربات 0/5 درصد به مدت 5 روز نگهداری و سپس شاخص های قرمزی و شاخص های کیفیت فیله آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص های کیفیت ماهی شامل پراکسید (PV)، بازهای نیتروژنی آزاد فرار کل (TVBN)، باکتری های کل فیله (TVC) و تیوباربیتیوریک اسید (TBA) در دو گروه دریافت کننده وزیکول های مشتق شده از پروبیوتیک با دوز ها یا میزان بالا (1011 وزیکول در هر میلی متر) و متوسط (1010 وزیکول در هر میلی متر) مقادیر پایین تری در مقایسه با گروه شاهد و گروه با دوز پایین (109وزیکول در هر میلی متر) داشت. با توجه به نتایج این مطالعه وزیکول های غشایی جدا شده از پروبیوتیک B. licheniformis می توانند به عنوان یک عامل ضد باکتریایی برای افزایش ماندگاری فیله ماهی مطرح باشند.
  کلیدواژگان: Bacillus licheniformis، وزیکول خارج سلولی، Shewanella putrefaciens، فیله قزل آلای رنگین کمان، ماندگاری
 • سید محمودرضا آقامیری، مرضیه حیدریه*، سعیده نعیمی، آوا رضایی صفحات 423-435

  انتشار نانوذرات، از جمله نانوذرات نقره‎ استفاده شده در صنایع مختلف به محیط زیست و اثرات سمی احتمالی آن‎ها بر رشد گیاهان و سلامت انسان‎ها نگرانی جامعه را فراهم آورده و نیاز به تحقیق و بررسی در این زمینه را پررنگ‎تر نموده ‎است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت مواجهه با غلظت‎های مختلف (10، 50، 100 و 200 میکروگرم/لیتر) ذرات احیاء شده نقره‎ با استفاده از عصاره الکلی بره موم پرتودهی شده با پرتو گاما در سطح 10 کیلوگری (AgNPs-γ)، ذرات احیاء شده نقره با استفاده از عصاره الکلی بره موم پرتودهی نشده (AgNPs) و نمک نیترات نقره (AgNO3) بر ریزجلبک‎های کلرلا ولگاریس (Chlorella vulgaris) بود. نتایج نشان داد که درصد مهار رشد در گروه‎های مواجهه یافته با AgNPs-γ  و AgNPs و AgNO3 به‎صورت AgNo3 وابسته به غلظت افزایش یافت (0/05>P). همچنین در این گروه‎ها درصد زنده‎مانی سلول‎ها، غلظت جلبک (میکرو/لیتر) و میزان کلروفیل a کاهش و درصد تغییر شاخص هدایت الکترولیتی/سلول زنده (میزان نشت الکترولیتی) به صورت معنی داری افزایش یافت (0/05>P). براساس نتایج به دست آمده، ببه ترتیب AgNo3<AgNPs< AgNPs-γ موجب ایجاد سمیت و کاهش رشد و فتوسنتز در ریزجلبک کلرلا ولگاریس می‎شوند.

  کلیدواژگان: بره موم، ذرات احیاء شده نقره، پرتوتابی، کلرلا ولگاریس
 • مرتضی بهره مند، محمدعلی نعمت اللهی*، سجاد پورمظفر صفحات 437-453
  در این مطالعه به منظور ارزیابی امکان نگهداری ریزجلبک کتوسروس Chaetoceros calcitrans در شرایط فراسرد، 4 عامل محافظت کننده سرمایی دی متیل سولفوکساید (DMSO)، متانول (ME)، گلیسرول (GL) و اتیلن گلیکول (ET)، هر یک با غلظت های مختلف (2/5، 5، 10، 15، 20، 25 درصد (حجم/حجم)،  به عنوان تیمارهای آزمایشی در نظر گرفته شد و نمونه های ریزجلبکی پس از آماده سازی به مدت 30 روز در دمای 196- درجه سانتی گراد قرار داده شد. در ادامه، به منظور تعیین بهترین تیمارها کشت مجدد ریزجلبک انجام و عملکرد رشد، ترکیب بیوشیمیایی و پروفیل اسید چرب مورد سنجش قرار گرفت. از 24 تیمار مورد آزمایش، در 15 تیمار پس از خروج از حالت انجماد رشد مجدد سلول ها مشاهده شد. بیشترین میزان تراکم نهایی (106×4/13 سلول در میلی لیتر) در بین تیمارهای آزمایشی در تیمار DMSO15 مشاهده شد. شاخص بقا در تیمارهایی که پس از انجماد زدایی رشد مجدد سلول ها در آن ها مشاهده شد در دامنه ای بین 8/26 تا 28/19 درصد قرار داشت. بیشترین میزان زنده مانی به ترتیب در تیمارهای DMSO15، DMSO10 و ME15 ثبت شد. سنجش ترکیب بیوشیمیایی نشان داد که تنها در شاخص چربی اندازه گیری شده در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد افزایش معنی دار مشاهده شد (0/05>P). سنجش پروفیل اسیدهای چرب نیز هیچ گونه اختلاف معنی داری بین تیمارها نشان نداد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که حفاظت فراسرد ریزجلبک کتوسروس در شرایطی می تواند موفقیت آمیز باشد که از DMSO در سطح 5 تا 15 درصد و یا ME در سطح 10 تا 15 درصد به عنوان عامل محافظت کننده سرمایی استفاده شود، و مناسب ترین نتایج نیز در زمان استفاده از DMSO در سطح 15 درصد به دست آمد.
  کلیدواژگان: حفاظت فراسرد، Chaetoceros calcitrans، پروفیل اسید چرب، DMSO، دیاتومه
 • فاطمه عباسی*، طاهر پورصوفی، عبدالعظیم فاضل، بهروز منصوری، حسین پیری، بایرام محمد قرنجیک صفحات 455-471
  پژوهش حاضر، به منظور پایش کیفیت آب مخزن سد بوستان با استفاده از گروه های فیتوپلانکتونی و شاخص پالمر انجام شد. نمونه برداری به مدت یک سال و نیم و به صورت فصلی از پنج ایستگاه مختلف از عمق 0/5 تا 3 متر با استفاده از نمونه بردار یک لیتری روتنر صورت گرفت. در این مطالعه، پس از شناسایی گونه های فیتوپلانکتونی، شاخص تنوع شانون-وینر، شاخص غنای مارگالف، شاخص سیمپسون، شاخص یکنواختی گونه ای پیلو و شاخص آلودگی پالمر تعیین گردید. به لحاظ فراوانی، 5 شاخه Bacillariophyta (56%)، Chlorophyta (%23)، Cyanophyta (13%)،  Euglenophyta (4%) و Pyrophyta (4%) گروه های غالب فیتوپلانکتونی را شامل شدند. میزان شاخص تنوع شانون-وینر نشان داد که تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها در این منطقه در حد متوسط قرار دارد. بالاترین مقدار شاخص پیلو (0/88) و شاخص سیمپسون (0/95) در تابستان به دست آمد. کمترین میزان شاخص مارگالف در فصل تابستان با مقدار 2/82 محاسبه گردید. نتایج حاصل از شاخص پالمر نشان داد که آب مخزن پشت سد بوستان در دسته آب های دارای آلودگی با مواد آلی بسیار زیاد قرار دارد.
  کلیدواژگان: فیتوپلانکتون، سد بوستان، آلودگی آلی، شاخص پالمر، تنوع زیستی
 • رقیه علوانی، محمد خسروی زاده*، پرویز زارع صفحات 473-486
  از لحاظ میزان صید، میگوی سرتیز (Metapenaeus affinis) رتبه اول را در آب های استان خوزستان به خود اختصاص می دهد که امرار معاش و اقتصاد جوامع صیادان محلی این استان به آن وابسته است. بدین منظور در این مطالعه از مدل LBB به عنوان یک راهکار جدید و قوی مبتنی بر داده های طول جهت تعیین وضعیت بهره برداری و به دست آوردن شاخص های طولی برای مدیریت صید میگوی سفید سرتیز در آب های ساحلی استان خوزستان طی سال 1400 استفاده شد. با توجه به برآورد B/BMSY ذخیره میگوی سرتیز برابر با 1/3 بیانگر آن است که ذخیره این میگو در وضعیت نسبتا سالم، اما در مرز صید بی رویه قرار دارد. مقادیر F/M (نقطه مرجع کمتر از 1) و B/B0 (نقطه مرجع 0/5-0/4) نیز این مورد را تایید می کنند. مقدار B/B0 برابر با 0/47 تخمین زده شد که بیانگر آن است که میزان نرخ تخلیه از ذخیره 53 درصد بوده است. همچنین نسبت های F/M، M/K،  F/Kو Z/K به ترتیب برابر 0/65، 1/7، 1/11 و 2/81 برآورد شدند. مقادیر طول در اولین صید (Lc)، طول بهینه در اولین صید (Lc-opt) و طول بهینه صید (Lopt) براساس طول کاراپاس به ترتیب 24/13، 24/0 و 30/0 میلی متر به دست آمد. در این مطالعه نسبت Lc/Lc-opt بزرگتر از 1 و شاخص های Lmax5%/Linf یاL95%/Linf  بزرگتر یا تقریبا برابر با 0/8 محاسبه شد. با این حال مقادیر نسبت هایLmean/Lopt  و Lmean/LF=M تقریبا کمتر از 1 به دست آمد که نشان داد که برداشت بهینه انجام نمی شود. بنابراین با توجه به یافته های این تحقیق، اگرچه ذخیره میگوی سفید سرتیز در وضعیت سالمی قرار دارد اما برای داشتن حداکثر زیست توده کوهورت و جلوگیری از بهره برداری بی رویه این گونه در دراز مدت باید رویکرد مناسب مدیریتی براساس شاخص های مهم طولی اتخاذ گردد.
  کلیدواژگان: میگوی سفید سرتیز، مدل LBB، وضعیت بهره برداری، صید بهینه، آب های ساحلی خوزستان
 • سلیم شریفیان* صفحات 487-498
  در پژوهش حاضر تغییرات شاخص های کیفی و مدت ماندگاری فیله های تازه ماهی شیر (Scomberomorus commerson) و سنگسر (Pomadasys kaakan) طی دوازده روز نگهداری در یخچال با استفاده از شاخص های حسی، شیمیایی (pH، TVB-N، PV، TBARS) و میکروبی (شمار باکتری های مزوفیل و سرمادوست) بررسی گردید. ارزیابی حسی فیله شیرماهی و سنگسر به ترتیب در روزهای ششم و هشتم نگهداری به کمتر از 4 (حد مجاز پذیرش مصرف کننده) رسید. شمار باکتری های مزوفیل و سرمادوست در فیله هر دو ماهی با افزایش روزهای نگهداری افزایش یافت، با این وجود سرعت افزایش در دو گروه متفاوت و باکتری های سرمادوست با افزایش روزهای نگهداری به میزان بیش تری افزایش یافتند. میزان pH در فیله ماهی تازه شیر و سنگسر به ترتیب از 6/52 و 6/24 در شروع دوره نگهداری، به 7/49 و 7/25 در روز آخر نگهداری رسیدند. میزان TVB-N در هر دو ماهی با افزایش روزهای نگهداری، افزایش و به mg N/100g  36/28 در ماهی شیر و mg N/100g 25/36 در ماهی سنگسر در روز دوازدهم رسید. شاخص های اکسیداسیون لیپیدی (PV و TBARS) در فیله هر دو ماهی در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره به طور معنی داری بالاتر بود. نتایج شاخص های حسی، میکروبی و شیمیایی نشان داد حداکثر مدت ماندگاری فیله شیرماهی و سنگسر طی نگهداری در یخچال به ترتیب 6 و 8 روز است.
  کلیدواژگان: فیله، ماهی، کیفیت، مدت ماندگاری، یخچال
 • سید احمدرضا هاشمی*، سید امین الله تقوی مطلق، مسطوره دوستدار صفحات 499-512

  به منظور بررسی تغییر شاخص های جمعیتی ماهی شوریده زیست سنجی تعداد 3551 عدد ماهی شوریده (1581 عدد  در سال 1371 و 1970 عدد در سال 1401) انجام شد. نتایج نشان داد که  میانگین طولی نمونه ها در سال 1371، 8±42 و در سال 1401،  7±38 سانتی متر بوده است. همچنین، میانگین دامنه وزنی ماهی شوریده در سال 1371، 130 ±642  گرم و میانگین وزنی در سال 1401، 180±638  گرم به دست آمد. رابطه طول و وزن بدن ماهی شوریده براساس سال های مورد مطالعه محاسبه شد و رابطه طول چنگالی و وزن برای سال 1371 (89/0=R2، 750=N)95/2L012/0 =Wو سال 1401 (86/0=R2، 703=N)56/2L05/0=W به دست آمد. معادله ون برتالانفی برای این گونه در استان سیستان و بلوچستان در سال های 1371 و 1401به ترتیب به صورت: Lt= 66 (1- exp (-0.41 (t +0.32)) و  Lt= 66 (1- exp (-0.53 (t +0.22)) محاسبه شد. حداکثر محصول پایدار (MSY) در سال 1371میزان  1293 تن و در سال 1401میزان  2417 تن برآورد شد. همچنین  نسبت زی توده فعلی به زی توده اولیه (B/BV or B/B0) در سال های 1371 و 1401 به ترتیب 4.0 و  0/35 برآورد شد. نسبت زی توده فعلی به زی توده حداکثر محصول پایدار (1 <B/BMSY) در سال های 1371 و 1401 نیز به ترتیب 0/81 و 0/71 به دست آمد. نسبت پتانسیل مولدین براساس طول در سال 1371، 0/50 و در سال 1401 ، 0/40 به دست آمد. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که کاهش میانگین طول، افزایش مرگ و میر صیادی و مرگ و میر کل و در نهایت شاخص مرگ و میر صیادی موجود به مرگ و میر صیادی حداکثر محصول پایدار (1 >F/FMSY) می تواند دلیلی بر وجود صید بی رویه این گونه باشد.

  کلیدواژگان: ماهی شوریده، نسبت پتانسیل مولدین، معادله ون برتالانفی
 • فاطمه بروجلی، سعید گرگین*، پریا هوشمند، مصطفی بروجلی صفحات 513-523
  در این پژوهش، جمعیت شناختی صیادان تفریحی برخی از باشگاه های ماهیگیری استان تهران مورد بررسی قرار گرفت. تحقیق در بازه زمانی یک ساله، از اسفند 1400 تا اسفند 1401 با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و به صورت مصاحبه حضوری ماهیانه از ماهیگیران صید تفریحی حاضر در باشگاه ها، انجام شد. عوامل جمعیت شناختی شامل جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و درآمد ماهیانه از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت و داده های حاصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مردان مشارکت بیشتری نسبت به زنان در ماهیگیری تفریحی دارند. علاوه بر این، از نظر فراوانی سنی، افراد 31 تا 40 سال بیشترین مشارکت را داشتند و با افزایش سن، از میزان مشارکت کاسته شد. در این میان افراد با تحصیلات لیسانس بیشترین مشارکت را نسبت به افراد با تحصیلات بالاتر داشتند. در این پژوهش، دیدگاه صیادان تفریحی در ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل ارایه شده می تواند در مورد مشارکت صیادان تفریحی در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: باشگاه ماهیگیری، وضعیت مشارکت، صید تفریحی، تهران
|
 • Shirin Jamshidi, Ramin Abdoli * Pages 341-355
  Mitochondrial genome is an ideal model to study evolution and phylogenetic relationships. In this study, complete mitochondrial genomes of six species of Caspian sea sturgeon including Persian sturgeon, Russian sturgeon, Ship sturgeon, Sterlet sturgeon, Starry sturgeon and Beluga sturgeon along with separate nucleotide and amino acid sequences of 13 PCGs per each genome including ND1, ND2, ND3, ND4, ND5, ND6, ATP6, ATP8, COX1, COX2, COX3, ND4L and CYTB were retrieved from NCBI database and compared. The results obtained from sequence distance analysis by DNAStar software based on complete mitochondrion genome showed high genetic similarity (99 %) between Persian and Russian sturgeon. Also, the lowest similarity (95 %) was observed between Sterlet and Starry sturgeon. In phylogenetic analysis by MEGA7 software, two main clusters with two sub-clusters for one of the main clusters were identified. Persian and Russian sturgeon species were grouped in first sub-cluster, Ship and Sterlet species fall in the other sub-cluster and Starry sturgeon with Beluga formed a different distinct cluster. The results obtained from the comparison of the 13 PCGs sequences were similar to the sequences of the complete mitochondrial genomes. The most difference in nucleotide sequences were observed in CYTB, ATP6, ND2, ND5 and ND6 genes and the lowest difference for ND4L gene. The results obtained from the comparison of the 13 genes amino acid sequences were different as the order of the species was changed and 100 % genetic similarity were observed for some genes such as COX3 and ND4L genes. Based on the results of the present study, mitochondrial genome sequences could be used for phylogenetic analysis and clustering of different species of sturgeons. However, the accuracy of investigations by complete mitochondrial genomes is higher than the nucleotide sequences of the genes, and using the amino acid sequences is not suggested due to their codon nature.
  Keywords: Mitogenome, phylogenetic tree, Genetic similarity, Sturgeons, Caspian Sea
 • Fatemeh Rostami, Omidvar Farhadian *, Nasrollah Mahboobi Soofiani, Mahmood Etebari Pages 357-376

  Phosphorus plays an important role in the growth of algae, production of fatty acids and metabolic processes such as energy transfer and photosynthesis. This study aimed to determine the effect of different phosphorus (P) concentrations on the growth, biomass, phenolic content and antioxidant properties of Microcystis aeroginosa and Anabeana variabilis. After identifying and isolation the desired cyanobacteria, in a completely randomized experimental design was conducted with four different concentrations of Phosphorus in the media, including zero, 0.5, 64 and 256 µgP/L, each in triplicates, using BG11 medium for a 10- day period culture. The average cell density in the treatments of 0 (control), 0.5, 64 and 256 µg/L of P for M. aeroginosa were recorded at 5.2×105, 6.4×105, 10.6×105 and 11.3×105 cells/mL, respectively, for A. variabilis were 2.8×105, 3.4×105, 7.7×105 and 1.4×105 cells/mL, respectively. The amount of total phenolic for M. aeroginosa were 0.5, 1.5, 5.12 and 7.75 mg gallic acid/ DW and for A. variabilis were 4.12, 4.9, 9 and 66.0 mg gallic acid/DW. The DPPH free radical inhibition percentage for M. aeroginosa were equal to 20.51, 22, 23 and 39.23% and for A. variabilis, 25.9, 32.56, 45.12 and 34.1% were calculated. The results showed that the highest growth, photosynthetic pigments and total phenolic as well as antioxidant content were obtained for M. aeroginosa at a concentration of 256 µg/L of P and for A. variabilis at concentration of 64 µg/L of P. Therefore, it can be concluded that the requirement of P in algae is different according to the species, so that each species shows the highest growth rate and other biological activities at a certain concentration of P. Also, understanding the growth of cyanobacteria in relation to the concentration of nutrients in which lead to their bloom is importance for their management of natural water resources, especially fresh and drink waters.

  Keywords: Antioxidant, Growth, Cyanobactria, Phosphorus, Total phenolic
 • Ahmad Imani *, Zahra Mahmoudikiya Pages 377-396
  Due to rapid aquaculture development, limited supply of fishmeal and its increasing cost and demand, using plant derived feed ingredients such as legumes (lupin and peas), oil seed cakes (soy bean, cottonseed, and rape seed), cereals (corn, rice and wheat), meals of protein rich leaves, concentrates and isolate of non-edible oil seeds (jatropha, castor and neem) as fish feed ingredients is compulsory. However, the major challenge in utilizing the protein rich plant ingredients is the presence of anti-nutritional factors. Anti-nutritional factors are compounds which reduce the nutrient utilization and/or feed intake of aquatic animals and are important in plant origin feed ingredient contents of feed formulation. These factors can cause malnutrition or reduced micronutrients and minerals uptake. The most important anti-nutritional factors include protease inhibitors, phytic acid, saponin, tannin, cyanide, oxalate, gossypol, non-starch polysaccharides, phytoestrogens, mimosine and mycotoxins. There are various traditional and recent technologies, which can be used to reduce the levels of such anti-nutrient factors. Several processing techniques including fermentation, germination, dehulling, autoclaving, soaking etc. are applicable to reduce the anti-nutrient contents of ingredients. However, investigating and appreciation of effective methods and optimizing the conditions of their application is still very demanding. In addition, each aquatic species has tolerable threshold for each of the anti-nutritional substances, which should be considered before choosing the processing method. Other issues including the environmental concerns of the processing method and its economic viability also deserve special attention.
  Keywords: Anti-nutritional factors, processing, plant feed ingredients, Aquafeed
 • Sahar Shabani Panbeh Choleh *, Sabar Khodabandeh, Mahdyeh Tahmasbi, Shahla Hemmati, Maryam Hamedi Pages 397-407
  In recent years, many bioactive compounds has been extracted, described and purified from cephalopods. These invertebrates are a very rich source of sulfated polysaccharides with new structures.  The aim of this study was investigation of anticoagulant Glycosaminoglycans extracted from Sepia Pharaonis tentacles. Following the separation of their tentacles terminal portion, 21g of the wet weight was freeze-dried. First, glycosaminoglycans were extracted using 5g wet weight and 4g dry weight, separately, by Cetyl Piridinium Chloride cationic salt. In order to do identification of extracted glycosaminoglycans and compare with heparin, the FTIR spectrum was used. Activated Partial Thromboplastin Time (APTT) and the Prothrombin Time (PT) methods were used for anticoagulation properties. Results showed that 5g (wet weight) and 4 g (dry weight) of tentacles contain 250 and 800 mg of the Glycosaminoglycan, respectively. Also, the FTIR spectrum results confirmed the presence of heparin-like compositions among extracted glycosaminoglycans. Investigating the anticoagulation properties indicated that the extracted compositions have this property and increasing concentration enhance the clotting time of the human blood, significantly. According to the present study results, squid tentacles contain glycosaminoglycans which could act like heparin but significantly weaker antithrombotic feature than heparin.
  Keywords: Cephalopods, GAGs, Heparin, Anticoagulant, Chondroitin sulfate
 • Majid Taherpour, Laleh Roomiani *, Hooman Rajabi Islami, Mehdi Shamsaie Mehrgan Pages 409-421
  Bacteria release membrane vesicles into the extracellular environment but their activity is unknown. In this study, the use of extracellular vesicles isolated from the probiotic Bacillus licheniformis to protect rainbow trout fillets against spoilage and reduce of fillet quality was investigated. The probiotic B. licheniformis was isolated from edible fish. Probiotic vesicles were also made using the ultracentrifuge protocol. There was a significant difference in the size of probiotic-derived vesicles after 8, 24 and 48 hours of incubation. The results showed that after incubation until 16 hours, the number of cells increased to 8.09 10 108 CFU / ml. The pH reduced and reached to 4.002 at 24:00, which was the best incubation time for the bacterial growth. The vesicles derived from the probiotic B. licheniformis were collected and exposed to Shewanella putrefaciens at a concentration of 1011-107 vesicles per ml to confirm the antibacterial activity at 1011-10 vesicles per ml. Ml, with 44.34% had the highest inhibitory power of bacterial growth. Finally, rainbow trout stored at 4 ° C after covering with vesicles derived from probiotics and 0.5% sodium erythorbate were stored for 5 days, followed by red markers and Fillet quality indicators were examined. The results showed that the freshness and quality indicators of fish including peroxide, TVBN, total count of fillet bacteria and thiobarbituric acid in the group receiving probiotic-derived vesicles were lower than control group and the low-dose vesicle-derived group. Of probiotics. According to the results of this study, membrane vesicles isolated from the probiotic B. licheniformis have the potential for use in the food and storage industries while maintaining the appearance of fillets, and this new substance is a beneficial antibacterial agent for a long time and increase the longevity of fish fillets.
  Keywords: Bacillus licheniformis, Extracellular vesicles, Shewanella putrefaciens, Rainbow trout fillet, Shelf life
 • Seyed Mahmoud Reza Aghamiri, Marzieh Heidarieh *, Saeideh Naeimi, Ava Resae Pages 423-435

  The discharge of nanoparticles, including silver nanoparticles used in various industries into the environment, and their potential toxic effects on plants, animals and humans has raised global concerns, highlighting the need for more research on this topic. The aim of this study was to investigate the toxicity of silver nitrate salt (AgNO3), γ-irradiated (10 kGy) (AgNPs-γ) and non-irradiated (AgNPs) silver particles synthesized by the alcoholic extract of bee propolis at different concentrations (10, 50, 100, 200 μg/l) on Chlorella vulgaris microalgae. The results demonstrated that exposure to AgNPs-γ and AgNPs and silver nitrate salts increased growth inhibition (%) in a dose-dependent manner (P<0.05). Moreover, cell viability (VC %), microalgal cell density/biomass (μ/L) and chlorophyll-a concentration decreased. In contrast, electrolyte conductivity/living cells (electrolyte leakage (EL %) increased in the exposed groups, compared with the control group (P<0.05). These results showed the following trend in inducing toxicity, inhibiting growth and photosynthesis in Chlorella vulgaris: AgNO3 < AgNPs < AgNPs-γ.

  Keywords: propolis, Silver nanoparticles, irradiation, Chlorella vulgaris
 • Morteza Bahremand, Mohammad Ali Nematollahi *, Sajjad Pourmozaffar Pages 437-453
  In this study, in order to evaluate the possibility of cryopreservation of C. calcitrans, 4 cryoprotectant agents (dimethyl sulfoxide, methanol, glycerol and ethylene glycol), each with different concentrations (2.5, 5, 10, 15, 20, 25% (v/v)), were taken as experimental treatments. Then, microalgae samples were placed at -196°C for 30 days. After that, in order to determine the best treatments, re-cultivation of microalgae was carried out and growth performance, biochemical composition and fatty acid profile were measured. After thawing, regrowth of microalgae cells was observed in 15 out of 24 treatments. The highest final cell density (4.13x106 cells/ml) was observed in DMSO15. After thawing, in the treatments in which the cells were reproduced again, the viability ranged between 8.26 and 28.19 percent. Maximum viability index were recorded in DMSO15, DMSO10 and ME15, respectively. Biochemical composition analysis showed that there was a significant increase on the lipid content in the experimental treatments compared to the control group (p<0.05). No significant difference was observed on the fatty acid profile(p>0.05). The results showed that the cryopreservation of C. calcitrans can be successful only if we use DMSO (5-15%) or ME (10-15%) as a cryoprotectant, and the best results are obtained when using DMSO at the level of 15%.
  Keywords: Cryopreservation, Chaetoceros calcitrans, fatty acid profile, DMSO, Diatom
 • Fatemeh Abbasi *, Taher Poursoufi, Abdol-Azim Fazel, Behrooz Mansouri, Hossein Piri, Bairam Mohammad Gharanjik Pages 455-471
  The present study was conducted in order to monitor the water of the reservoir behind the Boostan Dam using the phytoplankton population and Palmer index for one and half years. The sampling was done seasonally in five stations from depths of 0.5 to 3 meters using One-liter Ruttner sampler. After identifying phytoplankton species; the Shannon-Wiener diversity index, Margalf richness index, Simpson index, Pillo's species uniformity index, and also Palmer's pollution index were determined. According to abundance, 5 phyllums were the dominant phytoplankton groups; Bacillariophyta (56%), Chlorophyta (23%), Cyanophyta (13%), Euglenophyta (4%), and Pyrophyta (4%). In this area, the Shannon-Wiener diversity index showed an average level of biodiversity. The highest value of the Pielou (0.88) and Simpson (0.95) indices were obtained in the summer. The lowest value of the Margalef index was calculated in the summer with a numerical value of 2.82. The results of Palmer's index showed that the water of reservoir behind the Bostan Dam is categorized at the level of very high organic matter pollution.
  Keywords: phytoplankton, Boostan Dam, Organic Pollution, Palmer index, Biodiversity
 • Roghayeh Alvani, Mohammad Khosravizadeh *, Parviz Zare Pages 473-486
  In terms of catch, Jinga shrimp (Metapenaeus affinis) occupies the first place in the waters of Khuzestan province, and the livelihood and economy of the local fishing community of this province depend on that. To this end, this study used LBB model as a new and powerful method based on length data to obtain length indicators for management of Jinga shrimp fishery in coastal waters of Khuzestan province in 2021. The estimated B/BMSY value of Jinga shrimp stock of 1.3 indicates that the stock of these shrimp is in a relatively healthy condition but is on the verge of overfishing. The values of F/M (reference value below 1) and B/B0 (reference value 0.4-0.5) also confirm this. The B/B0 value was estimated to be 0.47, which means that the exploitation rate of the stock is 53%. The ratios M/K, F/K and Z/K were also estimated to be 0.65, 1.7, 1.11 and 2.81, respectively. The results related to the length in the first catch (Lc), the optimal length in the first catch (Lc-opt) and the optimal length of the catch (Lopt) showed that their values were 13.24, 0.24 and 0.30 mm, respectively. In this study, the ratio of Lc/Lc-opt was greater than 1, and the indices Lmax5%/Linf and L95%/Linf were calculated with values greater than or equal to 0.8, respectively. However, the ratios of Lmean/Lopt and Lmean/ LF=M were almost less than 1, showing that the harvest is not optimal. According to the results of this study, although the stock of Jinga shrimp is healthy, in order to ensure the maximum biomass of the cohort and prevent overfishing of Jinga shrimp in the long term, a proper management approach should be adopted based on the important length indicators.
  Keywords: Jinga shrimp, LBB model, Exploitation status, optimal catch, Coastal waters of Khuzestan
 • Salim Sharifian * Pages 487-498
  In the present study, changes in the quality indices and shelf life of fresh fillets of narrow-barred Spanish mackerel (Scomberomorus commerson) and Javelin grunter (Pomadasys kaakan) were investigated over a 12-day storage period in the refrigerator using sensory, chemical (pH, TVB-N, PV, TBARS), and microbiological (mesophilic and psychrotrophic bacterial counts) indices. The sensory scores of both fish fillets reached less than 4 (the acceptable limit for consumer acceptance) on the sixth and eighth days of storage, respectively. The mesophilic and psychrotrophic bacterial counts in the fillets of both fish increased with an increase in storage days, although the rate of increase was different between the two groups, and psychrotrophic bacteria increased to a greater extent with an increase in storage days. The pH of the fresh mackerel and grunter fillets decreased from 6.52 and 6.24, respectively, at the beginning of the storage period to 7.49 and 7.25, respectively, on the final day of storage. The TVB-N level in both fish increased with an increase in storage days and reached 28.36 mg N/100g in mackerel and 36.25 mg N/100g in grunter on the twelfth day of storage. The lipid oxidation indices, namely PV and TBARS, in the fillets of both fish were significantly higher at the end of the storage period than at the beginning. The results of sensory, microbiological, and chemical indices showed that the maximum shelf life of narrow-barred Spanish mackerel and Javelin grunter fillets is 6 and 8 days, respectively.
  Keywords: Fillet, Fish, Quality, Shelf life, Refrigerated storage
 • Seyed Ahmad Reza Hashemi *, Seyed Aminollah Taghavi Motlagh, Mastooreh Doustdar Pages 499-512

  In order to investigate the changes in the population indices of Otolithes ruber fish during the years 1992 and 2022, the biometry of 3551 tigertooth croaker fish was done and the average length 42±8 cm and 38±7 cm, respectively. The average weight of this species was 642±130 grs in 1992 and 638±180 grs in 2022. The relationship between fork length and body weight for the year 1992, was W=0.012*L2.95 (R2=0.85, N=750) and for the year 2022, was W=0.05*L2.56 (R2=0.86, N=703). Von bertalanffy equation for this species in the northern waters of the Oman Sea (Sistan and Baluchistan Province) was calculated in 1992 and 2022, respectively as Lt =66 (1-exp (-0.41 (t +0.32)) and Lt =66 (1-exp (-0.59 (t +0.32)). The maximum sustainable yield (MSY) and the ratio of current biomass to initial biomass (B/BV or B/B0) in 1992 and 2022 was estimated as 1293 tons, 0.40 and 2417 tons, 0.35, respectively. The ratio of spawning potential based on length in 2022 and 1992 were 0.4 (0.36-0.44) and 0.5 (0.4-0.59), respectively. Based on data of decrease in the average length, increase of fishing, total mortality and ratio of the fishing mortality to the fishing mortality of the maximum sustainable yield (F/FMSY >1), it can be concluded that there are reasons for overfishing.

  Keywords: Otolithes ruber, Spawning potential ratio, Von bertalanffy equation
 • Fatemeh Boroujli, Saeid Gorgin *, Paria Houshmand, Mostafa Boroujli Pages 513-523
  In the research, the demographics of recreational fishermen of some fishing clubs in Tehran province were investigated. The research was done in a period of one year, with monthly face-to-face interviews with the recreational fishermen present in the clubs from March 2022 to March 2023 by a researcher-made questionnaire. Demographic factors including: gender, age, marital status, education, occupation and monthly income were investigated through questionnaires. The data obtained from the questionnaire was analyzed using SPSS software. The results showed that men participate in recreational fishing much more than women. In addition, the age distribution was different, adults (31 to 40 years old) participated the most. While people under 10 years of age did not participate in this field. Among them, people with higher education (bachelor's degree) had the highest participation compared to people with low education. This study provides more insight into the fishing culture in Iran. In addition, this partnership model can be used for future recreational fishing partnerships.
  Keywords: Fishing club, Participation status, Recreational fishing, Tehran